HU Handboek Medezeggenschap. Inlichtingen Datum Augustus Hogeschool Utrecht, Afdeling Servicebureau Studentzaken, Utrecht, 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HU Handboek Medezeggenschap. Inlichtingen bps@hu.nl. Datum Augustus 2007. Hogeschool Utrecht, Afdeling Servicebureau Studentzaken, Utrecht, 2007"

Transcriptie

1 Inlichtingen Datum Augustus 2007 Hogeschool Utrecht, Afdeling Servicebureau Studentzaken, Utrecht, 2007 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. HU Handboek Medezeggenschap

2 2/67

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inleiding 9 3 Medezeggenschap op de HU Geschiedenis Structuur Samenhang Rolverdeling Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris Notulen: Hoe maak je aantekeningen? Hoe werk je de notulen uit? Studentleden Docentleden Personeelsleden Dagelijks bestuur Portefeuillehouder Rechten en Plichten Wet -en regelgeving De WHW Basisreglement Opleidingscommissies HU Basisreglement FaculteitsMedezeggenschapsRaden HU Reglement Centrale Medezeggenschapsraad HU Kiesreglement HU Rechten en plichten in begrijpelijke taal Instemmingsbevoegdheid Adviesbevoegdheid Onderwijs -en examenregeling 27 7 Jaarplan/actieplan Wat is het actieplan? Nut van het actieplan Wat doet de OC Ambassade? Format actieplan Activiteitenplanning Doelstellingen Middelen Te ondernemen acties Portefeuillehouder Behandeling Continuïteitsplan Werving /67

4 7.2.2 Training Kennisoverdracht Archivering Vergaderrooster Effectief vergaderen Agenda Rolverdeling Resultaatgericht onderhandelen Fase 1: Voorbereiding Fase 2: Informatie-uitwisseling Fase 3: Voorstel Fase 4: Onderhandeling Fase 5: Overeenkomst Advies schrijven Inleiding Onderzoek Opstellen advies Titelblad met management summary Inleiding Probleemstelling Analyse Oplossingen Afweging Aanbeveling Implementatieplan Conclusie Afsluitend appèl Natraject Financiën Begroting Hoe te lezen? Verhoudingen en veranderingen Kaders en strategie Toelichting en specificatie Hulp en (extern) advies Ongevraagd advies /67

5 12 Pro actieve medezeggenschap Samen Cultuur Investeren Mensenwerk Achterban Bereik Laat je zien Verkiezingen Stap Stap Stap Hoe kan jij je verkiesbaar stellen? Personenstelsel Lijstenstelsel Kiesdeler Keuzen Continuïteit Afkortingen Links Geraadpleegde bronnen 67 5/67

6 6/67

7 1 Voorwoord Voor je ligt het allereerste handboek voor alle medezeggenschapsorganen die wij kennen binnen de hogeschool, speciaal toegespitst op onze Hogeschool Utrecht. Met dit handboek op zak staat niets je meer in weg om op doeltreffende wijze op te komen voor studentenbelangen en te zorgen voor een hogere onderwijskwaliteit. Dit handboek bevat allerlei nuttige en praktische informatie. De rechten van jou als medezeggenschapper staan beschreven, de structuur van de hogeschool wordt uiteengezet en binnen een paar minuten heb je een stevig handvat om bijvoorbeeld een onderhandeling in te gaan. Uiteraard staat er nog veel meer in dit handboek, kijk voor een volledige index voorin. Om het gebruik van dit handboek zoveel mogelijk te stimuleren, is gekozen voor een praktische en handzame indeling: je kunt het van a tot z doorlezen, maar ook als naslagwerk gebruiken met behulp van de index. Heel veel plezier met je werk als raadslid of commissielid, en heel veel plezier met het gebruik van dit handboek bij dit ontzettend belangrijke werk! Namens de HU, Marlies Strieder Coach Bestuurlijke Participatie Studenten Michiel Kool Lid (G)OC IGO Saida Kouchami Lid OC SJD Emi Stikkelman Lid OC SJD, lid FMR FMR en OC Ambassadeur Lieke Smits Lid FMR FCJ Paul de Vries Lid FMR FNT en lid CMR Mark den Broeder Lid GOC CE/IBL en lid FMR FEM Jochim Schueler Lid GOC AC/BE/FSM, lid FMR FEM en OC Ambassadeur Guido van Spellen Lid OC SvJ en lid FMR FCJ 7/67

8 8/67

9 2 Inleiding Dit handboek is niet het zoveelste handboek dat gepubliceerd wordt. Het vervult de behoefte om nieuwe en bestaande raads -en commissieleden in een klap te voorzien van alle relevante informatie die ze nodig hebben. Informatie die volledig is gericht op onze Hogeschool Utrecht. Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende onderdelen. Medezeggenschap op de HU Hier lees je hoe de medezeggenschap op de HU is vormgegeven en welke positie de centrale raad, de faculteitsraden en de opleidingscommissies daarin hebben. Een essentieel hoofdstuk, waarin tevens de geschiedenis van medezeggenschap aan de orde komt. Rechten en Plichten Het allerbelangrijkste dat je als lid van een inspraakorgaan in ieder geval zou moeten weten, zijn je eigen rechten en plichten: wat mag ik, wat mag ik niet, en wat kan ik doen als ik een conflict heb met het management? Het antwoord op deze en vele andere vragen vind je in dit hoofdstuk. Soms zal het even taaie kost zijn, maar als je er eenmaal doorheen bent zul je al snel merken dat je er veel profijt van hebt. Verplichte kost dus. Vaardigheden In dit handboek zijn ook een aantal hoofdstukken opgenomen die je alles vertellen over bepaalde vaardigheden die je jezelf eigen moet maken om goed te kunnen functioneren als medezeggenschapper. Vergaderen, onderhandelen, adviezen schrijven, etc.. De teksten in dit handboek zijn niet het enige dat je gedurende het jaar krijgt aangereikt om je deze vaardigheden eigen te maken. De HU biedt zeer geregeld trainingen aan speciaal toegespitst op de medezeggenschap. Aan het begin van het collegejaar vindt er bijvoorbeeld een driedaagse Summercourse plaatst en je kunt ook te allen tijde trainingen aanvragen bij de coach BPS. En verder Om dit handboek compleet te maken, vind je ook een afkortingenlijst: van alle afkortingen die je zult tegenkomen in beleidsstukken of waar je over hoort praten. Niet alleen de betekenis staat beschreven, maar ook enige achtergrondinformatie. 9/67

10 10/67

11 3 Medezeggenschap op de HU (geschreven door de coach bestuurlijke participatie) Het is heel gewoon dat er medezeggenschap (inspraak) is op onze hogeschool, dat vinden we heel normaal. Toch is deze vorm van lokale democratie niet zomaar ontstaan. Om te begrijpen waarom we vandaag de dag medezeggenschap hebben, moeten we terug in de tijd. 3.1 Geschiedenis De Stichting van de Arbeid, een samenwerkingsorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, komt tot de conclusie dat medezeggenschap gewenst is. Iedere onderneming met meer dan 25 werknemers wordt verplicht een kern of ondernemingsraad (OR) te hebben. Zo ontstaat in 1950 de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De bevoegdheden van de OR waren echter nog niet al te uitgebreid. Zo was de directeur van een bedrijf de voorzitter van de OR, en mocht de OR niet vergaderen in afwezigheid van de directeur. Eind jaren zestig komt hier verandering in en krijgen ondernemingsraden steeds meer bevoegdheden. In 1979 wordt besloten dat de directeur geen zitting meer heeft in de OR, en ontstaat de overlegvergadering: directie en OR overleggen met elkaar met respect voor elkaars belangen en posities. In 1998 vinden er nog enkele structuurwijzigingen plaats: vanaf tien werknemers geldt er al een inspraakvorm, vanaf vijftig werknemers is het hebben van een ondernemingsraad verplicht. 3.2 Structuur Op onze hogeschool is er ook medezeggenschap. De regels hieromtrent zijn bij uitzondering niet vastgelegd in de WOR deze wet geldt niet voor hogescholen maar in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, kortweg WHW. De medezeggenschapsstructuur volgt in grote mate de bestuursstructuur van de HU en kent derhalve drie lagen: Afbeelding 1: Medezeggenschapsstructuur op de HU 11/67

12 Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Centrale MedezeggenschapsRaad, kortweg CMR. Alle zes faculteitsdirecties leggen verantwoording af aan de Facultaire MedezeggenschapsRaden, de FMR en. Daar zijn er dus zes van. Alle afdelingsdirecties tot slot worden gecontroleerd door de opleidingscommissies (OC s). Elke opleiding heeft een opleidingscommissie danwel een gemeenschappelijke opleidingscommissie (GOC). Het kan namelijk zijn dat een opleiding zo klein is (gemeten naar het aantal studenten) dat het niet loont om daarvoor een OC in het leven te roepen. Vaak is het ook zo dat dergelijke kleine opleidingen of opleidingsvarianten geen directie hebben, maar enkel een teamleider die de docenten aanstuurt. In dat geval kan er een GOC zijn, die in gesprek treedt met de afdelings- of instituutsdirecteur. Het aantal (G)OC s varieert sterk per faculteit. Daar waar er onder elke opleiding een OC hangt, hebben de faculteiten evenveel OC s als opleidingen (dit is het geval bij de Faculteit Gezondheidzorg en de Faculteit Maatschappij en Recht). Bij de FNT, FE, FCJ en de FEM zijn de opleidingscommissies veelal geclusterd vormgegeven. De HU kent ruim 40 (G)OC s. Het komt ook voor dat een aantal zelfstandige opleidingscommissies binnen één domein (een verzameling gelijksoortige opleidingen) met elkaar overleg voeren. De leden van dit overleg vormen samen eveneens een gemeenschappelijke opleidingscommissie. Gesprekspartner is dan de directeur van het domein. Je merkt het al: de terminologie verschilt nogal, zowel binnen de hogeschool als ook binnen faculteiten. Kijk voor een specifieke opleidingscommissie dus altijd even naar de positie ervan: wie is de gesprekspartner en, in geval van een GOC, hangen er gescheiden OC s onder of niet? 3.3 Samenhang Zoals te zien is bij afbeelding 1, bestaat er een verticale relatie tussen de bepaalde lagen. Deze relatie is bij de medezeggenschapsstructuur anders dan bij de bestuursstructuur. Het College van Bestuur stuurt de faculteitsdirectie aan, de faculteitsdirectie is op haar beurt verantwoording schuldig aan het College van Bestuur. Deze relatie bestaat niet tussen CMR, FMR en (G)OC s. Alle raden en commissies zijn onafhankelijk, wat betekent dat zij elk hun eigen oordeel vormen over bepaalde zaken. Een FMR stuurt een OC dus niet aan, en een CMR geeft geen opdrachten aan een FMR. Uiteraard trachten de raden wel zoveel mogelijk met elkaar in contact te staan, mede vanwege de getrapte beroepsprocedures en de gemeenschappelijke dossiers die voorliggen. Daartoe bestaat in sommige gevallen georganiseerd overleg tussen verschillende raden en commissies. Er wordt kennis, informatie en standpunten uitgewisseld, maar gemeenschappelijk beleid wordt niet gemaakt, of slechts incidenteel. Maar onthoud dus goed: in welke raad je ook zit: je bent onafhankelijk en te allen tijde bevoegd een eigen oordeel te vormen en uit te dragen. 12/67

13 4 Rolverdeling (geschreven door Jochim Schueler) De medezeggenschapsorganen van de HU bestaan over het algemeen uit studentleden en personeelsleden. Studentleden worden aangeduid als de studentengeleding (of studentenfractie) en de personeelsleden als personeelsgeleding (of personeelsfractie). In de (G)OC zitten in principe enkel docenten (docentengeleding) en studenten. Er zijn ook (G)OC s waar geen docenten in plaatsnemen en dus enkel bestaat uit studenten. Reglementair mogen hier geen personeelsleden zonder onderwijsfunctie in plaats nemen. In de FMR en CMR mogen wel personeelsleden zonder onderwijsfunctie plaatsnemen. Over het algemeen werken de geledingen binnen het inspraakorgaan nauw samen en staan ze op gelijke voet. Uit deze twee geledingen worden verschillende functies toebedeeld: Voorzitter Vice-voorzitter (plaatsvervangend voorzitter) Secretaris Penningmeester Dagelijks bestuur Studentleden Personeelsleden Portefeuillehouders De CMR, FMR en (G)OC kiest uit zijn midden ten minste een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Reglementair ben je dit verplicht te doen. De overige invulling mag je naar inzicht van de raad of commissie zelf invullen. 4.1 Voorzitter Een goede voorzitter is essentieel voor het functioneren van het inspraakorgaan. De voorzitter heeft grote invloed op de sfeer en de eenheid van de raad of commissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor het bewaken van de afgesproken koers (het uitgezette beleid als raad of commissie). Dit kan een jaarplan zijn, een actieplan of een soortgelijk document. Daarnaast is hij/zij het aanspreekpunt voor de direct betrokkenen en houdt hij/zij in de gaten of de ondersteuning en de faciliteiten van voldoende kwaliteit zijn om als raad of commissie goed te kunnen functioneren. De voorzitter is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda voor een vergadering (al dan niet na overleg met de secretaris). Staat er een vergadering met het management gepland of met een deskundige, dan is het raadzaam om samen met hen de (deel)agenda op te stellen. Tijdens de vergadering draagt de voorzitter zorg voor een goed verloop van de discussie door deze te stimuleren, te leiden en in de hand te houden. Aan het begin van een agendapunt kan de voorzitter aangeven wat het doel is, waarom het op de agenda staat en hoe het behandeld zal worden (informerend, besluitvormend, enz.). Het aangeven van een geplande tijdsduur helpt de voorzitter de tijd en de voortgang van de vergadering te bewaken. De orde van de vergadering wordt in eerste instantie bepaald door de voorzitter, maar is een verantwoordelijkheid voor alle deelnemers. 13/67

14 Taken verantwoordelijk voor de agenda leiden van de vergadering ervoor zorgen dat het doel van de vergadering wordt gerealiseerd afwerken van de agenda, letten op de tijd bevorderen, leiden en in de hand houden van de discussie samenvatten van datgene wat er is afgesproken overleg plegen met het management Eigenschappen organisatietalent zelfkennis, zelfbeheersing, zelfvertrouwen onpartijdig kunnen zijn netwerker verantwoordelijkheidsgevoel hebben tactvol kunnen zijn taken kunnen delegeren communicatief vaardig en kunnen luisteren enthousiast zijn lobbyist veel geduld hebben De sfeer bewaken: Probleem De discussie stokt Onderhuidse conflicten Niet serieus gedrag Traag verlopen van het gesprek Mogelijke oplossingen open vragen stellen samenvatten confronteren negeren metacommunicatie uitlokken door zelfonthulling of reflectie pauze inlassen pauzeren of de vergadering verdagen (als er sprake is van vergadermoeheid) deelnemers proberen te motiveren formaliseren metacommunicatie samenvatten met conclusie gesloten vragen stellen De structuur vasthouden Probleem Slechte aanpak Goede aanpak woordenbrij afkappen Samenvatten en bedoeling verduidelijken afdwalingen reageren negeren, voorzichtig afkappen of vragen naar de bedoeling voorbarig opmerking afbreken, door laten lopen samenvatten met de nadruk op concrete aspecten misplaatste interrupties toestaan Beurtwisseling in de hand houden losse flodders negeren vragen naar de bedoeling 14/67

15 4.2 Vice-voorzitter De vice-voorzitter wordt ook wel de plaatsvervangend voorzitter genoemd. Bij afwezigheid van de voorzitter zal de vice-voorzitter zijn plaats vervangen. Het is mogelijk om wisselend één van de twee de vergadering te laten leiden. 4.3 Secretaris De secretaris verzorgt de notulen van de vergaderingen en verwerkt de binnengekomen post en s. Het is verstandig om van alle poststukken een postlijst te maken. Hierop staat per poststuk de datum, de verzender, de ontvanger en het onderwerp. Verder zorgt de secretaris ervoor dat alle leden op tijd de vergaderstukken binnen hebben en maakt eventueel ook afspraken voor de commissie of raad. Verder zorgt de secretaris voor een geschikte vergaderruimte en eventuele catering. Veel van deze taken worden bij de CMR en FMR overgenomen door de ambtelijk secretaris van de raad als deze aanwezig is. In sommige gevallen is er ook secretariële ondersteuning voor de (G)OC. Taken opstellen van de notulen ondersteunen van de voorzitter. regelen van een vergaderruimte. doorsturen van de vergaderstukken naar genodigden regelen van de (eventuele) catering declareren van onkosten en vergadervergoedingen (wordt soms ook ondergebracht bij de penningmeester) Eigenschappen georganiseerd nauwkeurig gestructureerd discipline schrijfvaardig Notulen: Hoe maak je aantekeningen? Als beginner zal je in de eerste instantie veel te veel opschrijven. Je bent bang iets te vergeten. Kijk kritisch naar je aantekeningen bij het uitwerken. Luister naar het doel van het agendapunt, is het informatief, meningsvormend of besluitvormend. Probeer de verschillende fases in de behandeling van het agendapunt te ontdekken. De voorzitter zal het agendapunt samenvatten of vraag hem er naar als het niet duidelijk is. Let op de standaardformuleringen en gebruik die, zoals: Ik zou het volgende willen voorstellen. Je schrijft: Het voorstel van Lotte was Mag ik het zo samenvatten. Je schrijft: Lotte geeft de volgende samenvatting (als de samenvatting door de rest wordt goedgekeurd). Maak gebruik van afkortingen en tekens, zodat je sneller kunt schrijven. verg.= vergadering. besl.= besluiten. 15/67

16 Schrijf trefwoorden op, geen complete zinnen, gebruik symbolen. Als iemand iets voorleest, vraag dan om de tekst. Vraag of mensen het zelf even opschrijven als het ingewikkeld is. Blijf onpartijdig in je verslag. Ook dingen die jij niet belangrijk vindt, maar wel belangrijk zijn, moet je opschrijven Hoe werk je de notulen uit? Begin zo snel mogelijk met de uitwerking. Het ligt dan nog vers in het geheugen. Ook de andere deelnemers van de vergadering zien het verslag graag op tijd. Werkvolgorde: lezen, ordenen, schrijven. Lezen: probeer uit je geheugen dingen aan te vullen. Ordenen: Schrijven: volgorde bepalen, indeling maken. Schrappen van onnodige informatie. Misschien kwam een onderwerp later in de vergadering weer ter sprake, zet dit bij elkaar. maak er goede Nederlandse zinnen van, geen spreektaal schrijven. Geen waardeoordelen geven. 4.4 Studentleden In de raad of commissie zijn studentleden de belangenbehartigers van de studenten. De HU is bij wet verplicht om studenten in de raad of commissie zitting te laten nemen. Studentleden hebben de speciale verantwoordelijkheid om ervoor te zorg dat de opleiding voor studenten aantrekkelijk blijft. De student wordt gezien als ervaringsdeskundige. 4.5 Docentleden Naast studentleden maken ook docenten deel uit van de raad of commissie. De docent wordt gezien als onderwijsdeskundige. De docenten en studenten hebben als deskundigen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteitbewaking van de opleiding. 4.6 Personeelsleden Naast studentleden en docentleden hebben ook personeelsleden zitting in de FMR en CMR. Het niet onderwijzend personeel heeft zijn/haar deskundigheid weer op een ander vlak binnen de organisatie liggen. Namelijk die van de interne organisatorische processen. 4.7 Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur (DB) van een raad of commissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter en de secretaris. Het DB vergadert vaker dan de gehele commissie en kan daarom sneller inspelen op actuele ontwikkelingen. Vervolgens worden deze zaken weer doorgespeeld naar de rest van de raad of commissie. Om een dagelijks bestuur binnen de raad of commissie te vormen is een te overwegen optie. De CMR en FMR werken over het algemeen met een DB. Bij een (G)OC komt het niet heel vaak voor omdat de (G)OC over het algemeen minder leden heeft. In een (G)OC waar korte lijnen zijn met de betreffende leden is een DB normaliter overbodig. 16/67

17 4.8 Portefeuillehouder Een portefeuillehouder is de eindverantwoordelijke voor een gesteld doelstelling (actie) of een bepaald onderwerp in het jaarplan of actieplan van een raad of commissie. Als portefeuillehouder ben je niet alleen verantwoordelijk voor het resultaat. Als raad of commissie dien je er samen voor te zorgen dat alle doelen gerealiseerd worden. Tot slot zijn er nog optionele functies voor een raad of commissie. Bijvoorbeeld die van penningmeester, PR-functionaris, websitebeheerder, etc. 17/67

18 18/67

19 5 Rechten en Plichten (geschreven door de coach bestuurlijke participatie) In dit hoofdstuk komen de rechten en plichten van de raden en commissies uitgebreid aan bod. Zonder daarvan kennis te hebben, is het onmogelijk je taken goed uit te voeren. Je hebt dan geen zicht op de manier waarop je overlegd met de directie. Lees dit hoofdstuk dus goed en verzeker jezelf ervan dat je de navolgende tekst altijd bij de hand hebt. Allereerst zal worden ingegaan op de vier verschillende rechtsbronnen die van toepassing zijn (landelijke wet- en regelgeving, het Basisreglement Opleidingscommissie, het Basisreglement Faculteitsmedezeggenschapsraden en het Reglement Centrale Medezeggenschapsraad). Vervolgens worden in begrijpelijke taal de meest essentiële zaken uit de verschillende reglementen op een rijtje voor je gezet. Hier kunnen overigens geen rechten aan ontleend worden. Interpretaties liggen soms heel nauw en reglementen worden ook regelmatig aangepast. Deze paragraaf is dus enkel bedoeld om je een beetje een idee te geven van hoe je het e.e.a. moet lezen, maar raadpleeg altijd het officiële reglement (veel reglementen kun je vinden op 5.1 Wet -en regelgeving Je zou zeggen dat er behoorlijk veel in wet- en regelgeving is vastgelegd over de rechten en plichten van opleidingscommissies omdat het zo n belangrijk instrument is bij de kwaliteitszorg binnen hogescholen. Niets is minder waar; het betreft slechts één artikel dat is opgenomen in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, afgekort tot WHW. Voor de medezeggenschap op facultair en centraal niveau zijn meer wetteksten opgenomen in de wet. Deze artikelen zullen door de omvang, in dit handboek echter niet besproken worden. Wel zal er aandacht worden besteed aan de reglementen zoals die binnen de HU zijn vastgelegd voor de CMR en FMR-en. De WHW is overigens in zijn geheel te vinden op 5.2 De WHW In de WHW is het volgende vastgelegd over de opleidingscommissies. Artikel 10.3c Opleidingscommissies: Lid 1 Voor elke opleiding wordt een opleidingscommissie ingesteld, behoudens het bepaalde in het vierde lid. De commissie heeft tot taak: advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling alvorens het instellingsbestuur de regeling vaststelt het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling, en het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad, bedoeld in artikel 10.25, en het faculteitsbestuur of het bestuur van de desbetreffende organisatorische eenheid dan wel, indien de hogeschool geen faculteiten omvat, aan het instellingsbestuur, over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding. De commissie zendt de adviezen, bedoeld onder a en c, ter kennisneming aan de medezeggenschapsraad. 19/67

20 Lid 1 geeft dus precies weer waarvoor een OC in het leven is geroepen: ze dient advies uit te brengen, desgevraagd (reactief) of uit eigen beweging (pro-actief) over alles wat met het onderwijs in de desbetreffende opleiding te maken heeft. Dit aspect moet je ruim interpreteren: hoewel personeelsbeleid sec gezien niets met de opleiding te maken lijkt te hebben, kan slecht personeelsbeleid zeker nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de opleiding. Denk maar eens aan het wervings- en selectiebeleid voor nieuwe docenten. Daarnaast neemt het Onderwijs- en Examenreglement een belangrijke plaats in: over het opleidingsoer dient de OC een advies uit te brengen. Met een negatief advies kan de directie het OER niet vaststellen. Ook is het de taak van de OC om de uitvoering van het OER jaarlijks te beoordelen. Met andere woorden: worden de zaken die in het OER staan wel nagekomen? Lid 2 Voorzover bij de vaststelling, nadere regeling of uitvoering van de onderwijs- en examenregeling het advies van de desbetreffende commissie niet wordt gevolgd, wordt de desbetreffende beslissing met redenen omkleed. Hier wordt het management verplicht om, indien het advies over het OER niet wordt overgenomen, een negatieve reactie op het advies met redenen te omkleden. Een directie kan het zich dus niet permitteren enkel nee te roepen. Dat moet beargumenteerd worden. Lid 3 In het bestuursreglement wordt de wijze van benoemen en samenstellen van de commissie geregeld, met dien verstande dat de helft van het totaal aantal leden van de commissie voortkomt uit de voor de desbetreffende opleiding ingeschreven studenten. Studenten dienen hoe dan ook zitting te nemen in een OC (minimaal de helft van het aantal zetels komt hen toe). Ook staat hier dat de hogescholen zelf mogen bepalen hoe benoeming en samenstelling plaatsvindt. Verkiezingen zijn dus volgens de wet niet verplicht. De regeling moet echter wel in het bestuursreglement worden opgenomen, in het geval van de HU is dit het Basisreglement Opleidingscommissies. De hogeschool is ook niet verplicht om in de OC zowel studenten als docenten te laten plaatsnemen. De hogeschool of een faculteit kan er ook voor kiezen een commissie geheel uit studenten te laten bestaan. Dit moet dan beschreven staan in het Reglement Opleidingscommissies van die betreffende faculteit. Zowel de Faculteit Maatschappij en Recht en de Faculteit Gezondheidzorg hebben ervoor gekozen enkel studentzetels ter beschikking te stellen voor de (G)OC. Lid 4 Indien een faculteit of een andere organisatorische eenheid slechts één opleiding omvat, kan het bestuursreglement bepalen dat de taken en bevoegdheden van de opleidingscommissie worden uitgeoefend door de deelraad, bedoeld in artikel Indien de HU een faculteit zou hebben met slechts één opleiding, dan mag de FMR de taken van de OC overnemen en is er dus geen OC nodig. Deze situatie komt op de HU niet voor. Voor de wetteksten over de CMR en FMR-en zie 5.3 Basisreglement Opleidingscommissies HU In het Basisreglement is nader gespecificeerd welke rechten en plichten er aan opleidingscommissies worden toegekend, hoe ze worden benoemd, welke geschilregelingen er gelden en hoe een 20/67

21 opleidingscommissie wordt samengesteld. Kortom: alles over je rechten en plichten als (G)OC-lid kun je in dat basisreglement vinden. Het woord basisreglement impliceert al direct dat er nog andere reglementen zijn. Dat klopt: het basisreglement is een hogeschoolbreed reglement waarvan niet mag worden afgeweken in andere reglementen. Elke faculteit heeft namelijk weer een eigen OC-reglement, en sommige OC s op hun beurt ook. Telkens geldt: een reglement mag nooit een hoger reglement tegenspreken. Indien dat wel zo is, dan geldt het hogere reglement. Omdat het te ver gaat alle reglementen die er zijn in dit handboek te bespreken, volstaan we hier met het basisreglement. Maar zoals gezegd: alles wat hierin staat, geldt ook voor jouw OC! Let op: Niet elke faculteit heeft een OC-reglement vastgesteld voor de desbetreffende (G)OC s. Bij d OC s van de FG is enkel het basireglement van toepassing, omdat er geen andere reglementen zijn. De FMR (Faculteit Maatschappij en Recht), de FCJ en de FNT hebben een (zeer) verouderd OC-reglement. De FE en de FEM hebben een OC-reglement dat nog niet zo lang geleden is aangepast. 5.4 Basisreglement FaculteitsMedezeggenschapsRaden HU In het Basisreglement is nader gespecificeerd welke rechten en plichten er aan faculteitsraden worden toegekend, hoe ze benoemd worden, welke geschilregelingen er gelden en hoe een faculteitsraad wordt samengesteld. Kortom: alles over je rechten en plichten als FMR-lid kun je in dat basisreglement vinden. Het woord basisreglement impliceert al direct dat er nog andere reglementen zijn. Dat klopt: het basisreglement is een hogeschoolbreed reglement waarvan niet afgeweken mag worden in andere reglementen. Elke faculteit heeft namelijk weer een eigen Reglement Facultaire Medezeggenschapsraad. Hier geldt: een reglement mag nooit een hoger reglement tegenspreken. Indien het reglement van de desbetreffende faculteit in tegenspraak is met het basisreglement, is het basisreglement leidend. 5.5 Reglement Centrale Medezeggenschapsraad HU In het Reglement Centrale Medezeggenschap is nader gespecificeerd welke rechten en plichten er aan de centrale raad worden toegekend, hoe ze benoemd wordt, welke geschilregelingen er geldt en hoe de centrale raad wordt samengesteld. Kortom: alles over je rechten en plichten als CMR-lid kun je in dat reglement vinden. 5.6 Kiesreglement HU Voor het organiseren van de verkiezingen is er een speciaal reglement opgesteld, die specifiek die zaken die aan de orde komen bij het organiseren van de verkiezingen regelt. Dit reglement betreft de verkiezingen bij CMR- en de FMR-en. De Faculteit Maatschappij en Recht en de Faculteit Communicatie en Journalistiek hebben ook een verkiezingsreglement voor de (G)OC s. 5.7 Rechten en plichten in begrijpelijke taal Het is niet altijd even gemakkelijk om reglementen te lezen. Laat staan dat je iets begrijpt van wat er staat. Toch is het van groot belang te weten wat de inhoud is van de reglementen die op jouw werkzaamheden van toepassing zijn. Om jullie een handje te helpen, leggen we in deze paragraaf de belangrijkste artikelen uit. Let op!: Deze punten zijn niet uitputtend. Het is van belang dat je ook het gehele reglement leest. 21/67

22 Basisreglement Opleidingscommissies (versie 28 maart 2006) Hoofdstuk 2: Personeelsleden die zitting hebben in een OC moeten een onderwijsfunctie hebben ten behoeve van de desbetreffende opleiding. Een OC bestaat uit tenminste 6 leden. Tenminste de helft van de leden moet studenten betreffen. Leden worden voor twee jaar verkozen. Leden kunnen reglementair niet worden uitgesloten van lidmaatschap. (dit kan bij de FMR en CMR wel) Hoofdstuk 3: Er vinden om de twee jaar verkiezingen plaats. Indien er tussentijds één of meerdere studentzetels gevuld moeten worden, kunnen jaarlijks verkiezingen plaatsvinden. Wanneer tijdens de reguliere verkiezingen een zetel niet gevuld kan worden, blijft deze zetel in de volgende zittingsperiode onbezet. Vb: Wanneer er in juni van de 10 zetels bezet zijn, dan mag die ene overblijvende zetel niet gevuld worden tot aan juni Wanneer bij een tussentijdse vacature een zetel niet gevuld kan worden, mag deze zetel gevuld worden door kandidaten van de desbetreffende partij of van een andere partij. Als er geen kandidaten meer op de lijst staan, dan zijn de overgebleven leden gerechtigd zelf een kandidaat te kiezen. Hoofdstuk 4: Er moet tenminste een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter worden verkozen. Hoofdstuk 5: De OC heeft het recht om tenminste 6 maal per jaar met de afdelingsdirectie overleg te plegen. Daarnaast komen zij bijeen wanneer daar door de OC of de afdelingsdirectie met opgave van redenen om wordt gevraagd. De afdelingsdirectie dient binnen 6 weken 1 schriftelijk met redenen omkleed op voorstellen van de OC te reageren. De OC heeft het recht om tijdig geïnformeerd te worden over zaken waar zij een oordeel over moet geven. Dit heeft tot gevolg dat de afdelingsdirectie een informatieplicht heeft naar de OC toe. De OC heeft de plicht om bij aanvang van de zittingsperiode een actieplan op te stellen. Het kan voorkomen dat je informatie onder ogen krijgt die je enkel mag inzien onder de plicht van geheimhouding. Deze plicht vervalt niet door de beëindiging van je lidmaatschap of vertrek van de hogeschool. Hoofdstuk 6: Dit hoofdstuk is het belangrijkste deel van het reglement. Als je dit hoofdstuk niet kent, weet je eigenlijk ook niet wat je aan het doen bent als commissielid. Er staat namelijk beschreven op welke zaken en stukken je als OC-lid adviesbevoegdheid hebt. De OC moet binnen 6 weken uitsluitsel geven op zaken die door de afdelingsdirectie aan de OC worden voorgelegd. Als zij dit niet doet, gaat de afdelingsdirectie ervan uit dat de OC akkoord gaat met hetgeen is voorgelegd. Dit dien je dus te allen tijde te voorkomen, want anders mis je je inspraakmoment. Hoofdstuk 7: Indien de OC negatief adviseert over een voorgenomen besluit, moet de afdelingsdirectie binnen 6 weken aan de OC meedelen of het voorstel wordt ingetrokken of wordt voorgelegd aan de faculteitsdirectie. Reageert de afdelingsdirectie niet binnen de 6 weken dan vervalt het voorgenomen besluit. 1 Komt overeen met 30 werkdagen. 22/67

Reglement Opleidingscommissie Master in Pensions

Reglement Opleidingscommissie Master in Pensions Reglement Opleidingscommissie Master in Pensions Juni 2015 Tilburg Oysterwyck Hogeschool 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Instelling Opleidingscommissie... 3 Artikel 3 Taken en

Nadere informatie

BASIS- REGLEMENT OPLEIDINGS- COMMISSIES HU SZ/J/11.009. Datum 1 september 2011. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011

BASIS- REGLEMENT OPLEIDINGS- COMMISSIES HU SZ/J/11.009. Datum 1 september 2011. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 Datum 1 september 2011 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. BASIS- REGLEMENT OPLEIDINGS- COMMISSIES HU SZ/J/11.009

Nadere informatie

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering Opleidingsstatuut Bacheloropleidingen en Associate Degree programma s van: - Electrotechniek - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016 Reglement

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Reglement opleidingscommissie Inhoudsopgave Artikel 1 Status en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Gezamenlijke (vergadering) opleidingscommissie(s)...

Nadere informatie

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES Hogeschool der Kunsten Den Haag Statuut opleidingscommissies Inhoud 1. Inleiding 2. De taken van de commissie 3. De samenstelling van de commissie 4. Inbedding van de commissie

Nadere informatie

reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences;

reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op artikel 10.3c van de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Kiesreglement HU CMR/FMR/OC's & Personeelsraad 2008 SB/J/08.010. Datum 1 september 2008. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2008

Kiesreglement HU CMR/FMR/OC's & Personeelsraad 2008 SB/J/08.010. Datum 1 september 2008. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2008 Datum 1 september 2008 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2008 Kiesreglement HU CMR/FMR/OC's & Personeelsraad 2008 SB/J/08.010 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Feiten en cijfers 40 (gemeenschappelijke) opleidingscommissies 280 studenten / 30 docenten Vergoeding: 40 euro per vergadering, max. 10 vergaderingen (studenten)

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT STUDENTENRAAD

REGLEMENT STUDENTENRAAD REGLEMENT STUDENTENRAAD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet, de WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Nadere informatie

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement Reglement Ondersteuningsplanraad (OPR) van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba, statutair gevestigd te Utrecht, opnieuw vastgesteld door de raad

Nadere informatie

Vraag jij om raad of geef jij raad?

Vraag jij om raad of geef jij raad? *** LET OP: DEADLINE KANDIDAATSTELLING IS OP 7 april 2016*** Vraag jij om raad of geef jij raad? Verkiezingen faculteitsraad & opleidingscommissies Undergraduate School en Veterinary School Diergeneeskunde

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen.

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen. Hoofdstuk 10. Het bestuur en de inrichting van de hogescholen Artikel 10.1. Reikwijdte Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen. Titel 1. Het bestuur en de

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: faculteitsreglement:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: DE ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN 6 Artikel 12. Uitschrijven van vergaderingen Artikel 13. Toezending agenda en stukken

HOOFDSTUK 3: DE ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN 6 Artikel 12. Uitschrijven van vergaderingen Artikel 13. Toezending agenda en stukken FACULTEIT CAMPUS DEN HAAG REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Samenstelling van de raad Artikel 3. Zittingstermijn van de raad Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld 25092013 Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds

Nadere informatie

1. Dit reglement is een reglement als bedoeld in artikel 25 lid 4 van het bestuurs- en beheersreglement van de HAN.

1. Dit reglement is een reglement als bedoeld in artikel 25 lid 4 van het bestuurs- en beheersreglement van de HAN. Reglement opleidingscommissie voor de gemeenschappelijke opleidingscommissie van de opleidingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie en Bio-informatica. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel

Nadere informatie

6. Medezeggenschap van studenten

6. Medezeggenschap van studenten 6. Medezeggenschap van studenten De medezeggenschap van studenten is vastgelegd in een drietal reglementen: de Structuurregeling, het reglement UGV/FGV en het reglement USR/FSR. 6.1 Medezeggenschap op

Nadere informatie

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES Hogeschool der Kunsten Den Haag University of the Arts The Hague Koninklijk Conservatorium Royal Conservatoire Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Royal Academy of Art STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES

Nadere informatie

Vragenlijst opleidingsmanagers

Vragenlijst opleidingsmanagers De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 18 juni 2009 aan de Tweede Kamer een onderzoek toegezegd naar het functioneren van opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs. Centraal

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Dit is het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de onder het bevoegd gezag staande scholen:

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT OndersteuningsplanraadSamenwerkingsverband V(S)O Eemland

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT OndersteuningsplanraadSamenwerkingsverband V(S)O Eemland MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT OndersteuningsplanraadSamenwerkingsverband V(S)O Eemland Versie 1.1 d.d. 6 nov. 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap

Nadere informatie

Kiesreglement HU CMR/FMR/OC's & Personeelsraad SB/J/11.007. Datum 1 september 2011. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011

Kiesreglement HU CMR/FMR/OC's & Personeelsraad SB/J/11.007. Datum 1 september 2011. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 Datum 1 september 2011 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 Kiesreglement HU CMR/FMR/OC's & Personeelsraad SB/J/11.007 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CS VINCENT VAN GOGH TE ASSEN & BEILEN

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CS VINCENT VAN GOGH TE ASSEN & BEILEN MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CS VINCENT VAN GOGH TE ASSEN & BEILEN Herzien en vastgesteld op 06 juni 2016 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Preambule: Dit reglement is, op voordracht van de werkgroep Inrichting OPR, opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Plein 013. In deze Ondersteuningsplanraad

Nadere informatie

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel Wijzigingen bestuurlijk geaccordeerd op 21 januari 2015 Wijzigingen doorgevoerd op 19 februari 2015 Reglement wordt vastgesteld d.d. 17 maart

Nadere informatie

Associate-degreeprogramma s Een bij het CROHO ingeschreven Associate-degreeprogramma als bedoeld in artikel 7.8.a van de WHW.

Associate-degreeprogramma s Een bij het CROHO ingeschreven Associate-degreeprogramma als bedoeld in artikel 7.8.a van de WHW. Algemene & Bestuurlijke Zaken REGLEMENT ONDERWIJSINSTITUUTSMEDEZEGGENSCHAPSRADEN Versie 2012 Inhoud: Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Algemeen De Onderwijsinstituutsmedezeggenschapsraad

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRALE MEDEZEGGEN SCHAPSRAAD HOGESCHOOL UTRECHT SZ/J/11.013. Datum 1 janauri 2012

REGLEMENT CENTRALE MEDEZEGGEN SCHAPSRAAD HOGESCHOOL UTRECHT SZ/J/11.013. Datum 1 janauri 2012 Datum 1 janauri 2012 Hogeschool Utrecht, Afdeling Juridische Zaken Utrecht, 201 REGLEMENT CENTRALE MEDEZEGGEN SCHAPSRAAD HOGESCHOOL UTRECHT Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik

Nadere informatie

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden.

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden. VOORWOORD Om het functioneren van een ondernemingsraad mogelijk te maken, zullen de ondernemer en de werknemers de nodige voorbereidende werkzaamheden moeten verrichten. Om overzichtelijk te maken hoe

Nadere informatie

Reglement Examencommissies. Datum 23 september 2013. Versie 2013-2014. Hogeschool Utrecht

Reglement Examencommissies. Datum 23 september 2013. Versie 2013-2014. Hogeschool Utrecht Datum 23 september 2013 Versie 2013-2014 Reglement Examencommissies FE Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. Voorwoord Dit reglement is een invulling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement (G)OC Naam opleiding. Versie 15 september Uitgave van Centrum voor Bestuurlijke Activiteiten

Huishoudelijk reglement (G)OC Naam opleiding. Versie 15 september Uitgave van Centrum voor Bestuurlijke Activiteiten Dit is een uitgave van het Centrum voor Bestuurlijke Activiteiten. Het CBA ondersteunt de medezeggenschap en inspraak binnen Fontys Hogescholen en is betrokken bij: CMR, DMR-en, IMR-en, (G)OC s en Fontys

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn Versie 4 december 2014 MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 25.05 PO te Apeldoorn Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk datum 4 mei 2017 onderwerp Opleidingscommissies: belangrijkste veranderingen op een rij van Projectgroep opleidingscommissies

Nadere informatie

Rotterdam Academy De organisatorische eenheid die onderwijs verzorgt in Associate-degreeprogramma s.

Rotterdam Academy De organisatorische eenheid die onderwijs verzorgt in Associate-degreeprogramma s. REGLEMENT OPLEIDINGSCOMMISSIES Versie 2012 Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Hogeschool De Hogeschool Rotterdam. Onderwijsinstituut De organisatorische eenheid die in één of meer

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle Medezeggenschapsreglement (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Inhoudsopgave Paragraaf 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD...

Nadere informatie

Reglement centrale studentenraad

Reglement centrale studentenraad Reglement centrale studentenraad Colofon Datum [datum] Titel Reglement centrale studentenraad Dienst / school / auteur Centrale studentenraad en bestuursdienst Versie 2.0 Status Vastgesteld door CvB op

Nadere informatie

DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden

DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden 150217 DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden voorwoord: Gezien de discussie binnen Sevenwolden over de opleidingen die Sevenwolden verzorgt en de plaatsen, locaties

Nadere informatie

Vraag jij om raad of geef jij raad?

Vraag jij om raad of geef jij raad? *** LET OP: DEADLINE KANDIDAATSTELLING IS OP `30 maart 2017*** Vraag jij om raad of geef jij raad? Verkiezingen faculteitsraad & opleidingscommissies Undergraduate School en Veterinary School Diergeneeskunde

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad.

Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad. Reglement Studentenraad van Hogeschool Leiden Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad. Datum van inwerkingtreding: 27 juni 2013. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Een goed opgesteld reglement biedt meerdere voordelen:

Een goed opgesteld reglement biedt meerdere voordelen: Inleiding Dit instrument is te gebruiken als een format voor het opstellen van een huishoudelijk reglement. In zo n reglement staan de werkafspraken over het besturen en het organiseren van de maatschap.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Reglement Deelnemersraad

Reglement Deelnemersraad Reglement Deelnemersraad Deelnemersraad versie 1 maart 2011 Pagina 1 van 8 Reglement Deelnemersraad 1. Begrippen en hun betekenis Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. College van Bestuur: Zo noemt

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad 2013 Summa College Inleiding Sinds maart 2011 is er een studentenraad binnen Summa College. De overheid heeft de mbo scholen (roc s) de opdracht gegeven om een studentenraad op te richten. De studenten

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

Reglement voor de medezeggenschapsraden (MZR) van de Gemeentelijke Scholengemeenschap Schagen

Reglement voor de medezeggenschapsraden (MZR) van de Gemeentelijke Scholengemeenschap Schagen Reglement voor de medezeggenschapsraden (MZR) van de Gemeentelijke Scholengemeenschap Schagen Instemming door GMR d.d. 15 december 2009 Paragraaf 1 Algemeen 4 Artikel 1 Begripsbepaling 4 Paragraaf 2 De

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken, -dagen of maanden. Vakanties tellen dus niet

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad. Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad. Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord Voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. 1 Inhoudsopgave Preambule... 3 Reglement... 3 I.

Nadere informatie

FACULTEITSRAAD & PRO GEO

FACULTEITSRAAD & PRO GEO INFORMATIEDOCUMENT FACULTEITSRAAD & PRO GEO RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN 2011 (Duisenberg-gebouw) 5414 0023 050-3633884 info@progeo.nl www.progeo.nl INHOUDSOPGAVE INLEIDING.. 3 DE FACULTEITSRAAD. 4 Rechten

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de statuten van de stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten I. Algemeen II. III. IV. Organisatie Het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Kenmerk: CTW/A-08.0729 Datum: 6 oktober 2008 Faculteitsreglement van de Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Algemeen Begripsbepalingen

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) Medezeggenschapsreglement van Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal

Nadere informatie

REGLEMENT INSTITUUTSRADEN HU. Datum 1 februari Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2016

REGLEMENT INSTITUUTSRADEN HU. Datum 1 februari Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2016 Datum 1 februari 2017 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2016 REGLEMENT INSTITUUTSRADEN HU Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. Reglement voor de IR'en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS Overzicht Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel reglement Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Dagelijks Bestuur Artikel 5 Taken Dagelijks

Nadere informatie

Bijlage 14. Reglement OPR

Bijlage 14. Reglement OPR Bijlage 14 Reglement OPR 137 Bijlage 14; Reglement OPR MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken,

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van de stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek 2705

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van de stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek 2705 MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van de stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek 2705 Per bestuursbesluit van 12 mei 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling Maastricht, 2 juni 2017 Aan het personeel en de ouders/verzorgers van de leerlingen van stichting kom Leren, De GMR van stichting kom Leren is op zoek naar enthousiaste leden, die er een uitdaging in zien

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Informatie

Medezeggenschapsraad Informatie Medezeggenschapsraad Informatie INHOUDSOPGAVE Wat doet de MR?... 3 Overleg... 3 rechten... 3 wet... 3 budget... 3 scholing... 3 Statuut... 4 organogram... 4 Verplichtingen... 4 Instemmen... 4 Reglement...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders,

Nadere informatie

Reglement Universiteitsraad

Reglement Universiteitsraad Reglement Universiteitsraad HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet, de WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Nadere informatie

Statuut. Medezeggenschap

Statuut. Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Datum instemming GMR: 18-04-2017 Datum goedkeuring rvt: 19-06-2017 Datum vaststelling cvb: 20-06-2017 STATUUT MEDEZEGGENSCHAP Meerwegen scholengroep Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Reglement ondersteuningsplanraad SWV Utrecht PO

Reglement ondersteuningsplanraad SWV Utrecht PO Reglement ondersteuningsplanraad SWV Utrecht PO Preambule: Dit OPR-reglement is opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Utrecht PO. Er vindt een formeel evaluatiemoment plaats binnen een

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband V(S)O regio 2507 Nijmegen e.o. Vastgesteld door het bestuur V(S)O PaO regio Nijmegen e.o., in de vergadering van 15-01-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reglement voor de Universiteitsraad. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Reglement voor de Universiteitsraad. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...1 Hoofdstuk 2: Samenstelling en zittingsduur...2 Hoofdstuk 3: Verkiezingen...3 Hoofdstuk 4: Bevoegdheden...4 Hoofdstuk 5: Werkwijze universiteitsraad...9 Hoofdstuk 6:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Statuut Medezeggenschap. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe Statuut Medezeggenschap Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe november 2012 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

Faculteitsraadreglement van de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (september 2004)

Faculteitsraadreglement van de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (september 2004) Faculteitsraadreglement van de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (september 2004) INHOUDSOPGAVE Preambule... 3 I ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Taak

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Dec 2014 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd DEFINITIE Artikel1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nederweert nr 2008-45,

Nadere informatie