HU Handboek Medezeggenschap. Inlichtingen Datum Augustus Hogeschool Utrecht, Afdeling Servicebureau Studentzaken, Utrecht, 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HU Handboek Medezeggenschap. Inlichtingen bps@hu.nl. Datum Augustus 2007. Hogeschool Utrecht, Afdeling Servicebureau Studentzaken, Utrecht, 2007"

Transcriptie

1 Inlichtingen Datum Augustus 2007 Hogeschool Utrecht, Afdeling Servicebureau Studentzaken, Utrecht, 2007 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. HU Handboek Medezeggenschap

2 2/67

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inleiding 9 3 Medezeggenschap op de HU Geschiedenis Structuur Samenhang Rolverdeling Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris Notulen: Hoe maak je aantekeningen? Hoe werk je de notulen uit? Studentleden Docentleden Personeelsleden Dagelijks bestuur Portefeuillehouder Rechten en Plichten Wet -en regelgeving De WHW Basisreglement Opleidingscommissies HU Basisreglement FaculteitsMedezeggenschapsRaden HU Reglement Centrale Medezeggenschapsraad HU Kiesreglement HU Rechten en plichten in begrijpelijke taal Instemmingsbevoegdheid Adviesbevoegdheid Onderwijs -en examenregeling 27 7 Jaarplan/actieplan Wat is het actieplan? Nut van het actieplan Wat doet de OC Ambassade? Format actieplan Activiteitenplanning Doelstellingen Middelen Te ondernemen acties Portefeuillehouder Behandeling Continuïteitsplan Werving /67

4 7.2.2 Training Kennisoverdracht Archivering Vergaderrooster Effectief vergaderen Agenda Rolverdeling Resultaatgericht onderhandelen Fase 1: Voorbereiding Fase 2: Informatie-uitwisseling Fase 3: Voorstel Fase 4: Onderhandeling Fase 5: Overeenkomst Advies schrijven Inleiding Onderzoek Opstellen advies Titelblad met management summary Inleiding Probleemstelling Analyse Oplossingen Afweging Aanbeveling Implementatieplan Conclusie Afsluitend appèl Natraject Financiën Begroting Hoe te lezen? Verhoudingen en veranderingen Kaders en strategie Toelichting en specificatie Hulp en (extern) advies Ongevraagd advies /67

5 12 Pro actieve medezeggenschap Samen Cultuur Investeren Mensenwerk Achterban Bereik Laat je zien Verkiezingen Stap Stap Stap Hoe kan jij je verkiesbaar stellen? Personenstelsel Lijstenstelsel Kiesdeler Keuzen Continuïteit Afkortingen Links Geraadpleegde bronnen 67 5/67

6 6/67

7 1 Voorwoord Voor je ligt het allereerste handboek voor alle medezeggenschapsorganen die wij kennen binnen de hogeschool, speciaal toegespitst op onze Hogeschool Utrecht. Met dit handboek op zak staat niets je meer in weg om op doeltreffende wijze op te komen voor studentenbelangen en te zorgen voor een hogere onderwijskwaliteit. Dit handboek bevat allerlei nuttige en praktische informatie. De rechten van jou als medezeggenschapper staan beschreven, de structuur van de hogeschool wordt uiteengezet en binnen een paar minuten heb je een stevig handvat om bijvoorbeeld een onderhandeling in te gaan. Uiteraard staat er nog veel meer in dit handboek, kijk voor een volledige index voorin. Om het gebruik van dit handboek zoveel mogelijk te stimuleren, is gekozen voor een praktische en handzame indeling: je kunt het van a tot z doorlezen, maar ook als naslagwerk gebruiken met behulp van de index. Heel veel plezier met je werk als raadslid of commissielid, en heel veel plezier met het gebruik van dit handboek bij dit ontzettend belangrijke werk! Namens de HU, Marlies Strieder Coach Bestuurlijke Participatie Studenten Michiel Kool Lid (G)OC IGO Saida Kouchami Lid OC SJD Emi Stikkelman Lid OC SJD, lid FMR FMR en OC Ambassadeur Lieke Smits Lid FMR FCJ Paul de Vries Lid FMR FNT en lid CMR Mark den Broeder Lid GOC CE/IBL en lid FMR FEM Jochim Schueler Lid GOC AC/BE/FSM, lid FMR FEM en OC Ambassadeur Guido van Spellen Lid OC SvJ en lid FMR FCJ 7/67

8 8/67

9 2 Inleiding Dit handboek is niet het zoveelste handboek dat gepubliceerd wordt. Het vervult de behoefte om nieuwe en bestaande raads -en commissieleden in een klap te voorzien van alle relevante informatie die ze nodig hebben. Informatie die volledig is gericht op onze Hogeschool Utrecht. Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende onderdelen. Medezeggenschap op de HU Hier lees je hoe de medezeggenschap op de HU is vormgegeven en welke positie de centrale raad, de faculteitsraden en de opleidingscommissies daarin hebben. Een essentieel hoofdstuk, waarin tevens de geschiedenis van medezeggenschap aan de orde komt. Rechten en Plichten Het allerbelangrijkste dat je als lid van een inspraakorgaan in ieder geval zou moeten weten, zijn je eigen rechten en plichten: wat mag ik, wat mag ik niet, en wat kan ik doen als ik een conflict heb met het management? Het antwoord op deze en vele andere vragen vind je in dit hoofdstuk. Soms zal het even taaie kost zijn, maar als je er eenmaal doorheen bent zul je al snel merken dat je er veel profijt van hebt. Verplichte kost dus. Vaardigheden In dit handboek zijn ook een aantal hoofdstukken opgenomen die je alles vertellen over bepaalde vaardigheden die je jezelf eigen moet maken om goed te kunnen functioneren als medezeggenschapper. Vergaderen, onderhandelen, adviezen schrijven, etc.. De teksten in dit handboek zijn niet het enige dat je gedurende het jaar krijgt aangereikt om je deze vaardigheden eigen te maken. De HU biedt zeer geregeld trainingen aan speciaal toegespitst op de medezeggenschap. Aan het begin van het collegejaar vindt er bijvoorbeeld een driedaagse Summercourse plaatst en je kunt ook te allen tijde trainingen aanvragen bij de coach BPS. En verder Om dit handboek compleet te maken, vind je ook een afkortingenlijst: van alle afkortingen die je zult tegenkomen in beleidsstukken of waar je over hoort praten. Niet alleen de betekenis staat beschreven, maar ook enige achtergrondinformatie. 9/67

10 10/67

11 3 Medezeggenschap op de HU (geschreven door de coach bestuurlijke participatie) Het is heel gewoon dat er medezeggenschap (inspraak) is op onze hogeschool, dat vinden we heel normaal. Toch is deze vorm van lokale democratie niet zomaar ontstaan. Om te begrijpen waarom we vandaag de dag medezeggenschap hebben, moeten we terug in de tijd. 3.1 Geschiedenis De Stichting van de Arbeid, een samenwerkingsorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, komt tot de conclusie dat medezeggenschap gewenst is. Iedere onderneming met meer dan 25 werknemers wordt verplicht een kern of ondernemingsraad (OR) te hebben. Zo ontstaat in 1950 de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De bevoegdheden van de OR waren echter nog niet al te uitgebreid. Zo was de directeur van een bedrijf de voorzitter van de OR, en mocht de OR niet vergaderen in afwezigheid van de directeur. Eind jaren zestig komt hier verandering in en krijgen ondernemingsraden steeds meer bevoegdheden. In 1979 wordt besloten dat de directeur geen zitting meer heeft in de OR, en ontstaat de overlegvergadering: directie en OR overleggen met elkaar met respect voor elkaars belangen en posities. In 1998 vinden er nog enkele structuurwijzigingen plaats: vanaf tien werknemers geldt er al een inspraakvorm, vanaf vijftig werknemers is het hebben van een ondernemingsraad verplicht. 3.2 Structuur Op onze hogeschool is er ook medezeggenschap. De regels hieromtrent zijn bij uitzondering niet vastgelegd in de WOR deze wet geldt niet voor hogescholen maar in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, kortweg WHW. De medezeggenschapsstructuur volgt in grote mate de bestuursstructuur van de HU en kent derhalve drie lagen: Afbeelding 1: Medezeggenschapsstructuur op de HU 11/67

12 Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Centrale MedezeggenschapsRaad, kortweg CMR. Alle zes faculteitsdirecties leggen verantwoording af aan de Facultaire MedezeggenschapsRaden, de FMR en. Daar zijn er dus zes van. Alle afdelingsdirecties tot slot worden gecontroleerd door de opleidingscommissies (OC s). Elke opleiding heeft een opleidingscommissie danwel een gemeenschappelijke opleidingscommissie (GOC). Het kan namelijk zijn dat een opleiding zo klein is (gemeten naar het aantal studenten) dat het niet loont om daarvoor een OC in het leven te roepen. Vaak is het ook zo dat dergelijke kleine opleidingen of opleidingsvarianten geen directie hebben, maar enkel een teamleider die de docenten aanstuurt. In dat geval kan er een GOC zijn, die in gesprek treedt met de afdelings- of instituutsdirecteur. Het aantal (G)OC s varieert sterk per faculteit. Daar waar er onder elke opleiding een OC hangt, hebben de faculteiten evenveel OC s als opleidingen (dit is het geval bij de Faculteit Gezondheidzorg en de Faculteit Maatschappij en Recht). Bij de FNT, FE, FCJ en de FEM zijn de opleidingscommissies veelal geclusterd vormgegeven. De HU kent ruim 40 (G)OC s. Het komt ook voor dat een aantal zelfstandige opleidingscommissies binnen één domein (een verzameling gelijksoortige opleidingen) met elkaar overleg voeren. De leden van dit overleg vormen samen eveneens een gemeenschappelijke opleidingscommissie. Gesprekspartner is dan de directeur van het domein. Je merkt het al: de terminologie verschilt nogal, zowel binnen de hogeschool als ook binnen faculteiten. Kijk voor een specifieke opleidingscommissie dus altijd even naar de positie ervan: wie is de gesprekspartner en, in geval van een GOC, hangen er gescheiden OC s onder of niet? 3.3 Samenhang Zoals te zien is bij afbeelding 1, bestaat er een verticale relatie tussen de bepaalde lagen. Deze relatie is bij de medezeggenschapsstructuur anders dan bij de bestuursstructuur. Het College van Bestuur stuurt de faculteitsdirectie aan, de faculteitsdirectie is op haar beurt verantwoording schuldig aan het College van Bestuur. Deze relatie bestaat niet tussen CMR, FMR en (G)OC s. Alle raden en commissies zijn onafhankelijk, wat betekent dat zij elk hun eigen oordeel vormen over bepaalde zaken. Een FMR stuurt een OC dus niet aan, en een CMR geeft geen opdrachten aan een FMR. Uiteraard trachten de raden wel zoveel mogelijk met elkaar in contact te staan, mede vanwege de getrapte beroepsprocedures en de gemeenschappelijke dossiers die voorliggen. Daartoe bestaat in sommige gevallen georganiseerd overleg tussen verschillende raden en commissies. Er wordt kennis, informatie en standpunten uitgewisseld, maar gemeenschappelijk beleid wordt niet gemaakt, of slechts incidenteel. Maar onthoud dus goed: in welke raad je ook zit: je bent onafhankelijk en te allen tijde bevoegd een eigen oordeel te vormen en uit te dragen. 12/67

13 4 Rolverdeling (geschreven door Jochim Schueler) De medezeggenschapsorganen van de HU bestaan over het algemeen uit studentleden en personeelsleden. Studentleden worden aangeduid als de studentengeleding (of studentenfractie) en de personeelsleden als personeelsgeleding (of personeelsfractie). In de (G)OC zitten in principe enkel docenten (docentengeleding) en studenten. Er zijn ook (G)OC s waar geen docenten in plaatsnemen en dus enkel bestaat uit studenten. Reglementair mogen hier geen personeelsleden zonder onderwijsfunctie in plaats nemen. In de FMR en CMR mogen wel personeelsleden zonder onderwijsfunctie plaatsnemen. Over het algemeen werken de geledingen binnen het inspraakorgaan nauw samen en staan ze op gelijke voet. Uit deze twee geledingen worden verschillende functies toebedeeld: Voorzitter Vice-voorzitter (plaatsvervangend voorzitter) Secretaris Penningmeester Dagelijks bestuur Studentleden Personeelsleden Portefeuillehouders De CMR, FMR en (G)OC kiest uit zijn midden ten minste een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Reglementair ben je dit verplicht te doen. De overige invulling mag je naar inzicht van de raad of commissie zelf invullen. 4.1 Voorzitter Een goede voorzitter is essentieel voor het functioneren van het inspraakorgaan. De voorzitter heeft grote invloed op de sfeer en de eenheid van de raad of commissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor het bewaken van de afgesproken koers (het uitgezette beleid als raad of commissie). Dit kan een jaarplan zijn, een actieplan of een soortgelijk document. Daarnaast is hij/zij het aanspreekpunt voor de direct betrokkenen en houdt hij/zij in de gaten of de ondersteuning en de faciliteiten van voldoende kwaliteit zijn om als raad of commissie goed te kunnen functioneren. De voorzitter is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda voor een vergadering (al dan niet na overleg met de secretaris). Staat er een vergadering met het management gepland of met een deskundige, dan is het raadzaam om samen met hen de (deel)agenda op te stellen. Tijdens de vergadering draagt de voorzitter zorg voor een goed verloop van de discussie door deze te stimuleren, te leiden en in de hand te houden. Aan het begin van een agendapunt kan de voorzitter aangeven wat het doel is, waarom het op de agenda staat en hoe het behandeld zal worden (informerend, besluitvormend, enz.). Het aangeven van een geplande tijdsduur helpt de voorzitter de tijd en de voortgang van de vergadering te bewaken. De orde van de vergadering wordt in eerste instantie bepaald door de voorzitter, maar is een verantwoordelijkheid voor alle deelnemers. 13/67

14 Taken verantwoordelijk voor de agenda leiden van de vergadering ervoor zorgen dat het doel van de vergadering wordt gerealiseerd afwerken van de agenda, letten op de tijd bevorderen, leiden en in de hand houden van de discussie samenvatten van datgene wat er is afgesproken overleg plegen met het management Eigenschappen organisatietalent zelfkennis, zelfbeheersing, zelfvertrouwen onpartijdig kunnen zijn netwerker verantwoordelijkheidsgevoel hebben tactvol kunnen zijn taken kunnen delegeren communicatief vaardig en kunnen luisteren enthousiast zijn lobbyist veel geduld hebben De sfeer bewaken: Probleem De discussie stokt Onderhuidse conflicten Niet serieus gedrag Traag verlopen van het gesprek Mogelijke oplossingen open vragen stellen samenvatten confronteren negeren metacommunicatie uitlokken door zelfonthulling of reflectie pauze inlassen pauzeren of de vergadering verdagen (als er sprake is van vergadermoeheid) deelnemers proberen te motiveren formaliseren metacommunicatie samenvatten met conclusie gesloten vragen stellen De structuur vasthouden Probleem Slechte aanpak Goede aanpak woordenbrij afkappen Samenvatten en bedoeling verduidelijken afdwalingen reageren negeren, voorzichtig afkappen of vragen naar de bedoeling voorbarig opmerking afbreken, door laten lopen samenvatten met de nadruk op concrete aspecten misplaatste interrupties toestaan Beurtwisseling in de hand houden losse flodders negeren vragen naar de bedoeling 14/67

15 4.2 Vice-voorzitter De vice-voorzitter wordt ook wel de plaatsvervangend voorzitter genoemd. Bij afwezigheid van de voorzitter zal de vice-voorzitter zijn plaats vervangen. Het is mogelijk om wisselend één van de twee de vergadering te laten leiden. 4.3 Secretaris De secretaris verzorgt de notulen van de vergaderingen en verwerkt de binnengekomen post en s. Het is verstandig om van alle poststukken een postlijst te maken. Hierop staat per poststuk de datum, de verzender, de ontvanger en het onderwerp. Verder zorgt de secretaris ervoor dat alle leden op tijd de vergaderstukken binnen hebben en maakt eventueel ook afspraken voor de commissie of raad. Verder zorgt de secretaris voor een geschikte vergaderruimte en eventuele catering. Veel van deze taken worden bij de CMR en FMR overgenomen door de ambtelijk secretaris van de raad als deze aanwezig is. In sommige gevallen is er ook secretariële ondersteuning voor de (G)OC. Taken opstellen van de notulen ondersteunen van de voorzitter. regelen van een vergaderruimte. doorsturen van de vergaderstukken naar genodigden regelen van de (eventuele) catering declareren van onkosten en vergadervergoedingen (wordt soms ook ondergebracht bij de penningmeester) Eigenschappen georganiseerd nauwkeurig gestructureerd discipline schrijfvaardig Notulen: Hoe maak je aantekeningen? Als beginner zal je in de eerste instantie veel te veel opschrijven. Je bent bang iets te vergeten. Kijk kritisch naar je aantekeningen bij het uitwerken. Luister naar het doel van het agendapunt, is het informatief, meningsvormend of besluitvormend. Probeer de verschillende fases in de behandeling van het agendapunt te ontdekken. De voorzitter zal het agendapunt samenvatten of vraag hem er naar als het niet duidelijk is. Let op de standaardformuleringen en gebruik die, zoals: Ik zou het volgende willen voorstellen. Je schrijft: Het voorstel van Lotte was Mag ik het zo samenvatten. Je schrijft: Lotte geeft de volgende samenvatting (als de samenvatting door de rest wordt goedgekeurd). Maak gebruik van afkortingen en tekens, zodat je sneller kunt schrijven. verg.= vergadering. besl.= besluiten. 15/67

16 Schrijf trefwoorden op, geen complete zinnen, gebruik symbolen. Als iemand iets voorleest, vraag dan om de tekst. Vraag of mensen het zelf even opschrijven als het ingewikkeld is. Blijf onpartijdig in je verslag. Ook dingen die jij niet belangrijk vindt, maar wel belangrijk zijn, moet je opschrijven Hoe werk je de notulen uit? Begin zo snel mogelijk met de uitwerking. Het ligt dan nog vers in het geheugen. Ook de andere deelnemers van de vergadering zien het verslag graag op tijd. Werkvolgorde: lezen, ordenen, schrijven. Lezen: probeer uit je geheugen dingen aan te vullen. Ordenen: Schrijven: volgorde bepalen, indeling maken. Schrappen van onnodige informatie. Misschien kwam een onderwerp later in de vergadering weer ter sprake, zet dit bij elkaar. maak er goede Nederlandse zinnen van, geen spreektaal schrijven. Geen waardeoordelen geven. 4.4 Studentleden In de raad of commissie zijn studentleden de belangenbehartigers van de studenten. De HU is bij wet verplicht om studenten in de raad of commissie zitting te laten nemen. Studentleden hebben de speciale verantwoordelijkheid om ervoor te zorg dat de opleiding voor studenten aantrekkelijk blijft. De student wordt gezien als ervaringsdeskundige. 4.5 Docentleden Naast studentleden maken ook docenten deel uit van de raad of commissie. De docent wordt gezien als onderwijsdeskundige. De docenten en studenten hebben als deskundigen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteitbewaking van de opleiding. 4.6 Personeelsleden Naast studentleden en docentleden hebben ook personeelsleden zitting in de FMR en CMR. Het niet onderwijzend personeel heeft zijn/haar deskundigheid weer op een ander vlak binnen de organisatie liggen. Namelijk die van de interne organisatorische processen. 4.7 Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur (DB) van een raad of commissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter en de secretaris. Het DB vergadert vaker dan de gehele commissie en kan daarom sneller inspelen op actuele ontwikkelingen. Vervolgens worden deze zaken weer doorgespeeld naar de rest van de raad of commissie. Om een dagelijks bestuur binnen de raad of commissie te vormen is een te overwegen optie. De CMR en FMR werken over het algemeen met een DB. Bij een (G)OC komt het niet heel vaak voor omdat de (G)OC over het algemeen minder leden heeft. In een (G)OC waar korte lijnen zijn met de betreffende leden is een DB normaliter overbodig. 16/67

17 4.8 Portefeuillehouder Een portefeuillehouder is de eindverantwoordelijke voor een gesteld doelstelling (actie) of een bepaald onderwerp in het jaarplan of actieplan van een raad of commissie. Als portefeuillehouder ben je niet alleen verantwoordelijk voor het resultaat. Als raad of commissie dien je er samen voor te zorgen dat alle doelen gerealiseerd worden. Tot slot zijn er nog optionele functies voor een raad of commissie. Bijvoorbeeld die van penningmeester, PR-functionaris, websitebeheerder, etc. 17/67

18 18/67

19 5 Rechten en Plichten (geschreven door de coach bestuurlijke participatie) In dit hoofdstuk komen de rechten en plichten van de raden en commissies uitgebreid aan bod. Zonder daarvan kennis te hebben, is het onmogelijk je taken goed uit te voeren. Je hebt dan geen zicht op de manier waarop je overlegd met de directie. Lees dit hoofdstuk dus goed en verzeker jezelf ervan dat je de navolgende tekst altijd bij de hand hebt. Allereerst zal worden ingegaan op de vier verschillende rechtsbronnen die van toepassing zijn (landelijke wet- en regelgeving, het Basisreglement Opleidingscommissie, het Basisreglement Faculteitsmedezeggenschapsraden en het Reglement Centrale Medezeggenschapsraad). Vervolgens worden in begrijpelijke taal de meest essentiële zaken uit de verschillende reglementen op een rijtje voor je gezet. Hier kunnen overigens geen rechten aan ontleend worden. Interpretaties liggen soms heel nauw en reglementen worden ook regelmatig aangepast. Deze paragraaf is dus enkel bedoeld om je een beetje een idee te geven van hoe je het e.e.a. moet lezen, maar raadpleeg altijd het officiële reglement (veel reglementen kun je vinden op 5.1 Wet -en regelgeving Je zou zeggen dat er behoorlijk veel in wet- en regelgeving is vastgelegd over de rechten en plichten van opleidingscommissies omdat het zo n belangrijk instrument is bij de kwaliteitszorg binnen hogescholen. Niets is minder waar; het betreft slechts één artikel dat is opgenomen in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, afgekort tot WHW. Voor de medezeggenschap op facultair en centraal niveau zijn meer wetteksten opgenomen in de wet. Deze artikelen zullen door de omvang, in dit handboek echter niet besproken worden. Wel zal er aandacht worden besteed aan de reglementen zoals die binnen de HU zijn vastgelegd voor de CMR en FMR-en. De WHW is overigens in zijn geheel te vinden op 5.2 De WHW In de WHW is het volgende vastgelegd over de opleidingscommissies. Artikel 10.3c Opleidingscommissies: Lid 1 Voor elke opleiding wordt een opleidingscommissie ingesteld, behoudens het bepaalde in het vierde lid. De commissie heeft tot taak: advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling alvorens het instellingsbestuur de regeling vaststelt het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling, en het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad, bedoeld in artikel 10.25, en het faculteitsbestuur of het bestuur van de desbetreffende organisatorische eenheid dan wel, indien de hogeschool geen faculteiten omvat, aan het instellingsbestuur, over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding. De commissie zendt de adviezen, bedoeld onder a en c, ter kennisneming aan de medezeggenschapsraad. 19/67

20 Lid 1 geeft dus precies weer waarvoor een OC in het leven is geroepen: ze dient advies uit te brengen, desgevraagd (reactief) of uit eigen beweging (pro-actief) over alles wat met het onderwijs in de desbetreffende opleiding te maken heeft. Dit aspect moet je ruim interpreteren: hoewel personeelsbeleid sec gezien niets met de opleiding te maken lijkt te hebben, kan slecht personeelsbeleid zeker nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de opleiding. Denk maar eens aan het wervings- en selectiebeleid voor nieuwe docenten. Daarnaast neemt het Onderwijs- en Examenreglement een belangrijke plaats in: over het opleidingsoer dient de OC een advies uit te brengen. Met een negatief advies kan de directie het OER niet vaststellen. Ook is het de taak van de OC om de uitvoering van het OER jaarlijks te beoordelen. Met andere woorden: worden de zaken die in het OER staan wel nagekomen? Lid 2 Voorzover bij de vaststelling, nadere regeling of uitvoering van de onderwijs- en examenregeling het advies van de desbetreffende commissie niet wordt gevolgd, wordt de desbetreffende beslissing met redenen omkleed. Hier wordt het management verplicht om, indien het advies over het OER niet wordt overgenomen, een negatieve reactie op het advies met redenen te omkleden. Een directie kan het zich dus niet permitteren enkel nee te roepen. Dat moet beargumenteerd worden. Lid 3 In het bestuursreglement wordt de wijze van benoemen en samenstellen van de commissie geregeld, met dien verstande dat de helft van het totaal aantal leden van de commissie voortkomt uit de voor de desbetreffende opleiding ingeschreven studenten. Studenten dienen hoe dan ook zitting te nemen in een OC (minimaal de helft van het aantal zetels komt hen toe). Ook staat hier dat de hogescholen zelf mogen bepalen hoe benoeming en samenstelling plaatsvindt. Verkiezingen zijn dus volgens de wet niet verplicht. De regeling moet echter wel in het bestuursreglement worden opgenomen, in het geval van de HU is dit het Basisreglement Opleidingscommissies. De hogeschool is ook niet verplicht om in de OC zowel studenten als docenten te laten plaatsnemen. De hogeschool of een faculteit kan er ook voor kiezen een commissie geheel uit studenten te laten bestaan. Dit moet dan beschreven staan in het Reglement Opleidingscommissies van die betreffende faculteit. Zowel de Faculteit Maatschappij en Recht en de Faculteit Gezondheidzorg hebben ervoor gekozen enkel studentzetels ter beschikking te stellen voor de (G)OC. Lid 4 Indien een faculteit of een andere organisatorische eenheid slechts één opleiding omvat, kan het bestuursreglement bepalen dat de taken en bevoegdheden van de opleidingscommissie worden uitgeoefend door de deelraad, bedoeld in artikel Indien de HU een faculteit zou hebben met slechts één opleiding, dan mag de FMR de taken van de OC overnemen en is er dus geen OC nodig. Deze situatie komt op de HU niet voor. Voor de wetteksten over de CMR en FMR-en zie 5.3 Basisreglement Opleidingscommissies HU In het Basisreglement is nader gespecificeerd welke rechten en plichten er aan opleidingscommissies worden toegekend, hoe ze worden benoemd, welke geschilregelingen er gelden en hoe een 20/67

21 opleidingscommissie wordt samengesteld. Kortom: alles over je rechten en plichten als (G)OC-lid kun je in dat basisreglement vinden. Het woord basisreglement impliceert al direct dat er nog andere reglementen zijn. Dat klopt: het basisreglement is een hogeschoolbreed reglement waarvan niet mag worden afgeweken in andere reglementen. Elke faculteit heeft namelijk weer een eigen OC-reglement, en sommige OC s op hun beurt ook. Telkens geldt: een reglement mag nooit een hoger reglement tegenspreken. Indien dat wel zo is, dan geldt het hogere reglement. Omdat het te ver gaat alle reglementen die er zijn in dit handboek te bespreken, volstaan we hier met het basisreglement. Maar zoals gezegd: alles wat hierin staat, geldt ook voor jouw OC! Let op: Niet elke faculteit heeft een OC-reglement vastgesteld voor de desbetreffende (G)OC s. Bij d OC s van de FG is enkel het basireglement van toepassing, omdat er geen andere reglementen zijn. De FMR (Faculteit Maatschappij en Recht), de FCJ en de FNT hebben een (zeer) verouderd OC-reglement. De FE en de FEM hebben een OC-reglement dat nog niet zo lang geleden is aangepast. 5.4 Basisreglement FaculteitsMedezeggenschapsRaden HU In het Basisreglement is nader gespecificeerd welke rechten en plichten er aan faculteitsraden worden toegekend, hoe ze benoemd worden, welke geschilregelingen er gelden en hoe een faculteitsraad wordt samengesteld. Kortom: alles over je rechten en plichten als FMR-lid kun je in dat basisreglement vinden. Het woord basisreglement impliceert al direct dat er nog andere reglementen zijn. Dat klopt: het basisreglement is een hogeschoolbreed reglement waarvan niet afgeweken mag worden in andere reglementen. Elke faculteit heeft namelijk weer een eigen Reglement Facultaire Medezeggenschapsraad. Hier geldt: een reglement mag nooit een hoger reglement tegenspreken. Indien het reglement van de desbetreffende faculteit in tegenspraak is met het basisreglement, is het basisreglement leidend. 5.5 Reglement Centrale Medezeggenschapsraad HU In het Reglement Centrale Medezeggenschap is nader gespecificeerd welke rechten en plichten er aan de centrale raad worden toegekend, hoe ze benoemd wordt, welke geschilregelingen er geldt en hoe de centrale raad wordt samengesteld. Kortom: alles over je rechten en plichten als CMR-lid kun je in dat reglement vinden. 5.6 Kiesreglement HU Voor het organiseren van de verkiezingen is er een speciaal reglement opgesteld, die specifiek die zaken die aan de orde komen bij het organiseren van de verkiezingen regelt. Dit reglement betreft de verkiezingen bij CMR- en de FMR-en. De Faculteit Maatschappij en Recht en de Faculteit Communicatie en Journalistiek hebben ook een verkiezingsreglement voor de (G)OC s. 5.7 Rechten en plichten in begrijpelijke taal Het is niet altijd even gemakkelijk om reglementen te lezen. Laat staan dat je iets begrijpt van wat er staat. Toch is het van groot belang te weten wat de inhoud is van de reglementen die op jouw werkzaamheden van toepassing zijn. Om jullie een handje te helpen, leggen we in deze paragraaf de belangrijkste artikelen uit. Let op!: Deze punten zijn niet uitputtend. Het is van belang dat je ook het gehele reglement leest. 21/67

22 Basisreglement Opleidingscommissies (versie 28 maart 2006) Hoofdstuk 2: Personeelsleden die zitting hebben in een OC moeten een onderwijsfunctie hebben ten behoeve van de desbetreffende opleiding. Een OC bestaat uit tenminste 6 leden. Tenminste de helft van de leden moet studenten betreffen. Leden worden voor twee jaar verkozen. Leden kunnen reglementair niet worden uitgesloten van lidmaatschap. (dit kan bij de FMR en CMR wel) Hoofdstuk 3: Er vinden om de twee jaar verkiezingen plaats. Indien er tussentijds één of meerdere studentzetels gevuld moeten worden, kunnen jaarlijks verkiezingen plaatsvinden. Wanneer tijdens de reguliere verkiezingen een zetel niet gevuld kan worden, blijft deze zetel in de volgende zittingsperiode onbezet. Vb: Wanneer er in juni van de 10 zetels bezet zijn, dan mag die ene overblijvende zetel niet gevuld worden tot aan juni Wanneer bij een tussentijdse vacature een zetel niet gevuld kan worden, mag deze zetel gevuld worden door kandidaten van de desbetreffende partij of van een andere partij. Als er geen kandidaten meer op de lijst staan, dan zijn de overgebleven leden gerechtigd zelf een kandidaat te kiezen. Hoofdstuk 4: Er moet tenminste een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter worden verkozen. Hoofdstuk 5: De OC heeft het recht om tenminste 6 maal per jaar met de afdelingsdirectie overleg te plegen. Daarnaast komen zij bijeen wanneer daar door de OC of de afdelingsdirectie met opgave van redenen om wordt gevraagd. De afdelingsdirectie dient binnen 6 weken 1 schriftelijk met redenen omkleed op voorstellen van de OC te reageren. De OC heeft het recht om tijdig geïnformeerd te worden over zaken waar zij een oordeel over moet geven. Dit heeft tot gevolg dat de afdelingsdirectie een informatieplicht heeft naar de OC toe. De OC heeft de plicht om bij aanvang van de zittingsperiode een actieplan op te stellen. Het kan voorkomen dat je informatie onder ogen krijgt die je enkel mag inzien onder de plicht van geheimhouding. Deze plicht vervalt niet door de beëindiging van je lidmaatschap of vertrek van de hogeschool. Hoofdstuk 6: Dit hoofdstuk is het belangrijkste deel van het reglement. Als je dit hoofdstuk niet kent, weet je eigenlijk ook niet wat je aan het doen bent als commissielid. Er staat namelijk beschreven op welke zaken en stukken je als OC-lid adviesbevoegdheid hebt. De OC moet binnen 6 weken uitsluitsel geven op zaken die door de afdelingsdirectie aan de OC worden voorgelegd. Als zij dit niet doet, gaat de afdelingsdirectie ervan uit dat de OC akkoord gaat met hetgeen is voorgelegd. Dit dien je dus te allen tijde te voorkomen, want anders mis je je inspraakmoment. Hoofdstuk 7: Indien de OC negatief adviseert over een voorgenomen besluit, moet de afdelingsdirectie binnen 6 weken aan de OC meedelen of het voorstel wordt ingetrokken of wordt voorgelegd aan de faculteitsdirectie. Reageert de afdelingsdirectie niet binnen de 6 weken dan vervalt het voorgenomen besluit. 1 Komt overeen met 30 werkdagen. 22/67

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Rotterdam Business School

Rotterdam Business School Hogeschoolgids Rotterdam Business School Postinitiële masteropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 inleiding Het College van Bestuur wenst iedere cursist een goede studietijd toe

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

16 Reorganisatie en sociaal plan

16 Reorganisatie en sociaal plan Bijlage 1 Versie 23 mei 2013 16 Reorganisatie en sociaal plan 1 Reorganisatie Artikel 16.1 bevoegdheid tot reorganisatie 1. Het college neemt het besluit tot een ingrijpende reorganisatie. Het hoofd van

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie