Algemene Voorwaarden Claim it

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Claim it"

Transcriptie

1 * * * Algemene Voorwaarden Claim it Laatst gewijzigd op 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid & voorwaarden Artikel 3 Ons aanbod en uw serviceorder Artikel 4 Het mandaat aan Claim it Artikel 5 Herroepingsrecht Artikel 6 Intrekken van het mandaat na de bedenktijd Artikel 7 De prijs en betaling Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid Artikel 9 Overmacht Artikel 10 Doorgeven van onjuiste of onvolledige informatie Artikel 11 Intellectuele eigendom Artikel 12 Verwerking van persoonsgegevens Artikel 13 Klachtenregeling Artikel 14 Nietigheid van een clausule en volledige overeenkomst Artikel 15 Wijziging van de algemene voorwaarden Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken DEFINITIES EN BEGRIPPEN In het kader van de huidige algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen telkens de hierna vermelde betekenis: Claim it, wij of ons: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Claim it, met maatschappelijke zetel te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 500 en geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer , eigenaar en beheerder van de websites en Consument: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt, zijnde de reiziger of luchtvaartpassagier die gebruik wenst te maken van of een serviceorder plaatst met betrekking tot de diensten die worden aangeboden door Claim it;

2 Mandaat: de overeenkomst van lastgeving die wordt gesloten tussen Claim it en de Consument op het moment van aanvaarding van de serviceorder door Claim it; Rechtsplegingsvergoeding: de forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij, die wordt toegekend door de rechtbank en dient te worden betaald door de in het ongelijk gestelde partij; Serviceorder: De bestelling die de Consument plaatst via de Website, waarbij zij te kennen geeft een beroep te willen doen op de dienstverlening van Claim it; Verordening 261/2004: Verordening (EG) nr. 261/2004 van 11 februari 2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91; Website: de website beschikbaar onder de domeinnamen en die wordt beheerd door Claim it en via dewelke vliegtuigpassagiers diensten worden aangeboden met het oog op de uitoefening van hun rechten op grond van Verordening 261/2004. ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN DE VERKOPER De diensten waarvan sprake in onderhavige algemene voorwaarden, worden aangeboden door: Claim it BVBA (hierna: Claim it, wij en/of ons ) Louizalaan BRUSSEL adres: Telefoonnummer: Ondernemingsnummer: BTW-nummer: BE Bankrekeningnummer: BE ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke verkoop van diensten door Claim it aan u als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt), evenals op elke serviceorder door u geplaatst bij Claim it. 2

3 2. Claim it levert haar diensten in verschillende landen van de Europese Unie evenals in landen die geen lidstaat zijn van de Europese Unie. Wij behouden ons het recht voor om een serviceorder te weigeren. Bij weigering van een serviceorder wordt de Consument steeds ingelicht over de redenen van deze weigering. 3. Om een mandaat te kunnen geven aan Claim it via het plaatsen van een serviceorder, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, vragen we u om de serviceorder door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een serviceorder werd geplaatst door een minderjarige, kunnen we deze weigeren. 4. Op het einde van het bestellingsproces wordt u gevraagd om deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Hiertoe dient u het daartoe voorziene vakje aan te klikken. Het plaatsen van een serviceorder bij Claim it via de daartoe voorziene module op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden, die steeds beschikbaar zijn via de website. 5. Als u via de Website een serviceorder plaatst, bezorgen we u samen met de bevestiging een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat u kan opslaan of afdrukken. We raden u overigens aan om dit altijd te doen. 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan u als consument steeds de meest voordelige tekst in uw voordeel inroepen. ARTIKEL 3 ONS AANBOD EN UW SERVICEORDER 1. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk welke diensten wij leveren en via welke procedure u een serviceorder kan plaatsen en een mandaat kan geven. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. 2. Claim it biedt een gespecialiseerde no cure, no pay dienstverlening aan passagiers waarvan de vlucht langdurig was vertraagd of geannuleerd of wanneer een instapweigering als gevolg van een overboeking heeft plaatsgevonden. Wij begeleiden en vertegenwoordigen de reiziger bij de invordering van de financiële compensatie, waarop zij op grond van Verordening 261/2004 recht kunnen hebben. 3. Om een serviceorder bij Claim it te plaatsen, volgt u de daartoe voorziene procedure op de Website of plaatst u uw serviceorder per post of per . Eerst duidt u aan of uw vordering tegen de luchtvaartmaatschappij een vertraging, een annulering of een instapweigering betreft. Nadien beantwoordt u de vragen door de toepasselijke opties aan te klikken. Vervolgens geeft u de vluchtgegevens in en voegt u de noodzakelijke documenten toe, waarna u uw contactgegevens invult. In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina waarop gevraagd wordt om deze algemene voorwaarden te aanvaarden. U bevestigt de serviceorder door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift Bevestig u claim. Als u deze stappen hebt doorlopen, is de serviceorder definitief. 3

4 ARTIKEL 4 HET MANDAAT AAN CLAIM IT 1. Het mandaat aan Claim it is volledig en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we uw mandaat bevestigen per of op enige andere schriftelijke wijze. 2. De overeenkomst die u sluit met Claim it is een lastgeving in de breedste zin van de artikelen 1984 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Door het geven van dit mandaat stemt u ermee in dat Claim it in uw naam en voor uw rekening optreedt en dat Claim it u vertegenwoordigt bij de invordering van de schadevergoeding. 3. Claim it kan in de uitoefening van haar opdracht als lasthebber voor uw rekening een advocaat aanstellen met het oog op het voeren van een gerechtelijke procedure. Vóór het inleiden van een gerechtelijke procedure, wordt u door Claim it en/of haar raadsman gecontacteerd met de mededeling dat een gerechtelijke procedure zal worden opgestart. 4. Wanneer u niet akkoord bent met de keuze van raadsman, om welke reden dan ook, dient u Claim it hiervan onmiddellijk in te lichten. ARTIKEL 5 HERROEPINGSRECHT 1. Gedurende een periode van 14 dagen vanaf de bevestiging van het mandaat door Claim it, heeft u het recht om te beslissen dat u dit mandaat en de serviceorder wenst in te trekken. U kan de aanvraag bij Claim it dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden intrekken. Binnen de 14 dagen nadat u hebt aangegeven dat u wil afzien van de overeenkomst, bevestigen wij de intrekking van het mandaat. 2. U beschikt niet over het recht om van u aankoop van diensten af te zien in het geval van levering van diensten waarvan de uitvoering reeds is begonnen voor het einde van de herroepingstermijn van 14 dagen. Op het moment dat Claim it start met de uitvoering van de diensten, vervalt het herroepingsrecht. 3. Om uw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan u het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar Claim it bvba, 1050 BRUSSEL, Louizalaan 500. Wij zullen u per een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. MODELFORMULIER VOOR HERROEPING (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) - Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw fax en adres in te vullen] : - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) - Besteld op (*)/Ontvangen op (*) 4

5 - Naam/Namen consument(en) - Adres consument(en) - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) - Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is." ARTIKEL 6 INTREKKEN VAN HET MANDAAT NA DE BEDENKTIJD 1. Na het verstrijken van de bedenktijd van 14 dagen uit artikel 5 van deze algemene voorwaarden, heeft de Consument eveneens de mogelijkheid om het mandaat dat hij/zij aan Claim it gegeven heeft, in te trekken. 2. In het geval u beslist om het mandaat in te trekken vóór een gerechtelijke procedure is opgestart, zal u voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden door Claim it een vergoeding van 25% (exclusief BTW) van het gereclameerde bedrag bij de luchtvaartmaatschappij, verschuldigd zijn. 3. In het geval u beslist om het mandaat in te trekken gedurende een lopende gerechtelijke procedure en nadat u akkoord bent gegaan met het inleiden van deze procedure, zal u voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden door Claim it een vergoeding van 25% (exclusief BTW) van het gereclameerde bedrag bij de luchtvaartmaatschappij, verschuldigd zijn, verhoogd met alle tot op dat ogenblik gemaakte gerechtskosten en advocatenkosten en alle andere kosten verbonden aan het stopzetten van een in uw naam en voor uw rekening opgestarte gerechtelijke procedure. ARTIKEL 7 DE PRIJS EN BETALING 1. Claim it biedt haar dienstverlening aan in het kader van een no cure, no pay -principe. Onverminderd artikel 6, 3 van de huidige algemene voorwaarden, is bijgevolg geen vergoeding aan Claim it verschuldigd indien wij de gereclameerde schadevergoeding niet kunnen innen. 2. Indien Claim it erin slaagt om de gevorderde schadevergoeding te innen bij de luchtvaartmaatschappij, is voor de geleverde diensten een commissie van 25% (excl. BTW) van het op basis van de Europese Verordening 261/2004 verschuldigde bedrag verschuldigd. 3. Indien Claim it er niet in slaagt om de gevorderde schadevergoeding te verkrijgen van de luchtvaartmaatschappij, is er geen vergoeding verschuldigd voor de geleverde diensten, onverminderd de eventuele toepassing van artikel 10, 4 van huidige algemene voorwaarden. De eventuele bijkomende kosten, waaronder maar niet beperkt tot de dagvaardingskosten en gerechtskosten, worden gedragen door Claim it. 4. In geval de luchtvaartmaatschappij de schadevergoeding vrijwillig betaalt, zal Claim it de financiële compensatie voor rekening van de Consument innen bij de luchtvaartmaatschappij. Vervolgens stort Claim it de verkregen vergoeding, binnen een termijn van maximaal 3 maanden, door aan de 5

6 Consument, onder aftrek van de verschuldigde commissie van 25% van het op basis van de Europese Verordening 261/2004 verschuldigde bedrag, vermeerderd met de BTW op deze commissie. 5. In geval de luchtvaartmaatschappij veroordeeld wordt tot het betalen van de gereclameerde schadevergoeding, zal Claim it deze schadevergoeding innen bij de luchtvaartmaatschappij, indien nodig via tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. Vervolgens stort Claim it de verkregen vergoeding, binnen een termijn van maximaal 3 maanden, door aan de Consument, onder aftrek van de verschuldigde commissie van 25% van het op basis van de Europese Verordening 261/2004 verschuldigde bedrag, vermeerderd met de BTW op deze commissie en onder aftrek van de rechtsplegingsvergoeding waartoe de luchtvaartmaatschappij in voorkomend geval wordt veroordeeld en die onderdeel is van de vergoeding die Claim it verschuldigd is aan de in uw naam aangestelde advocaat. 6. Indien de gevorderde schadevergoeding om enige reden rechtstreeks door de luchtvaartmaatschappij wordt betaald aan de Consument nadat Claim it is tussengekomen, blijft de commissie van 25% (excl. BTW) van het op basis van de Europese Verordening 261/2004 verschuldigde bedrag aan Claim it verschuldigd en verbindt u zich ertoe deze op eerste verzoek daartoe van Claim it over te maken aan Claim it, ook indien u zelf zou aanvaard hebben om een lager bedrag dan het in de gezegde Verordening bepaalde bedrag te ontvangen. 7. Ook als de Consument (in ruil voor afstand van het recht op financiële compensatie) een voucher of waardebon aanvaardt, zal de commissie van 25% (excl. BTW) van het op basis van de Europese Verordening 261/2004 verschuldigde bedrag nog steeds verschuldigd zijn. Dat bedrag dient vanzelfsprekend in geld betaald te worden en Claim it kan geen waardebonnen of gedeeltes daarvan als betaling aanvaarden. Claim it zal de aangeboden waardebonnen en/of vouchers pas leveren aan de Consument na ontvangst van betaling van de verschuldigde commissie. 8. De commissie van 25% van het op basis van de Europese Verordening 261/2004 verschuldigde bedrag, is steeds exclusief alle belastingen, BTW en taksen. ARTIKEL 8 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID 1. Claim it kan u geen garantie geven omtrent het verkrijgen van de gevorderde schadevergoeding. Het verkrijgen van de schadevergoeding is afhankelijk van verschillende factoren, waarop Claim it niet steeds een invloed uitoefent. Omdat Claim it geen garantie op succes kan geven, werkt zij via het principe van no cure no pay overeenkomstig artikel 7, Claim it verbindt zich tot een middelenverbintenis. In het geval dat Claim it er niet in slaagt de gevorderde schadevergoeding te innen, kan zij geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de Consument of derden, zij het directe of indirecte schade. 3. Wij kunnen in voorkomend geval niet aansprakelijk worden gehouden voor de vertraging in uitbetaling van de compensatie, indien deze te wijten is aan de luchtvaartmaatschappij of enige andere derde. 6

7 4. Claim it kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de eventuele onbereikbaarheid van de Website of haar diensten, wanneer deze veroorzaakt werd door overmacht of andere externe factoren waarop Claim it geen invloed uitoefent en/of kan uitoefenen. 5. In alle gevallen waarin Claim it wel aansprakelijk kan worden gehouden, kan de schadevergoeding waarop in voorkomend geval aanspraak wordt gemaakt in geen geval hoger zijn dan het bedrag van de compensatie die door de Consument wordt gevorderd. ARTIKEL 9 OVERMACHT 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, maar niet uitsluitend stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,... ARTIKEL 10 DOORGEVEN VAN ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE GEGEVENS 1. De Consument garandeert aan Claim it dat alle gegevens die hij aan Claim it verstrekt bij het plaatsen van een serviceorder en nadien nauwkeurig en correct zijn. 2. Claim it kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die het gevolg is van onjuiste informatie en/of gegevens, die door de Consument werden verstrekt. Evenmin kan Claim it aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit ontbrekende informatie en/of gegevens. 3. Wij behouden ons het recht voor om schadevergoeding te eisen evenals alle andere rechten te doen gelden, indien blijkt dat de Consument onjuiste of niet-volledige informatie en/of gegevens heeft verstrekt. 4. In geval het niet verkrijgen van de gevorderde schadevergoeding door Claim it te wijten is aan het doorgeven van onjuiste informatie en/of gegevens door de Consument, zal voor de geleverde diensten een commissie van 25% (excl. BTW) van het op basis van de Europese Verordening 261/2004 gereclameerde bedrag verschuldigd zijn. 7

8 ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOM 1. Onze website, logo s, teksten, foto s, namen en al onze communicatie in het algemeen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto s namen, teksten, logo s kleurencombinatie, etc niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. ARTIKEL 12 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 1. Bij de uitoefening van haar opdracht als lasthebber, bewaart en verwerkt Claim it uw persoonsgegevens. Claim it leeft hierbij alle toepasselijke wet- en regelgeving na. Wij verwijzen u naar onze Privacy & Cookie Policy (link plaatsen), die beschikbaar is via de Website. Deze Privacy & Cookie Policy maakt integraal onderdeel uit van de huidige algemene voorwaarden. ARTIKEL 13 KLACHTENREGELING 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, kan u ons contacteren via We doen er alles aan om u klacht binnen de 7 dagen te behandelen. ARTIKEL 14 NIETIGHEID VAN EEN CLAUSULE EN VOLLEDIGE OVEREENKOMST 1. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Claim it en de Consument, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. 2. In geval één of meer bepalingen van huidige algemene voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar zouden zijn als gevolg van toepasselijke wet- of regelgeving of een rechterlijke beslissing, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige of nietige clausule beïnvloedt de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet. 8

9 ARTIKEL 15 WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Claim it kan op elk moment de huidige algemene voorwaarden wijzigen of aanpassen. Deze wijzigingen zijn niet van toepassing op lopende overeenkomsten. 2. In geval van wijziging van de algemene voorwaarden, wordt de meest recente versie van de algemene voorwaarden onmiddellijk op de Website geplaatst. De gewijzigde voorwaarden zullen onmiddellijk van toepassing zijn op alle nieuwe serviceorders. ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 1. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar het Belgische Wetboek van Economisch Recht. 2. Bij elk eventueel geschil zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd. * * * 9

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens FJA-OEYEN MOL NV Asstraat 2, 2400 Mol, België info@fja-oeyen.be Tel.: +32 (0)14 31 13 92 Fax: +32 (0)14 31 54 08 Ondernemingsnummer: 0444.678.682

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen A LG E M E N E V E R KO O P S V O O R WA A R D E N W E B S H O P C ES T PART Y Ondernemingsgegevens C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449 Artikel 1:

Nadere informatie

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten;

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten; ALGEMENE VOORWAARDEN NOVUM BANK LIMITED KREDIETVOORWAARDEN 1. Definities In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Cashper : Novum Bank Limited, een bank geregistreerd in Malta,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK. - versie van 12 februari 2015-

ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK. - versie van 12 februari 2015- ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK - versie van 12 februari 2015- De dienst Prospect Pack (de "Dienst") is een nieuwe commerciële dienst die werd ontwikkeld door bpost, naamloze vennootschap van publiek

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP Binnen de veertien dagen vanaf de dag waarop hij materieel in het bezit komt van het product, heeft de klant-consument het recht de verkoper mee te delen dat hij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MA Jolie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

REGISTRAROVEREENKOMST

REGISTRAROVEREENKOMST REGISTRAROVEREENKOMST TUSSEN: Organisatie DNS België vzw, Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaamregistratie Adres Ubicenter Philipssite 5, bus 13 3001 Leuven België BTW nummer BE 0466158640 Vertegenwoordigd

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN. Xurprise is een product van: Xurprise V.O.F. Kerkpleinweg 5 B- 1742 Ternat Ondernemingsnummer (BTW- BE) 0568.809.

VERKOOPSVOORWAARDEN. Xurprise is een product van: Xurprise V.O.F. Kerkpleinweg 5 B- 1742 Ternat Ondernemingsnummer (BTW- BE) 0568.809. dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be VERKOOPSVOORWAARDEN Met haar website biedt Xurprise.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014.

Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014. Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Versie 1 januari 2013 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET ENOTARIAAT VERSIE 5.0 27 AUGUSTUS 2013 1 Inhoudsopgave I. INLEIDING... 3 Definities... 3 Gebruikers... 3 Voorwerp... 4 II. TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE IDENTIFICATIEKAARTEN...

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten

Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten 1. Voorwerp van de Gebruikersovereenkomst 1.1. Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen, voorwaarden en beschermingsmodaliteiten die van toepassing

Nadere informatie

HostingNet. Algemene Voorwaarden

HostingNet. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis: 1. Bestelformulier Elektronisch document ( winkelmand ) dat ter beschikking

Nadere informatie