Overzicht Novelle herziening woningwet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht Novelle herziening woningwet"

Transcriptie

1 Overzicht Novelle herziening woningwet Den Haag, februari 2014

2

3 Inhoudsopgave 1 Aanleiding 5 2 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting 6 3 Novelle Op hoofdlijnen Ingezoomd De invulling van het taakgebied van toegelaten instellingen Toegestane niet Daeb-activiteiten Scheiding binnen en splitsing van toegelaten instellingen Toezicht Samenwerking met ander toegelaten instellingen Rol gemeenten De schaal van de Toegelaten instelling 12 4 Reacties op de novelle Corporaties Gemeenten Wetenschap, kenniscentra en adviesbureaus 14 5 Tijdslijn 15 6 Bronnen en leestips 16 Bijalge: Wat zijn Diensten van Algemeen Belang (DAEB)? 17

4

5 1 Aanleiding Afgezien van incidentenjournalistiek is reeds sinds de Bruteringsoperatie in de jaren negentig de wens sterk om helderheid te scheppen in de taken van en het toezicht op de volkshuisvestelijke sector, vanuit zowel de overheid als corporaties zelf. Het op afstand zetten van de corporatiesector door het Rijk door de brutering heeft Nederland goede dingen gebracht. Het heeft de sector ondernemender gemaakt en heeft ons land een maatschappelijke sector gebracht die substantieel investeert in terreinen die de overheid en de markt niet (genoeg) oppakken. Aangezien de woningcorporatie geen winstoogmerk heeft maar wel een omvangrijk eigen vermogen en een sterke binding met de stad, is de sector een unieke stabiele partner in steden en wijken, zonder dat ze de hand teveel ophouden bij de overheid. Tegelijkertijd heeft de toenemende hybriditeit van de woningcorporatie, tussen ondernemerschap en maatschappelijke taakstelling, en de toenemende druk vanuit de politiek en maatschappij het huidige stelsel verouderd. Het stelsel, waar het BBSH en de instrumenten voor het interne en externe toezicht deel van uitmaken, vergroten het wantrouwen tussen de partijen. De corporaties aan de ene kant voelen zich miskend door de overheid omdat ze steeds meer aangesproken worden op de risico s die ze nemen binnen hun ondernemerschap en hun maatschappelijke takenveld. De overheid voelt zich op haar beurt bedonderd door de corporaties door o.a. incidenten bij individuele corporaties en in bredere zin door het gebrek aan maatschappelijke borging van de pot met geld die de corporatiesector als geheel in handen heeft. 5 Door een gebrek aan helderheid in het BBSH en de wet zijn vanaf de brutering diverse discussies ontstaan: De takendiscussie: welke bedrijfsfilosofie en welk takenpakket horen bij een corporatie? Richt men zich alleen op de woning of ook op de woonomgeving? Wat mag een corporatie wel en wat niet? De sturingsdiscussie: de gemeente is, als democratische bestuurslaag, verantwoordelijk voor het lokale woonbeleid. Terwijl de overheid zich echter steeds meer terugtrekt, is de rol van de corporatiesector juist toegenomen. Hoe moeten de partijen zich tot elkaar verhouden? De staatssteundiscussie: naast het overnemen van publieke taken begeven corporaties zich steeds vaker op het terrein van marktpartijen, door koop- en dure huurwoningen te ontwikkelen. Dit doen ze ter compensatie van de onrendabele top bij het bouwen van sociale huurwoningen. De positie van de marktpartijen staat daarmee onder druk. Europa heeft bezwaren geuit tegen het corporatiestelsel omdat er sprake zou zijn van staatssteun en een daarmee een belemmering van de marktwerking. De toezichtdiscussie: corporaties hebben geen leden, aandeelhouders of kiezers waardoor ze onvoldoende scherp gehouden worden op doelmatigheid, integriteit en efficiency. De bedrijfslasten van Corporaties roepen soms vragen op en fraudeincidenten hebben het beeld van de sector geschaad. Wie controleert de sector op de legitimiteit van haar handelen (maatschappelijke doelstellingen), haar rechtmatigheid en integriteit? Maken de corporaties hun maatschappelijke en financiële rendement voldoende zichtbaar? Vindt er wel voldoende intern en extern toezicht plaats op de

6 feitelijke prestaties van corporaties? Hoe kan dit transparanter en objectiever worden gemaakt? De schaalvergrotingsdiscussie: sinds de brutering heeft er in de corporatiesector een fusiegolf plaatsgevonden die grote corporaties heeft doen ontstaan die bovenregionaal en soms landelijk opereren. Hoe zorgt men voor goede de lokale, regionale inbedding? Kunnen deze corporaties nog voldoende inspringen op de wensen van hun huurders? De aanleiding om de woningwet uit 1901 te herzien was om een einde te maken aan de bovenstaande lopende discussie. Lees meer over de aanleiding van de herziening van het corporatiebestel in het KEIoverzicht Rol corporaties en KEI-overzicht Herziening corporatiestelsel. 2 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting 6 Op 5 juli 2012 wordt de herzieningwet met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) heeft op 2 oktober 2012 het voorlopig verslag uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord. De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft bij brief van 11 maart 2013 (EK , C) gemeld dat hij het gewenst acht in de memorie van antwoord verbanden te leggen met beoogde wijzigingen die hij in de vorm van een novelle aan de Tweede Kamer wil aanbieden. Ook zijn er een aantal wijzigingen opgetreden in het Europese Mededingingsbeleid en het vrijstellingsbesluit voor diensten van algemeen economisch belang, welke ook hun doorwerking hebben op het wetsvoorstel, en welke wijzigingen in principe voor 20 december 2014 geïmplementeerd dienen te worden. De regering heeft daarom besloten om een aantal wijzigingen van het wetsvoorstel voor te stellen in de zogenaamde Novelle. Deze Novelle betekent niet dat alles wat in de wetswijziging is opgenomen herzien wordt. De volgende zaken zijn in herzieningswet vastgelegd en in de novelle worden hiervoor geen wijzigingen voorgesteld: - De toelating van verenigingen en stichtingen als toegelaten instelling en de intrekking van die toelating; - De bepalingen rondom de rechtsvorm van de toegelaten instelling; - De bepalingen rond het bestuur, de raad van toezicht en het aanwijzen van een governancecode; - De bepalingen ten aanzien van welke besluiten voorgelegd moeten worden aan de minister (i.c. de financieel en de volkshuisvestelijke toezichthouder); - De informatie uitwisseling tussen de raad van toezicht en de minister (i.c. de financieel en de volkshuisvestelijke toezichthouder); - De bepalingen rond de jaarrekening, het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag alsmede de bij AMvB te stellen voorschriften aan de beoordeling van de stukken door de minister (i.c. de financieel en volkshuisvestelijke toezichthouder); - De bepalingen rond de collegiale steunverlening door toegelaten instellingen;

7 - Het overleg met de huurdersorganisaties over de meerjarige werkzaamheden voornemens en de door de toegelaten instelling te maken afspraken met gemeenten (prestatieafspraken), inclusief de betrokkenheid van de huurdersorganisaties daarbij; - Het voorrang geven aan de huisvesting van personen die moeilijkheden ondervinden bij hetvinden van passende huisvesting en het bij voorrang passend verhuren van huurwoningen aan huurtoeslagontvangers; - De opgedragen diensten van algemeen economisch belang alsmede de toewijzing van huurwoningen door de toegelaten instellingen aan huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrens (de 90% toewijzing) en de aanbestedingsregels m.b.t. het maatschappelijke vast goed; - De regels met betrekking tot fusie, inclusief de betrokkenheid van huurdersorganisaties en gemeenten; - De verplichte visitatie via een door de minister aangewezen visitatiestichting - De huursombepalingen (gemiddelde huurprijsstijging) - De bepalingen rond een adequate administratie en de geheimhouding van gegevens met betrekking tot het huishoudinkomen; - De bepalingen rond het financiële beheer (derivatenregeling en treasurystatuut) en het bankieren bij via algemene maatregel van bestuur (AMvB) aangewezen banken - De bepalingen rond het reglement betreffende sloop en treffen van ingrijpende voorzieningen, de verhuiskostenregeling, een klachtenregeling en de betrokkenheid bij de volkshuisvesting in de directe nabijheid van Nederland; - De rol van de Algemene Rekenkamer; - Het algemeen verbindend verklaren van overeenkomsten. Deze novelle is besproken met het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV), de toezichtorganisatie binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Woonbond, het WSW en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Dit zijnde partijen die in de gelegenheid zijn gesteld om te reageren in de consultatieronde met sluitingstermijn 3 maart. 7 3 Novelle Met de novelle wordt de eerder ingediende Herzieningswet toegelaten instellingen die al bij de Eerste Kamer ligt, in lijn gebracht met het regeerakkoord en de afspraken die het kabinet met Aedes maakte. 3.1 Op hoofdlijnen In het regeerakkoord staat dat corporaties zich weer primair moeten gaan richten op hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan verbonden maatschappelijk vastgoed. Een duidelijke taakafbakening moet voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van het maatschappelijk bestemd vermogen, waarvoor de sector en de staat garant staan. Focus van corporaties op hun kerntaak geeft private investeerders meer ruimte te investeren in het geliberaliseerde deel van de huurwoningmarkt en de koopwoningmarkt. In de plannen moet een corporatie zich administratief of juridisch splitsen in twee aparte bedrijfsonderdelen. In de eerste tak worden de zogeheten Diensten van Algemeen Economisch Belang

8 uitgevoerd (DAEB, zie ook bijlage 1): de kerntaken waarvoor via geborgde leningen staatssteun gegeven wordt. In de tweede tak worden alle niet-daeb-activiteiten ondergebracht zoals de geliberaliseerde en een deel van de te liberaliseren huurwoningen, winkels en bedrijfspanden. Deze activiteiten moeten binnen een redelijke termijn marktconform worden geherfinancierd. De minister stelt voorwaarden aan nieuwe niet-daeb-activiteiten. Die zijn in bepaalde omstandigheden toegestaan, als zij bijdragen aan de uitvoering van de kerntaak, zoals bij herstructurering in stads-en dorpsvernieuwing. Zo moet eerst worden bekeken of er geen marktpartijen zijn die dezelfde activiteit willen uitvoeren. Ook moeten de risico s beperkt zijn. Het toezicht op de corporatiesector wordt in de voorstellen verder versterkt. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), dat met de staat als achtervang corporatieleningen toetst en borgt, krijgt een grotere rol bij saneringen van woningcorporaties. Het financieel toezicht wordt omgevormd tot een onafhankelijke rijksdienst onder ministeriele verantwoordelijkheid. 3.2 Ingezoomd De invulling van het taakgebied van toegelaten instellingen In het regeerakkoord is ten aanzien van het werkterrein van toegelaten instellingen opgenomen: 8 Woningbouwcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publiek belang in hun werkgebied. Hun taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vastgoed. Ten behoeve van dit uitgangspunt is in de novelle opgenomen dat Toegelaten instellingen (TI) beperkt worden tot het bouwen, verhuren, beheren sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed - moet onlosmakelijk verbonden zijn met het woongebouw en; - hebben een wijk, buurt of buurtschap gerichte functie hebben; - vinden plaats in een gebied waar de woongelegenheden zijn van de TI. Zorg De functies die onlosmakelijk samenhangen met zorggebouwen worden toegerekend tot wonen als zij fysieke eenheid vormen met een woonzorggebouw. Leefbaarheid Inzet op leefbaarheid kan de waarde van het vastgoed in deze wijken op peil houden en daarom bedrijfseconomisch wenselijk zijn. Ook kan het om die reden helpen om tijdig problemen te signaleren en zo bijvoorbeeld, door inschakeling van schuldhulpverlening, huisuitzettingen te voorkomen. Het Burgerlijk Wetboek kent verplichtingen voor toegelaten instellingen om het woongenot van hun huurders te garanderen. Zowel uit dat perspectief, als vanuit bedrijfseconomische afwegingen kan een bepaalde inzet op leefbaarheid door toegelaten instellingen dus zijn aangewezen. Afbakening Bovengenoemde taken mogen niet in de volgende gevallen:

9 - TI geen noemenswaardig bezit in de gemeente heeft; - Omvang van de investeringen maatschappelijk en bedrijfseconomisch in omvang niet verantwoord is; - De activiteit primair de verantwoordelijkheid van een andere partij is; - Om religieuze stromingen te faciliteren Maatschappelijk vastgoed wat de TI al heeft maar wat niet aan deze eisen voldoet mag blijven Toegestane niet Daeb-activiteiten Nieuwe niet Daeb-activiteiten mogen als ze ten dienste staan van de Daeb-werzaamheden en dan alleen in gebieden met Daeb-bezit en ze moeten bijdragen aan het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente. De gemeente moet dit afstemmen met omliggende gemeenten (omstandigheden en vraag) Uiteindelijk moet de minister instemmen met het door een toegelaten instelling verrichten van niet Daeb werkzaamheden. De minister zal daarmee alleen instemmen wanneer de toegelaten instelling een verklaring van de gemeente kan overleggen waaruit blijkt dat de gemeente de werkzaamheden noodzakelijk acht en dat er geen andere, commerciële,marktpartijen bereid of in staat zijn gevonden om deze nieuwe ontwikkelingen op te pakken. Bestaande niet-daeb-activiteiten mogen blijven, in de niet- Daeb-tak van TI. De de regering acht een toets door het WSW op plannen voor niet-daeb activiteiten wenselijk. Het WSW kan een oordeel geven of bij de niet - Daeb voornemens sprake is van een plan met een positief rendement op niveau van het project en op het niveau van de kasstromen van de gehele toegelaten instelling. Daarnaast kan het WSW een inschatting maken of de voornemens nu of op termijn een risico kunnen vormen voor de uitvoering van Daeb werkzaamheden Scheiding binnen en splitsing van Toegelaten Instellingen In het wetsvoorstel is voorgesteld de toegelaten instelling op te splitsen in twee van elkaar gescheiden bedrijfsonderdelen, zijnde de Daeb tak die de kerntaken van de toegelaten instelling uitvoert en de niet-daeb tak die belast is met alle overige werkzaamheden. Het wetsvoorstel verplicht daarbij, overeenkomstig de Europese transparantierichtlijn, tot een administratieve scheiding. Daarnaast is een juridische scheiding mogelijk, die in dat geval logischerwijs in de plaats komt van de administratieve scheiding. In de Novelle zijn dan ook bepalingen opgenomen, die die juridische scheiding nader regelen, en beogen dat in meer gevallen dan bij de regeling in het wetsvoorstel tot een juridische scheiding zal worden overgegaan. Een dergelijke scheiding is naar het oordeel van de regering een goede manier om te komen tot heldere gescheiden bedrijfsdoelen. Wanneer een TI gaat scheiden dan: - Kan Daeb aan de niet Deab-tak geld lenen tegen marktconforme rente. - Niet Daeb vervangt deze lening vanuit de makt. Nieuwe activiteiten allen financiering markt. - Overleg WSW vrijgeven van bestaand geborgd niet Daeb. - Daeb kan geen zekerheidsrechten vestigen met Daeb-onderpand ter financiering van niet Daeb. - Zolang TI meerderheid aandelen bezit in beide dochters is er bestuurlijke binding mogelijk tussen Daeb en niet-daeb en vallen beide dochters onderzicht van de gemeente. 9 Als een TI gaat splitsen dan wordt een deel van de bezittingen van de toegelaten instelling afgesplitst naar een BV waarin de afsplitsende toegelaten instelling bij de afsplitsing 100% van de aandelen verkrijgt. Bij de afsplitsing worden ook de balans en de winst en verliesrekening van de toegelaten instelling gesplitst. Tevens zal een splitsingsplan (inclusief sociale paragraaf) voor het bedrijfsapparaat van de toegelaten instelling opgesteld

10 moeten worden, waarover overleg met de ondernemingsraad moet plaatsvinden. TI die een vereniging zijn vragen om goedkeuring middels een ALV. Stichtingen doen dit via de rechtbank. De TI dient vroegtijdig overde voorgenomen afsplitsing overlegte voeren met de gemeenten waarin zij feitelijk werkzaam is en met haar huurdersorganisaties en bewonerscommissies.het splitsingsverzoek dient vervolgens, voorzien van zienswijzenvan de hierboven bedoelde gemeenten, huurdersorganisaties en bewonersorganisaties, ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de minister. 10 Relevant voor de investeringsruimte in de Daeb-tak is dat de exploitatie in de Daeb-tak (respectievelijk toegelaten instelling in geval van een juridische splitsing) in versterkte mate belast zal worden met de betaling van de verhuurdersheffing en eventuele heffingen ten behoeve van saneringen. Het overgrote deel van de gereguleerde huurwoningen, waarover de verhuurdersheffing verschuldigd is, zal in de Daeb-tak blijven, terwijl de geliberalis eerde huurwoningen en afhankelijk van onder meer afspraken met gemeenten en goedkeuring van de minister mogelijk ook een deel van de te liberaliseren huurwoningen naar de niet-daeb tak/woningvennootschap zullen overgaan, waar de last van de verhuurders heffing veel beperkter zal zijn. Uitgangspunt van de scheiding c.q. splitsing is dat beide onderdelen zelfstandig levensvatbaar en financierbaar zijn. Bij de beoordeling van de startpositie van de splitsing is dit een belangrijk toetspunt. Bij de splitsing kan daarom vereist worden dat een aanzienlijk deel van de winsten in de niet Daeb tak/woningvennootschap uitgekeerd dient te worden aan de Daeb- tak van de toegelaten instelling, zodat daar voor de Daebtaken, het betalen van heffingen en het doen van Daeb - investeringen voldoende financiële ruimte beschikbaar blijft. Andersom is het (behalve een marktconforme lening die bij de start van de administratieve c.q. juridische scheiding ontstaat is) voor de Daeb-tak van de toegelaten instelling niet mogelijk om vreemdvermogen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van niet- Daeb werkzaamheden. De keuze of en, zo ja, in welke mate gebruik gemaakt wordt van de ruimte tot het onderbrengen van te liberaliseren huurwoningen in de niet- aeb tak is in belangrijke mate lokaal maatwerk. Dit zal in nauw overleg tussen de toegelaten instelling, de huurdersorganisaties en de gemeente bezien moeten worden. Een voorstel tot facultatieve overheveling zal dan ook vergezeld dienen te gaan van zienswijzen van de gemeenten waarin de toegelaten instelling werkzaam is alsmede van zienswijzen van hun huurdersorganisaties. Bij het lokale maatwerk kan de hoeveelheid huurwoningen die in de gemeente en de regionale woningmarkt nodig is voor de huisvesting van de doelgroep van de toegelaten instelling(en) in die regio worden betrokken. In de Novelle wordt er vanuit gegaan dat dit soort afwegingen primair op lokaal niveau tot stand moet komen. De minister zal vervolgens de voorstellen beoordelen Toezicht Het CFV wordt opgeheven bij de inwerkingtreding van de herziening Woningwet. De sanering van de CFV is een taak van het ministerie, die het bij het WSW belegt. Het financiële toezicht wordt ondergebracht in een aparte dienst onder ministeriële verantwoordelijkheid. Het volkshuisvestelijke toezicht wordt ondergebracht bij de Inspectie voor Leefomgeving en transport. Het financiële en het volkshuisvestelijke toezicht zal geen onderdeel uitmaken van een directoraat-generaal dat tevens verantwoordelijk is voor de beleidsvorming voor toegelaten instellingen. Beleid en financieel en volkshuisvestelijk toezicht zullen organisatorisch volstrekt van elkaar gescheiden zijn. Wanneer een TI bij financiële problemen geen structuur hoe te handelen opstelt zal het toezicht voor de TI worden uitgebreid door een instelling of persoon aan te stellen. De intrekking van de toelating is, met name

11 gezien de daarmee onverbrekelijk verbonden ontbinding van de rechtspersoon, de zwaarst mogelijke maatregel tegen toegelaten instellingen. Intrekking zou aan de orde kunnen zijn wanneer andere maatregelen, zoals het aanwijzen van een toezichthouder of een onderbewindstelling door de rechtbank, geen soelaas (meer) bieden en ook een sanering van de toegelaten instelling gericht op voortzetting van haar Daeb-werkzaamheden geen uitkomst meer biedt, dan wel gegeven het te beschermen volkshuisvestelijke belang niet aan de orde is Samenwerking met ander toegelaten instellingen Het is toegelaten instellingen toegestaan om onderlinge samenwerkingsverbanden aan te gaan door middel van het oprichten van vennootschappen onder firma (VOF s) of commanditaire vennootschappen (CV s). Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een gezamenlijke organisatie voor woonruimteverdeling, een gezamenlijke organisatie voor onderhoud of beheer maar het kan ook gaan om collegiale steunverlening voor investeringsprojecten die in een CV worden uitgevoerd en waar de steunverlenende toegelaten instelling de stille vennoot in die CV is. Deze VOF of CV zal geen andere werkzaamheden mogen uitvoeren dan de werkzaamheden die de toegelaten instellingen zelf mogen uitvoeren. Uiteraard is het de toegelaten instelling ook toegestaan daarnaast tijdelijke samenwerkingsovereenkomsten met andere partijen aan te gaan, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe wijken (bijvoorbeeld de planontwikkeling). De verantwoordelijkheid en het financiële risico van de toegelaten instelling is dan echter alleen gelegen in het te ontwikkelen Daeb -vastgoed Rol gemeenten In het regeerakkoord is ten aanzien van de rol van gemeenten het volgende opgenomen: Corporaties komen onder directe aansturing van gemeenten. Gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners krijgen extra bevoegdheden. De schaal van een woningbouwcorporatie moet in overeenstemming zijn met de schaal van de regionale woningmarkt en met de maatschappelijke kerntaak. 11 De regering wil invulling aan dit voornemen geven door de positie van gemeenten te versterken waar het gaat om de bijdrage die toegelaten instellingen moeten leveren aan de gemeentelijke volkshuisvestingsopgave. Dit komt onder meer tot uitdrukking in een vergroting van de mogelijkheden van gemeenten om informatie op te vragen, een betere aansluiting tussen het gemeentelijke begrotingsproces en de aanlevering van informatie door de toegelaten instelling en een grotere rol voor gemeenten waar het gaat om de wenselijkheid van niet-daeb investeringen en de invulling van de regionale schaal waarop de toegelaten instelling actief is. Uiteindelijk is het wenselijk dat dit uitmondt in prestatieafspraken tussen de toegelaten instelling en de gemeenten waarbij elementen als de omvang van de kernvoorraad, de gewenste kwaliteit van de voorraad, de beschikbaarheid voor bepaalde (inkomens)groepen en de gewenste verdeling tussen de Daeb en niet Daeb tak ook nadrukkelijk aan de orde kunnen komen. Uitgangspunt in de Novelle is dat de verantwoordelijkheid voor het eigen beleid, binnen goede afspraken met de gemeente, bij de toegelaten instelling dient te blijven met een sanctionerende beoordeling bij de externe toezichthouder. De opgave voor de TI is dat zij naar redelijkheid bijdragen aan de uitvoering van gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. De TI geeft de gemeente jaarlijks inzicht in de bijdrage die zij leveren aan het beleid. Ook nodigt de TI de gemeente uit om te komen tot prestatieafspraken, met betrokkenheid huurdersorganisaties. De gemeente krijgt op haar beurt in zicht

12 in de financiële positie van de TI om na te gaan of de inzet van de TI groot genoeg is in relatie tot de financiële mogelijkheden. En geeft haar zienswijze op: verkoop sociale huurwoningen, uitbreiding werkgebied, fusie of splitsing, administratieve scheiding voor wat betreft overheveling geliberaliseerde huurwoningen naar niet-daeb-tak en vaststelling regionaal werkgebeid TI. Ook wordt de gemeente betrokken bij het opstellen van het reglement door TI bij de plannen voor sloop van woningen. Wat betreft de niet Daeb-activiteiten: In de novelle staat dat de gemeente in een woonvisie of volkshuisvestingsbeleid moet aangeven welke niet Daeb-activiteiten zijn noodzakelijk achten. Deze activiteiten kunnen worden opgepakt door een TI mits commerciële marktpartijen niet instaat of bereid zijn deze activiteiten uit te voeren. Ook moeten de gemeenten deze opgave afstemmen met omliggende gemeenten De schaal van de Toegelaten instelling In het regeerakkoord is opgenomen dat de schaal van een toegelaten instelling in overeenstemming moet zijn met de schaal van de regionale woningmarkt en de maatschappelijke kerntaak. In de novelle is dit uitgewerkt door voor te stellen dat gemeenten gezamenlijk een voorstel indienen voor de bepaling van het regionale werkgebied en werkzaamheden van de TI. Op basis van een voorstel van gemeenten kan de minister vervolgens een begrenzing vaststellen voor de aldaar werkzame toegelaten instellingen. De minister zal daarbij de afweging maken of er sprake is van een samenhangende woningmarkt en daarbij zo nodig een visie van de provincie vragen. Wanneer gemeenten niet met een voorstel komen is er geen begrenzing van het werkgebied voor de betreffende toegelaten instellingen die in dat werkgebied werkzaam zijn.ten aanzien van bestaande situaties, waarin toegelaten instellingen nu al actief zijn in meerdere woningmarktgebieden, maar na een besluit tot inperking van het werkgebied dat niet meer mogen zijn, zijn overgangsregels opgesteld: alleen nieuwbouw in aangewezen gebieden. Sloopnieuwbouw in overige gebieden toegestaan. Categorale instellingen (b.v. ouderhuisvesting) mogen in huidig werkgebied actief blijven. Ook kunnen TI s buiten werkgebied elkaar financieel steunen als de TI overmaat aan middelen heeft. 4 Reacties op de novelle 4.1 Corporaties Aedes - Motto: Wat nodig is moet ook kunnen en pleit voor een brede maatschappelijk reactie en roept op tot actie. - Als voorstellen van Blok en de Novelle doorgaan zijn toekomstige investeringen en herstructurering door corporaties in wijken en dorpen onmogelijk. - Aedes heeft corporaties gevraagd om hun bezwaren zelf aan de minster kenbaar te maken. Reacties zijn binnen gekomen van: Van Alkmaer Wonen, Pré Wonen, Woningbouw Vereniging Reewijk, Woningbouwvereniging Oude Water, WoonCompagnie, Portaal, AFWC, WoOn. Woonstad Rotterdam; Maria Molenaar

13 - Vertraging van de reeds geplande investeringen in kwetsbare wijken door dat corporatie aan diverse instellingen toestemming moeten vragen - Corporaties krijgen het lastig om niet-daeb activiteiten marktconform gefinancierd te krijgen (commerciële partijen willen niet in kwetsbare wijken investeren). Woonstad pleit voor het intern financieren van niet-deab activiteiten in kwetsbare wijken. Ymere - Een goed evenwicht tussen marktwerking en betaalbaarheid is nodig. Dat evenwicht komt steeds verder in het gedrang. De markt wordt het doel in plaats van het middel. - Als het aan de politiek ligt moeten corporaties, die wettelijk verplicht zijn hun winst te herinvesteren in de volkshuisvesting, plaatsmaken voor partijen die hun winst uitbetalen aan aandeelhouders. - Het belangrijkste effect van de doorgeschoten marktwerking is dat de sociale huurwoningen die overblijven, steeds duurder worden. De huurtoeslag als essentieel instrument om huurwoningen betaalbaar te houden, is niet in staat de huurstijgingen te compenseren. Huurders merken dat, het Nibud berekent dat. Voor groepen huurders liggen armoede en huurachterstanden op de loer. - We moeten er als maatschappij voor zorgen dat maatschappelijk bestemd vermogen effectief, efficiënt en transparant wordt ingezet voor het publieke belang. Politiek, regel het, want het ging de laatste jaren te vaak fout. Maar spoel het kind niet met het badwater weg! - Je hoeft geen studie economie te hebben afgerond om te kunnen raden dat corporaties die alleen mogen doen wat marktpartijen niet willen, binnen een paar jaar aankloppen voor subsidies. Wat heeft de bv Nederland dan gewonnen? - Het debat moet niet alleen gaan over de novelle, maar vooral over wat we voor ogen hebben met de volkshuisvesting. Als we nog steeds vinden dat goede huisvesting in gemengde steden belangrijk is, hoe zouden we die dan willen organiseren? 13 De Langen zegt dat de plannen het einde betekenen van gemengde wijken met goedkope en duurdere woningen en dat daardoor wijkverbetering praktisch onmogelijk wordt. "Minister Blok heeft voor ons op elf verschillende manieren de deur op slot gedaan", zegt De Langen. 4.2 Gemeenten VNG - Blij dat er een knoop is doorgehaakt en dat iedere gemeente mag reageren. - Wet teleurgesteld in inhoud: corporaties krijgen minder investeringsmogelijkheden wat ten koste gaat van de leefbaarheid. Daarnaast krijgt de minister te veel invloed op lokaal woonbeleid. - Aan de financiering van investeringen door corporaties worden allerlei onzinnige voorwaarden gesteld. - Het is op zich goed dat gemeenten een rol spelen bij het definiëren van de woningmarktregio, maar de VNG vindt dat het Rijk een verantwoordelijkheid moet houden om te zorgen dat gemeenten niet buiten de boot vallen als corporaties hun werkgebied verkleinen. - De VNG is zeer verbaasd dat in de conceptnovelle weinig wordt geregeld om het toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) te verbeteren. Hoe het WSW

14 functioneert is niet transparant. Dat is onwenselijk en niet van deze tijd. De VNG stelt daarom voor het WSW onder prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank te brengen. Lelystad; Jop Fackeldey - Ontevreden over procedure van consultatie op novelle - Hoge verwachtingen van de novelle door regeerakkoord en advies van de commissie Dekker. - Als gemeenten moeten we regie kunnen voeren op acteren corporaties. Hiervoor is inzicht nodig pver de investeringsmogelijkheden. - Het volkshuisvestelijk toezicht zou in ieder geval tot taak moeten hebben om te toetsen og gemeenten over deze informatie kunnen beschikken. Het lijkt erop dat de Novelle deze rol onvoldoende invult. - Ziet een verschuiving van toezicht naar beleid in plaats van instrumentarium om te kunnen sturen. Dat is zinloos omdat de regionale verschillen te groot zijn. - De procedure om niet-deab activiteiten is te zwaar en te bewerkelijk dat het eerder op ontmoedigingsbeleid lijkt. - Regelgeving wordt juist verzwaard i.o.v verminderd: middel is erger dan de kwaal. - Er zitten veel goede elementen in de Novelle maar de procedure de uitwerking zijn de centralistisch ingestoken. 4.3 Marktpartijen 14 Henk Jagersma, voorzitter van de vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IBVN), zegt dat investeerders als pensioenfondsen en verzekeraars door deze "concurrentievervalsing" terughoudend zijn om geld te steken in woningbouw. Blok mag wat hen betreft nog strenger zijn voor de corporaties. 4.4 Wetenschap, kenniscentra en adviesbureaus OTB/TU delft, Hugo Priemus - Zorg dat de veelkleurigheid in de huursector zal verdwijnen. Het wordt corporaties vrijwel onmogelijk gemaakt om niet-gesubsidieerde projecten te initiëren. - Door de scheiding van de bedrijfsvoering en de vereiste goedkeuring van gemeente en/of minister zullen de corporaties niet graag initiatieven buiten de sociale huursector ontplooien. - Het speelveld ten opzichte van commerciële marktpartijen wordt straks omgekeer ongelijk. - Positief is dat er ruimte is voor maatschappelijk vastgoed in de plint. Geschikt voor stedelijk gebied maar waarschijnlijk niet voor landelijk gebied. - De Novelle presenteert te veel een centralistisch en bureaucratisch beleid. De administratieve lasten en nalevingkosten zijn aanzienlijk en worden in de novelle ernstig onderschat. Atrivé, Harm Leijssen

15 - Dit is de nieuwe realiteit; nieuwe mogelijkheden en partijen om aan de maatschappelijke opgave invulling te geven. Dit is belangrijk nu de druk op gemeente vanwege de 3 decentralistaties toeneemt. Aedes/Actiz - De ontwikkelingen van decentralisatie (incl. bezuiniging) en extramuralisatie doen zich tegelijkertijd voor. Het maatschappelijke effect is daarom extra groot. Van corporaties wordt verondersteld dat zij hierop anticiperen. Het aantal bewoners dat voor geschikte huisvesting afhankelijk is van de corporatie neemt toe en het tekort aan woningen voor senioren en mensen met een beperking stijgt. In de Novelle is deze urgentie niet zichtbaar. Evenmin doet de Novelle uitspraken over de rol van corporaties bij het toegankelijk maken en aanpassen van woningen om bewoners in staat te stellen langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De Novelle rekent huurders met een indicatie voor minimaal 10 uur AWBZ-zorg tot de primaire doelgroep waarvoor geen inkomenseisen geldt. Dit lijkt een willekeurige grens. Deze afbakening van de doelgroep is een onzekere graadmeter en biedt geen ruimte voor de groep oudere met een inkomen net boven de DAEB-norm. Het hebben van een apart zorgsteunpunt in de wijk of ander zelfstandig maatschappelijk vastgoed vormt een essentieel onderdeel van een woonservicegebied waar ouderen langdurig kunnen blijven wonen. De Novelle ziet dit echter niet als een taak van corporaties. Binnen de taakstelling leefbaarheid is specifiek aandacht nodig voor activiteiten samenhangend met o.m. maatschappelijke opvang en het huisvesten van mensen met psychogeriatrische problematiek of een ggz-achtergrond Tijdslijn Herzieningswet Op 5 juli 2012 wordt deze herzieningwet met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) heeft op 2 oktober 2012 het voorlopig verslag uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord. De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft bij brief van 11 maart 2013 (EK , C pdf icoon) gemeld dat hij het gewenst acht in de memorie van antwoord verbanden te leggen met beoogde wijzigingen die hij in de vorm van een novelle aan de Tweede Kamer wil aanbieden. Novelle Minister Blok (Wonen) heeft de plannen voor een vernieuwde inrichting van het corporatiestelsel op 11 februari 2014 ter consultatie voorgelegd aan onder andere de brancheverenigingen van woningcorporaties (Aedes), vastgoedbeleggers, toezichthouders en de Woonbond. In de voorstellen worden taken en werkgebied van woningcorporaties beter afgebakend, krijgen gemeenten een belangrijker stem en wordt het toezicht verstevigd. Wetgevingstraject Na de consultatieronde die eindigt op 3 maart stelt het kabinet het definitieve wetsvoorstel voor de

16 Herziening van de Woningwet vast. Dat gaat vervolgens naar de Raad van State en de Tweede Kamer. De uitwerking van een aantal punten gebeurt in een AMvB. Uitwerking Algemene Maatregel van Bestuur De voorstellen in deze novelle vergen op diverse onderdelen uitwerking bij AMvB. Met name de nadere regels voor de scheiding c.q. afsplitsing vergen nadere regelgeving. Het voornemen van de regering is om de betreffende AMvB in nauw overleg met betrokken partijen te ontwikkelen. Te denken is dan aan Aedes, het WSW, de bankensector, de VNG, de VTW en de Woonbond. De mate van betrokkenheid zal daarbij afgestemd worden op de belangen van partijen in de verschillende processtappen. 6 Bronnen en leestips 16 - Aedes, Wetvoorstel maakt investeren in de wijken vrijwel onmogelijk, 3 maart Aedes/Actiz, Corporaties: maatschappelijke opgave groter, het speelveld kleiner? Het effect van de Novelle op Wonen en Zorg, 25 februari Bouwstenen voor sociaal, Novelle zet corporaties onder druk, 26 februari Ministerie van Wonen en Rijksdiensten, Novelle consultatieversie, 11 februari Ministerie van Wonen en rijksdiensten, concept memorie van toelichting, 11 februari Rijksoverheid, Kabinet start consultatie over nieuwe opzet corporatiestelsel, 11 februari KEI, Herzieningsvoorstel Woninget; eerste stap voorwaarts maar nog te veel ruimte voor discussie, 13 september KEI, Kabinet wil toezicht op corporaties verbeteren door wijziging Woningwet, 18 mei KEI, Welke gevolgen heeft de Europese regelgeving rondom staatssteun voor maatschappelijk vastgoed?, 2 nov NOS, Plan Blok Slecht voor wijken, 5 maart VNG, Novelle Woningwet slecht voor lokaal woonbeleid, 4 maart Platform31, De Novelle Woningwet, 25 februari Priemus, H. Novelle Herzieningswet van 11 februari 2014: Corporaties kunnen niet-daebactiviteiten op hun buik schrijven, 17 februari 2014

17 Bijlage 1: Wat zijn Diensten van Algemeen Belang (DAEB)? Op het Europese niveau wordt er over het algemeen van uitgegaan dat de term 'diensten van algemeen economisch belang' (DAEB) verwijst naar diensten van economische aard, die door de overheid aan ondernemingen zijn opgedragen en waarbij de onderneming die de diensten aanbiedt (eventueel) financieel bijspringt, om ervoor te zorgen dat deze dienst op de gewenste wijze wordt aangeboden. Het financieren van een DAEB kan op diverse manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld via directe financiële ondersteuning (subsidies), via het vaststellen van een gemiddeld tarief, of door toekenning van een bijzonder recht. De overheid mag financiële steun geven, maar dat mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie op de interne markt. Het is aan elke overheid zelf om te bepalen welke dienst zij van algemeen belang beschouwt, en hoe deze wordt ingericht. Indien de overheid van mening is dat bepaalde diensten in het algemeen belang zijn en het marktmechanisme niet in voldoende mate in deze diensten voorziet of zal voorzien, kan zij besluiten om in deze diensten van algemeen belang te verklaren. De verantwoordelijkheid voor het correct inrichten van een DAEB ligt bij de overheid die hem laat uitvoeren. Deze grote discretionaire bevoegdheid, samen met de complexiteit van de materie, maken dat bij decentrale overheden vaak vragen rijzen over de verhouding tussen DAEB en de Europese staatssteunregels (bron: EIM, 2009, Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) (pdf -bestand) Woningcorporaties verrichten DEAB-activiteiten op basis van de Woningwet. In artikel 70 lid 1 zijn zij gedefinieerd als 'verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en stichtingen, die zich ten doel stellen uitsluitend op het gebied van volkshuisvesting werkzaam te zijn en niet beogen uitkeringen te doen anders dan in het belang van de volkshuisvesting'. Artikel 70c lid 1 bepaalt: ' De toegelaten instellingen huisvesten bij voorrang personen die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van passende huisvesting'. Artikel 70d lid 1 bepaalt vervolgens dat de instellingen onder toezicht staan van de minister (momenteel de minister Blok van Wonen en Rijksdienst). 17

Samenvatting Novelle Blok

Samenvatting Novelle Blok Samenvatting Novelle Blok Woningbouwcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publieke belang in hun werkgebied. Hun taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen

Nadere informatie

Overzicht Novelle Herzieningswet

Overzicht Novelle Herzieningswet Overzicht Novelle Herzieningswet Aanleiding De takendiscussie: welke bedrijfsfilosofie en welk takenpakket horen bij een corporatie? Richt men zich alleen op de woning of ook op de woonomgeving? Wat mag

Nadere informatie

Samenvatting Novelle 1. De versterking van de rol van de gemeente

Samenvatting Novelle 1. De versterking van de rol van de gemeente Samenvatting Novelle Op 5 juli 2012 is het wetsvoorstel Herzieningswet, een wijziging van de Woningwet, aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Nadien is het kabinet

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Herziening Woningwet:

Herziening Woningwet: Herziening Woningwet: Inleiding en de rol van de gemeente 28 mei 2015 Chantal van Mil Advocaat Programma 8:30-9:00 Inleiding, prestatieafspraken en rol gemeenten, mr. Chantal van Mil 9:00-9:30 Rol huurdersorganisaties,

Nadere informatie

Herzieningswet samenvatting. 22 juni 2014

Herzieningswet samenvatting. 22 juni 2014 Herzieningswet samenvatting 22 juni 2014 Proces 5 juli 2012: Herzieningswet in Tweede Kamer aangenomen, vervolgens niet door Eerste Kamer 5 november 2012: Huidige kabinet gekomen, nieuw regeerakkoord 28

Nadere informatie

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Woningwet op weg: Tussen droom en daad - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Programma Betekenis van de wet Werkdomein en governance Prestatieafspraken, gemeenten

Nadere informatie

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Scheidings- en splitsingsvoorstel van woningcorporaties Stek (incl. Warmunda) en Vooruitgang In september 2016 is een scheidings- en splitsingsvoorstel

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Hoofdlijnen van de concept-novelle

Hoofdlijnen van de concept-novelle Hoofdlijnen van de concept-novelle 21 februari 2014 De concept-novelle zit nu in een consultatieronde (tot 4 maart 2014). Een aantal partijen waaronder Aedes is in de gelegenheid gesteld om te reageren.

Nadere informatie

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet Lokaal woonbeleid Woningwet en Huisvestingswet Wens van de Haagse politiek : meer grip op de corporaties Toezicht op corporaties: volkshuisvestelijk en financieel Minder commerciële activiteiten Versterking

Nadere informatie

De Woningwet 2015 in vogelvlucht

De Woningwet 2015 in vogelvlucht De Woningwet 2015 in vogelvlucht Nieuwe spelregels voor de sociale huursector De invoering van de herziene Woningwet die op 1 juli 2015 van kracht wordt schept duidelijkheid op de woningmarkt door heldere

Nadere informatie

Hoofdlijnen van de concept-novelle

Hoofdlijnen van de concept-novelle Hoofdlijnen van de concept-novelle De concept-novelle zit nu in een consultatieronde (tot 4 maart 2014). Een aantal partijen waaronder Aedes is in de gelegenheid gesteld om te reageren. Daarbij maken we

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015)

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) De Herzieningswet ligt voor vaststelling bij de Eerste Kamer. Deze Wet gaat over taken, toezicht

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Agenda Inleiding Achtergrond scheiden / splitsen Juridische verankering Plan maken Strategische afweging portfolio

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 966 Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis? 26 maart 2015 Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis Parlementaire enquête Woningcorporaties Commissie van Vliet: "Het was een giftige cocktail van overambitieuze directeuren, falend

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Eerste druk, mei 2015 WONINGWET 2015 Eerste druk, mei 2015 2015 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

Onderwerpen Woningwet, BTIV en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting

Onderwerpen Woningwet, BTIV en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting Onderwerpen, en toegelaten instellingen volkshuisvesting Definities... 1 Wooncoöperaties... 1 Algemene bepalingen... 1 Rechtsvorm en organisatie... 2 Werkzaamheden... 3 Diensten van algemeen economisch

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen gemeenten zich voorbereiden op het geven van een zienswijze bij het

Nadere informatie

Veranderende rol gemeente in het toekomstig woonbeleid

Veranderende rol gemeente in het toekomstig woonbeleid Veranderende rol gemeente in het toekomstig woonbeleid Peter Boelhouwer 3-12-2014 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Novelle herzieningswet toegelaten instellingen Rol gemeenten

Nadere informatie

XAO. nerk. ons kei ECFD/U201501159

XAO. nerk. ons kei ECFD/U201501159 Dy3&S^j/b z9ziq vl XAO vnig Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederl rise G ;en fc i -.!..-- i -..-5. :--. ; ;. 11 Eel (070) 373 8393 betreft Woningwet nerk ons kei ECFD/U201501159

Nadere informatie

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Tweede druk, februari 2016 WONINGWET 2015 Tweede druk, februari 2016 2016 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De volkshuisvestelijke gevolgen van de DAEB-splitsing

De volkshuisvestelijke gevolgen van de DAEB-splitsing De volkshuisvestelijke gevolgen van de DAEB-splitsing Hanjo Lagas, directeur Atrivé Het middensegment in de huursector VOGON studiemiddag, 14 september 2011 Visie Europa In 2007 klacht IVBN in 2007 (belangenvereniging

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Regionale woonafspraken en veranderende nationale beleidskaders Inleiding tijdens conferentie De regio Zuid- Kennemerland/IJmond geeft thuis, Tweede conferentie Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid- Kennemerland/IJmond,

Nadere informatie

Datum: 3 maart 2014 Betreft: consultatie-versie van de novelle op de Herzieningswet toegelaten instellingen. Geachte heer Blok,

Datum: 3 maart 2014 Betreft: consultatie-versie van de novelle op de Herzieningswet toegelaten instellingen. Geachte heer Blok, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst de heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Datum: 3 maart 2014 Betreft: consultatie-versie

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016 2.1.9 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB niet-daeb Wonen Zuid WoonGoed enz 1 Dossier 949 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 949 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 1 november 2016 Agendapunt 2.1.9

Nadere informatie

In vogelvlucht. De Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector

In vogelvlucht. De Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector In vogelvlucht De Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector De invoering van de, flink herziene, Woningwet 2015 markeert de maatschappelijke consensus over het domein van de volkshuisvesting.

Nadere informatie

Novelle Herzieningswet: slot op de deur of de deur op slot? Auteurs: Eelkje van de Kuilen Dennis van Tilborg

Novelle Herzieningswet: slot op de deur of de deur op slot? Auteurs: Eelkje van de Kuilen Dennis van Tilborg Novelle Herzieningswet: slot op de deur of de deur op slot? Auteurs: Eelkje van de Kuilen Dennis van Tilborg Inhoud Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 6 Aanleiding voor en kern van de Novelle 6 1 Afbakening

Nadere informatie

II Artikelsgewijze toelichting

II Artikelsgewijze toelichting 33 966 Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Nr. 3 Memorie van toelichting Inhoudsopgave I Algemeen 1. Inleiding 2 2. Onderwerpen in het wetsvoorstel waarover geen wijzigingen

Nadere informatie

W O N I N G C O R P O R A T I E S

W O N I N G C O R P O R A T I E S B I J W O N I N G C O R P O R A T I E S VOORSTELLEN Alfred van den Bosch MRE Directeur-Bestuurder Woonvisie Mano Otten MRE Manager Vastgoed Alliantie Amersfoort AGENDA Corporatiesector Speeddaten Assetmanagement

Nadere informatie

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Dertien moties ingediend bij debat op 9 december 2014. Drie moties verworpen en tien aangenomen. 1. De motie-karabulut over de sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 966 Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I Algemeen 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Corporaties: maatschappelijke opgave groter, het speelveld kleiner? Het effect van de Novelle op Wonen en Zorg

Corporaties: maatschappelijke opgave groter, het speelveld kleiner? Het effect van de Novelle op Wonen en Zorg Corporaties: maatschappelijke opgave groter, het speelveld kleiner? Het effect van de Novelle op Wonen en Zorg De Novelle 1 die ter consultatie voorligt, beschrijft het speelveld van woningcorporaties.

Nadere informatie

Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad

Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad Workshop scheiden en splitsen Start Inleidende presentatie Ervaring van de corporatie: Ergin Borova, Vidomes Ervaring van gemeenten: Berend

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bouwen Bouwen en Wonen Postbus BD DEN HAAG. Gewijzigd postadres per

Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bouwen Bouwen en Wonen Postbus BD DEN HAAG. Gewijzigd postadres per Gewijzigd postadres per 1-1-2014 Indienen verzoeken toelating en goedkeuring statutenwijzigingen en fusies woningcorporaties Verzoeken om goedkeuring van woningcorporaties (toegelaten instellingen) inzake

Nadere informatie

Domein en financiering

Domein en financiering Congres 19-04-2011 Domein en financiering 1. Keuzes voor de toekomst De komende periode worden besluiten genomen die cruciaal zijn voor de toekomst van corporaties. De Europese Beschikking en de daaruit

Nadere informatie

1. Inleiding 2 2. Onderwerpen in het wetsvoorstel waarover geen wijzigingen worden voorgesteld 4

1. Inleiding 2 2. Onderwerpen in het wetsvoorstel waarover geen wijzigingen worden voorgesteld 4 Memorie van toelichting VERSIE CONSULTATIE 11-02-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Onderwerpen in het wetsvoorstel waarover geen wijzigingen worden voorgesteld 4 3. De werkzaamheden van toegelaten instellingen

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Frank Vermeij Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpak... 3 3 Juridische scheiding... 3 3.1 Aannames... 3 3.2 Resultaten... 4 4 Administratieve scheiding...

Nadere informatie

Herzieningswet/novelle. 10 december 2014

Herzieningswet/novelle. 10 december 2014 Herzieningswet/novelle 10 december 2014 1 december 2014 Wat gebeurde er na het zomer reces? 4 september: Tweede Kamer commissie: rondetafelgesprek Aedes: publicatie rapport De Gaay Fortman (studie naar

Nadere informatie

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015 Kennisavond Woningwet 28 April 2015 Agenda 1 Actualiteit 2 Werkgebied en toezicht 3 Huurbeleid en prestatieafspraken 4 Scheiding DAEB en niet-daeb 5 Aandachtspunten implementatie 2 Hoofdpunten Woningmarktgebieden

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen huurdersorganisaties zich voorbereiden op het geven van een zienswijze

Nadere informatie

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad 2.2.8 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB en niet-daeb woningcorporaties 1 Dossier 841 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 841 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 27 september 2016 Agendapunt 2.2.8

Nadere informatie

Weging van zienswijzen door de Aw

Weging van zienswijzen door de Aw 1 Weging van zienswijzen door de Aw Inhoudsopgave Beoordelingsprincipes algemeen Kader van weging Procedures 2 Principes bij beoordeling Heldere governance voor gescheiden takken Verankering strategie

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES INHOUD 1. Wetgevingstraject 2. Routeplanner 3. Scheiden versus splitsen 1. WETGEVINGS- TRAJECT WETGEVING (EN MEER) Andere wetgeving WSW: Deelnemersreglement,

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet

HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille TIJDPAD IMPLEMENTATIE HERZIENE WONINGWET

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Lange Voorhout 8 Postbus Minister voor Wonen en Rijksdienst 2500 EA Den Haag Postbus EA DEN HAAG

Lange Voorhout 8 Postbus Minister voor Wonen en Rijksdienst 2500 EA Den Haag Postbus EA DEN HAAG Algemene Rekenkamer / Lange Voorhout 8 Postbus 20015 Minister voor Wonen en Rijksdienst 2500 EA Den Haag Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG w www.rekenkamer,& DATUM 11 april 2014 BETREFT Uw brief van 11 februari

Nadere informatie

SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES

SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES INHOUD 1. Wat is de rol van Aedes? 2. Wat zijn de keuzes bij scheiden/splitsen? 3. Hoe neem je huurders en gemeenten mee in het proces? 4. Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

TOELICHTING BESLISBOOM

TOELICHTING BESLISBOOM TOELICHTING BESLISBOOM De beslisboom is bedoeld als hulpmiddel bij het maken van de keuze tussen administratief of juridisch scheiden. Ook gaat de beslisboom in op de mogelijkheid van vrijstelling van

Nadere informatie

WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb

WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb 2/6 Inleiding Met de inwerkingtreding van de Woningwet moeten corporaties hun niet-daeb-vastgoed en niet-daebactiviteiten scheiden van het DAEB-vastgoed

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Huisvestingswet 2014/ Woningwet Nieuwe spelregels voor de sociale huursector

Huisvestingswet 2014/ Woningwet Nieuwe spelregels voor de sociale huursector Huisvestingswet 2014/ Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector Aanleiding nieuwe wetgeving: - Steeds meer maatschappelijke taken naar corporaties; - Steeds meer maatschappelijk geld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 847 Integrale visie op de woningmarkt 33 966 Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Nr. 249 LIJST VAN VRAGEN

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING. Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING. Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille Governance Implementatietrajecten

Nadere informatie

Hoorcollege actualiteiten

Hoorcollege actualiteiten Hoorcollege actualiteiten De toekomst van de woningmarkt voor de middeninkomens Kees Fes (Atrivé) Günter Weber (Stichting OpMaat) Harold Ferwerda (Ministerie van Binnenlandse Zaken) Delft University of

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 september 2016 Vaststellen woningmarktregio's

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 september 2016 Vaststellen woningmarktregio's > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn:

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn: Ministerie van VROM t.a.v. dr. P. Winsemius Postbus 20951 2500 EZ DEN HAAG Datum 22 januari 2007 Uw kenmerk DB02006310723 Betreft Advies inzake (financieel) toezicht op activiteiten met en zonder staatssteun

Nadere informatie

Ministerie van BZK De heer drs. S.A. Blok Minister Wonen & Rijksdienst Postbus 20011 2500EA DEN HAAG. Briefnummer: 2014.38. Voorburg, 4 maart 2014

Ministerie van BZK De heer drs. S.A. Blok Minister Wonen & Rijksdienst Postbus 20011 2500EA DEN HAAG. Briefnummer: 2014.38. Voorburg, 4 maart 2014 Ministerie van BZK De heer drs. S.A. Blok Minister Wonen & Rijksdienst Postbus 20011 2500EA DEN HAAG Briefnummer: 2014.38 Voorburg, 4 maart 2014 Betreft: reactie IVBN op concept-novelle Geachte heer Blok,

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp. Zienswijze ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB. Te besluiten om

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp. Zienswijze ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB. Te besluiten om COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Zienswijze ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB Te besluiten om 1. een positieve zienswijze aan de SOR af te geven over het ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB; 2. de

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Besluitvorming Herzieningswet Toegelaten Instellingen; Gevolgen voor gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie Hugo Priemus, OTB, Technische Universiteit Delft Presentatie voor woningcorporatie

Nadere informatie

VERANDERENDE SPEELVELD

VERANDERENDE SPEELVELD VERANDERENDE SPEELVELD Impact van de nieuwe Woningwet voor gemeenten 23 juni De Woningwet 2015 Edwin Buser Tjitske de Haas directie Woningmarkt Programma Betekenis Werkdomein Lokale driehoek Prestatieafspraken

Nadere informatie

Daarnaast gaan we onder 4. nog in op het terugdringen van de bedrijfslasten bij corporaties en het interne en externe toezicht.

Daarnaast gaan we onder 4. nog in op het terugdringen van de bedrijfslasten bij corporaties en het interne en externe toezicht. Aan het Ministerie van BZK T.a.v. de minister voor Wonen en Rijksdienst de heer S.A. Blok (per mail en per brief) Ons kenmerk: V14.0195.BB Afdeling: Belangenbehartiging Datum: 4 maart 2014 Onderwerp: Reactie

Nadere informatie

1. Wat is uw reactie op de voorgestelde wijzigingen in de Woningwet?

1. Wat is uw reactie op de voorgestelde wijzigingen in de Woningwet? MEMO DATUM 21 december 2015 VAN mr. D. van Tilborg mr. E.A. van de Kuilen advocaat TELEFOON +31 88 2535977 FAX +31 88 2536006 E-MAIL dvantilborg@akd.nl / evandekuilen@akd.nl ONDERWERP Consultatie Veegwet

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

Rondetafelgesprek over Herzieningswet toegelaten instellingen woningwet (8 september 2011)

Rondetafelgesprek over Herzieningswet toegelaten instellingen woningwet (8 september 2011) Rondetafelgesprek over Herzieningswet toegelaten instellingen woningwet (8 september 2011) Ties Teeuwen Op 8 september 2011 heeft de Tweede Kamercommissie in een rondetafelgesprek de Herzieningswet toegelaten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

De woning(beleggings)markt in beeld 2016

De woning(beleggings)markt in beeld 2016 Research A Capital Value production De woning(beleggings)markt in beeld 2016 Samenvatting Ondanks de grote vraag krimpt de voorraad huurwoningen als er geen verdere maatregelen worden genomen. Er wordt

Nadere informatie

Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van woonmilieus?

Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van woonmilieus? Woningmarktonderzoek Resultaat 8 oktober De vraag Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is de aard en omvang van de vraag? Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Financiering van de corporatiesector na de novelle. René Goorden

Financiering van de corporatiesector na de novelle. René Goorden René Goorden Oktober 2014 Novelle? een prozaverhaal dat wat de omvang betreft tussen de roman en het korte verhaal geplaatst wordt. De lengte is typisch tussen de 50 en 100 pagina's, maar hierover bestaat

Nadere informatie

Algemene Rekenkamer..,

Algemene Rekenkamer.., 342 Algemene Rekenkamer.., Lange Voorhout 8 Postbus 20015 Voorzitter van de Tweede Kamer 2500EA Den Haag der Staten-Generaal T 070-4344 Binnenhof 4 E Voorlichting rekenkamer.ni DEN HAAG w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE)

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE) IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE) DAEB portefeuille portefeuille HOOFDLIJNEN IMPLEMENTATIE HERZIENE WONINGWET Bepalen strategie 1. Richting kiezen Uitvoeren scheiding 2. Uitwerken administratieve/juridische

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting Praktische informatie over staatssteun voor woningcorporaties per 1 januari 2011 Woord vooraf Ter uitvoering

Nadere informatie

VNG woensdag 2 april :39 Stadhuis Lbr.14/024 - Wijzigingen Woningwet: "Novelle" uw kenmerk. ons kenmerk ECFD/U Lbr.

VNG woensdag 2 april :39 Stadhuis Lbr.14/024 - Wijzigingen Woningwet: Novelle uw kenmerk. ons kenmerk ECFD/U Lbr. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: VNG [VNG@VNG.NL] woensdag 2 april 2014 11:39 Stadhuis Lbr.14/024 - Wijzigingen Woningwet: "Novelle" Gemeente Woerden 14.005315-2 APR. 2014 Registratiedatum: Behandelend

Nadere informatie

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt.

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Besluit tot aanwijzing gebied regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam als kernwerkgebied voor de woningcorporaties Te besluiten om 1. Kennis te nemen van de voorlopige

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Meppel, 7-7-2015 Geacht college, De Huurdersvereniging Meppel heeft als belanghebbende de concept woonvisie 2015 2020 van u ontvangen. Waarvoor onze hartelijke

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES INHOUD 1. Wetgevingstraject 2. Routeplanner 3. Scheiden versus splitsen 1. WETGEVINGS- TRAJECT WETGEVING (EN MEER) Andere wetgeving WSW: Deelnemersreglement,

Nadere informatie

Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend

Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 november 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00867 Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Strategische keuzes bij scheiden en splitsen Samen op weg naar een passende voorraad

Strategische keuzes bij scheiden en splitsen Samen op weg naar een passende voorraad Strategische keuzes bij scheiden en splitsen Samen op weg naar een passende voorraad p weg naar een passende voorraad samen op weg naar een passende voorraad samen op weg naar een passende voorraad samen

Nadere informatie

VOORBEELD. Lokale prestatieafspraken. Handreiking voor huurdersorganisaties. Tweede (geheel herziene) druk, oktober 2016

VOORBEELD. Lokale prestatieafspraken. Handreiking voor huurdersorganisaties. Tweede (geheel herziene) druk, oktober 2016 Lokale prestatieafspraken Handreiking voor huurdersorganisaties Tweede (geheel herziene) druk, oktober 2016 LOKALE PRESTATIEAFSPRAKEN Tweede (geheel herziene) druk, oktober 2016 2016 Nederlandse Woonbond

Nadere informatie

Resolutie Corporatiesector

Resolutie Corporatiesector Resolutie Corporatiesector Indiener: Woordvoerder: Auteurs: David Struik (PC Wonen en Ruimtelijke Ordening) David Struik (PC Wonen en Ruimtelijke Ordening) Maarten van t Hek, Paul Le Doux, David Struik,

Nadere informatie

GOVERNANCE CORPORATIES

GOVERNANCE CORPORATIES GOVERNANCE CORPORATIES GOVERNANCE SEMI-PUBLIEKE SECTOR Bert Keijts Breukelen, 4 november 2013 GOVERNANCE CORPORATIES 1. Overzicht governance corporatiestelsel 2. Laatste ontwikkelingen versterking governance

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Rotterdam, 1 maart 2016.

Rotterdam, 1 maart 2016. Rotterdam, 1 maart 2016. 16bb1367 Aan: de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor: de Woonvisie Rotterdam,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

Reactie op Novelle en AMvB

Reactie op Novelle en AMvB Reactie op Novelle en AMvB Recent heeft Minister Blok zijn wetsvoorstellen voor de herziening van de Woningwet gepubliceerd. Op 19 juni jl. stuurde hij de Novelle Herzieningswet Toegelaten Instellingen

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA Alert 41 6 december 2016 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en

Nadere informatie

Samenvatting Woningwet voor gemeenten INCLUSIEF HET BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING (BITV)

Samenvatting Woningwet voor gemeenten INCLUSIEF HET BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING (BITV) Samenvatting Woningwet voor gemeenten INCLUSIEF HET BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING (BITV) Colofon Tekst Expertisecentrum Fysiek Domein, met bijdragen van Ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Datum 23 augustus 2011 Betreft Beantwoording schriftelijke kamervragen met kenmerk 2011Z15841 en 2011Z15842

Datum 23 augustus 2011 Betreft Beantwoording schriftelijke kamervragen met kenmerk 2011Z15841 en 2011Z15842 > Retouradres Postbus 20951 2500 EZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Cluster Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500 EZ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie