Fiscale tips in het zicht van de jaarwisseling!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale tips in het zicht van de jaarwisseling!"

Transcriptie

1 Fiscale tips in het zicht van de jaarwisseling! Het einde van 2012 komt inmiddels in een razend tempo dichterbij en zorgt ook deze keer weer voor wijzigingen in het fiscale landschap. In deze nieuwsbrief is een laatste selectie opgenomen van aandachtspunten en tips om uw fiscale positie ook in 2013 up-to-date te houden. Gezien de vele wetswijzigingen en beleidsaanpassingen die op de rol staan bevat deze nieuwsbrief geen uitputtend overzicht, maar omvat het slechts de meest in het oog springende wijzigingen en aandachtspunten. Onze adviseurs staan u graag met raad en daad terzijde bij nader overleg omtrent deze nieuwsbrief en alle andere items waarvan u zich afvraagt of actie nodig is voor de jaarwisseling. Vanwege de leesbaarheid zijn de aandachtspunten en tips in vier onderdelen verdeeld: 1. Fiscale aandachtspunten voor ondernemers; 2. Fiscale aandachtspunten omtrent de eigen woning; 3. Specifieke fiscale aandachtspunten voor de DGA; 4. Persoonlijke aangelegenheden. 1. Fiscale aandachtspunten voor ondernemers Afwaarderen onvolwaardige vorderingen en incourante voorraden Op uw balans staan wellicht vorderingen waarvan aan de volwaardigheid wellicht mede gezien de huidige economische malaise getwijfeld kan worden. Mocht hier sprake van zijn, dan kunt u deze vorderingen mogelijk afwaarderen ten laste van uw bedrijfsresultaat en hiermee mogelijk een fiscaal voordeel behalen. Daarnaast kunt u onder omstandigheden de Belastingdienst verzoeken om de afgedragen BTW te restitueren. Als ondernemer wordt u mogelijk geconfronteerd met moeilijk of nietverkoopbare voorraad. Als deze voorraad in de huidige markt lastig of niet te verkopen is, dan kan deze voorraad mogelijk als incourant worden bestempeld. In dat geval kunt u deze voorraad afwaarderen ten laste van uw resultaat en hiermee mogelijk opnieuw een fiscaal voordeel behalen. Denkt u in dit kader verder aan andere gebeurtenissen die nadelig zijn voor uw onderneming en die zich in 2012 al hebben gemanifesteerd. Als duidelijk is dat deze gebeurtenissen in een later jaar kosten op zullen roepen, bestaat de mogelijkheid om nu reeds een voorziening op te nemen. Werkkostenregeling Veel ondernemers zullen de werkkostenregeling nog niet hebben ingevoerd en dit ook niet per 1 januari 2013 van plan zijn. U dient zich evengoed te realiseren dat deze regeling per 1 januari 2014 verplicht en onontkoombaar zal zijn. De overstap vanuit uw huidige regeling voor vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel naar de werkkostenregeling, vergt gedegen onderzoek en planning. Aanpassingen in de salarisadministratie, financiële administratie en arbeidsovereenkomsten of personeelhandboeken spelen hier ook een rol. Aan de andere kant levert toepassing van de werkkostenregeling vaak onvermoede voordelen op in de vorm van minder personeelskosten. Al met al reden om de werkkostenregeling in het eerste kwartaal van 2013 op de agenda te zetten. Spreiding van investeringen Voor bepaalde investeringen kunt u aanspraak maken op de zogenaamde investeringsaftrek. Voor toepassing van deze investeringsaftrek geldt een investeringsplafond van Indien u in 2012 al omvangrijke investeringen hebt gedaan en van plan bent om nog op de valreep een nieuwe investering te doen, dan kan het raadzaam zijn deze investering uit te stellen tot In dit kader is het tevens van belang goed op te letten bij een voornemen om

2 te investeren in bedrijfsmiddelen met een duurzaam of milieuvriendelijk karakter, of met een R&D achtergrond. Ook voor dit soort investeringen bestaan in 2013 opnieuw fiscaal vriendelijke stimuleringsmaatregelen die in feite resulteren in een fiscaal voordeel dat de investering beter betaalbaar maakt. Dien tijdig uw suppletie aangifte BTW in bij de Belastingdienst Sinds 1 januari 2012 is het wettelijk verplicht om een suppletie BTW in te dienen indien u te weinig BTW heeft afgedragen. In dat geval dient u de suppletie BTW zo snel mogelijk met behulp van het daartoe door de Belastingdienst voorgeschreven formulier in te dienen. Als u dat niet doet, dan heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om een vergrijpboete op te leggen tot maximaal 100% van de (aanvullend) verschuldigde BTW. Sinds 1 januari 2012 mogen correcties onder de evengoed in het eerstvolgende tijdvak worden meegenomen in de reguliere aangifte BTW. BTW plicht commissarissen en toezichthouders Vanaf 1 januari 2013 zijn commissarissen en toezichthouders verplicht om zich als ondernemers voor de BTW te laten registreren bij de Belastingdienst. Voorheen was de registratieplicht afhankelijk van het aantal commissariaten en/of toezichtfuncties. Vanaf 1 januari 2013 zullen eventuele commissarissen en toezichthouders dus verplicht BTW aan uw onderneming in rekening moeten gaan brengen. Tevens moet er door hen een administratie worden opgezet, facturen worden verzonden en aangiften BTW worden ingediend. Het verdient aanbeveling om, als u onderneming commissarissen en toezichthouders heeft, deze hiervan op de hoogte te stellen. Fiscale incentives & subsidies In fiscale wetgeving zijn diverse stimuleringsmaatregelen met het oog op innovatie opgenomen. Het betreft de volgende faciliteiten: - aftrek voor Speur- en Ontwikkelingswerk in de loonbelasting (loonkostensubsidie voor R&D); - de innovatiebox in de vennootschapsbelasting (innovatiewinsten worden lager belast); - de Research & Development aftrek (bedoeld voor overige R&D-kosten en investeringen). Toepassing van deze fiscale stimuleringsmaatregelen kan een substantieel fiscaal voordeel opleveren. Voor budgettering met het oog op 2013 verdient het aanbeveling om kennis te nemen van bovenstaande regelingen, voor zover uw onderneming zich bezighoudt met R&D activiteiten. Het is onze ervaring dat genoemde regelingen in de praktijk vaak sneller toepasbaar zijn dan vooraf gedacht. Aangaan en/of verbreken fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting Bij een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden vennootschappen (voor de vennootschapsbelasting) aangemerkt als één belastingplichtige. Dit heeft zowel voor- als nadelen. Enkele van die voordelen zijn: - onderlinge resultaten, verliezen en winsten, kunnen direct worden verrekend; - activa en passiva kunnen zonder directe fiscale afrekening binnen de fiscale eenheid worden verschoven, bijvoorbeeld bij een herstructurering Voorbeelden van nadelen zijn: - onderlinge aansprakelijkheid voor de verschuldigde vennootschapsbelasting; - het missen van het opstaptarief (20% heffing over de eerste ) Indien u vanaf 1 januari 2013 een fiscale eenheid wenst aan te gaan, dient het verzoek daartoe uiterlijk voor 1 april 2013 te worden 2

3 ingediend bij de Belastingdienst. Het verzoek voor het verbreken van een fiscale eenheid kan idealiter uiterlijk op 31 december 2012 worden ingediend. Verhoging heffingsrente Vanaf 2014 wordt de hoogte van de aan de Belastingdienst verschuldigde rente aanzienlijk gewijzigd. De hoogte van de rente voor de vennootschapsbelasting wordt hetzelfde als de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8%, waar de huidige rente 2,25% bedraagt! Voor de overige belastingen en invorderingsrente wordt een koppeling gemaakt met de wettelijke rente voor niet handelstransacties met een ondergrens van 4%. Het belang van correcte schattingen en mogelijk een verhoging van een reeds opgelegde aanslag wordt vanaf 2014 aanzienlijk groter. 2. Fiscale aandachtspunten omtrent de eigen woning Vooruitbetaling rente Indien u verwacht dat uw inkomen in Box 1 in 2013 aanzienlijk lager zal zijn dan het geval is in 2012, dan kan het voordelig zijn om de rente voor de financiering van uw eigen woning (hoofdverblijf) vooruit te betalen en deze nog in 2012 af te trekken. Het is hierbij van belang te realiseren dat slechts een vooruitbetaling van maximaal 6 maanden is toegestaan. Daarnaast dient dit uiteraard ook door de schuldeiser te worden toegestaan. Wijzigingen in regels omtrent kapitaalverzekeringen Per 1 januari 2013 treedt de Wet Herziening fiscale behandeling eigen woning in werking. Hierin worden rigoureuze wijzigingen op het gebied van de zogenaamde eigenwoningregeling doorgevoerd. De kapitaalverzekering eigen woning, de spaarrekening eigen woning en de beleggingsrekening eigen woning worden afgeschaft. Indien u nu een dergelijk product heeft en het verzekerde kapitaal wenst te verhogen danwel alsnog een dergelijke verzekering wenst af te sluiten, kan het raadzaam zijn om hier in 2012 nog van te profiteren. Alle bestaande contracten en daarbij behorende vrijstelling in Box 1 worden namelijk onder het overgangsrecht gedurende de looptijd van deze verzekeringen gerespecteerd, tenzij de voorwaarden worden gewijzigd. Voor alle op 31 december 2012 bestaande verzekeringen blijft de vrijstelling in Box 1 dus gehandhaafd (na 15 of 20 jaar inleg kan gebruik worden gemaakt van de kleine ( ) respectievelijk grote ( ) vrijstelling. De rente begrepen in de uitkering is vrijgesteld, voor zover de uitkering het bedrag van de vrijstelling niet overstijgt). Verplichte renseignering bij eigen woning financieringen Als een eigen B.V. de financiering voor aanschaf en/of verbetering heeft verstrekt (geheel of gedeeltelijk), dient de B.V. vanaf 2013 te voldoen aan een wettelijke renseigneringsplicht aan de Belastingdienst. Als niet aan deze verplichting wordt voldaan, is de rente niet aftrekbaar. Om de aftrekbaarheid van de rente bij de eigen B.V. veilig te stellen dient deze B.V. de stand van de lening aan het begin en aan het einde van ieder jaar en de betaalde rente in het desbetreffende jaar te melden aan de Belastingdienst middels een daartoe door de Belastingdienst beschikbaar te stellen formulier. Dit geldt overigens niet voor op 31 december 2012 bestaande financieringen. Profiteren van huidige regels omtrent leningen voor de eigen woning Vanaf 1 januari 2013 is het voor de aftrekbaarheid van de betaalde rente van belang dat in de overeenkomst van (hypothecaire) geldlening een contractuele verplichting is opgenomen om de lening in maximaal 360 maanden (30 jaar) en ten minste volgens een annuïtair aflossingsschema volledig af te lossen. Als u 3

4 van plan bent om een lening aan te gaan voor een verbetering of aanschaf van een woning, dan kunt u dat mogelijk nog in 2012 regelen om zo te kunnen profiteren van de thans nog bestaande regels. De nieuwe wetgeving bevat eerbiedigende werking voor alle op 31 december 2012 bestaande leningen. Voor bestaande leningen verandert er dus niets in Wel zal vanaf 2014 het hypotheekrenteaftrekvoordeel langzaam worden teruggebracht van maximaal 52% naar 38%. 3. Fiscale aandachtspunten voor de DGA Aandachtspunten omtrent de Flex B.V. Per 1 oktober 2012 is de Wet Vereenvoudiging en flexibilisering B.V.-recht in werking getreden. Hierdoor is de zogenaamde Flex- B.V. een feit geworden. De nieuwe wetgeving is flexibel, maar bij diverse handelingen dienen de fiscale gevolgen niet uit het oog te worden verloren. Fiscale aandachtspunten komen bijvoorbeeld boven drijven bij de terugbetaling van aandelenkapitaal, dividenduitkeringen en uitgifte van aandelen met verschillende winstrechten en/of stemrechten. Het thans wettelijk toegestaan afstempelen van aandelenkapitaal tot een absoluut minimum (bijvoorbeeld de die ooit bij oprichting is gestort) biedt bijvoorbeeld een mogelijkheid om een privé rekening-courant schuld bij een eigen BV deels in te lossen. Indien u overweegt om in 2012 nog een dividenduitkering te doen, dan is het vanwege de Box 3 peildatum op 1 januari 2013 mogelijk handiger om deze dividenduitkering door te schuiven naar het jaar Niettemin indien in eigen beheer een pensioenvoorziening voor een DGA is opgebouwd, zal de Belastingdienst zeer kritisch zijn bij dividenduitkeringen en het afstempelen van kapitaal. Een nauwkeurige berekening van mogelijkheden is derhalve vereist. Voorkom onzakelijke leningen en/of borgstellingen Het is uitermate belangrijk dat u de voorwaarden van een lening aan een verbonden lichaam schriftelijk vastlegt en dat deze dan ook worden nagekomen. Het is in dit kader van belang dat er zakelijke voorwaarden aflossingsschema, zekerheden en rente schriftelijk worden vastgelegd. De Belastingdienst is momenteel zeer kritisch op het bestaan van dit soort vastleggingen, op basis van voor hen gunstige rechtspraak die de afgelopen jaren tot wasdom is gekomen. In het huidige economische klimaat, dat mogelijk de wens voor afwaardering van dit soort leningen oproept, probeert de fiscus deze afwaardering steeds vaker te torpederen door te wijzen op die rechtspraak. Een min of meer vergelijkbare schriftelijke vastlegging is vereist indien u borg staat voor een financiering van een derde aan uw vennootschap. Ook hier kan de Belastingdienst stellen dat, als de borgstelling wordt ingeroepen, de regresvordering die dan ontstaat niet kan worden afgewaardeerd. Voorkom de 16% crisisheffing bij hoge lonen Indien uw (gebruikelijk) loon inclusief auto van de zaak over 2012 naar verwachting hoger zal zijn dan , dan is uw werkgever (uw eigen B,V.) over het surplus eenmalig een 16% werkgeversheffing verschuldigd. Deze heffing geldt overigens ook voor werknemers die geen aandelenbelang in de werkgever hebben. Er zijn diverse mogelijkheden waardoor deze crisismaatregel mogelijk kan worden vermeden, met inachtname van de wettelijke regels die op dit punt zijn geformuleerd. Wij lichten u graag in op dit punt. 4

5 Aandachtspunten bij pensioen in eigen beheer Indien u een pensioen in eigen beheer opbouwt, via een eigen B.V., dan moet deze pensioenregeling in verband met het Pensioenakkoord in de loop van 2013 worden aangepast aan nieuwe regelgeving. In dat kader is van belang dat in ieder geval de volgende aspecten onder de loep worden genomen: - de (eventuele) indexatieclausule; - een (eventueel) toegezegd arbeidsongeschiktheidspensioen; - het gekozen financieringsstelsel: eindloon, middelloon of beschikbare premie; - beoordeling optimale pensioengrondslag en/of stilzetten pensioenopbouw; - beoordeling benodigde en afgesloten dekking van het overlijdensrisico; 4. Privé-aangelegenheden Middeling Indien u een sterk wisselend belastbaar inkomen in Box 1 heeft gehad over een periode van de afgelopen 3 aaneengesloten jaren, dan kan recht bestaan op een aanzienlijke belastingteruggave. Op basis van een zogenaamd middelingsverzoek wordt het inkomen over de 3 jaren gelijkelijk verdeeld. Hierdoor kan mogelijk de progressieve werking van de belastingtarieven worden gematigd. De belasting die hierdoor minder is verschuldigd, wordt terugbetaald. Het verzoek dient binnen 36 maanden nadat het laatste jaar van het middelingstijdvak definitief is afgesloten te worden ingediend. Wij kunnen u helpen bij een dergelijk verzoek tot middeling. Schenken of nalaten? Schenken is over het algemeen aanzienlijk voordeliger dan nalaten bij overlijden. Met behulp van een periodiek zogenaamd schenkingsplan, aan de hand waarvan jaarlijkse vrijstellingen en drempels bij schenking worden benut, kan een mooi tariefvoordeel worden gerealiseerd. Indien u aldus van plan bent om te gaan schenken aan uw kinderen, houd dan de vrijstellingen en drempels in de gaten. Voor schenkingen aan kinderen geldt een jaarlijkse vrijstelling van thans en een eenmalig hoge vrijstelling van indien de kinderen een leeftijd tussen de 18 en 35 jaar hebben. Daarnaast geldt een aanvullende verhoogde vrijstelling van indien de kinderen tussen de 18 en 35 jaar jong zijn en de schenking aanwenden voor de aankoop van een eigen woning, het betalen van de kosten van onderhoud en/of verbetering van de eigen woning danwel het aflossen van een eigenwoningschuld. Deze verhoogde vrijstelling geldt onder voorwaarden ook indien de schenking wordt aangewend voor een studie of opleiding voor een beroep waarvan de jaarlijkse kosten meer bedragen dan Per 1 januari 2013 wordt genoemde leeftijdsgrens opgerekt naar 40 jaar. Als u nu al wilt schenken, maar wel het beheer over uw vermogen wilt behouden, of als uw vermogen vooralsnog bestaat uit niet-liquide middelen (bijvoorbeeld als het vermogen bestaat uit een woning of moeilijk te verzilveren en over te dragen beleggingen), dan kunt u een schenking onder schuldigerkenning doen. In dat geval krijgt u een rentedragende schuld aan de kinderen, hetgeen vereist is voor de fiscale acceptatie van de schenking. Indien u wilt voorkomen dat de schenking aan uw kind indien gehuwd in gemeenschap van goederen in handen komt van uw schoonzoon of schoondochter, dan kunt u een uitsluitingsclausule opnemen bij de schenking, in overleg met een notaris. 5

6 Afsluitend Nogmaals in het bovenstaande zijn de meest in het oog springende aandachtspunten opgenomen, mocht u omtrent deze aandachtspunten aanvullende vragen hebben, of op enig ander vlak, aarzel dan niet contact op te nemen. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de verstrekte informatie, kan Taxperience niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Taxperience aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze site verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Taxperience sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid 6

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief mei 2014

Cliëntennieuwsbrief mei 2014 Cliëntennieuwsbrief mei 2014 In dit nummer onder andere: - Schenkingsvrijstelling eigen woning wetenswaardigheden - Belastingplicht voor overheidsbedrijven - Werkkostenregeling per 1 januari 2015 definitief?

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSS Het einde van het jaar komt in zicht. Graag willen wij van Administratiekantoor Janse BV u informeren wat u echt nog dit najaar moet doen (of juist

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

DGA in de pocket. Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten DGA in de pocket 1

DGA in de pocket. Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten DGA in de pocket 1 DGA in de pocket Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten 14-5-2017 DGA in de pocket 1 Weten wat u verdient 14-5-2017 DGA in de pocket 2 Weten wat u verdient Gebruikelijk loon Werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Hoe oud zijn uw debiteuren?

Hoe oud zijn uw debiteuren? Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 04 Klantennieuwsbrief met actuele en praktische artikelen, speciaal voor klanten van leden van het RB. nummer 4 2017 Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Eindejaarstips top 10

Eindejaarstips top 10 Eindejaarstips top 10 Met de fiscale eindejaarstips 2016 van accon avm weet u precies wat u dit jaar nog kunt doen om fiscaal slim te ondernemen en waarmee u beter in 2017 kunt starten. Alle tips kunt

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Herziening aftrek voorbelasting Auto van de zaak Werkkostenregeling

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Huwelijkse voorwaarden? Let op schenk- en/of erfbelasting!

Huwelijkse voorwaarden? Let op schenk- en/of erfbelasting! Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 04 Klantennieuwsbrief met actuele en praktische artikelen, speciaal voor klanten van leden van het RB. Daarom is nu in een wetsvoorstel vastgelegd wanneer

Nadere informatie

Een eigen bedrijf en dan?

Een eigen bedrijf en dan? Een eigen bedrijf en dan? Hieronder treft u de belangrijkste onderwerpen aan, waarmee u als (startend) ondernemer geconfronteerd kunt worden. Opstellen ondernemingsplan Natuurlijk bent u niet verplicht

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 4 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 4 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 4 e editie Inhoud 1. De (ondernemer voor de) inkomstenbelasting 1.1 Ontwikkelingen op pensioengebied 1.2 Aandachtspunten aangifte

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning Belastingplan 2014 / tips 2013 Schenken voor eigen woning Van 1 okt 2013 t/m 31 dec 2014: - Schenken tot 100.000: vrij van schenkbelasting - Van iedereen! (niet alleen ouder-kind) - Aan meerdere begiftigden/van

Nadere informatie

Benut uw mogelijkheden!

Benut uw mogelijkheden! Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga (2013) Benut uw mogelijkheden! Huizen, november 2013 1 Introductie Als u ervoor gekozen

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF B.V.?

EENMANSZAAK OF B.V.? EENMANSZAAK OF B.V.? Inleiding Dit memorandum beoogt ondernemers informatie te verschaffen over twee hoofdvormen waarin een onderneming kan worden gedreven: de eenmanszaak en de B.V., en de keuze tussen

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE Voorraadopname Indien u voorraden aanhoudt van materialen of verkoopartikelen dient u deze op of rond 31 december 2012 te inventariseren. Maak gebruik van

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op alle teksten op

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op alle teksten op Quickscan Rapport Samenvatting In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingtarieven gescand op taalniveau en leesbaarheid.

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53 accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF)

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL B.V. Denk aan gebruikelijk loon Denkt u, dga, er aan dat u voor iedere B.V. waarvoor u werkzaamheden verricht rekening moet houden met het gebruikelijke loon? Als u denkt voor

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Bernard Leurinkstraat 107 Postbus 12, 7580 AA LOSSER Telefoon : 053 53 83 777 e-mail: info@poppinghaus.nl SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan...

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan... Inhoudsopgave Voorwoord... VI 1. Schenk- en erfbelasting................................................. 1 1.1. Erfbelasting... 1 1.1.1. Tariefgroepen... 1 1.1.2. Vrijstellingen erfbelasting... 1 1.1.3.

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014 Informatieblad 06-07-14 Eigen woning in 2014 Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Een nieuwe lening voor de eigen woning moet aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 15 december 2016

Nieuwsbrief van 15 december 2016 Nieuwsbrief van 15 december 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Minimumloon per 1 januari 2017 WOZ-waarde nu openbaar Klein pensioen niet meer afkoopbaar Lage-inkomensvoordeel (LIV) start

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner...

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner... Voorwoord 1 1 Aangifte 2016 doen 3 11 Hoe moet u dit dossier gebruiken? 3 12 Hoe doet u aangifte? 3 121 Nieuw: Pilot inloggen Idensys en idin 4 122 Iemand anders aangifte laten doen? 4 123 Wat kan een

Nadere informatie

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave:

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave: december 2012 kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat Een blik op 2013 Inhoudsopgave: In tegenstelling tot eerdere nieuwsbrieven vindt u deze keer de inhoudsopgave op pagina 2 Convenant Horizontaal

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht 22 november 2012 DGA Nieuwsbrief Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht In dit memo worden enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2013 besproken die mogelijk ook

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Besluit over prijsgeven van pensioen

Besluit over prijsgeven van pensioen Besluit over prijsgeven van pensioen Inleiding Met ingang van 1 januari 2013 bestaat een mogelijkheid tot het prijsgeven van in eigen beheer verzekerd pensioen. Deze regeling is opgenomen in artikel 19b

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie