blad 1 Reglementen van Nederlandse Beroepsorganisatie voor Register Valuators / Nederlands Instituut voor Register Valuators,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "blad 1 Reglementen van Nederlandse Beroepsorganisatie voor Register Valuators / Nederlands Instituut voor Register Valuators,"

Transcriptie

1 blad 1 Reglementen van Nederlandse Beroepsorganisatie voor Register Valuators / Nederlands Instituut voor Register Valuators, (vanwege de nader te bepalen naam in de tekst omschreven als DE BEROEPSORGANISATIE ) terzake Toelating tot het lidmaatschap Permanente Educatie Openbaar profiel Benoemingsprocedure deskundigen Raad van Tucht en een Raad van Beroep,

2 blad 2 I. INLEIDING Nederlandse Beroepsorganisatie voor Register Valuators/Nederlands Instituut voor Register Valuators, hierna: DE BEROEPSORGANISATIE is van mening dat kwaliteit een randvoorwaarde is om te kunnen toetreden tot het lidmaatschap van DE BEROEPSORGANISATIE en het continueren van het lidmaatschap. In dit reglement, dat is vastgesteld door de Algemene Vergadering van DE BEROEPSORGANISATIE op [datum], zijn regels opgenomen met betrekking tot de toelating van leden en permanente educatie waaraan leden van DE BEROEPSORGANISATIE dienen te voldoen en het openbaar profiel van de leden op de website van DE BEROEPSORGANISATIE. Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Assessment: Bestuur: Commissie Toelating: Commissie Vaktechniek: Erkende Opleiding: Gedrags- en beroepsregels: het "BEROEPSORGANISATIE" Assessment als bedoeld in artikel 4 van dit Reglement het bestuur van DE BEROEPSORGANISATIE de door de "BEROEPSORGANISATIE" ingestelde commissie die de taken als omschreven in dit Reglement uitvoert de door de "BEROEPSORGANISATIE" ingestelde commissie die de taken als omschreven in dit Reglement uitvoert vakinhoudelijke opleiding als bedoeld in artikel 3 lid 1 van dit Reglement die geldt als een randvoorwaarde voor de toelating tot het lidmaatschap van DE BEROEPSORGANISATIE de gedrags- en beroepsregels van DE BEROEPSORGANISATIE

3 blad 3 DE BEROEPSORGANISATIE : Onderwijs: Opleidingspunt: Raad van Tucht: de te Amsterdam gevestigde vereniging: Nederlandse Beroepsorganisatie voor Register Valuators/Nederlands Instituut voor Register Valuators, ingeschreven in het handelsregister onder nummer elke vorm van onderwijs gericht op register valuators ter verhoging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening die door het bestuur van DE BEROEPSORGANISATIE is goedgekeurd de eenheid waarin de door het bestuur van DE BEROEPSORGANISATIE aan onderwijs toe te kennen waarde wordt uitgedrukt de commissie door het Bestuur ingesteld en belast met het tuchtrecht van DE BEROEPSORGANISATIE Raad van Beroep: de commissie door het Bestuur ingesteld en belast met beroep zaken op uitspraken van de Raad van Tucht aangaande het tuchtrecht van DE BEROEPSORGANISATIE Reglement: RV-register: Statuten: het onderhavige reglement het door DE BEROEPSORGANISATIE gehouden register waarin alle tot het lidmaatschap van DE BEROEPSORGANISATIE toegelaten leden zijn ingeschreven gedurende het lidmaatschap van DE BEROEPSORGANISATIE de statuten van DE BEROEPSORGANISATIE

4 blad 4 Artikel 2 Toelating leden 1. Op de toelating tot het lidmaatschap als lid is het bepaalde in artikel 3 lid 3 tot en met 5 van de Statuten van toepassing. 2. Alle leden van DE BEROEPSORGANISATIE die op 1 januari 2015 lid zijn van DE BEROEPSORGANISATIE worden geacht te hebben voldaan aan de eisen gesteld in artikel 3 lid 3 en artikel 3 lid 4 sub a. (opleidingseis voor toelating of aantoonbare ervaring) van de Statuten. 3. Alle leden van DE BEROEPSORGANISATIE die op 1 januari 2015 lid zijn van DE BEROEPSORGANISATIE zullen onverminderd verplicht zijn tot het voldoen aan de volgende uit artikel 3 lid 4 sub b. tot en met d. van de Statuten blijkende verplichtingen: a. het voor 31 december 2015 schriftelijk instemmen met de nieuwe Gedrags- en beroepsregels; b. het uiterlijk 31 augustus 2015 op de website van DE BEROEPSORGANISATIE invullen van het openbaar profiel met daarin opgenomen de in artikel 6 van dit Reglement vermelde gegevens; c. het uiterlijk op 31 augustus 2015 overleggen van een positief gestelde Verklaring omtrent het Gedrag. 4. Elk lid dat in het RV-register is ingeschreven heeft het recht de titel RV te voeren. Artikel 3 Toelating nieuwe leden 1. Om lid te kunnen worden van DE BEROEPSORGANISATIE dient de aanvrager een door het Bestuur Erkende Opleiding met goed gevolg te hebben afgerond. De Erkende Opleidingen zijn vermeld in Bijlage 1 bij dit Reglement. 2. Het Bestuur is bevoegd dispensatie van het in lid 1 bepaalde te verlenen indien de betreffende persoon naar het oordeel van het Bestuur beschikt over: a. zodanige aantoonbare kennis - zodat ten minste wordt voldaan aan het niveau van de Erkende Opleiding - en ervaring op het vakgebied van waardering van ondernemingen; b. of een opleiding heeft gevolgd op het gebied van waardering van ondernemingen met een vergelijkbaar niveau als de Erkende Opleiding.

5 blad 5 3. Naast het in lid 1 en 2 bepaalde dient elke aanvrager van het lidmaatschap het Assessment met goed gevolg te hebben afgelegd. De Commissie Toelating is verantwoordelijk voor het Assessment. 4. Om toegelaten te worden tot het Assessment dient aan de volgende eisen te worden voldaan: a. de aanvrager overlegt aan de Commissie Toelating een C.V.; b. de aanvrager die voldoet aan het in lid 1 bepaalde overlegt aan de Commissie Toelating een door hem/haar opgesteld waarderingsrapport uit zijn/haar eigen waarderingspraktijk niet ouder dan twaalf (12) maanden dat niet onder begeleiding van een Erkende Opleiding is geschreven; c. de aanvrager die het lidmaatschap op grond van het in lid 2 bepaalde wenst te verkrijgen overlegt aan de Commissie Toelating twee (2) door hem/haar opgestelde waarderingsrapporten uit zijn/haar eigen waarderingspraktijk niet ouder dan twaalf (12) maanden die niet onder begeleiding van een Erkende Opleiding zijn geschreven; d. de aanvrager dient te verklaren dat hij in het register opgenomen wil worden en te bevestigen dat hij het beroep van waarderingsdeskundige op professionele wijze zal gaan uitvoeren; e. de aanvrager overlegt een positief gestelde Verklaring omtrent het Gedrag; f. de aanvrager dient aannemelijk te maken te voldoen aan het criterium om tenminste 350 uur op jaarbasis te besteden aan waarderingen, waaronder mede wordt begrepen: M&A waarderingen, waarderingen zonder rapportage, waarderingen bij de fiscus of een bank, waardering in het kader van jaarrekeningen. De Commissie Toelating kan aan de aanvrager een nadere onderbouwing / toelichting vragen indien zij dat voor haar beoordeling nodig acht. g. Als de aanvrager aan alle punten heeft voldaan onder de punten genoemd onder a, c, d, e en f maar niet aan punt b, dan dient de aanvrager in overleg te treden met de Commissie Toelating over een alternatieve rapportage uit zijn/haar eigen waarderingspraktijk waaruit de beroepsvaardigheid blijkt. Deze uitzondering zal alleen op gaan in zeer uitzonderlijke gevallen waarbij niet van aanvrager gevraagd kan worden een praktijk waarderingsrapport aan te leveren. 5. De Commissie Toelating beoordeelt of aan de in lid 4 bedoelde eisen is voldaan en besluit op basis daarvan omtrent het al dan niet toegang geven tot het Assessment. De afwijzing van het verzoek tot toelating tot het Assessment zal door de Commissie Toelating worden beargumenteerd en schriftelijk ter kennis van de aanvrager worden gebracht. Bij afwijzing staat voor de aanvrager schriftelijk beargumenteerd beroep bij het Bestuur open. Het Bestuur besluit schriftelijk en met redenen omkleed op het beroep binnen twee (2) maanden na ontvangst van het beroep.

6 blad 6 Artikel 4 Assessment 1. De Commissie Toelating benoemt twee beoordelaars die het Assessment zullen afnemen. In een bijlage bij dit Reglement zal de procedure van benoeming nader worden vastgelegd. In het Assessment komen ten minste de volgende aspecten aan bod: a. vakinhoudelijke kennis op het niveau van het examen van de Erkende Opleiding; b. kennis van de Gedrags- en beroepsregels; c. professionele houding en begrip van de context van verschillende waarderingsopdrachten(en); d. bespreking en beoordeling - waaronder (in het bijzonder) begrepen toepassing van de onder lid 1 sub a genoemde vakinhoudelijke kennis - van het/de door de aanvrager ingeleverde niet onder begeleiding van een Erkende Opleiding geschreven (waarderings)rapport(en) uit de eigen praktijk 2. Het Assessment zal op minimaal 4 en maximaal 8 examen dagen per jaar worden afgenomen het Assessment afgenomen door twee beoordelaars en zal ongeveer 1,5 uur duren. 3. Het Assessment staat open voor personen die: a. het Assessment afleggen binnen een periode van één (1) jaar volgend op het examen van de Erkende Opleiding; b. dispensatie van het Bestuur hebben ontvangen voor de verplichting tot het succesvol voltooid hebben van een Erkende Opleiding dan wel is meer dan één (1) jaar verstreken tussen het succesvol voltooid hebben van de Erkende Opleiding en het afleggen van het Assessment. In beide gevallen a. en b. zullen de beoordelaars alle in lid 1 gemelde aspecten toetsen waaronder dus ook vakinhoudelijke kennis. 4. Indien het Assessment naar het oordeel van de beoordelaars niet met goed gevolg is afgelegd zal de aanvrager in de gelegenheid worden gesteld om na drie (3) maanden opnieuw een Assessment af te leggen. Indien het niet slagen naar het oordeel van de beoordelaars mede het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheden in het rapport, dan is toelating tot een volgend Assessment alleen mogelijk indien dit tijdig in voldoende mate is gecorrigeerd (in het rapport zelf of door middel van aanhechting van een Addendum/Erratum) dan wel tijdig een nieuw rapport is ingediend in geval het rapport grotendeels herschreven dient te worden. 5. Indien ook het tweede Assessment naar het oordeel van de beoordelaars niet met goed gevolg wordt afgelegd dan zal pas nadat ten minste één (1) jaar is verstreken opnieuw toelating tot het Assessment met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 lid 4 kunnen plaatsvinden.

7 blad 7 6. Na het met goed gevolg afleggen van het Assessment wordt de aanvrager onverminderd het daaromtrent in de Statuten bepaalde toegelaten tot het lidmaatschap van DE BEROEPSORGANISATIE en ingeschreven in het door DE BEROEPSORGANISATIE gehouden Register van Register Valuators. Artikel 5 Permanente Educatie 1. Ieder lid van DE BEROEPSORGANISATIE is verplicht zich zodanig te scholen en bij te scholen op vakinhoudelijk gebied dat hij beschikt over de kennis die gezien zijn functie noodzakelijk is voor een kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening. Binnen de Vereniging is de Commissie Vaktechniek verantwoordelijk voor de invulling, selectie en beoordeling van de opleidingen die kwalificeren binnen de permanente educatie verplichting. 2. Aan de in lid 1 neergelegde verplichting is voldaan indien een lid telkens binnen 3 kalenderjaren een door het Bestuur vast te stellen aantal opleidingspunten heeft behaald. Het aantal opleidingspunten is thans vastgesteld op vijfenveertig (45) per drie (3) jaar. Verdeling over de jaren is vrij, met uitzondering van de door DE BEROEPSORGANISATIE verplicht gestelde bijscholing. De volgende activiteiten leveren Opleidingspunten op: 1. Het volgen van (externe) workshops/seminars op het gebied van economie (waarderen), rechten en belastingen georganiseerd door: a. een door DE BEROEPSORGANISATIE toegelaten organisatie (NBA; SRA; LRGD, Controllers Instituut, VERA, etc.). Voor deze workshops/seminars geldt dat voor elk effectief lesuur één (1) Opleidingspunt wordt toegekend, tenzij door DE BEROEPSORGANISATIE anders is aangegeven; b. DE BEROEPSORGANISATIE. Deze workshops zullen worden georganiseerd door de Commissie Vaktechniek, en/of Erkende Opleidingen. Organisatoren van workshops kunnen hun programma ter goedkeuring voorleggen aan de Commissie Vaktechniek. c. Tenminste zes (6) uren per jaar moeten worden behaald met het volgen van Onderwijs op het gebied van waarderen. 2. Het optreden als docent in een aan waarderingsvraagstukken gerelateerde cursus of opleiding. Voor elk gedoceerd klokuur wordt 1 Opleidingspunt toegekend. Over een periode van drie jaar kunnen maximaal twintig (20) Opleidingspunten op basis van doceeractiviteiten worden toegekend. De docent dient in staat te zijn aan te tonen op welke tijdstippen werd gedoceerd en welke onderwerpen werden behandeld.

8 blad 8 3. De Register Valuator van wie een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift wordt gepubliceerd over een onderwerp dat betrekking heeft op de waardering van ondernemingen in de ruime zin des woords, kan de Commissie Vaktechniek verzoeken hem opleidingspunten toe te kennen. Per één duizend (1.000) woorden kan één (1) Opleidingspunt worden toegekend. Over een periode van drie jaar kunnen op deze grond maximaal vijftien (15) Opleidingspunten worden toegekend. 4. Optreden als projectmeester bij een geaccrediteerde Opleiding. Per jaar kan aan deze activiteit maximaal vijf (5) Opleidingspunten worden toegekend. 5. Deelnemen aan intervisie groepen. De voorzitter c.q. gespreksleider noteert welke deelnemers aanwezig waren en geeft een korte omschrijving van het behandelde onderwerp. Per effectief klokuur wordt één (1) Opleidingspunt per deelnemer toegekend. Maximaal kunnen per jaar vijf (5) punten aan deze activiteit worden toegekend. 6. Middels zelfstudie bestaande uit het bijhouden van relevante vakliteratuur, wetenschappelijke artikelen kunnen jaarlijks maximaal vijf (5) Opleidingspunten worden toegekend. Het lid dat in aanmerking wenst te komen dient te documenteren welke relevante vakliteratuur en wetenschappelijke artikelen zijn bestudeerd en overlegt op verzoek een overzicht van de relevante publicaties. 3. Het Bestuur bepaalt het aantal Opleidingspunten dat aan Onderwijs wordt toegekend met dien verstande dat als hoofdregel geldt dat het volgen van één (1) uur Onderwijs recht geeft op één (1) Opleidingspunt, voorbereidingstijd daarbij buiten beschouwing gelaten. Indien huiswerkopdrachten die van te voren moeten worden ingeleverd onderdeel uitmaken van het Onderwijs, kunnen hiervoor ook Opleidingspunten worden toegekend. 4. De Commissie Vaktechniek verleent goedkeuring aan programma s voor permanente educatie die voldoen aan de volgende criteria: a. Het Onderwijs wordt gegeven door professionele docenten die ervaring hebben in het geven van cursussen bij verschillende organisaties; b. Het gebruikte studiemateriaal is van academisch niveau; c. De controle van het hiervoor sub a en b bepaalde kan achteraf steekproefsgewijs plaatsvinden door het opvragen van het cursusmateriaal, het curriculum van de docent(en) en/of een schriftelijk bewijs van deelname. 5. Onderwijs dat wordt aangeboden door of in opdracht van DE BEROEPSORGANISATIE wordt geacht te zijn goedgekeurd. 6. Het Bestuur kan des verzocht aan een lid in geval van buitengewone omstandigheden geheel of gedeeltelijk vrijstelling van de in lid 2 omschreven verplichting verlenen.

9 blad 9 7. De vaststelling van het vereiste aantal opleidingspunten vindt steeds plaats gemeten over een tijdvak van drie kalenderjaren, zodanig dat een lid aan het einde van het tijdvak van drie kalenderjaren het totaal voor die drie kalenderjaren vereiste aantal opleidingspunten moet hebben behaald. Het eerste tijdvak van drie kalenderjaren beslaat de jaren 2015, 2016 en Een volgend tijdvak begint de dag nadat het vorige tijdvak is geëindigd. Het aantal Opleidingspunten dat een lid moet behalen in een tijdvak van drie (3) jaren bedraagt vijfenveertig (45). 8. Indien het lidmaatschap aanvangt gedurende het in lid 7 genoemde tijdvak, dan geldt de in dit lid genoemde minimaal aantal Opleidingspunten naar tijdsevenredigheid. 9. De in dit reglement aan het lid opgelegde verplichtingen gelden onverkort ook voor het lid dat in deeltijd als Register Valuator werkzaam is. 10. Ieder lid dient een overzicht bij te houden waaruit blijkt hoeveel Opleidingspunten hij heeft behaald met specificaties van de opbouw van de behaalde punten. Dit overzicht vermeldt minimaal de datum waarop de punten zijn behaald, het onderwerp, de categorie waartoe de punten behoren conform artikel 5 lid 2 van dit reglement. 11. De bewijslast van het gevolgd hebben van Onderwijs rust op het lid van DE BEROEPSORGANISATIE. Deelname aan workshops etc. als bedoeld in artikel 5 lid 2 sub 1 t/m 3 wordt gedocumenteerd door middel van deelnamebewijzen en/of certificaten alsmede met afschriften van gepubliceerde artikelen. 12. Het Bestuur is bevoegd maatregelen op te leggen waaronder schrapping uit het RV register / opzegging van het Lidmaatschap indien een lid niet voldoet aan de verplichting tot permanente educatie. Artikel 6 Openbaar profiel website DE BEROEPSORGANISATIE 1. Op de website van DE BEROEPSORGANISATIE zal elk lid verplicht zijn een openbaar profiel aan te maken en te onderhouden. 2. Na toelating tot het lidmaatschap dient het lid het openbaar profiel binnen één (1) maand te hebben ingevuld. 3. Het openbaar profiel bevat ten minste de volgende gegevens: a. naam en voorletters en eventuele titels; b. zakelijke contactgegevens;

10 blad 10 c. werkervaring; i. hoe lang men als waarderingsdeskundige werkzaam is; en ii. sinds wanneer men is ingeschreven in RV register; d. actief; i. actief of niet actief in de waarderingspraktijk blijkende uit een aangegeven (procentuele) tijdsbesteding op fulltime jaarbasis verdeeld over waarderingen, aan waardering gerelateerde activiteiten (fiscaal, juridisch, etc.) en overige werkzaamheden; e. werkomgeving; i. hoeveel mensen binnen de eigen organisatie lid zijn van DE BEROEPSORGANISATIE en actief zijn als waarderingsdeskundige; f. beschikbaarheid voor gerechtelijke procedures; i. ja of nee. 4. DE BEROEPSORGANISATIE zal alle leden eenmaal per zes (6) maanden verzoeken het profiel te controleren en zo nodig aan te passen. Artikel 7 Benoeming deskundigen 1. Algemeen DE BEROEPSORGANISATIE is de beroepsvereniging voor Register Valuators in Nederland. Een Register Valuator, afgekort RV, is een financieel deskundige die gespecialiseerd is in de bepaling van de waarde van een onderneming. 2. Benoemingsprocedure en timing Het Bestuur van DE BEROEPSORGANISATIE benoemt op verzoek van partijen één (1) RV als waarderingsdeskundige. Partijen kunnen er ook voor kiezen het Bestuur te verzoeken om meerdere RV's voor te dragen, uit welke voordracht de aanvragers vervolgens zelf één (1) RV benoemen. Bij een verzoek tot benoeming van een RV moet door partijen een profiel van de te benoemen deskundige worden aangeleverd, welke bestaat uit selectiecriteria. Daarbij gaat het om een omschrijving van het profiel en de branche van de onderneming. Voorts dient te worden aangegeven of het noodzakelijk is dat de RV ervaring met een rechtbank heeft en of er uitsluitingen zijn waar rekening mee moet worden gehouden. Vervolgens zet DE BEROEPSORGANISATIE het verzoek met vermelding van de selectiecriteria anoniem uit onder de RV's in haar bestand. RV's kunnen zich op basis hiervan aanmelden bij het Bestuur van DE BEROEPSORGANISATIE, die uit de aanmeldingen willekeurig één (1) RV benoemt of meerdere RV's voordraagt, afhankelijk van het verzoek van partijen. Indien meerdere RV's worden voorgedragen door DE BEROEPSORGANISATIE dienen partijen zelf over te gaan tot benoeming.

11 blad 11 DE BEROEPSORGANISATIE speelt na de benoeming of voordracht geen rol meer. De hele procedure neemt in totaal ongeveer vijf (5) werkdagen in beslag. 3. Bestand van deskundigen De leden van DE BEROEPSORGANISATIE zijn allen Register Valuators (RV) die een door "DE BEROEPSORGANISATIE" Erkende Opleiding hebben afgerond dan wel een andere opleiding van een vergelijkbaar niveau en als waarderingsdeskundige in de praktijk werkzaam zijn. Indien een RV niet (meer) in de waarderingspraktijk actief is wordt dit op het openbaar profiel van de RV op de website kenbaar gemaakt. DE BEROEPSORGANISATIE draagt uitsluitend deskundigen voor die op hun openbaar profiel hebben aangegeven dat zij actief zijn in de waarderingspraktijk en hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor benoeming als waarderingsdeskundige. 4. Kosten Aan de voordracht en/of benoeming door DE BEROEPSORGANISATIE zijn geen kosten verbonden. De kosten voor de waardering door de RV dienen tussen partijen en de RV te worden afgestemd. Artikel 8 Raad van Tucht en Raad van Beroep: 1. De DE BEROEPSORGANISATIE heeft een Raad van Tucht en een Raad van Beroep 2. De leden van de Raad van Tucht en de Raad van Beroep worden benoemd door het Bestuur. 3. De Beroepsvereniging dient een tuchtregeling te hebben en na te leven om: a. naar externe belanghebbenden aan te kunnen tonen dat er waarborgen zijn voor een verantwoorde beroepsbeoefening door de leden; b. intern mogelijkheden te hebben om leden aan te spreken c.q. sanctiemaatregelen op te leggen indien een lid zich niet houdt aan de verantwoorde beroepsuitoefening. Enkele kenmerken van de tuchtregeling: a. de behandeling van een tuchtklacht beperkt zich tot de ingediende klacht en treedt daar niet buiten; b. de tuchtregeling ziet toe op naleving van de Gedrags- en Beroepsregels van de Beroepsorganisatie;

12 blad 12 c. indien de klacht gaat over waarderings-inhoudelijke aspecten dient de behandelende instantie zich te realiseren dat over belangrijke waarderingsonderwerpen verschillende opvattingen zijn (waarderingsmethode, disconteringsvoet, CAPM, multiple-analyse) en dat waarderen geen exacte wetenschap is; een waarderings-inhoudelijke toetsing dient dan ook met extra waarborgen te zijn omgeven; d. een zodanige samenstelling of uitbreiding van de behandelende instantie dat geen school of richting overheersend is in die instantie; e. een marginale toetsing of de aangeklaagde RV-er tot een wezenlijk andere uitkomst had moeten komen. 4. Er dient een mogelijkheid van beroep te zijn; dientengevolge zijn er twee instanties: een Raad van Tucht en een Raad van Beroep, beide bestaande uit 3 personen: a. een onafhankelijke voorzitter die jurist is, geen RV is en benoembaar is als rechter in een arrondissementsrechtbank; b. een lid-rv; c. een lid, niet zijnde RV. 5. Beide commissies worden ondersteund door een onafhankelijke secretaris (die geen lid is van het college maar slechts fungeert als griffier en de vonnissen voorbereidt); deze wordt door de voorzitter aangewezen en ontvangt daarvoor een vaste vergoeding per casus. Het lid-rv wordt op voordracht van het Bestuur van de Vereniging, gekozen uit een pool van RV s die voldoen aan de volgende criteria: a. minimaal 7 jaar ervaring in de waarderingspraktijk; b. maximaal 5 jaar niet meer actief in de waarderingspraktijk; c. per procedure: minimaal één lid moet ruime ervaring hebben met de context van de onderhavige opdracht, bijvoorbeeld optreden als rechtbankdeskundige, bindend adviseur, arbiter, overname-adviseur; d. indien de klacht betrekking heeft op waarderingstechnische aspecten: op verzoek van de beklaagde wordt de commissie uitgebreid met maximaal 2 waarderingsdeskundigen; e. overigens de gebruikelijke criteria t.a.v. onafhankelijkheid van de beklaagde en onderlinge verwantschap. 6. Om de kosten binnen de perken te houden worden aan de voorzitters van beide raden een beperkte jaarlijkse vergoeding betaald. Daarnaast aan de leden van de commissies inclusief de voorzitter een vergoeding per zittingsdag en een vergoeding voor het secretariaat per klacht. Voordat een klacht in behandeling wordt genomen, dient de klager een bedrag te storten ad 2.500,-. 7. De beroeps- en gedragsregels van de DE BEROEPSORGANISATIE worden met inachtneming van het bepaalde in de statuten in een separaat reglement vastgelegd.

Regeling permanente educatie vanaf 1 januari 2017

Regeling permanente educatie vanaf 1 januari 2017 Regeling permanente educatie vanaf 1 januari 2017 Regeling permanente educatie Gewijzigde voorschriften permanente educatie, laatstelijk vastgesteld door het bestuur op 7 december 2016, in werking getreden

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie

Reglement Permanente Educatie Reglement Permanente Educatie Nog nader vast te stellen en te bekrachtigen Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/4 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid,

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

2. Dit reglement geldt voor alle aspirant-leden en gewone leden van de NOB.

2. Dit reglement geldt voor alle aspirant-leden en gewone leden van de NOB. Reglement Permanente Educatie Als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de statuten van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie NRVT

Reglement Permanente Educatie NRVT Reglement Permanente Educatie NRVT Vastgesteld 15 december 2016 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/6 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid, zoals neergelegd

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010 Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG Ingaande per 1 januari 2010 Hoofdindeling: Beroepsregelementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG),

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), Reglement bevordering vakbekwaamheid 2015 Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen met betrekking tot de

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING. Voorwaarden

NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING. Voorwaarden NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING Voorwaarden 1.1. Tot gewoon lid van de Vereniging worden toegelaten advocaten, die voldoen aan de in artikel 6 van de

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

REGELING VAKBEKWAAMHEID BMM-ERKEND GEMACHTIGDE (hierna: Regeling )

REGELING VAKBEKWAAMHEID BMM-ERKEND GEMACHTIGDE (hierna: Regeling ) REGELING VAKBEKWAAMHEID BMM-ERKEND GEMACHTIGDE (hierna: Regeling ) 1. DEFINITIES 1.1 In deze Regeling wordt verstaan onder 'het Keurmerk' de collectieve Beneluxmerken, ingeschreven bij het Benelux-Bureau

Nadere informatie

Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014

Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014 Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014 December 2013 Nadere voorschriften van 7 mei 2013 houdende regels voor de permanente educatie van accountants (Nadere voorschriften

Nadere informatie

Toelichting Reglement Permanente Educatie (PE) Toelichting bij het Reglement Permanente Educatie per 1 januari 2016

Toelichting Reglement Permanente Educatie (PE) Toelichting bij het Reglement Permanente Educatie per 1 januari 2016 Toelichting Reglement Permanente Educatie (PE) Toelichting bij het Reglement Permanente Educatie per 1 januari 2016 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Overige standaarden Opgesteld door: Bureau

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Reglement KlachtenCommissie WOONINC.

Reglement KlachtenCommissie WOONINC. Reglement KlachtenCommissie WOONINC. Artikel 1 Definities a. Commissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). b. Wooninc.: Stichting Wooninc.

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG);

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG); Reglement bevordering vakbekwaamheid 2012 Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG); Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen met betrekking tot de

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Oktober 2010 1 van 5 REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE van de stichting FPSB Nederland als geldend vanaf 01 januari 2010 voor het register MFP 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder: REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting De Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs Bestuur Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de PE-verplichting

Veelgestelde vragen over de PE-verplichting Veelgestelde vragen over de PE-verplichting Ik ben gewoon NOB-lid. Wat is mijn PE-verplichting? Per jaar moet u ten minste twintig uur besteden aan permanente educatie. Daarvan moet u ten minste zestien

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

Specialisten vereniging migratierecht advocaten SVMA

Specialisten vereniging migratierecht advocaten SVMA Specialisten vereniging migratierecht advocaten SVMA HUISHOUDELIJK REGLEMENT (artikel 18a van de Statuten) 1. MIGRATIERECHT In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de Statuten wordt in dit Huishoudelijk

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Reglement Klacht en Tuchtzaken

Reglement Klacht en Tuchtzaken Reglement Klacht en Tuchtzaken Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: De vereniging: NEVOA, Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs. De algemene vergadering:

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Register-Experts

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Register-Experts REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Register-Experts als bedoeld in artikel 24 statuten van de Stichting NIVRE gevestigd te Rotterdam 1 september 2014 INLEIDING Teneinde de handhaving van de kwaliteit van de

Nadere informatie

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 VS.2015-01-01 01 Landelijk Overkoepelend Orgaan voor Podologie Inhoudsopgave Inleiding... Accreditatietijdvak 2013 t/m 2015... Reglement Permanente

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

NMI Mediation Reglement 2008

NMI Mediation Reglement 2008 NMI Mediation Reglement 2008 Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Kwestie: de in de Mediationovereenkomst omschreven kwestie. b. Certificerende Instelling: de instelling die certificaten

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016

REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016 REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016 De

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie

Inleiding 2. Rubriek A: Vakkennis 3. Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4. Rubriek C: Publicaties 5. Rubriek D: Case Study 6

Inleiding 2. Rubriek A: Vakkennis 3. Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4. Rubriek C: Publicaties 5. Rubriek D: Case Study 6 Handleiding aanmelding activiteiten Permanente Educatie voor geregistreerde Gerechtelijke Deskundigen Inleiding 2 Rubriek A: Vakkennis 3 Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4 Rubriek C: Publicaties 5 Rubriek

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging REGLEMENT op de tuchtrechtspraak voor de leden van IIA-Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging De raad van tucht Artikel 1 1 De raad van tucht is belast met de behandeling van

Nadere informatie

Klachtenprocedure Malva Opleiding

Klachtenprocedure Malva Opleiding 1 Klachtenprocedure Malva Opleiding Inwerkingtreding: januari 2010 Inhoudsopgave Preambule 1. Definities 2. Indienen van een klacht en voortraject 3. Behandeling van een klacht 4. Niet in behandeling nemen

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

Registerreglement Certified Crisis Management Professional (CCMP)

Registerreglement Certified Crisis Management Professional (CCMP) 1. INLEIDING Het registerreglement Certified Crisis (CCMP ) is sedert 15 juni 2014 op verzoek van de registereigenaar Information Security Academy gevestigd te Woerden in beheer gegeven bij de stichting

Nadere informatie

Reglement van registratie preventieassistenten

Reglement van registratie preventieassistenten Reglement van registratie preventieassistenten Ingangsdatum en versie: 1 januari 2014, versie 2 Wijzigingen in dit reglement t.o.v. versie 1 betreffen de overgangsregeling (artikel 5.2), die verlengd is.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

Reglement Tuchtrechtspraak. TUCHTREGLEMENT (zoals bedoeld in artikel 31 van de statuten) Artikel 1 Tuchtrechtspraak. Artikel 2 Bevoegdheid

Reglement Tuchtrechtspraak. TUCHTREGLEMENT (zoals bedoeld in artikel 31 van de statuten) Artikel 1 Tuchtrechtspraak. Artikel 2 Bevoegdheid Reglement Tuchtrechtspraak Vastgesteld door de bondsvergadering van: 16 november 2013 Treedt in werking op 16 november 2013. Herziening vastgesteld door de bondsvergadering op 24 mei 2014. TUCHTREGLEMENT

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement (het Huishoudelijk Reglement ) is vastgesteld in de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep

Reglement bezwaar en beroep Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 17 juni 2013, versie 1 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Register Preventieassistenten.

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015.

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015. Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op. Definities Artikel 1 1. Onder Permanente Educatie (hierna: PE) wordt in dit reglement verstaan het

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Reglement Artikel 2: Keurmerk Artikel 3: Beroep Artikel 4: College van beroep Artikel 5: Kamers Artikel 6: Secretariaat Artikel

Nadere informatie

Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016

Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016 Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016 Deze registratienorm geldt voor alle nieuwe-, hernieuwde- en herregistraties van preventieassistenten vanaf de ingangsdatum. De wijziging ten opzichte

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie WOONINC.

Reglement Geschillencommissie WOONINC. Reglement Geschillencommissie WOONINC. Artikel 1 Definities a. Commissie of Geschillencommissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). b. Wooninc.:

Nadere informatie

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging;

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging; Reglement Tuchtzaken Het Reglement Tuchtzaken is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld op 15 juni 2011 door het besluit van de algemene ledenvergadering Algemeen Preliminair Begripsomschrijving Voor de

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

FAQ Verordening op de vakbekwaamheid

FAQ Verordening op de vakbekwaamheid FAQ Verordening op de vakbekwaamheid Onderhouden vakbekwaamheid 1. Op welke wijze kan ik voldoen aan de verplichting dat ik jaarlijks aantoonbaar mijn professionele kennis en kunde moet onderhouden respectievelijk

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE Waarin opgenomen, de registratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en de fysiotherapeut met aantekening. Dit reglement

Nadere informatie

V.8. REGELING PRIMAIRE EN VOORTGEZETTE NASCHOLING

V.8. REGELING PRIMAIRE EN VOORTGEZETTE NASCHOLING V.8. REGELING PRIMAIRE EN VOORTGEZETTE NASCHOLING ALGEMEEN Artikel 1. De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, gevestigd te Dordrecht, kent een regeling voor primaire en voortgezette nascholing,

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

29215/AD/ae ***************************************************************************************** De leden. Artikel 1

29215/AD/ae ***************************************************************************************** De leden. Artikel 1 1 29215/AD/ae HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de statutair te Leusden gevestigde en aan de Fokkerstraat 17 te 3831 LD Leusden kantoorhoudende vereniging: DIABETESVERENIGING NEDERLAND (DVN). ingeschreven in

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Overzicht van welk bewijs aangeleverd moet worden om aan te tonen dat opleidingspunten behaald zijn

Overzicht van welk bewijs aangeleverd moet worden om aan te tonen dat opleidingspunten behaald zijn Overzicht van welk bewijs aangeleverd moet worden om aan te tonen dat opleidingspunten behaald zijn Let op: Op 1 januari 2015 is de nieuwe Verordening op de advocatuur in werking getreden. Deze verordening

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement SRA

Huishoudelijk Reglement SRA Huishoudelijk Reglement SRA Huishoudelijk Reglement als bedoeld in artikel 22 van de Statuten. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Aanvrager - de arbeidsdeskundige die inschrijving in het Register verlangt;

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Huidpatiënten Nederland doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding KLACHTENREGELEMENT Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie Verhuurder: WWV De Volharding Bestuur: Het bestuur van WWV De Volharding. Huurder: a. De huurder

Nadere informatie

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid Algemeen 1. Op welke wijze kan ik voldoen aan de verplichting dat ik jaarlijks aantoonbaar mijn professionele kennis en kunde moet

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH.

REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH. REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH. DEFINITIES. Artikel 1. 1. Instelling: de in Nederland gevestigde vereniging genaamd: NGVH. 2.

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland.

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland. Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederlan Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Commissie: de Geschillencommissie; Stichting Deurwaarders Collectief

Nadere informatie

Reglement van Toelating NVZA

Reglement van Toelating NVZA Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij niet toelating door het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Leden De vereniging kent: a. ereleden; b. gewone

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN Artikel 1. begripsbepaling a. Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar

Nadere informatie

BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR

BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR Deze Beroepscode is van toepassing op Erkend Hypotheekadviseurs, die als zodanig zijn ingeschreven in het register van Erkend Hypotheekadviseurs, gehouden door de Stichting

Nadere informatie

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ Kwaliteitshandboek Bureau Jeugdzorg Flevoland Reglement Cliëntenraad Uitgiftedatum: 22 mei 2014 Evaluatiedatum: 22 mei 2016 Vastgesteld op: 2 april 2009 Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

Reglement Commissie Integriteit Buma/Stemra

Reglement Commissie Integriteit Buma/Stemra Reglement Commissie Integriteit Buma/Stemra Zoals vastgesteld door het Buma/Stemra bestuur op 6 april 2016 Begripsomschrijvingen Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Buma: de Vereniging

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

VEB Partner Reglement

VEB Partner Reglement VEB Partner Reglement De algemene vergadering van Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (V.E.B.), een vereniging, statutair gevestigd te gemeente Woerden, kantoorhoudend: Kuipersweg 2P, 3449 JA Woerden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Voorwaarden vooraanmelding Hieronder staan de voorwaarden voor het vooraanmelden als jeugdhulpverlener SKJ. Jeugdhulpverlener hbo Voorwaarden voor vooraanmelding

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING VERA

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING VERA HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING VERA 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement (het Reglement ) is overeenkomstig artikel 12 van de statuten van Stichting Volkshuisvesting Enterprise

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE. Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008

REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE. Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008 REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008 Reglement ombudsman Regio College, januari 2009 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie

Reglement Permanente Educatie Reglement Permanente Educatie Versie 3.0 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE 2 ARTIKEL 1 DEFINITIES 2 ARTIKEL 2 REIKWIJDTE 2 ARTIKEL 3 SCHOLING 2 ARTIKEL 4 SCHOLINGSPUNTEN 3 ARTIKEL 5 TIJDVAK 3

Nadere informatie

1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT

1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT 1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT Inhoudsopgave Reglement Artikel 1 Benoeming en samenstelling Accreditatiecommissie Artikel 2 Benoeming en samenstelling Functiecommissie Artikel 3 Taak Accreditatiecommissie

Nadere informatie

Regelement op het tuchtrecht

Regelement op het tuchtrecht Regelement op het tuchtrecht Hoofdstuk A: Algemeen Hoofdstuk B: Hoofdstuk C: Hoofdstuk D: Hoofdstuk E: Hoofdstuk F: Hoofdstuk G: Hoofdstuk H: Hoofdstuk I: Hoofdstuk J: De schriftelijke voorbehandeling

Nadere informatie