COLOFON DE VELDLOPER. Redactiecommissie:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLOFON DE VELDLOPER. Redactiecommissie:"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Colofon 2 Bestuurssamenstelling 3 Samenstelling Commissie Nacht van Gulpen 4 Voorwoord 5 Verjaardagen 2e kwartaal Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 9 Verslag Algemene Ledenvergadering Jaarverslag secretaris over Column 23 Terugblik Wandeltocht Banneux 24 Terugblik Wintertocht Huldiging Jeanny Bakker 27 Activiteitenkalender Contributiebetaling 30 Adreswijziging 31 Kopij volgende nieuwsbrief en clubblad 31 W.S.V. De Veldlopers 1

2 COLOFON DE VELDLOPER Het officiële clubblad van W.S.V. De Veldlopers te Gulpen, opgericht op 1 mei 1959 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Limburg onder nummer , verschijnt twee maal per jaar als clubblad en als nieuwsbrief minimaal twee maal per jaar. 34 e jaargang, nummer 1 (uitgave februari 2015) Redactiecommissie: Jos Arets Rijksweg Noord 191, 6136 AB Sittard Telefoon De redactie houdt zich het recht voor ingezonden stukken niet te plaatsen of aan te passen met het oog op inhoud, lay-out en grootte. Correspondentieadres W.S.V. De Veldlopers: Postbus AC Gulpen Bankrekeningnummer NL60 RABO Website: http.//www.veldlopersgulpen.nl Correspondentieadres redactiecommissie: Rijksweg Noord 191, 6136 AB Sittard 2 W.S.V. De Veldlopers

3 BESTUUR Dagelijks Bestuur: Voorzitter Marc Slenter, Schoolstraat JD Gulpen, ( ) Secretaris Freek Goedhart a.i. Penningmeester Rob Schins, Ringweg 53 Ledenadministratie 6271 AJ Gulpen, ( ) Algemeen bestuursleden: Jeanny Bakker-Schmetz ( ) Markeerders, inkopen, voorraad, materiaalbeheer, gezamenlijke activiteiten, algemene werkzaamheden Math Starmans ( ) Coördinator rustplaats, voorraad en materiaalbeheer, sponsorbeleid, algemene werkzaamheden Alice Krott ( ) Coördinator keuken, inkopen, clubkleding, verspreiding clubblad, algemene werkzaamheden René Fischer Opleiding verkeersregelaars, kastelentocht, website, algemene werkzaamheden Ron Jetten ( ) Coördinator sponsorbeleid, parkoersbouwer, restyling wandeltochten, algemene werkzaamheden Freek Goedhart ( ) Website, Heuvellandtocht, restyling wandeltochten, algemene werkzaamheden W.S.V. De Veldlopers 3

4 COMISSIE NACHT VAN GULPEN Voorzitter en verzorging Theo Laheij, Scheulderdorpsstraat PC Scheulder ( ) Secretaris Jan Hacking, Dr. Poelsstraat 2A 6271 AP Gulpen ( ) Penningmeester Kelly Palmen, Dorpstraat BA Valkenburg aan de Geul ( ) Inschrijfbureau Dymph Delissen, W. Alexanderstraat AR Cadier en Keer ( ) Beveiliging en algemeen tochtleider René Fischer 4 W.S.V. De Veldlopers

5 VOORWOORD Beste Veldlopers, De afgelopen maanden hebben we weer een drukke periode achter de rug. Sportieve evenementen, feestelijkheden en gezamenlijke activiteiten wisselden zich in snel tempo af. Op 24 december 2014 sloten we ons verenigingsjaar traditioneel af met de tocht naar Banneux. Naar aanleiding van de enquête, was er ook een opstapmogelijkheid ingebouwd voor de laatste 16 km en werd het tempo op verzoek van de leden vertraagd naar 5.5 km per uur. Ten opzichte van de voorgaande jaren hebben er weer meer Veldlopers deelgenomen. Dit jaar hopen we op een nog grotere deelname aan deze sportieve jaarafsluiting. Dank aan Josy, Rob en Math voor de voortreffelijke verzorging en inzet bij de organisatie. En zo luidde de sportieve jaarafsluiting met de tocht naar Banneux de feestperiode met Kerstmis en Nieuwjaar in. Op 1 januari ging het bestuur gezamenlijk met enkele leden naar de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Gulpen-Wittem. Hierna bezochten we alle horecagelegenheden die onze club sponsoren en een warm hart toedragen. Tijdens de Winterwandeltocht op 1 februari 2015 mochten we 660 deelnemers verwelkomen. Ondanks het slechte weer een fantastisch resultaat. Mede dankzij een tweetal wandelverenigingen uit België en Duitsland die beiden met 75 wandelaars deel hebben genomen aan deze tocht. De mogelijkheden van Facebook blijken hier hun vruchten af te werpen. Ook voor de Culinaire wandeltocht en Korenwolfwandeltocht hebben zich al bussen aangemeld via Facebook en de website. Het is nu aan ons om op de tochten van deze verenigingen massaal te gaan wandelen en De Veldlopers te promoten. Ook de familieroute met speurtocht (die we hebben uitgebreid met de 12 km), begint een vast publiek te trekken van gezinnen uit Gulpen en de wijde omtrek. Fantastisch werk van René en Ron die zich steeds veel moeite doen om een nieuwe speurtocht uit te denken. Hiermee dragen we als vereniging een steentje bij om de jeugd op een gezonde manier te laten bewegen. Na afloop van de Winterwandeltocht werd Jeanny Bakker-Schmets door Jan Hacking gehuldigd met de zilveren bondsspeld van de LWB. Jeanny ontving deze speld voor het vele werk voor de wandelsport in het algemeen en de 32 jaren bestuurslid van WSV De Veldlopers. In verband met de fusie van de KNBLO en NWB zal Jeanny de laatste zijn die deze speld heeft ontvangen. Nu de carnaval weer voorbij is, gaan we met rasse schreden richting onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Graag wil ik jullie uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering die op vrijdag 20 maart 2015 gehouden wordt in Café Paddock. Verderop in dit clubblad treffen jullie de uitnodiging, agenda, notulen van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag van de secretaris aan. Ook dit jaar hopen we weer zoveel mogelijk leden op deze avond te mogen begroeten. Ik wil besluiten met iedereen heel veel wandelplezier toe te wensen voor de komende tijd. Natuurlijk hoop ik veel leden te kunnen begroeten op onze eigen tochten en op de Algemene Ledenvergadering op 20 maart a.s. Marc Slenter, Voorzitter W.S.V. De Veldlopers 5

6 Rabobank Centraal Zuid-Limburg F E E S T C A F É Rijksweg 32 Gulpen Q MER E Erwin Quaaden Ringweg AJ Gulpen webdesign hosting computers web: 6 W.S.V. De Veldlopers

7 Verjaardagen 01 apr Jan Franssen 02 apr Henk Lenaers 03 apr Annie Wouters-Kockelkoren 05 apr Joop Delissen 05 apr Dymph Delissen 06 apr Luud Jamin 07 apr Hub Vliex 09 apr Frans Evers 12 apr Jack van Huijkelom 13 apr Wilma Smitsmans 16 apr May Blume-Herman 20 apr Nicole Beckers 20 apr Marianne Verdam-de Bruin 22 apr Wiel Bosten 23 apr Mariëtte Janssen - Corbeij 24 apr Marijke Stijnen 29 apr Chantal Schoenmakers-Simons 02 mei Paul Kersten 02 mei Emiel Spierts 09 mei Wim Koops 11 mei Mariëtte Horsch 13 mei Ans Hutschemaekers 15 mei Gerrit Bakker 15 mei Karin Hacking 15 mei Rob Schins 18 mei René Bronckers 19 mei Marco Sintzen 31 mei Lou Kengen 03 jun Jan Hacking 03 jun Paul Schols 06 jun Guido Cremers 10 jun Jos Arets 10 jun Joep van Wersch 11 jun Marij Wintgens-Scharis 14 jun Jan Koenen 16 jun Roel Ronken 18 jun Rob Badenberg 19 jun Miranda Dera 19 jun Ans Laeven 20 jun Peter Ritchi 21 jun Riet Lardenoije-Schreuder 22 jun Fien Borgans-Oligschlager 22 jun Walter van Gastel 22 jun Astrid Quaaden-Slenter 24 jun Theo Laheij 25 jun Jan Grouwels 26 jun Paul Kleijnen 28 jun John Mulders W.S.V. De Veldlopers 7

8 Feel the difference Drukkerij Alberts v.o.f. Gulpen 8 W.S.V. De Veldlopers

9 Aanmeldingsformulier Algemene Ledenvergadering en feestavond Algemene Ledenvergadering VRIJDAG 20 MAART 2015!!! Aanvang Algemene Ledenvergadering: uur Aanvang Feestavond: ca uur U wordt verzocht het formulier uiterlijk 13 maart 2015 in te leveren bij Rob Schins, Ringweg 53, 6271 AJ Gulpen. Introducés dienen 10,00 per persoon te betalen. Men kan dit overmaken op IBAN: NL60RABO t.n.v. WSV De Veldlopers onder mededeling bijdrage jaarvergadering Aanmelden per - Of via het contactformulier op de website Naam lid: Adres: Plaats: Telefoon:... Introducé: Naam: Adres: Plaats: Telefoon:... W.S.V. De Veldlopers 9

10 Markt 4, Gulpen Elektro installateur Paul Kersten 10 W.S.V. De Veldlopers

11 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 1. Opening 2. Notulen vorige jaarvergadering (28 maart 2014) 3. Mededelingen en ingekomen stukken 4. Jaarverslag secretaris 5. Jaarverslag penningmeester 6. Verslag kascontrolecommissie 7. Verkiezing kascontrolecommissie 8. Terugblik 2014 en blik op de toekomst 9. 39e Nacht van Gulpen 10. Bestuursverkiezing* 11. Wat er verder ter tafel komt 12. Rondvraag 13. Huldiging jubilaris 14. Sluiting Aftredend volgens artikel 11, 3e lid onder a van de statuten zijn Rob Schins, Jeanny Bakker- Schmets en Freek Goedhart. Allen stellen zich herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten hebben zich, ingevolge artikel 11, 2e lid, onder a, van de statuten, niet gemeld bij het bestuur. Het afgelopen jaar is Mariëtte Horsch tussentijds afgetreden als secretaris en bestuurslid. Op dit moment zijn er binnen het Bestuur dus nog 2 vacatures vacant. Gezien de vele activiteiten waar het bestuur zich mee bezig houdt, is het zaak om deze vacatures zo snel mogelijk in te vullen. Leden die interesse hebben in een bestuursfunctie en/of het secretariaat kunnen zich melden bij één van de bestuursleden. W.S.V. De Veldlopers 11

12 Fotografie ui Limburg / Euregio Taverne Aod Gullepe Lars & Rika Rijksweg AE Gulpen Tel.: W.S.V. De Veldlopers

13 Notulen Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2014 Aanwezig: Afmelding met kennisgeving: Aanvang vergadering: Einde vergadering: 88 leden (inclusief het bestuur) 25 leden uur uur 1. Opening De voorzitter heet de erevoorzitters en (ere)leden alsmede de jubilarissen van harte welkom bij de opening van deze jaarvergadering. Hij geeft aan verheugd te zijn over de zeer grote opkomst van de leden op deze Algemene Ledenvergadering. Dit is een teken dat de vereniging leeft bij haar leden en dat de leden zich nauw betrokken voelen bij De Veldlopers familie. In de Algemene Ledenvergadering werd terug gekeken, maar ook vooruit. Doordat het afgelopen jaar de weergoden ons niet erg waren gezind, is het aantal deelnemers aan onze tochten teruggelopen. De voorzitter merkt op dat met dank aan Paul Kersten er een mooi systeem is ontworpen voor de reclameborden. Verder zal de voorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering terug kijken op 2013 en vooruit blikken op Op 20 december 2013 werden we in kennis gesteld over het overlijden van Jeu Nelissen. Uit respect voor Jeu en alle leden, die ons afgelopen 53 jaar ontvallen zijn, wordt er een moment stilte in acht genomen. 2. Notulen vorige jaarvergadering (22 maart 2013) De notulen werden gepubliceerd in De Veldloper van februari 2013, op de pagina s 8 tot en met 15. De voorzitter neemt vervolgens één voor één de pagina s van de notulen door. Redactioneel en/of inhoudelijk worden er verder geen op- of aanmerkingen gemaakt. Daarmee wordt het verslag, met dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd en vastgesteld. 3. Mededelingen en ingekomen stukken» Afmelding: Jeanny en Ger Bakker-Schmets in verband met het plotselinge overlijden van mevrouw Schmets. 4. Jaarverslag secretaris De notulen werden gepubliceerd in De Veldloper van februari 2013, op de pagina s 17 tot en met 23. De voorzitter neemt vervolgens één voor één de pagina s van de notulen door. Redactioneel en/of inhoudelijk worden er verder geen op- of aanmerkingen gemaakt. Daarmee wordt het verslag, met dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd en vastgesteld. W.S.V. De Veldlopers 13

14 5. Jaarverslag penningmeester Door de penningmeester wordt aan de hand van een presentatie het financiële jaarverslag over 2013 toegelicht. Aan de hand van deze presentatie geeft de penningmeester een duidelijk beeld van de inkomsten en uitgaven binnen onze vereniging en van de Commissie Nacht van Gulpen, over het afgelopen jaar. En valt meteen met de deur in huis. WSV De Veldlopers heeft in 2013 een positief saldo van 20,00 overgehouden. Enkele belangrijke posten worden door onze penningmeester toegelicht:» Er is flink geïnvesteerd in de sponsorwand en extra drukwerk.» Hij legt in de het kort de balans met betrekking tot de inkomsten en uitgaven uit. Dit gaat over wat er is begroot en wat er in werkelijkheid is uitgegeven in 2013.» Wat er is begroot in 2014.» De begroting van de Nacht van Gulpen. Ook van deze leggen de penningmeesters uit wat de inkomsten en uitgaven in 2013 zijn geweest met betrekking tot de begroting en wat er in werkelijkheid is uitgegeven. Naar aanleiding van de presentatie is het financiële jaarverslag door de aanwezige leden onder applaus goedgekeurd en vastgelegd. De voorzitter bedankt de penningmeester van de Vereniging, Rob Schins, en de penningmeester van de Commissie Nacht van Gulpen, Fred Jetten, voor het vele secure werk dat zij in het afgelopen jaar hebben verricht. 6. Verslag kascontrolecommissie Door René Vroomman wordt de verklaring toegelicht met de bevindingen van de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestaande uit René Vroomman en Kelly Palmen geven in deze verklaring aan dat zij de boeken en bescheiden van W.S.V. De Veldlopers en van de Commissie Nacht van Gulpen gecontroleerd en akkoord bevonden hebben. Naar aanleiding van hun bevindingen verzoeken zij de leden om beide penningmeesters, Rob Schins en Fred Jetten, décharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor hun inzet in het afgelopen jaar. 7. Verkiezing kascontrolecommissie René Vroomman verlengt eenmalig zijn zitting in de kascontrolecommissie met 1 jaar. Kelly Palmen gaat de kascontrolecommissie verlaten in verband met haar penningmeesterschap in de Commissie Nacht van Gulpen. Huub Vliex stond op als reserve. Hij wordt het nieuwe lid binnen de kascontrolecommissie. René Bronckers stelt zich kandidaat als nieuw reservelid. 14 W.S.V. De Veldlopers

15 8. Terugblik en vooruitblik Waar is het Bestuur in 2013 mee bezig geweest. De voorzitter licht dit toe:» Bronk: WSV De Veldlopers heeft opnieuw in 2013 deelgenomen aan de Bronk. Na de Bronk is men gezellig samen gaan lunchen in Neubourg. Na de lunch is de naar de horecagelegenheden gegaan die onze sponsoren zijn.» Zusterverenigingen: Onze deelname als club is in Leuven zeer goed aangekomen. Het is belangrijk dat deze uitstapjes worden georganiseerd en leden er naar toe gaan.» Banneux: Afgelopen jaar zijn er opmerkingen geplaatst over de tocht naar Banneux in De intentie is om als groep in Banneux te eindigen. De tocht moet door iedereen gelopen kunnen worden. Josy, Rob en Math hebben de organisatie goed opgepakt. Onze dank hiervoor.» Sponsoring: De hoogte van het sponsorbedrag kan de slechte resultaten van de wandelingen in de begroting goed opvangen. Door de gelden die uit de sponsoring voortvloeien, kunnen activiteiten voor onze leden worden georganiseerd.» Communicatie en PR: De speurtochten zijn goed aangekomen bij de families. Hierdoor komen er meer families naar onze wandelingen. Wat men ook ziet is dat de inwoners van Gulpen steeds meer naar onze wandelingen komen. Wat gaan we doen in 2014:» Sponsorbeleid: Dit blijven we behouden en willen het zelfs uitbreiden.» Clubkleding: Om de 3 jaar kunnen onze leden weer clubkleding kopen. Deze 3 jaar zijn voorbij en in 2014 kan weer Clubkleding gekocht worden. o Ton Crombach : komt er geen broek in de stijl van Clubkleding? o Voorzitter: dit wordt door het Bestuur in overweging genomen.» Vrijwilligers: De voorzitter vraagt of leden willen helpen tijdens onze wandelingen. Misschien zijn er familieleden die mee willen helpen. Alle hulp is welkom.» GPS wandelen: Het bestuur is hierin niet voldoende onderlegd om dit zelf te doen. Wie van de leden heeft interesse om mee te helpen?» Culinaire Wandeltocht 11 mei 2014: o De tocht wordt gesplitst in een standaardwandeling (7, 12, 18 en 24 km) en in een Culinaire Wandeling (7 en 12 km). o Voorverkoop van de kaarten zijn bij VVV en diverse verkoopadressen. o Leden kunnen tijdens de Algemene Ledenvergadering een familiearrangement kopen, kaarten voor volwassenen en kinderen.» Gezamenlijke activiteiten: In verband met de financiële positie van de vereniging zijn de afgelopen jaren minder activiteiten georganiseerd. In 2014 is het weer mogelijk om activiteiten te organiseren. De voorzitter vraagt de leden of Blankenberge weer een optie is om naar toe te gaan. Dit wordt door de leden akkoord bevonden. Blankenberge wordt weer op de activiteitenkalender gezet. o Willemien Schrijnemakers: wanneer is dit weekend? o Voorzitter: eind april of begin mei.» Onze verenging gaat dit jaar weer naar Haelen. Verdere informatie wordt in het Clubblad of op de website gepubliceerd. W.S.V. De Veldlopers 15

16 Ron Jetten onderbreekt de vergadering en verwelkomt Burgemeester van de Tillaar en de Wethouders Franssen en Bormans. De Burgemeester richt een woord tot de jubilarissen en feliciteert hen met hun jubileum. Voor één van de jubilarissen is hij extra gekomen en houdt een toespraak. De toespraak gaat over Marc Slenter. Onze voorzitter heeft veel voor WSV De Veldlopers gedaan. Tevens heeft hij meegewerkt aan het 75-jarig jubileum van de Sint Petrus parochie etc. Voor zijn inzet ontvangt hij van Burgemeester van de Tillaar de Erespeld van de Gemeente Gulpen-Wittem onder groot applaus van onze leden. Ans ontvangt een mooie bos bloemen. Marc richt een woord van dank aan iedereen en nodigt Burgemeester en Wethouders uit voor deelname aan de Culinaire Wandeltocht op 11 mei. Ron Jetten feliciteert Marc namens het Bestuur en dankt Burgemeester en Wethouders voor hun komst. 9. De 38 ste Nacht van Gulpen Op 9 maart jl. is gestart met de trainingstochten voor de Nacht van Gulpen. Uit oogpunt van veiligheid voor de wandelaars is daarbij gekozen voor éénzelfde opzet van trainingstochten als in In samenwerking met René Fischer zijn ook dit jaar weer verkeersregelaars opgeleid voor de trainingstochten. Theo Laheij geeft door middel van een route kaart en foto s een presentatie met betrekking tot de route Theo geeft verder aan dat ook dit jaar weer de route is bedacht/ontworpen door Gaston en Alain Bosten. Tevens deelt Theo mede dat hij tot en met de veertigste Nacht van Gulpen Voorzitter blijft. Daarna geeft hij de voorzittershamer over aan René Fischer. De voorzitter bedankt de Commissie Nacht van Gulpen voor de geweldige tot in de puntjes verzorgde organisatie van het grootste evenement van WSV de Veldlopers. Er wordt veel succes gewenst met de voorbereidingen van de 38ste Nacht van Gulpen. 10. Bestuursverkiezing Aftredend volgens artikel 11, 3e lid, onder a, van de statuten zijn Mariëtte Horsch, Ron Jetten en Alice Krott. Mariëtte Horsch, Ron Jetten en Alice Krott zijn allen weer herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten hebben zich, ingevolge artikel 11, 2e lid, onder a, van de statuten, niet gemeld bij het Bestuur. Met luid applaus worden Mariëtte, Ron en Alice herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar. De voorzitter bedankt de leden voor het getoonde vertrouwen in de herkozen bestuursleden. 11. Wat verder ter tafel komt Bronk in Gulpen: Ook dit jaar zal WSV De Veldlopers deelnemen aan de Bronk. Deze is op 29 juni 2014 en evenals afgelopen jaar zal er na de Bronk een gezellige lunch worden aangeboden. Leden die hiervoor interesse hebben, kunnen zich via de website of het clubblad aanmelden. 16 W.S.V. De Veldlopers

17 Het bestuur vraagt leden om hun mailadres door te geven. Op deze manier kan men de post en De Veldloper via de mail ontvangen. Fusie Wandelbonden De fusie tussen NWB-KNBLO en LWB-KNBLO-Limburg zal in 2015 een feit zijn. De veranderingen die betrekking hebben op onze vereniging zullen via clubbladen en nieuwsbrieven bekend worden gemaakt. Social Media De voorzitter vraagt, de jeugd of senioren die veel met Social Media omgaan, het Bestuur hiermee te helpen. Deelname eigen wandeltochten Het aantal leden die aan onze tochten mee doen zit in de lift. Dank hiervoor. Wandelagenda 2014 Leden die nog geen wandelagenda 2014 ontvangen hebben, kunnen deze na afloop van de vergadering afhalen aan de bestuurstafel. Overgebleven exemplaren worden aan derden verkocht tijdens de komende midweektochten. Bedankt vrijwilliger Elk jaar probeert het bestuur weer een lid in het zonnetje te zetten die als vrijwilliger binnen onze vereniging van onschatbare waarde is. Het Bestuur is blij dat we dit soort vrijwilligers binnen onze gelederen hebben. Het Bestuur weet ook dat er meerdere kandidaten zijn om uit te roepen als vrijwilliger van het jaar. Toch is men van mening dat het goed is om de exclusiviteit te bewaren en maar steeds één vrijwilliger per jaar in het zonnetje te zetten. Dit jaar is de keuze gevallen op Hub Hamers. Hij is onze soepoloog in de vereniging. Hub ontvangt van de voorzitter twee potjes gehaktballen en een bierpakket. De voorzitter licht toe waarom de keuze is gevallen op Hub. Hub is bij elke wandeling degene die de lekkerste soep maakt. Daarom wil men hem vrijwilliger van het jaar noemen. W.S.V. De Veldlopers 17

18 12. Rondvraag» Ton Crombach: o Kan de tocht naar Banneux een week eerder gehouden worden? o Voorzitter: de datum is in de historie zo gegroeid. Het kan zijn dat de behoefte naar een andere datum er is. Het Bestuur wil hierover nadenken.» Lou Leunissen: o De informatie op de flyer van de Culinaire Wandeltocht was niet duidelijk genoeg. Zoals parkeren. o Voorzitter: de parkeerplaatsen worden door de VVV en op de website aangegeven. 13. Huldiging jubilaris Dit jaar zijn er binnen de vereniging 10 jubilarissen, en wel:» Maria de Bie-Blom, 40 jarig jubileum» Rob Slenter, 40 jarig jubileum» Astrid Quaaden-Slenter, 40 jarig jubileum» Marc Slenter, 40 jarig jubileum» Josy en Rob Badenberg, 25 jarig jubileum» Loek en Netty Boosten, 25 jarig jubileum (met kennisgeving afgemeld)» José en Sjef Damoiseaux, 25 jarig jubileum (met kennisgeving afgemeld)» Met een persoonlijk woord over de gebeurtenissen in de afgelopen 40 en 25 jaar spreekt de voorzitter de jubilarissen toe en worden zij gehuldigd. Aan de partner van de jubilarissen wordt een bloemetje overhandigd.» Rob Schins richt een persoonlijk woord aan de voorzitter over de gebeurtenissen in de afgelopen 40 jaar. Aan de partner van de jubilaris wordt een bloemetje overhandigd. van de Lim- Direct na de huldiging wordt het woord gegeven aan de heer Joop Delissen, voorzitter burgse Wandelsport Bond, die op zijn beurt de jubilarissen huldigt. 14. Sluiting De voorzitter bedankt alle aanwezigen en het vertegenwoordigde bestuur van de LWB voor hun komst en wenst iedereen een gezellige avond toe. Uit oogpunt van kostenbeheersing hebben alle leden bij binnenkomst 5 consumptiebonnen ontvangen. Ook dit jaar wordt de koffie tijdens het buffet door Jur en Leonie gesponsord. Hiervoor onze dank. De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng in deze vergadering én aan het vertrouwen dat de leden weer aan het bestuur hebben geschonken voor het komende jaar. Hij wenst iedereen smakelijk eten en nog een gezellige avond. Hiermee wordt de vergadering gesloten. 28 maart 2014 Mariëtte Horsch Secretaris 18 W.S.V. De Veldlopers

19 JAARVERSLAG 2014 Geachte erevoorzitters, ereleden, Bestuur en leden van Wandel Sport Vereniging De Veldlopers. Evenals voorgaande jaren heeft onze vereniging niet stilgestaan en is zij actief geweest op tal van fronten. Het Bestuur heeft in 2014 verschillende onderwerpen, zoals sponsoring, communicatie, restyling wandeltochten, conform in de plannen aangekondigd, aangepakt. Diverse werkgroepen hebben hieraan een grote bijdrage geleverd. Op deze manier heeft het Bestuur veel werk kunnen verzetten. Ledenaantal Op 1 januari 2014 telde onze vereniging 237 leden. Op 31 december 2014 is dat aantal uitgekomen op 210 leden. Dat betekent dat ons ledenaantal in het afgelopen jaar met 27 is afgenomen. In 2014 hebben zich 4 nieuwe leden aangemeld en hebben 31 leden hun lidmaatschap opgezegd. In totaal zijn nog 2 mutaties doorgevoerd waar het adres- of naamswijzigingen betreft. Per 31 december 2014 telde onze vereniging 9 junioren in de leeftijd van 0-17 jaar, 53 seniorenleden in de leeftijd van jaar, 60 seniorenleden in de leeftijd van jaar en 88 seniorleden ouder dan 60 jaar. Gezien de leeftijdsopbouw zullen we ook in de komende jaren ons beleid erop moeten richten de vereniging verder te laten groeien. Het streven hierbij moet zijn jeugdige wandelaars te werven voor onze vereniging om de vergrijzing tegen te gaan en een evenwichtige leeftijdsopbouw te realiseren. Een gezonde leeftijdsopbouw zal op de duur de continuïteit van de vereniging waarborgen. Website Onze website wordt door de werkgroep regelmatig bijgewerkt. Met onder andere algemene informatie met betrekking tot onze wandelvereniging en informatie over wandelingen bij onze zusterverenigingen. In 2014 is er door onze leden veel gebruikt gemaakt van de website voor het inschrijven op evenementen en vergaderingen binnen onze vereniging. Daarnaast proberen wij ook steeds meer informatie te delen via Facebook. Sponsoring In 2014 is het Sponsorbeleid weer een succes geworden. Diverse nieuwe sponsoren hebben de vereniging ondersteund. Ook in 2015 blijven we werken aan het Sponsorbeleid. Overzicht van de sportieve activiteiten van de Veldlopers in het jaar januari 2014 Winterwandeltocht Tijdens onze eerste wandeltocht in 2014, de Winterwandeltocht, mochten we 1045 deelnemers verwelkomen. Dit keer waren de weergoden ons gunstig gestemd. De parkoersen (5, 10, 15 en 25 kilometer) werden uitgezet richting Eyserbos, Wijlre en Stokhem. De rustplaats was in Wijlre. W.S.V. De Veldlopers 19

20 11 mei 2014 Culinaire Wandeltocht en Heuvellandtocht De Culinaire Wandeltocht (Preuf t Heuvel-Geveul) en de Heuvellandtocht werden dit jaar op moederdag gewandeld. Een werkgroep binnen het Bestuur heeft samen met de Gulpener Bierbrouwerij en enkele café- uitbaters de Culinaire Wandeltocht opgezet. Op onze tweede Culinaire Wandeltocht en Heuvellandtocht mochten we 605 wandelaars verwelkomen. Het parcours ging richting Berghem en Cartils en voor de langere afstanden richting Landsrade en Schweiberg met als centrale rustplaats kasteelboerderij Wittem. De culinaire wandelaars konden genieten van de heerlijke hapjes onderweg. In 2015 worden opnieuw de 3e Culinaire Wandeltocht en Heuvellandtocht georganiseerd, ook weer op moederdag. Midweekwandeltochten Zoals we elk jaar weer melden, zijn de midweekwandeltochten ook in 2014 succesvol verlopen. De midweektochten bleken ideale tochten voor jong en oud, die een mooie korte wandeling willen maken in ons prachtige Heuvelland. In 2014 zijn er 10 midweekwandeltochten georganiseerd gedurende de periode februari tot en met november, telkens de 3de woensdag van de maand. Dit jaar sloten we de midweekwandeltochten af met een totaal deelnemersaantal van 2395, een stijging van 437 wandelaars (+22%). Hieruit blijkt dat de midweekwandeltochten een waardevolle bijdrage zijn in het wandelaanbod van WSV De Veldlopers. Met dank aan ons Midweekteam. Trainingstochten 38 ste Nacht van Gulpen Ter voorbereiding van de 38ste Nacht van Gulpen werden er weer een aantal trainingtochten georganiseerd. Ook dit jaar moest de wandelaar zich van te voren aanmelden, wat concreet betekende dat deelname aan de trainingstochten enkel en alleen mogelijk was als men vooraf betaalde. De inschrijving betekende ook automatisch inschrijving/deelname voor de Nacht van Gulpen. De opbouw van de trainingstochten was als volgt: 1*25 km, 1*30, 1*35 km, 1*40 km, 1*50 km en ter afsluiting nog 1 trainingstocht van 35 km. Ook dit jaar was het voor de derde keer mogelijk om met de Neubourgtocht mee te wandelen. Dit was eveneens weer een succes. 17 mei 2014, Gulpen-Monschau Als extra training voor de 38ste Nacht van Gulpen stond op 17 mei 2014 de traditionele tocht Gulpen-Monschau op het programma. Deze schitterende tocht over 56 km is inmiddels niet meer weg te denken uit het trainingsprogramma van de Nacht van Gulpen. De tocht Gulpen-Monschau is een tocht voor de liefhebbers en het uitlopen hiervan is (bijna) een garantie voor het volbrengen van de Nacht van Gulpen. Onderweg werd men zeer goed verzorgd door de vrijwilligers van onze vereniging. 20 W.S.V. De Veldlopers

21 13 juli 2014, 19de Korenwolftocht. Net vóór de Vierdaagse van Nijmegen stond de Korenwolftocht op het programma. Er kon gelopen worden over de parkoersen van 5,10,15 en 20 kilometer. De rustplaats was op de binnenplaats van de prachtige Hoeve Groenendaal in Euverem. Er waren 761 wandelaars waaronder veel Belgische deelnemers. Voor de derde maal was er een speurtocht, leuke prijzen en een eetbuffet voor de jeugd. Met succes werd er door de jeugd aan de speurtocht deelgenomen. Ook dit jaar weer veel complimenten aan het adres van de parkoersbouwers voor de prachtige routes. De rustplaats werd ook in 2014 weer verzorgd door JVC de Gaarekiekerkes. Op de start en finish konden de wandelaars genieten van een drankje in Café Paddock. 26 oktober 2014, 52ste Kastelentocht Tijdens onze traditionele herfstwandeling kwamen 688 gestarte wandelaars langs diverse schitterende kastelen en monumenten. De wandelaars konden opnieuw genieten van de mooi uitgezette parkoersen van 5, 10, 15, 20 en 30 km. Ook nu was er weer een speurtocht aan de wandeling toegevoegd. De rustplaatsen waren ingericht in Nijswiller en het Wienhoes in Partij. Overzicht aantal deelnemers aan de tochten van WSV De Veldlopers in Het aantal wandelaars, die wij in 2014 op onze 14 tochten mochten verwelkomen, was Hiermee is de jaarlijkse daling van het aantal deelnemers omgebogen met een stijging van 1041 ten opzichte van Dat is 23%. Dit was het gevolg van het betere weersomstandigheden en anderzijds werden de speurtochten een groot succes. Er namen 101 kinderen aan deel. Ondanks de vele andere evenementen, die er in het weekend worden georganiseerd, constateren we dat wandelaars zowel uit Nederland als uit België en Duitsland de moeite nemen om naar onze wandelingen te komen. Toch zullen we in de toekomst naast onze bestaande doelgroepen, nieuwe doelgroepen moeten benaderen om naar onze wandelingen te komen. Gezamenlijke activiteiten van onze vereniging in juni 2014 deelname Grote Bronk in Gulpen Ook dit jaar is er weer deelgenomen aan de Bronk. De Bronk bleef dit jaar in Gulpen. Net zoals het vorig jaar is er na de Bronk gezamenlijk een lunch genuttigd. Daarna was er een gezellige middag. 27 september 2014 wandeling Haelen Zondag 27 september 2014 vertrok een busje vol Veldlopers naar Haelen om deel te nemen aan een wandeling georganiseerd door de Wandelsportvereniging Wandellust Haelen. De opkomst viel erg tegen. Dit vereist overleg hoe we ons als vereniging bij andere tochten gezamenlijk willen presenteren. W.S.V. De Veldlopers 21

INHOUDSOPGAVE. Bestuurssamenstelling 3 Samenstelling Commissie Nacht van Gulpen 4 Voorwoord voorzitter 5 Nieuwe website 6 Nieuwe leden 7

INHOUDSOPGAVE. Bestuurssamenstelling 3 Samenstelling Commissie Nacht van Gulpen 4 Voorwoord voorzitter 5 Nieuwe website 6 Nieuwe leden 7 INHOUDSOPGAVE Colofon 2 Bestuurssamenstelling 3 Samenstelling Commissie Nacht van Gulpen 4 Voorwoord voorzitter 5 Nieuwe website 6 Nieuwe leden 7 TERUGBLIK Oefentocht Gulpen-Monschau (Langs koeien) 8 Statistieken

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 1. Voorwoord van de Redactie EEN GOED BEGIN Het jaar is goed begonnen. We weten weer wat een winter is! We hebben

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING VENLO EN OMSTREKEN Jaarverslag 2008-2009 Jaarvergadering Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2009 aanvang 20.00 uur Huize Unicum Leutherweg 188 5915

Nadere informatie

anno 1983 In dit nummer o.a.:

anno 1983 In dit nummer o.a.: .1 Februari 2015, JAARGANG 17 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Meer Vrijwilligers Wielerkleding Nieuwe MTB route ALV Vrijwilliger in het zonnetje Clinics Nieuwe MTB route Tegelhuys MTB tocht Toer Nieuws

Nadere informatie

F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL

F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL 1 Bestuur EKVV 51 Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr. 55 5924 BX Blerick. 077 3828944. E-mail: wjbastiaans@home.nl 1 e penningmeester: Petra Savelkouls, Klagenfurtlaan 246, 5916BB, Venlo. 077 3542840

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police 111e jaargang nummer 3 mei 2013 Aangesloten bij de European Confederation Of Police ALLES OVER DE AV LEIDERSCHAP WAKE-UP CALL Colofon REDACTIE: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie), Maarten van

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine Agenda Uitnodiging voor de jaarvergadering SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring notulen vorig jaar. 4. Goedkeuring jaarverslagen:

Nadere informatie

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging. Jaarvergadering 2010. Agenda Notulen Verslagen

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging. Jaarvergadering 2010. Agenda Notulen Verslagen Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging Agenda Notulen Verslagen 2 Agenda Agenda, notulen en verslagen voor de 86e Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging (R.S.V.).

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie