COLOFON DE VELDLOPER. Redactiecommissie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLOFON DE VELDLOPER. Redactiecommissie:"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Colofon 2 Bestuurssamenstelling 3 Samenstelling Commissie Nacht van Gulpen 4 Voorwoord 5 Verjaardagen 2e kwartaal Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 9 Verslag Algemene Ledenvergadering Jaarverslag secretaris over Column 23 Terugblik Wandeltocht Banneux 24 Terugblik Wintertocht Huldiging Jeanny Bakker 27 Activiteitenkalender Contributiebetaling 30 Adreswijziging 31 Kopij volgende nieuwsbrief en clubblad 31 W.S.V. De Veldlopers 1

2 COLOFON DE VELDLOPER Het officiële clubblad van W.S.V. De Veldlopers te Gulpen, opgericht op 1 mei 1959 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Limburg onder nummer , verschijnt twee maal per jaar als clubblad en als nieuwsbrief minimaal twee maal per jaar. 34 e jaargang, nummer 1 (uitgave februari 2015) Redactiecommissie: Jos Arets Rijksweg Noord 191, 6136 AB Sittard Telefoon De redactie houdt zich het recht voor ingezonden stukken niet te plaatsen of aan te passen met het oog op inhoud, lay-out en grootte. Correspondentieadres W.S.V. De Veldlopers: Postbus AC Gulpen Bankrekeningnummer NL60 RABO Website: http.//www.veldlopersgulpen.nl Correspondentieadres redactiecommissie: Rijksweg Noord 191, 6136 AB Sittard 2 W.S.V. De Veldlopers

3 BESTUUR Dagelijks Bestuur: Voorzitter Marc Slenter, Schoolstraat JD Gulpen, ( ) Secretaris Freek Goedhart a.i. Penningmeester Rob Schins, Ringweg 53 Ledenadministratie 6271 AJ Gulpen, ( ) Algemeen bestuursleden: Jeanny Bakker-Schmetz ( ) Markeerders, inkopen, voorraad, materiaalbeheer, gezamenlijke activiteiten, algemene werkzaamheden Math Starmans ( ) Coördinator rustplaats, voorraad en materiaalbeheer, sponsorbeleid, algemene werkzaamheden Alice Krott ( ) Coördinator keuken, inkopen, clubkleding, verspreiding clubblad, algemene werkzaamheden René Fischer Opleiding verkeersregelaars, kastelentocht, website, algemene werkzaamheden Ron Jetten ( ) Coördinator sponsorbeleid, parkoersbouwer, restyling wandeltochten, algemene werkzaamheden Freek Goedhart ( ) Website, Heuvellandtocht, restyling wandeltochten, algemene werkzaamheden W.S.V. De Veldlopers 3

4 COMISSIE NACHT VAN GULPEN Voorzitter en verzorging Theo Laheij, Scheulderdorpsstraat PC Scheulder ( ) Secretaris Jan Hacking, Dr. Poelsstraat 2A 6271 AP Gulpen ( ) Penningmeester Kelly Palmen, Dorpstraat BA Valkenburg aan de Geul ( ) Inschrijfbureau Dymph Delissen, W. Alexanderstraat AR Cadier en Keer ( ) Beveiliging en algemeen tochtleider René Fischer 4 W.S.V. De Veldlopers

5 VOORWOORD Beste Veldlopers, De afgelopen maanden hebben we weer een drukke periode achter de rug. Sportieve evenementen, feestelijkheden en gezamenlijke activiteiten wisselden zich in snel tempo af. Op 24 december 2014 sloten we ons verenigingsjaar traditioneel af met de tocht naar Banneux. Naar aanleiding van de enquête, was er ook een opstapmogelijkheid ingebouwd voor de laatste 16 km en werd het tempo op verzoek van de leden vertraagd naar 5.5 km per uur. Ten opzichte van de voorgaande jaren hebben er weer meer Veldlopers deelgenomen. Dit jaar hopen we op een nog grotere deelname aan deze sportieve jaarafsluiting. Dank aan Josy, Rob en Math voor de voortreffelijke verzorging en inzet bij de organisatie. En zo luidde de sportieve jaarafsluiting met de tocht naar Banneux de feestperiode met Kerstmis en Nieuwjaar in. Op 1 januari ging het bestuur gezamenlijk met enkele leden naar de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Gulpen-Wittem. Hierna bezochten we alle horecagelegenheden die onze club sponsoren en een warm hart toedragen. Tijdens de Winterwandeltocht op 1 februari 2015 mochten we 660 deelnemers verwelkomen. Ondanks het slechte weer een fantastisch resultaat. Mede dankzij een tweetal wandelverenigingen uit België en Duitsland die beiden met 75 wandelaars deel hebben genomen aan deze tocht. De mogelijkheden van Facebook blijken hier hun vruchten af te werpen. Ook voor de Culinaire wandeltocht en Korenwolfwandeltocht hebben zich al bussen aangemeld via Facebook en de website. Het is nu aan ons om op de tochten van deze verenigingen massaal te gaan wandelen en De Veldlopers te promoten. Ook de familieroute met speurtocht (die we hebben uitgebreid met de 12 km), begint een vast publiek te trekken van gezinnen uit Gulpen en de wijde omtrek. Fantastisch werk van René en Ron die zich steeds veel moeite doen om een nieuwe speurtocht uit te denken. Hiermee dragen we als vereniging een steentje bij om de jeugd op een gezonde manier te laten bewegen. Na afloop van de Winterwandeltocht werd Jeanny Bakker-Schmets door Jan Hacking gehuldigd met de zilveren bondsspeld van de LWB. Jeanny ontving deze speld voor het vele werk voor de wandelsport in het algemeen en de 32 jaren bestuurslid van WSV De Veldlopers. In verband met de fusie van de KNBLO en NWB zal Jeanny de laatste zijn die deze speld heeft ontvangen. Nu de carnaval weer voorbij is, gaan we met rasse schreden richting onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Graag wil ik jullie uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering die op vrijdag 20 maart 2015 gehouden wordt in Café Paddock. Verderop in dit clubblad treffen jullie de uitnodiging, agenda, notulen van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag van de secretaris aan. Ook dit jaar hopen we weer zoveel mogelijk leden op deze avond te mogen begroeten. Ik wil besluiten met iedereen heel veel wandelplezier toe te wensen voor de komende tijd. Natuurlijk hoop ik veel leden te kunnen begroeten op onze eigen tochten en op de Algemene Ledenvergadering op 20 maart a.s. Marc Slenter, Voorzitter W.S.V. De Veldlopers 5

6 Rabobank Centraal Zuid-Limburg F E E S T C A F É Rijksweg 32 Gulpen Q MER E Erwin Quaaden Ringweg AJ Gulpen webdesign hosting computers web: 6 W.S.V. De Veldlopers

7 Verjaardagen 01 apr Jan Franssen 02 apr Henk Lenaers 03 apr Annie Wouters-Kockelkoren 05 apr Joop Delissen 05 apr Dymph Delissen 06 apr Luud Jamin 07 apr Hub Vliex 09 apr Frans Evers 12 apr Jack van Huijkelom 13 apr Wilma Smitsmans 16 apr May Blume-Herman 20 apr Nicole Beckers 20 apr Marianne Verdam-de Bruin 22 apr Wiel Bosten 23 apr Mariëtte Janssen - Corbeij 24 apr Marijke Stijnen 29 apr Chantal Schoenmakers-Simons 02 mei Paul Kersten 02 mei Emiel Spierts 09 mei Wim Koops 11 mei Mariëtte Horsch 13 mei Ans Hutschemaekers 15 mei Gerrit Bakker 15 mei Karin Hacking 15 mei Rob Schins 18 mei René Bronckers 19 mei Marco Sintzen 31 mei Lou Kengen 03 jun Jan Hacking 03 jun Paul Schols 06 jun Guido Cremers 10 jun Jos Arets 10 jun Joep van Wersch 11 jun Marij Wintgens-Scharis 14 jun Jan Koenen 16 jun Roel Ronken 18 jun Rob Badenberg 19 jun Miranda Dera 19 jun Ans Laeven 20 jun Peter Ritchi 21 jun Riet Lardenoije-Schreuder 22 jun Fien Borgans-Oligschlager 22 jun Walter van Gastel 22 jun Astrid Quaaden-Slenter 24 jun Theo Laheij 25 jun Jan Grouwels 26 jun Paul Kleijnen 28 jun John Mulders W.S.V. De Veldlopers 7

8 Feel the difference Drukkerij Alberts v.o.f. Gulpen 8 W.S.V. De Veldlopers

9 Aanmeldingsformulier Algemene Ledenvergadering en feestavond Algemene Ledenvergadering VRIJDAG 20 MAART 2015!!! Aanvang Algemene Ledenvergadering: uur Aanvang Feestavond: ca uur U wordt verzocht het formulier uiterlijk 13 maart 2015 in te leveren bij Rob Schins, Ringweg 53, 6271 AJ Gulpen. Introducés dienen 10,00 per persoon te betalen. Men kan dit overmaken op IBAN: NL60RABO t.n.v. WSV De Veldlopers onder mededeling bijdrage jaarvergadering Aanmelden per - Of via het contactformulier op de website Naam lid: Adres: Plaats: Telefoon:... Introducé: Naam: Adres: Plaats: Telefoon:... W.S.V. De Veldlopers 9

10 Markt 4, Gulpen Elektro installateur Paul Kersten 10 W.S.V. De Veldlopers

11 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 1. Opening 2. Notulen vorige jaarvergadering (28 maart 2014) 3. Mededelingen en ingekomen stukken 4. Jaarverslag secretaris 5. Jaarverslag penningmeester 6. Verslag kascontrolecommissie 7. Verkiezing kascontrolecommissie 8. Terugblik 2014 en blik op de toekomst 9. 39e Nacht van Gulpen 10. Bestuursverkiezing* 11. Wat er verder ter tafel komt 12. Rondvraag 13. Huldiging jubilaris 14. Sluiting Aftredend volgens artikel 11, 3e lid onder a van de statuten zijn Rob Schins, Jeanny Bakker- Schmets en Freek Goedhart. Allen stellen zich herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten hebben zich, ingevolge artikel 11, 2e lid, onder a, van de statuten, niet gemeld bij het bestuur. Het afgelopen jaar is Mariëtte Horsch tussentijds afgetreden als secretaris en bestuurslid. Op dit moment zijn er binnen het Bestuur dus nog 2 vacatures vacant. Gezien de vele activiteiten waar het bestuur zich mee bezig houdt, is het zaak om deze vacatures zo snel mogelijk in te vullen. Leden die interesse hebben in een bestuursfunctie en/of het secretariaat kunnen zich melden bij één van de bestuursleden. W.S.V. De Veldlopers 11

12 Fotografie ui Limburg / Euregio Taverne Aod Gullepe Lars & Rika Rijksweg AE Gulpen Tel.: W.S.V. De Veldlopers

13 Notulen Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2014 Aanwezig: Afmelding met kennisgeving: Aanvang vergadering: Einde vergadering: 88 leden (inclusief het bestuur) 25 leden uur uur 1. Opening De voorzitter heet de erevoorzitters en (ere)leden alsmede de jubilarissen van harte welkom bij de opening van deze jaarvergadering. Hij geeft aan verheugd te zijn over de zeer grote opkomst van de leden op deze Algemene Ledenvergadering. Dit is een teken dat de vereniging leeft bij haar leden en dat de leden zich nauw betrokken voelen bij De Veldlopers familie. In de Algemene Ledenvergadering werd terug gekeken, maar ook vooruit. Doordat het afgelopen jaar de weergoden ons niet erg waren gezind, is het aantal deelnemers aan onze tochten teruggelopen. De voorzitter merkt op dat met dank aan Paul Kersten er een mooi systeem is ontworpen voor de reclameborden. Verder zal de voorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering terug kijken op 2013 en vooruit blikken op Op 20 december 2013 werden we in kennis gesteld over het overlijden van Jeu Nelissen. Uit respect voor Jeu en alle leden, die ons afgelopen 53 jaar ontvallen zijn, wordt er een moment stilte in acht genomen. 2. Notulen vorige jaarvergadering (22 maart 2013) De notulen werden gepubliceerd in De Veldloper van februari 2013, op de pagina s 8 tot en met 15. De voorzitter neemt vervolgens één voor één de pagina s van de notulen door. Redactioneel en/of inhoudelijk worden er verder geen op- of aanmerkingen gemaakt. Daarmee wordt het verslag, met dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd en vastgesteld. 3. Mededelingen en ingekomen stukken» Afmelding: Jeanny en Ger Bakker-Schmets in verband met het plotselinge overlijden van mevrouw Schmets. 4. Jaarverslag secretaris De notulen werden gepubliceerd in De Veldloper van februari 2013, op de pagina s 17 tot en met 23. De voorzitter neemt vervolgens één voor één de pagina s van de notulen door. Redactioneel en/of inhoudelijk worden er verder geen op- of aanmerkingen gemaakt. Daarmee wordt het verslag, met dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd en vastgesteld. W.S.V. De Veldlopers 13

14 5. Jaarverslag penningmeester Door de penningmeester wordt aan de hand van een presentatie het financiële jaarverslag over 2013 toegelicht. Aan de hand van deze presentatie geeft de penningmeester een duidelijk beeld van de inkomsten en uitgaven binnen onze vereniging en van de Commissie Nacht van Gulpen, over het afgelopen jaar. En valt meteen met de deur in huis. WSV De Veldlopers heeft in 2013 een positief saldo van 20,00 overgehouden. Enkele belangrijke posten worden door onze penningmeester toegelicht:» Er is flink geïnvesteerd in de sponsorwand en extra drukwerk.» Hij legt in de het kort de balans met betrekking tot de inkomsten en uitgaven uit. Dit gaat over wat er is begroot en wat er in werkelijkheid is uitgegeven in 2013.» Wat er is begroot in 2014.» De begroting van de Nacht van Gulpen. Ook van deze leggen de penningmeesters uit wat de inkomsten en uitgaven in 2013 zijn geweest met betrekking tot de begroting en wat er in werkelijkheid is uitgegeven. Naar aanleiding van de presentatie is het financiële jaarverslag door de aanwezige leden onder applaus goedgekeurd en vastgelegd. De voorzitter bedankt de penningmeester van de Vereniging, Rob Schins, en de penningmeester van de Commissie Nacht van Gulpen, Fred Jetten, voor het vele secure werk dat zij in het afgelopen jaar hebben verricht. 6. Verslag kascontrolecommissie Door René Vroomman wordt de verklaring toegelicht met de bevindingen van de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestaande uit René Vroomman en Kelly Palmen geven in deze verklaring aan dat zij de boeken en bescheiden van W.S.V. De Veldlopers en van de Commissie Nacht van Gulpen gecontroleerd en akkoord bevonden hebben. Naar aanleiding van hun bevindingen verzoeken zij de leden om beide penningmeesters, Rob Schins en Fred Jetten, décharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor hun inzet in het afgelopen jaar. 7. Verkiezing kascontrolecommissie René Vroomman verlengt eenmalig zijn zitting in de kascontrolecommissie met 1 jaar. Kelly Palmen gaat de kascontrolecommissie verlaten in verband met haar penningmeesterschap in de Commissie Nacht van Gulpen. Huub Vliex stond op als reserve. Hij wordt het nieuwe lid binnen de kascontrolecommissie. René Bronckers stelt zich kandidaat als nieuw reservelid. 14 W.S.V. De Veldlopers

15 8. Terugblik en vooruitblik Waar is het Bestuur in 2013 mee bezig geweest. De voorzitter licht dit toe:» Bronk: WSV De Veldlopers heeft opnieuw in 2013 deelgenomen aan de Bronk. Na de Bronk is men gezellig samen gaan lunchen in Neubourg. Na de lunch is de naar de horecagelegenheden gegaan die onze sponsoren zijn.» Zusterverenigingen: Onze deelname als club is in Leuven zeer goed aangekomen. Het is belangrijk dat deze uitstapjes worden georganiseerd en leden er naar toe gaan.» Banneux: Afgelopen jaar zijn er opmerkingen geplaatst over de tocht naar Banneux in De intentie is om als groep in Banneux te eindigen. De tocht moet door iedereen gelopen kunnen worden. Josy, Rob en Math hebben de organisatie goed opgepakt. Onze dank hiervoor.» Sponsoring: De hoogte van het sponsorbedrag kan de slechte resultaten van de wandelingen in de begroting goed opvangen. Door de gelden die uit de sponsoring voortvloeien, kunnen activiteiten voor onze leden worden georganiseerd.» Communicatie en PR: De speurtochten zijn goed aangekomen bij de families. Hierdoor komen er meer families naar onze wandelingen. Wat men ook ziet is dat de inwoners van Gulpen steeds meer naar onze wandelingen komen. Wat gaan we doen in 2014:» Sponsorbeleid: Dit blijven we behouden en willen het zelfs uitbreiden.» Clubkleding: Om de 3 jaar kunnen onze leden weer clubkleding kopen. Deze 3 jaar zijn voorbij en in 2014 kan weer Clubkleding gekocht worden. o Ton Crombach : komt er geen broek in de stijl van Clubkleding? o Voorzitter: dit wordt door het Bestuur in overweging genomen.» Vrijwilligers: De voorzitter vraagt of leden willen helpen tijdens onze wandelingen. Misschien zijn er familieleden die mee willen helpen. Alle hulp is welkom.» GPS wandelen: Het bestuur is hierin niet voldoende onderlegd om dit zelf te doen. Wie van de leden heeft interesse om mee te helpen?» Culinaire Wandeltocht 11 mei 2014: o De tocht wordt gesplitst in een standaardwandeling (7, 12, 18 en 24 km) en in een Culinaire Wandeling (7 en 12 km). o Voorverkoop van de kaarten zijn bij VVV en diverse verkoopadressen. o Leden kunnen tijdens de Algemene Ledenvergadering een familiearrangement kopen, kaarten voor volwassenen en kinderen.» Gezamenlijke activiteiten: In verband met de financiële positie van de vereniging zijn de afgelopen jaren minder activiteiten georganiseerd. In 2014 is het weer mogelijk om activiteiten te organiseren. De voorzitter vraagt de leden of Blankenberge weer een optie is om naar toe te gaan. Dit wordt door de leden akkoord bevonden. Blankenberge wordt weer op de activiteitenkalender gezet. o Willemien Schrijnemakers: wanneer is dit weekend? o Voorzitter: eind april of begin mei.» Onze verenging gaat dit jaar weer naar Haelen. Verdere informatie wordt in het Clubblad of op de website gepubliceerd. W.S.V. De Veldlopers 15

16 Ron Jetten onderbreekt de vergadering en verwelkomt Burgemeester van de Tillaar en de Wethouders Franssen en Bormans. De Burgemeester richt een woord tot de jubilarissen en feliciteert hen met hun jubileum. Voor één van de jubilarissen is hij extra gekomen en houdt een toespraak. De toespraak gaat over Marc Slenter. Onze voorzitter heeft veel voor WSV De Veldlopers gedaan. Tevens heeft hij meegewerkt aan het 75-jarig jubileum van de Sint Petrus parochie etc. Voor zijn inzet ontvangt hij van Burgemeester van de Tillaar de Erespeld van de Gemeente Gulpen-Wittem onder groot applaus van onze leden. Ans ontvangt een mooie bos bloemen. Marc richt een woord van dank aan iedereen en nodigt Burgemeester en Wethouders uit voor deelname aan de Culinaire Wandeltocht op 11 mei. Ron Jetten feliciteert Marc namens het Bestuur en dankt Burgemeester en Wethouders voor hun komst. 9. De 38 ste Nacht van Gulpen Op 9 maart jl. is gestart met de trainingstochten voor de Nacht van Gulpen. Uit oogpunt van veiligheid voor de wandelaars is daarbij gekozen voor éénzelfde opzet van trainingstochten als in In samenwerking met René Fischer zijn ook dit jaar weer verkeersregelaars opgeleid voor de trainingstochten. Theo Laheij geeft door middel van een route kaart en foto s een presentatie met betrekking tot de route Theo geeft verder aan dat ook dit jaar weer de route is bedacht/ontworpen door Gaston en Alain Bosten. Tevens deelt Theo mede dat hij tot en met de veertigste Nacht van Gulpen Voorzitter blijft. Daarna geeft hij de voorzittershamer over aan René Fischer. De voorzitter bedankt de Commissie Nacht van Gulpen voor de geweldige tot in de puntjes verzorgde organisatie van het grootste evenement van WSV de Veldlopers. Er wordt veel succes gewenst met de voorbereidingen van de 38ste Nacht van Gulpen. 10. Bestuursverkiezing Aftredend volgens artikel 11, 3e lid, onder a, van de statuten zijn Mariëtte Horsch, Ron Jetten en Alice Krott. Mariëtte Horsch, Ron Jetten en Alice Krott zijn allen weer herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten hebben zich, ingevolge artikel 11, 2e lid, onder a, van de statuten, niet gemeld bij het Bestuur. Met luid applaus worden Mariëtte, Ron en Alice herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar. De voorzitter bedankt de leden voor het getoonde vertrouwen in de herkozen bestuursleden. 11. Wat verder ter tafel komt Bronk in Gulpen: Ook dit jaar zal WSV De Veldlopers deelnemen aan de Bronk. Deze is op 29 juni 2014 en evenals afgelopen jaar zal er na de Bronk een gezellige lunch worden aangeboden. Leden die hiervoor interesse hebben, kunnen zich via de website of het clubblad aanmelden. 16 W.S.V. De Veldlopers

17 Het bestuur vraagt leden om hun mailadres door te geven. Op deze manier kan men de post en De Veldloper via de mail ontvangen. Fusie Wandelbonden De fusie tussen NWB-KNBLO en LWB-KNBLO-Limburg zal in 2015 een feit zijn. De veranderingen die betrekking hebben op onze vereniging zullen via clubbladen en nieuwsbrieven bekend worden gemaakt. Social Media De voorzitter vraagt, de jeugd of senioren die veel met Social Media omgaan, het Bestuur hiermee te helpen. Deelname eigen wandeltochten Het aantal leden die aan onze tochten mee doen zit in de lift. Dank hiervoor. Wandelagenda 2014 Leden die nog geen wandelagenda 2014 ontvangen hebben, kunnen deze na afloop van de vergadering afhalen aan de bestuurstafel. Overgebleven exemplaren worden aan derden verkocht tijdens de komende midweektochten. Bedankt vrijwilliger Elk jaar probeert het bestuur weer een lid in het zonnetje te zetten die als vrijwilliger binnen onze vereniging van onschatbare waarde is. Het Bestuur is blij dat we dit soort vrijwilligers binnen onze gelederen hebben. Het Bestuur weet ook dat er meerdere kandidaten zijn om uit te roepen als vrijwilliger van het jaar. Toch is men van mening dat het goed is om de exclusiviteit te bewaren en maar steeds één vrijwilliger per jaar in het zonnetje te zetten. Dit jaar is de keuze gevallen op Hub Hamers. Hij is onze soepoloog in de vereniging. Hub ontvangt van de voorzitter twee potjes gehaktballen en een bierpakket. De voorzitter licht toe waarom de keuze is gevallen op Hub. Hub is bij elke wandeling degene die de lekkerste soep maakt. Daarom wil men hem vrijwilliger van het jaar noemen. W.S.V. De Veldlopers 17

18 12. Rondvraag» Ton Crombach: o Kan de tocht naar Banneux een week eerder gehouden worden? o Voorzitter: de datum is in de historie zo gegroeid. Het kan zijn dat de behoefte naar een andere datum er is. Het Bestuur wil hierover nadenken.» Lou Leunissen: o De informatie op de flyer van de Culinaire Wandeltocht was niet duidelijk genoeg. Zoals parkeren. o Voorzitter: de parkeerplaatsen worden door de VVV en op de website aangegeven. 13. Huldiging jubilaris Dit jaar zijn er binnen de vereniging 10 jubilarissen, en wel:» Maria de Bie-Blom, 40 jarig jubileum» Rob Slenter, 40 jarig jubileum» Astrid Quaaden-Slenter, 40 jarig jubileum» Marc Slenter, 40 jarig jubileum» Josy en Rob Badenberg, 25 jarig jubileum» Loek en Netty Boosten, 25 jarig jubileum (met kennisgeving afgemeld)» José en Sjef Damoiseaux, 25 jarig jubileum (met kennisgeving afgemeld)» Met een persoonlijk woord over de gebeurtenissen in de afgelopen 40 en 25 jaar spreekt de voorzitter de jubilarissen toe en worden zij gehuldigd. Aan de partner van de jubilarissen wordt een bloemetje overhandigd.» Rob Schins richt een persoonlijk woord aan de voorzitter over de gebeurtenissen in de afgelopen 40 jaar. Aan de partner van de jubilaris wordt een bloemetje overhandigd. van de Lim- Direct na de huldiging wordt het woord gegeven aan de heer Joop Delissen, voorzitter burgse Wandelsport Bond, die op zijn beurt de jubilarissen huldigt. 14. Sluiting De voorzitter bedankt alle aanwezigen en het vertegenwoordigde bestuur van de LWB voor hun komst en wenst iedereen een gezellige avond toe. Uit oogpunt van kostenbeheersing hebben alle leden bij binnenkomst 5 consumptiebonnen ontvangen. Ook dit jaar wordt de koffie tijdens het buffet door Jur en Leonie gesponsord. Hiervoor onze dank. De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng in deze vergadering én aan het vertrouwen dat de leden weer aan het bestuur hebben geschonken voor het komende jaar. Hij wenst iedereen smakelijk eten en nog een gezellige avond. Hiermee wordt de vergadering gesloten. 28 maart 2014 Mariëtte Horsch Secretaris 18 W.S.V. De Veldlopers

19 JAARVERSLAG 2014 Geachte erevoorzitters, ereleden, Bestuur en leden van Wandel Sport Vereniging De Veldlopers. Evenals voorgaande jaren heeft onze vereniging niet stilgestaan en is zij actief geweest op tal van fronten. Het Bestuur heeft in 2014 verschillende onderwerpen, zoals sponsoring, communicatie, restyling wandeltochten, conform in de plannen aangekondigd, aangepakt. Diverse werkgroepen hebben hieraan een grote bijdrage geleverd. Op deze manier heeft het Bestuur veel werk kunnen verzetten. Ledenaantal Op 1 januari 2014 telde onze vereniging 237 leden. Op 31 december 2014 is dat aantal uitgekomen op 210 leden. Dat betekent dat ons ledenaantal in het afgelopen jaar met 27 is afgenomen. In 2014 hebben zich 4 nieuwe leden aangemeld en hebben 31 leden hun lidmaatschap opgezegd. In totaal zijn nog 2 mutaties doorgevoerd waar het adres- of naamswijzigingen betreft. Per 31 december 2014 telde onze vereniging 9 junioren in de leeftijd van 0-17 jaar, 53 seniorenleden in de leeftijd van jaar, 60 seniorenleden in de leeftijd van jaar en 88 seniorleden ouder dan 60 jaar. Gezien de leeftijdsopbouw zullen we ook in de komende jaren ons beleid erop moeten richten de vereniging verder te laten groeien. Het streven hierbij moet zijn jeugdige wandelaars te werven voor onze vereniging om de vergrijzing tegen te gaan en een evenwichtige leeftijdsopbouw te realiseren. Een gezonde leeftijdsopbouw zal op de duur de continuïteit van de vereniging waarborgen. Website Onze website wordt door de werkgroep regelmatig bijgewerkt. Met onder andere algemene informatie met betrekking tot onze wandelvereniging en informatie over wandelingen bij onze zusterverenigingen. In 2014 is er door onze leden veel gebruikt gemaakt van de website voor het inschrijven op evenementen en vergaderingen binnen onze vereniging. Daarnaast proberen wij ook steeds meer informatie te delen via Facebook. Sponsoring In 2014 is het Sponsorbeleid weer een succes geworden. Diverse nieuwe sponsoren hebben de vereniging ondersteund. Ook in 2015 blijven we werken aan het Sponsorbeleid. Overzicht van de sportieve activiteiten van de Veldlopers in het jaar januari 2014 Winterwandeltocht Tijdens onze eerste wandeltocht in 2014, de Winterwandeltocht, mochten we 1045 deelnemers verwelkomen. Dit keer waren de weergoden ons gunstig gestemd. De parkoersen (5, 10, 15 en 25 kilometer) werden uitgezet richting Eyserbos, Wijlre en Stokhem. De rustplaats was in Wijlre. W.S.V. De Veldlopers 19

20 11 mei 2014 Culinaire Wandeltocht en Heuvellandtocht De Culinaire Wandeltocht (Preuf t Heuvel-Geveul) en de Heuvellandtocht werden dit jaar op moederdag gewandeld. Een werkgroep binnen het Bestuur heeft samen met de Gulpener Bierbrouwerij en enkele café- uitbaters de Culinaire Wandeltocht opgezet. Op onze tweede Culinaire Wandeltocht en Heuvellandtocht mochten we 605 wandelaars verwelkomen. Het parcours ging richting Berghem en Cartils en voor de langere afstanden richting Landsrade en Schweiberg met als centrale rustplaats kasteelboerderij Wittem. De culinaire wandelaars konden genieten van de heerlijke hapjes onderweg. In 2015 worden opnieuw de 3e Culinaire Wandeltocht en Heuvellandtocht georganiseerd, ook weer op moederdag. Midweekwandeltochten Zoals we elk jaar weer melden, zijn de midweekwandeltochten ook in 2014 succesvol verlopen. De midweektochten bleken ideale tochten voor jong en oud, die een mooie korte wandeling willen maken in ons prachtige Heuvelland. In 2014 zijn er 10 midweekwandeltochten georganiseerd gedurende de periode februari tot en met november, telkens de 3de woensdag van de maand. Dit jaar sloten we de midweekwandeltochten af met een totaal deelnemersaantal van 2395, een stijging van 437 wandelaars (+22%). Hieruit blijkt dat de midweekwandeltochten een waardevolle bijdrage zijn in het wandelaanbod van WSV De Veldlopers. Met dank aan ons Midweekteam. Trainingstochten 38 ste Nacht van Gulpen Ter voorbereiding van de 38ste Nacht van Gulpen werden er weer een aantal trainingtochten georganiseerd. Ook dit jaar moest de wandelaar zich van te voren aanmelden, wat concreet betekende dat deelname aan de trainingstochten enkel en alleen mogelijk was als men vooraf betaalde. De inschrijving betekende ook automatisch inschrijving/deelname voor de Nacht van Gulpen. De opbouw van de trainingstochten was als volgt: 1*25 km, 1*30, 1*35 km, 1*40 km, 1*50 km en ter afsluiting nog 1 trainingstocht van 35 km. Ook dit jaar was het voor de derde keer mogelijk om met de Neubourgtocht mee te wandelen. Dit was eveneens weer een succes. 17 mei 2014, Gulpen-Monschau Als extra training voor de 38ste Nacht van Gulpen stond op 17 mei 2014 de traditionele tocht Gulpen-Monschau op het programma. Deze schitterende tocht over 56 km is inmiddels niet meer weg te denken uit het trainingsprogramma van de Nacht van Gulpen. De tocht Gulpen-Monschau is een tocht voor de liefhebbers en het uitlopen hiervan is (bijna) een garantie voor het volbrengen van de Nacht van Gulpen. Onderweg werd men zeer goed verzorgd door de vrijwilligers van onze vereniging. 20 W.S.V. De Veldlopers

21 13 juli 2014, 19de Korenwolftocht. Net vóór de Vierdaagse van Nijmegen stond de Korenwolftocht op het programma. Er kon gelopen worden over de parkoersen van 5,10,15 en 20 kilometer. De rustplaats was op de binnenplaats van de prachtige Hoeve Groenendaal in Euverem. Er waren 761 wandelaars waaronder veel Belgische deelnemers. Voor de derde maal was er een speurtocht, leuke prijzen en een eetbuffet voor de jeugd. Met succes werd er door de jeugd aan de speurtocht deelgenomen. Ook dit jaar weer veel complimenten aan het adres van de parkoersbouwers voor de prachtige routes. De rustplaats werd ook in 2014 weer verzorgd door JVC de Gaarekiekerkes. Op de start en finish konden de wandelaars genieten van een drankje in Café Paddock. 26 oktober 2014, 52ste Kastelentocht Tijdens onze traditionele herfstwandeling kwamen 688 gestarte wandelaars langs diverse schitterende kastelen en monumenten. De wandelaars konden opnieuw genieten van de mooi uitgezette parkoersen van 5, 10, 15, 20 en 30 km. Ook nu was er weer een speurtocht aan de wandeling toegevoegd. De rustplaatsen waren ingericht in Nijswiller en het Wienhoes in Partij. Overzicht aantal deelnemers aan de tochten van WSV De Veldlopers in Het aantal wandelaars, die wij in 2014 op onze 14 tochten mochten verwelkomen, was Hiermee is de jaarlijkse daling van het aantal deelnemers omgebogen met een stijging van 1041 ten opzichte van Dat is 23%. Dit was het gevolg van het betere weersomstandigheden en anderzijds werden de speurtochten een groot succes. Er namen 101 kinderen aan deel. Ondanks de vele andere evenementen, die er in het weekend worden georganiseerd, constateren we dat wandelaars zowel uit Nederland als uit België en Duitsland de moeite nemen om naar onze wandelingen te komen. Toch zullen we in de toekomst naast onze bestaande doelgroepen, nieuwe doelgroepen moeten benaderen om naar onze wandelingen te komen. Gezamenlijke activiteiten van onze vereniging in juni 2014 deelname Grote Bronk in Gulpen Ook dit jaar is er weer deelgenomen aan de Bronk. De Bronk bleef dit jaar in Gulpen. Net zoals het vorig jaar is er na de Bronk gezamenlijk een lunch genuttigd. Daarna was er een gezellige middag. 27 september 2014 wandeling Haelen Zondag 27 september 2014 vertrok een busje vol Veldlopers naar Haelen om deel te nemen aan een wandeling georganiseerd door de Wandelsportvereniging Wandellust Haelen. De opkomst viel erg tegen. Dit vereist overleg hoe we ons als vereniging bij andere tochten gezamenlijk willen presenteren. W.S.V. De Veldlopers 21

Al méér dan 37 jaar Plan Keukens Gulpen

Al méér dan 37 jaar Plan Keukens Gulpen INHOUDSOPGAVE Colofon 2 Bestuurssamenstelling 3 Samenstelling Commissie Nacht van Gulpen 4 Voorwoord 5-6 Nieuwe leden 7 Verjaardagen 7 Column 8 Uitnodiging ALV 9 Agenda ALV 10 Notulen ALV 11-17 Jaarverslag

Nadere informatie

De Veldloper. 35 e Jaargang nr. 1 Februari Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

De Veldloper. 35 e Jaargang nr. 1 Februari Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning De Veldloper 35 e Jaargang nr. 1 Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning Markt 4, Gulpen www.dezwarteruiter.nl INHOUDSOPGAVE Colofon 2 Bestuurssamenstelling 3 Samenstelling Commissie Nacht van Gulpen

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

WSV de Veldlopers Gulpen. Nieuwsbrief Mei/Juni 2014

WSV de Veldlopers Gulpen. Nieuwsbrief Mei/Juni 2014 Beste leden, WSV de Veldlopers Gulpen Nieuwsbrief Mei/Juni 2014 VAN DE BESTUURSTAFEL Na de druk bezochte algemene ledenvergadering op 28 maart j.l. zijn we druk in de weer geweest met de organisatie van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bestuurssamenstelling 3 Samenstelling Commissie Nacht van Gulpen 4 Voorwoord voorzitter 5 Nieuwe website 6 Nieuwe leden 7

INHOUDSOPGAVE. Bestuurssamenstelling 3 Samenstelling Commissie Nacht van Gulpen 4 Voorwoord voorzitter 5 Nieuwe website 6 Nieuwe leden 7 INHOUDSOPGAVE Colofon 2 Bestuurssamenstelling 3 Samenstelling Commissie Nacht van Gulpen 4 Voorwoord voorzitter 5 Nieuwe website 6 Nieuwe leden 7 TERUGBLIK Oefentocht Gulpen-Monschau (Langs koeien) 8 Statistieken

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

WSV de Veldlopers Gulpen. Nieuwsbrief Mei/Juni 2015

WSV de Veldlopers Gulpen. Nieuwsbrief Mei/Juni 2015 Beste leden, WSV de Veldlopers Gulpen Nieuwsbrief Mei/Juni 2015 VAN DE BESTUURSTAFEL Allereerst de excuses voor het laat verschijnen van deze nieuwsbrief. Wegens drukte was het niet mogelijk deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

3. Verslag secretaris over 2015. Dit werd door de secretaris, Joop Bootz, voorgelezen. Werd zonder op of aanmerkingen aangenomen.

3. Verslag secretaris over 2015. Dit werd door de secretaris, Joop Bootz, voorgelezen. Werd zonder op of aanmerkingen aangenomen. TC De Viskoerier Jaargang 36 Nummer 2 jan. 2016 www.terracollinaria.nl Verslag jaarvergadering Terra Collinaria 15-januari 2016. Afgemeld: Nic Luijten, Hans Mommer, Remy Meertens en Hub Hartmans. Aanwezig:

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Aanwezig: Perry Houtepen (voorzitter), +fam., Angelique Franssen (penningmeester) + Sanne, Melou Jansen

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

KKF 2015 Bokkendonk: Nieuwsbrief 2 november 2014

KKF 2015 Bokkendonk: Nieuwsbrief 2 november 2014 KKF 2015 Bokkendonk: Nieuwsbrief 2 november 2014 De eerste bijeenkomst met de deelnemende dorpen ligt alweer een paar weken achter ons. Ook het 11/11 feest is achter de rug en de datum voor het Keinderkupkesfestival

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

COLOFON DE VELDLOPER. Redactiecommissie:

COLOFON DE VELDLOPER. Redactiecommissie: INHOUDSOPGAVE Colofon 2 Midweek wandeltochten 3 Wandeltochten 2016 3 Banneux 2015 5 Verjaardagen 1 e kwartaal 2016 7 Foto s Loop met je dokter 8 Loop met je dokter 9 Gesprek met Math Ronken 9 Foto s 53

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

BC HONKVAST ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 OKTOBER 2015 19.00 UUR

BC HONKVAST ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 OKTOBER 2015 19.00 UUR BC HONKVAST ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 OKTOBER 2015 19.00 UUR Agenda 1. Opening door de voorzitter 2. Algemene mededelingen en/of ingekomen stukken 3. Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: MET DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS

Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: MET DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: "Met vlag en wimpel" is het orgaan van buurtvereniging "DE ORANJEHOEK". Het blad wordt gratis toegezonden aan de leden van de vereniging. De contributie bedraagt

Nadere informatie

De Veldloper. 34 e Jaargang nr. 2 September 2015. Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

De Veldloper. 34 e Jaargang nr. 2 September 2015. Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning De Veldloper 34 e Jaargang nr. 2 Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning INHOUDSOPGAVE Colofon 2 Bestuurssamenstelling 3 Samenstelling Commissie Nacht van Gulpen 3 Voorwoord 5 Activiteitenkalender

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Maart 2012 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

WSV de Veldlopers Gulpen. Nieuwsbrief November 2014

WSV de Veldlopers Gulpen. Nieuwsbrief November 2014 Beste leden, WSV de Veldlopers Gulpen Nieuwsbrief November 2014 VAN DE BESTUURSTAFEL Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2014 waarin we terugblikken op de afgelopen 3 maanden, en vooruitkijken naar

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers mede te ondertekenen. Lidnummer: Naam: Voorna(a)m(en): Tussenvoegsel: Straat: Huisnummer: Postcode:

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Seizoen 2016/2017. Voor recreatieve spelers dient opgezegd te worden voor 1 september.

Seizoen 2016/2017. Voor recreatieve spelers dient opgezegd te worden voor 1 september. Seizoen 2016/2017 Hartelijk welkom bij onze vereniging. We vinden het leuk dat je lid wordt van een van onze afdelingen. Er bestaat bij ons de mogelijkheid 1x gratis mee te trainen alvorens het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 22e Algemene Ledenvergadering bij Avila op 23 Februari 2017 Dit jaar wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wederom in het Koetshuis van het Avila

Nadere informatie

Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde ``

Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde `` Heerlerheide Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde `` Opgericht: 7 oktober 1961 te Heerlerheide gemeente Heerlen. Koninklijk goedgekeurd bij besluit van 4 september 1975 Aangesloten bij de N.B.A.T. en

Nadere informatie

Augustus 2015. Juli 2015

Augustus 2015. Juli 2015 Jaargang 67 Uitgave 5 26 juni 2015 Voorzitter: 06-16889012 Jo Paffen 045-5743084 voorzitter@ssovh.nl Secretariaat: Schaesbergerweg 157 6415 AG Heerlen secretaris@ssovh.nl Penningmeester: Jo Ampts 06-47252779

Nadere informatie

Door ondertekening ga ik akkoord met de bijgevoegde voorwaarden. (Kunt U bewaren.)

Door ondertekening ga ik akkoord met de bijgevoegde voorwaarden. (Kunt U bewaren.) AANMELDINGSFORMULIER Hierbij meld ik mij aan als lid van Zwem- en Waterpolovereniging MOSA~regio. VOORLETTERS ROEPNAAM... ACHTERNAAM GEBOORTEDATUM GESLACHT MAN/VROUW NATIONALITEIT:. NAAM VADER * NAAM MOEDER

Nadere informatie

WSV de Veldlopers Gulpen. Nieuwsbrief November 2013

WSV de Veldlopers Gulpen. Nieuwsbrief November 2013 WSV de Veldlopers Gulpen Beste leden, Nieuwsbrief November 2013 VOORWOORD Zo vlak voor het einde van 2013 is onze vereniging flink in beweging. Op 20 november j.l. organiseerden we de laatste midweekwandeltocht

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

website Nieuwsbrief Januari 2017

website  Nieuwsbrief Januari 2017 Brabants Amateur Wijnmakers-en Bierbrouwersgilde Rivierenland Beste Gildeleden, website www.gilde-rivierenland.nl Nieuwsbrief Januari 2017 Voor iedereen die we nog niet gezien hebben op onze nieuwjaar

Nadere informatie

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal,

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal, Nieuws update eind november 2014 Programma editie 2014: Fietsdagen: Vrijdag 19 december, zaterdag 20 december en zondag 21 december, met maandag 22 december gezamenlijk Serious Breakfast en het aanbieden

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8 Nieuwsbrief nr. 79 jaargang 7 december 2011 Hallo allemaal, We kunnen terugkijken op een geslaagde feestavond waar je in deze nieuwsbrief meer over kunt lezen! Verder staan er diverse vacatures open binnen

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart Vastgesteld op 23 maart 2017.

Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart Vastgesteld op 23 maart 2017. Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart 2016. Vastgesteld op 23 maart 2017. Concept notulen van de algemene leden vergadering van de afdeling Den Helder

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5 Mededelingen van het Bestuur Algemene Leden Vergadering Op maandag 19 september heeft de ALV plaatsgevonden. De opkomst van de leden was zeer beperkt. Het bestuur

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. EHBO Vereniging St Camillus Vogelenzang - De Zilk Datum: 3 februari 2014 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom in de vernieuwde Duinpan Buiten de aanwezigheid

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Colofon 2

INHOUDSOPGAVE. Colofon 2 INHOUDSOPGAVE Colofon 2 Bestuurssamenstelling 3 Samenstelling Commissie Nacht van Gulpen 4 Voorwoord voorzitter 5 Nieuwe leden 7 In Memoriam 8 Algemene Leden Vergadering 2012 11 Notulen Algemene Leden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Informatieboekje vrienden van DWF

Informatieboekje vrienden van DWF SLIEDRECHTSE ZWEM- EN POLO VERENIGING DOOR WATER FIT Secretariaat: Ingeschreven bij de K.v.K. onder M.Lans nummer 40322393 Sportlaan 1 Opgericht 18 februari 1955 3364 AT Sliedrecht Aangesloten bij KNZB

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV Het bestuur van tafeltennisvereniging Rapidity nodigt u hierbij uit om de Algemene Ledenvergadering van Rapidity bij te wonen die zal worden gehouden in het clubgebouw aan het Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn

Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn Notulen 1. Opening De vergadering wordt geopend om 21.35u. Mirjam heet iedereen welkom.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Hallo nieuwe badminton(st/n)er,

Hallo nieuwe badminton(st/n)er, Hallo nieuwe badminton(st/n)er, Graag heten we je van harte welkom bij de Papendrechtse Badminton Club. Bij deze brief vind je naast een inschrijfformulier en een machtiging tot incasso, ook aanvullende

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg December 2010 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman Henschoterlaan 28 3931 DB

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES Status verslag: definitief Aanwezig: dhr J. Rietveld (Voorzitter), mw. I. Molijn- van Hoepen (Penningmeester),

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement 1 van 6 1. Definities Betekenis van de terminologie: a) W.S.V. "de Eekhoorn" betekent Wandel Sport Vereniging "de Eekhoorn". b) Vereniging betekent W.S.V. "de Eekhoorn". c) NBWB betekent Noord Brabantse

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN-VEENHOOP Gevestigd te Drachten Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november

Nadere informatie

Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017

Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017 Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017 Josien de Jonge opent als voorzitter deze vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De secretaris leest als eerste de namen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Jeugdkamp Bertrix 2011

Jeugdkamp Bertrix 2011 Jeugdkamp Bertrix 2011 Verslag Jeugd Trainingskamp Ardennen datum 9 / 12 september 2011 plaats Bertrix Samenstelling: De groep die vrijdag verzamelt op Ardennen camping Bertrix bestaat uit dertien jeugdspelers

Nadere informatie