MEERTS. Arbeidsrecht, Belastingrecht, Bestuursrecht, Incasso, Verkeersboetes. t ^L NIJiVUGFJi. L \'i. . (i. da'- 3 hi

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEERTS. Arbeidsrecht, Belastingrecht, Bestuursrecht, Incasso, Verkeersboetes. t ^L NIJiVUGFJi. L \'i. . (i. da'- 3 hi"

Transcriptie

1 MEERTS BELASTINGADVIES EN RECHTSBIJSTAND B»V. Arbeidsrecht, Belastingrecht, Bestuursrecht, Incasso, Verkeersboetes Afzender: Duinenberg 6, 6099 CS Beegden PER POST EN PER FAX Gemeente Nijmegen '^^nr //oo/^7o3> t.a.v. de gemeenteraad Postbus HG NDMEGEN pre. - C53(o As Beegden, 14 juli (i da'- L \'i 3 hi afgo daan. 1L.'')! /ii;i t ^L NIJiVUGFJi O^LlT'^-^ Adres Tel Fax Website Bank KvK BTW Duinenberg CS Beegden Becon NL BOl Betreft: klacht wegens uitbetaling proceskostenvergoeding in de zaak van M.W.A. Seegers uw kenmerk L230 Geachte heer, mevrouw, Hierbij klagen wij erover dat de heer Geerlings van uw gemeente de toegekende proceskostenvergoeding heeft overgemaakt naar betrokkene en niet naar ons als gemachtigde. Blj brief van 23 mei 2011 (nogmaals verzonden op 19 juni 2011 en 11 juli 2011) hebben wlj nadrukkelljk verzocht om uitbetaling aan ons als gemachtigde. Wij hebben het bankrekeningnummer waarop de betaling diende piaats te vinden, vermeld. Het bankrekeningnummer waarvan de naheffingsaanslag betaald is, is niet relevant. Wij zijn gemachtigd om bedragen in ontvangst te nemen (zie bijgevoegde machtiging) en volgens de rechtbank Arnhem (LJN B08525) is het geoorloofd om vergoedingen naar een gemachtigde over te maken indien deze daarom verzoekt. In dit geval Is ten onrechte tot uitbetaling op de bankrekening van betrokkene overgegaan. Graag ontvangen wij: - een ontvangstbevestiging van deze klacht een oordeel over deze klacht Hoogach^d, MEERT^ELASTIN GAD VIES EN RECHTSBIJ$TAND B.V. name.ivcleze mr. drs. C.M.J.E.P. ivieerts Bijiagen: machtiging - rechtbank Arnhem (UN BO 8525) pagina 1 van 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Vraag om toezending van de algemene voorwaarden van Meerts Belastlngadvles en Rechtsbl}stand B V of kijk op wwv; meerts nl De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Roermond onder nummer 26/2004

2 MEERTS MACHTIGING Ondergetekende: (naam) Mj.. W- ^ ^ ^ ^ C\C^^ (postcode + woonplaats) ^3,3/ \>(0 n Ut^f. ej6 fn machtigt hierbij de heer mr. drs. C.M.J.E.P. Meerts, Meerts Belastlngadvles en Rechtsbijstand B.V, en haar medewerkers, wonende respectievelijk gevestigd te (6099 CS) Beegden, Duinenberg 6, om hem/haar te vertegenwoordigen en alle handelingen te verrichten teneinde boetes en parkeerbelastingen in rechte te bestrijden alsmede al hetgeen daartoe door gemachtigde noodzakelijk wordt geacht, waaronder het aanwenden van rechtsmiddelen en het opvragen van gegevens, bijvoorbeeld op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, het bij weigering voeren van gerechtelijke procedures deze gegevens alsnog te verkrijgen en het aannemen van bedragen zoals vergoedingen voor proceskosten, gnffierechten e.d., een en ander in de ruimste 2in des woords Ondertekend te \\ IjmfQlm op 2^/ - Z ' 2Q/1 Handtekenin

3 Page 1 of4 LJN: B08525, Rechtbank Arnhem, AWB 10/1641 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie: Gemachtigde rechtsgeldig gemachtigd om betaling proceskosten door verweerder in ontvangst te nemen. Uitspraak RECHTBANK ARNHEM Sector bestuursrecht, enkelvoudige belastingkamer registratienummer: AWB 10/1641 uitspraak ingevolge artii<el 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 7 december 2010 Inzake [X], wonende te [Z], eiser, tegen de heffingsambtenaar van de gemeente Wijchen, verweerder. 1. Ontstaan en loop van het geding Verweerder heeft bij beschikking krachtens artikei 22 van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: Wet WOZ) de waarde van de onroerende zaal<, plaatselijk bekend als [A-straat 1], te [Z] (hierna: de woning), per waardepeildatum 1 januari 2009, vastgesteld voor het kalenderjaar 2010 op Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 22 april 2010 de waarde verminderd tot , Eiser heeft daartegen bij brief van 3 mei 2010, ontvangen door de rechtbank op 4 mei 2010, beroep ingesteld, Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend, Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 november 2010 te Arnhem. Namens eiser is daar verschenen de heer [gemachtigde] (hierna: [gemachtigde]), werkzaam bij [A], Namens verweerder zljn verschenen mevrouw [gemachtigde] en de heer [B] 2, Feiten Op grond van de stukken van het gedlng en het verhandelde ter zitting staat het volgende vast, Bij uitspraak op bezwaar heeft verweerder het bezwaar van eiser gegrond verklaard en de waarde van de woning nader vastgesteld op 177,000. Op het verzoek van eiseres om een

4 Page 2 of4 proceskostenvergoeding heeft verweerder in deze uitspraak overwogen dat eiseres eerst een nota dient te overleggen waaruit blijkt dat eiser kosten heeft gemaakt voor de bezwaarprocedure. Na overiegging van deze nota zal verweerder uitsluitsel geven over het verzoek om een proceskostenvergoeding. Eiseres heeft tegen deze uitspraak op bezwaar beroep aangetekend. 3. Geschil In geschil is of eiser in aanmerking komt voor een vergoeding van de proceskosten voor de bezwaarprocedure. Partijen doen hun standpunten steunen op de gronden die daartoe door hen zijn aangevoerd in de van hen afkomstige stukl<en. 4. Beoordeling van het geschil Ten aanzien van de ontvani<elijkheld Verweerder stelt zich op het standpunt dat het beroep van eiseres niet-ontvankelijk dient te worden verklaard als gevolg van het ontbreken van een fiscaal of financieel belang. Eiser heeft [gemachtigde] gemachtigd om op "no cure no pay" basis haar belangen te behartigen. Eiser en [gemachtigde] zljn onder meer het volgende overeengekomen: "(..). Indien de opdracht niet wordt afgewezen zijn de l<osten van de dienstverlening 25% van de totale gerealiseerde lokale lastenvermindering (excl. BTW) voor zover [A] door de gemeente of de rechteriijke macht in het gelijk wordt gesteld ('no cure no pay'-beglnsel). De kosten die door [A] of de externe deskundige worden gemaakt, worden door [A] aan de opdrachtgever gecommuniceerd en zullen conform de wettelijke bepalingen op de gemeente worden verhaald. Ook hier geldt het 'no cure no pay'-beginsel. (.,.)," Het vorenstaande brengt mee dat Indien de procedure wordt gewonnen, er proceskosten zullen worden gemaakt voor het inschakelen van [gemachtigde]. [gemachtigde] heeft ter zitting voldoende aannemelijk gemaakt dat aan eiser een vergoeding in rekening zal worden gebracht. Hieruit volgt dat eiser kosten maakt voor rechtsbijstand in de bezwaarprocedure zodat zij een belang heeft bij deze procedure. De stelling van verweerder dient te worden verworpen, Proceskostenvergoeding bezwaarprocedure Vooropgesteld dient te worden dat verweerder heeft verzuimd in de uitspraak op bezwaar een beslissing te nemen over de proceskosten, De uitspraak op bezwaar dient derhalve te worden vemietigd. Het beroep is in zoverre gegrond, Vervolgens komt de vraag aan de orde of de rechtbank de zaak zal terugwijzen of zelf in de zaak zai voorzien. Indien de rechtbank de uitspraak op bezwaar vernietigt, dient zij in de regel met toepassing van ardkel 8:72, vierde lid, van de Awb verweerder op te dragen opnieuw op het bezwaar te beslissen. Van die regel kan worden afgeweken indien daartoe goede grond bestaat, bijvoorbeeld indien partijen aandringen op een inhoudelijke beoordeling van het geschil door de rechter, of indien duidelijk is dat eiser niet wordt benadeeld doordat de rechter zelf in de zaak voorziet (zie Hoge Raad 9 juni 2006, nr , BNB 2006/290, UN: AX7330). Partijen hebben ter zitting van de rechtbank van 18 november 2010 aangedrongen op een inhoudelijke beoordeling van het geschil, zodat de rechtbank zeif in de zaak zal voorzien, Ingevolge artikel 7:15 van de Awb worden de kosten die een belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, door het bestuursorgaan uitsluitend vergoed op verzoek van de belanghebbende en voorzover het bestreden besluit wordt herroepen wegens een aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid

5 Page 3 of4 Tussen partijen is niet in geschil dat het bestreden besluit is herroepen en dat dit is gedaan wegens een aan verweerder te wijten onrechtmatigheid, Nu dit geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, sluit de rechtbank zich hierbij aan, Hiermee wordt voidaan aan de voorwaarden die artikei 7:15 van de Awb stelt, Verweerder dient derhalve aan eiser een proceskostenvergoeding voor de bezwaarprocedure toe te kennen, Zoais ten aanzien van de ontvankelijkheid al is overwogen is voldoende aannemelijk geworden dat [gemachtigde] aan eiseres een vergoeding in rekening zal brengen zodat kosten op eiser drul<ken. Het overieggen van een factuur en een betalingsbewijs acht de rechtbank dan ook overbodig, Hoogte van de proceskostenvergoeding Wat betreft van de hoogte van deze vergoeding, overweegt de rechtbank als volgt, De kosten voor de bezwaarprocedure zijn op de voet van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verieende rechtsbijstand vastgesteld op 54,50 (1 punt voor het indienen van het bezwaarschrift met een waarde per punt van 218 en een wegingsfactor 0,25). Met betrekking tot de wegingsfactor merkt de rechtbank op dat onderhavige zaak als zeer licht kan worden omschreven. Er is sprake van een summier bezwaarschrift dat voor verweerder al aanleiding was de waarde van de woning te veriagen. Verweerder dient deze kosten alsnog te vergoeden aan eiser. Op welke rekening? Met betrekking tot het verzoek van [gemachdgde] aan verweerder de proceskostenvergoeding op de bankrekening van [A] overte maken overweegt de rechtbank als volgt. In de door eiseres aan [gemachtigde] verstrekte machtiging is onder meer het volgende opgenomen; "( "). Daarnaast machtigt volmachtgever gevolmachtigde om de vergoeding voor de geleden processchade, de proceskostenvergoeding, voor hem/haar op rekening van de gevolmachtigde te ontvangen. (...)." Op grond van artikel 3:79 van het Burgeriijk Wetboek (hierna: BW) gelden de bepalingen van titel 3.3 van het BW over de volmacht ook in bestuursrechtelijke rechtsverhoudingen, Dit betekent dat [gemachtigde] op grond van het BW rechtsgeldig kan worden gemachtigd een betaling in ontvangst te nemen, Verweerder dient hieraan gehoor te geven. De stelling dat het voor verweerder lastig is om twee verschillende bankrekeningen In het betalingssysteem te hebben doet hieraan niet af, Gelet op het vorenoverwogene dient het beroep gegrond te worden verklaard. 5, Proceskosten De rechtbank vindt aan-ilel-iding verweerder te veroordelen in de kos-iten die eiser in verband met de behande-iiing van het beroep redelij-rkerwijs heeft moeten maken, Deze l<osten zijn op de voet van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vastgesteld op 874 (1 punt voor het indienen van het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van 322 en een wegingsfactor 1), 6. Beslissing De rechtbank: - verklaart het beroep gegrond; - vernietigt de uitspraak op bezwaar voorzover deze betrekking heeft op de proceskostenvergoeding; - veroordeelt verweerder in de proceskosten Inzake het bezwaar ten bedrage van 54,50; - bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het bestreden besluit voorzover dit betrekking heeft op de proceskostenvergoeding; - veroordeelt verweerder In de proceskosten inzake het beroep van eiser ten bedrage van 874; - gelast dat verweerder het door eiser betaalde griffierecht van 41 vergoedt. Deze uitspraak is gedaan door mr, A,M.F. Geeriing, rechter, in tegenwoordigheid van mr.drs. J.A

6 Page 4 of4 Vriezen, griffier. De griffier, De rechter. Uitgesproken in het openbaar op: Afschrift aangetekend verzonden aan partijen op: 7 december 2010 Rechtsmiddel Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen blj hetgerechtshofte Arnhem (belastingkamer), Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Blj het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen: 1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd; 2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden: a, de naam en het adres van de indiener; b, een dagtekening; c, een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld; d. de gronden van het hoger beroep

ECLI:NL:GHAMS:2014:310

ECLI:NL:GHAMS:2014:310 pagina 1 van 6 ECLI:NL:GHAMS:2014:310 Instantie Datum uitspraak 30-01-2014 Datum publicatie 12-02-2014 Zaaknummer 12/00966 Rechtsgebieden Gerechtshof Amsterdam Belastingrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente

Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente LJN: BV9731, Gerechtshof Arnhem, 11/00546 Datum uitspraak: 13-03-2012 Datum publicatie: 23-03-2012 Rechtsgebied: Belasting

Nadere informatie

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159 Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer procedurenummer: AWB 12/159 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 16 augustus 2012 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet

Nadere informatie

Rechtbank Gelderland 05-03-2015 06-03-2015 AWB - 14 _ 4451. Belastingrecht

Rechtbank Gelderland 05-03-2015 06-03-2015 AWB - 14 _ 4451. Belastingrecht ECLI:NL:RBGEL:2015:1431 http://d Deeplink Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Gelderland 05-03-2015 06-03-2015 AWB - 14

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging)

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht CARL

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER 11/9 AW U I T S P R A A K op het hoger beroep van: [Appellante], wonende te [woonplaats], (hierna: appellante), tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem van

Nadere informatie

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond.

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. b) LJN: BX8102, Gerechtshof 's-gravenhage, BK-10/00754 en 10/00233

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1985

ECLI:NL:RBNHO:2015:1985 ECLI:NL:RBNHO:2015:1985 Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak 23-03-2015 Datum publicatie 07-04-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 1993 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:437

ECLI:NL:GHDHA:2014:437 ECLI:NL:GHDHA:2014:437 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 11-02-2014 Datum publicatie 06-03-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-13-00426

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie. Rechtbank Amsterdam. Datum uitspraak. 29-06-2011 Datum publicatie 22-08-2011. Zaaknummer 405840 / HA ZA 08-2334

ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie. Rechtbank Amsterdam. Datum uitspraak. 29-06-2011 Datum publicatie 22-08-2011. Zaaknummer 405840 / HA ZA 08-2334 ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie Datum uitspraak Rechtbank Amsterdam 29-06-2011 Datum publicatie Zaaknummer 22-08-2011 Rechtsgebieden 405840 / HA ZA 08-2334 Civiel recht Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

28 maart 2013 2013/02. De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen

28 maart 2013 2013/02. De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen BESLISSING Datum uitspraak : 28 maart 2013 Zaaknummer : 2013/02 Appellant : De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen Verweerder : Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Nadere informatie

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang.

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Beklaagde trad op als verkopend makelaar van een bouwproject. Klager heeft een koopaannemingsovereenkomst gesloten m.b.t. een 50% aandeel

Nadere informatie

AFM heeft een verweerschrift ingediend.

AFM heeft een verweerschrift ingediend. JOR 2015/7 Rechtbank Rotterdam, 24-12-2013 Rechter(s) mr. Van Velzen mr. Woudstra mr. Dallinga Partijen De naamloze vennootschappen 1. Robeco Hollands Bezit NV, 2. Robeco Duurzaam NV, 3. Robeco Young Dynamic

Nadere informatie

Uitspraak. Letselschade.nl 1

Uitspraak. Letselschade.nl 1 Uitspraak Letselschade.nl 1 7 december 2012 Eerste Kamer 12/00522 RM/EP Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: [De man], wonende te [woonplaats], VERZOEKER tot cassatie, advocaat: mr. J.

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING J.N. Brokerhof h.o.d.n. Financieel Planbureau Datum 14 september 2011 Pagina 1 van 18 Kopie aan mr. C.J. van Dijk, Van Veen Advocaten

Nadere informatie

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 Beslissing van 21 mei 2012 in de zaak H 221-2011 naar aanleiding van de klacht van: dhr. A klager tegen: Mr.B verweerder

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van De Goudse Scholengemeenschap te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G530 Datum: 7 juni 1995 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 Rapport Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 2 Klacht Op 10 maart 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer F. te Eindhoven, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/02/2015

Datum van inontvangstneming : 26/02/2015 Datum van inontvangstneming : 26/02/2015 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team I zaaknumrner : 200.144.137/01 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 23 december

Nadere informatie

F. Oostlander Smeets Advocaten

F. Oostlander Smeets Advocaten 86 Ondernemingsrecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland mei 2015, afl. 4 566 deskundigenbericht en de eindnota worden deze door de griffier in kopie naar de procespartijen gezonden. Zij krijgen daarbij

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

1.2 Verzekeraar heeft een op 17 december 2014 gedateerd verweerschrift ingediend.

1.2 Verzekeraar heeft een op 17 december 2014 gedateerd verweerschrift ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2015-011 d.d. 30 maart 2015 (mr. F.R. Salomons (voorzitter), drs. P.H.M. Kuijs AAG, mr. F.P. Peijster, mr. A. Smeeing-van Hees en mr. J.B.M.M. Wuisman, leden, en mr. M.J.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:7947

ECLI:NL:GHARL:2013:7947 ECLI:NL:GHARL:2013:7947 Instantie Datum uitspraak 22-10-2013 Datum publicatie 25-10-2013 Zaaknummer 200.101.052-01 Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Inhoud Deze brochure 2 Deel A. Bezwaar Wanneer kunt u bezwaar maken 4 Hoe maakt u bezwaar 5 Bewijs van ontvangst 6 Komt uw bezwaarschrift op de juiste

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Datum 2 december 2014 - Pagina 1 van 17 Telefoon 020-797 2581 Email boetefunctionaris@afm.nl

Nadere informatie

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Mr. K.D. Regter is advocaat te Heerlen. DNA Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Als een huisverbod wordt opgelegd op grond van de Wet tijdelijk huisverbod, mag de uithuisgeplaatste

Nadere informatie

Samenvatting Hoewel uit de bij het boeterapport gevoegde Overeenkomst voor financiering van de bouw van 43

Samenvatting Hoewel uit de bij het boeterapport gevoegde Overeenkomst voor financiering van de bouw van 43 Knowledge Portal AB 2011/353 Aflevering AB 2011, afl. 46 Publicatiedatum 01-12-2011 Rolnummer 201007466/1/V6. Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Meervoudige kamer) 6 april 2011

Nadere informatie

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand en enige andere wetten in verband met vernieuwingen in het stelsel van gesubsidieerde

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 106167 - Geschil over toepassing van artikel 6 ZAR-BVE SAMENVATTING De werkgever heeft een korting op het salaris van 30% over het verleende ziekteverlof toegepast. De werknemer stelt op grond van artikel

Nadere informatie