Beschrijving opleidingsonderdelen Sociaal Werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijving opleidingsonderdelen Sociaal Werk"

Transcriptie

1 Beschrijving opleidingsonderdelen Sociaal Werk Trajectschijf 1 Sociaal Werk Opleidingsonderdelen Semester 1 Semester 2 St.p. St.t. CU St.p. St.t. CU SOCIAAL-AGOGISCHE DENKKADERS Inleiding sociale-agogiek In dit opleidingsonderdeel staat verandering centraal. Niet alleen de beïnvloeding van gedrag en het welzijn van anderen worden belicht, je krijgt ook een brede en veelzijdige inleiding op de theorie van en de thema s uit de veranderkundige discipline bij uitstek, de agogiek. Je bestudeert de begeleiding van veranderprocessen van individuen, groepen, organisaties en samenlevingsverbanden. De praktijk van de sociaal werker staat steeds centraal. Je behandelt de theorie aan de hand van concrete voorbeelden en leidt er de consequenties voor het agogische handelen uit af. Inleiding sociologie Je bestudeert het sociaal handelen en het samenleven. De basisbegrippen uit de sociologie geven je een kader om de sociale realiteit te bestuderen en te begrijpen. Door meer inzicht te verwerven in het belang van cultuur, sociale lagen en sociale ongelijkheid, zal je de invloed op het eigen gedrag en op dat van anderen beter kunnen plaatsen. Inleiding psychologie In dit opleidingsonderdeel bestudeer je enkele inleidende kaders die relevant zijn voor de sociaal werker. Accenten binnen de psychologie en de verschillende toepassingen van de psychologie in het werkveld worden belicht. Centraal staan levenslooppsychologie en sociale psychologie. In een laatste gedeelte ga je dieper in op de link tussen gedrag en gezondheid. Ethisch handelen Sociaal werk is een normatief beroep dat richting krijgt vanuit een (internationaal) beroepsethisch kader. In Ethisch Handelen verken je de theoretische grondslagen en de basiselementen van de professionele ethiek en krijg je een inleiding van de verschillende invalshoeken van het legitimatiekader waarbinnen het sociaal werk opereert. In dit opleidingsonderdeel worden er jou denkkaders en een houvast aangeboden voor de sociaal agogische praxis. Je krijgt ook bouwstenen aangereikt voor verdiepende deontologische en professionele reflectie.

2 Inleiding recht Recht voor sociaal werk 1 Sociale-agogiek Sociaal-economische kaders Historische en actuele perspectieven Je bestudeert de aspecten van het Belgisch rechtssysteem die je als maatschappelijk assistent nodig hebt. Zo zal je dieper ingaan op o.a. bronnen en beginselen van het recht, conflictenregeling, gerechtelijke organisatie, personen-en familierecht en enkele inleidende aspecten uit het verbintenissenrecht. Naast grondwettelijk recht en staatsrecht, bekijk je ook kort de werking van de arbeidsmarkt aan de hand van het individueel arbeidsrecht. De kennis van deze aspecten van het Belgisch rechtssysteem komen jou van pas als maatschappelijk assistent. In het opleidingsonderdeel sociale-agogiek staat het professioneel werken aan verandering centraal. Het agogisch proces wordt verder uitgediept en stijlen van hulpverlening en begeleiding komen aan bod. Centraal staan thema s als visie en persoonlijkheid van de agoog, betrokkenheid of professionele afstand. Je verwerft inzicht in de verschillende theoretische invalshoeken voor individuele verandering en bespreekt strategische wegen naar verandering. Tot slot komen komen dilemma s aan bod zoals stigmatisering, de vrijwilligheid van hulpverlening. Je bestudeert de (sociale) economie. Aan het marktmechanisme, prijsvorming, de rol van de sturende overheid, inkomensverdeling, werkloosheid en inflatie, besteed je veel aandacht. Je bekijkt basisbegrippen uit de algemene economie en brengt deze voortdurend in verband met de sector van de sociale economie. Wie kennis heeft van het verleden is beter in staat om het heden te begrijpen en kan ook verder in de toekomst zien. De centrale vraagstelling in dit opleidingsonderdeel luidt hoe onze samenleving zoals we ze vandaag kennen is ontstaan, wat er de typerende kenmerken van zijn, en welke uitdagingen zij stelt aan de sociale werker van nu. In een deel historische perspectieven ontleed je de hedendaagse maatschappij eerst in een drietal tijdvakken. Een dergelijke basis is noodzakelijk om in een tweede deel actuele perspectieven enkele relevante maatschappelijke vraagstukken voor de sociale werker van vandaag verder uit te diepen (vb. migratie, armoede, stedelijkheid, ). Dit doe je o.m. via project- en themadagen. SOCIAAL-AGOGISCHE METHODEN Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 1 Je traint basisvaardigheden om op een professionele wijze te communiceren. Theoretische sessies worden afgewisseld met effectieve trainingsmomenten zodat je de basis snel onder de knie krijgt

3 Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 2 WERKVELD Inleiding Sociaal Werk Inleiding in de afstudeerrichtingen Je bouwt verder op je basisvaardigheden en traint, op basis van de theoretische sessies, in Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 2 om professioneel te communiceren en te functioneren in groep. De opbouw van een gesprek of de fases en niveaus van een groep hebben nadien geen geheimen meer voor je. Je bestudeert vanuit vier verschillende invalshoeken de grondbeginselen van het sociaal werk. In een eerste deel leer je stil staan bij de competenties van de sociaal werker en de manier waarop ze in de opleiding aangeleerd worden. In het tweede bestudeer je de beroepsgeschiedenis van het sociaal werk. Deze historische schetst leert je begrijpen waarom sociaal werk historisch bepaald is en welke evoluties het sociaal werk beïnvloed hebben. In het derde deel sta je stil bij de eigenheid van het sociaal werk en welke spanningsvelden het beroep met zich mee brengen. Je zal leren dat omgaan met spanningsvelden eigen is aan de positie van de sociaal werker. In het vierde en laatste deel ga je internationaal. Je steekt verschillende grenzen over en kijkt hoe sociaal werk enerzijds een internationaal gegeven is maar anderzijds ook een sterke lokale eigenheid heeft. Je krijgt in dit opleidingsonderdeel een overzicht en een grondige inleiding en verkenning in allerlei aspecten van de drie afstudeerrichtingen. Deze basiskennis over wat de verschillende afstudeerrichtingen inhouden, geeft je de mogelijkheid om op het einde van het academiejaar een bewuste keuze te maken voor één van de afstudeerrichtingen. De inleiding Maatschappelijk Werk (MW) biedt jou een blik op de essentie van maatschappelijk werk: wat is MW? wat zijn de kerntaken van de MW'er? waar vind je MW'ers terug (organisatorisch kader en sociale kaart)? Je krijgt ook al een eerste inkijk in de vier domeinen die in het 2de jaar aan bod komen in de optie maatschappelijk werk. De inleiding Sociaal-Cultureel Werk (SCW) laat je kennis maken met de diverse sectoren in het werkveld van een sociaal-cultureel werker. Naast een overzicht en verkenning van de verschillende sectoren krijg je ook een basis over de doelstellingen, doelgroep en manier van werken van SCW. De inleiding PersoneelsWerk (PW) geeft je een beeld van de verschillende kansen en uitdagingen die zich stellen in arbeidsrelaties (mens, organisatie en samenleving). Je maakt kennis met de rol en functie als personeelswerker binnen de verschillende domeinen van personeelsmanagement : werving en selectie, prestatie, beloning, ontwikkeling en beoordeling

4

5 PROFESSIONEEL ORIËNTEREN EN ONTWIKKELEN (POO) Leergroepen 1 is een opleidingsonderdeel dat je confronteert met jezelf als toekomstig sociaal Leergroepen 1 Leergroepen 2 werker, het is een laboratorium waar je in kleine groep werkt rond de identiteit van het beroep en jouw competenties als sociaal werker. Daarnaast willen we je binnen POO laten kennismaken met de integratie van theoretische inzichten en het concrete werk van een sociaal werker. Zo werk je dit semester werken we rond planmatig handelen en reflectie Leergroepen 2 gaat nog verder in de confrontatie met jezelf als toekomstig sociaal werker. In een kleine groep verdiep je jezelf in het beroep in relatie tot de omgeving en samenleving en jouw competenties als sociaal werker. De focus ligt op gegevensverwerking en het gebruik van de inzichten uit Inleiding sociaal werk en Ethisch handelen om opdrachten uit te werken. In gegevensverwerking staan informatieverwerving én informatieverwerking centraal. Hoe en waar kan ik goede bronnen vinden om een tekst te schrijven of om een presentatie te houden? Op welke informatie kan ik me baseren bij het uitwerken van een project of bij het helpen van mensen? Hoe moet ik een statistische tabel interpreteren? Sociaal werk is een kennisintensief beroep. Goed kunnen omgaan met informatie (kwalitatief en kwantitatieve, objectief en subjectief, uit theorie en praktijk, ) is dan ook een professioneel wezenskenmerk van elke maatschappelijk assistent. Totaal Trajectschijf 2 Sociaal Werk Opleidingsonderdelen Semester 3 Semester 4 St.p. St.t. CU St.p. St.t. CU SOCIAAL-AGOGISCHE DENKKADERS Praktijkonderzoek Resultaten van sociaal werk onderzoek interpreteren en het zelf uitvoeren, resulteert in betere praktijkinterventies. In Praktijkonderzoek ga je in op onderzoeksmethodes en wetenschappelijke inzichten voor de praktijk. Je voert alle stappen van een leeronderzoek in kleine groep uit. Je leert de basis van kwalitatief (interviews, focusgroepen, ) en kwantitatief (survey, statistiek) onderzoek.

6 Diversiteitskaders Recht voor sociaal werk 2 Sociaal werkers zijn managers van diversiteit. In dit opleidingsonderdeel krijg je kaders en inzichten aangeboden die jou in staat stellen om in de praktijk diversiteitsdenken vanuit een krachtenperspectief aan te wenden als sociaal-agogisch instrument. Je vertrekt vanuit het intersectionele perspectief en maakt kennis met een breed palet aan invalshoeken, actuele thema s en met de professionele actualiteit. Via opdrachten en inleefmomenten ko je op een andere manier in contact met aspecten van diversiteit. Je krijgt inzicht in de sociale zekerheid in België. Daarnaast bestudeer je het jeugdrecht en het verschil ussen de vrijwillige en de gerechtelijke bescherming. Tot slot krijg je een inleiding in het strafrecht, met aandacht voor het strafrechstbedelingssysteem en de straftoemeting. Sociologie voor sociaal werk Vanuit het perspectief van verschillende sociologische theorieën of stromingen verwerf je kennis en kan je verklaringen geven over de invloed van omgevingsfactoren op de interactiepatronen, het dagelijkse leven, de sociale problemen en het afwijkende gedrag.je staat ook stil bij de invloed van deze sociologische stromingen op het sociaal werk. Psychologie voor sociaal werk Theorie van het Sociaal Werk Je gaat in op de voornaamste theoretische inzichten en psychologische stromingen die relevant zijn voor het werkveld van de sociaal werker. De theoretische inzichten koppel je aan praktijktoepassingen binnen het sociaal werk. Ook de grondhouding van de sociaal werker wordt belicht. Je bestudeert die invalshoeken die een bijdrage leveren aan de theorievorming van het sociaal werk. Je staat stil bij wat theorie is, welke vormen van theorie er zijn en waarom het belangrijk is theoretische kennis te ontwikkelen over een praktijkgericht beroep. Vervolgens ga je na hoe theorie een bijdrage kan leveren tot jouw ontwikkeling tot een professioneel beroepsbeoefenaar. De theorieën die je bestudeert, putten uit psychologische, sociologische en filosofische denkkaders en geven telkens blijk van een andere manier van kijken naar mens en maatschappij die telkens een ander sociaal werk met zich meebrengen.

7 Sociaal beleid Sociaal werk gebeurt altijd in de context van de welvaartsstaat. In dit opleidingsonderdeel ga je ondermeer in op de ethisch-politieke fundamenten ervan (liberalisme, socialisme en conservatisme); haar actuele uitdagingen (pensioenen, migratie, werkloosheid, ); haar sociale organisatie en haar relatie tot ons sociale zekerheidsstelsel. Tot slot sta je stil bij het sociale beleid (huisvesting, onderwijs, armoede, tewerkstelling, cultuur, ) binnen de Antwerpse, stedelijke context. SOCIAAL-AGOGISCHE METHODEN Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 3 Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 4 WERKVELD Verschillende gespreksmodellen leren hanteren, het functioneren van een team onder de loep nemen,. Het zijn slechts enkele voorbeelden van jouw toenemende professionalisering. Je traint intensief tijdens oefeningen en praktijksituaties om jouw aangeboorde vaardigheden uit Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent (Vama) 1 en Vama 2 uit te breiden, op basis van theoretische sessies. Je traint vaardigheden, op basis van theoretische sessies, om op een professionele wijze gedrag te beïnvloeden en/of te veranderen. Je leert verschillende werkvormen en methodieken gebruiken die je basisvaardigheden versterken en verdiepen en zo je sociaal agogisch handelen vorm geven. Organisatiekunde Voor en tijdens jouw stage krijg je de gelegenheid om jezelf te verdiepen in waar je organisatie voor staat. Daarnaast verwerf je de nodige theoretische inzichten in fundamentele aspecten van de organisatie. Op deze manier krijg je een kader aangereikt om jouw stage op organisatorisch vlak kritisch onder de loep te nemen. Er wordt gewerkt met activerende hoorcolleges. PROFESSIONEEL ORIËNTEREN EN ONTWIKKELEN - Stage 1 9 weken lang draai je mee in een organisatie binnen het ruime werkveld. Deze stage heeft (9) 270u (9 voornamelijk een oriënterend en explorerend karakter en is gericht op een eerste grondige kennismaking met de praktijk in alle facetten. Je kiest en zoekt zelf een stage, maar krijgt weken 4/5 à 30u/week) - Supervisie 1 de nodige begeleiding. Vier dagen stage worden afgewisseld met een wekelijkse (3) (90) terugkomdag op de hogeschool. Naast lessen heb je ook supervisie tijdens deze terugkomdag. De essentie van supervisie is leren reflecteren op het eigen/persoonlijk beroepsmatig handelen. Je staat stil bij het waarom en hoe van het professioneel bezig zijn. Afstudeerrichting Maatschappelijk werk

8 Methodiek Maatschappelijk Werk Domeinverkenning - Algemene dienstverlening en Tewerkstelling - Jeugd & gezin Professioneel handelen doe je niet vanuit de buik of via een proces van trial and error. Methodisch handelen is integendeel doordacht, systematisch en weloverwogen. Kenmerkend voor de methodische handelingspraktijk van de maatschappelijk werker is ook dat deze berust op meerdere visies en stromingen (eclecticisme). In het maatschappelijk werk kan je 20 verschillende methoden onderscheiden en inzetten. Iedere methode heeft een eigen manier om naar mensen, hulpverlening, noodsituaties en/of (probleem)gedrag te kijken. Je krijgt een eerste overzicht van de verschillende domeinen waar je als maatschappelijk assistent kan werken. Hierdoor kun je ontdekken tot welk specifiek werkterrein je in je toekomstig beroep aangetrokken voelt. In het vijfde semester maak je een keuze voor één domein. In dit domein verken je verschillende diensten waar je als burger een eerste aanspreekpunt vindt, zoals onder meer het OCMW, CAW en VDAB. Deze diensten informeren en ondersteunen cliënten bij de meeste hulpvragen die de basisnoden betreffen. Indien nodig helpen zij mensen om hun weg te vinden naar gespecialiseerde hulpverlening. In het domein Jeugd & Gezin verken je diverse jeugd, gezins- en opvoedingsnoden. Gekende en minder gekende hulpverleningsorganisaties zoals het CLB, de Integrale Jeugdzorg, het alternatieve circuit van de JIC's en JAC's komen aan bod. Je staat ook stil bij enkele actuele uitdagingen, methoden en onderzoeksbevindingen. - Justitieel werk Het domein Justitieel werk loodst je doorheen de boeiende wereld van juridische zorg en hulpverlening. In een eerste luik focus je op straf- en maatregelrecht en komen de belangrijkste organisaties en het beleid voor daders, slachtoffers en burgers aan bod. In een tweede luik sta je stil bij het familie- en jeugdrecht. Je bekijkt o.a. hoe justitieel werk streeft naar een sociaal beleid dat zoveel mogelijk uitsluiting voorkomt en koppelt dit alles aan een portie actualiteit. - Zorg & gezondheid Je krijgt zicht op het algemeen en geestelijk gezondheidsbeleid op Vlaams en federaal Afstudeerrichting Personeelswerk niveau. Je bestudeert de impact van gezondheid en ziekte op verschillende levensdomeinen en hebt aandacht voor specifieke doelgroepen binnen de gezondheidszorg. Je maakt kennis met de verschillende tendensen binnen de gezondheidszorg zoals vermaatschappelijking van de zorg, rechten van de patiënt,..

9 Methodiek Personeelsmanagement 1 Afstudeerrichting Sociaal-cultureel werk Methodiek SCW Werkdomeinen SCW Je verwerft inzicht in de kern van het HRM-vak, namelijk de activiteiten gericht op het plannen en sturen van personeelsstromen, het motiveren en richting geven en ontwikkeling van medewerkers en organisatie. Een geheel van complexe opvattingen, instrumenten en methoden gericht op het vormgeven van de relatie tussen werkgever en werknemer. In dit opleidingsonderdeel verken je de eigenheid van het sociaal cultureel werk. Hoe verhoudt het zich tot sociaal werk in het algemeen? Je staat stil bij relevante denkkaders voor een sociaal cultureel werker, het begrip grondhouding en visievorming. In dit opleidingsonderdeel krijg je zicht op het werkterrein van sociaal cultureel werk. Je werkt rond 4 domeinen: leren en vormen, ontmoeting en recreatie, activering en burgerschap en kunst en cultuur. Waar de denkkaders inzicht biedt in globale termen, begrippen, methodieken zoomen de domeinen in op de concrete praktijk van het sociaalcultureel werk. Het doel van dit opleidingsonderdeel is om jezelf te verdiepen in hoe sociaal-cultureel werk tot uiting komt in de samenleving. KEUZEVAKKEN (1 vak te volgen) 84 - Studium Generale Studium Generale is een lezingenreeks over alle studierichtingen heen. Ieder jaar wordt een specifiek thema behandeld en komen verschillende experts aan het woord. Problematisering en kritische analyse staan hierbij voorop. De lezingenreeks (5 avondlezingen) stimuleert je tot reflectie over actuele vragen waarmee alle vakgebieden geconfronteerd worden. Vanuit een probleemstelling binnen onze hedendaagse samenleving zullen verbanden tussen de studiegebieden worden gesmeed die in het gewone studiepakket afwezig blijven. - Kwaliteit van de Arbeid Levenskwaliteit is verbonden met arbeidskwaliteit en met een bepaald sociaal model. Je verkent wat kwaliteit van de arbeid in de praktijk betekent, je gaat aan de slag met beschikbare gegevens en verkent theorieën en instrumenten die duidelijk aangeven wat onder de kwaliteit van de arbeid moet worden verstaan. 3 84

10 - International Social Work 1 Je verkent de positie van het sociaal werk in een globaliserende wereld. Aan de hand van actuele thema s, leesseminaries, actieve opdrachten en excursies verdiept jezelf in het internationaal sociaal werk en verken je de positie van het sociaal werk in een globaliserende wereld. Vertrekbasis is de capability approach van Sen en Nussbaum, een boeiend krachtenperspectief dat houvast biedt in het verkennen van het mondiale Noord- Zuid perspectief. Je hebt ruimte om eigen interesses uit te diepen en actief te delen. Dit vak wordt (grotendeels) in het Engels aangeboden, maar opdrachten en examen kunnen in het Nederlands. - Migratie en integratie Migratie en Integratie neemt je mee in een boeiend verhaal over sociaal werk in een globaliserende samenleving. Vertrekpunt is Antwerpen als super-diverse stad. Je wordt uitegdaagd om in de stad actief inzichten te toetsen en via een inleefopdracht kennis te maken met de concrete realiteit van samenleven in diversiteit. Daarnaast maak je kennis met beleidsmatige aspecten van migratie en integratie en krijg je sociaal-agogische handelingsperspectieven aangereikt die jou als beginnende professional in staat stellen om vanuit een krachtgericht perspectief de uitdaging van trans/intercultureel werken aan te gaan. - Media en communicatie Dit opleidingsonderdeel laat je kennis maken met diverse aspecten van een communicatiebeleid. Je leert hoe je doelen vooropstelt en deze koppelt aan diverse doelgroepen, je leert het verschil kennen tussen verschillende communicatiekanalen en gaat praktisch aan de slag met deze kennis. Je schrijft persberichten voor het web en gaat aan de slag met de lay-out van je teksten. - ICT (Exel, Word)* Sommige maatschappelijke werkers en zeker personeelswerkers die in een meer administratieve of economische setting terechtkomen, hebben in sterke ICT of taalvaardigheden nodig. Als je deze vaardigheden wil verwerven, kan je ervoor kiezen een opleidingsonderdeel te volgen in de opleiding office management. - Taal (Frans of Engels)* * Deze keuzevakken worden slechts georganiseerd en kunnen alleen gevolgd worden indien dit logistiek mogelijk is. Totaal Trajectschijf 3 Sociaal Werk

11 Opleidingsonderdelen Semester 5 Semester 6 St.p. St.t. CU St.p. St.t. CU AGOGISCHE DENKKADERS & METHODIEKEN Capita selecta In capita selecta krijg je de kans om achter de schermen te kijken van het sociaal werk. Aan de hand van een verkenning van de actualiteit wordt het 'vanzelfsprekende' op losse BACHELORPROEF Ontwikkeling professionele competenties Praktijkseminarie schroeven gezet. Je verkent actuele trends, aangebracht door de docenten en gastsprekers en krijgt de kans om zelf op verkenning te gaan om zo, thematisch, wat vanzelfsprekend lijkt kritisch te spiegelen. Met de bachelorproef bewijs je dat je, op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar, de kennis en competenties hebt verworven eigen aan het beroepsmatig functioneren van de sociaal werker. De bachelorproef bestaat uit de onderstaande opleidingsonderdelen: Je staat stil bij de basiscompetenties van een sociaal werker. In kleine mentorgroepen werk je aan de voorbereiding van je bachelorproef (stage en eindwerk). Je verkent daarbij je stagecontext en het werkveld, reflecteert over de basiscompetenties van de sociaal werker en je persoonlijk leertraject. Je leert een thema theoretisch uitdiepen en illustreren met cases. Tijdens het zesde semester dompel je je als student onder in de praktijk en werk je aan het eindwerk om uiteindelijk je bachelorproef af te leggen. In het praktijkseminarie ga je als student, samen met de docenten, je praktijkervaringen theoretisch-methodisch duiden met relevante aangeboden kaders en modellen. Als een learning community onderzoek je hoe, en met welke methoden en technieken, je transities in de sociale werkelijkheid kan beschrijven en beïnvloeden PROFESSIONEEL ORIËNTEREN EN ONTWIKKELEN - Stage 2 Deze verdiepende stage maakt deel uit van de bachelorproef. Als sluitstuk van je opleiding maak je gedurende minimaal 12 weken stage deel uit van en functioneer je in een professionele organisatie. Binnen een gestructureerde en begeleide leersituatie, waarbij de (12) 360u 12 weken 4/5 à 30u/week

12 - Supervisie 2 eindresultaten zichtbaar en aanwijsbaar dienen te zijn, verwerf je zicht op je eigen functioneren. Als stagiair leer je de functie van maatschappelijk assistent (maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk, personeelswerk) in zijn verschillende aspecten uit te voeren. Ook deze stage kies en zoek je zelfstandig, met de nodige ondersteuning. Vier dagen stage worden weer afgewisseld met een wekelijkse terugkomdag op de hogeschool. Naast lessen heb je ook supervisie tijdens deze terugkomdag. Je gaat verder aan de slag om verdiepend te werken aan je eigen/persoonlijk beroepsmatig handelen. Een internationale stage behoort zeker ook tot de mogelijkheden. Eindwerk Het eindwerk is een schriftelijk werkstuk, waarin je vertrekt vanuit een probleemstelling die relevant is voor het werkveld. Deze probleemstelling kader je in de sociale en maatschappelijke context door middel van literatuur. Je verdiept jezelf in het thema, het project of het (actie-)onderzoek en bouwt expertise op in dit domein. (3) (90) Afstudeerrichting Maatschappelijk werk Samenleving en Hulpverlening In het opleidingsonderdeel Samenleving en Hulpverlening ligt de focus op de specifieke positie van de sociaal werker als actor tussen mens en samenleving. Je vertrekt vanuit de (internationale) actualiteit en legt structurele verbanden en veranderingsprocessen bloot die de identiteit van het beroep sturen. Centraal staan de professionele identiteit, de maatschappelijke positie en de legitimatie van het sociaal werk. Samenleving en Hulpverlening integreert professionele en sociaalwetenschappelijke kaders en bevat een actieve component waarin je zelf onderzoekt, reflecteert en schrijven. Denkkaders, methoden en werkvelden MW Een verdieping in het werkveld van de maatschappelijk werker en specifieke thema s. - Labo MW Je kiest voor één van de vier werkdomeinen: algemene dienstverlening en tewerkstelling, zorg en gezondheid, justitieel werk en jeugd en gezin domein, gelinkt aan je stage in het 6 de semester. In het gekozen domein krijg je de mogelijkheid om je intensief te verdiepen in de specificiteit van de doelgroepen, de gehanteerde methoden en technieken. We werken met actieve hoorcolleges, inoefenen van de methoden en technieken door analyse en toepassing van gevalsstudies. Er is ook ruimte voor eigen onderzoek en specialisatie als grondige voorbereiding voor de stage.

13 - Psychopathologie voor maatschappelijk werk In psychopathologie ga je dieper in op de psychische stoornissen. Achtergronden, belevingen en gedragingen van psychisch gestoorde mensen worden belicht. Concrete situaties (eventueel uit stage-ervaringen) vormen steeds het uitgangspunt. De vraag hoe je als hulpverlener met bepaald gedrag kan omgaan, staat centraal. Na een algemene inleiding verdiep je jezelf in de specifieke psychopathologische problematieken van het gekozen domein. - Recht voor maatschappelijk werk Voor recht word je geconfronteerd met bijzondere vraagstukken uit het recht. Topics uit het strafrecht en het burgerlijk recht worden uitgediept (bijvoorbeeld: internering, schuldbemiddeling). Daar bestudeer je het vreemdelingenrecht. In het individueel arbeidsrecht komt de individuele arbeidsovereenkomst met ontslag en schorsing aan bod. De arbeidstijd en het welzijn van de werknemer worden behandeld in de arbeidsreglementering. Keuzevakken MW (9 studiepunten te volgen in sem. 1 en/of 2) - Sociaal werk onderzoek In dit opleidingsonderdeel zal je meewerken aan een lopend onderzoek van Kronos, onder begeleiding van onderzoekers. Kronos, het kenniscentrum van de opleiding sociaal werk, voert praktijkonderzoek voor en met het sociaal werk uit. Het thema van het onderzoek wordt samen met jou afgebakend. Je werkt verdiepend aan onderzoeksvaardigheden en leert zelfstandig een onderzoek uitvoeren. Literatuuronderzoek, dataverzameling en dataverwerking staan op het programma. Dit opleidingsonderdeel geeft jou de mogelijkheid om een bepaald werkveld en de trends hierin grondig te verkennen en aanbevelingen te formuleren. je staat ook kritisch stil bij enkele vraagstukken uit het sociaal werk onderzoek. - Bemiddeling In dit keuzevak leer je hoe je via bemiddeling cliënten terug de kracht en tools kan aanreiken om constructief met conflicten te leren omgaan. Je krijgt naast een theoretisch kader waarin de maatschappelijke en rechterlijke evoluties van bemiddeling in een supranationale context worden geduid, ook een methodisch kader aangereikt. Dit laatste bestaat uit een kritische bespreking van enkele basisvoorwaarden om als bemiddelaar aan de slag te gaan, de aftoetsing van enkele modellen aan casuïstiek, en de verfijning van het common learning concept door middel van o.a. rollenspelen en een discussieforum.

14 - Outreachend werken Outreachend werken betekent dat je de veiligheid van je bureau en organisatie achter je laat. Door je in de leefwereld van de cliënt te begeven, ben je enerzijds kwetsbaar maar kun je anderzijds op een heel directe manier met mensen omgaan. Deze manier van werken vereist specifieke competenties die je in deze keuzemodule aanleert. Samen met mensen uit het werkveld staan je stil bij allerlei vaardigheden en houdingen die de outreacher onder de knie moet hebben om op een respectvolle manier te kunnen werken met mensen zowel aan huis als in de publieke ruimte. Outreachende hulpverleners kunnen aan de slag in OCMW's, huisvestingsmaatschappijen, preventiediensten, het jeugdwerk, drughulpverlening en het straathoekwerk. - Interprofessioneel werken in de IPSIG staat voor interprofessionele samenwerking in de gezondheidszorg. Het is een gezondheidszorg (IPSIG) interdisciplinair project waar elk jaar meer dan 450 studenten uit alle hogescholen van Antwerpen en de UA aan deelnemen. 5 dagen lang word je in kleine groepen ondergedompeld in een prikkelend gezondheidsbad. Je leert er samen een zorgplan opmaken, ethische casussen uitspitten, je eigen competenties ontdekken en verder ontwikkelen, filmfragmenten ontleden en bespreken en bovenal hoe je in de toekomst met o.a. artsen, verpleegkundigen, kine s, ergo s, optimaal kan samenwerken. - Gezinsgericht Onderwijsondersteunend In dit opleidingsonderdeel leer je wat onderwijsopbouwwerk is en hoe je kan werken met werken kwetsbare gezinnen waar het onderwijsondersteunend klimaat ontoereikend is. Via het project De Leertrein van de Schoolbrug werk je met gezinnen met kinderen in de lagere school. Je biedt leerondersteuning aan door wekelijkse huisbezoeken. Je treedt op als modelfiguur en tracht de ouder te versterken in haar onderwijsondersteunende rol t.a.v. haar kind. Door tips te geven, samen in te oefenen en de communicatie met de school te begeleiden, zal de ouder hier na de ondersteuning verder mee aan de slag kunnen. Je wordt hierbij goed ondersteund door de onderwijsopbouwwerker via uitgebreide verslaggeving, feedback en gezamenlijke intervisiemomenten. - Methodiek Personeelsmanagement 1 Je krijgt zicht op de kern van het HRM-vak: de activiteiten gericht op het plannen en sturen van personeelsstromen, het motiveren, richting geven en ontwikkelen van medewerkers en organisatie, een geheel van complexe opvattingen, instrumenten en methoden gericht op het vormgeven van de relatie tussen werkgever en werknemer

15 - International Social Work 2 Internationaal Sociaal Werk 2 focust op de internationale (infra)structuur van het sociaal werk. Je volgt de ontwikkelingen die het sociaal werk actueel doormaakt in een voornamelijk Europese context, maar je kijkt ook breder naar het mondiale niveau. Je stuurt zelf mee jouw leertraject: je bepaalt mee de thema s en werkt zelf opdrachten uit, specifieke interesses vinden zeker een plaats in dit vak. Een verdiepend meerdaags internationaal seminarie is een onderdeel van International Social Work 2. Je koppelt dit opleidingsonderdeel bij voorkeur aan (de voorbereiding van) een actieve internationale ervaring. Het vak wordt (grotendeels) in het Engels aangeboden, maar opdrachten en examen kunnen in het Nederlands. - Studium Generale (Artesis) Studium Generale is een lezingenreeks over alle studierichtingen heen. Ieder jaar wordt een specifiek thema behandeld en komen verschillende experts aan het woord. Problematisering en kritische analyse staan hierbij voorop. De lezingenreeks (5 avondlezingen) stimuleert je tot reflectie over actuele vragen waarmee alle vakgebieden geconfronteerd worden. Vanuit een probleemstelling binnen onze hedendaagse samenleving zullen verbanden tussen de studiegebieden worden gesmeed die in het gewone studiepakket afwezig blijven Afstudeerrichting Personeelswerk Methodiek Personeelsmanagement 2 Arbeid en Samenleving Nu je al een zicht hebt op wat personeelsmanagement betekent, ga je jezelf verder verdiepen in bepaalde thema s en instrumenten en dit aan de hand van concrete cases, wetenschappelijke artikels en actualiteit. Op deze wijze kan je de theorie in de praktijk leren toepassen. Je verwerft inzicht in de plaats en context van arbeid in de samenleving. Arbeidsethos, kwaliteit van de arbeid, waardig werk, analyse en synthese van de arbeidsmarkt, werkgelegenheid en werkloosheid, theorieën arbeidsmarkt, activerend arbeidsmarktbeleid zijn de boeiende thema s waarmee je aan de slag gaat.

16 Arbeidsrecht Je bestudeert het Belgisch arbeidsrecht op een overzichtelijke wijze. Je staat stil bij een aantal belangrijke topics zoals enkele bijzondere arbeidsovereenkomsten, de arbeidsreglementering en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Concrete voorbeelden, casussen en verwijzingen naar de rechtspraak en de actualiteit maken het geheel aanschouwelijk. Praktijk Sociaal Recht Oefeningen laten je toe het arbeidsrecht toe aan de hand van de rechtsbronnen, die je op deze manier ook praktisch leert te hanteren. Arbeidsverhoudingen Je krijgt zicht krijgen op het spel, de spelers, de spelregels en het speelveld van het sociaal overleg. De werking van organisaties, voorzieningen, het collectief arbeidsrecht en de actualiteit rond arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, stakingen, sluitingen, overleg, opzetten sociale verkiezingen, sluiten van CAO s, eindeloopbaandebat staan in de kijker. Keuzevakken PW (9 studiepunten te volgen in sem. 1 en/of 2) - Sociaal werk onderzoek In dit opleidingsonderdeel zal je meewerken aan een lopend onderzoek van Kronos, onder begeleiding van onderzoekers. Kronos, het kenniscentrum van de opleiding sociaal werk, voert praktijkonderzoek voor en met het sociaal werk uit. Het thema van het onderzoek wordt samen met jou afgebakend. Je werkt verdiepend aan onderzoeksvaardigheden en leert zelfstandig een onderzoek uitvoeren. Literatuuronderzoek, dataverzameling en dataverwerking staan op het programma. Dit opleidingsonderdeel geeft jou de mogelijkheid om een bepaald werkveld en de trends hierin grondig te verkennen en aanbevelingen te formuleren. je staat ook kritisch stil bij enkele vraagstukken uit het sociaal werk onderzoek. - Bemiddeling In dit keuzevak leer je hoe je via bemiddeling cliënten terug de kracht en tools kan aanreiken om constructief met conflicten te leren omgaan. Je krijgt naast een theoretisch kader waarin de maatschappelijke en rechterlijke evoluties van bemiddeling in een supranationale context worden geduid, ook een methodisch kader aangereikt. Dit laatste bestaat uit een kritische bespreking van enkele basisvoorwaarden om als bemiddelaar aan de slag te gaan, de aftoetsing van enkele modellen aan casuïstiek, en de verfijning van het common learning concept door middel van o.a. rollenspelen en een discussieforum.

17 - Vaardigheden Personeelswerk Je gaat nog een stap verder in de ontwikkeling van een aantal essentiële vaardigheden van de personeelswerker. Je verbetert je onderhandelingstechnieken en leert omgaan met conflicten. Daarnaast leer je de principes van een mensvriendelijk, prestatiegericht en duurzaam HR-beleid onderzoeken binnen een organisatie. Naast verbetervoorstellen ontwikkelen, krijg je ook zicht op de financiële status van een organisatie en kan je resultaten interpreteren en advies formuleren. - Advisering en organisatieverandering Wat is de zin en betekenis van verandering en/of ontwikkeling, welke betekenis geeft de leidinggevende aan het verandertraject en welk betekenis geeft de medewerker hieraan, zijn alle activiteiten en interventies wel zin- en betekenisvol? Als personeelsmedewerker werk je als adviseur in deze processen en is het van essentieel belang dat je in elke fase van het adviesproces aandacht besteedt aan alles wat de kwaliteit van jouw aanbevelingen bevordert. - International Social Work 2 Internationaal Sociaal Werk 2 focust op de internationale (infra)structuur van het sociaal werk. Je volgt de ontwikkelingen die het sociaal werk actueel doormaakt in een voornamelijk Europese context, maar je kijkt ook breder naar het mondiale niveau. Je stuurt zelf mee jouw leertraject: je bepaalt mee de thema s en werkt zelf opdrachten uit, specifieke interesses vinden zeker een plaats in dit vak. Een verdiepend meerdaags internationaal seminarie is een onderdeel van International Social Work 2. Je koppelt dit opleidingsonderdeel bij voorkeur aan (de voorbereiding van) een actieve internationale ervaring. Het vak wordt (grotendeels) in het Engels aangeboden, maar opdrachten en examen kunnen in het Nederlands. - Studium Generale (Artesis) Studium Generale is een lezingenreeks over alle studierichtingen heen. Ieder jaar wordt een specifiek thema behandeld en komen verschillende experts aan het woord. Problematisering en kritische analyse staan hierbij voorop. De lezingenreeks (5 avondlezingen) stimuleert je tot reflectie over actuele vragen waarmee alle vakgebieden geconfronteerd worden. Vanuit een probleemstelling binnen onze hedendaagse samenleving zullen verbanden tussen de studiegebieden worden gesmeed die in het gewone studiepakket afwezig blijven. Afstudeerrichting Sociaal-cultureel werk

18 Methoden Sociaal-cultureel Werk in dit opleidingsonderdeel verdiep je jezelf in de verschillende functies van het sociaal cultureel werk. Je experimenteert met verschillende methoden die ingezet kunnen worden in de professionele sociaal-cultureel werk context. Beleidsbeïnvloeding Sociaal-Cultureel Werk Binnen dit opleidingsonderdeel krijg je zicht op beleidsvoering en beleidsbeïnvloeding. Je bekijkt de rol van de sociaal-cultureel werker op vlak van besluitvorming, beleidsprocessen, het maken en beïnvloeden van beleid. Daarnaast verwerf je ook inzicht in de politieke besluitvoering en krijg je concrete tools aangereikt om in deze context als sociaal-cultureel werker aan de slag te gaan. Sociaal-Cultureel Werk en samenleving SociaalCultureel Werk ziet zich in een snel veranderende samenleving geconfronteerd met tal van maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen die zowel de identiteit, positie als kracht van het beroep uitdagen. In dit opleidingsonderdeel worden de beroepseigen kaders uit de opleiding en jouw prille beroepservaring geïntegreerd om actuele uitdagingen te onderzoeken en beschrijven. Vanuit een wisselend perspectief van afstand nemen en verdiepen, leer je het voortouw nemen in het beargumenteerd promoten van jouw beroep. Projectmatig leren en werken In dit opleidingsonderdeel werk je in een real-life situatie. Je gaat aan de slag in kleine groepen en werkt via de methode van projectmatig werken een project uit in samenwerking met het werkveld en een doelgroep. Er staan drie grote doelen voorop: het leren van de methode projectmatig werken, integratie van inhouden, vaardigheden en attitudes en het vergroten van het reflectievermogen op vlak van professionele ontwikkeling. Keuzevakken SCW (9 studiepunten te volgen in sem. 1 en/of 2) - Sociaal werk onderzoek In dit opleidingsonderdeel zal je meewerken aan een lopend onderzoek van Kronos, onder begeleiding van onderzoekers. Kronos, het kenniscentrum van de opleiding sociaal werk, voert praktijkonderzoek voor en met het sociaal werk uit. Het thema van het onderzoek wordt samen met jou afgebakend. Je werkt verdiepend aan onderzoeksvaardigheden en leert zelfstandig een onderzoek uitvoeren. Literatuuronderzoek, dataverzameling en dataverwerking staan op het programma. Dit opleidingsonderdeel geeft jou de mogelijkheid om een bepaald werkveld en de trends hierin grondig te verkennen en aanbevelingen te formuleren. je staat ook kritisch stil bij enkele vraagstukken uit het sociaal werk onderzoek.

19 - Bemiddeling In dit keuzevak leer je hoe je via bemiddeling cliënten terug de kracht en tools kan aanreiken om constructief met conflicten te leren omgaan. Je krijgt naast een theoretisch kader waarin de maatschappelijke en rechterlijke evoluties van bemiddeling in een supranationale context worden geduid, ook een methodisch kader aangereikt. Dit laatste bestaat uit een kritische bespreking van enkele basisvoorwaarden om als bemiddelaar aan de slag te gaan, de aftoetsing van enkele modellen aan casuïstiek, en de verfijning van het common learning concept door middel van o.a. rollenspelen en een discussieforum. - Outreachend werken Outreachend werken betekent dat je de veiligheid van je bureau en organisatie achter je laat. Door je in de leefwereld van de cliënt te begeven, ben je enerzijds kwetsbaar maar kun je anderzijds op een heel directe manier met mensen omgaan. Deze manier van werken vereist specifieke competenties die je in deze keuzemodule aanleert. Samen met mensen uit het werkveld staan je stil bij allerlei vaardigheden en houdingen die de outreacher onder de knie moet hebben om op een respectvolle manier te kunnen werken met mensen zowel aan huis als in de publieke ruimte. Outreachende hulpverleners kunnen aan de slag in OCMW's, huisvestingsmaatschappijen, preventiediensten, het jeugdwerk, drughulpverlening en het straathoekwerk. - Kunsteducatie en kunstbemiddeling Je maakt kennis met het werkveld waarin de verschillende kunsten aan bod komen. Je onderzoekt verschillende werkvormen om als sociaal werker tussen kunstenaar en publiek te bemiddelen, te inspireren, te activeren en te reflecteren. Je krijgt de mogelijkheid om verdiepend te werken rond kunsteducatie en kunstbemiddeling aan de hand van praktijkvoorbeelden. - Methodiek Personeelsmanagement 1 Je krijgt zicht op de kern van het HRM-vak: de activiteiten gericht op het plannen en sturen van personeelsstromen, het motiveren, richting geven en ontwikkelen van medewerkers en organisatie, een geheel van complexe opvattingen, instrumenten en methoden gericht op het vormgeven van de relatie tussen werkgever en werknemer.

20 - International Social Work 2 Internationaal Sociaal Werk 2 focust op de internationale (infra)structuur van het sociaal werk. Je volgt de ontwikkelingen die het sociaal werk actueel doormaakt in een voornamelijk Europese context, maar je kijkt ook breder naar het mondiale niveau. Je stuurt zelf mee jouw leertraject: je bepaalt mee de thema s en werkt zelf opdrachten uit, specifieke interesses vinden zeker een plaats in dit vak. Een verdiepend meerdaags internationaal seminarie is een onderdeel van International Social Work 2. Je koppelt dit opleidingsonderdeel bij voorkeur aan (de voorbereiding van) een actieve internationale ervaring. Het vak wordt (grotendeels) in het Engels aangeboden, maar opdrachten en examen kunnen in het Nederlands. - Studium Generale (Artesis) Studium Generale is een lezingenreeks over alle studierichtingen heen. Ieder jaar wordt een specifiek thema behandeld en komen verschillende experts aan het woord. Problematisering en kritische analyse staan hierbij voorop. De lezingenreeks (5 avondlezingen) stimuleert je tot reflectie over actuele vragen waarmee alle vakgebieden geconfronteerd worden. Vanuit een probleemstelling binnen onze hedendaagse samenleving zullen verbanden tussen de studiegebieden worden gesmeed die in het gewone studiepakket afwezig blijven. Totaal 30 30

PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK. MODELTRAJECT Jaar 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2014/2015

PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK. MODELTRAJECT Jaar 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2014/2015 PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK MODELTRAJECT Jaar 1 Inleiding sociale agogiek In dit opleidingsonderdeel staat verandering centraal. We belichten niet enkel de beïnvloeding van gedrag en het welzijn

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK. MODELTRAJECT Jaar 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016

PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK. MODELTRAJECT Jaar 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016 PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK MODELTRAJECT Jaar 1 Inleiding sociale agogiek In dit opleidingsonderdeel staat verandering centraal. We belichten niet enkel de beïnvloeding van gedrag en het welzijn

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor in

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders Verkort programma Sociaal Werk 2015-2016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK. MODELTRAJECT Jaar 1 OPLEIDINGSONDERDELEN 2016/2017

PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK. MODELTRAJECT Jaar 1  OPLEIDINGSONDERDELEN 2016/2017 PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK MODELTRAJECT Jaar 1 Inleiding sociale agogiek In dit opleidingsonderdeel staat verandering centraal. We belichten niet enkel de beïnvloeding van gedrag en het welzijn

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in het Onderwijs - Kleuteronderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Lager Onderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Secundair Onderwijs, Bachelor in de Verpleegkunde,

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE

PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE MODELTRAJECT JAAR 1 Leerprocesbegeleiding en (ortho)(ped)agogische praktijk Uit ervaring kan je leren als je de ruimte krijgt om bij die ervaring stil te staan. Je

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor sociaal werk. Maatschappelijk werk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor sociaal werk. Maatschappelijk werk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor sociaal werk Maatschappelijk werk Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor sociaal werk Maatschappelijk werk Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP!

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! 01/10/2013:!Artesis Hogeschool (autonome hogeschool)!!+ Plantijn Hogeschool (provinciale hogeschool)! 4 departementen + 2 schools of arts (conservatorium,

Nadere informatie

Professionele bachelor Orthopedagogie MODELTRAJECT 1 OPLEIDINGSONDERDELEN 2013/2014

Professionele bachelor Orthopedagogie MODELTRAJECT 1  OPLEIDINGSONDERDELEN 2013/2014 Professionele bachelor Orthopedagogie MODELTRAJECT 1 Leerprocesbegeleiding en (ortho)(ped)agogische praktijk Uit ervaring kan je leren als je de ruimte krijgt om bij die ervaring stil te staan. Je leert

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1 Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk Academiejaar 2007-2008 Bijlage 1 IOUD Bachelor in het Sociaal Werk Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het Sociaal Werk 2 de

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-07-10) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor sociaal werk. Maatschappelijk werk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor sociaal werk. Maatschappelijk werk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 bachelor sociaal werk Maatschappelijk werk Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor sociaal werk Maatschappelijk werk Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor sociaal werk. personeelswerk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor sociaal werk. personeelswerk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor sociaal werk personeelswerk Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor sociaal werk Personeelswerk Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-0-22) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR SOCIAAL WERK MAATSCHAPPELIJK WERK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR SOCIAAL WERK MAATSCHAPPELIJK WERK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR SOCIAAL WERK MAATSCHAPPELIJK WERK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR SOCIAAL WERK MAATSCHAPPELIJK WERK * Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW. Hieronder vind

Nadere informatie

Verkort traject SOCIAAL WERK na het behalen van de academische bachelor in de criminologische wetenschappen

Verkort traject SOCIAAL WERK na het behalen van de academische bachelor in de criminologische wetenschappen Verkort traject SOCIAAL WERK na het behalen van de academische bachelor in de criminologische wetenschappen TRAJECT IN AFSTANDSONDERWIJS Totale studieomvang: 102 studiepunten Minimale studieduur: 2 jaar

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor sociaal werk. Sociaalcultureel. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor sociaal werk. Sociaalcultureel. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor sociaal werk Sociaalcultureel werk Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor sociaal werk Sociaal-cultureel werk Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor sociaal werk. personeelswerk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor sociaal werk. personeelswerk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 bachelor sociaal werk personeelswerk Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor sociaal werk Personeelswerk Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma (2014-2015) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016 PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016 Modeltraject eerste jaar Semester 1 Professioneel redeneren 1 6 ECTS Je zal de geschiedenis en de specifieke plaats van ergotherapie binnen de organisatie

Nadere informatie

Professionele bachelor in de Ergotherapie

Professionele bachelor in de Ergotherapie Professionele bachelor in de Ergotherapie 2012 2013 Beknopte beschrijving van de opleidingsonderdelen Modeltraject eerste jaar Semester 1 Inleiding ergotherapie Je zal de geschiedenis en de specifieke

Nadere informatie

Verbinden vanuit diversiteit

Verbinden vanuit diversiteit Verbinden vanuit diversiteit Krachtgericht sociaal werk in een context van armoede en culturele diversiteit Studievoormiddag 6 juni 2014 Het verhaal van Ahmed Een zoektocht met vele partners Partners De

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015)

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015) Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (201-201) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor sociaal werk. Sociaalcultureel. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor sociaal werk. Sociaalcultureel. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor sociaal werk Sociaalcultureel werk Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor sociaal werk Sociaal-cultureel werk Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor sociaal werk. Maatschappelijk werk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor sociaal werk. Maatschappelijk werk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2016/2017 bachelor sociaal werk Maatschappelijk werk Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen bachelor sociaal werk Maatschappelijk werk Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod

Nadere informatie

Banaba sociale gezondheidszorg OO Verpleegkundige Wetenschappen

Banaba sociale gezondheidszorg OO Verpleegkundige Wetenschappen BANABA IN DE SOCIALE GEZONDHEIDSZORG Opleidingsonderdeel Verpleegkundige wetenschappen Algemeen. Het opleidingsonderdeel Verpleegkundige wetenschappen maakt deel uit van de opleiding banaba in de Sociale

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR SOCIAAL WERK PERSONEELSWERK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR SOCIAAL WERK PERSONEELSWERK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR SOCIAAL WERK PERSONEELSWERK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR SOCIAAL WERK PERSONEELSWERK * Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2016/2017

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2016/2017 PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016 Modeltraject eerste jaar Semester 1 Professioneel redeneren 1 6 ECTS Je zal de geschiedenis en de specifieke plaats van ergotherapie binnen de organisatie

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor sociaal werk. personeelswerk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor sociaal werk. personeelswerk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2016/2017 bachelor sociaal werk personeelswerk Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen bachelor sociaal werk ersoneelswerk Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS KRACHTGERICHTE HULPVERLENING IN DIALOOG Bind-Kracht staat voor een kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen in armoede. Krachtgericht werken,

Nadere informatie

3.6 Diversiteit is meer dan verschil in cultuur 91 3.7 Antwoorden uit de gezondheidswetenschappen

3.6 Diversiteit is meer dan verschil in cultuur 91 3.7 Antwoorden uit de gezondheidswetenschappen Inhoud Inleiding 7 1 Diversiteit in jouw leven 13 1.1 Identiteit 13 1.2 Sociale identiteit 15 1.3 Sociale deelidentiteiten 17 1.4 Multiculturele persoonlijkheden 20 1.5 Aspecten van persoonlijkheden 24

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

OW09A. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis

OW09A. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis OW09A Post-hbo opleiding Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken mensenkennis Post-hbo opleiding jeugd en gezin: outreachend en oplossingsgericht werken Uitgaan van de eigen kracht van ouders

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Opleiding ouderbegeleiding

Opleiding ouderbegeleiding Opleiding ouderbegeleiding me nse nkennis vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling Als je krachtgericht werken met het netwerk rond het kind wilt invullen, dan zit hier alles in. Vanuit een betere

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde.

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. WIE? WAT? WAAROM? HUMANE wetenschappen Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. HUM WET IS HET IETS VOOR MIJ? HUMANE WETENSCHAPPEN VISIE Van leerlingen Humane wetenschappen

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS 2017/2018 BACHELOR SOCIAAL WERK SOCIAAL- CULTUREEL WERK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS 2017/2018 BACHELOR SOCIAAL WERK SOCIAAL- CULTUREEL WERK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS 2017/2018 BACHELOR SOCIAAL WERK SOCIAAL- CULTUREEL WERK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR SOCIAAL WERK SOCIAAL-CULTUREEL WERK * Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod

Nadere informatie

Vakken TOP IB-opleiding. Onderwijsbegeleiding

Vakken TOP IB-opleiding. Onderwijsbegeleiding Vakken TOP IB-opleiding Onderwijsbegeleiding : Kennis van de verschillende probleemgebieden waarin een onderwijsbegeleider functioneert en inzicht in handelingsopties die hij heeft. Inzicht in de actuele

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Economie (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent op zoek naar een studierichting die aansluit bij jouw interesses? Al eens nagedacht over de studierichting

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Voorwoord. `Als je alleen maar een hamer hebt, ga je alles om je heen zien als iets dat wel een mep kan gebruiken.' (Edgar Schein)

Voorwoord. `Als je alleen maar een hamer hebt, ga je alles om je heen zien als iets dat wel een mep kan gebruiken.' (Edgar Schein) `Als je alleen maar een hamer hebt, ga je alles om je heen zien als iets dat wel een mep kan gebruiken.' (Edgar Schein) Dit boek is bestemd voor studenten die worden opgeleid tot professional in sociale

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Social Work Voltijd 2017-2018 Titel Grondslagen 1 ASW-V1GROND1-17 Cursusnaam Grondslagen 1 Werkvormen: Werkvorm Frequentie de werkvorm aangeboden? Hoorcollege Grondslagen

Nadere informatie

Outreach: ja hallo 19/05/2016

Outreach: ja hallo 19/05/2016 Outreach: ja hallo 19/05/2016 Inhoud 1. Visie 2. Quality of Life 3. Quickscan 4. De cirkel Visie? Visie geeft denken en handelen vorm Mens-en maatschappijvisie Ruimer dan outreach alleen Iedereen heeft

Nadere informatie

Beweging in veranderende organisaties

Beweging in veranderende organisaties Beweging in veranderende organisaties Kilian Bennebroek Gravenhorst Werken met vragenlijsten voor versterking van veranderingsprocessen PROFESSIONEEL ADVISEREN 5 Inhoud Voorwoord 7 Opzet van het boek 9

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

Beroepsgeheim in de drughulpverlening

Beroepsgeheim in de drughulpverlening Beroepsgeheim in de drughulpverlening KU Leuven Broeders van Liefde Studiedag De8 Antwerps Integratiecentrum Antwerpen, 15 januari 2013 Inleiding Specifieke invalshoek Vanuit West-Europese en Vlaamse cultuur

Nadere informatie

KHLeuven. Internationale competenties. Forum ADINSA, 15 mei 2012. Klaas Vansteenhuyse Leen Hellinckx

KHLeuven. Internationale competenties. Forum ADINSA, 15 mei 2012. Klaas Vansteenhuyse Leen Hellinckx KHLeuven Internationale competenties Forum ADINSA, 15 mei 2012 Klaas Vansteenhuyse Leen Hellinckx 1 KHLeuven 7.200 studenten 13 bachelor programma s 7 banaba programma s 4 departmenten campus Teacher Education

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

Verkorte trajecten PBA SOW voltijds (*)

Verkorte trajecten PBA SOW voltijds (*) Opleidingsprogramma PBA SOW voltijdse verkorte traject 2014-2015 Verkorte trajecten PBA SOW voltijds 2014-2015 (*) ABA/MA PED WET ABA/MA POLITIEK & SOCIALE WET -SOCIOLO- GIE ABA/MA PSYCHOLOGIE GRADUAAT

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Modulebeschrijvingen Master Learning & Innovation 2016-2017

Modulebeschrijvingen Master Learning & Innovation 2016-2017 Modulebeschrijvingen Master Learning & Innovation 2016-2017 1 Inhoudsopgave Veranderen in het perspectief van leren als bouwsteen... 3 Innovatief Ontwerpen van Onderwijs... 4 Digitaal leren innoveren...

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Auteurs: Annemie Spooren (Hogeschool PXL) Els Knippenberg (Hogeschool PXL) Frederik Houben (Hogeschool PXL) 1 INDEX 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

De kracht van werkplekleren. Peggy Van Acker. Seminarie Onderwijskunde Seminarie 1: Feedback Begeleiding Coaching 28 januari 2014

De kracht van werkplekleren. Peggy Van Acker. Seminarie Onderwijskunde Seminarie 1: Feedback Begeleiding Coaching 28 januari 2014 De kracht van werkplekleren. Peggy Van Acker Seminarie Onderwijskunde Seminarie 1: Feedback Begeleiding Coaching 28 januari 2014 Agenda Info opleiding bachelor Retailmanagement Concept duaal leren & werkplekleren

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Doelgroepen B Code: Doelgroepen B Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands Lector(en):

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

OW09A. Outreachend Werken met jeugdigen en gezinnen. Post-hbo opleiding. mensenkennis

OW09A. Outreachend Werken met jeugdigen en gezinnen. Post-hbo opleiding. mensenkennis OW09A Post-hbo opleiding Outreachend Werken met jeugdigen en gezinnen mensenkennis Post-hbo opleiding outreachend werken met jeugdigen en gezinnen Iedere hulpvrager is gebaat bij een outreachende manier

Nadere informatie

Informatie & Beroepsgeheim

Informatie & Beroepsgeheim Informatie & Beroepsgeheim Duffel 1 december 2009 Axel Liégeois, Waarden in dialoog, hoofdstuk 7, p. 147-181. Inleiding Afbakening onderwerp Alle gegevens over zorgvrager in zijn of haar leefwereld Mondeling

Nadere informatie

OPLEIDING LEVENSBESCHOUWING, OVERHEID EN SAMENLEVING

OPLEIDING LEVENSBESCHOUWING, OVERHEID EN SAMENLEVING OPLEIDING LEVENSBESCHOUWING, OVERHEID EN SAMENLEVING Tweejarige deeltijdse academische opleiding voor professionals centrum voor migratie en interculturele studies Universiteit Antwerpen SITUERING Eén

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen (180 sp) Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Maatschappelijke vorming

Maatschappelijke vorming toelichting Hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een actieve, verantwoordelijke en sociale burger? Een belangrijke taak van de school is om leerlingen voor te bereiden op hun

Nadere informatie

Postmaster opleiding seksuologie

Postmaster opleiding seksuologie mensenkennis De docenten komen uit het werkveld. Dit vind ik een plus, op deze manier worden theorie en praktijk goed met elkaar verbonden. Postmaster opleiding seksuologie Postmaster opleiding seksuologie

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Mens en maatschappij Code: 3.20 Cluster: In omvorming Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie