corpocon a Algemene voorwaarden CCL I Legal & Letselschade Algemene Voorwaarden 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "corpocon a Algemene voorwaarden CCL I Legal & Letselschade Algemene Voorwaarden 2012"

Transcriptie

1 à:' corpocon a laim. n I Postbus BC Alphen aan den Rijn rv lf s KvK BTW NL161714B7OBO3 tng Algemene voorwaarden CCL I Legal & Letselschade Algemene Voorwaarden 2012 AÉikel 1 Begrippen '1. Corpocon Legal: CCL is een eenmanszaak die als doel heeft de belangen te behartigen van letselschadeslachtoffers. CCL is als zodanig onder nummer KVK ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon van wie Corpocon Legal een opdracht heeft aanvaard of met wie Corpocon Legal op welke wijze ook in onderhandeling is of is geweest over het verstrekken van een opdracht. AÉikel 2 Toepasselijkheid '1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Corpocon Legal verstrekte of te verstrekken opdrachten evenals op onderhandelingen over opdrachten, ongeacht of die tot stand zijn gekomen. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de opdracht waarvoor deze zijn overeengekomen, niet op eerdere of latere opdrachten. 3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze voonrvaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Corpocon Legal op de opdracht van toepassing zijn verklaard. Artikel 3 Overeenkomst 1. Een opdracht komtot stand door aanvaarding daarvan door Corpocon Legal. Op de opdracht is de regeling Boek 7 Titel 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing, behoudens en voor zover daarvan in deze voorwaarden, en/of de overeenkomst met de opdrachtgever, wordt afgeweken. 2. Elke opdracht wordt schriftelijk aanvaard, waartoeen overeenkomst tussen Corpocon Legal en de opdrachtgever standaard individueel zal worden opgesteld en ondertekend. Deze is leidend. 3. Bij onduidelijkheden prevaleert de tekst van die overeenkomst en daarna van deze voorwaarden boven het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek. 4. Zonodig in afwijking van artikelt:4048w, bepaaltcorpocon Legalwie metde uitvoering van een opdracht wordt belast, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bij de aanvaarding van de opdracht anders is overeengekomen. expertise bij hetverhalen van letsel en schade I mediation bij letselschadeclaims voorslachtofíers 0nze aanspíakelijkheid is beperkttot het bedrag dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeíaar terzake uitkeert.

2 AÉikel4 Opdrachten 1. Onder'opdracht' worden in deze voorwaarden navolgende werkzaamheden verstaan: vaststellen en/of onderzoeken van, rapporteren over, adviseren en bemiddelen bij (letsel-)schade in de ruimste zin van het woord, het verhalen van loonschade, het verhalen van uitgekeerde schadepenningen en verder alle werkzaamheden in het kader van de bedrijfsuitoefening die hierboveniet genoemd zijn. 2. Indien de opgedragen werkzaamheid niet in het eerste lid is genoemd, zal deze in de opd rachtbevestigi n g of overeen komst worden omsch reven. 3. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever, of door opdrachtgever aan te wijzen natuurlijke of rechtspersonen. Andere derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelrlke en schriftelijke toestemming van Corpocon Legal mogen rapporten, brieven, berekeningen, etc. niet worden geopenbaard, tenzij Corpocon Legal gelet op de aard van de opdracht geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. 4. Corpocon Legal is bij uitsluiting van ieder anderechthebbende op de bij de uitvoering van opdrachten vergaarde gegevens evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken, beëindigd of volbracht. 5. Corpocon Legal is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomt met de inhoud van het originele, door en bij Corpocon Legal bewaarde of opgeslagen document. Artikel 5 Verplichtingen van Corpocon Legal 1. Corpocon Legal zal de door haar aanvaarde opdrachtenaar beste weten en kunnen vervullen en daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. 2. De door Corpocon Legal ingeschakelde deskundigen nemen bij de uitvoering van opdrachten de relevante beroepsregels in acht. Door het verstrekken van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever de mogelijk uit de desbetreffende beroepsregels voortvloeiende verplichtingen en beperkingen. Algemene Voorwaarden Corpocon Legal2012 zijn volledig van toepassing. AÉikel6 Deskundigen lndien nodig staat het Corpocon Legal vrij, doch niet dan na overleg met de opdrachtgever, zich bij de uitvoering van opdrachten laten bijstaan door externe deskundigen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. AÉikel7 Ultwisseling en opslag van gegevens 1. De opdrachtgever is verplicht Corpocon Legal volledig en juist te informeren over alle voor de uitvoering van de opdracht relevante feiten en omstandigheden en is voorts verplicht alle relevante gegevens aan Corpocon Legalter beschikking te stellen. 2. Corpocon Legal staat ervoor in dat bij het verzamelen, opslaan en afstaan van de relevante gegevens en bescheiden is voldaan aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle medische gegevens worden bewaard en opgeslagen in overeenstemming met de geldende regelgeving de branche. expertise bij het verhalen van letsel en schade I mediation bij letselschadeclaims voor slachtofíers 0nze aansprakelijkheid is beped( tot het bedrag dat onze beíoepsaanspíakelijkheidsverzekeraar terzake uitkeert.

3 AÉikel 8 Einde van de opdracht 1. De opdracht eindigt door volbrenging. Het staat Corpocon Legal vrij elke opdracht tussentijds te beëindigen of de uitvoering op te schorten indien zij hiertoe in redelijkheid aanleiding ziet. In dat geval zal Corpocon Legal - naar eigen keuze - mondeling of schriftelijk verslag doen van haar bevindingen. Artikel 7:408 lid 2 BW wordt hierbij dan ook terzijde gesteld. 2. Tussentijdse beëindiging of opschorting is in elk geval mogelijk indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Corpocon Legal niet nakomt, indien de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of liquideert, indien de opdrachtgever komt te overlijden of - bij rechtspersonen - besluit tot ontbinding of indien Corpocon Legal op andere gronden vreest dat de opdrachtgever zln verplichtingen jegens Corpocon Legal niet zal nakomen. Algemene Voorwaarden Corpocon Legal2012 zrjn volledig van toepassing, AÉikel 9 Aansprakeliikheid, vrijwarin g, verval 1. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Corpocon Legal en van iedereen die voor of namens haar werkzaam is, ondergeschikten, hulppersonen hieronder begrepen, kan uitsluitend worden gebaseerd op schending van de in artikel 5 van deze voorwaarden omschreven verplichtingen. 2. De aansprakelijkheid van Corpocon Legal reikt niet verder dan uit de navolgende leden blijkt. Onder Corpocon Legal worden in voorkomend geval ook verstaan haar bestuurder(s) en werknemers en allen die op welke wijze dan ook voor CCL werkzaamzijn. 3. Corpocon Legal is in geen geval aansprakelijk voor schade die - in welk opzicht en in welke vorm ook - is veroorzaakt door de door haar ingeschakelde externe deskundigen dan wel door het gebruik van hulpzaken of van gegevens of bescheiden, die afkomstig zijn van de opdrachtgever of van derden. 4. Corpocon Legal is in geen geval aansprakelijk voor schade die - in welk opzicht en in welke vorm ook - is terug te voeren op het niet functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, ongeacht of het niet functioneren lgevolg is van defecten of van externe oorzaken als stroomuitval. Onder apparatuur worden ook de bestu rin gsprog ramma's en andere software verstaan. 5. De aansprakelijkheid van Corpocon Legal is beperkt tot schade aan personen en zaken, met uitzondering van schade aan ondergeschikten of zaken van de opdrachtgever. Voor gevolgschade of indirecte schade is Corpocon Legal nimmer aansprakelijk. 6, Indien zuivere vermogensschade ontstaat door het verwijtbaar laten verlopen van een termijn, of door een andere toerekenbare tekortkoming de behandeling van de opdracht door Corpocon Legal, is de aansprakelijkheid gelimiteerd tot het in lid B genoemde bedrag. 7. Het maximale bedrag waarvoor Corpocon Legal aansprakelijk kan zijn, bedraagt EUR ,00 per geval, waarbij een reeks schades uit dezelfde oorzaak als één geval wordt beschouwd. 8. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door Corpocon Legal afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Corpocon Legal in rekeningebrachte honorarium, tot een bedrag van ten hoogste 5.000, Indien Corpocon Legal in verband met de uitvoering van de opdracht jegens derden aansprakelijk wordt gehouden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in het voorgaande is uitgesloten of beperkt, is de opdrachtgever gehouden Corpocon Legal terzake daarvan te vrijwaren. 10. ledere rechtsvordering tegen Corpocon Legal vervalt na verloop van éen jaar nadat de schade waarvoor Corpocon Legal aansprakelijk wordt gehouden, zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeu rten is heeft plaatsgevonden. expertise bij hetverhalen van letsel en schade I mediation bij letselschadeclaims voorslachtoffers 0nze aansprakelijkheid is beperkttot het bedrag dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar terzake uitkeed.

4 AÉikel 10 Facturering en betaling 1. Corpocon Legalfactureert in beginselaan de opdrachtgever. Deze nota's, ook tussentijdse en/of nota's ter doorberekening van door haar in het kader van de opdracht gemaakte kosten, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zrln voldaan. Indien in de met de opdrachtgever schrift gestelde overeenkomst anders is bepaald, gelden die bepalingen, gewoonlijk zijnde een specifiek individuèelcontractwelker bepalingen en afspraken leidend zijn en altijd verwezen wordt naar de van toepassi ng zij nde AV-AI gemene Voorwaarden Alle betalingen dienen te geschieden zonder beroep op compensatie, opschorting of korting, op de door Corpocon Legal aan te wijzen rekening of op andere door Corpocon Legal aan te geven wijze. 3, Mocht een nota van Corpocon Legal niet of niet geheel binnen 14 dagen zijn voldaan, dan zal de opdrachtgever over het niet-betaalde bedrag een rente verschuldigd zijn van 3oÁ per maand, zonder dat daartoeen ingebrekestelling zalztln vereist. Delen van een maand gelden daarbij als gehele maand. 4. Wanneer de opdrachtgever - na schriftelijke aanmaning - in gebreke blijfte betalen, zijn door de opdrachtgever verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, via Juresta Incasso, alsmede de gerechtelijke kosten (waaronder gerechtskosten en de kosten van juridische bijstand) alsmede alle andere kosten gemaakt ter inning van de vordering. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 150Ávan het openstaande bedrag, met een minimum van 250, lndien een factuur of declaratie in het kader van BW 6:96 verhaalbaar is op een aansprakelijke partij of anderszins, zal Corpocon Legal trachten deze volledig te verhalen. Eventuele verrekening met de opdrachtgever zal per geval worden beoordeeld. Afspraken hierover worden opgenomen in de overeenkomst / een individueel contract als bedoeld in artikel 3, lid 2 van deze voorwaarden. Buitengerechtelijke kosten komt enkel de opdrachtnemer toe. AÉikel 11 Toepasselijk recht en geschillen '1. Op de totstandkoming van, inclusief de onderhandelingen over alsook de uitvoering of nakoming van opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing, ook al zou volgens het internationaal privaatrecht het recht van een ander land van toepassing zijn. 2. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Corpocon Legal en haar opdrachtgever(s) voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. AÉikel Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de 'Algemene Voorwaarden Corpocon Legal 2012'. 2. Deze voorwaarden worden op eerste aanvraag toegezonden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden op onder nummer De volledige tekst van deze algemene voorwaarden is tevens op te vragen via de website van Corpocon Legal en aldus voor eenieder voor tekenen contract verplicht inzichtelijk. Algemene Voorwaarden Corpocon Legal2012 zijn volledig van toepassing. expertise bij het verhalen van letsel en schade I mediation bij letselschadeclaims voor slachtoffers; Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedíag dal onze beíoepsaanspíakelijkheidsverzekeraaí terzake uitkeert.

5 Artikel13:Algemeneindividueledeelopdracht contractvoorwaarden ALGEMENEOPDRACHïVOORWAARDEN AlgemeneDeelopdracht individueelcontractvoorwaarden {zieaé3 Lid 2 AV) Algemene Voorwaarden Corpocon Legal2012 zijnvolledig vantoepassing. A: Opdracht 1. Dezeovereenkornst moetwordengeduidals een overeenkomst van opdrachtin de zin van Art. 7:400NBW.Corpocon Legalverplicht zichbuitendienstbetrekking werkzaamheden te verrichten voor de opdrachtgever, die verbandhoudenmet de belangenbehartiging van de opdrachtgever ten opzichte vande (potentieel) partij(en). aansprakelijke 2. De werkzaamheden strekkenertoedat de geledenen nogte lijdenschadevan de opdrachtgever zoveelmogelijk wordtverhaald. Corpocon zichmaximaal Legalheeftde verplichting in te spannenin hetkadervanvorenstaande enzalzichals redeliikhandelend en bekwaammediation en letselschade verhaalsrecht specialist opstellen. B: No cure-no pay 1. CorpoconLegalverrichthaar werkzaamheden op basisvan no cure - no pay, hetgeeninhoudtdat indiengeen resultaatwordt behaald, aan de opdrachtgever geen kostenin rekeninggebrachtzullen partij. worden, tenzijdie kostenverhaalbaarzijn op de aansprakelijke 2. Alle te maken kosten, voor bijvoorbeeldmedisch specialistische expertises,arbeidsdeskundige rapporten, juridischeadviezenvan derdenlingehuurde expertse.d., worden door CorpoconLegal voor een beperkt deel (25%) voorgefinancierd en voor de andere helft (75%) conform wet door assuradeurvan opdrachtgever en/of opdrachtgever zelf, voor zover deze kostenniet wordenvergoed door de wederpartijzullendeze kostenbij schadeplichtige tegenpartijwordengeclaimd. C: Honorarium 1. Het honorariumvoor de verleenderechtsbijstand bedraagtminimaal20-3a%exclusiefbtw* van het door CorpoconLegal te verhalenschadebedrag,tenzij het honorariumvan CorpoconLegal op basis van het door haar in het betreffendekalenderjaargehanteerdeuurtariefhoger is dan 2A-30Yo (exclusiefbtw) van het verhaaldebedrag.in dat gevalwordtaan u dat uurtariefin rekeninggebracht, echteralleenindienen voor zoverdie kostenverhaalbaarzijn op de wederpartij. 2. Het vorenstaandelaat onverletdat CorpoconLegalten behoevevan u tevenseen zo grootmogelijk deel van de kostenop de wederpartijzal trachtente verhalen.hieraankunnendoor u geen rechten ontleendworden met betrekkingtot uw instemming20-30% excl. BTW te voldoen aan Corpocon Legal. 3. Over eventueledoor een wederpartijte verstrekkenvoorschottenzal zonder voorbehoudons honorariumdirectin rekeningwordengebracht.opdrachtgever is bekendhiermeeen gaat akkoord. 4. De door Corpocon Legal gemaakte en voorgefinancierdekosten zullen periodiek worden gedeclareerdbrj de aansprakelijke wederpartr.l. CorpoconLegal behoudtzicht het recht voor om de verhaalde kosten te verrekenen met het bij eindafwikkelingvastgesteldehonorariummet dien verstande, dat de verhaalde kosten eerst bij de eindafwikkelingin minderingstrekken op het CorpoconLegal toekomendehonorariumvan 20-30% (excl.btw)en met dien verstandedat, als de verhaaldekosten het bedrag van 20aÁ(excl.btw)van het verhaaldebedrag,vermeerderdmet BTW, overtreffen, deze ten goede komenaan CorpoconLegalen de door haar ingeschal<elde deskundigen. expertisebij hetverhalenvanletsel enschadelmediationbij letselschadeclaimsvoorslachtoffers 0nzeaansprakelijkheid is bepeíkt tothêtbedrag tefzake datonzeberoepsaansprakelijkheidsvefzekeraaf uilkeert.

6 5. Corpocon Legal kan haar uurtarief verhogen indien en voor zover dat mede gelet op de inflatie redelijk is. D: Informatie-inwinning 1. U gaat ermee akkoord dat de te verzamelen (medische en andere) informatie ter beschikking mag worden gesteld aan de specialisten/experts/vakkundigen van Corpocon Legal, die, ter behartiging van uw zakelijke belangen en rekening houdend met uw privacy, deze informatie voor zover van belang mag doorgeven aan die van de wederpartij en betrokkenen. E: Ontbinding 1. Bij ontbinding van deze overeenkomst zijn de Art. 7:408 Am 7:411 NbW van toepassing. 2. Partijen komen zonder voorbehouden overeen dat bij beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever, voordat deze is volbracht, het volle loon verschuldigd zal zijn, indien dit gelet op alle omstandigheden van het geval redelijk is. In alle andere gevallen is door de opdrachtgever een redelijk loon verschuldigd. 3. Onder het volle loon wordt verstaan hei bedrag van 20-30% (excl. BTW) van de totale verhaalde schade, ook indien dat bedrag veel later dan de ontbinding is vastgesteld. Deze regeling geldt niet als het honorarium van Corpocon Legal op basis van het door haar in het beireffende kalenderjaar gehanteerde uurtarief hoger is dan 20-30% excl. BTW van het verhaatde bedrag. 4. Als Corpocon Legal na tussentijdse ontbinding aanspraak maakt op het volle loon, dan verplicht de opdrachtgever zich reeds nu om Corpocon Legal op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen in de schadezaak en om de totale verhaalde schade aan Corpocon Legal kenbaar te maken. 5. Als ten tijde van de beëindiging sprake is van een voorliggend aanbod van de aansprakelijke partij (eveneens en met name ter finale afdoening van de zaak) terurrijl Corpocon Legal daarover positief adviseert, dan geldt als het volle loon 20-30o/o excl. BTW van het voorliggende en laatst kenbaar gemaakte aanbod. Deze regeling geldt niet als het honorarium van Corpocon Legal op basis van het door haar in het betreffende kalenderjaar gehanteerde uurtarief hoger is dan 20-30% excl. BTW van het aanbod, vermeerderd met 20o/o van de betaalde voorschotten, voor zover deze door Corpocon Legal zijn gerealiseerd. 6. Bij ontbinding overeenkomstig Ar1.. 7:411 lid 2 NBW is Corpocon Legal gerechiigd de reeds verhaalde buitengerechtelijke kosten ex Art. 6:96 NBW niet in mindering te laten komen van het haar toekomende honorarium. F: Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van Corpocon Legal is nihil inzake deze, partijen komen overeen dat iederzijn eigen risico draagt. Corpocon Legal zallkan niet aansprakelijk gehouden worden voor aansprakelijkheid inzake dienstverlening mediation en legal services met betrekking tot het verhaalsrecht van deze (letsel)schade ',t2 CR AV CCL Onder reservering van alle rechten en weren van GCL expeíise bij het verhalen van letsel en schade I mediation bij letselschadeclaims voor slachtoffers Onze aansprakelijkheid is beperkt tot hel bedfag dat onze beroepsaansprakelíkheidsverzekeraar terzake uitkeeí.

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Risico s afdekken (Uitvaart)

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Risico s afdekken (Uitvaart) Toelichting op het Dienstverleningsdocument Risico s afdekken (Uitvaart) Inleiding. U heeft een dienstverleningsdocument (DVD) van ons ontvangen. Dit DVD is opgesteld conform de voorschriften van de AFM;

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverlening. : Evers Assurantiën B.V.

Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverlening. : Evers Assurantiën B.V. Handelsnaam kantoor : Evers Assurantiën Statutaire naam : Adres : Kortestraat 4 Vestigingsplaats : 7491 AX Delden Land : Nederland E-mail : info@eversdelden.nl Website : www.eversdelden.nl Telefoon : 074-3765111

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

general conditions ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN: OPDRACHTGEVER EN e-babe

general conditions ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN: OPDRACHTGEVER EN e-babe ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN: OPDRACHTGEVER EN, gevestigd te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 34293750. Partijen gaan een overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

de wederpartij van opdrachtnemer

de wederpartij van opdrachtnemer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Van Dam: VanDamAdvies, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Alkmaar, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK- nummer 60386266. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie 1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie Artikel 1 Definities 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Dijkhuis Communicatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching

Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching 1 Algemeen 1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Pluk Training & Coaching die deze voorwaarden hanteert en die lid is van FNV

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: Meervaardig Nieuwe Kazernelaan 2 D5 6711 JC Ede Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. Algemene voorwaarden Meervaardig Artikelen van algemene aard en betekenis. Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie Algemene Voorwaarden Pilatusdam Mens & Organisatie Pilatusdam Mens & Organisatie is een maatschap en houdt kantoor aan het Verbreepark 6a te (2731 BR) Benthuizen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V.

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van http://www.investonline.nl (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website Algemene Voorwaarden Sourcez Sourcez (KvK-nummer 51016109) ontwikkelt en onderhoudt maatwerksoftware en webapplicaties. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever. Op die Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Baanconsult zijnde gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: DEFINITIES. Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: DEFINITIES. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Niets van deze site mag worden vermenigvuldigd, gepubliceerd of openbaar worden gemaakt op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van: Target Vision Media info@targetvision.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FOI

Algemene voorwaarden FOI Algemene voorwaarden FOI 1. Definities FOI Kroot & Egberink: Medewerker: Opdrachtgever: Opdracht/overeenkomst: Werkzaamheden: de vennootschap onder firma, statutair gevestigd te Berkel-Enschot, alsmede

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Gedeponeerd bij voorwaarden.net 1 Algemene voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: Algemene voorwaarden Artikelen van algemene aard en betekenis. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Birsken als zijnde handelsnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschappen SB Groep Verzekeringen B.V. en SB Groep Advies B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van RISE, gevestigd te Haarlem, KvK nr. 57139938

Algemene Voorwaarden van RISE, gevestigd te Haarlem, KvK nr. 57139938 Algemene Voorwaarden van RISE, gevestigd te Haarlem, KvK nr. 57139938 Artikel 1 Algemeen 1.1 RISE houdt zich, onder meer, bezig met de registratie van merk- en modelrechten, het onderzoek naar de beschikbaarheid

Nadere informatie