BELEIDSREGEL CITYLAB010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSREGEL CITYLAB010"

Transcriptie

1 BELEIDSREGEL CITYLAB010 In het coalitieakkoord Volle kracht vooruit wordt door het gemeentebestuur gesteld: Om die uitdagingen de komende jaren aan te gaan en de kansen te benutten, is lef, daadkracht en een open vizier nodig. We moeten het gaspedaal intrappen en samen dingen uitproberen. Rotterdam is een stad voor stoere mensen. Voor de komende vier jaar hebben we de Rotterdamse branie nodig. Rotterdam is van Rotterdammers. Dus beslissen zij in verschillende vormen direct mee. Over de problemen die we moeten oplossen en over kansen die we niet mogen laten lopen. Wij en onze ambtenaren zoeken de ideeën in de stad op en helpen, indien nodig, bij de realisatie van die ideeën. Daarin zijn we integer en betrouwbaar. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. De stad waar vernieuwing en innovatie de standaard is. De standaard in gemeentelijk beleid en de standaard in onze stad en economie. Rotterdam en Rotterdammers ondernemen. Kan niet bestaat niet en het kan altijd beter. Iedereen heeft in Rotterdam alle vrijheid om iets van zijn leven, zijn onderneming, zijn idee, zijn droom te maken. In Rotterdam doen we. Daarin tonen we als stad en als Rotterdammers lef, durf en kwetsbaarheid. Deze uitgangspunten hebben geleid tot de volgende afspraak binnen het coalitieakkoord: Binnen alle beleidsvelden reserveren we, waar mogelijk, 1% van het totale budget om initiatieven uit de stad (eenmalig) te ondersteunen die daarna zoveel mogelijk op eigen benen kunnen staan. Op deze manier geven we concreet invulling aan onze wens om van Rotterdam het laboratorium te maken voor maatschappelijke innovaties en te groeien naar een nieuwe samenwerking tussen stad en stadhuis. De verschillende vakwethouders komen met voorstellen hoe zij die 1% binnen het eigen budget gaan reserveren en in samenwerking met de vakwethouder stedelijke innovatie wordt de stad uitgenodigd met initiatieven te komen en vindt grondige en zorgvuldige beoordeling en afweging van plannen plaats. Dit is uitgewerkt in deze beleidsnotitie met de bijbehorende nadere regeling. De concerndirecteuren hebben namens de burgemeester of verschillende vakwethouders per beleidsthema de diverse beleidsregels inhoudelijk uitgewerkt. Deze beleidsuitgangspunten vormen de inhoudelijke toetsingskaders van de subsidies. Hierin staat waarvoor de subsidie kan worden aangevraagd. Naast subsidie bestaat de mogelijkheid om via andere (innovatieve) financieringsvormen investeringen via Citylab010 te doen. Dit kan per aanvraag worden bepaald. Wat is het doel van de regeling? Doel van de regeling is om Rotterdam een laboratorium te laten zijn voor maatschappelijke innovatie. Met deze regeling wil het College Rotterdammers stimuleren om zelf vorm te geven aan een stad waarin zij graag willen wonen. De gemeente is daarbij niet bepalend maar dienstverlenend en faciliterend. Welke projecten komen in aanmerking? In principe komen alle initiatieven die vernieuwend (laboratorium) en maatschappelijk relevant zijn in aanmerking voor de regeling. Het gaat daarbij om maatschappelijk relevante initiatieven en plannen van burgers of organisaties zonder direct winstoogmerk. Van belang is verder dat het gaat om een eenmalige bijdrage vanuit deze regeling voor CityLab010. M.a.w. met een startsubsidie moet het project in staat zijn om zoveel mogelijk verder op eigen benen te staan. Dit is een belangrijke randvoorwaarde. Tegelijkertijd geeft het woord laboratorium ook aan dat initiatieven of projecten experimenteel moeten zijn. Met de regeling wil het college vernieuwende zaken een kans geven. Het

2 laboratorium idee brengt dus tegelijkertijd met zich mee dat er ook ruimte moet zijn dat initiatieven mislukken. Naast de verschillende beleidskaders zijn de gemeenschappelijke voorwaarden op basis waarvan een initiatief in aanmerking komt voor de regeling: Het initiatief moet innovatief zijn: dit betekent, grensverleggend, vernieuwend, een betere, effectievere manier om een maatschappelijk issue aan te pakken; maatschappelijke relevant zijn/maatschappelijke meerwaarde in zich hebben: dit hoeft niet te blijken uit vastgestelde beleidskaders. Als de indieners/rotterdammers hun initiatief maatschappelijk relevant vinden en een bijdrage vinden leveren aan het oplossen van een opgave in de stad, dan is dat voldoende; geen direct winstoogmerk en primair commercieel belang in zich hebben; na een eenmalige bijdrage van CityLab010 zoveel mogelijk op eigen benen kunnen staan. 2. Wat zijn de uitgangspunten van de regeling CityLab010? 1. het budgettaire kader voor 2015 is door het college vastgesteld op 3,35 miljoen euro, onderverdeeld in deelbudgetten per wethouder; 2. het moet gaan om vernieuwende voorstellen, geen voortzetting van bestaande projecten of subsidies; 3. iedere bewoner van Rotterdam van 16 jaar of ouder kan een initiatiefvoorstel doen. Ambtenaren of leden van een gebiedscommissie kunnen als burger van de stad betrokken zijn bij een aanvraag. Zij moeten dat bij de aanvraag kenbaar maken; 4. initiatieven hebben niet op een andere wijze subsidie van de gemeente ontvangen en kunnen niet onder een andere regeling subsidie aanvragen. 3. Werkwijze regeling CityLab010 Stap 1: Oproep ideeën en initiatieven In een stad als Rotterdam bestaan veel initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en ontwikkeling van de stad. Vaak heeft de gemeente hier geen actieve rol in. Er bestaan ook ideeën die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, waardoor ze floreren en uit kunnen groeien tot initiatieven die vernieuwend en maatschappelijk relevant zijn. De regeling CityLab010 levert een bijdrage aan het ondersteunen van initiatieven in de stad. Het is dus zaak om de initiatiefnemers te attenderen op de mogelijkheden van de regeling. Het college zal de stad in mei 2015 oproepen ideeën en initiatieven, vooral die niet direct in aanmerking (lijken te) komen voor reguliere subsidie, te formuleren. Stap 2: Uitwerking en samenwerking via de Innovatiemarkt In 2015 creëert het college de digitale Innovatiemarkt: als het ware een Marktplaats, een broedplaats waar ook nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Op deze ontmoetingsplek kunnen initiatiefnemers hun plan presenteren. Geïnteresseerde en betrokken partijen uit de stad zoals bedrijven, particulieren, instellingen en overheid kunnen daarop reageren en aanhaken. Op de Innovatiemarkt kunnen initiatieven (samenwerkings)relaties aangaan met andere partijen die als sponsor, stakeholder of ambassadeur kunnen optreden. Uiteraard kunnen initiatiefnemers ook onderlinge samenwerking, verbinding en versterking zoeken. De partijen tonen betrokkenheid voor ontwikkeling (klein en groot) van de stad. De digitale Innovatiemarkt wordt aangevuld met een fysieke Innovatiemarkt waarvoor initiatiefnemers, geïnteresseerde Rotterdammers, media en partners uit de stad worden uitgenodigd. In 2015 wordt er minimaal één fysieke innovatiemarkt georganiseerd.

3 Stap 3: Beoordelen initiatieven Voorstellen, ideeën en initiatieven kunnen het gehele jaar kenbaar worden gemaakt. Voorstellen worden gerelateerd aan (het budget van) het betreffende beleidsterrein. De vakwethouders buigen zich over de ingediende aanvragen voor een bijdrage. Zij kunnen zich in hun oordeel laten adviseren door externe deskundigen en betrokkenen. Beoordeling van de initiatieven vindt plaats op basis van hiervoor genoemde uitgangspunten en volgens het vaste format voor de toetsing. Namens de vakwethouders nemen de concerndirecteuren een besluit over het al dan niet toekennen van budget aan een initiatief. Stap 4: Evaluatie en doorontwikkeling CityLab010 is nadrukkelijk een laboratorium; wij experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente en stad. Enerzijds creëert het college ruimte voor ideeën vanuit de stad, anderzijds zoekt het mogelijkheden om te sturen op maatschappelijke relevantie en collegeprioriteiten. In het zoeken naar de juiste balans hoort experimenteren en fouten maken. Voortschrijdend inzicht gebruiken wij om de samenwerking verder te verbeteren. Eind 2015 vindt een evaluatie plaats onder alle initiatiefnemers en overige deelnemende partijen. De leerpunten hieruit vormen input voor de invulling van CityLab010 in 2016 en verder.

4 Nadere regels CityLab010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van 17 februari 2015 de concerndirecteur van het cluster Dienstverlening, nummer, 15MO07767 gelet op de artikelen 3, 4 en 6 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; overwegende, dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen ter uitvoering van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SvR 2014) met betrekking tot de regeling CityLab010 in verband met het instellen van een subsidieplafond en procedurele aspecten; besluit vast te stellen: Nadere regels CityLab010 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze nadere regels en de daarop berustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder: subsidieplafond: maximumbedrag dat beschikbaar is voor subsidie voor het beleidsveld als bedoeld in artikel 3, eerste lid. Artikel 2 Toepassingsgebied nadere regels Deze nadere regels zijn van toepassing op aanvragen voor eenmalige subsidies in het kader van de regeling CityLab010. Artikel 3 Subsidieplafond en verdeelsleutel 1. Het totale subsidieplafond voor deze regeling bedraagt voor het jaar ,35 miljoen en is per beleidsveld als volgt verdeeld: Portefeuille Beleidsveld Budget BGM Veilig ,- VHB Buitenruimte ,- WE Werkgelegenheid ,- WE Economie ,- HDMO Duurzaamheid en mobiliteit ,- OJZ Onderwijs ,- FBCS Sport Cultuur , ,- SOI Stedelijke Inrichting ,- 2. Voor de verdeling van de subsidie zijn per beleidsveld inhoudelijke criteria ontwikkeld op basis waarvan de aanvragen worden beoordeeld. Het plafond per beleidsveld is daarbij het maximum. Deze criteria zijn bijgevoegd in de bijlage en maken onderdeel uit van dit besluit. 3. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 4. Een eventuele voorschotbetaling hoeft niet evenredig verdeeld te worden over de totale periode. Het totale subsidieplafond kan voor afloop van 2015 uitgeput zijn. 5. Indien de aanvragen niet voldoen aan de gestelde criteria kan het college besluiten geen subsidie te verlenen, dan wel het subsidieplafond niet volledig te benutten. 6. De aanvragen moeten minimaal vallen binnen één in het eerste lid genoemd beleidsveld. 7. Het beschikbare budget van dat beleidsveld wordt verdeeld onder de aanvragen die het beste voldoen aan de criteria. Voor initiatieven met een bredere reikwijdte, dus die meer beleidsterreinen raken, is wethouder HDMO coördinerend collegelid.

5 Artikel 4 Eisen aan de aanvraag 1. Een aanvraag kan vanaf 20 mei 2015 worden ingediend. 2. De aanvraag wordt ingediend via de website CityLab Een aanvraag bevat ten minste: a. een inhoudelijk plan, waarin aangegeven wordt op welke wijze de gevraagde middelen worden aangewend en voor welk beleidsveld het projectplan in aanmerking komt; b. een financiële onderbouwing; c. de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 4. Een initiatiefnemer kan per jaar maar één aanvraag indienen. 5. Wanneer een projectplan voor meerdere onderwerpen in aanmerking komt, moet dit in het projectplan worden gemotiveerd, waarbij de totale gevraagde financiële middelen moeten zijn verdeeld over de in het projectplan benoemde onderwerpen. Artikel 5 Beoordeling aanvraag Naast de in de Beleidsregel CityLab010 genoemde uitgangspunten voldoet de aanvraag in ieder geval aan de volgende criteria: a) een aanvraag moet een initiatief betreffen dat uitgevoerd wordt binnen de gemeentegrenzen ten behoeve van de gemeente Rotterdam en haar inwoners; b) de indirecte kosten bedragen maximaal 20% van de totale kosten; c) personen die werkzaam zijn bij de gemeente Rotterdam of lid zijn van één van de gebiedscommissies en betrokken zijn bij een initiatief moeten dit bij het indienen van de aanvraag kenbaar maken; d) de subsidie wordt verstrekt aan organisaties met rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht, of een rechtspersoon in oprichting of aan één of meer natuurlijke personen; e) er is sprake van een vrijwillige inzet en/of een bijdrage in natura door de aanvrager voor de uitvoering van het initiatief; f) de aanvrager van een subsidie is: - een natuurlijke persoon van 16 jaar of ouder die woonachtig is in Rotterdam; - een rechtspersoon. Artikel 6 Ambtelijke toets en extern advies 1. Alle initiatieven worden ambtelijk getoetst op basis van de nadere regels voor CityLab Indien gewenst kan een vakwethouder een extern advies inwinnen over toetsing van het initiatief op basis van de nadere regels voor CityLab De concerndirecteur neemt namens de burgemeester of de vakwethouder op basis van de ambtelijke toetsing en het eventuele externe advies een besluit over de aanvraag. Bij aanvragen die verschillende beleidsvelden omvatten besluiten de concerndirecteuren gezamenlijk namens de vakwethouders. Artikel 7 Aanvullende voorwaarden 1. Het maximum te verlenen subsidiebedrag per aanvraag is het totale budget per beleidsveld of verschillende beleidsvelden indien het plan meerdere beleidsvelden omvat. 2. In de berichtgeving over de activiteit wordt vermeld dat voor de activiteit een bijdrage is verkregen in het kader van de regeling CityLab Bij initiatieven die de openbare ruimte van de gemeente betreffen, heeft de gemeente de regie op de uitvoering. Artikel 8 Weigeringsgronden Een subsidieaanvraag kan, naast de in de SvR2014 genoemde gronden, worden afgewezen indien: a. de subsidieaanvraag niet voldoet aan de in deze nadere regels genoemde criteria of voorwaarden; b. het initiatief gericht is op politieke of religieuze doelstellingen; c. het subsidieplafond per beleidsterrein is bereikt; d. er sprake is van een initiatief waarvoor financiering op grond van een andere gemeentelijke regeling bestaat; e. de activiteiten reeds hebben plaatsgevonden; f. het initiatief in strijd is met gemeentelijke verordeningen/ bestemmingsplannen; h. een initiatief in een eerdere ronde een subsidie heeft ontvangen op grond van de regeling voor CityLab010;

6 i. het initiatief een primair en direct winstoogmerk heeft; j. het initiatief op basis van de ingediende begroting financieel niet haalbaar is. Artikel 9 Inwerkingtreding Deze nadere regels treden in werking op 20 mei Artikel 10 Citeertitel Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels CityLab010. Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam op 17 februari 2015.

7 Toelichting op de Nadere Regels CityLab010 Algemene toelichting Deze nadere regels zijn gebaseerd op de Subsidieverordening Rotterdam 2014 en zijn opgesteld om: criteria te stellen over de aanvraag en om toekenning van subsidies in het kader van Citylab010 te reguleren; een subsidieplafond in te stellen. De besluitvorming over de subsidieaanvragen op grond van deze nadere regels is een bevoegdheid van de het college van burgemeester en wethouders. Tegen het besluit is bezwaar mogelijk bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie. Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsbepalingen Het gaat in dit artikel om het beschikbare budget dat in totaal over de periode 2015 voor CityLab010 beschikbaar is. Het subsidieplafond is het totaalbedrag over deze periode. In artikel 3 wordt nader ingegaan op het subsidieplafond. Artikel 2 Toepassingsgebied nadere regels In dit artikel wordt duidelijk gemaakt dat deze nadere regels alleen betrekking hebben op initiatieven in het kader van CityLab010. Artikel 3 Subsidieplafond en verdeelsleutel Het totale budget voor deze regeling is 3,35 miljoen euro en is onderverdeeld naar beleidsvelden. Op de aanvraag moet het beleidsveld worden aangegeven. Wanneer het budget is uitgeput, worden verdere aanvragen afgewezen. De aanvragen worden beoordeeld op inhoudelijke gronden, waarbij de aanvragen die niet in aanmerking komen worden afgewezen. Artikel 4 Eisen aan de aanvraag De aanvraag wordt ingediend via de website CityLab010. Hierop staan de gegevens vermeld die de aanvrager moet aanleveren. Een aanvrager kan per jaar maar één aanvraag indienen. Wanneer verschillende aanvragers voor dezelfde activiteit een aanvraag indienen wordt deze beschouwd als één aanvraag. Artikel 5 Beoordeling aanvraag In dit artikel staan algemene criteria genoemd voor de beoordeling van aanvragen. Artikel 7 Aanvullende voorwaarden Er is geen minimum bedrag voor aanvragen. Het maximale te verlenen bedrag is niet hoger dan het bedrag per beleidsveld of van verschillende beleidsvelden. Zoals ook blijkt uit het beleidskader is deze regeling bedoeld om een initiatief te ondersteunen. De aanvrager moet zelf een substantiële bijdrage leveren aan het initiatief. Dit kan financieel zijn, maar ook in natura. Artikel 8 Weigeringsgronden In dit artikel staan niet-limitatief de weigeringsgronden voor een subsidieaanvraag genoemd. Dit zijn allereerst de criteria die genoemd staan in de SvR2014 en daarnaast de criteria die genoemd worden in de artikelen 4, 5 en 6. De overige weigeringsgronden spreken voor zich.

8 INHOUDELIJKE CRITERIA CITYLAB010 (BIJLAGE I BEHORENDE BIJ DE NADERE REGELS CITYLAB010) 1. BUITENRUIMTE Initiatieven van Rotterdammers waarvoor in het kader van CityLab010 een bijdrage wordt gevraagd, moeten aansluiten bij de ambities van het college over de buitenruimte zoals omschreven in het collegeprogramma #Kendoe. De innovatieve initiatieven moeten direct of indirect leiden tot een kwaliteitsverbetering van de buitenruimte, waaronder het een beter gebruik van de buitenruimte of het oplossen van een probleem in de buitenruimte, waarbij in ieder geval de bestaande buitenruimte op orde blijft. De initiatieven hebben een positieve invloed op de beeldkwaliteit zoals opgenomen in de Rotterdamse productnormering waar voor schoon minimaal een 4 is vereist en voor heel minimaal een 3,5 is gewenst. De initiatieven kunnen door anderen dan de aanvrager rekenen op draagvlak in de omgeving, zoals door de aanvrager wordt aangetoond. Over een initiatief wordt desgewenst een advies gevraagd aan de gebiedscommissie van het gebied waarop het initiatief betrekking heeft. 2. CULTUUR CityLab010 staat open voor projecten die de innovatieve potentie van cultuur op vlak van sociale, ruimtelijke en economische ontwikkeling van Rotterdam stimuleren en/of zichtbaar maken. De regeling staat open voor alle culturele disciplines en creatieve bedrijfstakken, bijvoorbeeld applied gaming of vormgeving 1. Het dient te gaan om initiatieven en projecten die bijdragen aan de zichtbaarheid van cultuur en creatieve industrie als innovatiemotor in andere velden en maatschappelijke domeinen. Het gaat om initiatieven en projecten waarbij: a) de initiatiefnemers uit verschillende culturele of creatieve sectoren/bedrijfstakken en andere bedrijfstakken of maatschappelijke organisaties of onderwijs komen; b) co-creatie tussen de betrokkenen een aantoonbaar onderdeel van het project of de activiteit is; c) het eindresultaat gericht is op het onderzoeken, oplossen, verlichten van een maatschappelijk, ruimtelijk of economisch vraagstuk. Voorbeelden van projecten zijn: het geschikt maken van ruimten voor creatieve maakindustrie waarin processen rond ontwerpen en maken zichtbaar en toegankelijk worden; het organiseren van samenwerking tussen (studenten) ontwerpers en gebruikers gericht op in co-creatie vinden van design oplossingen voor maatschappelijk gevoelde problemen; het organiseren van projecten waarin culturele en creatieve ondernemers en organisatie samen met andere bedrijfstakken concreet onderzoek doen naar designoplossingen en/of designoplossingen vertalen in prototypen; activiteiten die culturele en creatieve ondernemers en organisaties verbinden aan ondernemers en organisaties in andere domeinen met als doel samenwerking. De initiatieven worden aan de hand van de bovenstaande voorwaarden beoordeeld. Daarnaast worden de initiatieven ook beoordeeld op: a) aanvulling op bestaand aanbod; b) financiële haalbaarheid; c) kwaliteit. 1 Niet uitputtend

9 3. SPORT Initiatieven die Rotterdammers uitnodigen om (meer) te gaan sporten en te bewegen en het imago van Rotterdam als sportstad versterken, kunnen met een financiële bijdrage van maximaal ,- worden gehonoreerd. Het dient te gaan om kleinschalige breedtesportinitiatieven waarbij: a) op een innovatieve manier gebruik wordt gemaakt van de buitenruimte of een bestaande sportaccommodatie; of b) een vernieuwing van bestaande sporten wordt gestimuleerd. De initiatieven worden aan aan de hand van de bovenstaande voorwaarden beoordeeld. Daarnaast worden de initiatieven ook beoordeeld op: a) bijdrage aan de sportparticipatie in Rotterdam; b) mate van aanvullend zijn op het bestaande aanbod; c) financiële haalbaarheid; d) kwaliteit. 4. DUURZAAMHEID EN MOBILITEIT Initiatieven van Rotterdammers of rechtspersonen, waarvoor in het kader van het CityLab010 een bijdrage wordt gevraagd, moeten aansluiten op de ambities van de Rotterdamse Mobiliteitsagenda, de Koersnota Lucht en het Programma Duurzaam dichterbij de Rotterdammer De initiatieven moeten rechtstreeks of indirect leiden tot een bijdrage in den brede aan een toekomstbestendige stad zonder wateroverlast, verbeterde luchtkwaliteit, het gebruik van schonere energie op innovatieve wijze, het hergebruik van afvalstoffen en/of duurzame mobiliteit. 5. ECONOMIE Initiatieven van samenwerkende Rotterdammers (consortia van bewoners, ondernemers en organisaties), waarvoor in het kader van het CityLab010 een bijdrage wordt gevraagd, moeten aansluiten op de ambities van het Kader Stedelijke Economie. De initiatieven moeten rechtstreeks of indirect leiden tot een zichtbare bijdrage aan de economische ontwikkeling van Rotterdam. Het gaat daarbij om initiatieven rond betekenisvolle innovaties met een onrendabele top. Kortom, initiatieven die als normaal commercieel initiatief niet tot stand gekomen zouden zijn. Initiatieven die bijdragen aan een duurzame vermindering van het beroep van Rotterdammers op een uitkeringssituatie hebben een pré. Hierbij behoren koppeling(en) met de beleidsonderdelen Werk & Inkomen en/of Maatschappelijke Ontwikkeling tot de mogelijkheden. 6. STEDELIJKE ONTWIKKELING Initiatieven waarvoor, in het kader van CityLab010 een bijdrage wordt gevraagd, moeten aansluiten op de ambities van het programma Kansrijke Wijken. Initiatieven op het gebied van Wonen, woonomgeving en de voorzieningen voor gezinnen in de stad zijn van harte welkom, als deze bijdragen aan het aantrekken of behouden van gezinnen in een van de volgende negen wijken zoals opgenomen in het programma Kansrijke Wijken:

10 Liskwartier Oude Noorden Nieuw-Crooswijk Kralingen-West Middelland Nieuwe Westen Schiemond (daarbinnen: Lloydkwartier) Katendrecht Kop van Zuid-Entrepot 7. VEILIGHEID Initiatieven van Rotterdammers, waarvoor in het kader van het CityLab010 een bijdrage wordt gevraagd, moeten aansluiten bij de ambities van Programma Veiligheid , #Veilig010 en bij de ambities van het college over veiligheid en handhaving zoals omschreven in het collegeprogramma Rotterdam , #Kendoe. De initiatieven moeten rechtstreeks of indirect leiden tot een bijdrage aan het verbeteren van de veiligheid of het bestrijden overlast in de stad of buurt, het bevorderen van de veiligheidsbeleving, het tegengaan van ernstige woonoverlast, het beperken van jeugdoverlast en/of jeugdcriminaliteit, het tegengaan van radicalisering en/of het tegengaan van asociaal en roekeloos verkeersgedrag. 8. WERKGELEGENHEID We vragen burgers of rechtspersonen met creatieve oplossingen te komen met als doel voor Rotterdammers duurzame kansen te creëren om economisch zelfstandiger te worden met betaald werk als ultiem perspectief. De oplossing, zoals beschreven in de aanvraag, moet gericht zijn op werkzoekenden die echt ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk en betrekking hebben op de volgende doelgroepen: a) 50/55+ers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, maar een goede motivatie; b) Jongeren. Een combinatie van deze doelgroepen wordt extra gewaardeerd. Er moet een meetbaar positief effect op de uitgaven op uitkeringen zoals verstrekt door de gemeente Rotterdam, worden bereikt. De investering dient vanuit gemeentelijk perspectief financieel rendabel te zijn. Om die reden wordt gekeken naar andere financieringsvormen dan subsidie om het initiatief mogelijk te maken. De financiering vindt achteraf plaats op basis van aangetoonde resultaten. Doel is om samenwerking te organiseren die een revolverende impact in de stad oplevert. Ondernemende netwerken met bestaande of nieuwe samenwerking alsmede een experimentele aanpak in de stad worden hierbij extra gewaardeerd. Het maatschappelijke thema wordt zodoende breed in de markt c.q. bij sociaal ondernemers uitgezet. Oplossingen moeten in lijn zijn met het Meerjaren Beleidskader Werk & Inkomen. Oplossingen die bijdragen aan de economische ontwikkeling hebben een pré. Koppeling met de oproep in het CityLab010 van het beleidsonderdeel Economie tot behoort tot de mogelijkheden.

11 Bij de beoordeling van de aanvragen worden de voorgestelde oplossingen gewogen op: a) het duurzame karakter van de geboden oplossing; b) mate van bijdrage aan de opgaven van Werk en Inkomen in het terugdringen van de uitkeringsuitgaven. 9. ONDERWIJS Met het CityLab010 worden initiatieven van leraren, lerarenteams, pedagogisch medewerkers en ouders uit alle sectoren (vve, po, vo en mbo + hbo) gericht op permanente, innovatieve ontwikkeling van de kwaliteit van Rotterdamse scholen en opleidingen op kwaliteitsverbetering ondersteund. Het plan dient bij te dragen aan 1 van de 5 thema s uit leren loont! te weten: a) peuters die zonder achterstanden en goed voorbereid aan de basisschool beginnen; b) het aantrekken en behouden van de beste leraren en pedagogisch medewerkers in Rotterdam; c) de toenemende vraag naar goede vakmensen; d) een plek voor ieder kind op een goede school; e) het plan gaat over leerlingen, zowel zwakke als excellente leerlingen, die op scholen van goede kwaliteit zitten, scholen die het beste uit alle leerlingen halen. We laten de goedgekeurde initiatieven in de uitvoering begeleiden door kennisinstellingen (zoals de Erasmus Universiteit), zodat dat wat werkt breder wordt verspreid. Omdat professionaliseren in teams een belangrijk effect heeft op het verankeren van initiatieven binnen de schoolorganisatie richten we ons hierbij ook nadrukkelijk op onderwijsteams, op samen leren en innoveren.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels CityLab010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van 17 februari 2015 van de concerndirecteur van het cluster Dienstverlening, nummer

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 28773 22 februari 2017 Nadere regels CityLab010 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de directeur Activering & Welzijn van het cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II Indiening Stadsinitiatief

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II Indiening Stadsinitiatief Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Nadere regels in de zin van de Subsidieverordening Rotterdam 2005 (SvR) De SvR is op het Stadsinitiatief van toepassing. Het college heeft ingevolge artikel 4

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II Indiening Stadsinitiatief SUBSIDIEREGELING STADSINITIATIEF

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II Indiening Stadsinitiatief SUBSIDIEREGELING STADSINITIATIEF SUBSIDIEREGELING STADSINITIATIEF 2013-2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. subsidieplafond: maximum bedrag dat beschikbaar is voor

Nadere informatie

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Leeswijzer Naar aanleiding van de recente behandeling van bewonersinitiatieven in de afgelopen vergadering en daarbuiten

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam 2016. De directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp van het cluster maatschappelijke ontwikkeling,

Beleidsregels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam 2016. De directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp van het cluster maatschappelijke ontwikkeling, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 94390 12 oktober 2015 Beleidsregels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam 2016 De directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp van het cluster maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000

Gemeente Vlaardingen Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000 - bijdragen Registratienr. 1589856 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000 Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, overwegende dat

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Uitvoeringsregeling innovatieve projecten sociaal domein: Samen voor elkaar 2013 Portefeuille J. van der Hoek/ J. Nieuwenburg Auteur Mevr. ME van der Mede Telefoon 0235115045

Nadere informatie

BIJLAGE 1: CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING BUDGET WIJKINITIATIEVEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2016

BIJLAGE 1: CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING BUDGET WIJKINITIATIEVEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2016 BIJLAGE 1: CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING BUDGET WIJKINITIATIEVEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2016 1 Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( )

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( ) SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT (2016-2018) Burgemeester en wethouders van Maastricht, - gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 17844 16 februari 2016 Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016.

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016. Subsidieregeling voor evenementen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; overwegende dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidies nadere regels te stellen dan wel specifieke

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015

Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag; gelet op artikel 3:1 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de wethouder Financiën, Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport van 19 april 2016; kenmerk 16MO04449;

gelezen het voorstel van de wethouder Financiën, Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport van 19 april 2016; kenmerk 16MO04449; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 56372 4 mei 2016 Nadere regels Sportinitiatieven Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam; gelezen het voorstel van de wethouder

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1092303 Datum: 21 augustus 2013 Behandeld door: C. de Haan en J.R.J. van der Weerd Afdeling/Team: Bedrijfsvoering- team Juridische en Veiligheidszaken

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur MD Zaaknummer: 583313 Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, overwegende: dat de gemeenteraad in de

Nadere informatie

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE KUNSTENPLAN 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 Het bestuur van het AFK, gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs en het snelloket is er nu

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Burgemeester en Wethouders van Schiedam; Overwegende dat het gewenst is activiteiten, die bijdragen aan een sterker imago van

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Aanvraagperiode 15 juli tot en met 1 september 2017 In dit boekje vindt u meer informatie over de flexibele subsidie voor het thema

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie

UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN

UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN Gemeenteblad van Utrecht 2015 Nr. xx BELEIDSREGEL UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN EXCELLENTIE (Besluit van B&W. 2015) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht; gelet

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Nadere regels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp van het cluster

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid voortgezet onderwijs.

Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid voortgezet onderwijs. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 26958 20 februari 2017 Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte beleidsregel De beleidsregel heeft betrekking op initiatief-aanvragen uit de gemeente Utrecht.

Artikel 2 Reikwijdte beleidsregel De beleidsregel heeft betrekking op initiatief-aanvragen uit de gemeente Utrecht. Beleidsregel Initiatievenfonds GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2015 Nr. (Besluit van b. en w. d.d 21`april 2015) Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: - Gelet op raadsbesluit van 25 juni 2015

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIES IN HET ONDERWIJS DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING INNOVATIES IN HET ONDERWIJS DEN HAAG 2017 SUBSIDIEREGELING INNOVATIES IN HET ONDERWIJS DEN HAAG 2017 RIS296406 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het college in de Haagse Educatieve Agenda 2014-2018 Kwaliteit

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494; Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 19 mei 2008, registratienummer 2008int219494, houdende regels voor subsidiëring van projecten gericht op maatschappelijke ontwikkeling (Stimuleringsregeling

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572 PS2008WMC06 bijlage2 Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 31 maart 2008, 2008int217674 tot subsidiëring van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie (Subsidieverordening kleinschalig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 77 2 januari 2018 Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 15 december 2017, nr. 1276903,

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Subsidieregeling eenmalige subsidie Woensdrecht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg -

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Het doel van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieregeling Amsterdam Dialoog (3B, 2015, 200)

Subsidieregeling Amsterdam Dialoog (3B, 2015, 200) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 92157 6 oktober 2015 Subsidieregeling Amsterdam Dialoog 2015-2016(3B, 2015, 200) Afdeling 3B Nummer 200 Publicatiedatum 2 oktober 2015 Onderwerp

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 92293 8 juli 26 Nadere regels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam 27 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten

Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten Het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten: Gelet op artikel 4.81 van de AWB; Overwegende dat - er behoefte is

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2014.542 RIS 274416 SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. Vast te stellen

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

Nadere regels subsidies couleur locale Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidies couleur locale Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels subsidies couleur locale Rotterdam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp van het cluster

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 september 2015 Agendapunt : Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing Terwispel en Wijnjewoude : 2015 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Beetsterzwaag,

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 92306 8 juli 2016 Nadere regels subsidies couleur locale Rotterdam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere informatie

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Besluit tot vaststelling van de Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; op het voorstel

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN 2014. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. Algemene subsidieverordening:

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem;

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; Nadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel 11 december 2012; - gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

2017, Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling STiP-banen Den Haag

2017, Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling STiP-banen Den Haag GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 37520 8 maart 2017 Subsidieregeling conciërgetaken in primair en voortgezet onderwijs Den Haag 2017, Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELINGEN CREATIEVE INDUSTRIE DEN HAAG

SUBSIDIEREGELINGEN CREATIEVE INDUSTRIE DEN HAAG GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 84692 27 juni 2016 SUBSIDIEREGELINGEN CREATIEVE INDUSTRIE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de aanwezigheid

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219 Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219 1. Inleiding In maart 2016 is de eerste tranche van het activiteitenprogramma

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart, nummer 14

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart, nummer 14 VERORDENING CULTURELE EN SPORTIEVE DEELNAME de raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart, nummer 14 gelet op de artikelen 147

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Inleiding Het streven van Almere is om in 2022 energieneutraal te zijn. Met het programma Energie Werkt!

Nadere informatie

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers De raad van de gemeente Enschede; Gelezen het voorstel van het college van (datum; DMO, nummer); Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 34253 21 maart 2016 Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS RIS294594 SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - subsidieverstrekking binnen jeugdbeleid in overeenstemming moet worden gebracht met de Algemene

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

Subsidieregeling Klimaatactieve Stad 2017 Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon

Subsidieregeling Klimaatactieve Stad 2017 Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon Bekendmaking Subsidieregeling Klimaatactieve Stad 2017 - Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon *** Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, gelet op artikel 1.4, lid

Nadere informatie

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160)

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 101228 25 juli 2016 Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160) Afdeling 3B Nummer 160 Publicatiedatum 20 juli 2016

Nadere informatie

Subsidieregeling Projectvoorbereiding collectieve duurzame initiatieven in Amsterdam(3B, 2016, 92)

Subsidieregeling Projectvoorbereiding collectieve duurzame initiatieven in Amsterdam(3B, 2016, 92) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 58786 9 mei 2016 Subsidieregeling Projectvoorbereiding collectieve duurzame initiatieven in Amsterdam(3B, 2016, 92) Afdeling 3B Nummer 92 Publicatiedatum

Nadere informatie

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 november 2012; gelet op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie

Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift

Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum Gelezen: Het voorstel

Nadere informatie