Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A."

Transcriptie

1 Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna: NIC) en te profiteren van de voordelen die de coöperatie ten behoeve van haar leden bewerkstelligt. Plaats Telefax (IBAN)rekening Nr Nederlandse Incasso Coöperatie Administratie (leden en financieel) Postbus ME Rotterdam t f Rek nr Kvk nr BTW nr B01 Het lidmaatschap geeft een exclusief recht op afname van een no cure no pay service van Betalis B.V. No cure betekent indien geen verhaal voor uw vordering aanwezig is en heeft derhalve geen betrekking op het al dan niet toegewezen krijgen van de vordering bij de Rechtbank. De overige voorwaarden en uitleg van deze service staan omschreven in het op de achterzijde van dit formulier gedrukte no cure-no pay reglement. De contributie wordt jaarlijks in januari gefactureerd en automatisch afgeschreven van het hierboven genoemde rekeningnummer. Met de ondertekening dezes machtigt het lid de NIC daartoe. De contributie bedraagt 381,00 ex BTW per jaar, en wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering verlaagd, verhoogd, of ongewijzigd gelaten. Indien het lidmaatschap wordt aangegaan in een andere maand dan januari, dan wordt de contributie aangepast naar het aantal resterende maanden van het lopende jaar, een deel van een maand voor een hele genomen. Met de ondertekening dezes machtigt het lid de NIC de contri butie automatisch af te schrijven van het hierboven genoemde rekeningnummer, het eerste jaar direct na verwerking van dit formulier, en de vervolgjaren in januari. Het lidmaatschap wordt gesloten voor onbepaalde tijd, en jaarlijks stilzwijgend met een jaar verlengd tot 31 december van het volgend jaar, zulks tot wederopzegging van het lid, een en ander zoals vastgelegd in het no cure no pay reglement. Het lid stemt ermee in (en machtigt de NIC) dat eenmalig een bedrag wegens inschrijving- en registratiekosten wordt gefactureerd en automatisch zal worden afgeschreven, tezamen met de eerste contributie. Deze kosten bedragen 195,00 ex BTW. Op alle overeenkomsten die de leden met Betalis sluiten gelden de algemene voorwaarden van Betalis B.V., voor terhandstelling waarvan, en bekendheid waarmee aan de voet van dit formulier wordt getekend. De voorwaarden van Betalis gelden voorzover daarvan niet wordt afgeweken in het op de achterzijde gedrukte no cure no pay reglement van de coöperatie. Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn tot het tekenen van dit lidmaatschapsformulier. Plaats: Datum: Handtekening lid:

2 No Cure no Pay reglement Artikel 1: Begripsbepalingen 1.1 NIC: Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.: de coöperatie waar de leden lid van zijn 1.2 Leden: iedereen die lid is van NIC 1.3 Vordering : de door de leden aan Betalis ter incasso in handen gestelde vorderingen 1.4 No cure no pay : deze term ziet enkel op de verhaalbaarheid van de vordering. No cure betekent dus in dit reglement indien geen verhaal voor uw vordering aanwezig is. Deze term ziet dus niet op het al dan niet toegewezen krijgen van de vordering bij de Rechtbank. 1.5 Betalis: het incassobureau aan wie u de zaken uit handen geeft, waarbij de leden aanspraak maken op de gunstige voorwaarden die het lidmaatschap van NIC met zich meebrengt, zulks in afwijking van de tussen de leden en Betalis geldende algemene voorwaarden. 1.6 Buitengerechtelijke Fase: de fase waarin het incassobureau de aanmaningen verzend en de leden om toestemming vraagt om tot dagvaarding over te gaan; 1.7 Gerechtelijke Fase: de fase waarin het incassobureau de dagvaarding opstelt, verstuurt naar de deurwaarder die deze uitbrengt, en waarin de rechter over de vordering beslist 1.8 Executie Fase: de fase waarin de deurwaarder het vonnis van de Rechtbank ontvangt, aan de veroordeelde betekend met bevel om aan de inhoud ervan te voldoen, en bij gebreke daarvan tot het leggen van beslagen overgaat. 1.9 Wederpartij: de debiteur of debiteuren van het lid dat de vordering aanbood 1.10 Rapport Voorwerk II: de staffel van incassokosten die de kantonrechters hanteren bij het vaststellen van de hoogte van de incassokosten. Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden Betalis Op de overeenkomsten die tot stand komen tussen de leden en Betalis gelden de algemene voorwaarden van Betalis, zulks voorzover daar door de in dit reglement opgenomen voordelen en voorwaarden niet van wordt afgeweken. Artikel 3: No cure no pay service 3.1 Vorderingen waarvoor, ondanks diverse incassohandelingen binnen en buiten rechte, geen enkel verhaal wordt gevonden worden door Betalis op basis van no cure no pay (zie artikel 1.4) behandeld, mits deze voldoen aan de in artikel 4 van dit reglement opgenomen criteria. Alsdan zullen de kosten van incassowerkzaamheden, dagvaarding, griffierecht, salaris gemachtigde, betekening vonnis en kosten van beslaglegging, niet aan de leden in rekening worden gebracht. De kosten van een door de rechter aan te wijzen deskundige, dan wel van een mediator vallen niet onder de werking van dit reglement. 3.2 Betalingen strekken eerst in mindering op door of in opdracht van Betalis gemaakte kosten. 3.3 Het maximum aantal vorderingen dat per jaar aan Betalis uit handen kan worden gegeven is 75 stuks. 3.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 3.3 kan Betalis besluiten een groter aantal toe te staan, doch dit zal dan tussen het lid en Betalis moeten worden vastgelegd. Artikel 4: Voorwaarden no cure no pay 4.1 De vorderingen moeten zijn ontstaan uit het handelen van, en in eigendom toebehoren aan, het lid dat de vordering aanbiedt en zijn oorsprong vinden in een betalingsverbintenis voortvloeiende uit een overeenkomst wegens geleverde of ter beschikking gestelde gelden/goederen/diensten, dan wel betrekking hebben op een abonnement, lidmaatschap of soortgelijke verbintenis, met uitsluiting van arbeidskwesties en kwesties inzake de huur van bedrijfsruimte. 4.2 De wederpartij/debiteur van het lid moet in Nederland gevestigd/woonachtig zijn 4.3 De hoogte van de door de leden aangeboden zaken is niet tot een maximum beperkt, doch in zaken waabij het belang, vermeerderd met rente en incassokosten (conform Rapport Voorwerk II) een bedrag van ,00 overschrijdt, zal de no cure no pay service van toepassing zijn op de buitengerechtelijke en executiefase, tenzij de vordering bij het uit handen geven ouder was dan 90 dagen (zie art 4.6). 4.3a In zaken waarvan het belang, vermeerderd met rente en incassokosten (comform Rapport Voorwerk II), een bedrag van 5.000,00 overschrijdt, doch niet meer bedraagt dan ,00, geldt de no cure no pay service als bedoeld in art 3.1, met uitzondering van het griffierecht. 4.4 De hoogte van de vorderingen is niet tot een minimum beperkt, doch in zaken waarbij het belang van de vordering op het moment van dagvaarden niet hoger is dan Eur 100,00, zal de no cure no pay regeling enkel van toepassing zijn op het buitengerechtelijke fase en de executiefase, tenzij de vordering bij het uit handen geven ouder was dan 90 dagen (zie art 4.6) 4.5 Er moet minimaal 2 keer een aanmaning/herinnering door de leden zelf zijn verzonden waarvan de termijn moet zijn verstreken. Aanmaningen/ herinneringen dienen te voldoen aan het bepaalde in de wet en het besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten. 4.6 De ingediende vorderingen mogen ouder dan 90 dagen na factuurdatum zijn, doch dit brengt een risico met zich mee, in die zin dat wanneer achteraf blijkt dat de vordering oninbaar is, de gemaakte kosten alsnog voor rekening van het lid zullen komen 4.7 De aangeboden vorderingen moeten in de gerechtelijke fase aantoonbaar zijn en mogen niet voor verrekening in aanmerking komen. Een afwijzing van de vorde ring leidt dus tot een verplichting van het lid om de gemaakte en voor geschoten proceskosten aan Betalis te vergoeden. Wordt een vordering in eerste aanleg toegewezen, maar gaat de wederpartij daarvan in hoger beroep of cassatie, dan komen de daarmee gepaard gaande kosten voor rekening van het lid. 4.8 Leden zijn jegens het incassobureau gehouden om binnen een redelijke termijn te reageren op verzoeken van het incassobureau. Als redelijke termijn wordt aangemerkt een termijn van 30 dagen na ontvangst van het eerste verzoek, ervan uitgaande dat binnen die termijn door het incassobureau nog wel een herinnering gestuurd. Artikel 5: Overheadkosten De ten behoeve van de leden geïncasseerde (wettelijke dan wel overeengekomen) rente, zal door Betalis BV als overheadkosten aan de leden in rekening mogen worden gebracht. Artikel 6: Onderzoeksplicht De leden hebben zelf een onderzoeksplicht om te bepalen of de behandeling van hun vordering valt onder deze regeling. Betalis BV zal daarnaar pas onderzoek doen zodra blijkt dat geen verhaal voor de vordering kan worden gevonden. Mocht achteraf blijken dat aan de in art 4 opgesomde criteria niet is voldaan, dan komen de kosten dus voor rekening van het lid, een en ander conform de voorwaarden van Betalis BV. Artikel 7: Opzegging 7.1 Opzegging van het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment, doch slechts tegen 31 december van het lopende jaar, zulks met inachtneming van minimaal één maand. Opzeggingen ontvangen ná 30 november worden beschouwd als opzegging tegen 31 december van het daaropvolgende jaar. 7.2 Opzegging kan enkel aangetekend geschieden en dient te worden gezonden aan het op de website van NIC genoemde adres. 7.3 Opzegging van het lidmaatschap van de NIC heeft tot gevolg dat de kosten die in de nog lopende dossiers nog worden gemaakt ná 31 december van het laatste jaar dat het lidmaatschap liep, voor rekening en risico van het alsdan ex-lid komen, voorzover ze niet op de wederpartij kunnen worden verhaald. Artikel 8: Contributie 8.1 De contributie wordt jaarlijks in januari automatisch afgeschreven van het rekeningnummer van de leden. De leden dragen zorg voor voldoende saldo. 8.2 Indien niet voldoende saldo op de rekening staat verzendt NIC één herinnering met een termijn van 30 dagen. 8.3 Na het verstrijken van die termijn verzendt NIC een laatste aanmaning met een termijn van 14 dagen. In deze laatste brief zal NIC gerechtigd zijn het openstaande bedrag te verhogen met een bedrag ad 25,00 wegens administratiekosten. 8.4 Het niet betalen van de contributie binnen de termijn van de laatste aanmaning zal leiden tot een beëindiging van het lidmaatschap van NIC met als sanctie dat de in dit reglement omschreven no cure no pay service zal komen te vervallen in alle lopende dossiers, dus ook voor wat betreft de kosten die vóór de beëindiging zijn gemaakt. Betalis zal alsdan gerechtigd zijn de lopende dossiers te sluiten en de kosten bij het lid in rekening te brengen. Het is Betalis alsdan tevens toegestaan om kosten gemaakt in het ene dossier, te verrekenen met ontvangsten uit een ander dossier. 8.5 De beëindiging van het lidmaatschap om deze reden ontslaat het lid niet van zijn verplichtingen jegens de coöperatie. Artikel 9: Tussentijdse afdrachten 9.1 Betalis zal gehouden zijn tot het doen van tussentijdse afdrachten zodra het bedrag dat zij ten behoeve van een lid onder zich heeft, een bedrag ad 2.500,00 overstijgt. 9.2 Ook bij een lager bedrag zal zij gehouden zijn tot het doen van een tussentijdse afdracht, doch enkel na een schriftelijk verzoek van het lid daartoe. Betalis zal in die gevallen een bedrag ad 19,00 aan administratiekosten in rekening mogen brengen. Daarbij zal gelden dat de gemaakte kosten tot dat moment gedekt moeten blijven met de ontvangsten in het betreffende dossier. In een voorkomend geval zal Betalis tevens rekening mogen houden met de stand van zaken in de andere dossiers van het desbetreffende lid en/of de omstandigheid dat het lidmaatschap is geëindigd (verrekening met eventueel in andere dossiers voorgefinancierde kosten) Artikel 10: Geschillen 10.1 Geschillen inzake door Betalis in behandeling genomen incassozaken worden niet eerder door de NIC in behandeling genomen dan nadat deze de geschillenregeling van Betalis hebben doorlopen, en kunnen enkel betrekking hebben op een handeling van Betalis die niet in overeenstemming zou zijn met de tussen de leden en Betalis geldende algemene voorwaarden en dit reglement, en dit weer slechts voorzover de uitleg van dit reglement als uiteengezet in de vraag en antwoord -bijlage in het geschil geen duidelijkheid verschaft Voldoet een geschil aan de voorwaarden als gesteld in art 9.1, dan kan het lid een met gronden gemotiveerd geschil voorleggen aan het bestuur, of aan een daartoe door het bestuur aan te wijzen derde, zulks onder overlegging van alle relevante bescheiden. De NIC zal een afschrift van het ingediende geschil doorzenden aan Betalis en Betalis in de gelegenheid stellen om binnen een termijn van 30 dagen te reageren Na ontvangst van de reactie van Betalis zal het bestuur, dan wel een door het bestuur aangewezen derde, op basis van de stukken die voorliggen een voor beide partijen bindende beslissing nemen en partijen daarvan berichten Voorzover uit die beslissing voortvloeit dat door één der partijen een betaling moet worden gedaan, dan wordt geacht dat deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de beslissing moet zijn gedaan. Artikel 11: Aansprakelijkheid NIC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van derden met wie zij ten behoeve van de leden een overeenkomst is aangegaan.

3 Algemene voorwaarden betalis B.V. Artikel 1: begripsbepalingen Voor toepassing van het bij of krachtens deze algemene voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder: a. Opdrachtnemer: Betalis B.V. b. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon en/of natuurlijke persoon, die met de opdrachtnemer een schriftelijke overeenkomst heeft afgesloten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen. c. Debiteur/wederpartij: de schuldenaar/schuldenaren van de opdrachtgever. d. Hoofdsom: het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter incasso aangeboden bedrag. e. Vordering: het op enig moment volledig openstaande bedrag, inclusief alle kosten en renten. f. Incassokosten: de aan het resultaat gerelateerde vergoeding van opdrachtnemer. g. Verschotten: alle door derden en/of opdrachtnemer gemaakte en/of betaalde kosten ten behoeve van de vordering van opdrachtgever. h. Geïncasseerde bedrag: - alle door of namens de opdrachtnemer geïncasseerde bedragen; - alle door de opdrachtgever of anderszins geïncasseerde bedragen; - alle door de opdrachtgever in mindering opgemaakte creditnota s; - alle retour ontvangen goederen en/of zaken, waarbij de waarde van deze goederen naar objectieve maatstaven wordt vastgesteld. i. Buitengerechtelijke fase: de fase waarin het incassobureau de aanmaningen verzendt en om toestemming vraagt om tot dagvaarding over te gaan. j. Gerechtelijke fase: de fase waarin het incassobureau de dagvaarding opstelt, verstuurt naar de deurwaarder die deze uitbrengt, en waarin de rechter over de vordering beslist. k. Executie fase: de fase waarin de deurwaarder het vonnis van de Rechtbank ontvangt, aan de veroordeelde betekent met bevel om aan de inhoud ervan te voldoen, en bij gebreke daarvan tot het leggen van beslagen overgaat. l. Derdengelden: de door of namens opdrachtgever geïncasseerde gelden, verminderd met de contractueel afgesproken vergoedingen voor de opdrachtnemer, verminderd met de gemaakte kosten door opdrachtnemer en/of door hem ingeschakelde derden. Artikel 2: algemeen 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer en haar opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeen- gekomen, waaronder begrepen de overeenkomsten die opdrachtnemer met derden sluit, waarbij door die derden ten behoeve van opdrachtgevers afwijkende voorwaarden zijn bedongen. Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van de eigen algemene voorwaarden. 2.2 De opdrachtgever zal de uit de gedrags- en beroepsregels voor incassobureaus en/of gerechtsdeurwaarders voortvloeiende verplichtingen voor opdrachtnemer volledig respecteren. 2.3 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van opdrachtnemer en ten behoeve van al degenen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn. 2.4 Met betrekking tot geschillen die ontstaan ter zake van overeenkomsten dan wel waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend de rechtbank - al dan niet de sector kanton - bevoegd binnen wiens arrondissement de opdrachtnemer gevestigd is. 2.5 Op alle overeenkomsten van de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. 2.6 Alle in deze voorwaarden genoemde tarieven en kosten zijn exclusief de daarvoor verschuldigde omzetbelasting. Artikel 3: totstandkoming van een overeenkomst 3.1 Alle offertes van de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend. 3.2 Offertes komen automatisch te vervallen, indien zij door de opdrachtgever niet binnen twee maanden schriftelijk zijn aanvaard, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 3.3 De offertes worden als aanvaard beschouwd indien opdrachtgever naar aanleiding van de offertes aan opdrachtnemer opdrachten instuurt 3.4 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. 3.5 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, nadat opdrachtgever aan opdrachtnemer de bescheiden en gegevens heeft verschaft, op welke wijze dan ook, die benodigd zijn voor het opzetten van een dossier. De datum waarop de overeenkomst geacht wordt tot stand te zijn gekomen, is de datum waarop het dossier in het systeem wordt opgemaakt dan wel de datum waarop de opdracht aan opdrachtgever wordt bevestigd. Artikel 4: tarieven 4.1 Alle opdrachten worden beheerst door de tarieven, bepalingen en voorwaarden van opdrachtnemer. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen (al dan niet met derden ten behoeve van de opdrachtgever) zijn bindend. 4.2 In alle zaken waarin opdrachtnemer naar aanleiding van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht een dossier aanlegt en de gegevens in haar administratie verwerkt, is de opdrachtgever aan opdrachtnemer dossierkosten verschuldigd van 35,00, tenzij anders (al dan niet via derden) is overeengekomen. 4.3 Betalingen van de schuldenaar aan opdrachtnemer, dan wel rechtstreeks aan de opdrachtgever, strekken in eerste instantie ter voldoening van de incassokosten en de verschotten, vervolgens op de rente en als laatste op de rentedragende hoofdsom. Voorzover de betalingen de incassokosten en verschotten dekken, komen deze direct opdrachtnemer toe. 4.4 Opdrachtgever raakt aan opdrachtgever een incassoprovisie verschuldigd welke gerelateerd is aan het geïncasseerde bedrag, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen (zie art 3.5). 4.5 Opdrachtnemer is gerechtigd incassokosten te rekenen over het geïncasseerde bedrag en wel over het resultaat dat resteert na aftrek van de verschotten. 4.6 De incassokosten zijn tot een hoofdsom ad 5.000,00 gebaseerd op het Rapport Voorwerk II, te weten: De hoogte van uw vordering Incassokosten t/m ,00 t/m ,00 t/m ,00 t/m ,00 t/m ,00 t/m , Vanaf een hoofdsom van 5.000,00 gelden de volgende tarieven: Vanaf 5.000,- tot ,- >> 10% met een minimum van 600,- Vanaf ,- tot ,- >> 8% met een minimum van 800,- Vanaf ,- tot ,- >> 6% met een minimum van 3.000,- Vanaf ,- tot ,- >> 3% met een minimum van 6.000,- Vanaf ,- >> 2% met een minimum van 7.500,- 4.8 De in 4.5 en 4.6 vermelde tarieven gelden ongeacht of de kosten op de debiteur verhaald kunnen worden en/of door de rechtbank worden afgewezen dan wel gematigd. 4.9 Indien de opdrachtgever in een uit handen gegeven zaak op welke wijze dan ook de betaling zelf regelt, de behandeling frustreert, of de overgedragen vordering om wat voor reden dan ook terugvraagt/intrekt, is een provisie aan opdrachtnemer verschuldigd als ware het dat de gehele vordering is geïncasseerd, zulks naast eventueel overige verschuldigde verschotten.

4 Artikel 5: honorarium en salaris gemachtigde 5.1 Opdrachtnemer is gerechtigd een bedrag aan opdrachtnemer in rekening te brengen wegens het verlenen van juridische bijstand. Voor het verlenen van deze bijstand geldt een tarief van 130,00 per uur (honorarium), waarop in mindering strekt het bedrag dat aan salaris gemachtigde wordt toegewezen, of, in het geval een procedure wordt verloren, zou zijn toegewezen door de Rechtbank indien de zaak zou zijn gewonnen. Conform artikel 7.8 zal opdrachtgever trachten deze kosten te verhalen op de debiteur. 5.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om het bedrag dat de rechtbank als salarisgemachtigde toewijst bij opdrachtgever in rekening te brengen. Conform het bepaalde in art 5.1 zal dit bedrag in mindering strekken op het honorarium. Een eventueel overschot aan honorarium zal dan als zodanig bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. 5.3 In zaken waarin in de gerechtelijke fase juridische bijstand is verleend, doch waarin de vordering werd afgewezen/verrekend, is opdrachtnemer gerechtigd om een bedrag aan salaris gemachtigde bij opdrachtgever in rekening te brengen dat gelijk is aan het bedrag dat de rechtbank als salaris gemachtigde bij een toewijzend vonnis zou hebben toegekend. Conform het bepaalde in art 5.1 zal dit bedrag in mindering strekken op het honorarium. Een eventueel overschot aan honorarium zal dan als zodanig bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. 5.4 De tarieven inzake de toewijzing van het salaris gemachtigde zoals deze door de rechtbank worden gebruikt zijn terug te vinden op Artikel 6: bewijs- en gegevensverstrekking 6.1 De opdrachtgever verplicht zich om bij het uit handen geven van de vordering, dan wel op eerste verzoek van de opdrachtnemer, alle noodzakelijke en wenselijke gegevens en bewijsstukken ter hand te stellen, zoals een kopie van de overeenkomst, een recente en correcte specificatie van de vordering, een eventueel bewijs van schulderkenning, facturen, eventuele gewisselde correspondentie, en de Naam Adres Woonplaats -gegevens van debiteur. 6.2 De opdrachtgever zal de opdrachtnemer direct op de hoogte brengen omtrent eventueel ontvangen betalingen, adreswijzigingen, verandering van omstandigheden, correspondentie en/of andere contacten tussen haar en de debiteur. 6.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle ter uitvoering van een overeenkomst aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze afkomstig zijn van door de opdrachtgever ingeschakelde derden. 6.4 Betalingen (en/of de waarde van retour ontvangen zaken) van de debiteur die bij de opdrachtgever binnenkomen (dan wel doorgevoerde credit facturen) dienen maximaal één week na ontvangst schriftelijk of op digitale wijze te worden doorgegeven aan de opdrachtnemer. Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt het tijdstip van bijschrijving op de bankrekening en/of de datum van de creditnota. 6.5 De opdrachtgever dient, na het verstrekken van de opdracht, contacten met de debiteur zoveel mogelijk te beperken en deze in alle gevallen direct naar de opdrachtnemer te verwijzen. Er zal door de opdrachtgever hoe dan ook niet eerder dan na ruggespraak met de opdrachtnemer afspraken met de debiteur worden gemaakt aangaande de ter incasso aangeboden vordering. 6.6 Indien de opdrachtgever de hierboven genoemde voorwaarden niet in acht neemt, is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht te weigeren dan wel terug te geven en de zaak met opdrachtgever af te wikkelen als ware het dat deze volledig zou zijn geïncasseerd. Bovendien zal opdrachtnemer haar werkzaamheden mogen opschorten dan wel alle tengevolge van deze nalatigheid door de opdrachtnemer gemaakte extra kosten aan de opdrachtgever in rekening mogen brengen. Artikel 7: inspanningsverplichting, volmacht, verschotten 7.1 De opdrachtnemer zal ter zake van de aan haar verstrekte opdrachten zich naar beste kunnen inspannen om tot incassering van de vordering te komen. Zij zal bij haar dienstverlening alleen gebruik maken van wettelijk toegestane middelen en zal daarbij de algemeen aanvaarde maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen in acht nemen. De opdrachtnemer levert te allen tijde een inspanningsverplichting en is daarmee nooit gehouden tot het behalen van een bepaald resultaat. 7.2 De opdrachtnemer is gerechtigd opdrachten geheel dan wel gedeeltelijk te retourneren wegens oninbaarheid of omdat er redelijkerwijs van mag worden uitgegaan dat het verhaal van de vordering binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, zulks naar inzicht van opdrachtnemer. 7.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geldt een incassoopdracht aan de opdrachtnemer als een volmacht tot het treffen van rechtsmaatregelen die de opdrachtnemer nuttig voorkomen om een effectieve incasso te bewerkstelligen. 7.4 Kosten van opdrachtnemer en/of derden in de buitengerechtelijke fase zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen (al dan niet met derden ten behoeve van opdrachtgever). Conform artikel 7.8 zal opdrachtgever trachten deze kosten te verhalen op de debiteur. 7.5 Kosten van opdrachtnemer en/of derden in de gerechtelijke fase zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen (al dan niet met derden ten behoeve van opdrachtgever). Conform artikel 7.8 zal opdrachtgever trachten deze kosten te verhalen op de debiteur. 7.6 De opdrachtnemer is gerechtigd de door de opdrachtgever aangeleverde hoofdsom te verhogen met de buitengerechtelijke incassokosten (conform art 4.5 en 4.6) en de verschuldigde renten. 7.7 De opdrachtnemer is gerechtigd en conform het bepaalde in art 7.3 gemachtigd om bij haar dienstverlening gebruik te maken van de diensten van derden (waaronder gerechtsdeurwaarders, informatiebureaus, juristen, enz). De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden. 7.8 Opdrachtnemer zal voorzover wettelijk toegestaan de door haar, dan wel door derden gemaakte en/of betaalde verschotten trachten te verhalen op de wederpartij. 7.9 De renten worden conform overeenkomst, en indien sprake is geweest van een procedure, conform het vonnis, berekend tot het moment van volledige voldoening van de vordering en dus van de wederpartij gevorderd. Behoudens andersluidende afspraken (al dan niet met derden waaraan opdrachtgever gebonden is), wordt geïncasseerde rente afgedragen aan de opdrachtgever Indien en voorzover verschotten niet op de debiteur verhaald kunnen worden, worden deze verschotten in rekening gebracht bij de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen (al dan niet met derden ten behoeve van de opdrachtgever) Voor het treffen van maatregelen kan een kostenvoorschot worden gevraagd, welk voorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met opdrachtgever wordt verrekend. Tevens is de opdrachtnemer gerechtigd de aan haar in het kader van een incasso-opdracht door derden in rekening gebrachte kosten, tussentijds aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Over ontvangen voorschotbedragen wordt geen rente vergoed De opdrachtgever ontvangt na sluiting van het dossier schriftelijk een financiële verantwoording. Het dossier zal worden afgewikkeld binnen 4 weken na algehele voldoening of binnen 4 weken nadat is vastgesteld dat geen verdere resultaten zijn te bereiken. Artikel 8: betalingsverplichtingen 8.1 De opdrachtgever zal binnen 14 dagen na het versturen van enige factuur aan haar betalingsverplichting aan de opdrachtnemer voldoen. 8.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag maandelijks een contractuele rente van 1% (of een gedeelte daarvan) verschuldigd. 8.3 De opdrachtgever is na de vervaldag tevens gehouden buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 75, Indien de opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden zonder nadere aankondiging op te schorten en alle stukken onder zich te houden. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor uit een opschorting voortvloeiende schade. 8.5 De opdrachtnemer is op ieder moment gerechtigd van de opdrachtgever een depot of zekerheidsstelling te verlangen tot zekerheid van de door haar gemaakte en te maken kosten (zie ook art 7.9), benodigd voor het uitvoeren van de opdracht. Indien storting van dit depot of afgifte van de zekerheid achterwege blijft is de opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten,de opdracht op te schorten of te beëindigen en is al hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar.

5 8.6 In geval van opheffing, surseance van betaling of (dreigend) faillissement van de opdrachtgever, zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is opdrachtnemer gerechtigd haar opdracht zonder nadere aankondiging op te schorten of te beëindigen. 8.7 Tijdens de behandeling van een incassozaak ontstane koers- en/of omrekenings-verschillen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. 8.8 De opdrachtnemer is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor de betreffende opdrachtgever onder zich heeft. 8.9 Indien niet tijdig is gereclameerd of een beroep is gedaan op wanprestatie, dan zal betaling van de openstaande factuur niet kunnen worden opgeschort. Het aanhangig maken van een geschil ex art 17 van deze algemene voorwaarden rechtvaardigt een opschorting evenmin en kan dus enkel leiden tot een terugbetalingsverplichting van opdrachtnemer. Wordt betaling om een van de voorgaande redenen toch opgeschort dan is het opdrachtnemer toegestaan eventuele overeenkomsten te ontbinden, nieuwe opdrachten te weigeren en de lopende zaken met opdrachtgever af te wikkelen als ware het dat deze volledig zouden zijn geïncasseerd. Artikel 9: ontvangen gelden 9.1 Gelden die de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt worden in depot gehouden totdat algehele betaling van de vordering heeft plaatsgevonden of totdat de ontvangen gelden tussentijds worden afgedragen, onder verrekening van het honorarium en de door opdrachtnemer gemaakte of nog te maken kosten. 9.2 Over deze gelden wordt geen rente vergoed. 9.3 Iedere betaling, hetzij aan de opdrachtgever, hetzij aan de opdrachtnemer wordt in de eerste plaats aangewend ter voldoening van de aan de opdrachtnemer toekomende provisie en gemaakte kosten. De niet verhaalde kosten van het betalingsverkeer, verschotten, de door derden gemaakte kosten van gerechtelijke procedures, inclusief dat deel van de toegewezen gerechtelijke kosten dat als gemachtigdensalaris wordt toegewezen, wordt eveneens in mindering gebracht op de geïnde gelden. 9.4 Onterecht en/of teveel aan opdrachtgever afgedragen betalingen worden door opdrachtgever teruggestort binnen 30 dagen nadat de informatie hierover is verstrekt, dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Artikel 10: reclameren 10. Reclames behoeven door de opdrachtnemer slechts in behandeling te worden genomen indien dit schriftelijk, binnen 14 dagen na het verstrijken van de maand waarin de omstreden gebeurtenis heeft plaatsgevonden, aan de opdrachtnemer kenbaar is gemaakt. Artikel 11: aansprakelijkheid 11.1 De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever (zie ook artt 7.4 en 7.5). De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren van alle aanspraken van derden en haar te vergoeden voor de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken De opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit, voorzover die bij de wet niet dwingend is geregeld. De aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer het totale bedrag betreffende de opdracht overtreffen De opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van enige directe of indirecte schade en/of kosten bij de opdrachtgever of derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan en voorts niet tot vergoeding van schade, veroorzaakt door personen die niet in loondienst van de opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtnemer verrichten, dan wel op welke wijze dan ook zijn betrokken bij het uitvoeren van opdrachten Eventuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag van de door opdrachtgever ter incasso aangeboden hoofdsom dat, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer dienaangaande draagt, in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald In geval van overmacht is de opdrachtnemer niet aansprakelijk en is de opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen, voor zolang als de overmachtsituatie voortduurt. Ook kan opdrachtnemer de overeenkomst opzeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: brand, staking of verhindering als gevolg van derden, die hun verplichtingen niet nakomen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of dat van door haar ingeschakelde derden De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die had kunnen worden voorkomen en/of beperkt door ingrijpen (een doen en/of nalaten, melding maken, enz..) van opdrachtgever zelf. Artikel 12: opzegging van een overeenkomst 12.1 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever kunnen een overeenkomst te allen tijde middels aangetekend schrijven schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een eventueel contractueel overeengekomen opzegtermijn De behandeling van de op het moment van opzegging door de opdrachtgever in behandeling zijn incasso-opdrachten zal worden voortgezet tegen de vanaf dat moment geldende tarieven en voorwaarden. Opdrachtnemer is gerechtigd om een aanvullend kostenvoorschot te vragen Voor zover partijen zijn gebonden aan een overeenkomst voor bepaalde tijd (al dan niet door bemiddeling van derden), wordt deze na afloop van de bepaalde termijn geacht te zijn verlengd voor een gelijke duur. Artikel 13: ontbinding/opschorting van een overeenkomst 13.1 De opdrachtnemer is gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen te ontbinden of haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten indien: - de opdrachtgever wordt geliquideerd, in staat van faillissement verklaard of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; - de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen en/of wanneer deze uitblijft of onvoldoende is; - de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar redelijke grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen; - de opdrachtgever, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten, of herhaaldelijk tekort schiet in de nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen; 13.2 De opdrachtnemer zal na een beëindiging zorgdragen voor een afwikkeling conform de contractuele afspraken van alle door de opdrachtgever in behandeling gegeven incassozaken, maar kan er ook voor kiezen haar werkzaamheden op te schorten Opdrachtgever is gerechtigd om tot sluiting van de in behandeling zijnde dossiers te verzoeken. Opdrachtnemer zal in dat geval de dossiers mogen afwikkelen als ware het dat deze volledig door opdrachtgever werden geïncasseerd (vgl art. 4.8 en 6.6) Artikel 14: geheimhouding 14.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt Partijen verplichten zich op eerste verzoek, doch in ieder geval na beëindiging van een overeenkomst, alle bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden hebben verkregen, onmiddellijk aan de ander te retourneren dan wel te vernietigen. De opdrachtnemer is gerechtigd deze verplichting op te schorten zolang de opdrachtgever in gebreke blijft met enige betalingsverplichting In het gegevensbestand van de opdrachtnemer worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van de door de debiteur met de opdrachtgever aangegane overeenkomsten. Bij opname van de gegevens in het gegevensbestand van de opdrachtnemer wordt gecontroleerd of de debiteur diens financiële verplichtingen voorkomende uit de aangegane overeenkomst niet nakomt en wordt dit gegeven door de opdrachtnemer in haar gegevensbestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico s voor de opdrachtnemer en haar opdrachtgevers De opdrachtnemer respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verstrekte persoonsgegevens van derden worden opgenomen in het gegevensbestand van opdrachtnemer.

6 Artikel 15: wijzigingen of aanvullingen voorwaarden 15.1 De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze voorwaarden, zonder voorafgaand overleg, te wijzigen of aan te vullen De opdrachtgever wordt van de wijziging of aanvulling schriftelijk op de hoogte gesteld en de wijziging of aanvulling wordt geacht te zijn ingegaan direct nadat deze is medegedeeld aan de opdrachtgever Een wijziging of aanvulling kan niet leiden tot opzegging of ontbinding van de overeenkomst. Een verklaring dat niet wordt ingestemd met de aanvulling of wijziging leidt er enkel toe dat die wijziging of aanvulling niet van toepassing wordt, en dat de overeenkomst zal doorlopen onder de voorwaarden als oorspronkelijk overeengekomen Indien de opdrachtgever niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling, dient hij dat binnen 30 dagen na de verzending van de kennisgeving schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de genoemde termijn van 30 dagen wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijziging of aanvulling. Artikel 16: wanprestatie 16.1 De opdrachtgever dient zich, zulks op straffe van verval van zijn rechten jegens opdrachtnemer, met bekwame spoed, uiterlijk één week, na de ontdekking van een toerekenbare tekortkoming uit hoofde van de overeenkomst schriftelijk te beroepen op wanprestatie Indien schade had kunnen worden voorkomen en/of beperkt door een doen of laten van opdrachtgever zelf, zulks in de breedste zin van deze woorden, dan kan opdrachtnemer voor die schade niet aansprakelijk worden gesteld. Artikel 17: geschillen 17.1 De geschillenprocedure van de opdrachtnemer ziet toe op geschillen die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn gerezen Geschillen worden schriftelijk ingediend en zijn gericht aan de chef de bureau van opdrachtnemer. Het geschil bevat een duidelijke omschrijving van de gronden waarop het geschil berust De chef de bureau van opdrachtnemer draagt zorg voor beantwoording van het geschil, een en ander binnen één maand nadat het geschil bij opdrachtnemer bekend is geworden. In het geval de zaak zich daartoe leent zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in onderling overleg tot een oplossing en/of minnelijke regeling trachten te komen Indien en voorzover een opdrachtgever besluit een geschil in handen te stellen van een derde vóórdat daarover is gecorrespondeerd conform deze geschillenregeling, dan zullen de kosten die opdrachtgever aan die derde verschuldigd wordt, te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever komen, nu opdrachtgever daarmee het tot stand komen van een buiten gerechtelijke oplossing zonder inmenging van derden en de daarbij behorende kosten, onmogelijk heeft gemaakt. Artikel 18: slotbepalingen Deze algemene voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn tevens gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam. Rotterdam, mei 2009

Algemene Voorwaarden. European Credit Partners versie ECP Nederland B.V. HUURgarantie

Algemene Voorwaarden. European Credit Partners versie ECP Nederland B.V. HUURgarantie Algemene Voorwaarden European Credit Partners versie ECP Nederland B.V. HUURgarantie Algemene Voorwaarden ECP Nederland B.V. HUURgarantie Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - INCASSO

ALGEMENE VOORWAARDEN - INCASSO ALGEMENE VOORWAARDEN - INCASSO Algemene voorwaarden van de eenmanszaak 'TOM Incasso & Bemiddeling', gevestigd te Horssen en kantoorhoudende te (6631 AJ) Horssen aan de Meester Muldersstraat 15. Gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Incasso Voorwaarden

Algemene Incasso Voorwaarden Algemene Incasso Voorwaarden Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 52523772 Artikel 1. Algemeen 1.1 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NIC Collect B.V., hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING Algemene voorwaarden van de eenmanszaak 'TOM Incasso & Bemiddeling', gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 NB) Uden aan Loopkantstraat 11-B. Gedeponeerd bij de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJMAN & DULDER BESCHERMINGSBEWIND

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJMAN & DULDER BESCHERMINGSBEWIND ALGEMENE VOORWAARDEN NIJMAN & DULDER BESCHERMINGSBEWIND Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Nijman & Dulder Beschermingsbewind, gevestigd en kantoorhoudende te Spoordreef

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Baas In Control BV

ALGEMENE VOORWAARDEN Baas In Control BV ALGEMENE VOORWAARDEN Baas In Control BV Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Control-I BV, h.o.d.n. Baas In Control; 1.2 Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Voorw aarden

Algemene Voorw aarden Algemene Voorwaarden fa ctur at ie, debit eu re nbeheer & incasso Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Incassonet B.V., hierna te noemen: de opdrachtnemer. 1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere (rechts)persoon,

Nadere informatie

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst 3.1 Alle offertes van de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst 3.1 Alle offertes van de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Algemene voorwaarden Van de besloten vennootschap JW Cash Management B.V., h.o.d.n. Dutch Cash Management, statutair gevestigd te Harderwijk en kantoorhoudende te Harderwijk aan de Drielandendreef 38.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NCMO HR

Algemene voorwaarden NCMO HR Algemene Voorwaarden A. Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtgever : de (rechts-)persoon die NCMO, verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten. (Toepassingsgebied)

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE

ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE Artikel 1 Definities en toepassing In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Pay Force: Pay Force B.V., optredend als Opdrachtnemer; B. Opdrachtgever: de contractspartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

C. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

C. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten verleend aan 4Society (KvK nummer 08224967), gevestigd te Deventer. A. ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Incasso Voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met All-Round Incasso tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INCASSOBUREAU CAUSA VESTRA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INCASSOBUREAU CAUSA VESTRA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INCASSOBUREAU CAUSA VESTRA Artikel 1: Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Incassobureau Causa Vestra, hierna te noemen: Causa Vestra. b. de opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken.

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken. Algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V.

Algemene Voorwaarden De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V. Januari 2013 V.1 1 van 5 Algemene Voorwaarden De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V. A. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van IBG Incasso genoemd, KvK nummer 56688377

Algemene voorwaarden van IBG Incasso genoemd, KvK nummer 56688377 Algemene voorwaarden van IBG Incasso genoemd, KvK nummer 56688377 Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 IBG Incasso e.v. genoemd, hierna te noemen de opdrachtnemer. 1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in

Nadere informatie

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst Algemene Voorwaarden Coöperatieve Vereniging KasCoöperatie U.A. Versie 26 juli 2013 Artikel 1 Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen KasCoöperatie U.A.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever;

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever; Wanneer u als klant/opdrachtgever akkoord gaat met de incasso-overeenkomst van RL-Incasso, gaat u ook automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden. Mocht u vragen hebben over de onderstaande voorwaarde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Begripsbepaling:

Algemene Voorwaarden. 1. Begripsbepaling: Algemene Voorwaarden 1. Begripsbepaling: 1. Onder cliënt wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: degene die met Advocatenpraktijk Knoppel Knoppel & Partners, hierna te noemen KKP, een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid:

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid: ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Baldinger Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INCASSOBUREAU HANSTRA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INCASSOBUREAU HANSTRA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INCASSOBUREAU HANSTRA A. Definities 1. In deze voorwaarden wordt met Hanstra bedoeld Incassobureau Hanstra'. 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer ALGEMENE VOORWAARDEN Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V. Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Wouters Belastingadvies, welke belastingadviespraktijk uitgeoefend wordt in de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: uzelf respectievelijk uw onderneming(en) 1.2 Opdrachtnemer: PJongenbelastingadvies 1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden

Nadere informatie

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Re-Effect Flevoland Postbus 30180 1303 AD Almere E: info@re-effectflevoland.nl www.re-effectflevoland.nl T: +31 (0)36-5254921 M: +31 (0)6-49691721

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Venlo versie 1 juli 2014

Algemene Voorwaarden Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Venlo versie 1 juli 2014 Algemene Voorwaarden Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Venlo versie 1 juli 2014 A Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hafkamp: de aan Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402 Algemene Voorwaarden Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen KvK dossiernummer 34289402 Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Schagen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer

Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer zijn van toepassing

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie