U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten?"

Transcriptie

1 U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten? Vraag nu subsidie aan voor externe ondersteuning. Dit kan al in 3 stappen! Zit uw organisatie in een verandertraject en kunt u ondersteuning gebruiken om uw medewerkers hierin te ontwikkelen en mee te krijgen? Wilt u de interne of externe mobiliteit van uw personeel verbeteren? Of wilt u uw medewerkers langer en productiever aan het werk houden? Dan komt de subsidieregeling 'duurzame inzetbaarheid' wellicht als geroepen. KplusV kan u hierbij optimaal ondersteunen. Per 19 oktober 2015 komt er ruim 22 miljoen euro beschikbaar binnen de regeling 'ESF duurzame inzetbaarheid'. De subsidiegelden worden beschikbaar gesteld voor bedrijven en (overheids-)instellingen om meer mensen langer en productief aan het werk te houden en kan worden ingezet om een plan te ontwikkelen en/of implementeren. Hoeveel subsidie kunt u ontvangen? De subsidie geldt voor adviestrajecten van minimaal ,- en maximaal ,- excl. BTW. U ontvangt maximaal 50% (dus maximaal ,-) subsidie. Zelf betaalt u dan ook 50%. Prettige bijkomstigheid is dat de administratieve lastendruk voor deze subsidie laag is en grotendeels door de externe adviseur wordt verzorgd. Voor welk soort trajecten kunt u subsidie krijgen? Bedrijven en (overheids-)instellingen ontvangen de subsidie om een externe adviseur in te huren. Denk aan onderzoek naar, advies bij, implementatie of uitvoering van: een bedrijfs- of organisatiescan; een periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers; gezond en veilig werken; leercultuur voor werknemers; aanpassen organisatie van het werk (Het Nieuwe Werken); interne en externe mobiliteit, inclusief het stimuleren naar ondernemerschap; flexibele werkcultuur; arbeidstijdenmanagement. Zie bijlage voor enkele voorbeeldtrajecten. Ons aanbod Graag denken we met u mee hoe de behoefte binnen uw organisatie passend binnen deze ESF subsidie kan worden ingezet. We verzorgen voor u de subsidieaanvraag, de uitvoering van het project én zorgen samen met u voor de verantwoording. Lees ook waarom klanten in eerdere trajecten voor KplusV kozen. Pagina 1

2 Organisaties kiezen voor KplusV want KplusV is sterk in verankering van veranderingen in organisaties: onze aanpak is pragmatisch, passend bij uw situatie en organisatie en we dragen zorg voor de implementatie zodat veranderingen daadwerkelijk tot stand komen. Onze adviseurs kennen of komen uit uw wereld. Zij weten behendig om te springen met politieke, bestuurlijke of organisatorische gevoeligheden. Zij spreken uw taal en weten voor welke belangrijke vraagstukken u staat. Wij ontzorgen u in het totale traject van subsidieaanvraag, uitvoering en verantwoording. Geen gedoe en maximaal rendement van uw verandertraject. Wat moet u doen om voor subsidie in aanmerking te komen? Stap 1 Registreer uw organisatie tijdig voor de aanvraag. Ga naar en klik door op 'Maak een account aan'. Stap 2 In overleg met u stellen we een projectplan en subsidieaanvraag op. Op maandag 19 oktober 2015 om 9.00 uur kunt u de aanvraag digitaal indienen. Binnen max. 4 weken ontvangt u een ontvangstbevestiging en binnen max. 16 weken ontvangt u de beschikking. Het project mag maximaal 12 maanden duren. Stap 3 Na afloop moet worden aangetoond dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Hiertoe dient te worden overlegd: een factuur en betalingsbewijs, 2 loonstroken en/of salarisadministratie waarmee u aantoont dat u minimaal 2 medewerkers in dienst heeft (ook aantonen bij een aanvraag) en een verslag dat door de adviseur is opgesteld. De subsidie ontvangt u na afloop wanneer bovenstaande informatie is ingediend. Minimale omvang adviestraject (dan is de eigen bijdrage 6.000) en maximale omvang adviestraject (dan geldt een eigen bijdrage van ). Wees er op tijd bij om deze kans te benutten, de inschrijving is erg snel vol. Wij begeleiden graag uw inschrijving. Meer weten? Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor subsidie? Neem contact op met uw vaste KplusV-contactpersoon of bel met onze adviseur Sylvia Hendriks op Mailen kan ook via Pagina 2

3 Bijlage: voorbeeldtrajecten Doel van het project is dat een advies wordt opgesteld inclusief een implementatieplan (waarin wordt aangegeven hoe het advies binnen het bedrijf kan worden geïmplementeerd) of een verslag van de implementatie van een advies. Beide kan ook. Voor alle projecten geldt dat ze zowel gericht kunnen zijn op de arbeidsorganisatie als geheel als op (onder)delen of werknemers van de organisatie. De subsidieregeling is een goed passend kader voor onderzoek en advies voor het verbeteren en optimaliseren van uw organisatie, HR strategie en - instrumentarium. Thema's Het project dient een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gezond, competent, gemotiveerd en productief werken van indiensttreding tot aan pensionering en is gericht op één of meerdere van onderstaande thema s: Het maken van een bedrijfs- of organisatiescan U kunt advies inwinnen met betrekking tot de vraag hoe uw bedrijf of organisatie ervoor staat vanuit het perspectief van duurzame inzetbaarheid. Via een scan (waarin zowel het perspectief van de directie als dat van medewerkers wordt betrokken) brengen we de belangrijkste aandachts- en actiepunten voor uw bedrijf of organisatie in beeld en geven we advies over verbeteringen. Het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit U kunt advies inwinnen over het ontwerpen en implementeren van maatregelen die medewerkers actief betrekken bij de verbetering van de organisatie van het werk. Te denken valt aan het in overleg met medewerkers schrappen van dubbel werk, bureaucratische rompslomp, werkwijzen die leiden tot faalkosten of het leggen van verantwoordelijkheden op het niveau van teams of afdelingen. Een organisatie is bezig met een nieuwe strategische oriëntatie, waarin het samen transformeren naar een nieuwe toekomst centraal staat. KplusV begeleidt dit proces. Door medewerkers in alle lagen van de organisatie te betrekken bij de ontwikkeling van de nieuwe koers beoogt de directie het draagvlak, de betrokkenheid, de zelfkennis, kennisdeling en het ondernemerschap onder het personeel te vergroten. De impact van de strategische koers met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt expliciet in het advies en het plan meegenomen. Wat betekent de nieuwe koers voor de samenstelling van het personeelsbestand? Hoe houden we onze medewerkers betrokken? Welke kennis, kunde, ervaring, competenties zijn wenselijk voor nu en in de toekomstige organisatie? En wat hebben we onze medewerkers hierin te bieden? Daarnaast start de organisatie samen met de medewerkers een traject op om met elkaar te bouwen aan ondernemerschap. Met de nieuwe strategische koers in het vizier wordt elke medewerker gevraagd om hierin een eigen bijdrage te leveren, vertaald naar prestaties en persoonlijke ontwikkeling. Pagina 3

4 Het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers U bent op zoek naar instrumenten voor het uitvoeren van periodiek onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid (gezondheid, ontwikkeling, betrokkenheid) van uw medewerkers. Het kan onder andere gaan om een (periodiek) gezondheidsonderzoek, een loopbaanscan, medewerkers tevredenheidsonderzoek, maar ook het implementeren van een cyclus voor het voeren van HR-gesprekken. In het kader van de aanvraag kan (eenmalig) onderzoek onder werknemers onderdeel uitmaken van de implementatie. Een gemeente heeft fors bezuinigd op de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd is gewerkt aan 'de basis op orde krijgen' en heeft de gemeente haar organisatiestructuur herzien. Van het herzien van de werkprocessen en verbeteren van interne en externe samenwerking komt echter nog weinig terecht, ondanks de noodzaak daartoe. KplusV analyseert de werkprocessen en adviseert bij de herinrichting. Hierbij staat het klantproces centraal. Zo sluit de gemeente aan op de ontwikkeling naar zaak- en procesgericht werken. Om de realisatiekracht, het eigenaarschap en de betrokkenheid bij medewerkers te versterken, kiest de gemeente voor een bottom-up benadering door de medewerkers onder begeleiding van KplusV de dienstverleningsprocessen laten inrichten. Op deze manier vertaalt de gemeente haar visie op het zelfsturend en zelf organiserend vermogen van inwoners naar haar eigen organisatie. Het bevorderen van gezond en veilig werken U wilt adviseurs inschakelen voor het implementeren van interventies op het brede terrein van gezond en veilig werken. Thema s kunnen zijn: bevorderen arbeidsveiligheid, versterken bedrijfsgezondheidszorg, verlichten fysieke belasting, bevorderen gezonde leefstijl en de preventie van werkstress (aanpak werkdruk, agressie en geweld en ongewenst gedrag waaronder pesten). Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers U heeft behoefte aan het opstellen van een advies met implementatieplan om een gezond leer- en werkklimaat te realiseren. Denk aan periodieke taakwisseling, het systematisch stimuleren van kennisuitwisseling in een bedrijf, het stimuleren van medewerkers om het geleerde direct uit te voeren, het aanspreken en beoordelen van leidinggevenden op het stimuleren van leerprocessen in uw bedrijf en het inzetten van scholingsambassadeurs. Een gemeente concludeerde dat diverse verbeterprojecten nog niet tot gewenste resultaten in houding en gedrag hebben geleid. Daarom zet de gemeente in op de ontwikkeling van een leercultuur, om fundamentele veranderingen in houding en gedrag te bewerkstelligen en zo realisatie van projectresultaten te verbeteren. Om de leercultuur te ontwikkelen gaat KplusV samen met de gemeente in een aantal bijeenkomsten op zoek naar oorzaken van zogeheten leerstoornissen. Deze stoornissen belemmeren het leergedrag van mensen. Het aanpakken van de oorzaken van leerstoornissen wordt de hefboom voor lopende projecten. Per afdeling is besproken welke concrete stappen gezet gaan worden om de oorzaken van de leerstoornissen weg te nemen. Pagina 4

5 Het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap U wilt advies inwinnen over het bevorderen van in- en externe mobiliteit van medewerkers. Dat kan zowel gaan om het bevorderen van periodieke taakwisseling binnen de organisatie, als om het faciliteren en begeleiden van in- en externe, vrijwillige en gedwongen mobiliteit en van-werk-naar-werk. In dit kader is het bovendien mogelijk subsidie te ontvangen voor de begeleiding van werknemers naar ondernemerschap. Het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg U bent op zoek naar advies voor het maken van afspraken met werknemers met betrekking tot flexibel en plaats onafhankelijk werken. Goede afspraken over flexibele werktijden, thuiswerken, betaald en onbetaald verlof bij zorg voor kinderen of bij langdurige mantelzorg kunnen de inzetbaarheid van werknemers verbeteren. Het invoeren van arbeidstijdenmanagement U zoekt ondersteuning bij het ontwerpen en implementeren van nieuwe werktijdregelingen en roosters in het licht van toekomstige ontwikkelingen in het bedrijf of de organisatie en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook het werken met vormen van flexibel roosteren of zelf roosteren horen hierbij. Een internationaal dienstverlenend bedrijf zocht ondersteuning bij de invoering van een nieuw softwarepakket dat impact heeft op alle bedrijfsprocessen en alle achthonderd medewerkers. Uitgangspunt was dat het bedrijf met eigen medewerkers de benodigde kennis intern wilde overdragen én borgen. Niet niks, want het trainen van anderen is tenslotte een vak apart. Samen met Dutch Dream Group (dochteronderneming van KplusV) begonnen de geselecteerde medewerkers met praktische werksessies waarin zij o.a. trainersvaardigheden vergaarden. De interne opleiding werd vervolgens door betrokkenen zelf op maat gemaakt voor de diverse doelgroepen in de organisatie, maar wel vanuit een uniforme werkwijze en aanpak. De opbrengst is dat het bedrijf nu op een gedegen manier de verandering in het bedrijf kan begeleiden. Met de eigen mensen vanuit een betrokken kernteam en met een breed draagvlak in de organisatie. Voorwaarden U bent in beginsel vrij in uw keuze van adviseur. Wel geldt een referentievereiste. De referenties (3) hebben betrekking op de kennis en ervaring op het terrein van duurzame inzetbaarheid van de beoogd adviseur(s). Deze referenties worden door de adviseur aangeleverd. Projecten gericht op technische innovatie komen niet in aanmerking voor subsidie. Meer weten? Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor subsidie? Neem contact op met uw vaste KplusV-contactpersoon of met: Sylvia Hendriks Pagina 5

U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten?

U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten? U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten? Vraag nu subsidie aan voor externe ondersteuning. Dit kan al in 3 stappen! Zit uw organisatie in een verandertraject en kunt u ondersteuning gebruiken

Nadere informatie

ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Toelichting op hoofdlijnen

ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Toelichting op hoofdlijnen ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Toelichting op hoofdlijnen Regeling Duurzame Inzetbaarheid in oktober start een nieuwe ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid voor individuele organisaties (ESF 2014/2020,

Nadere informatie

De regeling staat open voor alle bedrijven en instellingen, op voorwaarde dat er minimaal twee werknemers aantoonbaar in dienst zijn.

De regeling staat open voor alle bedrijven en instellingen, op voorwaarde dat er minimaal twee werknemers aantoonbaar in dienst zijn. SUBSIDIEREGELING EUROPEES SOCIAAL FONDS Duurzame inzetbaarheid bedrijven en instellingen DOEL Doel van de regeling is duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren. De subsidie beoogt een bijdrage

Nadere informatie

ESF Duurzame Inzetbaarheid 2015

ESF Duurzame Inzetbaarheid 2015 ESF Duurzame Inzetbaarheid 2015 10.000 subsidie voor het inhuren van een externe adviseur Waarom zou ik nu aan de slag moeten gaan met een adviseur van MKBTR? De dampen van de economische crisis zijn nu

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Samen werken aan Duurzame Inzetbaarheid

Samen werken aan Duurzame Inzetbaarheid Samen werken aan Duurzame Inzetbaarheid M 06 40 88 79 47 BakkeRij - Unit D11 Hendrik Figeeweg 3F 2031 BJ Haarlem info@balm-academie.nl www.balm-academie.nl Op 25 juni volgt een nieuwe openstellingsronde

Nadere informatie

ESF-Subsidie Duurzame Inzetbaarheid? Thema s en voorbeelden.

ESF-Subsidie Duurzame Inzetbaarheid? Thema s en voorbeelden. ESF-Subsidie Duurzame Inzetbaarheid? Thema s en voorbeelden. U wilt ESF-subsidie aanvragen en inzetten om vorm te geven aan een project Duurzame Inzetbaarheid dat specifiek gericht is op en ten goede komt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19322 9 juli 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2014,2014-0000089983,

Nadere informatie

ESF subsidie Actief en gezond ouder worden. Het bevorderen van duurzame arbeidsinzet van werkenden

ESF subsidie Actief en gezond ouder worden. Het bevorderen van duurzame arbeidsinzet van werkenden ESF subsidie Actief en gezond ouder worden Het bevorderen van duurzame arbeidsinzet van werkenden Factsheet 15-08-2014 ESF subsidie Actief en gezond ouder worden: Het bevorderen van duurzame arbeidsinzet

Nadere informatie

ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2018/2019

ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2018/2019 ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2018/2019 Nederland heeft vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) geld beschikbaar gesteld voor de reintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor

Nadere informatie

Samen werken aan Duurzame Inzetbaarheid

Samen werken aan Duurzame Inzetbaarheid Samen werken aan Duurzame Inzetbaarheid Marcel Balm M 06 40 88 79 47 BakkeRij - Unit D11 Hendrik Figeeweg 3F 2031 BJ Haarlem marcel@balm-academie.nl www.balm-academie.nl o In de week van 8 tot en met 12

Nadere informatie

ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak

ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2016 3 e tijdvak Nederland heeft vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) geld beschikbaar gesteld voor de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen T: +31 (0) E:

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen T: +31 (0) E: ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen 2017 www.charlygreen.nl T: +31 (0)88 73 055 59E: info@charlygreen.nl ESF subsidie Het Europees Sociaal Fonds verstrekt voor

Nadere informatie

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen T: +31 (0) E:

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen T: +31 (0) E: ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen 2017 www.charlygreen.nl T: +31 (0)88 73 055 59E: info@charlygreen.nl ESF subsidie Het Europees Sociaal Fonds verstrekt voor

Nadere informatie

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid?

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid? Subsidie voor duurzame inzetbaarheid? subsidie voor duurzame inzetbaarheid? Europees Sociaal Fonds 2014-2020 Oktober 2016 Inhoud ESF regeling Duurzame Inzetbaarheid 2014-2020 Subsidieactie randvoorwaarden

Nadere informatie

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij:

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij: Project : duurzaame inzetbaarheid http://www.agentschapszw.nl/subsidies/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020 Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020) Meer mensen langer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20939 15 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juli 2015, nr. 2015-0000164789,

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie

Workshop Duurzame Inzetbaarheid van uw personeel BLAUWZAAM SYMPOSIUM V

Workshop Duurzame Inzetbaarheid van uw personeel BLAUWZAAM SYMPOSIUM V Workshop Duurzame Inzetbaarheid van uw personeel BLAUWZAAM SYMPOSIUM V Sprekers Guillerm van der Lans Consultant Corporate Wellness guillerm.van.der.lans@aon.nl 06 534 897 50 2 Over Aon 65.000 Aantal Aon-collega

Nadere informatie

Leergangmodule Zelfregulering BAG

Leergangmodule Zelfregulering BAG Leergangmodule Zelfregulering BAG Leergangmodule Zelfregulering BAG Achtergrond en Doelstelling Achtergrond BAG Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het BAG Bronhouders en AfnemersOverleg (BAGBAO)

Nadere informatie

Regelgeving WKR. Ga vooral in gesprek met uw accountant of boekhouder om uw pot te bepalen!

Regelgeving WKR. Ga vooral in gesprek met uw accountant of boekhouder om uw pot te bepalen! Werkkostenregeling 1. Kader DI 2. Regelgeving WKR 3. Huidige invulling 4. Praktijkvoorbeelden 5. Voorbeeld DFZ 6. Alternatieve financieringsmethodes 7. Vragen Regelgeving WKR Inzet WKR Uitgangspunt in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Organisatie: ErikTestOrg Print datum: :23:03 Datum verzonden: :23:03

Inhoudsopgave. Organisatie: ErikTestOrg Print datum: :23:03 Datum verzonden: :23:03 Inhoudsopgave Stap 1: Algemene gegevens 2 Stap 2: Arbeidsorganisatie 2 Stap 3: Gebruik (externe) adviseur 2 Stap 3 Adviseur: Ad Viseur 3 Stap 4: Activiteiten en begroting 3 Stap 5: Financieel overzicht

Nadere informatie

In PErson happy & healthy at work inperson.nl

In PErson happy & healthy at work inperson.nl inperson.nl happy & healthy inperson.nl Happy & Healthy at Work Geluk als businessmodel Gelukkige medewerkers presteren beter en zorgen voor succesvolle organisaties. Dat bewijst tal van wetenschappelijk

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

In PErson happy & healthy at work inperson.nl

In PErson happy & healthy at work inperson.nl inperson.nl happy & healthy inperson.nl Happy & Healthy at Work Geluk als businessmodel Gelukkige medewerkers presteren beter en zorgen voor succesvolle organisaties. Dat bewijst tal van wetenschappelijk

Nadere informatie

Projectmatig veranderen in de bank

Projectmatig veranderen in de bank Projectmatig veranderen in de bank Maandag 21 september 2009 Ronald Janssen Implementatiemanager Even geen Prince2... of toch?! Aanpak LPM Materie Houding & Vaardigheden Lokale bankenkennis Project- management

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2015 2 e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam:

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam: DIT VOORBEELD GEEFT INZICHT IN DE VRAGEN DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET AANVRAAGFORMULIER. HET AANVRAAGFORMULIER IS BESCHIKBAAR VAN 15 OKTOBER 9.00 UUR TOT 7 NOVEMBER 17.00 UUR. LET OP: NIET ALLE ONDERSTAANDE

Nadere informatie

ORGANISATIE- EN PERSONEELSBELEID

ORGANISATIE- EN PERSONEELSBELEID ORGANISATIE- EN PERSONEELSBELEID maart 2018 Inleiding In onderhavige notitie is het organisatie- en personeelsbeleid van de gemeente Rucphen beschreven. Dit organisatie- en personeelsbeleid is in samenspraak

Nadere informatie

ESF Voorlichtingsbijeenkomst Duurzame inzetbaarheid regio s en sectoren. Tijdvak en 15 juni 2018

ESF Voorlichtingsbijeenkomst Duurzame inzetbaarheid regio s en sectoren. Tijdvak en 15 juni 2018 ESF 2014-2020 Voorlichtingsbijeenkomst Duurzame inzetbaarheid regio s en sectoren Tijdvak 2018 13 en 15 juni 2018 1 Doel van de bijeenkomst Informeren over mogelijkheden van de subsidieregeling Inspireren

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid en Werkgeluk

Duurzame Inzetbaarheid en Werkgeluk Duurzame Inzetbaarheid en Werkgeluk Laura Keijzer en Bart Hoex 1 december 2016 1 Inhoud 1. Urgentie van Duurzame Inzetbaarheid 2. Belang van Werkgeluk 3. Visie en interventies 4. Projectaanpak a. Informatie

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie

Instructie indienen einddeclaratie Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2016 3e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: De overheid betaalt 50% mee! De overheid betaalt 50% mee!

DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: De overheid betaalt 50% mee! De overheid betaalt 50% mee! GA VOOR DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: 1 Duurzame inzetbaarheid door in- en externe flexibiliteit: de overheid betaalt 50% mee! De overheid zet in op zo lang mogelijk

Nadere informatie

Profielschets Concerncontroller Fusiegemeente Altena

Profielschets Concerncontroller Fusiegemeente Altena Profielschets Concerncontroller Fusiegemeente Altena Altena De nieuwe gemeente Altena gaat op 1 januari 2019 van start en bestaat uit de huidige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Met de herindeling

Nadere informatie

Toelichting Kom Verder aanvraag Voor implementatie van ondersteunde zelfzorg

Toelichting Kom Verder aanvraag Voor implementatie van ondersteunde zelfzorg Toelichting Kom Verder aanvraag Voor implementatie van ondersteunde zelfzorg Sinds 2016 kunnen eerstelijns samenwerkingsverbanden via een Scan & Plan traject een aanpak ontwikkelen om hun volgende stap

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau

Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE We helpen u met resultaatgerichte strategieën en digitale transformaties De vraag hoe digitaal verder ontwikkelt

Nadere informatie

Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool +

Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool + Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool + ondersteuning: Vitaliteitsportal Aanbieders producten

Nadere informatie

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure Brochure Uw situatie Nederlandse werkgevers zijn ervan overtuigd dat een vergrijzende en ontgroenende arbeidsmarkt leidt tot stijgende personeelskosten [bron: CBS/2013]. De kans dat relatief meer ouderen

Nadere informatie

MARKETEER RESULTAATGEBIEDEN. Wat kan ik doen om de doelen te bereiken? (Activiteiten) Wat moet ik bereiken? (Doelen)

MARKETEER RESULTAATGEBIEDEN. Wat kan ik doen om de doelen te bereiken? (Activiteiten) Wat moet ik bereiken? (Doelen) Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel) Het ontwikkelen, coördineren en realiseren van campagnes en acties binnen een team en/of thema met als doel het bereiken, benaderen en activeren van de doelgroepen. Welke

Nadere informatie

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Bij onze opdrachtgevers en relaties in de zorg zien wij een veelheid aan discussies en projecten die ons inziens

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

Innovatieve projectenregeling SubsidieWegwijzer Breng jij de sector verder?

Innovatieve projectenregeling SubsidieWegwijzer Breng jij de sector verder? Innovatieve projectenregeling 2019 SubsidieWegwijzer Breng jij de sector verder? Wat lees je in deze SubsidieWegwijzer? De inhoudelijke, praktische en financiële voorwaarden (zie pagina 3) De stukken die

Nadere informatie

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt potaard e Auteur: Annelies Kooiman Eindredactie: Afdeling communicatie Fotografie: istock Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie &

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Zelfscan. Uitleg over de zeven professionaliseringsthema s

Zelfscan. Uitleg over de zeven professionaliseringsthema s Zelfscan Uitleg over de zeven professionaliseringsthema s 1. Persoonlijk leiderschap In dit professionaliseringsthema staan zelfkennis en zelfreflectie centraal: wie ben ik? En hoe bewust ben ik me van

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5, van de Kaderwet SZW-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46176 5 september 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 augustus 2016, 2016-0000178184,

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 Strategisch Personeelsmanagement Advies Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 De essentie Via het pilootproject "strategisch personeelsmanagementadvies" geeft het

Nadere informatie

Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut

Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut De scan Professionele leercultuur op scholen is een instrument voor scholen voor voortgezet onderwijs waarmee in kaart wordt gebracht hoe ver

Nadere informatie

BPM OD Maturity Model

BPM OD Maturity Model BPM OD Maturity Model VISION PAPER Vanuit de basis op orde naar samenwerken in de keten BPM Consult presenteert u 8 groeifasen richting succes voor uw omgevingsdienst Volwassenheid Omgevingsdienst Hoe

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

4-sporen-aanpak. Wijkverpleging. Verstand van Zorg

4-sporen-aanpak. Wijkverpleging. Verstand van Zorg 4-sporen-aanpak Wijkverpleging Verstand van Zorg Positionering, rolontwikkeling én instroom Vraagstukken wijkverpleging De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, waardoor zorgorganisaties voor complexe

Nadere informatie

Omgevingswet geen project Maar een veranderbeweging! De rol van de OR. 12 april 2018 Ineke Nijhuis gemeente Hengelo

Omgevingswet geen project Maar een veranderbeweging! De rol van de OR. 12 april 2018 Ineke Nijhuis gemeente Hengelo Omgevingswet geen project Maar een veranderbeweging! De rol van de OR 12 april 2018 Ineke Nijhuis gemeente Hengelo Verandering in wet-en regelgeving - een cultuurverandering in de hele fysieke keten -

Nadere informatie

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee!

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Leer/werktrajecten voor jongeren uit het speciaal en praktijkonderwijs Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Werk is belangrijk voor een mens. Het is een goede

Nadere informatie

Sociaal inkopen gemeente Utrecht Beschouwing van beleid en praktijkcasus. Hier komt tekst Anja van Rijn. Utrecht.nl

Sociaal inkopen gemeente Utrecht Beschouwing van beleid en praktijkcasus. Hier komt tekst Anja van Rijn. Utrecht.nl Sociaal inkopen gemeente Utrecht Beschouwing van beleid en praktijkcasus Hier komt tekst Anja van Rijn Hier Jeroen komt Veenendaal ook tekst Sociaal ondernemerschap in Utrecht politieke besluitvorming

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid

Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid Voor aanvragen van een Loopbaanscan d.d. 11 juni 2015 1/8 Waarom een loopbaanscan? Hoe houdt u uw bedrijf flexibel en uw medewerkers gemotiveerd? Door te investeren

Nadere informatie

Welkom BIJ DE BILDERBERG VITALITY EXPERIENCE

Welkom BIJ DE BILDERBERG VITALITY EXPERIENCE Welkom BIJ DE BILDERBERG VITALITY EXPERIENCE VITALITY EXPERIENCE Ervaar wat vitaliteit voor uw organisatie kan doen Wat zal er gebeuren als uw organisatie 10% vitaler is? Meer werkplezier, betere prestaties

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikelen 3 en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikelen 3 en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11210 28 juni 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 juni 2011, nr. R&P/RA/2011/11033,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5. Europees Sociaal Fonds - duurzame inzetbaarheid...19

Inhoudsopgave. 5. Europees Sociaal Fonds - duurzame inzetbaarheid...19 Inhoudsopgave Personeelssubsidies... 3 1. Sectorplan Grafimediabranche... 3 1.1 Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit: Loopbaanscan... 3 1.2 Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit: Van-werk-naar-werk begeleiding...

Nadere informatie

Organisatiekracht. Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht

Organisatiekracht. Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf Een heldere koers met werkende oplossingen Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is niet alleen een verplicht HR instrument of een keuring, maar het is een concrete

Nadere informatie

Transvorm Actueel. Employer branding op basis van goed werkgeverschap. Welkom. Woensdag 23 november

Transvorm Actueel. Employer branding op basis van goed werkgeverschap. Welkom. Woensdag 23 november Transvorm Actueel Employer branding op basis van goed werkgeverschap Welkom Woensdag 23 november 2016 www.transvorm.org Goedemorgen! Wat maakt ons een goed werkgever? Woensdag 16 november 2016 Drs. Jan-Kees

Nadere informatie

Aanvraagprocedure Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Aanvraagprocedure Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Aanvraagprocedure Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In dit document leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: inleiding In de cao-hbo 2014-2016 hebben

Nadere informatie

MKB Salarisadministratie. Aanleveren mutaties op vaste dag per maand. Starten met Tentoo HR. Gegevens naar Belastingdienst

MKB Salarisadministratie. Aanleveren mutaties op vaste dag per maand. Starten met Tentoo HR. Gegevens naar Belastingdienst Werkwijze Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo HR zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. Professionals

Nadere informatie

Nederlandse werkgevers en duurzame inzetbaarheid

Nederlandse werkgevers en duurzame inzetbaarheid 1 Nederlandse werkgevers en duurzame inzetbaarheid Inleiding Het streven naar gezonde werknemers die zo weinig mogelijk ziek zijn is een streven van iedere werkgever. Het werken aan duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

Verslag Visitatiecommissie Informatieveiligheid

Verslag Visitatiecommissie Informatieveiligheid Verslag Visitatiecommissie Informatieveiligheid gemeente Renswoude Tijd en datum 09.30-11.00, 2 maart 2016 Aanwezig gemeente Renswoude mw. A.E.H. van der Kolk, burgemeester (waarnemend) hr. J. van Dijk,

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

Workshop Up to date agressiebeleid

Workshop Up to date agressiebeleid 1 Workshop Up to date agressiebeleid Van beleid naar praktijk 27 mei 2015 William Bertrand w.bertrand@radarvertige.nl Programma Introductie Feiten en cijfers enquête Knelpunten uit de praktijk Kijk op

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Op weg voor mensen en werk

Op weg voor mensen en werk Op weg voor mensen en werk uitzenden outplacement re-integratie loopbaanadvies www.personeelsned.nl Wie is PersoneelsNed PersoneelsNed zorgt voor mensen èn werk. Een tweeledige en belangrijke doelstelling!

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid WeShareTalent injectie gestimuleerd door ESF subsidie Een gezonde impuls voor 2016 ESF subsidie biedt bedrijven de mogelijkheid om hun mensen productief, gemotiveerd en gezond aan

Nadere informatie

Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut

Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut De scan Professionele leercultuur in teams is een instrument voor scholen voor voortgezet onderwijs waarmee in kaart wordt gebracht hoe ver het

Nadere informatie

Opleidingen voor P&O-ers in de zorg: Serious Game Training duurzame inzetbaarheid Leergang duurzame inzetbaarheid

Opleidingen voor P&O-ers in de zorg: Serious Game Training duurzame inzetbaarheid Leergang duurzame inzetbaarheid Opleidingen voor P&O-ers in de zorg: Serious Game Training duurzame inzetbaarheid Leergang duurzame inzetbaarheid 1 Adres: Welnalaan 5, 7523 NG, Enschede Telefoon: 053-4776614 Website: www.fitform.nl Opleidingsaanbod;

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

Advies Coaching Training

Advies Coaching Training Advies Coaching Training Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC Employability Scan & PAP Employability heeft veel definities met als kern dat iemand zijn brood kan verdienen. Nu en in de toekomst. Voor

Nadere informatie

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien.

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Benieuwd naar de ESF-mogelijkheden voor uw gemeente? De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Radar en Raadgevend Bureau Het Grote Oost hebben een ESF-scan ontwikkeld. Middels deze ESF-scan wordt bepaald

Nadere informatie

Acteren. Aspecten. Onderzoeken. Methodisch veranderen en verbeteren. Resultaatgericht verbeteren. Technisch Instrumenteel Organisatorisch cultureel

Acteren. Aspecten. Onderzoeken. Methodisch veranderen en verbeteren. Resultaatgericht verbeteren. Technisch Instrumenteel Organisatorisch cultureel Acteren Methodisch veranderen en verbeteren Resultaatgericht verbeteren Non-Routine Routine Technisch Instrumenteel Organisatorisch cultureel Onderzoeken Aspecten Acteren Methodisch veranderen en verbeteren

Nadere informatie

Vakkennis & vaardigheden. Motivatie & betrokkenheid. Gezondheid & vitaliteit. Werk & prive. Loopbaanmobiliteit

Vakkennis & vaardigheden. Motivatie & betrokkenheid. Gezondheid & vitaliteit. Werk & prive. Loopbaanmobiliteit DI CODE Vakkennis & vaardigheden Motivatie & betrokkenheid Gezondheid & vitaliteit Werk & prive Loopbaanmobiliteit Waarom deze code? De DI Code biedt sociale partners een kapstok om aan de slag te kunnen

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Impulsregeling SubsidieWegwijzer Breng jij jouw gemeente verder?

Impulsregeling SubsidieWegwijzer Breng jij jouw gemeente verder? Impulsregeling 2019 SubsidieWegwijzer Breng jij jouw gemeente verder? Wat lees je in deze SubsidieWegwijzer? De inhoudelijke, praktische en financiële voorwaarden (zie pagina 3) De stukken die je moet

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld van regionale samenwerking tussen gemeente en GGZ Janneke Oude Alink gemeente Apeldoorn/regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Praktijkvoorbeeld van regionale samenwerking tussen gemeente en GGZ Janneke Oude Alink gemeente Apeldoorn/regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Praktijkvoorbeeld van regionale samenwerking tussen gemeente en GGZ Janneke Oude Alink gemeente Apeldoorn/regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Introductie Arbeidsparticipatie mensen met psychische

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Arbocatalogus Grafimedia

Arbocatalogus Grafimedia Arbocatalogus Grafimedia Van werkdruk naar werkplezier Presentatie voor gebruik in eigen bedrijf Arbocatalogus Grafimedia Van Werkdruk naar Werkplezier Presentatie voor gebruik in het eigen bedrijf Deze

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning. Basisdocument

Strategische Personeelsplanning. Basisdocument Strategische Personeelsplanning Basisdocument Strategische Personeelsplanning Basisdocument SPP als pijler van hr-beleid Om als organisatie in een dynamische omgeving met veel ontwikkelingen en veranderingen

Nadere informatie

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Het loopbaan en diversiteitsplan Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Ook voor uw bedrijf? U zoekt nieuwe medewerkers en wil nieuwe kanalen ontdekken? U wil uw medewerkers gemotiveerd aan de slag

Nadere informatie