WILNIS WILNIS TERBREGGE TERBREGGE. waterbeheerders in uitvoeringsprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WILNIS WILNIS TERBREGGE TERBREGGE. waterbeheerders in uitvoeringsprogramma"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF 41 oktober 2008 Vijf jaar na WILNIS Vijf jaar geleden bezweken er boezemkaden bij Wilnis en Terbregge. STOWA, de waterkeringbeheerders en de toezichthoudende provincies hebben sinds die tijd niet stil gezeten. Wat is er in de afgelopen periode allemaal gebeurd en hoe TERBREGGE ziet de toekomst eruit? In deze uitgave van de STOWA ter Info vertellen Ludolph Wentholt en Henk van Hemert welke bijdrage STOWA de afgelopen jaren heeft geleverd aan veilige regionale waterkeringen. Ook komen vertegenwoordigers van een waterschap en een provincie aan het woord. Zij vertellen welke gevolgen Wilnis had voor hun werk en wat ze de komende periode te doen staat. Regionale wat erk er ingszorg v i jf ja ar na W ilni s : Van zorgenkind tot aandachtspunt Regionale waterkeringen waren lang het ondergeschoven kindje van waterkerend Nederland. Maar vijf jaar na het bezwijken van boezemkaden bij Wilnis en Terbregge is er veel veranderd. Komend voorjaar zet STOWA in een groot symposium de behaalde resultaten op een rij. In de aanloop daarnaartoe blikken coördinator Waterweren Ludolph Wentholt en de projectleider van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen Henk van Hemert terug op vijf jaar kennisontwikkeling. Terugkijkend beschouwen Ludolph Wentholt en Henk van Hemert de gebeurtenissen in Wilnis en Terbregge als een blessing in disguise: heel vervelend voor de direct betrokkenen, maar een enorme stimulans voor het op orde brengen van de regionale waterkeringszorg, na kustverdediging en primaire keringen. Ludolph Wentholt: Nederland heeft zich decennia lang gefocust op een goede kustverdediging. De bescherming van het achterland door de rivierdijken en regionale keringen hadden weinig prioriteit. Maar de dreigende overstromingen bij Itteren en Borgharen in 1993 en 1995 zorgden voor een omslag. In korte tijd werden enorm veel rivierdijken aangepakt. Met de Wet op de waterkering kwam er in 1996 bovendien een wettelijk WILNIS instrument voor de primaire waterkeringen, met een verplichte vijfjaarlijkse toetsing. TERBREGGE In de ze ui tgave onder meer : Regionale waterkeringszorg vijf jaar na Wilnis: van zorgenkind tot aandachtspunt / Provinciale beleidsmedewerker Waterveiligheid: goede uitvoering kadeverbeteringen vereist inspanning en creativiteit / STOWA legt ecologische maatregelen onder de loep / Directeur Bosman Bart- Jan Brandt over waterinnovatie / STOWA ter Infootjes / STOWA bundelt klimaatvragen regionale waterbeheerders in uitvoeringsprogramma

2 Regionale wat erk er ingszorg v i jf ja ar na W ilni s Regionale wat erk er ingszorg v i jf ja ar na W ilni s Regionale wat erk er ingsz Wak e up c all Aan het einde van de jaren negentig noemde de vierde Nota waterhuishouding al het belang van regionale waterkeringen bij de bescherming tegen overstroming. Er gingen bovendien stemmen op de systematiek voor de primaire waterkeringen ook toe te passen voor het op orde brengen van regionale keringen. Maar in die periode met grootschalige verbetering van primaire keringen langs met name de grote rivieren, kreeg dit bij de toezichthoudende provincies, waterkeringbeheerders noch STOWA de aandacht die het verdiende, aldus Henk van Hemert: Wilnis en Terbregge waren voor iedereen een wake up call. Het directe gevolg was dat we ineens beseften dat droogte ook een maatgevende belasting kan zijn. Kortom: iets om rekening mee te houden in de waterkeringszorg. Direct daarna kwamen de vragen en het besef dat we er met elkaar eigenlijk maar heel weinig vanaf wisten: hoe werkt het fenomeen? Welke kaden zijn gevoelig voor droogte? Waar moet je op letten bij (droogte-)inspectie? STOWA heeft destijds met andere partijen in zeer korte tijd heel veel praktische kennis boven tafel weten te krijgen en ook een draaiboek uitgebracht voor het beheer van droogtegevoelige kaden. Op orde De kennisontwikkeling bleef niet beperkt tot het droogteonderzoek, aldus Ludolph Wentholt: Door Wilnis erkende en herkende iedereen ineens weer het belang van veilige regionale waterkeringen. Ze spelen een steeds belangrijkere rol bij het voorkomen van wateroverlast en overstromingen, tegen de achtergrond van klimaatverandering, bodemdaling, verstedelijking en het groeiende economische belang dat ze beschermen. Provincies en waterschappen werden zich bewust van hun rol in de haperende waterkeringszorg en men besefte dat alleen gezamenlijk het probleem kon worden getackeld. De Unie van Waterschappen en het IPO maakten afspraken om te zorgen dat regionale keringen in 2020 op orde zijn. Dat gebeurt via een vergelijkbare systematiek zoals die eerder bij primaire waterkeringen werd toegepast: aanwijzing (welke keringen?), normeren (hoe veilig?), toetsen (voldoende hoog en sterk?), verbeteren, beheer en onderhoud. Inmiddels zijn provincies en waterschappen voortvarend gestart met normering en toetsing. Om ze daarbij te helpen besloten IPO en de Unie in 2005 het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen (ORK) te starten, met als doel het ontwikkelen van praktische leidraden en handreikingen om de toezichthouders en wateringbeheerders te Henk van Hemert en Ludolph Wentholt ondersteunen bij de uniforme uitwerking van deze systematiek. STOWA voert hierover de regie. Verk eer sbel a s t ing Projectleider ORK Henk van Hemert is tevreden over het resultaat van dat programma tot nu toe: We hebben een praktisch uitvoerbaar en goed toepasbaar toetsingsinstrumentarium ontwikkeld voor de regionale keringen, waarbij we ook de belastingsituatie droogte hebben meegenomen. En juist droogte blijkt bij toetsing vaak de bepalende factor. Een kade kan voor de natte belasting op de norm zitten, maar ten aanzien van droogte er ver onder blijven. Een andere ervaring is bijvoorbeeld de grote consequenties die verkeersbelasting op een kering kan hebben voor het veiligheidsoordeel. Eind van dit jaar zijn alle instrumenten naar verwachting gereed. De periode daarna wordt gebruikt om deze aan te passen en te verfijnen naar aanleiding van gebruikerservaringen. Het toetsinstrument maakt volgens Henk een duidelijk onderscheid tussen evident onveilige en evident veilige STOWA TER INFo / 41 pagina 2

3 regionale keringen. Dat is de kracht, maar ook de zwakte van het instrument: Groen en rood kunnen we nu goed van elkaar onderscheiden. Maar er is ook nog een grijs gebied. Het is goed als we dat gebied verder kunnen inkleuren. Denk aan oranje: welke kaden moet je extra aandacht geven en zo ja: hoeveel? Hiermee bieden we niet alleen inzicht in de veiligheid van de keringen. We geven waterkeringbeheerders ook meer houvast bij het monitoren van keringen en bij het plannen van verbeteringen, beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Maar daarvoor ontbreekt het nog aan kennis. Vent op de di jk Niet alleen op het gebied van droogte, toetsing en normering is er de afgelopen vijf jaar veel gebeurd. Ook de inspectie heeft inmiddels volop aandacht. STOWA en de toenmalige dienst Weg- en Waterbouwkunde (nu: Waterorg v i jf ja ar na W ilni s Regionale wat erk er ingszorg v i jf ja ar na W ilni s Regionale wat erk er ingszorg v i jf ja ar na W ilni s dienst) hadden plannen voor een kennisprogramma Verbeteren Inspectie Waterkeringen. Het doel: het verbeteren van de organisatie, inrichting en uitvoering van inspecties, alsmede de daarvoor benodigde samenwerking binnen waterschappen en tussen waterschap en de toezichthoudende provincie. Door Wilnis en Stein kreeg dit programma de snelheid en urgentie die het nodig had, aldus Ludolph Wentholt: Het programma heeft ervoor gezorgd dat er in korte tijd veel beter besef is gekomen wat goed inspecteren nu eigenlijk betekent. Het gaat nooit alleen om die vent of vrouw op de dijk. Het begint met waarnemen, maar het gaat ook om het vastleggen van die waarneming, een zo objectief mogelijke diagnose van de waarneming, een prognose en uiteindelijk een actie. Daar zijn veel meer mensen bij betrokken dan een veldinspecteur. Er liggen nu handboeken die waterkeringbeheerders helpen dit hele inspectieproces met alle schakels goed in te richten en uit te voeren. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren een aantal praktische hulpmiddelen ontwikkeld om het inspectieproces te verbeteren: van veldgidsen met gekwalificeerde schadebeelden tot softwaretools waarmee je schadebeelden digitaal kunt opnemen en vastleggen. En we hebben inmiddels veel inzicht gekregen in de praktische mogelijkheden van moderne technieken bij inspecties, zoals radar en laseraltimetrie. De toepasbaarheid van sensortechnologie wordt zelfs uitgebreid beproefd in de IJkdijk. STOWA richt zich de komende periode met name op de implementatie van ontwikkelde handboeken, handreikingen en leidraden. Dat gebeurt onder meer via een aantal pilots. Wentholt: Het is zaak dat de kennis landt bij provincies en waterkeringbeheerders en dat die ermee aan de slag gaan. Daarbij verschuift onze aandacht van kennis genereren naar kennis verspreiden en het verfijnen van ontwikkelde instrumenten op basis van gebruikerservaringen. In een aantal gevallen ontbreekt het nog aan kennis, bijvoorbeeld voor het verbeteren van het toetsinstrumentarium regionale keringen. Die kennisvragen zijn vaak fundamenteel van aard. Wat STOWA betreft ligt daar een taak voor het Expertise Netwerk Waterveiligheid en de Waterdienst van Rijkswaterstaat. STOWA TER INFo / 41 pagina 3

4 bele id smede werk er wat erk er ingen delfl and chr i s wolt er ing : zoeken naar toepasbaarheid toetsonderdelen Chris Woltering, beleidsmedewerker beleid en onderzoek waterkeringen van het Hoogheemraadschap van Delfland, heeft de afgelopen twee jaar een flinke kluif gehad aan het toetsen van de regionale waterkeringen. Samen met Hans Drenkelford heeft hij alle 420 kilometer regionale waterkeringen laten bekijken. Woltering is blij met de toetsingsleidraad van STOWA. De leidraad dwingt je als beheerder systematisch te werk te gaan. Het blijft echter ingewikkelde materie en we zijn zoekende naar de toepasbaarheid van een aantal toetsonderdelen. Delfland werkt bij de toetsing van grof naar fijn. Met een beheerdersoordeel en de zogeheten Rationele Risicobenadering Dijken (RRD) van GeoDelft is op basis van beschikbare bodemgegevens en geologische kennis een eerste toets uitgevoerd naar de stabiliteit van de kaden. Hiermee was vrij snel duidelijk voor welke keringen meer informatie en onderzoek nodig is om de stabiliteit te bepalen. Het gaat in totaal om 105 kilometer. Het nadere onderzoek voor de eerste acht kilometer is dit jaar in de markt gezet. Je merkt dat ingenieursbureaus zich het werken met de nieuwe leidraad nog niet eigen hebben gemaakt. Samen met het uitvoerende bureau hebben we hier dan ook veel tijd ingestoken. We moeten er allemaal nog mee leren werken, concludeert Woltering. soms wel enkele meters diep. De berekende veiligheidsfactor komt hier dan niet overeen met het praktijkgevoel. Een ander punt is de discussie over het effect van nietwaterkerende objecten (NWO s) zoals kabels, leidingen, huizen, kunstwerken en bomen op de keringen. Woltering: We tellen op onze regionale keringen alleen al tienduizenden bomen. Hoe gaan we als waterschap om met het op grote schaal toetsen van deze NWO s? Dit soort vragen hebben we bij STOWA neergelegd en enkele vragen zijn al opgenomen als kennisvraag. Nucht ere benader ing Binnen Delfland is veel discussie geweest over de vraag hoe je met de toetsing moet omgaan. Wij hebben gekozen voor een nuchtere benadering. We focussen ons op de plekken waar we de meeste risico s kunnen verwachten. Het verbeteren van keringen in dichtbevolkte gebieden is vaak complex en duur. De kaden met het hoogste risico op falen en de grootste gevolgen voor de omgeving gaan voor. Woltering is blij dat de leidraad voor de toetsing er is. Het dwingt ons als beheerder alle keringen systematisch te bekijken. In een enkel geval wisten we niet eens precies waar de kade lag. De eerste resultaten geven aan dat met name de belastingsituatie nat maatgevend is. Droogte blijkt in Delfland een minder grote faalfactor. Inge w ikkeld In Delfland liggen - net als elders - nog wel enkele discussiepunten. Het is ingewikkelde materie en we worstelen met de toepasbaarheid van de toetsing. We hebben bijvoorbeeld over de helft van onze keringen wegen lopen. Volgens de leidraad moeten we groene kades op dezelfde manier toetsen als kades waar al decennia een weg op ligt. Die laatste zijn vaak breder, met wegfunderingen van STOWA TER INFo / 41 pagina 4

5 Prov inc i ale bele id smede werk er Wat erveil ighe id Jan-W illem Vrol i jk : Goede uitvoering kadeverbeteringen vereist de nodige inspanning en creativiteit Volgens beleidsmedewerker Waterveiligheid van de provincie Utrecht Jan-Willem Vrolijk is er in korte tijd enorm veel gebeurd op het gebied van regionale waterkeringszorg. Het beleid en de kaders staan, maar de uitvoering van verbeterprojecten vergt volgens hem nog de nodige inspanning en creativiteit: Niemand vecht de noodzaak van regionale dijkversterking aan. Maar burgers willen wel graag dat de rij knotwilgen op hun kade blijft staan. Regionale waterkeringen hadden na Wilnis de volle aandacht van de provinciale volksvertegenwoordigers, constateert Jan-Willem Vrolijk tevreden. De provincie heeft haar toezichthoudende rol in het waterkeringbeheer duidelijker en meer zichtbaar gemaakt. We hebben een verordening opgesteld voor het normeren van regionale waterkeringen. Jaarlijks rapporteren we aan het provinciebestuur over de voortgang op dit gebied. Inmiddels zijn bijna alle regionale keringen in het gebied ook daadwerkelijk genormeerd. De inliggende waterschappen zijn volop bezig met de toetsing aan de nieuwe normen. De komende jaren zal een groot aantal verbeterprojecten van start gaan. L a s t ig k arwe i Jan-Willem Vrolijk ziet dat met het verstrijken van de tijd wel een verschuiving van perspectief plaatsvindt. Direct na Wilnis stond de veiligheid met stip bovenaan. Nu de verbeterprojecten vorm krijgen, zie je dat dijkversterking weer meer en meer een afweging wordt van meerdere belangen. Veiligheid telt, maar ook cultuurhistorie, landschap, natuur en de belangen van bewoners. Dat maakt het uitvoeren van kadeverbeteringen volgens hem nog een heel lastig karwei. Hij geeft een voorbeeld: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft onlangs het plan vastgesteld voor een verbetertraject langs de Kromme Mijdrecht. In de aanloop ernaartoe heeft uitvoeringsorganisatie Waternet een MER-achtige procedure gevolgd, met veel inspraakmogelijkheden voor belanghebbenden en bewoners. Desondanks liggen er bij de provincie nu vijftien beroepsprocedures van burgers. Zij zijn er met Waternet niet uitgekomen. Hierover moet de provincie nu een uitspraak doen. Als dat niets oplevert, volgt uiteindelijk een gang naar de rechter. W in-w in De beleidsmedewerker Waterveiligheid benadrukt desondanks de waarde van een goede belangenafweging. Zowel met betrokkenen, als tussen waterschap en provincie en binnen de provincie zelf. Hij is van mening dat er door betere onderlinge afstemming nog veel te winnen valt: We moeten in dat afwegingsproces nog creatiever proberen te denken. Je kunt zeggen: we moeten bij dijkversterking rekening houden met het feit dat de kade onderdeel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur. Maar je kunt ook proberen om een win-win situatie te creëren: een veiligere kade én betere natuur. Daar ligt een prachtige uitdaging. Ik denk dat daarmee ook het draagvlak voor verbetermaatregelen bij betrokkenen groter wordt. Tot slot: Vrolijk is blij met het onder regie van STOWA uitgevoerde Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen. Hij hoopt wel dat de stichting ook de komende jaren doorgaat met kennisontwikkeling. Juist om het proces van normeren, toetsen en verbeteren nog beter te faciliteren: Over een aantal aspecten is er nog de nodige discussie. Bijvoorbeeld droogte, maar ook het fenomeen bomen op kaden. Het is goed als er op dat punt meer duidelijkheid komt, om beter te kunnen onderbouwen waarom bomen bij een kadeverbetering weg moeten, of juist kunnen blijven staan. STOWA TER INFo / 41 pagina 5

6 STOWA legt in Watermozaïek ecologische maatregelen onder de loep Waterbeheerders moeten in het kader van de Kaderrichtlijn water, de Flora- en faunawet en Natura 2000 maatregelen nemen om hun oppervlaktewateren ecologisch op orde te krijgen en te houden. Veel van die maatregelen hebben echter nog een experimenteel karakter, betoogt aquatisch ecoloog Marcel Klinge: We hebben enig idee van de werking, maar weten nog volstrekt onvoldoende over de precieze effecten en onderliggende mechanismen. Het programma Watermozaïek moet daar verandering in brengen. Klinge gaat dit programma voor STOWA trekken. Watermozaïek moet volgens Klinge een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het vergroten van kennis over maatregelen om de ecologische toestand van het oppervlaktewater te verbeteren. Op deze manier wordt de doelmatigheid en effectiviteit van maatregelen vergroot en de kans op mislukking of onbedoelde bijeffecten geminimaliseerd.het programma startte deze zomer met het in kaart brengen en rubriceren van alle mogelijke verbetermaatregelen. Je kunt daarbij volgens Klinge denken aan stofmaatregelen, zoals het terugbrengen dan wel neutraliseren van de fosfaatbelasting. Maar ook aan structuurmaatregelen, zoals het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en soortmaatregelen, zoals het wegvangen van grote hoeveelheden vis. Voor elke type gaan we na welke ecologische kennis nodig is om de maatregelen met meer zekerheid te kunnen toepassen. Dat gebeurt in brede kring, met vertegenwoordigers van alle waterschappen. Op basis hiervan stellen we een samenhangend programma op van projecten. In de projecten worden de maatregelen op praktijkschaal uitgevoerd. We koppelen daar wetenschappelijk onderzoek aan om de bijbehorende kennisvragen te beantwoorden. We werken dus vanuit de praktijk en plakken daar het onderzoek aan vast, niet andersom. Een bewuste keuze, want het biedt de beste garantie dat de uitkomsten van kennisontwikkeling praktisch toepasbaar zijn. Samenwerk en Het is de bedoeling dat STOWA, de regionale waterbeheerders, kennisinstellingen en universiteiten (zoals het Center for Wetland Ecology) binnen Watermozaïek nadrukkelijk gaan samenwerken. Het initiatief ligt daarbij waar het volgens Klinge hoort te liggen, de waterbeheerders: Zij dragen te nemen maatregelen voor als project binnen het programma. Ze nemen de kosten daarvan alsook een deel van de monitoringkosten voor hun rekening. STO- WA cofinanciert het begeleidende onderzoek, bewaakt de samenhang tussen de projecten en vertaalt de behaalde resultaten naar bruikbare producten. De onderzoekers ten slotte stellen in overleg met de waterbeheerders het onderzoeksplan op en voeren dit uit, maar zoeken ook cofinanciering. Op deze manier zijn alle partijen inhou- STOWA TER INFo / 41 pagina 6

7 Watermozaïek : welk e ma at regelen & proefpro jec t en? Hieronder enk ele voorbeelden van mogel i jk e ma at regelen en proefpro jec t en die binnen Wat ermoz a ïek kunnen worden ui tge voerd. S tofma at regelen : Hoe leg je de interne fosfa at bel a s t ing a an banden (fosfa at ui t de wat erbodem)? Mogel i jk e proefpro jec t en : he t be i jzeren van bodem/ wat er, he t behandelen van bodem/ wat er me t aluminium en/of phoslock en he t afdekken van de bodem me t z and. Hoe kun je de a anwe z ige nu t r iëntenbel a s - t ing veil ig opbergen in he t wat er s y s t eem? Mogel i jk e proefpro jec t en : sl ibvangen ( s tofzuiger z akken ) in meren en pl a ssen en l i jnvormige wat eren, ad sorp t ie a an me t i jzer of aluminium verr i jk t e bodems en v i a oe ver inr icht ing. delijk en financieel gecommitteerd aan het programma. Ieder project krijgt zijn eigen organisatie om snel en flexibel te blijven. Het moet een programma worden dat gedragen wordt door waterbeheerders, en niet van bovenaf wordt bestuurd en bestierd. Voor STOWA is Watermozaïek een belangrijke stap op weg naar meer samenhangend ecologisch waterkwaliteitsonderzoek. Daar is Marcel Klinge erg blij mee: Het geeft een duidelijke richting aan de kennisontwikkeling voor de komende jaren. Het is de bedoeling dat het programma een lange looptijd krijgt (10 jaar), juist omdat ecologische effecten pas op de langere termijn goed duidelijk worden. Uiteindelijk vormen alle projectresultaten mozaïekstukjes die met elkaar een goed en volledig beeld moeten geven van aquatische ecologie in relatie tot waterbeheer. Vandaar de naam Watermozaïek. Wilt u meer weten over het programma Watermozaïek, dan kunt u contact opnemen met Marcel Klinge of Bas van der Wal S t ruc t uurma at regelen : Wat i s de werk ing van nat uurvr iendel i jk e oe ver s in di ver se wat er t y pen en wat i s de mee s t effec t ie ve w i jze van a anleggen? Wat i s he t effec t van dergel i jk e oe ver s op de nu t r iëntenhui shouding en op he t voorkomen van (groepen van) zgn. sleu t el soor t en? Mogel i jk e proefpro jec t en : moni tor ing van a anleg en werk ing van oe ver s l angs di ver se wat er t y pen. Wat z i jn de effec t en van he t v i spa sseerba ar mak en van migr at iebarr ière s in he t wat ers y s t eem en t ussen wat er s y s t emen? S t romingsma at regelen : Wanneer i s door spoelen bel a s t en en wan - neer i s he t ontlasten? M. a.w. wanneer kun je inze t t en op door spoelen en wanneer jui s t nie t? Mogel i jk proefpro jec t: vergel i jk en doorspoel-beheer me t minima al-inl at en beheer. Soor tma at regelen : Hoe pakken ingrepen in he t voed selweb ui t in di ver se wat er t y pen, zoal s t i jdel i jk e droogval en ac t ief v i ss tandbeheer? STOWA TER INFo / 41 pagina 7

8 EUREKA Direc t eur Bosman Bar t- Jan Br and t over wat er innovat ie : Zonder samenwerking wordt het niks Bart-Jan Brandt is directeur van Bosman Watermanagement, een ontwikkelaar en leverancier van gemaalpompen en zuiveringstechnische installaties. Bosman werkt momenteel aan de Europese marktintroductie van een mede door het bedrijf ontwikkelde effluent-nabehandelingstechniek, het fuzzy filter. Samenwerking met andere waterpartijen is daarbij onontbeerlijk, aldus de directeur. Na een aantal succesvol verlopen proeven met demo-installaties, staat er op rwzi Nieuw Vossemeer een filter-praktijkinstallatie met een capaciteit van zo n 50 m 3 per uur. De resultaten worden gemonitord door Waterschap Brabantse Delta en STOWA. De uitkomsten zijn voor ons van groot belang. Vooral als we de werking van het fuzzy filter succesvol kunnen uitbreiden van zwevende stof naar stikstof en fosfaat. Dat zou een enorme verbreding van de toepassingsmogelijkheden van het filter geven. Niche mark t Bosman Watermanagement opereert vooral in een niche markt. We zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het effectief en doelmatig oplossen van de vragen van onze klanten. Bij die zoektocht is samenwerking met waterschappen, kennisinstituten en STOWA heel belangrijk. De ontwikkelingskosten van nieuwe technieken en technologieën zijn zeer hoog. Die kunnen we er als middelgroot bedrijf alleen uithalen als we de internationale markt opgaan. Daarvoor heb je in eigen land klanten nodig die hun nek durven uitsteken om jouw product als eerste op praktijkschaal te testen, zoals Brabantse Delta nu doet met het fuzzy filter. Durven Innoveren betekent durven. Je moet durven accepteren dat niet ieder experiment direct slaagt en maatschappelijk en economisch gewin oplevert. Je moet je bij innoveren niet afvragen of een experiment slaagt, maar hoe je het kunt laten slagen. Ik vind dat we met z n allen nog wel wat meer lef kunnen gebruiken. En dat is niet alleen in ons belang als commercieel bedrijf. Het is in het belang van de hele Nederlandse waterwereld die de komende jaren voor grote maatschappelijke opgaven staat. Ik vind dat de Nederlandse watersector een goede stap heeft gezet bij het versterken van de innovatieve slagkracht op het gebied van watertechnologie. Ik zie voor STOWA een belangrijke rol weggelegd als een verbindend element tussen die schakels in de gedefinieerde innovatieketen. Het is de partij die over de particuliere belangen van anderen heen het gezamenlijke belang van de benodigde samenwerking kan benadrukken. Want alleen met samenwerking kan het alles worden, maar zonder weet je zeker dat het niks wordt. Snelhe id De snelheid waarmee je innovaties in de markt weet te zetten, wordt steeds belangrijker. Je kunt je niet te veel tijd permitteren, want tegenwoordig kijkt heel de wereld via internet over je schouder mee. Voordat je het weet, zijn anderen je voor. Alle bij innovatie benodigde partijen zitten in Nederland gelukkig dicht bij elkaar. Letterlijk - we zijn een klein land - maar ook figuurlijk: we komen elkaar steeds tegen. We hebben het in ons om die snelheid erin te houden. En die is echt nodig wil je als BV Nederland meedraaien in de internationale economie. Maar dan moet je niet jaren gaan steggelen over de instelling van een garantiefonds voor launching customers. Zoiets moet snel geregeld worden. Leren innoveren me t wat er... Wat er innovat ie s ta at hoog op de a g e n d a va n S T O WA e n i n m i d d e l s ook op die van de R i jk soverhe id. In ons ja arver sl ag 2007 ga an we dieper in op de vr a ag wat nodig i s v o o r g e s l a a g d e w a t e r i n n o - vat i e, v i a e e n r e e k s i n t e r v i e w s me t ver t egenwoordiger s van k enni s ins t i t u t en, wat er s chappen en bedr i jf sle ven. Di t ar t ik el i s he t t weede interv ie w ui t de ze reek s. STOWA TER INFo / 41 pagina 8

9 STOWA ter infootjesstowa ter infootjesstowa ter infootjessto S TOWA breng t emi ssie broe ik a s - ga ssen rwzi s in k a ar t STOWA laat momenteel de emissies van broeikassen door rwzi s in kaart brengen. De bijdrage van rwzi s aan de totale Nederlandse uitstoot lijkt beperkt. Maar gezien het te formuleren duurzaamheidsbeleid van de waterschappen en hun voornemens op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen vindt STOWA het nuttig om het onderzoek te doen. CO 2, CH 4 en N 2 O zijn voor Nederland de belangrijkste broeikasgassen. Vooral de elektriciteitsverbruikers (pompinstallaties, beluchtingsapparatuur, e.d.) van rwzi s veroorzaken relevante CO 2 -emissies. Dit gebeurt indirect, via de elektriciteitscentrale waar de benodigde energie wordt opgewekt. CH 4 wordt vrijwel alleen geproduceerd in de slibgisting. Meestal wordt alle CH 4 aangewend om via gasmotoren energie of warmte te leveren aan de beluchting en gebouwverwarming. Bij een piekproductie kan het worden afgefakkeld. Het kan vrijwel alleen via lekkage emitteren. N 2 O-emissie bij rwzi s treedt op door nitrificatie en denitrificatieprocessen. Verondersteld wordt dat het gaat om een fractie van circa drie procent van de totale stikstofverwijdering. Veldonder zoek v i s vr iendel i jk e gemalen STOWA start binnenkort met de tweede fase van het onderzoek naar visvriendelijke gemalen. Na afronding van het literatuuronderzoek worden veldmetingen uitgevoerd bij een aantal typen gemalen. STOWA heeft hiervoor een aanvraag ingediend bij SenterNovem voor een bijdrage uit het zogenoemde KRW-innovatiefonds. Dit fonds, een initiatief van de ministeries van V&W en EZ, is bedoeld als stimuleringsbijdrage aan innovatieve investeringen en innovatief onderzoek dat een bijdrage levert aan het bereiken van de doelstellingen van de richtlijn. Er is in totaal 75 miljoen euro beschikbaar. Onder zoek na ar mogel i jk gebruik geninformat ie in he t wat erbeheer STOWA gaat de komende jaren een bijdrage leveren aan Genes4water, een groot onderzoeksprogramma naar de praktische mogelijkheden van genetische instrumenten in het waterbeheer. Deze instrumenten, die de afgelopen jaren wereldwijd in hoog tempo zijn ontwikkeld, maken het mogelijk geninformatie te ontsluiten en te gebruiken. In het programma wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is met behulp van de ontwikkelde instrumenten de in de genen van waterorganismen opgeslagen informatie en de erin optredende veranderingen onder invloed van de omgeving praktisch te benutten. Dit gebeurt in een aantal kennisprojecten. Toepassingen kunnen liggen op het gebied van slimmere, goedkopere en snellere monitoring, sneller en veel beter inzicht in de chemische en ecologische waterkwaliteit en een betere inschatting van het effect van watermaatregelen. Het programma Genes4water is een initiatief van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Deltares. Naast STOWA dragen Waternet, de Inspectie V&W, de Waterdienst, VROM, KIWA en het Hoogheemraadschap van Rijnland financieel bij. Het programma krijgt de komende jaren verder vorm. Eer s t e e xper iment I Jkdi jk Eind september heeft het eerste echte ijkdijkexperiment plaatsgevonden, een macrostabiliteitsproef. Een waterkering van zes meter hoog en honderd meter bezweek onder een extreem hoge waterstand. De doorbraak is minutieus gevolgd via sensoren in de dijk en camera s op en boven het gebied. De Stichting IJkdijk experimenteert in Groningen grootschalig met technologie voor het inspecteren van waterkeringen. STOWA is deelnemer aan de IJkdijk. Meer informatie vindt u op S TOWA intensiveer t pr ak t i jkonder zoek na ar nieuwe sani tat ie STOWA gaat het onderzoek naar de praktische mogelijkheden van aparte inzameling en verwerking van bepaalde afvalwaterstromen intensiveren. Dit staat in een nieuwe strategienota die over dit onderwerp is verschenen. De nadruk ligt daarbij vooral op urine en fecaliën, omdat daar de meeste winst STOWA TER INFo / 41 pagina 9

10 STOWA ter infootjesstowa ter inf te behalen lijkt. Ook komt er extra aandacht voor brongerichte verwijdering van medicijnen en hormonen uit (ziekenhuis)afvalwater. Verder is er aandacht voor integratie van technologieën, opschalingsvragen en hergebruik van grondstoffen. Een pdf van de nota ( ) staat op S TOWA bundelt klimaat vr agen regionale waterbeheerders in uit voeringsprogr amma Onder zoek na ar schemat i ser ing verk eer sbel a s t ing boe zemk aden Tom de Gast doet momenteel voor STOWA afstudeeronderzoek naar de wijze van schematisering van de verkeersbelasting op boezemkades. Dit afstudeerwerk gebeurt samen met een grondmechanisch onderzoeksbureau. Bij de huidige verplichte wijze van schematisering blijkt de berekende stabiliteitsfactor soms met veertig procent af te nemen. Dit resulteert vaak in het oordeel dat de veiligheid niet voldoet aan de norm. Dit is echter sterk in tegenspraak met de realiteit, waar kaden met verkeerswegen geen sporen van vervorming vertonen. Uit de eerste toetsingen van boezemkaden bij diverse waterschappen blijkt dit een dermate dominante voorwaarde dat ofwel grote strekkingen van de kaden worden afgekeurd, ofwel deze voorwaarde wordt verwaarloosd. Beide opties lijken onwenselijk. Doelstelling van het onderzoek is meer inzicht in het fenomeen en uiteindelijk een verbeterde regel voor de schematisering. STOWA is de afgelopen periode bezig geweest met het in kaart brengen van de vragen die bij waterschappen leven rond het thema klimaatverandering. Zij willen graag weten wat de gevolgen zijn voor hun werk als regionale waterbeheerders. De stichting heeft de vragen inmiddels gebundeld tot uitvoeringsprogramma. Voor de uitvoering is succesvol aansluiting gezocht bij het programma Kennis voor Klimaat, waar het wordt meegenomen in de programmering. Kennis voor Klimaat is een ambitieus onderzoeksprogramma dat toegepaste kennis wil ontwikkelen om Nederland tijdig klimaatbestendig te maken. Wageningen Universiteit en Researchcentrum, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit Amsterdam, KNMI en TNO/Deltares hebben voor dit programma de krachten verenigd. Samen met andere kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) wil men toegepaste kennis genereren die nodig is om investeringen in ruimte, infrastructuur en instituties te beoordelen op klimaatbestendigheid en, waar nodig, aan te passen. Meer informat ie op: STOWA TER INFo / 41 pagina 10

11 Vers van de STOWA-pers Hieronder treft u een overzicht aan van recent verschenen STOWA-publicaties. De publicaties zijn te bestellen via onze website onder de knop Bestellen. U kunt de meeste publicaties tevens als pdf downloaden vanaf Ga daarvoor naar Producten / Publicaties / Alle rapporten. T i t el Nummer I SBN 3 Verkenning geneesmiddelen en toxiciteit effluent rwzi s Moerasbufferstroken langs watergangen. Haalbaarheid en functionaliteit in Nederland * Ontwerp- en beheersaspecten van een MBR voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater Richtlijn nomeren keringen langs regionale rivieren ORK Verbe t er ing Inspec t ie s Wat erk er ingen : Beschrijving standaard inspectieproces VIW Samenwerken geeft vorm. Verslag en presentaties van de vijfde Kennisdag Inspectie waterkeringen VIW Werkdocumenten : Ervaringen met MBR voor individuele behandeling van afvalwater 2008-W Demonstratieonderzoek vergaande zuiveringstechnieken op de RWZI Leiden zuidwest: fase 1 Vergaande nutriëntenverwijdering 2008-W-02 pdf * Dit rapport kunt u bestellen door een te sturen naar Publ ic at ie s ui tgel icht R ichtlijn normeren k er ingen L angs regionale r i v ieren (ORK ) Het IPO en de Unie van Waterschappen laten een speciaal instrumentarium ontwikkelen voor het uniform normeren, toetsen, verbeteren en beheren van de verschillende typen regionale waterkeringen. STOWA voert de regie over de ontwikkeling van dit instrumentarium, in het zgn. Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen ORK. Onlangs kwam in dit kader de Richtlijn normeren keringen langs regionale rivieren uit (ORK ). Eerder verschenen al de Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen en Richtlijnen normering compartimenteringskeringen. Het gehele instrumentarium moet eind van dit jaar gereed zijn. PDF s van deze rapporten staan op Surf naar producten / publicaties / alle rapporten. Verk enning genee smiddelen en tox ic i t e i t effluent rwzi s ( ) STOWA en enkele andere partijen hebben gecombineerde chemisch-analytische en biologische analyses uit laten voeren op rwzi-effluent van vijf zuiveringsinstallaties. Doel was ervaring opdoen met het uitvoeren van dergelijk gecombineerd onderzoek, het ontwikkelen en valideren van nieuwe methoden en het vergelijken van methoden onderling. Het onderzoek geeft inzicht in de aanwezigheid van geneesmiddelen in het effluent, toxiciteit, de effecten van antibiotica en de mate van hormoonverstorende activiteit. Moer a sbuffer s t rok en l angs wat ergangen. Ha alba arhe id en f unc t ional i t e i t in Nederl and ( ) De KRW en de Nitraatrichtlijn leiden tot toenemende aandacht voor ecotechnologische maatregelen om emissies van nutriënten naar oppervlaktewater terug te dringen en (natte) natuurwaarden te verhogen. Voorbeelden zijn helofytenfilters, natuurvriendelijke oevers en bufferstroken. Onlangs heeft STOWA een rapport uitgebracht met de resultaten van een praktijkonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van nutriëntenverwijdering (N en P) door zogenoemde moerasbufferstroken. Ont werp- en beheer sa spec t en van een MBR voor de behandel ing van hui shoudel i jk af valwat er ( ) STOWA heeft een rapport uitgebracht waarin de in Nederland opgedane kennis en ervaringen met de membraanbioreactortechnologie (MBR) voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater zijn gebundeld. Het rapport gaat uitgebreid in op de kritische ontwerp- en beheerspunten van deze nieuwe zuiveringstechnologie, en geeft richtlijnen voor toekomstige MBRprojecten. STOWA TER INFo / pagina 11

12 TEL FAX Arthur van Schendelstraat 816 POSTBUS RB UTRECHT Activiteiten najaar ok tober, 4e pl at formbi jeenkoms t nieuwe sani tat ie halen. Voor informatie en aanmeldoelstellingen van Natura 2000 te Op 30 oktober doet de Koepelgroep ding kunt u terecht op de symposiumsite Ontwikkeling Nieuwe Sanitatie Systemen verslag van de resultaten van onderzoek en pilots op het gebied 18 november, s t udiedag van nieuwe sanitatie tot nu toe. Er Par t ic ipat ie en bele v ing in he t is onder meer aandacht voor de verwijdering van medicijnresten en de Binnen het Leven-met-Waterproject wat erbeheer, een vak Apar t! toepassingsmogelijkheden bij nieuwbouwlocaties. Locatie: Grand Hotel ders veel praktijkervaring opgedaan Watertekens hebben waterbeheer- Karel V, Utrecht. Aanvang: uur. met participatie, beleving en communicatie. Zie ook Voor meer informatie en aanmelding surft u naar / Agenda. Het projectteam organiseert samen met STOWA en Waterschap De Dommel een speciale studiedag om de 4 november, O + BN s ymposium LNV houdt op dinsdag 4 november in opgedane kennis en vaardigheden te Ede het O+BN symposium. Terreinbeheerders, waterschappers, beleids- interactief, het leren van elkaar staat delen. De opzet van deze dag is sterk makers, onderzoekers en adviseurs centraal. De bijeenkomst vindt plaats worden bijgepraat over de laatste bij Waterschap De Dommel in Boxtel. kennisontwikkelingen binnen de De aanvang is 9.30 uur. De deelnamekosten bedragen 75 euro. Kijk voor verschillende landschapstypen. Ook komt aan bod wat er moet gebeuren meer informatie en aanmelding op om de biodiversiteit in Nederland te / Agenda. herstellen en de instandhoudings- COLOFON Deze nieuwsbrief informeert u over het beleid van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de onderzoeken die STOWA laat uitvoeren. Deze nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar. Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met het STOWA-secretariaat. Adreswijzigingen, aan- en afmeldingen kunt u en naar T ek s t en Bert-Jan van Weeren, Deventer E indredac t ie Jacques Leenen Fotogr af ie STOWA, Peter Arno Broer, Rob Elfring, Klaas Everards, Istockphoto Ba sisont WERP MADE OF MAN, visual identity under construction, Rotterdam VORMGE V ING Studio B, Nieuwkoop Druk Drukkerij Uleman-De Residentie, Zoetermeer I SSN- nummer STOWA TER INFo / pagina 12 14

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Copyright 2009 Stichting

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Bagger anders bekeken, beter benut

Bagger anders bekeken, beter benut Bagger anders bekeken, beter benut toepassing van baggerspecie in gebiedsontwikkelingsprojecten WINN is het Innovatieprogramma voor Wateruitdagingen van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat gaat in WINN, samen

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Samen verder werken aan de Delta

Samen verder werken aan de Delta Samen verder werken aan de Delta De governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 Februari 2014 Rotterdam Auteurs Dr. Arwin van Buuren, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Ontslakken doe je zo!

Ontslakken doe je zo! Ministerie van Economische Zaken Ontslakken doe je zo! Samen eenvoudiger ontwikkelen 1 Ontslakken in Nederland 18 10 11 12 3 2 22 13 14 24 7 19 23 16 6 21 1 4 9 15 17 8 5 20 1. Amersfoort 2. Amstelveen

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Klimaatdijk Een verkenning

Klimaatdijk Een verkenning Klimaatdijk Een verkenning KvK rapportnummer KvK 011/09 Klimaatdijk Een verkenning Auteurs M. Hartog 1) J.M. van Loon-Steensma 2) H. Schelfhout 3) P.A. Slim 4) A. Zantinge 1) 1) Grontmij Nederland bv 2)

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS

MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor

Nadere informatie