Stichting Weeraba secretariaat: Mauritsweg AJ Stein telefoon: website:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Weeraba secretariaat: Mauritsweg 38 6171 AJ Stein telefoon: 046-4339154 info@weeraba.com website: www.weeraba.com"

Transcriptie

1 Stichting Weeraba secretariaat: Mauritsweg AJ Stein telefoon: website: Stein, september 2011 Beste Vrienden van Weeraba, Stichting Weeraba was ook in 2010 in staat, dankzij de steun van individuele donateurs en subsidies van diverse fondsen, het ziekenhuis Villa Maria en de school voor verpleegkundigen (NTS) te ondersteunen. Het bestuur streeft ernaar de gelden op een verantwoorde wijze te besteden en stimuleert het management van het ziekenhuis en de school om heldere en meetbare doelen voor de ingediende projecten te formuleren. Dit moet ertoe bijdragen dat de projecten op een inzichtelijke en concrete wijze uitgevoerd, verantwoord en geëvalueerd kunnen worden. Het bestuur hoopt zo nog meer dan voorheen te kunnen waarborgen dat de ter beschikking gestelde financiële middelen op de juiste wijze worden besteed. Gedurende het verslagjaar hebben de bestuursleden met veel inzet en enthousiasme, niet alleen tijdens de bestuursvergaderingen maar ook via telefonisch en contact met de leden van staf van het ziekenhuis en de school in Villa Maria, bijgedragen aan de realisatie van de projecten. In het bijgaande jaarbericht wordt hier nader verslag van gedaan. Mede dank zij de steun van stichting Weeraba heeft dr. Moses Kawuma, geneesheer-directeur van Villa Maria Hospital, in het najaar 2010 een bezoek aan Nederland gebracht. Dr. Moses heeft met zijn vrouw gelogeerd bij enkele bestuursleden, waardoor de persoonlijke band met hem is versterkt. Tijdens dit bezoek heeft hij een lezing over Villa Maria gehouden in de Martinuskerk te Warnsveld. De collecte na zijn lezing was een bijdrage voor de transportkosten van een echo apparaat, dat beschikbaar is gesteld door Toshiba. Dr. Moses heeft ook de HBO-V opleiding voor verpleegkundigen in Utrecht bezocht en meerdere sponsoren persoonlijk kunnen spreken. Het bezoek aan Nederland was zowel voor dr. Moses als voor het bestuur een bijzondere ervaring. Allen die in 2010 bijgedragen hebben aan de activiteiten van Weeraba willen wij hartelijk bedanken. Het jaar 2011 zal voornamelijk in het teken staan van het continueren van bestaande projecten. Daarnaast zullen in overleg met het management van Villa Maria Hospital en de NTS nieuwe projecten worden voorbereid. Op moment van schrijven van dit jaarverslag heeft het management van het ziekenhuis aangegeven dat er behoefte is aan een eigen operatiezaal voor de verloskundige afdeling, de school de huidige bibliotheek zou willen renoveren en hierin ook een studiezaal zou willen inrichten. Namens het bestuur Peter Voorhoeve voorzitter

2 JAARBERICHT 2010 VILLA MARIA HOSPITAL In 1902 kwamen de zusters van Our Lady of Africa aan in Villa Maria, uitgenodigd door Bischop Henry Streicher. Zij troffen een bevolking aan die leed aan de slaapziekte, ondervoeding en vele andere kwalen. Zij startten een kleine kliniek waarin mensen geholpen werden die leden aan de slaapziekte. Dit was de voorloper van het huidige Villa Maria Hospital. In 1964 kreeg de kliniek de status van ziekenhuis en gedurende lange tijd werd het ziekenhuis mede ondersteund door Nederlandse artsen. Het ziekenhuis is gelegen in het zuiden van Oeganda, ongeveer 135 km van de hoofdstad Kampala en 16 km van Masaka in Villa Maria Parish. Het is een landelijk gebied waar de bevolking leeft van de landbouw. Het belangrijkste voedingsmiddel is bananen. Maar ook worden aardappelen, cassave, bonen en maïs verbouwd, in de eerste plaats voor het dagelijks gebruik, het overschot wordt verkocht. Villa Maria Hospital is een algemeen ziekenhuis met 126 bedden. In de regio zijn nog twee grotere ziekenhuizen, het Kitovu Hospital en het Masaka Regional Referral Hospital, waarmee een goede samenwerkingsrelatie bestaat. Het district is in onderling overleg in regio s ingedeeld, die het verzorgingsgebied van de ziekenhuizen vormen. Het verzorgingsgebied van Villa Maria Hospital is circa 50x80 km groot en heeft een bevolking van personen. In 1984 is een school voor verpleegkundigen opgericht, de Nursing Training School, met op dit moment een capaciteit heeft van 150 studenten, waarvan jaarlijks 50 afstuderen als verpleegkundige. Dr. Peter Voorhoeve is gedurende de periode 1970 tot 1973 als arts werkzaam geweest voor het Villa Maria Hospital en Dr. Paul Spierings van 1988 tot Mevr. Josje de Jong heeft van 1991 tot 1995 als verpleegkundig docent gewerkt in de Nursing Training School. 2

3 Vanuit hun betrokkenheid bij het ziekenhuis en de verpleegkundigenopleiding hebben zij in 1996 de gedachte om vanuit Nederland ondersteuning te blijven geven vorm gegeven door het oprichten van Stichting Weeraba. BESTUURLIJKE ZAKEN In 2010 hebben de heer Fred Gillissen, secretaris, en de heer René Erkens, penningmeester, te kennen geven hun werkzaamheden voor de stichting te moeten beëindigen. Mevrouw Willie van der Kaap en de heer Dik Mol zijn bereid gevonden de functies van secretaris en penningmeester op zich te nemen, en zijn als zodanig benoemd door het bestuur. De heer Peter Voorhoeve was in het verslagjaar aftredend, hij was bereid zich voor een nieuwe termijn beschikbaar te stellen en is door het bestuur unaniem herkozen. Het algemeen bestuur heeft 4 maal vergaderd en kon daarvoor gebruik maken van de vergaderruimte, die belangeloos ter beschikking wordt gesteld door de heer P. Reijnders. Het dagelijks bestuur is eveneens 4 maal bijeen geweest, deze vergaderingen vinden plaats bij één van de bestuursleden thuis. FINANCIËN Stichting Weeraba verkrijgt de financiële middelen voor de projecten door giften en donatie van particulieren en door het gericht aanvragen van subsidie en sponsorgelden. In onderstaand verslag wordt bij de beschrijving van de projecten een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven van het specifieke project. Een overzicht van de winst- en verliesrekening 2010 vindt u als bijlage bij dit verslag. De volledige jaarrekening (gecontroleerd en goedgekeurd door Fiducia Accountancy BV) vindt u op onze site: In totaal bedroegen de inkomsten in 2010 ruim ,-, veelal uit giften en donaties. Aan diverse projecten werd ruim ,- bijgedragen/uitgegeven. Doordat de uitgaven hoger waren dan de inkomsten werd enigszins ingeteerd op de reserve van de stichting. Aan het eind van het jaar bedroeg het vermogen van de stichting ,-. Het bestuur streeft ernaar de bestuurskosten zo gering mogelijk te houden. Ook dit jaar is dit weer gelukt, de bestuurskosten bedragen 1.635,-, zijnde 3,8% van de totale opbrengsten. In Oeganda worden de projecten van Weeraba financieel gecontroleerd door Mrs. Mugagga. Zij gaat 4x per jaar naar het ziekenhuis om de stand van zaken op te nemen. 3

4 SPONSORREIS In januari hebben twee bestuursleden met een groep van in totaal 15 personen een bezoek gebracht aan Oeganda. De reis is zeer positief verlopen. Er zijn gesprekken gevoerd met het managementteam van Villa Maria Hospital en het management van de Nursing Training School. Tevens is gesproken met vertegenwoordigers van het SILC project. De bestuursleden hebben ter plaatse geïnventariseerd welke behoeften het ziekenhuis en de opleiding hadden waarbij Weeraba zou kunnen ondersteunen. Bij het betreden van het terrein van Villa Maria Hospital, viel ons meteen op hoe goed alles verzorgd was. In de tuin, op het gras, zaten patiënten en hun familieleden; heel relaxed. We zagen een heel grappige super ouderwetse rolstoel, maar hij werkte perfect! De verloskamer heeft slechts een ijzeren bed, een wasbak met wat flessen en bidons en een zeer versleten kinderbedje. Het zag er niet naar uit dat er veel apparatuur beschikbaar is tijdens een bevalling. Voor Nederlandse begrippen is het natuurlijke een primitief ziekenhuis; het contrast is groot. Thera van der Linden PROJECTEN Zonne- energie project Vanwege het feit dat de elektriciteitsvoorziening in Villa Maria niet stabiel is, is het ziekenhuis en de opleidingsschool geregeld genoodzaakt over te gaan op het gebruik van generatoren. Met de bedoeling te besparen op de brandstof nodig voor de diesel generatoren en om een meer duurzaam back-up systeem te hebben, heeft Weeraba het Zonne-energie project gestart. Vanwege de omvang is dit project verdeeld over een aantal fasen. De eerste fase was in 2009 gerealiseerd en de tweede fase is eind 2010 voltooid. Voorzien van een back-up systeem van zonne-energie zijn nu de operatiekamer, de kinderzaal, de mannen- en de vrouwenzaal, de kraamkliniek, het laboratorium, de kantoren van het ziekenhuis en een aantal lokalen van de NursingTraining School. De realisering van dit project is mogelijk gemaakt door subsidie van Wilde Ganzen, het NCDO, de Triodosbank, Stichting Samenwerking Heerlen en diverse particuliere donateurs. Mede door inzet van deze bijdragen kon Weeraba in ,- overmaken aan dit project. 4

5 In de komende periode zal vanuit Weeraba het gebruik van de installatie worden geëvalueerd, een belangrijke parameter is nagaan of er een kostenreductie is van de brandstof voor de generatoren. Samen met het management zal worden nagedacht over het verder optimaliseren van het gebruik van de zonne-energie meer dan enkel als back-up systeem. HIGHLIGHTS OF THE BENEFITS OF SOLAR PROJECT AT VILLA MARIA HOSPITAL Please find here - under, some of the benefits of the Solar Project funded by Weeraba Foundation. 1. Provision of light during power outages from the national grid. 2. Provision of emergency lighting during operation when power suddenly goes in the middle of an operation. 3. Maintenance of power supply to vital equipment and machines when power goes. - Refrigerators used to keep certain delicate materials at given temperatures. - Maintaining function in vital equipment like Oxygen concentrators for patients on wards and during operation, suction machines during operation etc. 4. Reduction in Generator use and thus saving in respect of - Fuel - Maintenance expenses - Servicing - Repair 5. Security of person and property at night during power outages. 6. Enabling students to study always (even if the school generator is down) during power outage. 7. Less pollution of the environment from the generators. 8. Enhanced image of the hospital to the community we serve. 9. Indirect influence on the quality of service we render. 10. In the long term we expect reduction in expenditure on electricity from the national grid but this really in long term and will need accurate documentation and discipline regarding data. May I on behalf of the hospital management thank you again for the Project of such magnitude and benefit. Dr. Moses Male Kawuma 5

6 Studenten aan de Nursing Training School (NTS) Met ondersteuning van het Fonds voor Verpleegkundigen wordt een financiële bijdrage geleverd aan de opleiding van verpleegkundigen. Het management van de NTS selecteert een viertal studenten die vanwege diverse oorzaken problemen ondervinden bij het betalen van het schoolgeld. Project opleiding chirurg In 1999 besloot Stichting Weeraba op verzoek van het management van het ziekenhuis bij te dragen aan de kosten van een driejarige specialisatie tot chirurg van één van de artsen. Het managementteam van VMH verwachtte dat daardoor het peil van de chirurgie die het ziekenhuis kan leveren werd verhoogd en dat de aanwezigheid van een chirurg ook een uitstraling zou hebben naar het ziekenhuis als geheel. Een voorwaarde voor de financiering van de opleiding is dat de arts 5 jaar na afloop van de opleiding werkzaam blijft in het ziekenhuis. De betreffende arts is in totaal 7 jaar na voltooiing van de opleiding in het ziekenhuis werkzaam geweest als chirurg. In deze periode is het aantal grote operaties toegenomen en kon het ziekenhuis in veel meer gevallen acute hulp bieden en is het aantal postoperatieve complicaties behoorlijk afgenomen. Daarnaast is de arts actief geweest in het nascholen van collega s en de staf van het ziekenhuis, waardoor het peil van de dienstverlening ook was toegenomen wanneer hij afwezig was. In 2007 heeft het management van het ziekenhuis opnieuw bij Stichting Weeraba het verzoek ingediend de opleiding van één van de artsen tot chirurg financieel te ondersteunen. In augustus 2008 is aan dit verzoek tegemoet gekomen en wordt de opleiding van Dr. Emmanuel Ssenyondo tot chirurg door Stichting Weeraba ondersteund. Een deel van de kosten van de opleiding komt ten laste van het ziekenhuis, het ontbrekende deel vergoed vanuit een subsidie van de Stichting Elisabeth Strouven en donaties van particuliere donateurs van Stichting Weeraba. Weeraba s bijdragen aan deze opleiding bedroeg in ,-. SILC- project SILC staat voor Saving and Internal Lending Communities, een door de locale gemeenschap te gebruiken spaar- en microkredietsysteem. Het is een methodiek die tot doel heeft het budget voor het huishouden van gezinnen te verhogen, door mensen in een groep een door henzelf geleid spaar- en leensysteem te bieden. Een SILC groep, bestaande uit 16 tot 25 personen, gebruikt het door de leden zelf gespaarde geld om een door hen zelf gemanaged spaar- en kredietfonds op te bouwen. Daarnaast is er ook een social fund waaraan de leden wekelijks een kleine bijdrage leveren, dit is bedoeld om in speciale gevallen een lid van de gemeenschap te ondersteunen, bijvoorbeeld om schoolboeken aan te kunnen schaffen. In 2010 zijn met behulp van een startkapitaal van 4.000,-, beschikbaar gesteld door Stichting Limburgsch Protestantsch Kinderhuis, 6 groepen kunnen starten. De groepen worden vanuit Villa Maria Hospital gecoacht. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat door een aantal kleine aanpassingen het startkapitaal dat een groep nodig heeft aanzienlijk verlaagd kan worden, zodat met het beschikbare budget een groter aantal groepen gestart kunnen worden. 6

7 Busproject De Nursing Training School heeft Weeraba om financiële ondersteuning gevraagd voor de aanschaf van een bus voor het vervoer van haar studenten. Om extra inkomsten te genereren wordt de bus tevens ingezet voor het vervoeren van personen. Van de opbrengsten hiervan worden de onkosten zoals het verbruik van benzine en het onderhoud van de bus bekostigd. Tevens wordt er een bedrag gespaard, zodat de huidige bus over ongeveer 5 jaar door een andere vervangen kan worden. Weeraba heeft op basis van het plan dat door de school is opgesteld haar goedkeuring gegeven aan het aanschaffen van een bus. Het benodigde bedrag van ,- is beschikbaar gesteld door het Fonds voor Verpleegkundigen en door particuliere donateurs. 7

8 BIJLAGE FINANCIELE STAND VAN ZAKEN BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Actief Vlottende activa Passief Stichtingsvermogen Vorderingen en Continuïteitsreserve Overlopende activa Bestemmingsreserve Overige reserve Liquide middelen Resultaat boekjaar ( ) Kortlopende schulden en Overlopende activa WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2010 Giften en donaties Overige opbrengsten Interestbaten Totaal opbrengsten Bijdragen projecten VMH Bestuurskosten Som der kosten ( ) Valutaverschillen ( 3.363) Resultaat ( ) 8

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 VOORWOORD...4

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2006 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie en doelstelling... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Toetsingscriteria... 4 1.4 Middelen... 5 2. Organisatie...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel.

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Bevelanden Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. 06-40102513 E-mail: voedselbankgoes@zeelandnet.nl Website: www.voedselbankdebevelanden.nl

Nadere informatie

Invulling beleid internationale samenwerking 2010 (gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking)

Invulling beleid internationale samenwerking 2010 (gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking) Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Bestuur 21 oktober 2010 AB10.01006 CN2010.025 Gemeente Bussum Invulling beleid internationale samenwerking 2010

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Bestuurlijke activiteiten 2 Donateurs en vrijwilligers 4 Bestuurlijke organisatie 5 Evenementen 6 Balans per 31 december 2011 7 Winst- en verliesrekening 8 Algemene

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14 Jaarrekening september 2012 - december 2013 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Stichting Nahid. Opgericht te Middelstum op 16 december 2004. Handelsregisternummer H020864710000. Adres: Zwarteweg 6 9973 PM Houwerzijl

Stichting Nahid. Opgericht te Middelstum op 16 december 2004. Handelsregisternummer H020864710000. Adres: Zwarteweg 6 9973 PM Houwerzijl Stichting Nahid Opgericht te Middelstum op 16 december 2004 Handelsregisternummer H020864710000 Adres: Zwarteweg 6 9973 PM Houwerzijl rek.nr. 1029.53.872 t.n.v. stichting Nahid te Groningen Doel : a. financiële,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Postbus 65 3840 AB Harderwijk. Telefoon: 0341-564488. Fax: 0341-560587

Jaarverslag 2010. Postbus 65 3840 AB Harderwijk. Telefoon: 0341-564488. Fax: 0341-560587 Jaarverslag 2010 Postbus 65 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341-564488 Fax: 0341-560587 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag Bestuursverslag 1. Algemeen 5 2. Beleid 6 3. Bestuur en medewerkers 9 4. Projecten

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier

Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier JAARVERSLAG 2012 Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier Inhoudsopgave Inleiding 5 Algemeen Geschiedenis 7 Beleid 8 Het Bestuur 9 Website 10 Jaaroverzicht projecten PILER 11 Parapsychologisch Instituut 12

Nadere informatie

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Onderzoekprojecten: 375 Donaties: 4.463.000 Onderzoekprojecten: Promoties: 35 470 Promoties: 40 Wetenschappelijke Onderzoekers: 450 artikelen:

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie