De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken."

Transcriptie

1 Incassovoorwaarden voor incasso op zakelijke debiteuren (b2b) 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren van uw zakelijke vorderingen op zakelijke debiteuren. De incassovoorwaarden gelden uitsluitend voor business to business incasso (b2b) en zijn in het bijzonder bedoeld voor: incasso van onbetaalde facturen incasso van verstrekte leningen huurincasso Incasso op particuliere debiteuren De incassovoorwaarden gelden niet voor vorderingen op natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals particulieren. Voor incasso op particuliere debiteuren (b2c) zie: De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. Incasso in Nederland Deze incassovoorwaarden zijn bedoeld voor incasso op in Nederland gevestigde debiteuren. Deze incassovoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien de debiteur in Nederland is gevestigd, er Nederlands recht van toepassing is op de onderliggende rechtsverhouding en de Nederlandse rechter bevoegd is ten aanzien van de ter incasso aangeboden vordering. Geen inhoudelijk betwiste vorderingen Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren van vorderingen die niet inhoudelijk worden betwist. Zie voor meer informatie artikel Ontvang de hoofdsom en de rente Is uw factuur niet op tijd betaald? Dan is de debiteur u wettelijke of contractuele rente verschuldigd. Veel incasso-intermediairs dragen de rente niet af. Bij ons ontvangt u bij verhaal van uw volledige vordering naast de hoofdsom óók de rente. Het is immers geld waar ú recht op hebt. 3. Onze incasso-aanpak Bij ons kunt u rekenen op een snelle en effectieve incasso-aanpak. Benieuwd naar onze aanpak? Zie: 4. Buitengerechtelijke incasso op basis van no cure no pay Betaalt uw debiteur uw factuur niet? Dan presenteren wij uw debiteur de rekening. En de kosten? Die zijn voor rekening van de debiteur, want die heeft deze kosten immers veroorzaakt. Incasso zonder kosten Wij brengen uw debiteur incassokosten in rekening als vergoeding voor onze buitengerechtelijke werkzaamheden. Bij verhaal van uw volledige vordering is de incasso voor u zonder kosten. De debiteur betaalt in dat geval namelijk onze kosten. Incassovoorwaarden voor incasso op zakelijke debiteuren e-legal incasso advocaten d.d. 7 september /5

2 No cure no pay Wij verzorgen het buitengerechtelijke incassotraject op basis van no cure no pay. Incasseren wij niet, dan bent u ons geen incassokosten of honorarium verschuldigd. De eventuele verschotten (kosten van derden) en dossierkosten worden in dat geval wel doorbelast (zie artikel 6). Geen exorbitant hoge incassokosten Wij brengen uw debiteur geen exorbitant hoge incassokosten in rekening. Onze incassokosten zijn conform de in de wetgeving en rechtspraak geldende regels. De hoogte van de incassokosten wordt bepaald op basis van de wettelijke regeling, dan wel uw eventuele betalingsvoorwaarden indien deze voorwaarden bepalen dat er een hoger bedrag aan incassokosten is verschuldigd. 5. Gerechtelijke incasso en executie Gerechtelijke incasso Wij incasseren zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk. Indien het buitengerechtelijke incassotraject niet tot betaling leidt, dan adviseren wij u vrijblijvend over de mogelijkheden om uw vordering in rechte te incasseren. Wij verstrekken u in dat geval een uitgebreid procesadvies voorzien van een prijsvoorstel. Eerst na ontvangst van uw akkoord wordt daadwerkelijk tot rechtsmaatregelen overgegaan. Voor wat betreft de kosten geldt dat wij u graag duidelijkheid vooraf bieden en geen verrassingen achteraf. Daarom bieden wij vrijwel alle diensten aan voor een vaste prijs in plaats van op basis van een uurtarief. Wij hanteren onder meer een vaste prijs voor gerechtelijke incassoprocedures, conservatoire beslaglegging en faillissementsaanvragen. Zo weet u vooraf precies waaraan u toe bent. Net als in het buitengerechtelijke incassotraject wordt ook in het gerechtelijke incassotraject getracht om de kosten zo veel mogelijk op de debiteur te verhalen. Dit leidt ertoe dat u bij verhaal van uw vordering per saldo vaak geen of slechts lage kosten hebt, ook indien er moet worden geprocedeerd. Executie Indien de debiteur niet vrijwillig aan het vonnis voldoet, dan adviseren wij u vrijblijvend over de mogelijkheden om het vonnis te executeren. Wij verstrekken u in dat geval een uitgebreid executieadvies voorzien van een prijsvoorstel. Eerst na ontvangst van uw akkoord wordt daadwerkelijk overgegaan tot executie van het vonnis. In dat geval volgt beslaglegging op de vermogensbestanddelen van de debiteur. Net als in het buitengerechtelijke en gerechtelijke incassotraject wordt ook in het executietraject getracht om de kosten zo veel mogelijk op de debiteur te verhalen. Dit leidt ertoe dat u bij verhaal van uw vordering per saldo vaak geen of slechts lage kosten hebt, ook indien er moet worden geëxecuteerd. 6. Verschotten en dossierkosten Verschotten en dossierkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Verschotten zijn de kosten van derden, zoals deurwaarderskosten, griffierecht, etc. Dossierkosten zijn de kosten van uittreksels, leges, print- en kopieerkosten, portokosten, etc. Geen dossierkosten buitengerechtelijk incassotraject bij verhaal van de vordering De dossierkosten die samenhangen met het buitengerechtelijke incassotraject worden forfaitair begroot en bedragen 75,00 per dossier (exclusief BTW). Deze dossierkosten zijn door u verschuldigd zodra wij hebben bevestigd de incasso-opdracht in behandeling te hebben Incassovoorwaarden voor incasso op zakelijke debiteuren e-legal incasso advocaten d.d. 7 september /5

3 genomen, waarbij de datum van dagtekening van deze bevestiging bepalend is. Facturatie van de dossierkosten vindt in de regel plaats na afronding van het buitengerechtelijke incassotraject, maar blijft achterwege indien uw vordering volledig is voldaan en er door ons daadwerkelijk betaling van de incassokosten is verkregen. Dossierkosten bij lagere vorderingen Ook lagere vorderingen dienen te worden betaald. U kunt derhalve ook voor uw lagere vorderingen bij ons terecht. Om u ook voor uw lagere vorderingen op kostendekkende wijze de hoge kwaliteit van een gespecialiseerde incasso-advocaat te kunnen bieden, worden de bovenvermelde dossierkosten voor het buitengerechtelijke incassotraject altijd doorbelast bij lagere vorderingen, ook indien uw vordering volledig wordt voldaan. De reden hiervoor is dat er bij lagere vorderingen maar een beperkt bedrag aan (incasso)kosten bij de debiteur in rekening kan worden gebracht, waardoor de behandeling van de incassozaak anders niet kostendekkend kan worden verzorgd. Dit geldt voor vorderingen die in hoofdsom (inclusief eventueel verschuldigde BTW) 1.000,00 of minder bedragen. Dossierkosten overige De overige dossierkosten (die niet samenhangen met het buitengerechtelijke incassotraject) worden vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte dossierkosten. 7. Toerekening betalingen Betalingen worden allereerst aangewend ter voldoening van de aan ons toekomende (incasso)kosten en eventuele provisie, vervolgens ter voldoening van de eventuele verschotten, vervolgens ter voldoening van de hoofdsom en tenslotte ter voldoening van de rente. Dit geldt voor iedere betaling die (door u of ons) is ontvangen nadat wij hebben bevestigd de incasso-opdracht in behandeling te hebben genomen, waarbij de datum van dagtekening van deze bevestiging bepalend is. 8. Indien verhaal van de (incasso)kosten niet mogelijk is Hoewel wij het buitengerechtelijke incassotraject verzorgen op basis van no cure no pay (zie artikel 4), impliceert dit niet dat voor onze incassodienstverlening niet hoeft te worden betaald indien het aan u als opdrachtgever is toe te rekenen dat verhaal van de (incasso)kosten op de debiteur niet mogelijk is. In de volgende uitzonderingssituaties kunnen wij de (incasso)kosten niet op de debiteur verhalen: a. uw vordering blijkt ongegrond te zijn. Van een ongegronde vordering is sprake indien uw vordering al was voldaan voordat u ons de incasso-opdracht verstrekte of het een gepretendeerde vordering betreft waarvan u ons het bestaan niet summierlijk aannemelijk kunt maken. Van een ongegronde vordering is ook sprake indien de vordering ten aanzien van de (incasso)kosten ongegrond is, bijvoorbeeld omdat u met de debiteur bent overeengekomen dat er geen (incasso)kosten zijn verschuldigd, dan wel dat is overeengekomen dat de hoogte hiervan lager is dan wettelijk is bepaald; b. u hebt de vordering ten onrechte ter incasso aangeboden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien uw vordering nog niet opeisbaar was, bijvoorbeeld omdat de geldende betalingstermijn nog niet was verstreken op het moment dat u ons de incasso-opdracht verstrekte, of u de debiteur een nadere betalingstermijn heeft gegund die nog niet was verstreken op het moment dat u ons de incasso-opdracht verstrekte; Incassovoorwaarden voor incasso op zakelijke debiteuren e-legal incasso advocaten d.d. 7 september /5

4 c. bij belemmering van de incasso. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien u de vordering buiten ons om tracht te incasseren, onze incassowerkzaamheden anderszins belemmert (bijvoorbeeld door ons niet tijdig de benodigde informatie te verstrekken) of de incassoopdracht tussentijds beëindigt zonder onze instemming. Van belemmering is in ieder geval sprake indien u gedurende termijn van 14 kalenderdagen niet reageert, bijvoorbeeld op een informatieverzoek, dan wel op een verzoek tot instructies; d. indien de vordering op andere wijze dan door betaling wordt voldaan, zoals door inbetalinggeving (aanvaarding van een vervangende tegenprestatie), verrekening, creditering, kwijtschelding, retourlevering van goederen, etc. In deze uitzonderingssituaties wordt het bij de debiteur in rekening gebrachte bedrag aan (incasso)kosten bij u in rekening met een minimum van 75,00 (exclusief BTW). De eventuele verschotten en dossierkosten zijn in dat geval ook verschuldigd (zie artikel 6). 9. Eerdere incasso poging door derde Indien uw vordering eerder door een derde partij getracht is te incasseren, dan kan uw vordering ook op basis van deze incassovoorwaarden worden geïncasseerd. In dat geval wordt u echter wel een aanvullend bedrag ad 75,00 exclusief BTW in rekening gebracht. Dit geldt ongeacht of de vordering wel of niet wordt voldaan en/of (incasso)kosten of provisie zijn verschuldigd. Deze kosten zijn verschuldigd zodra wij hebben bevestigd de incasso-opdracht in behandeling te hebben genomen, waarbij de datum van dagtekening van deze bevestiging bepalend is. 10. Inhoudelijk betwiste vordering Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren van vorderingen die niet inhoudelijk worden betwist. De gedragsregels voor advocaten staan namelijk niet toe om inhoudelijk betwiste vorderingen op basis van no cure no pay of daarmee vergelijkbare voorwaarden te behandelen. Om deze reden gelden deze incassovoorwaarden niet voor vorderingen die inhoudelijk worden betwist of waartegen verweer wordt gevoerd in een gerechtelijke procedure. Van een inhoudelijk betwiste vordering is sprake indien de betwisting naar ons inzicht niet eenvoudig kan worden weerlegd. Een inhoudelijke betwisting dient uiteraard wel serieus te zijn en feitelijk of juridisch te zijn onderbouwd. Vage smoezen om niet te hoeven betalen kwalificeren hiertoe niet. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een inhoudelijk betwiste vordering, is de te verwachte omvang van de maatwerk werkzaamheden bepalend dat in verband met de betwisting noodzakelijk is. Indien gedurende het buitengerechtelijke incassotraject blijkt dat uw vordering inhoudelijk wordt betwist, dan stellen wij u daarvan op de hoogte. De verdere behandeling van het incassodossier kan dan desgewenst op uurbasis worden voortgezet of op basis van een vaste prijsafspraak. Het staat u in dat geval uiteraard ook vrij om de incasso niet voort te zetten. In dat laatste geval wordt het incassodossier gesloten. De eventuele verschotten en dossierkosten zijn in dat geval wel verschuldigd (zie artikel 6). Hetzelfde geldt voor de (incasso)kosten indien er sprake is van een gedeeltelijke betaling van de vordering (zie artikel 7) of van een uitzonderingssituatie zoals vermeld in artikel Aanvullende diensten Om uw vordering effectief te incasseren leveren wij zo nodig maatwerk. In de ene situatie kan een betalingsregeling immers voldoende zijn, terwijl in een andere situatie beslaglegging of een faillissementsaanvraag noodzakelijk kan zijn. Incassovoorwaarden voor incasso op zakelijke debiteuren e-legal incasso advocaten d.d. 7 september /5

5 Om deze reden kunnen wij u afhankelijk van de omstandigheden in uw incassodossier gedurende de behandeling van de incasso-opdracht adviseren om aanvullende (rechts)maatregelen te laten nemen, zoals het leggen van conservatoir (bewarend) beslag, het aanvragen van het faillissement van de debiteur, of het uitvoeren van een verhaalsonderzoek. Dergelijke aanvullende diensten zijn echter niet inbegrepen in onze incassodienstverlening op basis van deze incassovoorwaarden en worden afzonderlijk aan u in rekening gebracht. Vanzelfsprekend informeren wij u vooraf omtrent de mogelijkheden, voorwaarden en kosten van dergelijke aanvullende diensten, zodat u altijd een heldere kosten-batenafweging kunt maken. 12. (Tussentijdse) beëindiging door e-legal Onverminderd artikel 2.2 van onze algemene voorwaarden (zie artikel 13) geldt dat wij gerechtigd zijn om een incasso-opdracht (tussentijds) te beëindigen indien naar ons inzicht van voortzetting van de incassomaatregelen geen noemenswaardig resultaat valt te verwachten of indien de kosten van voortzetting van de incassowerkzaamheden niet opwegen tegen de te verwachten baten. De eventuele verschotten en dossierkosten blijven in dat geval onverminderd verschuldigd (zie artikel 6). Hetzelfde geldt voor de (incasso)kosten indien er sprake is van een gedeeltelijke betaling van de vordering (zie artikel 7) of van een uitzonderingssituatie zoals vermeld in artikel Toepasselijkheid (overige) voorwaarden Naast deze incassovoorwaarden zijn van toepassing onze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd en opgeslagen via: Indien deze incassovoorwaarden op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar zijn met het bepaalde in onze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze incassovoorwaarden. Incassovoorwaarden voor incasso op zakelijke debiteuren e-legal incasso advocaten d.d. 7 september /5

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop Algemene voorwaarden TranslationWebshop Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Model TG 06/03. Interpolis Transactie Garant Service

Algemene voorwaarden. Model TG 06/03. Interpolis Transactie Garant Service Model TG 06/03 Algemene voorwaarden Interpolis Transactie Garant Service Inhoudsopgave 1 Kredietadvies 2 Transactieverzekering 3 Schade 4 Verplichtingen abonnee 5 Verplichtingen verzekerde 6 Premie en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Begripsbepaling:

Algemene Voorwaarden. 1. Begripsbepaling: Algemene Voorwaarden 1. Begripsbepaling: 1. Onder cliënt wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: degene die met Advocatenpraktijk Knoppel Knoppel & Partners, hierna te noemen KKP, een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU

Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen REINVENT SOFTWARE VOF V/H

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Uw Woningkeurder en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst

In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst Ken uw klant - Stel een overeenkomst op - Stuur de factuur snel op - Betalingsherinnering - Neem contact op - Aanmaning - Schakel

Nadere informatie

2. Onder cliënt wordt verstaan: de wederpartij met wie GALECOP GOLF B.V. een overeenkomst aangaat of ten aanzien waarvan zij een offerte doet uitgaan.

2. Onder cliënt wordt verstaan: de wederpartij met wie GALECOP GOLF B.V. een overeenkomst aangaat of ten aanzien waarvan zij een offerte doet uitgaan. Alg. Voorwaarden GALECOP GOLF B.V. Artikel 1 Definities 1. Onder GALECOP GOLF B.V. wordt verstaan: de rechtspersoon GALECOP GOLF B.V., dan wel diens rechtsopvolger dan wel diegene op wie de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009.

ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009. ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009. In deze voorwaarden wordt onder Slimmens Consultancy verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND Goedgekeurd door het Ledenparlement op 28 mei 2014 Deze pdf is interactief: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of artikel van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

2013-01) 50323415 3, 8226 DA

2013-01) 50323415 3, 8226 DA Algemene voorwaarden Holtrop Advocatuur en Mediation (versie 2013-01) Handelsregister KvK Gooi-, Eem- en Flevoland no. 50323415 Poolzeestraat 3, 8226 DA Lelystad 1. Toepasselijkheid Holtrop Advocatuur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met Kok Software sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTH Advocatuur: de maatschap VTH Advocatuur, ook wel aangeduid met het kantoor, met inbegrip van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching

Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching 1 Algemeen 1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Pluk Training & Coaching die deze voorwaarden hanteert en die lid is van FNV

Nadere informatie

c) Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

c) Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. dinsdag 19 januari 2010 Algemene Voorwaarden Booming-IT 1: Begripsomschrijvingen a) Cliënt en/of contractant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Booming-IT een overeenkomst heeft afgesloten deze persoon

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden REMVOO

Algemene voorwaarden REMVOO Algemene voorwaarden REMVOO Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen REMVOO te Budel, Kamer van Koophandel 59485256 en haar wederpartijen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Perfect- Sales. Perfect- Sales. Bankrekening: 143351877 IBAN: NL44RABO0143351877 BIC: RABONL2U BTW nr.

Algemene voorwaarden. Perfect- Sales. Perfect- Sales. Bankrekening: 143351877 IBAN: NL44RABO0143351877 BIC: RABONL2U BTW nr. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. 2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie