Huurverlaging op no cure no pay basis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huurverlaging op no cure no pay basis"

Transcriptie

1 Huurverlaging op no cure no pay basis Uniek adviesproduct voor Vakcentrumleden Voor zelfstandige ondernemers in de detailhandel

2 Waarom zou u teveel huur betalen? Met de dienst Verlaag de huur richt Vakcentrum Bedrijfsadvies zich op het van A tot Z bijstaan van hurende ondernemers bij het verlagen van de huurprijs tot een reëel niveau. Omdat onze adviseurs zich goed realiseren dat veel ondernemers moeilijke tijden doormaken en niet zitten te wachten op extra kosten, wordt in principe gewerkt op basis van no cure no pay afspraken. Vakcentrum Bedrijfsadvies biedt hurende ondernemers hiermee de mogelijkheid om gratis de kans op een lagere huurprijs te onderzoeken. Het team van Vakcentrum Bedrijfsadvies bestaat uit huurrechtspecialisten, allround juristen, advocaten, een mediator en diverse vastgoeddeskundigen. Door middel van uiterst efficiënt ingerichte werkprocessen is Vakcentrum Bedrijfsadvies in staat om binnen een korte periode goede resultaten te boeken. Dalende huurprijzen De economische crisis leidt tot lagere huurprijzen. Wellicht ook voor u als zittende huurder. De wetgever heeft een speciale regeling opgenomen in het Burgerlijk Wetboek die het mogelijk maakt om de huurprijs gedurende de looptijd van een huurovereenkomst tussentijds aan te passen. De afgelopen decennia maakten verhuurders van deze mogelijkheid dankbaar gebruik om de huurprijs te verhogen. Nu de huurprijzen de afgelopen jaren sterk dalen, is er voor huurders een mogelijkheid ontstaan om de huurprijs te verlagen. Een kans die u niet onbenut kunt laten. Immers, waarom zou u te veel huur betalen? Ook wanneer de huurprijzen in uw buurt niet of niet noemenswaardig zijn gedaald, is het zeker niet uitgesloten dat u te veel huur betaalt. Dit zou zelfs het geval kunnen zijn wanneer de huurprijzen in uw buurt gestegen zijn. De hieraan ten grondslag liggende reden is de foutieve weergave van het aantal door u gehuurde vierkante meters. In circa 30% tot 40% van de huurovereenkomsten wordt een foutief, en doorgaans te hoog, aantal vierkante meters vermeld. Hierbij worden normen met betrekking tot het berekenen van het aantal vierkante meters, de zogenaamde NEN2580 normen, met voeten getreden. In feite betaalt u dus voor vierkante meters die niet bestaan. Vakcentrum Bedrijfsadvies kan u bijstaan bij het op een juiste wijze laten uitmeten van uw winkelruimte om daarna met uw verhuurder in gesprek te gaan om een verlaging van uw huurprijs trachten te bewerkstelligen. ondernemer baat hebben bij een huurverlaging. Er kan dan sprake zijn van een duidelijke winwinsituatie. De hoofdorganisatie speelt in dit geval ook een rol in het nastreven van de huurverlaging. Vanzelfsprekend zal het Vakcentrum als eerste met u de te nemen stappen afstemmen. Actuele marktomstandigheden Ook als uw situatie volgens de wet geen mogelijkheid biedt om een huurverlaging af te dwingen, ziet Vakcentrum Bedrijfsadvies kansen. Soms is het mogelijk om de verhuurder ervan te overtuigen akkoord te gaan met een lagere huurprijs. Dit betreft met name de speciaalzaak die niet via hun commerciële organisatie huurt. Immers, meer en meer winkelruimte komt leeg te staan, het aanbod van winkelruimte neemt snel toe hetgeen een huurder, ook een zittende, een sterke onderhandelingspositie biedt. Anders dan voorheen, hebt u als huurder de mogelijkheid om op een vrij eenvoudige wijze alternatieve huurruimte te vinden. Een verhuurder zal in deze situatie snel bereid zijn om mee te werken een huurverlaging omdat hij in deze tijd niet snel een andere huurder zal vinden. Voordeel hoofdkantoor Veel ondernemers huren via de hoofdorganisatie van hun formule. De hoofdorganisatie is in de regel zelf ook huurder en zal dus net als de

3 Hulp bij verlagen van de huurprijs Door middel van gestroomlijnde werkprocessen kan Vakcentrum Bedrijfsadvies heel snel een inschatting maken van de mogelijkheden. Binnen enkele werkdagen na ontvangst van uw huurovereenkomst, geven de adviseurs u gratis hun visie op de mogelijkheden tot het afdwingen van een lagere huurprijs. Dan wel of er een redelijke kans bestaat dat zij uw verhuurder ervan kunnen overtuigen om akkoord te gaan met een lagere huurprijs. Vakcentrum Bedrijfsadvies treft bij voorkeur een minnelijke regeling met de verhuurder om daarmee zo veel mogelijk de onderlinge verhoudingen te waarborgen. Toch deinst zij er niet voor terug om voor de rechter een lagere huurprijs af te dwingen. Natuurlijk wordt altijd rekening gehouden met andere overeenkomsten die zijn afgesloten. Niet geschoten is altijd mis! Vakcentrum Bedrijfsadvies werkt voor dit specifieke adviesproduct op basis van het no cure, no pay principe. Concreet betekent dit dat u pas een honorarium betaalt als u een huurverlaging bereikt. Pas dan worden daarnaast ook de gemaakte externe kosten voor bijvoorbeeld de taxateur, deurwaarder en het griffierecht bij u in rekening gebracht. De hoogte van ons honorarium is een percentage van de gerealiseerde huurverlaging van de casus. Dit is 17% van het gerealiseerde voordeel in een periode van vijf jaar (te betalen in 60 maandelijkse termijnen). Maar als u de vergoeding in één keer aflost, betaalt u slechts 12% van de gerealiseerde huurverlaging. Indien u er de voorkeur aan geeft om Vakcentrum Bedrijfsadvies in te schakelen op basis van een uurtarief, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Uiteraard worden de kansen en stappen vooraf goed met u besproken. U loopt bij dit product dus nooit tegen onverwachte kosten aan. Als tijdens de te ondernemen stappen andere juridische of bedrijfseconomische problemen worden voorgelegd, die leiden tot een apart dossier, dan worden de tarieven van Vakcentrum Bedrijfsadvies hiervoor in rekening gebracht. U wordt hiervan altijd van te voren op de hoogte gesteld. Aanmelden of meer weten? Wilt u een zaak aanmelden of heeft u vragen? Stuur dan een o.v.v. Verlaag de huur naar of een brief aan Vakcentrum Bedrijfsadvies, Blekerijlaan 1, 3447 GR Woerden. Vergeet niet uw adres en telefoonnummer door te geven. Na ontvangst van uw of brief neemt een adviseur binnen twee werkdagen contact met u op. U kunt uiteraard ook bellen op telefoonnummer (0348)

4 Vaste en efficiënte werkwijze Vakcentrum Bedrijfsadvies staat bekend om haar transparante en laagdrempelige relatie met haar klanten. Heldere communicatie en goede bereikbaarheid leidt ook bij dit product tot een vruchtbare samenwerking. Waarbij het voor alle partijen volstrekt helder is wat de doelstellingen zijn en wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Vanuit de gedachte dat het proces uit een aantal vaste stappen bestaat, heeft Vakcentrum Bedrijfsadvies een vaste en efficiënte werkwijze ontwikkeld. Hierbij staan achtereenvolgens centraal: informatievergaring, het in kaart brengen van de mogelijkheden om een lagere huurprijs te realiseren, het onderzoeken van de mogelijkheid van een minnelijke regeling en het voeren van een gerechtelijke procedure. Door het consequent volgen van deze werkwijze komt Vakcentrum Bedrijfsadvies goed beslagen ten ijs, kunnen op korte termijn goede resultaten worden behaald en wordt alleen dan een procedure tegen de verhuurder gevoerd, wanneer een minnelijke regeling echt niet mogelijk is. Werkwijze STAP 1: Informatievergaring Vakcentrum Bedrijfsadvies bevestigt aan de cliënt de ontvangst van de aanmelding. De cliënt wordt verzocht om alle relevante en nader omschreven stukken toe te zenden. Deze stap is gratis! STAP 2: Onderzoek - Advies - Voorstel honorarium Na ontvangst van de stukken onderzoekt Vakcentrum Bedrijfsadvies het dossier. Op basis van een eerste intern waarderapport en op basis van een juridisch onderzoek, krijgt de cliënt het advies om de zaak al dan niet door te zetten. Bij een positief advies geeft Vakcentrum Bedrijfsadvies direct aan welk honorarium zij voor de werkzaamheden in rekening brengt. Ook deze stap is gratis! STAP 3: Uitgebreid onderzoek Indien wordt besloten om de werkzaamheden voort te zetten, maakt een vastgoeddeskundige een uitgebreid waarderapport op. Vakcentrum Bedrijfsadvies bespreekt dit rapport met haar cliënt. Aan de orde komt of het eerste advies in stand blijft en binnen welke grenzen de cliënt de voorkeur geeft aan een minnelijke regeling. Ook deze stap is gratis! STAP 4: Minnelijk traject Wanneer het uitgebreide waarderapport in lijn is met het eerste waarderapport, treedt Vakcentrum Bedrijfsadvies in overleg met de verhuurder. Zij bespreken de mogelijkheid van een huurprijsverlaging zonder tussenkomst van een rechter. Deze stap is alleen gratis wanneer er géén besparing wordt gerealiseerd! STAP 5: Beslissing om procedure te starten Wanneer het niet mogelijk is om tot een minnelijke verlaging van de huurprijs te komen, vindt overleg plaats tussen Vakcentrum Bedrijfsadvies en de cliënt. De wenselijkheid van een gerechtelijke procedure komt dan aan de orde. De verhouding tussen de mogelijke besparing en de te maken kosten wordt dan onder meer besproken. Wanneer besloten wordt tot het starten van een procedure zal Vakcentrum Bedrijfsadvies deze op zo kort mogelijke termijn aanhangig maken. Ook deze stap is gratis wanneer er geen besparing wordt gerealiseerd!

5 ! Zonder meer een huurverlaging accepteren kan u ook veel geld kosten De huurprijzen van winkelruimtes staan al enige tijd sterk onder druk en de leegstand neemt almaar toe. Omdat het aanbod groeit, leidt dit onherroepelijk tot nog sterkere prijsdruk. Niet alleen nieuwe huurders, die, anders dan voorheen, een goede onderhandelingspositie hebben, maar ook zittende huurders kunnen hiervan profiteren. Immers, de wet biedt onder omstandigheden aan zittende huurders de mogelijkheid om de rechter te vragen om de huurprijs aan te passen. Helaas is slechts een aantal huurders van deze mogelijkheid op de hoogte. Vakcentrum Bedrijfsadvies verwacht dat verhuurders gebruik gaan maken van deze onwetendheid. Door het aanbieden van een beperkte daling van de huurprijs wordt de huurder de mogelijkheid van het in lijn brengen van de huurprijs met de huidige huurprijzen ontnomen. In feite krijgen deze huurders van de verhuurder een kat in de zak cadeau. Zodra huurders ontdekken dat zij een fout hebben begaan, is er geen weg meer terug. Geen verhuurder is dan nog bereid om over te gaan tot een verdere verlaging van de huurprijs. Terwijl professionele bijstand van Vakcentrum Bedrijfsadvies ertoe had kunnen leiden, dat de huurprijs veel sterker was gedaald. Op jaarbasis kan dat zomaar vele (tien)duizenden euro s schelen. PAS DUS OP! Rekenvoorbeeld verlaging huurprijs kleine supermarkt Stel: Netto weekomzet Huidige huur per jaar per m 2 BVO Redelijke jaarhuur bedraagt ca 2,5% van de netto per m 2 BVO omzet (inzet onderhandelingen) Oppervlakte winkelpand 450 m 2 BVO Verhuurder biedt zelf verlaging aan van 10% Situatie voor inschakeling Huurprijs per maand Situatie na huurprijsverlaging Huurprijs per maand Bruto besparing per maand Bruto besparing gedurende 5 jaar Stel bij bemiddeling 20% huurprijsverlaging* Declaratie Vakcentrum Bedrijfsadvies per maand ** Netto besparing per maand Netto besparing gedurende 5 jaar

6 Rekenvoorbeeld verlaging huurprijs speciaalzaak Stel: Netto weekomzet Huidige huur per jaar per m 2 BVO Redelijke jaarhuur bedraagt ca 5,5% van de netto per m 2 BVO omzet (inzet onderhandelingen) Oppervlakte winkelpand 50 m 2 BVO Verhuurder biedt zelf verlaging aan van 10% Situatie voor inschakeling Huurprijs per maand Situatie na huurprijsverlaging Huurprijs per maand Bruto besparing per maand Bruto besparing gedurende 5 jaar Stel bij bemiddeling 20% huurprijsverlaging* Declaratie Vakcentrum Bedrijfsadvies per maand ** - 71 Netto besparing per maand Netto besparing gedurende 5 jaar Rekenvoorbeeld verlaging huurprijs supermarkt Stel: Netto weekomzet Huidige huur per jaar per m 2 BVO Redelijke jaarhuur bedraagt ca 2,3% van de netto per m 2 BVO omzet (inzet onderhandelingen) Oppervlakte winkelpand m 2 BVO Verhuurder biedt zelf verlaging aan van 2,5% Situatie voor inschakeling Huurprijs per maand Situatie na huurprijsverlaging Huurprijs per maand Bruto besparing per maand Bruto besparing gedurende 5 jaar Stel bij bemiddeling 5% huurprijsverlaging* Declaratie Vakcentrum Bedrijfsadvies per maand ** Netto besparing per maand Netto besparing gedurende 5 jaar * bij minnelijke traject ** bij no cure, no pay afspraak van 17%, bij directe betaling 12%

7 Uw persoonlijke adviseur Vakcentrum Bedrijfsadvies is de persoonlijke adviseur van zelfstandige winkeliers. Met vragen op juridisch, bedrijfseconomisch en personeelsgebied kan elke ondernemer bij Vakcentrum Bedrijfsadvies terecht. Blekerijlaan GR Woerden T (0348) F (0348) E I

De Muy 159 HOOFDDORP De waarde van een woning bepaal je niet zomaar

De Muy 159 HOOFDDORP De waarde van een woning bepaal je niet zomaar Aankoopindicator De Muy 159 HOOFDDORP De waarde van een woning bepaal je niet zomaar Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Gegevens van het huis 3 3. Wat kost dit huis? 4 4. Verwachte aankoopprijs en biedingsadvies

Nadere informatie

Voorbeeldstraat 1 Voorbeeldstad De waarde van een woning bepaal je niet zomaar

Voorbeeldstraat 1 Voorbeeldstad De waarde van een woning bepaal je niet zomaar Aankoopindicator Voorbeeldstraat 1 De waarde van een woning bepaal je niet zomaar Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Gegevens van het huis 3 3. Wat kost dit huis? 4 4. Verwachte aankoopprijs en biedingsadvies

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Jaarbericht 2007. Medewerkers in het middelpunt

Jaarbericht 2007. Medewerkers in het middelpunt Jaarbericht 2007 Medewerkers in het middelpunt Medewerkers in het middelpunt 1 De advocaten van ARAG 2 Onderscheidend door kwaliteit 4 Toegang tot het recht 6 Laagdrempelig voor de klant 8 Toegankelijk

Nadere informatie

lenen Extra geld als u het nodig heeft

lenen Extra geld als u het nodig heeft lenen Extra geld als u het nodig heeft extra geld als u het nodig heeft De juiste lening kiezen Een verstandige lening past bij het doel en bij uw persoonlijke situatie. 04 Meer ruimte op of naast uw betaalrekening

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Samen met Academica. Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen

Samen met Academica. Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen Samen met Academica Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen Academica is een adviescentrum dat informatie geeft en oplossingen biedt voor financiële vraagstukken. Vraagstukken die betrekking

Nadere informatie

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman.

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman. Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl kan echter niet verantwoordelijk en/of

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven Inhoud - Wie is MKB Collectieven? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 1 - De

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA Ardea Montis Dienstverleningsdocument biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Ardea Montis. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in onze dienstverlening en inzicht te geven in onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT FINANCIERINGSHUIS KREDIETEN B.V. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen en organisaties die al een juridische procedure hebben lopen bij de civiele rechter

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Wat kost een drukkerij? En hoe reken je af?

Wat kost een drukkerij? En hoe reken je af? En hoe reken je af? 3 modellen om de prijs van een drukkerij te bepalen Inhoud 1. SAMEN VERDER... - 3-1.1. INPAKKEN EN WEGWEZEN... - 4-1.2. SAMEN WAARDE CREËREN...- 6-1.3. HET ZAKELIJK HUWELIJK...- 8-2.

Nadere informatie