Jeugdbeleidsplan V.V. Luctor 88 te Heinkenszand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdbeleidsplan 2012-2013 V.V. Luctor 88 te Heinkenszand"

Transcriptie

1 Jeugdbeleidsplan V.V. Luctor 88 te Heinkenszand Vastgesteld door Jeugdbestuur en TJC, december 2012 VV Luctor 88 Jeugdbeleidsplan Page 1

2 Voorwoord Voor u ligt het jeugdbeleidsplan van de voetbalvereniging Luctor 88. Bij de ontwikkeling van dit plan is rekening gehouden met onderstaande uitgangspunten: Uitgangspunten bij de ontwikkeling van dit jeugdbeleidsplan: verenigingsspecifiek jeugdspecifiek praktijkgericht draagvlak Het plan is opgesteld door Jeugdbestuur en Technische Jeugd Commissie. 2

3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING MISSIE EN VISIE MISSIE VISIE Gedragsregels ORGANISATIESTRUCTUUR ORGANISATIE JEUGDKADER V.V. LUCTOR JEUGDBESTUUR TECHNISCHE JEUGDCOMMISSIE (TJC) TJC VOORZITTER TJC GROEPSVERANTWOORDELIJKE JEUGDTRAINER ELFTAL-TEAMLEIDER TECHNISCH JEUGDBELEID ALGEMEEN UITWERKING UITGANGSPUNTEN SELECTIEBELEID Wanneer een leeftijdsgroep hoger? Teamindeling OVERGANG NAAR DE SENIOREN AFSPRAKEN EN VOORWAARDEN POSITIEVE SPELOPVATTING SAMENSTELLING SELECTIES OPSTELLING EN WISSELBELEID MEETRAINEN SPELERS LENEN MEERDERE POSITIES AAN- EN AFWEZIGHEID TRAININGSSCHEMA AANTAL TRAININGEN WEDSTRIJDSCHEMA VOORWAARDEN FINANCIËLE VOORWAARDEN MATERIËLE VOORWAARDEN ACCOMMODATIE

4 1. Inleiding Dit jeugdbeleidsplan van v.v. Luctor 88 heeft een korte looptijd omdat verwacht wordt dat het in de loop van 2013/2014 verder aangepast zal worden. De hoofdlijnen van het uit te voeren jeugdbeleid zijn in dit plan tot en met 2014 vastgelegd. Waarom een jeugdbeleidsplan? Dit jeugdbeleidsplan vormt een leidraad voor het bestuurlijk en begeleidend kader en zorgt voor openheid naar de leden(ouders). In dit jeugdbeleidsplan wordt verantwoording gegeven voor de doelen die Luctor 88 stelt ten aanzien van het jeugdvoetbal binnen de vereniging. Dit jeugdbeleidsplan geeft houvast aan jeugdleiders en jeugdtrainers doordat de visie van Luctor 88 op het jeugdvoetbal beschreven staat met daaraan gekoppeld, de rode draad die men volgt bij het opleiden van jeugdvoetballers. Dit jeugdbeleidsplan geeft inzicht in de organisatie van de afdeling jeugd van Luctor 88. De vereniging is op deze wijze minder kwetsbaar bij wegvallen van kaderleden. Als extra aanvulling is bij het hoofdstuk missie en visie het onderdeel Gedragsregels toegevoegd. Het jeugdbestuur van Luctor 88 wil hiermee kenbaar maken dat ook zij vindt dat de regels nageleefd moeten worden. We hopen hiermee ook een klimaat te creëren waarin ruimte is om elkaar op een nette wijze aan te spreken en gedrag op en rond de velden, en langs de lijn nog verder te verbeteren. 4

5 2. Missie en visie 2.1 Missie De missie en visie van het jeugdbeleidsplan is afgeleid van het hoofd beleidsplan, geschreven door het hoofdbestuur en verwijst naar de statuten en het huishoudelijk reglement. Dit is zeer algemeen en ruim geformuleerd, namelijk: " De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en het bevorderen van het voetbalspel in al zijn vormen". 2.2 Visie Deze visie geeft weer hoe Luctor'88 zich naar zijn omgeving en zijn leden toe wil presenteren. Door het volgen van deze visie of doelstellingen, wordt gewaarborgd dat de voor Luctor'88 kenmerkende cultuur te, allen tijden zal blijven bestaan. De visie van v.v. Luctor 88 kent de volgende pijlers: De vereniging stelt zich ten doel om alle leden en potentiële leden de mogelijkheid te bieden het voetbalspel te spelen, dit kan zowel recreatief als prestatief. Er dient binnen de gehele vereniging een sfeer van sociale saamhorigheid aanwezig te zijn. Deze sfeer (gezelligheid) is kenmerkend voor Luctor'88 en draagt bij in het behoud en de uitbouw van het ledenaantal De jeugd is binnen de vereniging een van de belangrijkste pijlers. De vereniging stelt zich ten doel in Heinkenszand en omgeving een dusdanige uitstraling te hebben dat de jeugd graag bij Luctor'88 wil komen en blijven voetballen; De vereniging stelt zich ten doel om met vooral eigen opgeleide spelers zo hoog mogelijk prestatievoetbal te bedrijven. Hier zal in geen enkel geval een financiële vergoeding tegenover staan. De vereniging zal een actief vrijwilligersbeleid voeren. Binnen Luctor'88 dient de activiteit ervaren te worden als nuttig en zinvol en draagt bij aan het verenigingsgevoel. Binnen de vereniging zal een dusdanig financieel beleid worden gevoerd dat te allen tijden sprake zal zijn van een gezonde situatie. Uitgaven en ontvangsten vinden plaats in overeenstemming met de financiële richtlijnen. De vereniging streeft naar een constructieve samenwerking met andere sportverenigingen in Heinkenszand. Deze samenwerking zal te allen tijden verlopen met behoud van eigen imago en identiteit. 2.3 Gedragsregels Of het gaat om degenen die actief voetballen, de toeschouwers of de vrijwilligers, iedereen moet plezier beleven aan de voetbalsport. Hiervoor zijn afspraken nodig over hoe we met elkaar gaan. Dit geldt niet alleen voor spelers onderling, maar ook de benadering van tegenstanders, scheidsrechters, vrijwilligers en gasten/bezoekers. Wees ervan bewust dat een vereniging draait op vrijwilligers. Iedereen doet zijn/haar best. In 2013 komt er bij de ingang van het sportpark een bord te hangen met daarop regels waar iedereen zich aan dient te houden. Durf elkaar daar ook op aan te spreken. 5

6 Om bewustzijn te vergroten bij onze jeugd heeft het JB een aantal regels en voorwaarden in dit plan opgenomen. Regels: Als speler ben je een voorbeeld voor anderen Heb respect voor je tegenstander Geef elkaar en de scheidsrechter aan het begin en aan het eind van de wedstrijd een hand Je accepteert het gezag van de scheidsrechter Grote monden worden niet geaccepteerd. De leider/trainer heeft het recht om spelers uit het veld te halen. Ruim je eigen rommel op, zowel op het veld als in de kleedkamer en de kantine Zorg voor materialen van de vereniging en heb respect voor ieders eigendommen Gedraag je bij uitwedstrijden als een gast Wees thuis een goed gastheer en ontvang de tegenstander netjes Blijf als supporter achter de omheining Laat de trainer/coach zijn werk doen Corrigeer elkaar als regels overtreden worden Voorwaarden: Informatiebijeenkomst voor ouders aan het begin van het seizoen. Hierin wordt besproken wat van Luctor 88 verwacht mag worden als het gaat over training, tenues, evenementen, etc.. Ook is het van belang om ouders te vertellen wat van hen verwacht wordt. Positief aanmoedigen is prima, maar de trainer bepaalt hoe er gespeeld wordt. Het is voor trainer en spelers erg vervelend als anderen zich met het spel bemoeien. Sportief gedrag hoort in de training besproken te worden. Niet alleen techniek en tactiek is onderdeel van een training. Spelers moeten ook leren hoe ze zich in het veld en naar de tegenstander of scheidsrechter horen te gedragen. Geef als leider/trainer het goede voorbeeld! Geef elkaar en de scheidsrechter aan het begin en aan het eind van de wedstrijd een hand. Door het geven van een hand verliest de tegenstander iets van zijn anonimiteit. Als je elkaar kent, al is het maar oppervlakkig, is de drempel om iemand tijdens een wedstrijd eens flink aan te pakken een stuk hoger. Bij de F-minipupillen wordt gestimuleerd om na de wedstrijd gezamenlijk wat te drinken in de kantine. 6

7 3. Organisatiestructuur 3.1 Organisatie Jeugdkader v.v. Luctor 8 8 Het jeugdbestuur (JB) draagt verantwoordelijkheid voor alles wat er zich binnen de jeugd afspeelt, dus ook voor het technisch beleid. Het ontwikkelen van dat beleid en de zorg voor de uitvoering wordt gedelegeerd aan Technische Jeugd Commissie (TJC). De TJC moet bestaan uit een afgevaardigde van elke leeftijdscategorie en een jeugdbestuurslid. De TJC draagt zorg voor het technische beleid; hun taken worden verder op in dit hoofdstuk nader toegelicht. 3.2 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid binnen de vereniging. Ze doet dit onder andere samen met de TJC, elftalleiders en trainers. Het jeugdbestuur staat onder leiding van de jeugdvoorzitter. In het jeugdbestuur zit een lid die ook in de TJC zitting heeft. Hij staat de TJC bij en dient als tussenpersoon tussen het JB en de TJC. Taken: Zorgdragen dat het jeugdbeleidsplan zoals voorgeschreven wordt uitgevoerd. Het aanstellen van trainers in samenspraak met de TJC. Besluitvorming elftalindeling op advies TJC. Het deelnemen aan contractbesprekingen (samen met voorzitter TJC). Verzorgen van nevenactiviteiten. Gespreksleider bij conflicten. Contacten leggen met andere verenigingen. Het samen met de TJC begeleiden van talentvolle spelers en hun ouders/verzorgers, die in de belangstelling staan van een betaalde club, resp. het onderhouden van contact met spelers die naar een betaalde club of zijn gegaan. Coördinatie van verstrekken van kleding en materialen. Coördinatie van aantrekken jeugdscheidsrechter en het stimuleren tot volgen van scheidsrechterscursussen door ouders en jeugdspelers Het jeugdbestuur vergadert eenmaal per maand, of indien nodig, meerdere keren. 3.3 Technische Jeugdcommissie (TJC) Voor het technische jeugdbeleid binnen v.v. Luctor 88 is de TJC verantwoordelijk. Zij stippelen dit uit en sturen indien nodig bij. De belangrijkste taak is zorg dragen voor een logische lijn, zodat er continuïteit ontstaat in de opleiding en oefenstof van de F-pupillen tot en met de A-junioren. Dit moet gebeuren binnen de doelstellingen en uitwerkingen van het jeugdbeleidsplan. Taken: Voorstel indeling teams Afstemming met Technische Commissie Senioren Ondersteunen en begeleiden van jeugdtrainers/leiders. Benaderen van -en onderhouden van contacten met jeugdtrainers/leiders Plannen en verzorgen van het leidersoverleg (3x per jaar) Verzorgen van oefenstof aan jeugdtrainers Adviseren aan het jeugdbestuur ten aanzien van de aanstelling van betaalde jeugdtrainers voor de teams. Mogelijk maken van aparte techniek trainingen voor de D-,E en F spelers. Opstellen trainingsschema (tussentijds) Inschrijven van teams voor de competitie 7

8 De TJC vergadert eenmaal per 6 weken of, indien nodig, meerdere keren. 3.4 TJC Voorzitter De TJC staat onder leiding van TJC voorzitter en is verantwoordelijk voor de onderlinge communicatie met het Jeugdbestuur en de uitvoering van het technisch jeugdbeleid. Taken: Het deelnemen aan contractbesprekingen (samen met voorzitter jeugdbestuur). Brengt verslag uit aan het jeugdbestuur. Plant de vergaderingen en het leidersoverleg ( 3 keer per seizoen) en zit deze voor. Competitie indelingen en dispensaties richting KNVB. Verslaglegging vergaderingen. 3.5 TJC groepsverantwoordelijke De TJC groepsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de totale organisatie binnen zijn leeftijdsgroep. Taken: Het zorgdragen voor een verantwoord advies met betrekking tot elftal-/teamindeling in samenspraak met elftal/teamleiders en trainers. Het werven van elftal-/teamleiders Het inwerken en indien nodig ondersteunen van elftal-/teamleiders. Observeren van elftal-/teamleiders en spelers tijdens wedstrijden en/of trainingen. Het verstrekken van informatie aan TJC, elftal-/teamleiders en trainers. Het controleren van het ledenbestand en het geven van terugkoppeling naar de ledenadministratie. Het verstrekken van introductiegids en aanmeldformulier aan potentieel nieuwe leden Het actief en persoonlijk benaderen van (ouders van) nieuwe leden, ook als broertje of zusje al lid is. Het organiseren en voorzitten van periodieke vergaderingen met elftal-/teamleiders, trainers van de eigen groep en betrokken leden van de TJC. 3.5 Jeugdtrainer De belangrijkste taak van de jeugdtrainer is om technische vaardigheden over te brengen op zijn team. Hiernaast heeft hij ook taken op sociaal pedagogisch gebied. Zaken als het bijbrengen van sportiviteit, teamverband en saamhorigheid, het accepteren en naleven van (gedrags-) regels en afspraken behoren daar absoluut toe. Wat betreft oefenstof kan de trainer ondersteuning krijgen van de TJC. Taken: Werken volgens het technisch jeugdplan van v.v. Luctor 88. Trainen, begeleiden en coachen van het eigen team. Verantwoordelijk voor de verstrekte materialen Invullen van een (eenvoudig) spelersbeoordelingsformulier 8

9 3.6 Elftal-teamleider De elftal-/teamleider ondersteunt en voert het technisch jeugdplan op een positieve manier uit. Taken: Aanspreekpunt zijn voor ouders en spelers. Doorgeven van informatie aan de spelers en trainer. Ontvangen van de bezoekende vereniging, scheidsrechter en het afhandelen van het wedstrijd- cq uitslagenformulier. Zorgdragen voor correct gedrag in de kleedkamers. Zorgdragen dat de kleedkamers uit en thuis schoon achter gelaten worden. Zorgdragen voor correct gedrag "uit en thuis" in en om het veld. Het houden van "elftal-/teamvergaderingen" en het terugkoppelen van die vergaderingen naar de TJC groepsverantwoordelijke. Mede organiseren van de seizoensafsluiting van het team/elftal. Verzorgen van vervoer naar uitwedstrijden. (rijschema) Opstellen van wasschema, zorg dragen voor waardevolle spullen. Intact houden van materialen, tenues, ed. 9

10 4. Technisch jeugdbeleid 4.1 Algemeen Het doel van v.v. Luctor 88 is om te voetballen op een zo hoog mogelijk amateurniveau, met een zoveel mogelijk herkenbaar eigen gezicht. En met zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding in de selectie van het eerste elftal. Voorop staat dat de jeugd op een plezierige en succesvolle manier de voetbalsport kan beoefenen, waarbij de vereniging zorgt voor de opleiding. Elke speler speelt in principe zo hoog mogelijk om zich optimaal te kunnen ontplooien. We selecteren vanaf de E pupillen wanneer de groep zich daartoe leent. 4.2 Uitwerking Met dit jeugdbeleidsplan willen we de doelstellingen van v.v. Luctor 88 uitwerken en een duidelijke structuur binnen Luctor 88 neerzetten, welke is gebaseerd op een herkenbare voetbalvisie. Hierin wordt de technische rode draad zichtbaar. Dit technische jeugdbeleidsplan heeft tot doel te komen tot: Een goed werkende organisatie. Kwantitatief/kwalitatief voldoende jeugdspelers. Geschoolde trainers. Goed functionerend/ervaren kader en begeleiding. Doorstroming jeugd naar senioren. Elke speler tot zijn recht laten komen. Saamhorigheid en betrokkenheid binnen de vereniging. 4.3 Uitgangspunten Voor de uitvoering van het technisch beleid zijn de volgende uitgangspunten van belang: Speelwijze F-pupillen Spelers moeten op meerdere posities gespeeld hebben of kunnen spelen en ook meerder speelstijlen kennen en aankunnen. Zoveel mogelijk laten voetballen met de spelers die ook in hun klas zitten of vriendjes met elkaar zijn. Veel voetballen, (balcontact en technisch) spelvormen, teamsport staat centraal. E- en D Pupillen Vanaf de E worden de teams samengesteld binnen hun leeftijdscategorie. Hierbij moet worden opgemerkt dat het selecteren pas kan worden toegepast als de groep zich qua aantal en kwaliteit zich hiertoe leent. Veel voetballen, (balcontact en technisch) spelvormen, teamsport staat centraal. C t/m A- junioren Overgang naar positiespel en tactische oefeningen. 10

11 4.4 Selectiebeleid Waarom selectiebeleid? De bedoeling van het selecteren van spelers voor selectieteams is talenten de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen op eigen niveau. De betere spelers spelen in deze teams immers met- en tegen elkaar. Wedstrijden met een uitdaging voor alle spelers zijn duels op een niveau dat de spelers aankunnen. Dan worden ze geprikkeld tot betere prestaties. Een speler die op een te laag niveau speelt, verveelt zich en wordt lui. Een speler die op een niveau moet presteren dat hij niet aankan, komt onder een dusdanige druk te staan dat van ontwikkelen en van (plezier in) voetballen geen sprake meer is. In beide situaties wordt er niets geleerd, sterker nog: er wordt vaak iets afgeleerd. Spelen op een te laag niveau zorgt vaak voor een te slappe wedstrijdinstelling, niet op tijd 'omschakelen', niet doelgericht spelen of te weinig inzicht. Een te hoog niveau wordt vaak gekenmerkt door achter de tegenstander aan blijven lopen, te pas en te onpas slidings nemen, aan shirtjes hangen enzovoort, in plaats van situaties binnen de bedoelingen van het spel oplossen. Dit alles heeft te maken met het beleven van de wedstrijd. Spelers moeten het voetballen optimaal beleven om gemotiveerd te zijn om te leren. Iedere speler zal dus op het eigen niveau aangesproken moeten worden. Met andere woorden de betere spelers zullen met en tegen elkaar moeten uitkomen. En hoewel in dit hoofdstuk gesproken wordt over selecteren, moge het duidelijk zijn dat de recreatieve teams even belangrijk zijn. Het recreatieve voetbal is voor een club als v.v. Luctor 88 van groot belang. Wanneer selecteren: In principe vanaf de E-pupillen. Bij uitzonderlijke kwaliteiten kan er bij de F-pupillen over selecteren gesproken worden. Samen met vriendjes spelen staat voorop, maar ook voetbal- en spelbeleving kunnen daarin meegenomen worden. Vanaf Hoeveel: Hoe Goedkeuring Afvallers De E -pupillen Gestreefd moet worden naar 1 selectieteam. Er moet steeds een link zijn tussen kwaliteit en kwantiteit. Scouting, informatie wordt verstrekt door de groepsverantwoordelijke en trainer/leiders. De eindverantwoording ligt primair bij het jeugdbestuur. De TJC heeft een adviserende rol Dienen door middel van een persoonlijk gesprek uitleg te krijgen over het hoe en waarom. (indien nodig) Bij het selecteren wordt als uitgangspunt de voetbalontwikkeling van de spelers genomen. Er dient op een objectieve wijze te worden geselecteerd, waarbij de volgende zaken allen van belang zijn: A) leeftijd B) kwaliteit (technisch/tactisch) C) fysieke/mentale kwaliteiten D) sociale aspecten Mocht een speler gedurende het seizoen extra progressie maken, dan is de mogelijkheid aanwezig om in het belang van de speler deze in een hoger team te laten spelen en/of te laten trainen. Over het algemeen zal dit incidenteel zijn. 11

12 4.4.1 Wanneer een leeftijdsgroep hoger? Wie? Talentvolle spelers Waarom? Om deze talenten beter te laten ontwikkelen Hoe? Volledig Speler traint en speelt een leeftijdscategorie hoger Onvolledig Speler traint op basis van eenmaal per week met een hogere leeftijdscategorie Wanneer? Volledig Na breed overleg aan het begin of in de loop van een seizoen Onvolledig Na overleg met de selectietrainer van beide categorieën Beslissing Jeugdbestuur na advies TJC Teamindeling Op basis van leeftijd en capaciteit wordt een speler ingedeeld in een team. De indeling vindt plaats ruim voor het einde van het voetbalseizoen. Of indien noodzakelijk tijdens de winterstop. Bij tussentijdse instroom van jeugdleden bepaalt de TJC waar de speler wordt ingedeeld. Afhankelijk van de grote van de groep kan bepaald worden dat er alleen kan worden meegetraind. Tijdens de winter en zomerstop kunnen teams opnieuw ingedeeld worden. Een ledenstop is niet wenselijk. 4.5 Overgang naar de senioren Een doelstelling van het technisch jeugdbeleidsplan is het waarborgen van continuïteit en zorgdragen voor een goede overgang van jeugdspelers naar de senioren. Samenwerking en afstemming tussen de jeugdafdeling en de senioren is hierbij essentieel. Een speciaal daartoe aangesteld lid van de TJC is hiervoor verantwoordelijk. Om de overgang te stimuleren worden er wedstrijden georganiseerd voor spelers onder de 23 jaar. 12

13 5. Afspraken en voorwaarden Ten aanzien van het technische jeugdbeleid zijn verder de volgende beleidsafspraken cq keuzes gemaakt: 5.1 Positieve spelopvatting Bij voetbal hoort plezier en prestatie. Met een positieve spelopvatting wordt in dit verband bedoeld dat in de jeugdopleiding wordt uitgaan van aanvallend voetbal. 5.2 Samenstelling selecties In december wordt er een start gemaakt met de inventarisatie van de teamindelingen voor het volgend seizoen met als doel om eventuele problemen met de teamindelingen inzichtelijk te krijgen en om tijdig trainers te benaderen. Dit geeft tevens de mogelijkheid om eventueel met andere voetbalverenigingen in contact te treden voor samenwerking. Voor het eind van het seizoen (begin april) worden de teamindelingen samengesteld door de TJC. De technische commissie van de senioren wordt hierbij betrokken in verband met spelers die overgaan naar de senioren en spelers die in aanmerking gaan komen om met de senioren mee te gaan trainen. Het TJC voorstel wordt verder uitgewerkt door de TJC en ter goedkeuring gepresenteerd aan het jeugdbestuur. Tijdens het leidersoverleg in mei worden de definitieve teamindelingen ter kennisgeving door de TJC gepresenteerd. 5.3 Opstelling en wisselbeleid Bij het opstellen van spelers in de selectieteams is het beleid dat elke geselecteerde speler het recht heeft om te spelen. Uiteraard dient de trainer hierin een redelijk beleid te voeren. 5.4 Meetrainen Het meetrainen van selectiespelers bij een hogere leeftijdsgroep (of bij het 1ste of 2de) ondersteunt ook de ontwikkeling van talentvolle spelers. De besluitvorming over meetrainen vindt plaats in samenhang met het doorstromen. Daarnaast trainen de spelers van een selectie van een leeftijdsgroep, die het volgende seizoen overgaan naar die groep, na de winterperiode regelmatig mee met de selectie van die hogere leeftijdsgroep. In overleg met spelers en trainers wordt besloten hoe dat vorm krijgt (bijvoorbeeld door een roulatiesysteem; iedere week 2 anderen). 5.5 Spelers lenen Naast het (vroegtijdig) doorstromen is het van belang dat bij blessures en/of schorsingen de teams aanvulling krijgen vanuit de lagere teams. Hiervoor worden in principe altijd de betere spelers beschikbaar gesteld. Het beroep op spelers van een ander team geschiedt altijd in overleg met de trainer en/of coördinator. Spelers worden hiervoor dus door hun eigen trainer/leider benaderd 5.6 Meerdere posities Van selectiespelers wordt verwacht dat zij leren om op meerdere posities te spelen. Vanaf de F- en E-pupillen wordt dit bewust geoefend in wedstrijden. 13

14 5.7 Aan- en afwezigheid Ieder team/elftal vult dit in binnen de kaders en richtlijnen van het beleid ten aanzien van gedrag, aan- en afwezigheid en afmelden. Van alle teams wordt verwacht dat ze aan alle trainingen, wedstrijden en overige activiteiten deelnemen. Uiteraard kunnen zich omstandigheden voordoen die ertoe leiden dat een speler of team daar niet aan kan voldoen. De trainer en elftalleiders moeten ervoor zorgen dat vooraf duidelijk is hoe hiermee wordt omgegaan. 5.8 Trainingsschema Voorafgaand aan de start van het seizoen wordt door de TJC het trainingsschema voor de hele vereniging opgesteld. Binnen de jeugd worden de wensen ten aanzien van de trainingen geïnventariseerd door de groepsleiders. 5.9 Aantal trainingen A-junioren tlm E-pupillen tweemaal per week. F-en minipupillen eenmaal per week Wedstrijdschema/competieindelingen Jaarlijks moet voor 31 mei inschrijving voor de competitie worden gedaan inclusief de aanvangstijden van thuiswedstrijden door de TJC. Tussentijdse inschrijvingen voor mini s en f-teams en inschrijvingen teams in de winterstop en andere verzoeken richting KNVB worden ook verricht door de TJC. 14

15 6. Voorwaarden 6.1 Financiële voorwaarden Er moet geld beschikbaar gesteld worden voor: Het jeugdkader Representatieve kleding Organisatie van nevenactiviteiten Organisatie van jeugdtoernooien Voldoende opleidingsmogelijkheden voor trainers en (bege)leiders. Zowel zelf te organiseren, bijvoorbeeld een bijeenkomst over oefenstof, als door deelname aan externe cursussen Als jeugdteams aanvullende inkomsten willen genereren tbv teamactiviteiten kan er in overleg met het hoofdbestuur actie ondernomen worden mits dat niet ten koste gaat van onze sponsoren en de kantine-inkomsten Materiële voorwaarden De aanwezigheid van kwalitatief voldoende trainingsmaterialen voor alle leeftijdsgroepen. Verzorgen voor wedstrijdkleding voor alle teams die competitie spelen 6.3 Accommodatie De trainingsvelden dienen in een goede conditie te verkeren. Aanwezig zijn van voldoende trainingsruimte. Trainingsmogelijkheden in de zaal gedurende de wintermaanden voor de jongste jeugdleden. Voldoende, goed onderhouden, kleedruimtes. 15

16 Opmerking Punten waarin dit jeugdbeleidsplan niet in voorziet ligt de besluitvorming hierover bij het jeugdbestuur. Gerelateerde documenten ter ondersteuning met jaarlijkse update: -Draaiboek jeugdtrainer/leider -Introductiegids nieuwe jeugdleden 16

2 0 0 9-2 0 1 1. V.V. Luctor 8 8

2 0 0 9-2 0 1 1. V.V. Luctor 8 8 Jeugdbeleidsplan 2 0 0 9-2 0 1 1 V.V. Luctor 8 8 te Heinkenszand Vastgesteld door Jeugdbestuur en TJC, d.d.26-03-2009. Voorwoord Voor u ligt het nieuwe jeugdbeleidsplan van de voetbalvereniging Luctor

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam JEUGDBELEIDSPLAN NEPTUNUS-SCHIEBROEK ROTTERDAM 2016-2021 1 Page 23 oktober 2015 INHOUD 1. INLEIDING... PAGE 3 2. MISSIE EN VISIE. PAGE 4 2.1 MISSIE PAGE 4 2.2 VISIE PAGE 4 3. ALGEMEEN. PAGE 5 4. CONCRETISERING

Nadere informatie

TJC Handelings Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016

TJC Handelings Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 TJC Handelings Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen en uitgangspunten... 4 3. Organisatie... 5 4. Jaarplanning

Nadere informatie

Enquête Jeugdbeleid vv SDS

Enquête Jeugdbeleid vv SDS Enquête Jeugdbeleid vv SDS Aug, 2010 Beste SDS ers, Als reeds vermeld in ons verenigingsblad De Treffer doe ik namens de jeugdcommissie van vv SDS onderzoek naar het beleid van onze jeugdafdeling. Het

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Door: Jeugdbestuur Voor: alle (nieuwe) jeugdleden 1 Uitgave: september 2014 Voorwoord Deze introductiegids is bedoeld om alle jeugdleden

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

Jeugd beleidsplan 2017

Jeugd beleidsplan 2017 Jeugd beleidsplan 2017 Luctor Heinkenszand MÉÉR DAN VOETBAL INHOUD Luctor Heinkenszand 3 Samensmelting tot centrumfunctie 3 Cultuur 4 Normen en waarden 5 Missie 5 Voetballen op elk gewenst niveau, prestatief

Nadere informatie

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 blad 2 uit 16 Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 2017-2022. 2 blad 3 uit 16 Voorwoord Voor u ligt het voetbaltechnisch beleidsplan van c.v.v. Fit Boys. Dit plan

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Voetbal technisch beleid Jeugd

Voetbal technisch beleid Jeugd Voetbal technisch beleid Jeugd Inleiding Voor u ligt het technisch beleidsplan van de jeugdafdeling 't Vliegdorp uit Soesterberg. In dit plan staat beknopt en algemeen beschreven wat de doelstellingen

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE Ouderbijeenkomst Team: XX DTS EDE Instructie voor de gebruiker Deze presentatie is een richtlijn voor trainers van DTS Ede die een ouderbijeenkomst organiseren. Het is voor alle teams verplicht (zowel

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

Ouderavond Middenbouw Sportclub Excelsior. 2 oktober 2018

Ouderavond Middenbouw Sportclub Excelsior. 2 oktober 2018 Ouderavond Middenbouw Sportclub Excelsior 2 oktober 2018 Welkom Presentatie Technisch beleidsplan 2018-2025 Kort vragenrondje Korte pauze Presentatie Excelsior 4All Vragenrondje Afronding Stichting Woudestein

Nadere informatie

Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC

Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC 1 Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC Opgesteld door: Wim de Bie, februari 2015 Voorwoord 2 Voor u ligt het nieuwe algemene jeugdbeleidsplan van de voetbalvereniging s.v. TEC. In dit plan

Nadere informatie

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen:

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen: Beleid Technische Commissie VV Gilze Het beleid van de Technische Commissie is een middel zijn om de doelstellingen van VV Gilze, te behalen. Door middel van dit document willen wij ons beleid transparant

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 1 Inhoud Voorwoord 1. ST Beilen/FitBoys 3 2. Technische Commissie 4 3. Visie 5 4. Het indelingsbeleid 7 4.1 ST. Dames 4.2 ST Meisjes 4.3 Selectiecriteria en

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zuidland

Voetbalvereniging Zuidland Missie en Visie 2017-2020 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk TABLE OF CONTENTS 1. INLEIDING 3 2. Missie voetbalvereniging Zuidland 4 3. Visie voetbalvereniging Zuidland 4 P. 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015

Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015 Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015 Jeugdbeleidsplan GVV 63, versie 2014-2015 1 Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling Jeugdopleiding

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

vv Noordwijk, onze club

vv Noordwijk, onze club vv, onze club Inleiding Wie zijn we? Wat vinden we belangrijk? Hoe ziet onze ideale vereniging eruit? Dit is onze visie. Hier staan wij voor. Dit is vv, onze club Kernwaarden: Waar staan wij voor? Plezier

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren

Technisch beleidsplan senioren Technisch beleidsplan senioren Versie 1.1 Inhoud 1. Uitgangspunten VC Trynwâlden 2. Doelstellingen 3. Organisatie TC 3.1 Samenstelling TC 4. Wedstrijden & Selecties 5. Overgang junioren naar senioren 1.

Nadere informatie

Bijeenkomst Jeugdleiders en jeugdtrainers. Woensdag 13 december 2017

Bijeenkomst Jeugdleiders en jeugdtrainers. Woensdag 13 december 2017 Bijeenkomst Jeugdleiders en jeugdtrainers Woensdag 13 december AGENDA Opening welkom Visie Medisch beleid Missie RESPECT Rol leider / trainer; wanneer succesvol? Visie nieuwe Jeugdbestuur Visie Technische

Nadere informatie

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Missie v.v. Vorden:...2 2. Organogram "voetbalvereniging Vorden"...2 3. Organogram "Jeugdcommissie"...2 4. Huidige situatie jeugdafdeling...3

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie 5 2.2 Visie 5 2.3 Doelstellingen 6 3.0 De jeugdteams algemeen 6 3.1 Selectieteams, schaduwteams

Nadere informatie

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH Voetbaltechnische jeugdafdeling wil de voetbaltechnische ontwikkeling zo goed als mogelijk ontwikkelen door een goede en structuur hiervoor in te richten. Deze structuur kenmerkt zich door de volgende

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden.

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. MEERJARENBELEID s.v.d.f.s. Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. Het gaat om een periode van 5 jaren. Dit beleidsplan bevat de jaren 2010-2015. In het eerste seizoen

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding Huishoudelijk reglement sportclub EDS Inleiding Sportclub EDS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2013-2016 V.V SCHOONDIJKE

JEUGDBELEIDSPLAN 2013-2016 V.V SCHOONDIJKE JEUGDBELEIDSPLAN 2013-2016 V.V SCHOONDIJKE Samen gesteld door Mitchell Joosse en Wietse Boone INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord en inleiding 2. Missie en Doelstelling 2.1 Missie en Doelstelling vereniging 2.2

Nadere informatie

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5)

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5) De Commissie heeft vanuit de moederverenigingen op het gebied van de organisatie rondom voetbal de nodige informatie verzameld. Daarnaast heeft de Commissie intern op basis van discussie een aantal inzichten

Nadere informatie

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren)

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) DOELSTELLING Kwaliteitsverbetering in de (jeugd)opleiding en doorstroming naar de senioren Balans vinden en bewaken tussen recreatief en prestatief

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Waar deze avond voor is bedoeld.

Waar deze avond voor is bedoeld. Welkom Waar deze avond voor is bedoeld. -Wij willen informeren -Wij willen enthousiasmeren -Wij willen feedback krijgen -Wij willen met een goed gevoel naar huis gaan Gezamenlijke jeugdafdeling Hoe ziet

Nadere informatie

Jeugdplan BESTEMD VOOR ALLE BETROKKENEN BIJ DE JEUGD. van Henk Brink. telefoon versienummer 0.

Jeugdplan BESTEMD VOOR ALLE BETROKKENEN BIJ DE JEUGD. van Henk Brink. telefoon versienummer 0. van Henk Brink telefoon 06-57326712 e-mail henkpetra@ziggo.nl versienummer 0.1 datum 30-8-2017 ons kenmerk Jeugdplan 2017-2018 BESTEMD VOOR ALLE BETROKKENEN BIJ DE JEUGD Jeugdplan 2017-2018 Aanleiding

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers VV Musketiers wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Deze voetbalclub wil een vereniging zijn waar

Nadere informatie

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 2. Onze club 3 3. Onze missie 4 4. Visie De Blesse (voetbaltechnisch) 4 5. Technisch Hart 5 6. Doelstelling technisch beleidsplan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

Voetbalvisie D.O.S. Kampen

Voetbalvisie D.O.S. Kampen Voetbalvisie D.O.S. Kampen Algemeen: D.O.S. Kampen is een ambitieuze voetbalvereniging waar leden met veel plezier actief of passief bezig zijn met het voetbalspelletje. Deze voetbalvisie gaat over de

Nadere informatie

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte)

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Afdeling: jeugd bruheze April 2011 Versie 1.1 ORGANISATORISCHE DEEL 1. Inleiding 2. Verantwoordelijkheden 3. Hoofddoelstelling 4. Subdoelen

Nadere informatie

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen 1. Inleiding Sportclub Leeuwen wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de

Nadere informatie

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 1 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Doelstellingen jeugdplan... 6 Doel 1: Betere spelers/speelsters... 6 Resultaten... 6 Inspanningen...

Nadere informatie

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010 ALGEMEEN De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede

Nadere informatie

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland Technisch Voetbal Beleidsplan Sportvereniging Duiveland Technische commissie S.V. Duiveland. Doel commissie De technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de vereniging voor

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 1 Inhoud 1 Algemene doelstelling 2 Doelstellingen senioren 2.1 Doelstelling selectie 2.2 Doelstellingen overige teams 3 Senioren beleidsplan 3.1 Senioren-selectie

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan.

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. Gedragsreglement De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. 1 Inleiding Voetbalvereniging Meeuwenplaat draagt bij aan het door leden met plezier kunnen voetballen en zich positief en sportief ontwikkelen,

Nadere informatie

Algemeen Jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging c.s.v. FC Meppel

Algemeen Jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging c.s.v. FC Meppel CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FC MEPPEL OPGERICHT 24-2-1930 KONINKLIJK GOEDGEKEURD 20-7-1972 Clubhuis, sportpark Ezinge Telefoon 0522-255252 www.fcmeppel.nl, e-mail: fcmeppel@fcmeppel.nl Algemeen Jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

SC Lemele Voetbalbeleidsplan

SC Lemele Voetbalbeleidsplan SC Lemele Voetbalbeleidsplan 2010-2015 Versie 2010/2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen SC Lemele... 3 2.1 Beschrijving vereniging... 3 2.2 Doelstellingen technisch

Nadere informatie

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012)

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Versie 1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 ALGEMEEN 3 2.1 DOELSTELLING 3 2.2 OVER WIE GAAT HET? 3 2.3 WAAROVER GAAT HET? 4 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

Jeugdplan. V.V. Spaubeek

Jeugdplan. V.V. Spaubeek Jeugdplan V.V. Spaubeek 2017-2020 Voorwoord Dit Jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd van V.V. Spaubeek op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), een gestructureerde voetbalopleiding aan

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ Inleiding SC Woezik is opgericht in 1961 en speelt op Sportpark Woezik te Wijchen. De vereniging wordt geleid door een bestuur dat door de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

1. Jeugdbestuur Het jeugdbestuur heeft de totale verantwoordelijkheid van de jeugdafdeling.

1. Jeugdbestuur Het jeugdbestuur heeft de totale verantwoordelijkheid van de jeugdafdeling. Jeugdplan Kwiek 78 Omvang jeugdafdeling Kwiek78 De teams van de jeugdafdeling zijn in te delen in A1, B1, C1, C2, D1, D2,D3, D4, E1, E2, E3,E4, F1, F2, F3,F4, MB1 (zondag), MB1 (zaterdag), MD1, D4M en

Nadere informatie

Meiden- en vrouwenvoetbal SEH. Beleidsplan

Meiden- en vrouwenvoetbal SEH. Beleidsplan Meiden- en vrouwenvoetbal SEH Beleidsplan 2018 2025 Versie 2.0 21 februari 2018 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meiden- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Visie... 4 2.2 Missie...

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan

Technisch Beleidsplan Technisch Beleidsplan 2012-2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Prestatiegericht voetbal 4 2.1 Doelstelling 4 2.2 Selectiecriteria 4 2.3 Trainingsopkomst 4 2.4 Ontwikkeling en doorstroming 4 2.5 Elftal onder

Nadere informatie

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 Beste Jeugdleiders, Binnen elke vereniging heb je vrijwilligers nodig die de vereniging draaiende houden. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging

Nadere informatie

PUURS 2005-2010. Puurs 2005-2010. K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs. Beleidsplan 2005-2010

PUURS 2005-2010. Puurs 2005-2010. K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs. Beleidsplan 2005-2010 PUURS 2005-2010 Puurs 2005-2010 K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs Beleidsplan 2005-2010 VOETBAL IS VERANDERD VOETBAL IS IN BEWEGING Kinderen zijn veranderd Maatschappij

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen (voetbalverengingen) KNVB, Vereniging Sport Utrecht (VSU) & Gemeente Utrecht

Nadere informatie

Technisch Verenigings Plan

Technisch Verenigings Plan Technisch Verenigings Plan V.V. Foreholte november 2013 0 WOORD VOORAF Het hoofdbestuur dankt allen die hun bijdrage hebben gegeven aan de totstandkoming van dit document. MISSIE V.V. Foreholte is een

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV Kartrekker bij het ontwikkelen / innoveren van het technisch beleid Aanspreekpunt binnen de vereniging m.b.t. opleiding en vorming op voetbaltechnisch gebied

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen:

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen: Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Rijsbergen willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief,

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 LRC Leerdam december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord en visie 1. Algemene doelstelling van het technisch beleid 1.1. Doelstelling selectie elftallen 1.2. Doelstelling

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Onze jeugd heeft de toekomst Inhoud 1. Inleiding 3 2. Missie en visie 3 2.1 Missie 3 2.2 Visie 4 3. Doelstelling 4 3.1 Algemeen 4 3.2 Concretisering doelstelling

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers Bewaarexemplaar Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers www.vvworkum.nl Inleiding Welkom nieuwe leden en ouders / verzorgers Je bent nu in het bezit van de informatiebrochure van voetbalvereniging

Nadere informatie

Visie en beleidsplan Jeugdopleiding sv Juliana 31

Visie en beleidsplan Jeugdopleiding sv Juliana 31 Visie en beleidsplan 2017-2020 Jeugdopleiding sv Juliana 31 De jeugdopleiding neemt een belangrijke positie in binnen de vereniging. Er wordt veel waarde gehecht aan kwalitatief goede jeugdspelers die

Nadere informatie

Gedragsregels SV Rijnstreek

Gedragsregels SV Rijnstreek Gedragsregels SV Rijnstreek 1. Inleiding SV Rijnstreek wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen handballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de handbalsport

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan

Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1 DOELSTELLINGEN 1.1 Doelstelling Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan 4 1.2 Doelstelling per leeftijdscategorie 4 HOOFDSTUK 2 KWALIFICATIES,

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd JEUGDBELEIDSPLAN 2012-2016 OKTOBER 2012 Het jeugdbestuur van V.en.A.V. Pax heeft in nauwe samenwerking met de Technische Commissie Jeugd (TCJ) van V.en.A.V. Pax een nieuw (technisch) jeugdbeleidsplan opgesteld

Nadere informatie

Hoofdpunten Jeugdbeleid

Hoofdpunten Jeugdbeleid Hoofdpunten Jeugdbeleid 10-11-2015 Bestuur/Ben Schilder Context 1 Waarom? Onze jeugd = onze toekomst Voetbalteams (top én breedte) Kader (werving en behoud) (Toekomstige) sfeer, cultuur en identiteit van

Nadere informatie

VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT INHOUDSOPGAVE:

VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT INHOUDSOPGAVE: VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT 2013 2018 INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 2. Visie en doelstellingen 3. Organisatie, taken en verantwoordelijkheden 4. Speelwijze 5. Respect. Normen en waarden. 1 1. INLEIDING

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN

JEUGDBELEIDSPLAN JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2019 1. Doelstellingen van de vereniging De statutaire doelstelling van de vereniging luidt: De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen van en het bevorderen van de voetbalsport

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR INLEIDING In dit hoofdstuk wordt de taakverdeling in elk bestuur beschreven. De taakomschrijving per bestuurslid is in de bijlagen opgenomen. De bevoegdheden op hoofdlijnen

Nadere informatie

INTERNE SCOUTING

INTERNE SCOUTING INTERNE SCOUTING 2017-2018 RKVV WILHELMINA (Versie 1, 09 april 2017) Beleidsplan TC Wilhelmina Page 1 Interne scouting Interne scouting richt zich met name op het bevorderen van de doorstroom van niet

Nadere informatie

Convenant "Samen voetballen in Amersfoort"

Convenant Samen voetballen in Amersfoort Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" 19 augustus 2009 De volgende organisaties ondersteunen het convenant: Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" Afsprakenkader De spelers van de Amersfoortse

Nadere informatie

Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C. Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan

Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C. Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan 2016-2020 Inhoud Slide 3 Slide 4-7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12-17 Slide 18-19

Nadere informatie

Ouderavond Jeugdafdeling DVG

Ouderavond Jeugdafdeling DVG Ouderavond Jeugdafdeling DVG Welkom De vereniging DVG Programma Wat mag u verwachten van DVG? Organisatie DVG Rollen coördinatoren, Technische Commissie Jeugd, leiders en trainers Vertrouwenspersoon Huishoudelijke

Nadere informatie

van Kabouter naar F-pupil in het seizoen 2015-2016 dinsdag 14 april 2015 20.00 22.00 uur

van Kabouter naar F-pupil in het seizoen 2015-2016 dinsdag 14 april 2015 20.00 22.00 uur van Kabouter naar F-pupil in het seizoen 2015-2016 dinsdag 14 april 2015 20.00 22.00 uur Henri Wolf, versie 1.0, 21-03-2015 Agenda 1. Introductie 2. Seizoen 2015-2016 voor F-pupillen 3. Voetballen in de

Nadere informatie

2.1 Missie Visie Doelstellingen Algemeen Selectieteams, Talententeams, Recreatieve Teams Ambitieniveau teams 7

2.1 Missie Visie Doelstellingen Algemeen Selectieteams, Talententeams, Recreatieve Teams Ambitieniveau teams 7 Jeugdbeleidsplan 2012-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie Visie Doelstellingen 4 2.1 Missie 4 2.2 Visie 4 2.3 Doelstellingen 5 3 De Jeugdteams 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Selectieteams, Talententeams, Recreatieve

Nadere informatie