Sebyde Privacy Onderzoek. 6 december 2013

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sebyde Privacy Onderzoek. 6 december 2013"

Transcriptie

1 Sebyde Privacy Onderzoek 6 december 2013

2 Even voorstellen Sebyde BV is Certified IBM Business Partner voor security systems, gespecialiseerd in applicatie security en security awareness. We leveren diensten en producten om webapplicaties / websites veilig te maken en het bewustzijn op het gebied van IT security te verhogen. We helpen bedrijven bij het verlagen van de risico s en het beschermen van hun bedrijfsgegevens en reputatie. We leveren hiervoor de volgende diensten: 1. Web Applicatie Security Scan 2. IBM Authorised reseller 3. Security Awareness training + specialistische Security Certificeringen 4. Security Assessments Ad 1. We controleren websites en andere web applicaties op de zwakke punten in de beveiliging. De scan van de websites wordt uitgevoerd met behulp van IBM Security Appscan, het beste product wat hiervoor ingezet kan worden. In een gedetailleerd rapport kan de klant vervolgens lezen waar de zwakke punten in de beveiliging van de website zitten. We geven advies over hoe die kwetsbaarheden verholpen kunnen worden door middel van aanpassingen in de programmacode van de website. Ad 2. Bedrijven die het security-testen van hun web applicaties in eigen beheer willen houden kunnen bij Sebyde BV terecht voor een advies over de aan te schaffen eigen versie van de IBM Security AppScan scanning tool, de implementatie en de training. Sebyde BV is een Certified IBM Reseller. Ad 3. Security Awareness training geeft de deelnemers een goed overzicht over de verschillende aspecten van IT-Security. Tijdens 2-3 halve-dag-sessies maken we de deelnemers bewust van de risico s van het werken met informatiesystemen en vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. Na deze training begrijpen de deelnemers de security aspecten en zullen die meenemen tijdens hun dagelijkse activiteiten. Naast de Security Awareness training bieden wij ook zeer specialistische trainingen aan op het gebied van security. Deze trainingen worden verzorgd door een van s werelds grootste onafhankelijke aanbieders van IT trainingen en leiden u op voor de officiële EC-Council certificeringen. Ad 4. Sebyde Security Assessments zijn verschillende vormen van (security) assessments die wij kunnen uitvoeren. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de volgende mogelijkheden: Sebyde Security Quick Assessment Netwerk Penetratie test Systeem test Sebyde Privacy onderzoek 2

3 Achtergrond. In verband met de veranderingen die er zijn aangekondigd in de Europese Privacy wetgeving is het verstandig om uw organisatie voor te bereiden aan de eisen die straks in verband met deze nieuwe wetgeving gesteld worden. Hierbij zal er gekeken worden naar de mogelijke privacyimpact van de systemen en de processen die binnen de organisatie worden gebruikt. Privacybescherming staat in toenemende mate in de belangstelling. Voor het bedrijfsleven, maar ook voor de rijksoverheid, de lagere overheden en de overige publieke sector (zoals onderwijsen zorginstellingen) is het van belang om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. In het belang van de burger, maar ook in het belang van een goede en integere dienstverlening. Voor een groeiend aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens een onderwerp waarmee zij zich in positieve zin willen onderscheiden van concurrerende bedrijven. Zij zien privacybescherming als unique selling point. In het regeerakkoord (PvdA/VVD-2012) is vastgelegd dat de uitvoering van een Privacy Impact Assessment een vanzelfsprekende maatregel is bij de bouw van systemen en het aanleggen van databestanden. Voor het meewegen van privacybelangen in de besluitvorming over de ontwikkeling van producten, diensten of ook wetgeving is het van groot belang dat dit in een vroegtijdig stadium gebeurt. Als de risico s voor inbreuken op de privacy pas worden onderkend als de ontwikkeling van het product, dienst of wetsvoorstel al in een vergevorderd stadium verkeert, is de kans immers groot dat noodzakelijke aanpassingen zeer tijdrovend en kostbaar zijn. Er staan belangrijke veranderingen voor de deur met betrekking tot de Privacy wetgeving. Binnen de Europese commissie ligt vanaf januari 2012 een voorstel voor een aanscherping van de wet- en regelgeving. Dit gaat belangrijke gevolgen hebben voor het bedrijfsleven. De nieuwe wetgeving dicteert concrete maatregelen om de privacy van opgeslagen informatie te waarborgen. Organisaties worden verplicht een intern privacy beleid vast te stellen, in bepaalde gevallen een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen, privacy te integreren als vast onderwerp binnen de bedrijfsvoering, en de werking daarvan jaarlijks te (laten) controleren. Dit is bepaald niet vrijblijvend. Het niet naleven van deze verplichtingen kan een materieel risico opleveren omdat er Neelie Kroes-achtige sancties opgelegd kunnen worden door de toezichthouder. Boetes kunnen oplopen tot een miljoen euro of twee procent van de jaaromzet. Daarnaast wordt de toepassing van Privacy Impact Assessments (PIA) verplicht in geval nieuwe systemen worden ontwikkeld of aangeschaft en in gebruik genomen. Ook moeten nieuwe systemen voldoen aan de principes van privacy by design and default. Gezien de implicaties van de nieuwe wetgeving is een goede voorbereiding daarop onontkoombaar. 3

4 Wat is privacy? Privacy is een breed begrip. Privacy wordt vaak omschreven als het recht om met rust te worden gelaten. Tegenwoordig zien we steeds vaker de omschrijving Het recht om vergeten te worden in de literatuur. Het begrip privacy gaat vaak over zaken in de persoonlijke levenssfeer. Voorbeelden hiervan zijn het eigen lichaam, de eigen woning, het familie- en gezinsleven, vertrouwelijke communicatie en persoonsgegevens. De bescherming van deze dimensies zijn grondrechten. In dit document heeft privacy vooral betrekking op de bescherming van persoonsgegevens. De bescherming van persoonsgegevens kan omschreven worden als het recht op eerlijke, veilige en betrouwbare informatieverwerking. Startpunt van de discussie rond de bescherming van persoonsgegevens zijn de privacy principes van de OECD/OESO. Momenteel regelt de EU Richtlijn 95/46/EG de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. In Nederland is deze Richtlijn geïmplementeerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Naar verwachting zal in 2014 de nieuwe EU privacyverordening in werking treden. Organisaties dienen er rekening mee te houden dat de nieuwe verordening consequenties zal hebben die tot heroverweging van de beheersmaatregelen met betrekking tot privacy moeten leiden. Voorbereiding op Privacy wetgeving Bedrijven kunnen zich voorbereiden op de nieuwe wetgeving door middel van een onderzoek naar de privacy-risico s die binnen een organisatie aanwezig (kunnen) zijn. Dit onderzoek kan plaatsvinden op nieuw te bouwen systemen of op bestaande systemen. Het onderzoek is een onmisbaar hulpmiddel voor organisaties om de privacy-impact van hun projecten en gebruikte systemen te evalueren. Een onderzoek legt in de eerste plaats de risico s bloot van projecten en systemen die te maken hebben met privacy. Op basis van de bevindingen tijdens dit onderzoek wordt op systematische wijze inzichtelijk gemaakt of er een kans bestaat dat de privacy van betrokkenen wordt geschaad, hoe hoog deze kans is en op welke gebieden dit is. Het onderzoek dient: de mogelijk (negatieve) gevolgen van het gebruik van persoonsgegevens voor de betrokken personen en organisaties in kaart te brengen de risico s voor de betrokken personen en organisaties zo veel mogelijk te lokaliseren. De maatregelen die genomen kunnen worden aan de hand van de resultaten van het onderzoek helpt de organisatie bij het vermijden of verminderen van deze privacy-risico s. 4

5 Het verdient sterke aanbeveling een dergelijk onderzoek onderdeel te laten uitmaken van de privacy-strategie en het kwaliteitssysteem van een organisatie alsmede van de kwaliteitsbeheersing van projecten waardoor verwerking van persoonsgegevens tot stand komt. Door het gebruik van de resultaten van het onderzoek kan bescherming van persoonsgegevens op een gestructureerde manier onderdeel uitmaken van de belangenafweging en besluitvorming. Wat levert een onderzoek op? Het onderzoek kent een aantal belangrijke doelen. Bij het in gebruik nemen van nieuwe systemen is het belangrijkste doel het voorkomen van kostbare aanpassingen in processen, herontwerp van systemen of stopzetten van een project door vroegtijdig inzicht in de belangrijkste privacy-risico s. Daarnaast kunnen nog de volgende doelen worden onderscheiden: Het verminderen van de gevolgen van toezicht en handhaving. Het verbeteren van de kwaliteit van gegevens. Het verbeteren van de dienstverlening. Het verbeteren van de besluitvorming. Het verhogen van het privacy-bewustzijn binnen een organisatie. (Awareness) Het verbeteren van de haalbaarheid van een project. Het verstevigen van het vertrouwen van de klanten, werknemers of burgers in de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt en privacy wordt gerespecteerd. Het verbeteren van de communicatie over privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Het verbeteren van de security van de gegevens, systemen, applicaties en netwerken Voor wie is het onderzoek bedoeld? Het onderzoek kan gebruikt worden door alle typen organisaties. In het algemeen kan worden gezegd dat het zinvol is om bij elk nieuw project of grote wijziging van een bestaand systeem of proces waarbij persoonsgegevens worden verwerkt een onderzoek te laten uitvoeren naar de privacy aspecten. Hoeveel tijd kost het om een onderzoek uit te voeren? Er zijn verschillende factoren van invloed op de tijd die het kost om een Privacy onderzoek uit te voeren. De belangrijkste zijn: het aantal belanghebbenden bij het project en/of het systeem en de mate waarin deze vragen of twijfels hebben over de consequenties voor privacy de impact en het belang van het project en/of het systeem op de organisatie en de samenleving de (technische en organisatorische) complexiteit van de verwerking. De hoeveelheid tijd en doorlooptijd die het uitvoeren van een onderzoek kost, zal per situatie verschillen en is van veel factoren afhankelijk. 5

6 6

7 Sebyde privacy onderzoek Voordat begonnen wordt met het uitvoeren van een Privacy onderzoek is het belangrijk vast te stellen wat de klant wil bereiken, wie wat met de resultaten gaat doen en op welke manier de resultaten gebruikt gaan worden. Het is van belang om deze gegevens (inclusief de succes- en faalfactoren) door te nemen en te bepalen hoe hiermee omgegaan wordt. Alle gegevens worden samengevat in een plan van aanpak zodat hier geen verwarring over kan ontstaan. 6-stappen proces. Hieronder geven we een beknopt overzicht van het proces van een Sebyde Privacy onderzoek. Het onderzoek zal bestaan uit de volgende 6 stappen: 7

8 1. Inventarisatie Verzamelen van relevante informatie Voordat er begonnen wordt met het invullen van de vragenlijsten, is er een hoeveelheid algemene informatie nodig over hoe de organisatie met informatie omgaat. Dit betreft algemene informatie zoals bijvoorbeeld: Mens (Wie is betrokken bij het onderzoek?) Het onderzoek kan worden uitgevoerd in samenwerking met één persoon van de organisatie maar onze voorkeur gaat uit om dit te doen met een team. De resultaten van het onderzoek worden daardoor beter omdat de verschillende deelnemers ieder vanuit hun eigen invalshoek het project kunnen bekijken. Indien dit om praktische redenen niet mogelijk is, kan ervoor gekozen worden om het onderzoek met één persoon uit te voeren en te laten reviewen door een tweede persoon. Wie zijn de belanghebbenden en welke eisen en wensen hebben zij? Organisatie / Processen Wordt het onderzoek gedragen door de directie? Wat is de organisatiestructuur? Zijn de processen binnen de organisatie gedocumenteerd? Is de organisatie gecertificeerd? Zoja, welke? Moet de organisatie voldoen aan bepaalde wet/regelgeving/ standaards? Valt de organisatie onder een PIA verplichting? Heeft de organisatie een FG? (Functionaris Gegevensbescherming) Bestaat er een Security Awareness programma? Techniek De verschillende systemen en/of projecten die gebruikt (gaan) worden om de gegevens te verzamelen, op te slaan en te versturen. Bestaat er (bijgewerkte) documentatie over de systemen? Hebben de systemen een maatschappelijke context? Het type gegevens (o.a. de gevoeligheid) dat gebruikt wordt / gaat worden. Welke persoonsgegevens gaat het om? o Identity Management? o Toegangssystemen? o HR/Sollicitanten?, etc. De wijze waarop deze gegevens verzameld en verwerkt gaan worden (de bron?) De manier waarop de gegevens tussen de verschillende systemen worden uitgewisseld. De bedrijfsprocessen die dit doel ondersteunen of realiseren. Waar de gegevens voor worden gebruikt (het doel of doelen). De reikwijdte van de verdere verwerking van de gegevens. Of op basis van de gegevens persoonsprofielen worden gegenereerd. 8

9 2. Invullen van onderzoeks-vragenlijst(en) De volgende fase van het Privacy onderzoek is de invulling van de vragenlijsten. De risicogebieden die in de vragenlijst worden gebruikt zijn: Risicogebieden in relatie tot: o Het type project en/of systeem wat wordt gebruikt o De gegevens die u wilt gebruiken o De partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het project o Een bepaalde fase van de verwerking: Het verzamelen van de gegevens Het gebruik van de gegevens Het bewaren en vernietigen van de gegevens o De beveiliging van de gegevens De risicogebieden met betrekking tot de privacy-principes: o Dataminimalisatie o Gegevenskwaliteit o Doelbinding en verenigbaarheid van verdere verwerking o Limitering van gebruik van gegevens o Beveiliging van gegevens o Transparantie o Rechten van betrokkenen o Verantwoording 3. Beoordeling van de Privacy impact en de risico s Op basis van het overzicht van de risicogebieden waar de privacy van de betrokkene mogelijk wordt geschaad kan er een inschatting gemaakt worden hoe groot de impact is binnen het project en/of de gebruikte systemen op de betrokkenen en op de organisatie. 4. Maatregelen nemen om risico s te verkleinen of weg te nemen Op basis van de inschatting van de impact op de betrokkenen of de organisatie, moet worden nagegaan op welke wijze de risico s vermeden of verkleind kunnen worden. Hierbij wordt geadviseerd na te gaan of de negatieve privacy-impact op de betrokkene noodzakelijk is en kan worden gerechtvaardigd. De belangen van de doelen van het project, het belang van de organisatie en het belang van het individu moeten hierbij worden afgewogen. 9

10 5. Aanmaak van het onderzoeksrapport De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een verslag. In de rapportage zal in elk geval aan de orde komen: Een korte beschrijving van het uitgevoerde onderzoek (door wie uitgevoerd, wanneer, met welk doel, en door wie eventueel gevalideerd en/of gecontroleerd). Een korte beschrijving van het betrokken project en/of systeem, waaronder een beschrijving van het gegevensmodel en gegevensstroom (data flow analysis / gegevensstroomanalyse). Een beschrijving van de impact die naar voren is gekomen en de risico s voor de betrokkenen en de organisatie. Antwoord op de vraag: is er reden om af te zien van de gegevensverwerking? (go/no go). Aandachtspunten voor degene die het systeem/beleid/enzovoorts verder gaat ontwikkelen. Beschrijving van oplossingsrichtingen (bestaande uit mogelijke privacy maatregelen en compliance mechanismen). Naam functionaris die verantwoordelijk is voor het beheer en de evaluatie van het onderzoek. In de rapportage is ruimte voor de opdrachtgever om de uitkomsten en bevindingen van het onderzoek te becommentariëren, en eventueel te accorderen. De verspreiding van de PIA moet in het rapport expliciet worden benoemd. Minimaal al degenen die in het onderzoek zijn geraadpleegd hebben recht op de rapportage. Op basis van dit verslag kan de gebruiker van de resultaten van het onderzoek eventueel noodzakelijke beslissingen nemen. De risicogebieden waar de privacy van de betrokkene mogelijk wordt geschaad volgen uit het in ingevulde Privacy onderzoek. Vervolgens wordt in de rapportage ruimte geboden om de impact op de betrokkenen en op de organisatie zelf in te vullen. Ook is ruimte opgenomen voor een advies hoe hiermee dient te worden omgegaan. De overwegingen die ten grondslag liggen aan de antwoorden op de vragenlijst zijn een belangrijk onderdeel van het verslag. Het verslag kan een dynamisch document zijn. Hiermee wordt bedoeld dat in geval van wijzigingen in het project of in de gebruikte systemen het onderzoek (deels) opnieuw doorlopen kan worden en waar nodig het verslag op onderdelen geactualiseerd kan worden. 6. Uitvoeren / implementatie van de maatregelen Als laatste stap dienen de uitgebrachte adviezen met betrekking tot de maatregelen uitgevoerd worden. Dit kan een breed pakket van maatregelen zijn die kunnen/moeten worden uitgevoerd door verschillende partijen / betrokkenen. 10

11 Contact gegevens Sebyde Sebyde BV Legerland NG Koog aan de Zaan Telefoon: LinkedIn: Twitter: Facebook:

Privacy Impact Assessment

Privacy Impact Assessment Privacy Impact Assessment Privacy risico s en inschattingen Privacybescherming staat in toenemende mate in de belangstelling. Voor een groeiend aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Nadere informatie

Sebyde Web Applicatie Security Scan. 7 Januari 2014

Sebyde Web Applicatie Security Scan. 7 Januari 2014 Sebyde Web Applicatie Security Scan 7 Januari 2014 Even voorstellen Sebyde BV is Certified IBM Business Partner voor security systems, gespecialiseerd in applicatie security en security awareness. We leveren

Nadere informatie

Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma

Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma Samenvatting Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de wetgeving met betrekking tot de privacy van

Nadere informatie

Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene verordening gegevensbescherming Algemene verordening gegevensbescherming 1 Programma Inleiding Waarom AVG? Wat is de AVG? Globale verschillen met Wbp Handhaving De AVG op hoofdlijnen Wat kunt u van BNL verwachten? Vragen 2 Waarom AVG?

Nadere informatie

Sebyde Security in een organisatie A3 Management Workshop. 7 Januari 2014

Sebyde Security in een organisatie A3 Management Workshop. 7 Januari 2014 Sebyde Security in een organisatie A3 Management Workshop 7 Januari 2014 Even voorstellen Sebyde BV is Certified IBM Business Partner voor security systems, gespecialiseerd in applicatie security en security

Nadere informatie

Sebyde AppScan Reseller. 7 Januari 2014

Sebyde AppScan Reseller. 7 Januari 2014 Sebyde AppScan Reseller 7 Januari 2014 Even voorstellen Sebyde BV is Certified IBM Business Partner voor security systems, gespecialiseerd in applicatie security en security awareness. We leveren diensten

Nadere informatie

Medische gegevens zijn geclassificeerd als bijzondere persoonsgegevens en vragen extra aandacht!

Medische gegevens zijn geclassificeerd als bijzondere persoonsgegevens en vragen extra aandacht! Privacy is het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Privacy van informatie is de afwezigheid van informatie over onszelf bij anderen en bovendien het verbod aan anderen om zonder onze

Nadere informatie

Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma

Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma Samenvatting Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen aangekondigd in de wetgeving met betrekking tot de privacy

Nadere informatie

Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma

Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma Samenvatting Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen aangekondigd in de wetgeving met betrekking tot de privacy

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment

Privacy Impact Assessment De NOREA-PIA Wolter Karssenberg RE 24 juni 2014 Privacy Impact Assessment Agenda 1. Achtergrond 2. Inhoud 3. Ervaring 4. Vragen Agenda 1. Achtergrond 2. Inhoud 3. Ervaring 4. Vragen (Big) Data & Privacy:

Nadere informatie

Deze checklist is beschikbaar voor (proef)abonnees van Sdu Arbeidsrecht. Interesse in een demo of proef? Kijk op

Deze checklist is beschikbaar voor (proef)abonnees van Sdu Arbeidsrecht. Interesse in een demo of proef? Kijk op Deze checklist is onderdeel van arbeidsrecht.sdu.nl Checklist AVG gegevensverwerking door werkgevers. Wat te doen vóór 25 mei 2018? Auteurs: mr. J. (Janine) Weel, mr. R. (Rachel) Rietveld De bescherming

Nadere informatie

Nieuwe Privacywetgeving per 1-1-2016. Wat betekent dit voor u?

Nieuwe Privacywetgeving per 1-1-2016. Wat betekent dit voor u? Nieuwe Privacywetgeving per 1-1-2016. Wat betekent dit voor u? Inleiding De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is de Nederlandse wetgeving die sinds 2001 van kracht is voor het beschermen van de privacy

Nadere informatie

Sebyde Prijslijst 30-8-2013

Sebyde Prijslijst 30-8-2013 Sebyde Prijslijst 30-8-2013 PRIJSLIJST Sebyde BV is een bedrijf dat diensten en producten levert om webapplicaties/websites veilig te maken. We helpen bedrijven met het beschermen van hun bedrijfsgegevens,

Nadere informatie

RI&E Privacy Om organisaties te helpen heeft Sebyde een RI&E-Privacy ontwikkeld. Het is een modulair programma bestaande uit 5 duidelijke stappen:

RI&E Privacy Om organisaties te helpen heeft Sebyde een RI&E-Privacy ontwikkeld. Het is een modulair programma bestaande uit 5 duidelijke stappen: RI&E Privacy Introductie Vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) gehandhaafd. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het bedrijfsleven. Er is onder andere een meldplicht voor datalekken

Nadere informatie

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens PRIVACY BELEID SPTV Namens SPTV wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van (ex-) medewerkers. De persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van de pensioenregelingen. De (ex-)

Nadere informatie

Wat moet je weten over... privacy en passend onderwijs?

Wat moet je weten over... privacy en passend onderwijs? Erik van Roekel Wat moet je weten over... privacy en passend onderwijs? Job Vos (adviseur privacy) 7 december 2017, Eindhoven Er is al langere tijd voor privacy in het onderwijs Aandacht voor privacy niet

Nadere informatie

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78 Plan Gegevens mag het? Rechtmatig verkregen gegevens grondslagen voor rechtmatige verwerking: Ondubbelzinnige toestemming, noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst, wettelijke plicht, bescherming vitale

Nadere informatie

Privacybeleid gemeente Wierden

Privacybeleid gemeente Wierden Privacybeleid gemeente Wierden Privacybeleid gemeente Wierden Binnen de gemeente Wierden wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk

Nadere informatie

Definitieve versie d.d. 24 mei Privacybeleid

Definitieve versie d.d. 24 mei Privacybeleid Definitieve versie d.d. 24 mei 2018 Privacybeleid Procedure: MT/DB besluit d.d. 24 mei 2018 INLEIDING Binnen Rentree wordt gewerkt met persoonsgegevens van huurders, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacywetgeving: AVG /GDPR. Wat betekent dat voor u?

Privacywetgeving: AVG /GDPR. Wat betekent dat voor u? Privacywetgeving: AVG /GDPR Wat betekent dat voor u? Introductie: Geachte TSD-Relatie, Op dinsdag 16 januari jl. hebben wij tijdens een door TSD IT b.v. georganiseerde bijeenkomst een tweetal presentaties

Nadere informatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Waarom nieuwe privacywetgeving Europese privacyrichtlijn

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Waarom nieuwe privacywetgeving Europese privacyrichtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming Naam Plaats Datum [dd maand jaar] Autoriteit Persoonsgegevens 2 Autoriteit Persoonsgegevens 3 Autoriteit Persoonsgegevens 4 Waarom en wanneer Kern van de AVG Guidance

Nadere informatie

Privacyverordening gemeente Utrecht. Utrecht.nl

Privacyverordening gemeente Utrecht. Utrecht.nl Privacyverordening gemeente Utrecht Naar een nieuwe Privacyverordening Gemeentelijke Privacyverordening 2003 verouderd. Nieuw: Gemeentelijke privacyfunctionaris sinds 2015 Functionaris Gegevensbescherming

Nadere informatie

Privacy wetgeving: Wat verandert er in 2018?

Privacy wetgeving: Wat verandert er in 2018? Privacy wetgeving: Wat verandert er in 2018? Werkgevers verwerken op grote schaal persoonsgegevens van hun werknemers. Vanaf mei 2018 moet elke organisatie voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nadere informatie

Privacy in de afvalbranche

Privacy in de afvalbranche Privacy in de afvalbranche Regelgeving en risico s Monique Hennekens 14 februari 2017 Inhoud Privacy in de afvalbranche Privacyregelgeving Persoonsgegeven en verwerking Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nadere informatie

Stappenplan naar GDPR compliance

Stappenplan naar GDPR compliance Stappenplan naar GDPR compliance In samenwerking met ESET heeft Mazars een whitepaper geschreven met als doel om meer inzicht te geven in het ontstaan en de gevolgen van de General Data Protection Regulation

Nadere informatie

Algemene verordening gegevensbescherming. Udo Oelen LWV, VNO-NCW in Limburg, Geleen 5 oktober 2017

Algemene verordening gegevensbescherming. Udo Oelen LWV, VNO-NCW in Limburg, Geleen 5 oktober 2017 Algemene verordening gegevensbescherming Udo Oelen LWV, VNO-NCW in Limburg, Geleen 5 oktober 2017 Waarom en wanneer Kern van de AVG Guidance Functionaris gegevensbescherming Leidende autoriteit Dataportabiliteit

Nadere informatie

Privacy ontwikkelingen in het mbo Informatiebeveiliging en privacy in het mbo

Privacy ontwikkelingen in het mbo Informatiebeveiliging en privacy in het mbo Privacy ontwikkelingen in het mbo Informatiebeveiliging en privacy in het mbo Job Vos, adviseur privacy (Kennisnet) Inhoud 1. Belang van privacy voor het onderwijs: Waarom? Daarom! 2. Oude wijn in nieuwe

Nadere informatie

checklist in 10 stappen voorbereid op de AVG. human forward.

checklist in 10 stappen voorbereid op de AVG. human forward. checklist in 10 stappen voorbereid op de AVG. human forward. checklist: in 10 stappen voorbereid op de AVG Het zal u vast niet ontgaan zijn: per 25 mei 2018 moet uw organisatie voldoen aan nieuwe privacyregels.

Nadere informatie

Raadsbesluit. Onderwerp: Nota Privacybeleid haarlem BBV nr: 2016/ Inleiding

Raadsbesluit. Onderwerp: Nota Privacybeleid haarlem BBV nr: 2016/ Inleiding Raadsbesluit Onderwerp: Nota Privacybeleid haarlem BBV nr: 2016/574466 1. Inleiding Aanleiding Privacy is een onderwerp dat de laatste jaren veel in de belangstelling staat. Data zijn hot en worden het

Nadere informatie

Impact van de Europese privacy verordening ( AVG ) van Wbp naar AVG, veranderingen in vogelvlucht. 15 november Silvia Vinken CIPP/E

Impact van de Europese privacy verordening ( AVG ) van Wbp naar AVG, veranderingen in vogelvlucht. 15 november Silvia Vinken CIPP/E Impact van de Europese privacy verordening ( AVG ) van Wbp naar AVG, veranderingen in vogelvlucht 15 november 2017 Silvia Vinken CIPP/E Onderwerpen De AVG in het kort Van Wbp naar AVG: wat blijft hetzelfde?

Nadere informatie

Stappenplan naar GDPR compliance

Stappenplan naar GDPR compliance Stappenplan naar GDPR compliance Stappenplan voor compliance met de Algemene Verordening Gegevensbescherming Het Europees Parlement heeft op 14 april 2016 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Nadere informatie

Privacybeleid.

Privacybeleid. Privacybeleid www.senzer.nl Privacybeleid Senzer Senzer werkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners om wettelijke taken goed uit te voeren. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen

Nadere informatie

Privacy Reglement Nuis BV te Zwanenburg, hierna genoemd het bedrijf

Privacy Reglement Nuis BV te Zwanenburg, hierna genoemd het bedrijf Privacy Reglement Nuis BV te Zwanenburg, hierna genoemd het bedrijf Uitgangspunten: Het bedrijf gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteren de privacy van betrokkenen. Het bedrijf

Nadere informatie

De website van de Autoriteit Persoonsgegevens geeft uitgebreide ondersteuning.

De website van de Autoriteit Persoonsgegevens geeft uitgebreide ondersteuning. DE AVG Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming

Nadere informatie

Bescherming Persoonsgegevens. Presentatie LAC Zuid

Bescherming Persoonsgegevens. Presentatie LAC Zuid Bescherming Persoonsgegevens Presentatie LAC Zuid 26-09-2017 AVG - mei 2018 Inleiding en inhoud presentatie Algemene verordening gegevensbescherming EU regelgeving AVG vervangt Wet bescherming persoonsgegevens/wet

Nadere informatie

Model Privacy Impact Assessment

Model Privacy Impact Assessment Model Privacy Impact Assessment Toelichting en invulinstructie bij gebruik van het PIA risico formulier 1/11 Colofon Model Privacy Impact Assessment in het Hoger Onderwijs SURF PO Box 19035, 3501 DA Utrecht

Nadere informatie

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Data Protection Impact Assessment (DPIA) Data Protection Impact Assessment (DPIA) van Theorie naar Praktijk [ 28 januari 2015 ] 2 Data Protection Impact Assessments: agenda 1. Wat zegt de Algemene Verordening Gegevensbescherming? 2. Hoe productief

Nadere informatie

Het Sebyde aanbod. Secure By Design. AUG 2012 Sebyde BV

Het Sebyde aanbod. Secure By Design. AUG 2012 Sebyde BV Het Sebyde aanbod Secure By Design AUG 2012 Sebyde BV Wat bieden wij aan? 1. Web Applicatie Security Audit 2. Secure Development 3. Security Awareness Training 4. Security Quick Scan 1. Web Applicatie

Nadere informatie

Het Sebyde aanbod. Secure By Design

Het Sebyde aanbod. Secure By Design Het Sebyde aanbod Secure By Design Ons aanbod Security Scan Secure Development Security Awareness Security Assessment 1. Security Scan > Scan van uw web applicatie(s) op kwetsbaarheden. Hiervoor gebruiken

Nadere informatie

Voorbereid op de nieuwe privacywet in 10 stappen

Voorbereid op de nieuwe privacywet in 10 stappen Algemene Verordening Gegevensbescherming Voorbereid op de nieuwe privacywet in 10 stappen Een publicatie van LAYLO // office@laylo.nl // www.laylo.nl // 085-0202563 Nieuwe wetgeving Per 25 mei 2018 treed

Nadere informatie

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Privacy Beleid Binnen de Finenzo Alkmaar, gevestigd aan de Keesomstraat 6-e te Alkmaar, wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van betrokkenen, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens zijn gegevens

Nadere informatie

PRIVACYBELEID CONVENIENT FASTGUIDE BV

PRIVACYBELEID CONVENIENT FASTGUIDE BV PRIVACYBELEID CONVENIENT FASTGUIDE BV Datum: 22-05-2018 A. ALGEMEEN A.1. DOEL VAN DIT PRIVACYBELEID Dit privacy-beleid is bedoeld om een algemeen "raamwerk" te omschrijven voor hoe Convenient Fastguide

Nadere informatie

Privacy Maturity Scan (PMS)

Privacy Maturity Scan (PMS) Privacy Maturity Scan (PMS) Versie 1.0 / Wijzigingsdatum 02-03-2018 Uw vraag Als organisatie wilt u minimaal voldoen aan de wet- en regelgeving en u wilt zich optimaal voorbereiden op de nieuwe Europese

Nadere informatie

Aanpak AVG. Rob Hendriks Hoofd ICT. 23 januari 2018

Aanpak AVG. Rob Hendriks Hoofd ICT. 23 januari 2018 Aanpak AVG Rob Hendriks Hoofd ICT 23 januari 2018 - voorbereiding - aanpak - actiepunten - aandachtspunten agenda wat, maar niet hoe https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 1. het AVG-team: directiesecretaris

Nadere informatie

Wat moet je weten over... privacy en passend onderwijs?

Wat moet je weten over... privacy en passend onderwijs? Erik van Roekel Wat moet je weten over... privacy en passend onderwijs? Job Vos (adviseur privacy) 22 maart 2018, Doetinchem Hallo allemaal, wat fijn dat u er bent 2 Hallo allemaal, wat fijn dat u er bent

Nadere informatie

Boels Zanders. Privacy. De kracht van ambitie. Implementatie van de AVG. Rens Jan Kramer

Boels Zanders. Privacy. De kracht van ambitie. Implementatie van de AVG. Rens Jan Kramer Boels Zanders De kracht van ambitie Privacy Implementatie van de AVG Rens Jan Kramer Rens Jan Kramer Advocaat Intellectuele eigendom, ICT, Media- en Reclamerecht +31 (0)88 30 40 149 +31 (0)6 46 18 67 23

Nadere informatie

Quick guide. IT security, AVG en NIB. Version 3.0

Quick guide. IT security, AVG en NIB. Version 3.0 Quick guide IT security, AVG en NIB Version 3.0 AVG - bescherming persoonsgegevens Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe wetgeving rondom gegevensbescherming in werking, geldend voor alle EUlanden. Deze wet zal

Nadere informatie

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING DE GEVOLGEN VAN AVG VOOR HET MIDDEN EN KLEIN BEDRIJF.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING DE GEVOLGEN VAN AVG VOOR HET MIDDEN EN KLEIN BEDRIJF. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING DE GEVOLGEN VAN AVG VOOR HET MIDDEN EN KLEIN BEDRIJF. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING De gevolgen van AVG voor het midden en klein bedrijf PER 25 MEI 2018

Nadere informatie

Privacyverklaring Therapeuten VVET

Privacyverklaring Therapeuten VVET Privacyverklaring Therapeuten VVET Versie 25-05-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wetgeving... 3 3. Definities... 3 4. Reikwijdte... 4 5. Verantwoordelijke... 4 6. Verwerkingen (Artikel 4, AVG)...

Nadere informatie

25 mei a.s. een nieuwe privacyverordening. Privacyrecht & de AVG mei Rob Tijdink

25 mei a.s. een nieuwe privacyverordening. Privacyrecht & de AVG mei Rob Tijdink Privacyrecht & de AVG 2 mei 2018 Rob Tijdink Koningstraat 27-2 T + 31 88 322 6000 info@daanlegal.nl 6811 DG Arnhem F + 31 88 322 6001 www.daanlegal.nl 25 mei a.s. een nieuwe privacyverordening Bron: Financieele

Nadere informatie

staat is om de AVG na te komen.

staat is om de AVG na te komen. Vragenlijst nulmeting AVG mét toelichting door Security & Privacy Officer Koos Wijdenes Met onderstaande vragenlijst kunt u een nulmeting uitvoeren voor uw organisatie. De antwoorden geven inzicht in wat

Nadere informatie

Agenda. De AVG: wat nu?

Agenda. De AVG: wat nu? De AVG: wat nu? 1 Agenda 1. Welke wetgeving kennen we? 2. Soorten gegevens 3. Uitgangspunten van de Wbp 4. Uitgangspunten AVG/GDPR 5. Verwerkersovereenkomsten 6. Uitwisselen van gegevens 7. Datalekken

Nadere informatie

Wegnemen van privacy issues Bouwen aan vertrouwen voor big data

Wegnemen van privacy issues Bouwen aan vertrouwen voor big data 05-06-14 Wegnemen van privacy issues Bouwen aan vertrouwen voor big data Mr S.H. Katus sergej.katus@pmpartners.nl www.pmpartners.nl Big Mr. data S.H. in Katus de zorg 3 sergej.katus@pmpartners.nl juni

Nadere informatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alex Commandeur Den Haag 6 juni 2017

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alex Commandeur Den Haag 6 juni 2017 Algemene Verordening Gegevensbescherming Alex Commandeur Den Haag 6 juni 2017 Vanaf 25 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming Kern van de AVG Sterkere en uitgebreidere privacyrechten Meer verantwoordelijkheden

Nadere informatie

WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In business for people. Contents 3 Wat is de AVG? 4 Verwerkersovereenkomst 6 Roadmap naar de nieuwe verwerkersovereenkomst

Nadere informatie

De Meldplicht Datalekken. mr. N. Falot 8 oktober 2015

De Meldplicht Datalekken. mr. N. Falot 8 oktober 2015 De Meldplicht Datalekken mr. N. Falot 8 oktober 2015 Over Considerati Wij zijn het leidend juridisch adviesbureau gespecialiseerd in Privacy, ICT recht en Beleidsvraagstukken Uitgebreide ervaring met privacy

Nadere informatie

Functieprofiel Functionaris Gegevensbescherming

Functieprofiel Functionaris Gegevensbescherming Functionaris Gegevensbescherming Inhoudsopgave 1. Doel van de functie 2. Plaats in de organisatie 3. Resultaatgebieden 4. Taken, verantwoordelijkheden & bevoegdheden 5. Contacten 6. Opleiding, kennis,

Nadere informatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Sjoera Nas Amsterdam 28 maart 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Sjoera Nas Amsterdam 28 maart 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming Sjoera Nas Amsterdam 28 maart 2018 Kern van de AVG Privacyrechten Privacytoezichthouders Verantwoordelijken en verwerkers Privacy Beroepsgeheimen Recht om met rust

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)1, vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)1, vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Privacybeleid Adviesbureau Brekelmans Binnen Adviesbureau Brekelmans wordt gewerkt met persoonsgegevens van opdrachtgevers, medewerkers en contactpersonen binnen bedrijven waarmee veelvuldig wordt samengewerkt.

Nadere informatie

Privacy reglement. Pagina 1 van 9

Privacy reglement. Pagina 1 van 9 Privacy reglement Pagina 1 van 9 Inhoud Privacy reglement... 3 Wetgeving en definities... 3 Reikwijdte... 4 Verantwoordelijke... 4 Verwerkingen (Artikel 4, AVG)... 4 Doeleinden (Artikel 5, AVG)... 4 Rechtmatige

Nadere informatie

Nieuwe privacyregels: Eitje of zwarte zwaan?

Nieuwe privacyregels: Eitje of zwarte zwaan? 1 Nieuwe privacyregels: Eitje of zwarte zwaan? Jaarvergadering Ledengroep Intern en Overheidsaccountants Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Donderdag 14 september 2013 Wolter Karssenberg RE

Nadere informatie

In bijlage 1 bij dit document zijn de relevante begrippen uit de privacy wetgeving omschreven die in dit privacy-beleid worden gebruikt.

In bijlage 1 bij dit document zijn de relevante begrippen uit de privacy wetgeving omschreven die in dit privacy-beleid worden gebruikt. Privacybeleid Visser Projectservice BV Handelend onder de naam BouWatch Datum: 25-5-2018, Versie 1.0 A. Algemeen A.1. Doel van dit privacybeleid Dit privacy-beleid is bedoeld om een algemeen "raamwerk"

Nadere informatie

Informatiebeveiligings- en privacybeleid (IBP) voor het SWV PPO Hoeksche Waard

Informatiebeveiligings- en privacybeleid (IBP) voor het SWV PPO Hoeksche Waard Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Informatiebeveiligings- en privacybeleid (IBP) voor het SWV PPO Hoeksche Waard Vastgesteld door het dagelijks bestuur d.d. 18 december

Nadere informatie

NVIA Data Modellen Privacy. PIM POPPE September 2017

NVIA Data Modellen Privacy. PIM POPPE September 2017 NVIA Data Modellen Privacy PIM POPPE September 2017 Wat aan de orde komt 1. Introductie 2. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 3. Belangrijkste Implicaties 4. Lessen van andere veranderingen

Nadere informatie

Het einde van de privacy paradox?

Het einde van de privacy paradox? Het einde van de privacy paradox? Vereniging voor Arbeidsrecht Hester de Vries 14 november 2017 Privacy op het werk - de Privacy Paradox Right to be let alone? Op het werk worden juist eisen gesteld! Een

Nadere informatie

De AVG en het CBS. Max Booleman Functionaris gegevensbescherming van het CBS NORA, 29 mei 2018

De AVG en het CBS. Max Booleman Functionaris gegevensbescherming van het CBS NORA, 29 mei 2018 De AVG en het CBS Max Booleman Functionaris gegevensbescherming van het CBS NORA, 29 mei 2018 CBS in cijfers (eind 2015) 1899 opgericht Bonaire 3 vestigingen 2.036 medewerkers 3.900 tabellen in StatLine

Nadere informatie

Het Europese privacyrecht in beweging

Het Europese privacyrecht in beweging Presentatie van de NOREA-publicatie Het Europese privacyrecht in beweging Opsteller: Mr. dr. A.W. (Anne-Wil) Duthler NOREA, Duthler Associates Amsterdam, 13 december 2012 Agenda Inhoud Europese privacyverordening

Nadere informatie

Privacy beleid Gastouderbureau Dolfijntjes

Privacy beleid Gastouderbureau Dolfijntjes Privacy beleid Gastouderbureau Dolfijntjes A. Algemeen A1. Doel van dit privacy beleid Dit privacy-beleid is bedoeld om een algemeen "raamwerk" te omschrijven voor hoe Gastouderbureau Dolfijntjes met persoonsgegevens

Nadere informatie

Gegevensbescherming/Privacy

Gegevensbescherming/Privacy Gegevensbescherming/Privacy Invoering AVG bij de SVB Hatice Dogan Functionaris Gegevensbescherming 17 mei 2018 Wat nu! 'Veel bedrijven voldoen nog niet aan nieuwe Europese privacywetgeving' Veel Nederlandse

Nadere informatie

Autoriteit Persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Studiekeuze 123, 27 maart Sofie van der Meulen

Autoriteit Persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Studiekeuze 123, 27 maart Sofie van der Meulen Autoriteit Persoonsgegevens De Algemene Verordening Gegevensbescherming Studiekeuze 123, 27 maart 2018 Sofie van der Meulen Kern van de AVG Functionaris voor de gegevensbeschermin g Data protection impact

Nadere informatie

NEN-7510 een praktisch hulpmiddel voor implementatie van de AVG / GDPR

NEN-7510 een praktisch hulpmiddel voor implementatie van de AVG / GDPR NEN-7510 een praktisch hulpmiddel voor implementatie van de AVG / GDPR Theo de Breed Standards and Regulations 1 Agenda AVG voorbereiding in 10 stappen (Bron: AP) Praktische invulling door gebruik van

Nadere informatie

Algemene verordening gegevensbescherming en veranderingen voor gemeenten. Alex Commandeur 21 april 2017

Algemene verordening gegevensbescherming en veranderingen voor gemeenten. Alex Commandeur 21 april 2017 1 Algemene verordening gegevensbescherming en veranderingen voor gemeenten Alex Commandeur 21 april 2017 Overzicht Wat doet de Autoriteit Persoonsgegevens 2018: nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) Accountability

Nadere informatie

In 10 stappen voorbereid op de AVG

In 10 stappen voorbereid op de AVG In 10 stappen voorbereid op de AVG 10 STAPPEN TER VOORBEREIDING OP DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENS BESCHERMING (AVG) Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Nadere informatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming. NVVB Congres Noordwijkerhout 19 april 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming. NVVB Congres Noordwijkerhout 19 april 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming NVVB Congres Noordwijkerhout 19 april 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) AVG van toepassing per 25 mei 2018 Voorrangsbeginsel Europese én Nederlandse

Nadere informatie

GDPR (Avg) en ISO Beer Franken, Piasau

GDPR (Avg) en ISO Beer Franken, Piasau GDPR (Avg) en ISO 27001 Beer Franken, Piasau 1 Beer Franken Loondienst VUmc (7 jaar), VWS (9 jaar), ZonMw (7 jaar), AMC (8 jaar) Zelfstandige (6 jaar) Wolters Kluwer, Quintiles IMS, Baker McKenzie, Z-CERT

Nadere informatie

De grootste veranderingen in hoofdlijnen

De grootste veranderingen in hoofdlijnen GDPR Introductie Met de ingang van de General Data Protection Regulation (GDPR) op 6 mei 2018 wordt de privacy van (persoons)gegevens Europabreed geregeld. Daarmee komt de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

2.1.1 Informatie die u verstrekt bij het aanmelden voor een account

2.1.1 Informatie die u verstrekt bij het aanmelden voor een account Privacy Verklaring Versie: 2.0 April 2019 1 Introductie Met de dienst van ZIVVER, gevestigd in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62937057, kunt u informatie op een veilige

Nadere informatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming Algemene Verordening Gegevensbescherming Inwerkingtreding 25 mei 2018 en is van toepassing De veranderingen Ruimere rechten voor individuen met grotere verplichtingen voor de organisatie Verantwoordingsplicht

Nadere informatie

Presentatie Digitaal Zakendoen en EID Overview Privacyrecht André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 16 juni 2016

Presentatie Digitaal Zakendoen en EID Overview Privacyrecht André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 16 juni 2016 Presentatie Digitaal Zakendoen en EID Overview Privacyrecht André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 16 juni 2016 Privacyrecht Wetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (Eur. Richtlijn 95/46/EG)

Nadere informatie

Vita Zwaan, 16 november 2017

Vita Zwaan, 16 november 2017 Vita Zwaan, 16 november 2017 1 Het bb-privacy team Christiaan Alberdingk Thijm Vita Zwaan Caroline de Vries Lex Keukens Silvia van Schaik Marieke Berghuis Oskar Mulder Esther Janssen 2 Inleiding privacyrecht

Nadere informatie

Reglement AVG- Privacybeleid Praktijk voor Osteopathie G.W. van Dinteren -Privacystatement

Reglement AVG- Privacybeleid Praktijk voor Osteopathie G.W. van Dinteren -Privacystatement Reglement AVG- Privacybeleid Praktijk voor Osteopathie G.W. van Dinteren -Privacystatement Op 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywetgeving in werking getreden. Het gaat dan om Privacy Richtlijn (95/46/EG)

Nadere informatie

Veranderingen privacy wet- en regelgeving

Veranderingen privacy wet- en regelgeving Veranderingen privacy wet- en regelgeving Inhoudsopgave Privacy veranderingen, bent u er klaar voor? Voorbereiding op de Algemene Verordening Hoe kunnen wij u helpen? Q-Concepts team bij privacy onderzoeken

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT ORIONIS WALCHEREN

PRIVACY REGLEMENT ORIONIS WALCHEREN PRIVACY REGLEMENT ORIONIS WALCHEREN Versie 1.0 d.d. 14-03-2018 0 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wetgeving en definities... 2 3. Reikwijdte... 3 4. Verantwoordelijke... 3 5. Verwerkingen... 3 6. Transparantie

Nadere informatie

Privacyreglement Senzer

Privacyreglement Senzer Privacyreglement Senzer In dit reglement laat Senzer zien op welke manier zij omgaat met persoonsgegevens en privacy en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is. Senzer is verplicht om zorgvuldig en

Nadere informatie

4 redenen om toegang tot online. applicaties te centraliseren

4 redenen om toegang tot online. applicaties te centraliseren 4 redenen om toegang tot online applicaties te centraliseren Het aantal online applicaties blijft maar groeien. Ze geven administratie- en accountantskantoren flinke voordelen tegenover lokale software.

Nadere informatie

Deze checklist helpt je zorgvuldig en volgens de wetgeving te werken met de persoonsgegevens van o.a. medewerkers en studenten 1.

Deze checklist helpt je zorgvuldig en volgens de wetgeving te werken met de persoonsgegevens van o.a. medewerkers en studenten 1. Privacy-checklist Deze checklist helpt je zorgvuldig en volgens de wetgeving te werken met de persoonsgegevens van o.a. medewerkers en studenten 1. Wil je gebruiken maken of maak je reeds gebruik van persoonsgegevens

Nadere informatie

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming De Algemene Verordening Gegevensbescherming SIDN CONNECT 2017 Mr. dr. Bart W. Schermer Partner schermer@considerati.com GDPR Enquete SIDN: Ben je bekend met de GDPR? Is de AVG op u van toepassing?

Nadere informatie

Privacyverklaring van Enpuls B.V.

Privacyverklaring van Enpuls B.V. Privacyverklaring van Enpuls B.V. Voor het vervullen van onze taken als versneller van de energietransitie kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Tegelijkertijd heeft iedereen recht heeft

Nadere informatie

Privacy en de meldplicht datalekken

Privacy en de meldplicht datalekken Privacy en de meldplicht datalekken Regelgeving en praktische toepassingen Monique Hennekens november 2017 Privacyregelgeving EVRM en Grondwet Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bijzondere wetten Algemene

Nadere informatie

Privacybescherming in Nederland: van Koopmans naar AVG. dr. Jan Holvast

Privacybescherming in Nederland: van Koopmans naar AVG. dr. Jan Holvast Privacybescherming in Nederland: van Koopmans naar AVG dr. Jan Holvast 1 Overzicht presentatie Even voorstellen Kort overzicht ontwikkeling Nederland Gemeenschappelijke kenmerken AVG: van verwachting naar

Nadere informatie

VIL Academie - M&A in one day Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Rik Geurts Konferentie Nederlandse Religieuzen 28 juni 2018 Programma > Wat is privacy? > Privacyregelgeving en (enkele) kernbegrippen

Nadere informatie

General Data Protection Regulation De belangrijkste gevolgen en verschillen ten opzichte van WBP

General Data Protection Regulation De belangrijkste gevolgen en verschillen ten opzichte van WBP General Data Protection Regulation De belangrijkste gevolgen en verschillen ten opzichte van WBP 1 Versterking van klantrechten Strengere verplichting Duidelijke governance Doorgifte data buiten EU Klanten

Nadere informatie

Gegevensverzameling en gegevensverwerking

Gegevensverzameling en gegevensverwerking Gegevensverzameling en gegevensverwerking DefDocGeg: Definitie en documentatie van gegevensverzamelingen en gegevensverwerking binnen Helperzorg, opgesteld binnen de context van de AVG Dit document geeft

Nadere informatie

Sebyde diensten overzicht. 6 December 2013

Sebyde diensten overzicht. 6 December 2013 Sebyde diensten overzicht 6 December 2013 Even voorstellen Sebyde BV is Certified IBM Business Partner voor security systems, gespecialiseerd in applicatie security en security awareness. We leveren diensten

Nadere informatie

PRIVACY SIDN fonds. Menno Weij. 3 februari 2016

PRIVACY SIDN fonds. Menno Weij. 3 februari 2016 PRIVACY SIDN fonds Menno Weij 3 februari 2016 AGENDA Privacy Privacywetgeving van toepassing Plichten voor bedrijven Rechten betrokkenen Toezichthouder Ruimte voor vragen en discussie TERMINOLOGIE Belangrijkste

Nadere informatie

Privacyreglement Gemeente Krimpen aan den IJssel

Privacyreglement Gemeente Krimpen aan den IJssel Privacyreglement Gemeente Krimpen aan den IJssel In dit reglement laat Gemeente Krimpen aan den IJssel zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy en wat er wettelijk wel

Nadere informatie

Een functionaris voor gegevensbescherming aanwijzen: val ik in de prijzen?

Een functionaris voor gegevensbescherming aanwijzen: val ik in de prijzen? Een functionaris voor gegevensbescherming aanwijzen: val ik in de prijzen? Waarover gaat deze brochure en voor wie is zij bestemd? Ben ik verplicht om iemand aan te stellen als functionaris voor gegevensbescherming

Nadere informatie

Samen werken aan privacy. Special AVG voor itour 24 april Pieter de Groot & Henk-Jan van der Molen

Samen werken aan privacy. Special AVG voor itour 24 april Pieter de Groot & Henk-Jan van der Molen AVG@JenV Samen werken aan privacy Special AVG voor itour 24 april 2018 Pieter de Groot & Henk-Jan van der Molen Wat eraan vooraf ging 1 van 2 Grondrecht 2 maart 1814 Privacy = het recht om met rust gelaten

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Versie 1.2 - November 2015 Over deze handreiking Privacy Impact Assessment (PIA) Beheer Deze methodische handreiking is uitgegeven

Nadere informatie

Privacybeleid Today s Groep

Privacybeleid Today s Groep Privacybeleid Today s Groep Onder de Today s Groep vallen Today s Vermogensbeheer en For Tomorrow Binnen Today s wordt veel gewerkt met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld

Nadere informatie