Algemene voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden

2 Algemene voorwaarden Bureau Ganzenveer 2.0 Definities Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens Bureau Ganzenveer 2.0, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen voor artikelen. Algemene voorwaarden: de onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen Bureau Ganzenveer 2.0 en opdrachtgever. Bureau Ganzenveer 2.0: de wederpartij tevens opdrachtgever in de zin van artikel 6:231 BW. Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van bedrijf/beroep: iedere natuurlijke of rechtspersoon, stichting of vereniging die niet handelt als consument. Journalist: freelance journalist die lid is van de Nederlandse Vereniging van Journalisten en gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW. (Bureau Ganzenveer 2.0 is, in de persoon van Hieke van Hoogdalem, aangesloten bij de NVJ. In plaats van journalist wordt in deze algemene voorwaarden gesproken van Bureau Ganzenveer 2.0, ook waar het journalistiek werk betreft, omdat dit bureau meer doet dan journalistiek werk.) Overeenkomst: de tussen Bureau Ganzenveer 2.0 en opdrachtgever gesloten overeenkomst om journalistieke werkzaamheden te verrichten, WordPress-sites te bouwen, te adviseren over websites en te coachen bij schrijven voor het web. Dienstverlening: bestaat vooral, maar niet uitsluitend, uit redactie, webredactie, WordPress-sites bouwen, adviseren over websites en coachen bij schrijven voor het web. Werk: al het door Bureau Ganzenveer 2.0 vervaardigde werk. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en Bureau Ganzenveer 2.0. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarvoor Bureau Ganzenveer 2.0 derden dient te betrekken. 2. Door de aanbieding te accepteren, geeft de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren. Een jawoord per is in dezen ook rechtsgeldig. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst tussen Bureau Ganzenveer 2.0 en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 3. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Bureau Ganzenveer 2.0 zijn aanvaard. 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige bepaling de partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.

3 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 7. Indien Bureau Ganzenveer 2.0 niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat zij het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen. 8. Bureau Ganzenveer 2.0 is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden vooraf met de opdrachtgever besproken. 9. Wijzigingen die noodzakelijk zijn in verband met de (wettelijke) regels, beleid, voorschriften, technologie etc. kunnen te allen tijde door Bureau Ganzenveer 2.0 doorgevoerd worden. Dergelijke wijzigingen zijn nodig om de diensten optimaal te kunnen leveren. Artikel 2. Offertes en aanbiedingen 1. Iedere offerte is vrijblijvend, tenzij Bureau Ganzenveer 2.0 in de offerte anders aangeeft. 2. Een offerte is tot 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij Bureau Ganzenveer 2.0 anders aangeeft in de offerte. 3. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, dan kan opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen. 4. Indien opdrachtgever een offerte aanvaardt, heeft Bureau Ganzenveer 2.0 het recht om het aanbod binnen 5 werkdagen na aanvaarding te herroepen. 5. Wijkt de aanvaarding van een offerte af van de daadwerkelijke offerte, dan is Bureau Ganzenveer 2.0 daaraan niet gebonden. 6. Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever verstrekt heeft. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle relevante informatie verstrekt. Indien blijkt dat de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, heeft Bureau Ganzenveer 2.0 het recht de offerte of de overeenkomst aan te passen. 7. Bureau Ganzenveer 2.0 kan niet aan de offertes gehouden worden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 8. Genoemde levertermijnen in een offerte zijn indicatief. Bij overschrijding daarvan heeft opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 9. Offertes gelden niet automatisch voor andere toekomstige overeenkomsten.

4 Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat de aanbieding door de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard zonder wijziging of toevoeging, dan wel indien Bureau Ganzenveer 2.0 op verzoek van de opdrachtgever een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van de werkzaamheden al dan niet overeenkomstig de aanbieding of overeenkomst. 2. De inhoud en omvang van de overeenkomst worden uitsluitend bepaald door de schriftelijke en ondertekende aanbieding, offerte en/of overeenkomst. 3. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen partijen geen rechten ontlenen. 4. Indien een overeenkomst telefonisch is aangegaan, komt deze pas tot stand nadat deze door Bureau Ganzenveer 2.0 schriftelijk is bevestigd. 5. Bureau Ganzenveer 2.0 is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een overeenkomst te weigeren. 6. Indien een overeenkomst in strijd is met regels, beleid, richtlijnen, technologie etc. van derden, dan is Bureau Ganzenveer 2.0 gerechtigd deze overeenkomst te weigeren. 7. Alle gegevens, berekeningen, rapportages, overzichten, adviezen, materialen en bescheiden maken deel uit van de overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 8. Indien Bureau Ganzenveer 2.0 een aanbetaling verlangt, komt de overeenkomst niet tot stand zolang opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan. Bureau Ganzenveer 2.0 heeft het recht de totstandkoming van de overeenkomst op te schorten totdat de aanbetaling van opdrachtgever daadwerkelijk ontvangen is. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 1. Bureau Ganzenveer 2.0 voert de overeenkomst naar eigen en beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bureau Ganzenveer 2.0 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. Indien door Bureau Ganzenveer 2.0 of door Bureau Ganzenveer 2.0 ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerker(s) in redelijkheid gewenste faciliteiten. 4. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie, gegevens, documenten, teksten, afbeeldingen etc. verstrekken aan Bureau Ganzenveer 2.0 die nodig zijn, of waarvan het bureau aangeeft dat ze nodig zijn, voor een correcte uitvoering van de overeenkomst. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst de noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever verstrekt zijn, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heef voldaan, is Bureau Ganzenveer 2.0 bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

5 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Bureau Ganzenveer 2.0 verstrekte gegevens, materialen, afbeeldingen, teksten, informatie, bescheiden etc. De overeenkomst omvat niet de verificatie van de gegevens, materialen, informatie en/of bescheiden die Bureau Ganzenveer 2.0 van de opdrachtgever krijgt. 6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens, materialen, teksten en informatie vrij zijn van auteursrechten. Bureau Ganzenveer 2.0 is te nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten. 7. Hetgeen in dit artikel bepaald is, geldt ook ten opzichte van derden die door Bureau Ganzenveer 2.0 zijn ingeschakeld. 8. Is voor de uitvoering van de overeenkomst een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Bureau Ganzenveer 2.0 schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Bureau Ganzenveer 2.0 een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 9. In verband met de aard van de diensten en de werkzaamheden kan Bureau Ganzenveer 2.0 gebonden en onderworpen zijn aan regels, richtlijnen, beleid en technologie van derden. Alle werkzaamheden worden conform deze regels, richtlijnen, beleid of technologie uitgevoerd. 10. Bureau Ganzenveer 2.0 is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Bureau Ganzenveer 2.0 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en opdrachtgever de factuur van de betreffende fase voldaan heeft. Artikel 5. WordPress-websites 1. Bij het maken van een website, maakt Bureau Ganzenveer 2.0 (uitsluitend) gebruik van WordPress. 2. Bureau Ganzenveer 2.0 is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door WordPress, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website verloren gaan. 3. Voor het maken van een website dient de opdrachtgever te kiezen uit een pakket zoals aangeboden wordt door Bureau Ganzenveer Het gekozen pakket bevat uitsluitend de aangegeven onderdelen. Voor extra werkzaamheden die niet in het pakket zijn inbegrepen, is Bureau Ganzenveer 2.0 gerechtigd extra kosten in rekening te brengen. 5. Indien het pakket tevens het ontwerpen van een lay-out van de website omvat, ontvangt opdrachtgever eerst een basisontwerp ter goedkeuring. Opdrachtgever controleert dit ontwerp en geeft binnen 5 werkdagen commentaar, op- of aanmerkingen door aan Bureau Ganzenveer 2.0. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever of bij het uitblijven van zulke reacties binnen de gestelde termijn, gaat Bureau Ganzenveer 2.0 over tot het voltooien van de volledige website.

6 6. Opdrachtgever dient eventuele content (teksten, pdf s, afbeeldingen, filmpjes, geluidsbestanden etc.) van de website zelf aan te leveren. Eventueel kan hij de teksten laten schrijven door Bureau Ganzenveer 2.0 tegen de reguliere tarieven die het bureau daarvoor hanteert. 7. Bureau Ganzenveer 2.0 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verloren gaan van data, bestanden, content etc. 8. Bureau Ganzenveer 2.0 gaat ervan uit dat de opdrachtgever zelf reservekopieën van de data, bestaande websites, content etc. verzorgt. Reservekopieën worden door Bureau Ganzenveer 2.0 alleen gemaakt wanneer de opdrachtgever daar expliciet om vraagt en dit schriftelijk door Bureau Ganzenveer 2.0 is bevestigd. 9. In de pakketten is hosting inbegrepen; op deze webhostingdienst zijn de algemene voorwaarden van de webshostingprovider van toepassing en de bepalingen van artikel 6 van de algemene voorwaarden van Bureau Ganzenveer 2.0. De kosten voor webhosting zijn het 1 e jaar inbegrepen. Daarna is de opdrachtgever het reguliere tarief verschuldigd. Deze tarieven worden bepaald door Managed WP Hosting en de reseller, in dit geval Bureau Ganzenveer 2.0. Artikel 6. Webhosting en domeinnaam 1. Alle webhostingdiensten die Bureau Ganzenveer 2.0 aanbiedt, worden geleverd door webshoster Managed WP Hosting. Op de webhostingdienst zijn de algemene voorwaarden van de webshostingprovider van toepassing. Bureau Ganzenveer 2.0 heeft geen invloed op de inhoud van deze voorwaarden. 2. De tarieven worden hoofdzakelijk bepaald door Managed WP Hosting. Bureau Ganzenveer 2.0 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele tariefwijzigingen door Managed WP Hosting. 3. Beëindiging, opzegging en betaling dient te geschieden volgens de voorwaarden van Managed WP Hosting. 4. Managed WP Hosting is gerechtigd om een aanvraag voor webhosting of een domeinnaam te weigeren. Bureau Ganzenveer 2.0 kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 5. Bureau Ganzenveer 2.0 bemiddelt alleen bij het registreren van een domeinnaam voor de opdrachtgever en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instanties de aanvraag niet honoreren, kan Bureau Ganzenveer 2.0 hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. 6. Indien een aangevraagde domeinnaam niet meer beschikbaar is op het moment dat Bureau Ganzenveer 2.0 de aanvraag indient en deze wel beschikbaar was op het moment dat de opdrachtgever de aanvraag indiende, kan Bureau Ganzenveer 2.0 op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam. 7. Bureau Ganzenveer 2.0 heeft bij de diensten webhosting en domeinnaam slechts een bemiddelende rol en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd. 8. De betaling van de facturen voor webhosting en domeinnaam (1 e jaar inbegrepen), dient na het 1 e jaar te geschieden aan Bureau Ganzenveer 2.0.

7 Artikel 7. Wijziging overeenkomst 1. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst door opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door Bureau Ganzenveer 2.0 is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging of aanvulling is uitgesloten. 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van Bureau Ganzenveer 2.0, het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft Bureau Ganzenveer 2.0 recht op een aanvullende vergoeding. 3. Indien het noodzakelijk is om de overeenkomst of de werkzaamheden tussentijds te wijzigen door toedoen van de opdrachtgever, dan is Bureau Ganzenveer 2.0 gerechtigd de overeenkomst te wijzigen. 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Bureau Ganzenveer 2.0 een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren. Bureau Ganzenveer 2.0 heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst. 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Bureau Ganzenveer 2.0 niet kan worden nagekomen ten gevolge van een omstandigheid die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend was, heeft Bureau Ganzenveer 2.0 het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt, dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft. 6. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van een omstandigheid die aan Bureau Ganzenveer 2.0 kan worden toegerekend, dan zal Bureau Ganzenveer 2.0 geen meerkosten in rekening brengen. 7. Wijzigingen ten aanzien van de diensten webhosting en domeinnaam dienen gedaan te worden bij Bureau Ganzenveer 2.0. Artikel 8. Duur overeenkomst en annulering 1. De overeenkomst kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. 2. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, kan deze niet meer kosteloos geannuleerd worden. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert binnen 24 uur nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en Bureau Ganzenveer 2.0 nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen. In alle andere gevallen heeft Bureau Ganzenveer 2.0 recht op de volledige vergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. 3. Een overeenkomst waarvoor Bureau Ganzenveer 2.0 onverwijld werkzaamheden moet verrichten, kan niet worden geannuleerd. Artikel 9. Duur overeenkomst en termijnen Tenzij partijen anders overeengekomen zijn, eindigt de overeenkomst van rechtswege nadat het werk is geleverd en de opdrachtgever de factuur volledig betaald heeft.

8 Artikel 10. Ontbinding en opschorting van de overeenkomst 1. Bureau Ganzenveer 2.0 is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien: opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt Bureau Ganzenveer 2.0 na het sluiten van de overeenkomst kennis neemt van omstandigheden die een grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet, niet tijdig of niet volledig betaalt één van de partijen komt te overlijden één van de partijen haar onderneming, vereniging of stichting staakt 2. Indien Bureau Ganzenveer 2.0 overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn alle vorderingen direct opeisbaar. 3. Schort Bureau Ganzenveer 2.0 de nakoming van de eigen verplichtingen op, dan behoudt het bureau zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst. 4. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Bureau Ganzenveer 2.0 het recht de overeenkomst te annuleren zonder dat daarbij schadeplichtig te zijn. Artikel 11. Prijs 1. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Bureau Ganzenveer 2.0 eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang en reikwijdte van het door de opdrachtgever gewenste gebruik van het werk. 2. Indien Bureau Ganzenveer 2.0 bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is het bedrijf onder navolgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven: indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Bureau Ganzenveer 2.0 toekomende bevoegdheid of een op Bureau Ganzenveer 2.0 rustende verplichting ingevolge de wet; In andere gevallen is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Dit geldt wanneer de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Dit geldt níet als Bureau Ganzenveer 2.0 alsnog bereid is om de opdracht voor de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding uit te voeren of als afgesproken is dat de levering van het werk door Bureau Ganzenveer 2.0 langer dan drie maandenna de totstandkoming van de overeenkomst geschied. of als bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop plaatsvindt. 3. Genoemde prijzen zijn exclusief btw en bijkomende kosten zoals reis- en verblijfkosten. 4. Buiten een straal van 5 kilometer van de vestigingsplaats van Bureau Ganzenveer 2.0 wordt 0,35 per kilometer reiskosten in rekening gebracht. Bureau Ganzenveer 2.0 is gerechtigd om een eventuele reistijd langer dan 15 minuten van de vestigingsplaats van Bureau Ganzenveer 2.0 bij opdrachtgever in rekening te brengen.

9 Artikel 12. Eenmalige herziening werk en levering 1. Na levering van het werk heeft opdrachtgever eenmalig het recht te vragen om een eenvoudige herziening van het werk, zonder dat opdrachtgever een aanvullende vergoeding verschuldigd is. Uitsluitend Bureau Ganzenveer 2.0 bepaalt of een herziening als een eenvoudige herziening is aan te merken en kosteloos wordt verricht. 2. Indien opdrachtgever binnen 5 werkdagen geen feedback, herzieningen of enige andere vorm van tegenbericht aan Bureau Ganzenveer 2.0 heeft gegeven, is sprake van levering en zal Bureau Ganzenveer 2.0 overgaan tot facturering (dat geschiedt overigens meteen na afronding van de opdracht). Wanneer opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn gebruikmaakt van een eenmalige herziening van het werk, komt dit recht te vervallen. 3. Wanneer het geleverde onjuistheden bevat die zijn terug te voeren op onjuiste of onvolledige informatie aan de zijde van opdrachtgever, dan kan opdrachtgever het geleverde niet op die gronden weigeren. 4. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn reageert, aanvaardt opdrachtgever hiermee de aansprakelijkheid dat het geleverde eventuele onjuistheden of onzorgvuldigheden kan bevatten. 5. Indien de gewenste herziening niet als een eenvoudige herziening is aan te merken, stelt Bureau Ganzenveer 2.0 opdrachtgever hiervan spoedig op de hoogte onder vermelding van de aanvullende vergoeding die opdrachtgever verschuldigd is voor het herzien van het werk. Na schriftelijke acceptatie door de opdrachtgever van de aanvullende vergoeding wordt het werk herzien. Artikel 13. Auteursrecht en gebruiksrecht 1. Alle rechten en bevoegdheden op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving op het werk berust uitsluitend bij Bureau Ganzenveer 2.0, ongeacht de herziening van het werk op instructie van de opdrachtgever. Dit geldt voor onder meer, maar niet uitsluitend: artikelen, webteksten, adviezen, WordPress-websites, lay-outs/vormgeving, (elektronische) bestanden en readers. 2. Indien de overeenkomst niet schriftelijk tot stand is gekomen dan wel wanneer de overeenkomst het exploitatierecht niet nader specificeert, dan verwerft de opdrachtgever door middel van levering van het werk door Bureau Ganzenveer 2.0 aan opdrachtgever, het eenmalig niet-exclusieve exploitatierecht op het werk dat beperkt is tot de titel waarvoor het werk is gemaakt. Het genoemde exploitatierecht is beperkt tot het Nederlandse grondgebied. 3. In het geval van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent Bureau Ganzenveer 2.0 bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door de opdrachtgever zelf of voor zijn rechtsopvolgers. Gebruik door derden is niet toegestaan anders dan na schriftelijke toestemming. Over elk ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. 4. Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder het door opdrachtgever verkregen exploitatierecht en dient uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

10 5. Elk gebruik van het werk dat niet is overeengekomen en niet onder het in lid 2 van dit artikel omschreven exploitatierecht valt, is een inbreuk op het auteursrecht van Bureau Ganzenveer 2.0 waarvoor de opdrachtgever schadeplichtig is. 6. Per overeenkomst zal overeengekomen worden of de auteursnaam wel of niet vermeld wordt. Opdrachtgever is verplicht bij openbaarmaking of verveelvoudiging van het werk de naam en/of het logo van Bureau Ganzenveer 2.0 en/of Hieke van Hoogdalem duidelijk te vermelden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de naam en/of het logo van Bureau Ganzenveer 2.0 en/of Hieke van Hoogdalem zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bureau Ganzenveer 2.0 te verwijderen. 7. Indien opdrachtgever naam en/of logo van Bureau Ganzenveer 2.0 en/of Hieke van Hoogdalem wenst te verwijderen van het geleverde, dan is dit slechts mogelijk na een extra vergoeding en schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Bureau Ganzenveer Bij inbreuk op het auteursrecht is opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Bureau Ganzenveer 2.0 wordt beschouwd: publicatie van werk voor een ander gebruik dan overeengekomen; hergebruik van werk zonder toestemming; aanpassing van werk, tenzij partijen zijn overeengekomen dat dit is toegestaan; publicatie zonder naamsvermelding, tenzij anders overeengekomen. 9. Voor iedere inbreuk op de aan Bureau Ganzenveer 2.0 toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van eenmaal de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding. 10. De schadevergoeding die de opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van dit artikel verschuldigd is, bedraagt 300% van de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding en omvat het door Bureau Ganzenveer 2.0 geleden inkomensverlies, de door opdrachtgever onrechtmatig gemaakte winst en de toegebrachte immateriële schade. De kosten die Bureau Ganzenveer 2.0 moet maken voor juridische bijstand om de schade te verhalen, vallen niet onder voornoemd percentage en dienen door opdrachtgever volledig te worden vergoed. 11. Het is opdrachtgever niet toegestaan om enige wijziging aan het geleverde werk aan te brengen, tenzij partijen anders en schriftelijk zijn overeengekomen. Indien opdrachtgever het geleverde werk wenst te wijzigen, heeft hij hiervoor, voordat hij wijzigingen aanbrengt aan het geleverde, de uitdrukkelijke toestemming van Bureau Ganzenveer 2.0 nodig. 12. Al het door Bureau Ganzenveer 2.0 vervaardigde werk mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bureau Ganzenveer 2.0 worden bewerkt of verwerkt in (andere) websites dan waar het oorspronkelijk voor gemaakt is. 13. Het eigendom van de door Bureau Ganzenveer 2.0 verstrekte ideeën, concepten, adviezen of ontwerpen blijft volledig bij Bureau Ganzenveer 2.0, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. 14. Bureau Ganzenveer 2.0 behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van haar werkzaamheden toegenomen kennis voor andere (commerciële) doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie naar buiten wordt gebracht.

11 Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud 1. Het geleverde blijft eigendom van Bureau Ganzenveer 2.0, totdat de opdrachtgever al zijn verplichtingen uit de overeenkomst en algemene voorwaarden is nagekomen. 2. Het door Bureau Ganzenveer 2.0 geleverde, dat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht. Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 3. Opdrachtgever dient steeds alles te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Bureau Ganzenveer 2.0 veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht om Bureau Ganzenveer 2.0 daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Artikel 15. Vrijwaringen 1. De opdrachtgever vrijwaart Bureau Ganzenveer 2.0 voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 2. Indien opdrachtgever aan Bureau Ganzenveer 2.0 informatiedragers, elektronische bestanden, materialen, afbeeldingen, documenten of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 3. Bureau Ganzenveer 2.0 is reseller bij ManagedWPHosting, een webhoster die in WordPress is gespecialiseerd en alleen WordPress aanbiedt. Alle opdrachtgevers krijgen dan ook een pakket bij deze host. Bureau Ganzenveer 2.0 is echter niet aansprakelijk voor eventuele problemen bij de host. Artikel 16. Facturering en betaling 1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt. 2. Facturen dienen vooraf te worden betaald, behalve bij de diensten website laten maken en redactiewerk. Daar gelden aanbetalingsregelingen; zie verderop. 3. Voor de diensten website laten maken en redactiewerk (maatwerk) verlangt Bureau Ganzenveer 2.0 een aanbetaling van 50%. Dergelijke overeenkomsten en facturen dienen betaald te worden in 2 termijnen: 50% bij het aangaan van de opdracht 50% achteraf, na herziening / goedkeuring 4. Bureau Ganzenveer 2.0 is gerechtigd de facturen per post of via te sturen. Facturering kan geschieden vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 6. Indien opdrachtgever het werk niet gebruikt of publiceert, ontslaat dit opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.

12 7. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Bureau Ganzenveer 2.0 het recht, nadat die de opdrachtgever minimaal eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke (handels)rente te factureren, zoals bedoeld in artikel 119a, boek 6. Dit geldt vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het gefactureerde bedrag. 8. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de factuur, komen voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever de incassokosten verschuldigd. 9. Buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien opdrachtgever handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep, is hij bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van 75, Over de verschuldigde incassokosten is opdrachtgever eveneens de wettelijke (handels)rente verschuldigd. 11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag. Artikel 17. Overmacht 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komen. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor zijn niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bureau Ganzenveer 2.0., leveranciers en overige derden inbegrepen. 3. Bureau Ganzenveer 2.0 heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen intreden, nadat Bureau Ganzenveer 2.0 al aan de uitvoering van de overeenkomst begonnen had moeten zijn. 4. Bureau Ganzenveer 2.0 heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, is zowel de opdrachtgever als Bureau Ganzenveer 2.0 gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft Bureau Ganzenveer 2.0 het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 5. Bureau Ganzenveer 2.0 is niet verantwoordelijk voor overmachtssituaties als stakingen bij de post- of telefoondienst of stroomuitval. 6. Bureau Ganzenveer 2.0 is niet verantwoordelijk indien zij diensten niet tijdig of volledig kan uitvoeren die afhankelijk zijn, maar niet beperkt tot, de zaken die bij de webshost ondergebracht zijn.

13 Artikel 18. Aansprakelijkheid 1. Indien Bureau Ganzenveer 2.0 aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. 2. Bureau Ganzenveer 2.0 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Bureau Ganzenveer 2.0 ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever. 3. Bureau Ganzenveer 2.0 maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Bureau Ganzenveer 2.0 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere partij waarop Bureau Ganzenveer 2.0 geen invloed kan uitoefenen. 4. Bureau Ganzenveer 2.0 is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. 5. Bureau Ganzenveer 2.0 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant. 6. Bureau Ganzenveer 2.0 maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Bureau Ganzenveer 2.0 is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte software en/of diensten van derden. 7. Bureau Ganzenveer 2.0 is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaan is doordat Bureau Ganzenveer 2.0 is uitgegaan van, door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen en/of informatie. Dit geldt ook voor auteursrechtelijk beschermde materialen/teksten. 8. De aansprakelijkheid van Bureau Ganzenveer 2.0 is beperkt tot de directe schade die de opdrachtgever daadwerkelijk heeft geleden. 9. Bureau Ganzenveer 2.0 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan: gederfde winst gemiste besparingen gevolgschade reputatieschade teleurgestelde verwachtingen schade ontstaan door bedrijfs- of andersoortige stagnaties 10. De aansprakelijkheid van Bureau Ganzenveer 2.0 is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Bureau Ganzenveer 2.0 wordt gedekt en uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of indien Bureau Ganzenveer 2.0 niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit Bureau Ganzenveer 2.0 uitdrukkelijk uit.

14 11. Opdrachtgever vrijwaart Bureau Ganzenveer 2.0 voor alle aanspraken op derden. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de opdrachtgever op verzoek van Bureau Ganzenveer 2.0 voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin Bureau Ganzenveer 2.0 door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen en dat de opdrachtgever alle schade en kosten zal vergoeding, die samenhangen met de aanspraken van derden. 12. De opdrachtgever vrijwaart Bureau Ganzenveer 2.0 voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom. 13. Elke aansprakelijkheid van Bureau Ganzenveer 2.0 vervalt na één jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding. 14. Bureau Ganzenveer 2.0 is niet aansprakelijk in geval van overmacht. 15. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bureau Ganzenveer 2.0. Artikel 19. Klachten 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking resp. factuurdatum, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt bij Bureau Ganzenveer 2.0. Indien de genoemde termijn verstreken is, worden werkzaamheden resp. de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle rechten ter zake. 2. Een klacht schort de betalingsverplichtingen of de overige verplichtingen uit de overeenkomst van opdrachtgever niet op, tenzij Bureau Ganzenveer 2.0 schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat zijn klacht gegrond is. 3. Indien de klacht van opdrachtgever terecht is, heeft Bureau Ganzenveer 2.0 de mogelijkheid een oplossing te bieden en daarvoor te kiezen tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden, dan wel het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst c.q. werkzaamheden. 4. Eventuele klachten ten aanzien van beleid, technologie, richtlijnen etc. van derden zoals Google, WordPress dienen door opdrachtgever ingediend te worden bij deze derde. 5. Klachten over de factuur, uitvoering van de overeenkomst etc. ten aanzien van de hostingprovider dienen ingediend te worden bij Bureau Ganzenveer 2.0, die reseller is. De reseller is altijd het eerste aanspreekpunt van de opdrachtgever. 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan integraal voor rekening van de opdrachtgever. Daarbij zijn inbegrepen de kosten die Bureau Ganzenveer 2.0 maakt om de klacht te onderzoeken. 7. Indien en voor zover een klacht gegrond is, heeft Bureau Ganzenveer 2.0 de keuze tussen het aanpassen van de factuur, dan wel het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden aantoonbaar zinloos is, dan heeft de opdrachtgever recht op restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

15 Artikel 20. Faillissement/surseance Zowel opdrachtgever als Bureau Ganzenveer 2.0 heeft het recht om in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Artikel 21. Rechts- en forumkeuze 1. Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een opdrachtgever gevestigd of woonachtig is in het buitenland. 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 3. Alle geschillen tussen Bureau Ganzenveer 2.0 en opdrachtgever zullen onderling getracht beslecht te worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter. 4. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze algemene voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Geschillen met een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van bedrijf/beroep worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Bureau Ganzenveer Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut of aan een mediator.

16

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Tekstbureau Trigger Tekst KvK 527 56 033. www.triggertekst.nl. info@triggertekst.nl +31 (0) 6 218 46 877

ALGEMENE VOORWAARDEN. Tekstbureau Trigger Tekst KvK 527 56 033. www.triggertekst.nl. info@triggertekst.nl +31 (0) 6 218 46 877 ALGEMENE VOORWAARDEN Tekstbureau Trigger Tekst KvK 527 56 033 www.triggertekst.nl info@triggertekst.nl +31 (0) 6 218 46 877 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Multi-Center

Algemene voorwaarden Multi-Center Algemene voorwaarden Multi-Center Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen.... 3 Artikel 2. Offertes en aanbiedingen.... 4 Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging....

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Plasti Protection, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN WISE MEDIA ONLINE MARKETING & MEDIA Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Offertes en aanbiedingen Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi

ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi KOOZi - Postadres: Weltevreden 24 E 3731 AL De Bilt T: +31 (0) 30 662 46 73 E: info@koozi.nl W: www.koozi.nl Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden

Nadere informatie

de wederpartij van opdrachtnemer

de wederpartij van opdrachtnemer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

@ ZZPstudio 1/14 1 november 2011

@ ZZPstudio 1/14 1 november 2011 @ 1/14 Algemene Voorwaarden / ZZPhost / ZZPcms / ZZPfacts Inleiding De Overeenkomst kan bestaan uit een Raamovereenkomst en de daarin genoemde bijlagen, of losse overeenkomsten. Alle in deze overeenkomsten

Nadere informatie