Belastingteruggaven en toeslagen op één bankrekeningnummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingteruggaven en toeslagen op één bankrekeningnummer"

Transcriptie

1 Regelingen en voorzieningen CODE Belastingteruggaven en toeslagen op één bankrekeningnummer bronnen Nieuwsbericht Belastingdienst, ; Leidraad Invordering 2008; wijziging i.v.m. verplicht gebruik één bankrekening voor uitbetaling inkomstenbelasting, omzetbelasting en toeslagen, Besluit van nr. BLKB2013/2119M Per 1 december 2013 mag de Belastingdienst alleen nog maar bankrekeningnummers accepteren die op naam staan van degenen die recht hebben op uitbetaling van Toeslagen en belastingteruggaven. Staatssecretaris Frans Weekers: Dit is een belangrijke maatregel in het antifraudebeleid van de Belastingdienst waardoor fraudeurs niet langer misbruik kunnen maken door bankrekeningnummers te wijzigen in een eigen nummer. Dit werkt veel efficiënter, voorkomt foutieve betaling en het geld komt terecht bij de rechtmatige ontvanger. Nu is het nog zo dat mensen meer dan één bankrekeningnummer mogen opgeven voor uitbetaling van toeslagen en teruggaven inkomstenbelasting. Dit nummer hoeft niet op naam van de belanghebbende te staan. Daardoor is rechtstreekse uitbetaling aan een verhuurder, kinderopvanginstelling of zorgverzekeraar of andere derde eenvoudig te regelen. In de praktijk blijkt helaas dat deze werkwijze fraudegevoelig is en tot vergissingen leidt. Om dit te voorkomen, is de wetgeving aangepast. Controle Bij iedere opgaaf of verandering van het rekeningnummer wordt gecontroleerd of dit op naam van betreffende persoon staat. Is dat niet direct duidelijk, dan moet de belanghebbende bewijzen dat het nummer op naam staat van de persoon. Voor een aantal uitbetalingen is een uitzondering gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitbetaling voor iemand die onder curatele is gesteld, aan kinderopvanginstellingen waarmee de Belastingdienst een convenant heeft gesloten, aan bewindvoerders en aan schuldhulpverleners. Overgangsperiode De nieuwe wetgeving gaat in op 1 december 2013, met een overgangsperiode tot 1 juli Die tussenperiode moet mensen in staat stellen de nodige wijzigingen aan de Belastingdienst door te geven. In het begin van 2014 krijgen de burgers en ondernemers van wie de huidige bankrekening die bekend is bij de Belastingdienst niet op hun eigen naam staat, bericht van de Belastingdienst met het verzoek om een bankrekening door te geven die wel op hun naam staat. Zo lang die brief nog niet ontvangen is, hoeven burgers en ondernemers niets te doen. Personen die meer dan één rekeningnummer hebben opgegeven bij de Belastingdienst, moeten aangeven welk bankrekeningnummer ze willen behouden. Ook deze groep ontvangt een bericht in het begin van Mensen van wie bij de Belastingdienst nu al één rekeningnummer op eigen naam bekend is, hoeven niets te doen en ontvangen geen bericht. De Belastingdienst heeft halverwege 2014 een register waarin voor elke burger of ondernemer een rekeningnummer is dat op naam van de burger of ondernemer staat. Het mag ook een en/of rekening zijn. Informatie Mensen worden in het eerste kwartaal van 2014 per brief geïnformeerd over de gevolgen van de verandering voor hun persoonlijke situatie. Op de site van de Belastingdienst is meer informatie te vinden: Belastingdienst.nl/geldzaken.

2 Wijziging Leidraad Invordering 2008 Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 20 november 2013, nr. BLKB2013/2119M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. De Leidraad Invordering 2008 wordt gewijzigd in verband met de inwerkingtreding van de in Overige fiscale maatregelen 2012 opgenomen wetswijziging inzake het verplicht gebruik van één bankrekening voor uitbetalingen inkomstenbelasting, omzetbelasting en toeslagen. De Leidraad Invordering 2008, besluit van 12 juni 2008, nr. CPP2008/1137M, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 18 oktober 2013, nr. BLKB2013/1910M, wordt gewijzigd als volgt. ARTIKEL I A Artikel 7a.1 komt te luiden: Artikel 7a.1. Aanwijzen bankrekening voor uitbetaling Artikel 7a van de wet stelt als voorwaarde voor uitbetalingen aan de belastingschuldige van inkomstenbelasting en omzetbelasting dat de bankrekening op naam van de belastingschuldige staat. Voor de uitbetaling van toeslagen is in artikel 25 van de Awir eenzelfde voorwaarde gesteld. Een zogenoemde en/of-rekening die mede op naam van de belastingschuldige is gesteld, wordt aangemerkt als een rekening op naam van de belastingschuldige. De belastingschuldige kan niet meer dan één bankrekening aanwijzen voor de uitbetaling van inkomstenbelasting en toeslagen. Dit betekent dat als de belastingschuldige zijn bankrekening voor de uitbetaling van inkomstenbelasting wijzigt, dit tevens de bankrekening wordt voor de uitbetaling van zijn toeslagen en omgekeerd. Dit geldt niet voor de omzetbelasting. Daar kan de belastingschuldige een andere bankrekening voor aanwijzen, op voorwaarde dat die bankrekening wel op zijn naam is gesteld. Voor uitbetalingen van omzetbelasting op naam van een fiscale eenheid maakt artikel 43 van de wet een uitzondering op de tenaamstellingsverplichting. Dit betekent dat met inachtneming van wat is bepaald in artikel 43.1 van deze leidraad - aan elk van de afzonderlijke onderdelen van de fiscale eenheid bevrijdend kan worden uitbetaald. B Artikel komt te luiden: Artikel Aansprakelijkheid van derden voor uitbetaalde toeslagen In artikel 6 van de Uitvoeringsregeling Awir zijn de situaties opgenomen waarin een ander dan de belanghebbende bevoegd is om een toeslag van iemand op zijn bankrekening te ontvangen. In deze situaties geldt op grond van de Awir een hoofdelijke aansprakelijkheid van de derde voor terug te vorderen bedragen die samenhangen met de aan hem uitbetaalde toeslagen. De Belastingdienst/Toeslagen hanteert het volgende beleid bij de toepassing van deze wettelijke aansprakelijkheid: 1. als de Belastingdienst/Toeslagen toeslagen heeft uitbetaald aan: een lid van de NVVK in het kader van een schuldregelingsovereenkomst in de zin van de Gedragscode Schuldregeling of een overeenkomst tot budgetbeheer in de zin van de Gedragscode Budgetbeheer van de NVVK; een gemeente in het kader van een schuldregelingsovereenkomst in de zin van de Gedragscode Schuldregeling of een overeenkomst tot budgetbeheer in de zin van de Gedragscode Budgetbeheer van de NVVK of overeenkomsten met dezelfde strekking; een curator in een faillissement; een bewindvoerder in een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, 1

3 gaat de Belastingdienst/Toeslagen alleen over tot aansprakelijkstelling als: het aan opzet of grove schuld van de schuldhulpverlener, respectievelijk de gemeente, respectievelijk de curator, respectievelijk de bewindvoerder te wijten is dat onjuiste of onvolledige gegevens of inlichtingen zijn verstrekt die ten grondslag hebben gelegen aan de terugvordering, of de schuldhulpverlener, respectievelijk de gemeente, respectievelijk de curator, respectievelijk de bewindvoerder financieel voordeel heeft gehad van de te hoge of onterecht uitbetaalde toeslagen; 2. als de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag heeft uitbetaald op de bankrekening van een kinderopvanginstelling die een partnerschapsovereenkomst één rekeningnummer (POBR1) heeft gesloten met de Belastingdienst/Toeslagen, gaat de Belastingdienst/Toeslagen alleen over tot aansprakelijkstelling als de kinderopvanginstelling in strijd met de Awir, de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen of de op die wetten berustende bepalingen of in strijd met de voorwaarden die zijn opgenomen in de POBR1 handelt of heeft gehandeld; 3. als de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag heeft uitbetaald op de bankrekening van een kinderopvanginstelling die een convenant heeft gesloten met de Belastingdienst/Toeslagen waarin zij hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaardt voor terug te vorderen bedragen die samenhangen met de rechtstreeks aan de kinderopvanginstelling uitbetaalde kinderopvangtoeslag, geldt de in onderdeel 4 beschreven inperking van de mogelijkheid tot aansprakelijkstelling niet. Het bepaalde in artikel 49.6 van deze leidraad is hierbij van overeenkomstige toepassing; 4. als de Belastingdienst/Toeslagen aan een derde een toeslag heeft uitbetaald van iemand die niet beschikt over een bankrekening op zijn naam en door zijn geestelijke of lichamelijke toestand niet in staat is om een bankrekening op zijn naam te openen, gaat de Belastingdienst/Toeslagen alleen over tot aansprakelijkstelling als die derde: financieel voordeel heeft gehad van de te hoge of onterecht ontvangen toeslagen, of wist of behoorde te weten dat de toeslag te hoog was of dat er geen recht bestond op de toeslag. ARTIKEL II In afwijking van artikel gaat de Belastingdienst/Toeslagen niet over tot aansprakelijkstelling als de Belastingdienst/Toeslagen een toeslag heeft uitbetaald op de bankrekening van een derde in situaties dat op 1 december 2013 geen bankrekening op naam van de belanghebbende bekend is en de bankrekening van die derde vóór 1 december 2013 door de Belastingdienst/Toeslagen werd gebruikt voor de uitbetaling van de toeslag aan de belanghebbende. De vorige volzin is niet van toepassing vanaf het moment dat de belanghebbende de bankrekening van een derde, die in de Uitvoeringsregeling Awir is aangewezen als bevoegd om een toeslag van iemand op zijn bankrekening te ontvangen, voor uitbetaling aanwijst. ARTIKEL III In aanvulling op het bepaalde in artikel 79.15, onderdeel 2, gaat de Belastingdienst/Toeslagen bij kinderopvanginstellingen die op 1 december 2013 een partnerschapsovereenkomst één rekeningnummer (POBR1) hebben ondertekend, maar op die datum nog niet beschikken over een verklaring van een zelfstandige accountant of accountant-administratieconsulent, alleen over tot aansprakelijkstelling als de kinderopvanginstelling verwijtbaar handelt of heeft gehandeld. Van verwijtbaar handelen is sprake als de kinderopvanginstelling in strijd met de Awir, de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen of de op die wetten berustende bepalingen of in strijd met de voorwaarden die zijn opgenomen in de POBR1 handelt of heeft gehandeld, een en ander met uitzondering van de hiervoor bedoelde accountantsverklaring. ARTIKEL IV Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2013 met dien verstande dat: 2

4 a. artikel II vervalt met ingang van 1 juli 2014; b. artikel III vervalt met ingang van 1 maart Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Den Haag, 20 november De staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers 3

5 TOELICHTING De in dit besluit opgenomen wijzigingen vloeien voort uit de inwerkingtreding op 1 december 2013 van het verplicht gebruik van één bankrekening voor uitbetalingen van inkomstenbelasting, omzetbelasting en toeslagen. Artikel I, onderdeel A, regelt de aanpassingen in artikel 7a.1 van de Leidraad. Dat artikel bevat het beleid met betrekking tot het aanwijzen van een bankrekening voor uit te betalen bedragen met inachtneming van de beperkingen ter zake van teruggaven inkomstenbelasting, omzetbelasting en toeslagen na invoering van het verplicht gebruik van één bankrekening. Artikel I, onderdeel B, regelt het beleid met betrekking tot de aansprakelijkheid van derden voor terugvorderingen die samenhangen met rechtstreeks aan hen uitbetaalde toeslagen (artikel 33 van de Awir). De mate waarin de Belastingdienst/Toeslagen van deze mogelijkheid gebruik maakt, is afhankelijk van de groep die van de uitzondering op het verplicht gebruik van één bankrekening gebruik maakt. Bij schuldhulpverleners zal de Belastingdienst/Toeslagen zich hierbij terughoudend opstellen. Hetzelfde geldt voor curatoren en bewindvoerders. Deze terughoudende opstelling houdt verband met het maatschappelijke belang van deze functies. Vanuit het oogpunt van fraudebestrijding is het echter van belang dat de Belastingdienst/Toeslagen een verhaalsmogelijkheid heeft in situaties waarin overduidelijk sprake is van frauduleus gedrag van de kant van de schuldhulpverlener, curator of bewindvoerder. Het kan daarbij gaan om situaties waarin een schuldhulpverlener, curator of bewindvoerder opzettelijk of grofschuldig onjuiste informatie heeft verstrekt waardoor een toeslag onterecht of tot een te hoog bedrag is toegekend. Daarnaast kan het gaan om situaties waarin de schuldhulpverlener, curator of bewindvoerder weliswaar zelf niet actief betrokken is geweest bij de aanvraag, maar hier wel direct of indirect financieel voordeel bij heeft gehad. Alleen in deze situaties zal de Belastingdienst/Toeslagen overgaan tot aansprakelijkstelling. Voor kinderopvanginstellingen geldt het volgende beleid. Kinderopvanginstellingen die een POBR1 hebben afgesloten met de Belastingdienst/Toeslagen, zullen alleen aansprakelijk worden gesteld als zij hebben gehandeld in strijd met de wet, de lagere regelgeving of de voorwaarden van de POBR1. Dit beleid is opgenomen als een van de voorwaarden van de POBR1. Bij derden die handelen namens iemand die geen bankrekening op zijn naam heeft staan en er geen kan openen, stelt de Belastingdienst/Toeslagen zich minder terughoudend op. Voor aansprakelijkstelling is voor deze groep voldoende als de derde wist of behoorde te weten van de te hoge of onterechte toeslag of als de derde in financiële zin heeft kunnen profiteren van de te hoge of onterechte toeslag. Artikel II bevat het beleid met betrekking tot aansprakelijkheid van derden in de overgangsperiode (1 december 2013 tot 1 juli 2014) waarin een uitbetaling nog kan plaatsvinden op een bankrekening die niet op naam staat van de belanghebbende. Deze bepaling voorkomt dat de wettelijke aansprakelijkheid onverkort van toepassing zou worden in deze situaties. Artikel III regelt het beleid met betrekking tot aansprakelijkheid voor kinderopvanginstellingen die zich op 1 december 2013 voor de POBR1 hebben aangemeld tot aan het moment dat de POBR1 operationeel zal zijn (1 maart 2014). Artikel IV regelt de datum van inwerking van de onderhavige Leidraadwijzingen. Deze datum wordt gesteld op 1 december 2013, zijnde de datum waarop de wettelijke bepalingen inzake één bankrekening in werking treden. Er is een horizonbepaling opgenomen voor de artikelen II en III, omdat deze artikelen bedoeld zijn om een (overgangs)periode te overbruggen. 4

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland afwijzend heeft gereageerd op zijn verzoek om aan zijn kleinkinderen, die in de Verenigde Staten zijn geboren

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

2 Voor hoeveel had de veroordeelde in de zaak in Deventer gefraudeerd met toeslagen en hoeveel boete moest hij uiteindelijk betalen?

2 Voor hoeveel had de veroordeelde in de zaak in Deventer gefraudeerd met toeslagen en hoeveel boete moest hij uiteindelijk betalen? AH 2818 2013Z10732 van staatssecretaris Weekers (Financiën) mede namens de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks relaties (ontvangen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Nr. DB 2014/XXX M s-gravenhage, TER BEHANDELING IN DE MINISTERRAAD Besluit van.... tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning 03-10-13 Schenld:lelasting I tijdelijke varruiming van de lofijstelling 1.00r de schenl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34549 11 december 2013 Regeling van de Minister van Financiën van 4 december 2013, FM/2013/2124 M, directie Financiële

Nadere informatie

P a g i n a 1. Een onderzoeksrapport in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch. 30 mei 2011 Antoine van der Flier

P a g i n a 1. Een onderzoeksrapport in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch. 30 mei 2011 Antoine van der Flier P a g i n a 1 Een onderzoeksrapport in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch 30 mei 2011 Antoine van der Flier Naam: Antoine van der Flier Studentnummer: 2015137 E-mail adres: al.vanderflier@student.avans.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11579 28 juni 2011 Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 juni 2011, nr. WJZ / 11076169,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 290 Besluit van 16 juli 2014, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met de rapportageverplichting

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; Gelet op de artikelen 5, eerste, tweede en zesde lid, 77h, eerste lid, 77i, eerste lid, aanhef en onder b, en 95m, eerste tot en met derde

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Besluit van 11 juli 2012, Nr. BLKB 2012/639M Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

bepaalde overige Financiële Instrumenten

bepaalde overige Financiële Instrumenten en bepaalde overige Financiële Instrumenten 1 / 27 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Inleidende bepalingen Definities Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

Nadere informatie

Voorwaarden /0407 PROF/VW

Voorwaarden /0407 PROF/VW Voorwaarden Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank De Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank zijn van toepassing op betrekkingen, ook toekomstige, tussen BinckBank en Cliënt waaronder

Nadere informatie

Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008. Invordering gemeentelijke belastingen

Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008. Invordering gemeentelijke belastingen Leidraad Invordering 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008 Citeertitel Leidraad Invordering Besloten

Nadere informatie

Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Sociale Kredietverlening van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder:

Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Sociale Kredietverlening van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder: Gedragscode Sociale Kredietverlening NEDERL ANDSE VERENIGING VOOR VOLKSKREDIET (NVVK) De leden van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), in aanmerking nemende dat: - zij zich bezighouden

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 130 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 oktober

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NijmegenBewind, gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen, Kamer van Koophandel nummer: 59783346. 1.2.

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

ASR Re-integratiemodule Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen

ASR Re-integratiemodule Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2013

RB Prinsjesdagspecial 2013 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2014 NAAR TWEEDE KAMER Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2013, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het pakket Belastingplan 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Basisvoorwaarden Effectendienstverlening

Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Basisvoorwaarden Effectendienstverlening 2 De Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Binck ( Basisvoorwaarden ) zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening:

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening: voorwaarden alex vermogensbeheer 1 De Voorwaarden Alex Vermogensbeheer zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening van vermogensbeheer die onder de handelsnaam Alex door BinckBank N.V. ( Alex )

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102450 / 28.BT253 Betreft zaak: Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft of de wet) voorziet in een aantal artikelen in

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie