Reglement op de kwaliteitstoetsing voor interne auditors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement op de kwaliteitstoetsing voor interne auditors"

Transcriptie

1 Reglement op de kwaliteitstoetsing voor interne auditors Reglement op de kwaliteitstoetsing voor interne auditors Vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van het Instituut van Internal Auditors Nederland op 10 juni 2004, in werking te treden op 1 januari Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op alle bij IIA-Nederland als gewoon lid ingeschreven interne auditors. 2. Voor de toepassing van dit reglement en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder: - IIA-Nederland: de vereniging Instituut van Internal Auditors Nederland; - bestuur: het bestuur van het IIA-Nederland; - college: het college toetsing kwaliteit interne auditors; - organisatie: elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht; - interne auditfunctie: een afdeling of team dat onafhankelijke, objectieve "assurance" (geven van zekerheid) en consulting (geven van advies) diensten verleent met de bedoeling waarde toe te voegen aan en verbetering te brengen in de operaties van een organisatie. De interne auditfunctie helpt een organisatie haar doelen te verwezenlijken door met een methodische, ordelijke benadering de effectiviteit van risicomanagement, controle en beheersingsprocessen te evalueren en verbeteren; - interne auditor: de persoon, gewoon lid van IIA-Nederland, die werkzaam is bij een interne auditfunctie; - verantwoordelijke interne auditor: de eindverantwoordelijke voor de interne audit functie (Chief Audit Executive) - vestiging: een specifieke subgroep van een interne auditfunctie, die wordt onderscheiden op basis van geografische criteria of op grond van karakteristieken van de werkzaamheden; - stelsel van kwaliteitsbeheersing: de door een interne auditfunctie getroffen maatregelen en ingestelde procedures die de kwaliteit van de werkzaamheden van de bij de auditfunctie werkzame interne auditors en andere personen moeten waarborgen; - stelsel van kwaliteitsbewaking: de controle door of namens de interne auditfunctie op de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de interne auditfunctie; - onderzoeker: een persoon, belast met de uitvoering van de (her)toetsing van een interne auditfunctie; - (her)toetsing: de toetsing van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van een interne auditor die werkzaam is bij een interne audit functie, door niet aan die interne auditfunctie gelieerde onderzoekers, aan algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening; - belanghebbenden: personen, organen of organisaties die door hun functie betrokken zijn bij de interne auditfunctie. Interne belanghebbenden kunnen onder andere zijn de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en het Audit Committee. Externe belanghebbenden kunnen onder andere zijn de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. auditors, pagina 1 van10 Reglement kwaliteitstetsinginternal auditors

2 Hoofdstuk II Toetsing Artikel 2 1. De verantwoordelijke interne auditor draagt er zorg voor dat de interne auditfunctie beschikt over een stelsel van kwaliteitsbeheersing dat voldoet aan in Nederland algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening. 2. De in het eerste lid bedoelde normen zijn neergelegd in International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing en de Code of Ethics van IIA-Nederland, of worden door het bestuur - de leden gehoord - vastgelegd in nadere voorschriften en richtlijnen. 3. Bij de uitvoering van de toetsing zal rekening worden gehouden met de specifieke scope van de werkzaamheden van de interne auditfunctie. Artikel 3 1. Teneinde de kwaliteit van de beroepsuitoefening van een interne auditor te kunnen beoordelen, wordt de interne auditfunctie waar de interne auditor werkzaam is aan toetsing onderworpen. 2. De interne auditor spant zich ervoor in dat de interne auditfunctie en de organisatie waar hij werkzaam is, zijn medewerking verleent aan toetsing als bedoeld in dit reglement. Artikel 4 1. De toetsing houdt een onderzoek in of het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing in opzet en werking voldoet aan de in artikel 2 bedoelde normen. 2. De toetsing omvat alle vormen van dienstverlening van de interne auditfunctie waar de interne auditor werkzaam is. Artikel 5 1. Indien een interne auditfunctie meerdere vestigingen heeft, zal het stelsel van kwaliteitsbeheersing per vestiging worden beoordeeld. 2. Indien de interne auditfunctie twee of meer vestigingen heeft, maakt een stelsel van kwaliteitsbewaking van de vestigingen onderdeel uit van het stelsel van kwaliteitsbeheersing dat wordt beoordeeld. 3. Indien een interne auditfunctie vestigingen heeft in het buitenland zullen alleen de maatregelen van kwaliteitsbewaking door de interne auditfunctie in Nederland met betrekking tot die buitenlandse vestiging(en) worden beoordeeld. Artikel 6 1. Er is een college toetsing kwaliteit. 2. Het college is belast met de uitvoering van dit reglement. 3. Het bestuur bepaalt het aantal leden van het college en benoemt deze uit de leden van IIA- Nederland. 4. Het bestuur wijst uit de leden van het college een voorzitter aan. 5. De zittingsduur van de leden bedraagt maximaal drie jaar met eenmaal de mogelijkheid van herbenoeming voor wederom maximaal drie jaar. Degene die benoemd is ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats de benoeming is geschied, had moeten aftreden. 6. De leden van het college treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster. 7. De leden van het college ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding van reis- en verblijfkosten en een vergoeding voor bestede tijd volgens door het bestuur vast te stellen regelen. Artikel 7 1. De toetsing wordt uitgevoerd door één of meer onderzoekers, die gewoon lid van IIA Nederland zijn. 2. Het college is belast met de selectie en de aanwijzing van de onderzoekers aan de hand van door het bestuur, op voorstel van het college, vastgestelde criteria. 3. De onderzoekers dienen onafhankelijk te zijn van de te onderzoeken auditfunctie en hun werkzaamheden volstrekt onpartijdig uit te voeren. Reglement kwaliteitstoetsing internal auditors, pagina 2 van10

3 4. Voor elke uit te voeren toetsing stelt het college vast welke personen (persoon) als onderzoekers (onderzoeker) zullen (zal) optreden, waarbij rekening wordt gehouden met aard en omvang van de te onderzoeken interne auditfunctie. 5. De onderzoekers ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding voor reis- en verblijfkosten en een vergoeding voor bestede tijd volgens door het bestuur vast te stellen regels. Artikel 8 1. De onderzoekers voeren de toetsing uit aan de hand van door het bestuur, op voorstel van het college, vastgestelde werkprogramma s. De werkprogramma s worden door het bestuur aan de onder het reglement vallende interne auditors bekendgemaakt. 2. Welk werkprogramma wordt toegepast, wordt bepaald aan de hand van door het bestuur, op voorstel van het college, vastgestelde criteria. De criteria worden door het bestuur aan de onder het reglement vallende interne auditors bekendgemaakt. Artikel 9 1. Het college selecteert jaarlijks de interne auditfuncties die in aanmerking komen voor een toetsing aan de hand van door het bestuur, op voorstel van het college, vastgestelde selectiecriteria, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10. De criteria worden door het bestuur aan de onder het reglement vallende interne auditors bekendgemaakt. 2. Het college geeft de geselecteerde interne auditfunctie te kennen dat zij zal worden getoetst. 3. Het college geeft de interne auditfunctie minimaal zes weken van tevoren te kennen wanneer toetsing zal plaatsvinden en wie als onderzoekers zijn aangewezen. 4. Indien geen medewerking aan de toetsing wordt verleend zal een aanmaning tot medewerking door het college worden verstuurd. Indien binnen twee weken na verzending van de aanmaning geen medewerking wordt verleend, vindt de procedure van artikel 16 overeenkomstige toepassing. 5. De interne auditfunctie kan binnen twee weken wegens gewichtige redenen bezwaar maken bij het college tegen een aangewezen onderzoeker. Het college zal binnen twee weken een beslissing nemen ten aanzien van het bezwaar. Artikel 10 Alle interne auditfuncties, waar interne auditors vallend onder dit reglement werkzaam zijn, zullen eenmaal in de vier jaar aan toetsing worden onderworpen, met dien verstande dat deze termijn met een door het college te bepalen termijn kan worden ingekort indien het eindoordeel bij de laatst uitgevoerde (her)toetsing luidt als bedoeld in artikel 13 lid 3 onder b of c. Ook bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding zijn voor een kortere termijn. Artikel De interne auditfunctie stelt aan de onderzoekers alle gegevens ter beschikking, die deze nodig achten voor de vervulling van hun werkzaamheden. 2. Indien zich over de wijze van uitvoering van de toetsing een meningsverschil voordoet tussen de interne auditfunctie en de onderzoekers zullen de onderzoekers de kwestie voorleggen aan het college, dat zo snel mogelijk een uitspraak doet. Indien de interne auditfunctie dan wel de onderzoekers zich niet kunnen verenigen met deze uitspraak, kan binnen zes weken na de uitspraak van het college de meest gerede partij het bestuur vragen een definitieve beslissing te nemen. Artikel De onderzoekers nemen ter afronding van de toetsing, op hoofdlijnen hun bevindingen door met de interne auditfunctie. 2. De onderzoekers stellen binnen een door het college te stellen termijn een conceptrapport op. 3. Het conceptrapport als bedoeld in het tweede lid omvat naast de bevindingen van de onderzoekers tevens een deugdelijk gemotiveerd voorstel voor een oordeel als bedoeld in artikel 13 lid In het geval het voorstel voor een oordeel van de onderzoekers luidt als omschreven in artikel 13 lid 3 onder b of c, zullen de onderzoekers tevens een voorstel ten behoeve van het college doen, inhoudende aanbevelingen respectievelijk aanwijzingen voor het treffen van maatregelen ter verbetering. 5. De onderzoekers sturen het conceptrapport naar de interne auditfunctie. Reglement kwaliteitstoetsing internal auditors, pagina 3 van10

4 6. De interne auditfunctie kan binnen twee weken schriftelijk commentaar op het conceptrapport zenden aan de onderzoekers. 7. Binnen drie weken na afloop van de in het vorige lid bedoelde termijn maken de onderzoekers hun rapport definitief, en zenden dit onverwijld toe aan het college en de interne auditfunctie. Artikel De interne auditfunctie kan binnen een door het college te stellen termijn schriftelijk commentaar op het definitieve rapport van de onderzoekers aan het college zenden. 2. Het college toetst het definitieve rapport en stelt naar aanleiding hiervan en het eventuele commentaar als bedoeld in het vorige lid een eindoordeel vast dat het binnen twee maanden na afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn ter kennis brengt van de verantwoordelijke interne auditor van de interne auditfunctie. 3. Het eindoordeel kan als volgt luiden: a. het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing voldoet aan de in Nederland algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening, zoals bedoeld in artikel 2 van dit reglement; b. het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing voldoet aan de in Nederland algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening, zoals bedoeld in artikel 2 van dit reglement, maar is vatbaar voor verbetering; c. het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing voldoet niet aan de in Nederland algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening, zoals bedoeld in artikel 2 van dit reglement. 4. Indien het eindoordeel luidt als omschreven onder b of c van het vorige lid gaat het eindoordeel vergezeld van aanbevelingen respectievelijk aanwijzingen voor het treffen van maatregelen ter verbetering. 5. De verantwoordelijke interne auditor zal het eindoordeel met betrekking tot de toetsing aan interne belanghebbenden kenbaar maken. 6. De verantwoordelijke interne auditor kan het eindoordeel met betrekking tot de toetsing aan externe belanghebbenden kenbaar maken. Artikel In het geval dat het eindoordeel luidt als omschreven in artikel 13 lid 3 onder c, dient de interne auditfunctie binnen een door het college te stellen termijn een verbeterplan bij het college in, dat gebaseerd is op de bij het eindoordeel gegeven aanwijzingen. 2. Het in het eerste lid bedoelde verbeterplan dient te worden goedgekeurd door een daartoe door het college aangewezen persoon. 3. Na afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn vindt er een gesprek plaats tussen het college en de interne auditfunctie over het door de interne auditfunctie ingediende verbeterplan. 4. In het in het vorige lid bedoelde gesprek worden bindende afspraken gemaakt teneinde het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de interne auditfunctie binnen een bepaalde termijn aan de normen als bedoeld in artikel 2 te laten voldoen. 5. De in het vorige lid bedoelde afspraken worden door het college op schrift gesteld en ter ondertekening aan de interne auditfunctie gezonden. 6. Het college zal na afloop van de in vierde lid bedoelde termijn een hertoetsing laten uitvoeren bij de interne auditfunctie. 7. De hertoetsing geschiedt door ten minste twee onderzoekers, waarvan ten minste één onderzoeker een ander is dan degene, die de eerste toetsing heeft uitgevoerd. Artikel 7, lid 3, artikel 8, artikel 11, artikel 12 en artikel 13 zijn op de aanwijzing van de onderzoekers, respectievelijk op de procedure van de toetsing, van overeenkomstige toepassing. Artikel Indien het eindoordeel van de hertoetsing luidt als omschreven in artikel 13 lid 3 onder c stelt het college het bestuur daarvan in kennis. 2. De interne auditor, die werkzaam is bij de getoetste interne auditfunctie, is mede verantwoordelijk voor de uitkomst van de (her)toetsing. De in het vorige lid bedoelde in kennisstelling wordt daarom begeleid door een deugdelijk gemotiveerd voorstel om een tuchtrechtelijke procedure tegen de verantwoordelijke interne auditor(s) aanhangig te maken, onder overhandiging van het toetsingsdossier. 3. Het bestuur zal naar aanleiding van de omstandigheid als bedoeld in het eerste en tweede lid een tuchtrechtelijke procedure tegen de verantwoordelijke interne auditor(s) aanhangig maken, tenzij de redelijkheid of gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Reglement kwaliteitstoetsing internal auditors, pagina 4 van10

5 Artikel Het college kan besluiten het eindoordeel als bedoeld in artikel 13 lid 2 of het toetsingsdossier aan derden beschikbaar te stellen ten behoeve van een door deze derden uit te voeren beoordeling van de beroepsuitoefening door de betrokken interne auditors voorzover die hieraan verplicht zijn onderworpen. 2. Aan de terbeschikkingstelling als bedoeld in het eerste lid kunnen voorwaarden worden verbonden. Hoofdstuk III Overige bepalingen Artikel Jaarlijks brengt het college aan het bestuur een verslag uit omtrent zijn werkzaamheden, waaronder een geanonimiseerd overzicht van de eindoordelen naar aanleiding van de in het afgelopen jaar gehouden toetsingen. 2. Jaarlijks brengt het bestuur, na het in het eerste lid bedoelde verslag te hebben ontvangen, een geanonimiseerd verslag uit aan de leden van IIA-Nederland over de werkzaamheden van het college en de uitkomsten van de toetsingen. Artikel Voor het lid van IIA-Nederland dat betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij kennis neemt van feiten of omstandigheden waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, geldt buiten de gevallen voorzien in dit reglement een geheimhoudingsplicht ter zake van die gegevens. Van vertrouwelijke gegevens in het kader van de toetsing verkregen, kan geen verder en ander gebruik worden gemaakt dan bij of krachtens dit reglement is vereist. 2. De verantwoordelijke interne auditor draagt zorg voor de geheimhouding door voor of met hem werkzame personen van gegevens in het kader van de uitvoering van dit reglement waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. Van vertrouwelijke gegevens in het kader van de toetsing verkregen, kan geen verder en ander gebruik worden gemaakt dan bij of krachtens dit reglement is bepaald. 3. Een lid van IIA-Nederland, werkzaam als interne auditor, is ter zake van de voldoening aan de in dit reglement opgenomen verplichtingen tegenover het college en de onderzoekers ontheven van de plicht tot geheimhouding als bedoeld in artikel 7 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels. Artikel 19 De kosten van de toetsing door het college zijn volgens door het bestuur, op voorstel van het college, vast te stellen tarieven voor rekening van de interne auditfunctie. De tarieven worden door het bestuur aan de gewone leden van IIA-Nederland bekendgemaakt. Artikel 20 Het bestuur en het college zijn bevoegd om nadere voorschriften vast te stellen ter zake van de bij dit reglement geregelde onderwerpen. Artikel 21 Dit reglement maakt deel uit van het Reglement Gedrags- en beroepsregels, als bedoeld in artikel 19 van de Statuten. Artikel Het reglement treedt in werking op 1 januari Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement op de kwaliteitstoetsing voor interne auditors. Reglement kwaliteitstoetsing internal auditors, pagina 5 van10

6 Toelichting op het reglement op de kwaliteitstoetsing Algemeen De kwaliteit van de beroepsuitoefening van een interne auditor is niet voor iedereen altijd op eenvoudige wijze na te gaan. De werkgever zal door een onvoldoende inzicht in de wijze van beroepsuitoefening vaak moeite hebben zich een goed beeld van deze kwaliteit te vormen. Naast de verplichtingen tegenover de werkgever heeft de interne auditor natuurlijk ook verplichtingen jegens andere belanghebbenden die vertrouwen op een hoogwaardige kwaliteit van de beroepsuitoefening. Om deze redenen wordt door het bestuur van het IIA-Nederland effectief en efficiënt toezicht op de naleving van de vigerende normen voor de beroepsuitoefening van interne auditors van zeer groot belang geacht. Het toezicht houdt naast een controle op onder meer de toepassing van de vaktechnische normen tevens toezicht in op de naleving van de beroepsethiek. Het toezicht vindt plaats in de vorm van toetsing door onafhankelijke collega-auditors. Hierdoor wordt een professioneel oordeel over het kwaliteitsniveau van de beroepsuitoefening door interne auditors verkregen. Gekozen is voor de term (interne) auditor om hiermee aan te geven dat de interne auditors verschillende opleidingen kunnen hebben. Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit artikel zijn enkele definities van begrippen opgenomen. De definities dienen ter nadere bepaling van de begrippen, zoals deze in het reglement op de kwaliteitstoetsing worden gebruikt. De definitie van interne auditor geeft aan dat het reglement van toepassing is op alle (gewone) leden van IIA-Nederland. De definitie van een interne auditfunctie is ontleend aan de Nederlandse vertaling van de internationale IIA definitie: A department, division, team of consultants, or other practitioner(s) that provides independent, objective assurance and consulting services designed to add value and improve an organization's operations. The internal audit activity helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes. Hoofdstuk II Toetsing Artikel 2 Elke interne auditfunctie dient te beschikken over een stelsel van kwaliteitsbeheersing dat voldoet aan in Nederland algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening. De individuele interne auditor is gehouden zorg te dragen voor de realisering van deze eis. De normen zijn neergelegd in International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing en de Code of Ethics van IIA-Nederland, of worden door het bestuur - de leden gehoord - vastgelegd in nadere voorschriften en richtlijnen.

7 Het stelsel van kwaliteitsbeheersing omvat niet alleen de kwaliteitsborging van de uitgevoerde onderzoeken, doch omvat ook de algemeen organisatorische randvoorwaarden van de interne auditfunctie zoals: het charter, de positionering in de organisatie, het beleidskader, het personeelsontwikkelingsbeleid, de interne en externe relaties en het vaktechnisch instrumentarium. Artikel 3 In beginsel is de toetsing gericht op de beroepsuitoefening van individuele interne auditors. Teneinde de individuele interne auditor te beoordelen op de kwaliteit van zijn beroepsuitoefening zal de afdeling waarin hij werkzaam is aan toetsing worden onderworpen. Door deze benaderingswijze kan een goed beeld worden verkregen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van alle binnen die interne auditfunctie werkzame interne auditors en wordt er op efficiënte wijze te werk gegaan. Aan de individuele interne auditor wordt de inspanningsverplichting opgelegd om ervoor zorg te dragen dat de interne auditfunctie zijn medewerking aan de toetsing verleent. Artikel 4 De toetsing betreft een onderzoek naar de opzet en werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de interne auditfunctie. De aanpak van de toetsing is afhankelijk van de kwaliteit van het stelsel van kwaliteitsbeheersing, inclusief de wijze waarop de kwaliteitsbewaking, dat wil zeggen de controle door of namens de interne auditfunctie op de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de interne auditfunctie, plaatsvindt. Bij de beoordeling van de opzet en werking van het systeem van kwaliteitsbewaking zal ook dossieronderzoek plaatsvinden. Als de opzet en/of werking van het systeem van kwaliteitsbewaking onvoldoende blijkt, wordt de opzet van het stelsel van kwaliteitsbeheersing getoetst. Indien dit voldoet aan de algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening wordt door middel van aanvullend dossieronderzoek de werking hiervan beoordeeld. Indien het stelsel van kwaliteitsbeheersing in opzet en/of werking niet voldoet aan de algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening zal een dossieronderzoek van een relatief groot aantal onderzoeken plaatsvinden. Alle onderzoeken die vanuit een interne auditfunctie worden uitgevoerd zijn onderwerp van toetsing. Belastingadvisering, subsidieadvisering, organisatieadvisering, juridische dienstverlening, fraudeonderzoek vallen dus alle binnen het bereik van de toetsing indien zij vanuit een interne auditfunctie worden uitgevoerd. Artikel 5 Het doel van het reglement is een minimaal kwaliteitsniveau te garanderen van de beroepsuitoefening door interne auditors. Daarom vallen alle gewone leden van IIA-Nederland onder dit reglement. Hoewel binnen een interne auditfunctie met meerdere vestigingen meestentijds een uniform stelsel van kwaliteitsbeheersing zal worden gehanteerd kunnen er op vestigingsniveau toch verschillen in beroepsuitoefening zijn. Om die reden wordt toetsing op vestigingsniveau noodzakelijk geacht. De kwaliteitsbewaking bij interne auditfuncties met meerdere vestigingen dient dusdanig van opzet te zijn dat er een stelsel van kwaliteitsbewaking van de vestigingen van de interne auditfunctie in werking is. Een dergelijk systeem maakt onderdeel uit van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Een interne auditfunctie kan ook vestigingen hebben in het buitenland. De toetsing zal betrekking hebben op de maatregelen van kwaliteitsbewaking met betrekking tot de vestiging(en) in het buitenland. Het stelsel van kwaliteitsbeheersing van vestigingen in het buitenland zal niet ter plaatse worden beoordeeld. Echter, op verzoek van, en in overleg met de verantwoordelijke interne auditor kan ook het stelsel van kwaliteitsbeheersing van vestigingen in het buitenland worden beoordeeld als onderdeel van de kwaliteitstoetsing interne auditors. Artikel 6 De uitvoering van het reglement is opgedragen aan het college toetsing kwaliteit. Dit college heeft als algemene taak te waken over de kwaliteit van de beroepsuitoefening van interne auditors. Lid 3 bepaalt dat de leden van het college allen lid dienen te zijn van IIA-Nederland. Reglement kwaliteitstoetsing internal auditors, pagina 7 van10

8 Artikel 7 De toetsing van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door het college zal worden uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers. Om als onderzoeker te kunnen fungeren dient aan bepaalde criteria te worden voldaan. Het college wijst daartoe onderzoekers aan. De onderzoeker dient te beschikken over kennis en ervaring van het vereiste niveau. Het college is belast met de selectie van de onderzoekers en stelt per toetsing vast wie zal worden ingezet. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de grootte van de te onderzoeken interne auditfunctie, de specifieke kennis van de onderzoeker en de regio waaruit deze afkomstig is. Artikel 18 lid 1 legt een geheimhoudingsplicht op aan de onderzoekers ten aanzien van gegevens die in het kader van de toetsing zijn verkregen. Artikel 8 De toetsing vindt plaats aan de hand van vastgestelde standaardwerkprogramma s. Het bestuur zal nadere criteria vaststellen op grond waarvan een bepaald werkprogramma toepassing vindt. Artikel 9 Eenmaal per jaar selecteert het college een aantal interne auditfuncties die voor een toetsing in aanmerking komen. Ieder geselecteerde interne auditfunctie wordt hiervan op de hoogte gesteld. Tenminste zes weken voor de uitvoering van de toetsing wordt de interne auditfunctie op de hoogte gebracht van de datum van de toetsing en wordt medegedeeld wie als onderzoekers zullen optreden. Mocht blijken dat er geen of onvoldoende medewerking aan de toetsing wordt verleend dan wordt de interne auditfunctie gemaand alsnog medewerking te verlenen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven zal het college het bestuur hiervan in kennis stellen waarop deze tuchtrechtelijke stappen jegens één of meerdere betrokken interne auditors zal overwegen. Lid 4 van artikel 9 ziet dus op alle situaties waarin er door geen of onvoldoende medewerking van de interne auditfunctie geen eindoordeel door het college kan worden vastgesteld. De mogelijkheid bestaat om bij het college bezwaar te maken tegen een aangewezen onderzoeker. Het college zal binnen de gestelde termijn het bezwaar beoordelen. Indien het bezwaar gegrond wordt geacht zal een andere onderzoeker worden aangewezen. Artikel 10 Alle interne auditfuncties in Nederland zullen eens in de vier jaar worden getoetst. Afhankelijk van de uitkomsten van een laatste toetsing of in geval van bijzondere omstandigheden wordt een interne auditfunctie met een hogere periodiciteit getoetst. Artikel 11 Teneinde de toetsing nauwkeurig te kunnen uitvoeren is aan de interne auditfunctie de plicht opgelegd om de onderzoekers alle gegevens ter beschikking te stellen die deze nodig achten voor hun werkzaamheden. Indien zich over de wijze van uitvoering van de toetsing verschillen van inzicht voordoen tussen de onderzochte interne auditfunctie en de onderzoekers dient het college ter zake een uitspraak te doen. Vervolgens kan, indien een of beide partijen zich niet met deze uitspraak kan of kunnen verenigen, het bestuur gevraagd worden een definitieve beslissing te nemen. Artikel 12 Dit artikel ziet op de procedure die door de onderzoekers dienen te worden gevolgd nadat de feitelijke toetsing is afgerond. Allereerst dienen de onderzoekers in een afrondend gesprek na de toetsing hun bevindingen door te nemen met de interne auditfunctie. Dit gesprek kan ook kort na de dag of dagen van de daadwerkelijke toetsing plaatsvinden. Na het gesprek stellen de onderzoekers in concept hun rapport op en sturen dit naar de interne auditfunctie voor commentaar. Na afloop van de commentaartermijn maken de onderzoekers hun rapport definitief en sturen dit naar het college en de interne auditfunctie. Artikel 13 De interne auditfunctie wordt door het college in de gelegenheid gesteld commentaar op het definitieve rapport van de onderzoekers te geven. Het college beoordeelt het rapport van de onderzoekers en het eventueel ontvangen commentaar van de interne auditfunctie. Reglement kwaliteitstoetsing internal auditors, pagina 8 van10

9 Op grond van deze beoordeling stelt het college een eindoordeel vast. Het college kan oordelen dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing: voldoet aan algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening; voldoet aan algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening maar verbetering behoeft; of niet voldoet aan algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening. Indien het stelsel van kwaliteitsbeheersing voldoet maar vatbaar is voor verbetering of niet voldoet worden er door het college respectievelijk aanbevelingen dan wel aanwijzingen gegeven die ertoe moeten leiden dat het stelsel op termijn voldoet aan de algemene normen voor de beroepsuitoefening. Veronderstelt wordt dat de getoetste verantwoordelijke interne auditor de onderzoeksresultaten zal rapporteren aan interne belanghebbenden. Dit zijn personen of organen die verantwoordelijk zijn voor de interne auditfunctie of die een toezichthoudende taak hebben. De verantwoordelijke interne auditor kan de onderzoeksresultaten rapporteren aan externe belanghebbenden. Een limitatieve opsomming van belanghebbenden is echter op voorhand niet te geven. Artikel 1 geeft een definitie van belanghebbenden met daarbij een aantal voorbeelden. Artikel 14 In geval het stelsel van kwaliteitsbeheersing niet voldoet aan de eraan te stellen eisen is de interne auditfunctie gehouden een verbeterplan, gebaseerd op de aanwijzingen van het college, in te dienen. Onderdeel van de aanwijzingen van het college zal zijn dat het verbeterplan dient te worden voorgelegd aan en goedgekeurd door één van de personen die door het college worden aangedragen. Deze personen worden door het college aangewezen om als beoordelaar van het verbeterplan op te treden. De kosten hiervoor dienen door de interne auditor(s) te worden gedragen. Andere aanwijzingen kunnen zijn dat een specifieke cursus dient te worden gevolgd of dat omstandigheden die niet in lijn zijn met de International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing en de Code of Ethics. Het college zal vervolgens met de verantwoordelijke interne auditor in gesprek gaan en aan de hand van het verbeterplan bindende afspraken met de interne auditor(s) maken teneinde het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de interne auditfunctie binnen een bepaalde termijn aan de normen als bedoeld in artikel 2 van het reglement te laten voldoen. De afspraken zullen in een document worden vastgelegd. Na afloop van een bepaalde periode zal een hertoetsing plaatsvinden. Artikel 15 Indien het eindoordeel bij de hertoetsing wederom inhoudt dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing niet voldoet aan de in Nederland algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening zal het college het bestuur daarvan op de hoogte brengen. Alhoewel de kwaliteitstoetsing is opgezet als kwaliteitstoets van de interne auditfunctie, blijft de individuele interne auditor verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden. Het college zal daarom het bestuur, onder overlegging van het toetsingsdossier, voorstellen een tuchtzaak tegen de verantwoordelijke interne auditors aan te spannen. Het is in deze gevallen namelijk aannemelijk dat de betrokken interne auditor (of meerdere interne auditors) bewust zijn beroep op een onvoldoende niveau uitoefent. In geval het bestuur door het college op de hoogte wordt gebracht van een dergelijke herhaalde negatieve uitkomst van de toetsing zal zij een tuchtzaak jegens de betrokken interne auditor(s) aanspannen. Alleen de redelijkheid en/of een zwaarwegende reden kan dan derogerend werken. Artikel 16 Teneinde samenwerking met andere toetsende organisaties mogelijk te maken, heeft het college de mogelijkheid het toetsingsdossier of het eindoordeel onder voorwaarden aan derden ter hand te stellen. Het moet hier gaan om een toetsing waaraan de interne auditor of de interne auditfunctie verplicht is onderworpen (bijvoorbeeld uit overeenkomst zoals lidmaatschap). Reglement kwaliteitstoetsing internal auditors, pagina 9 van10

10 Hoofdstuk III Overige bepalingen Artikel 17 Elk jaar stelt het college, ten behoeve van het bestuur, een verslag op van zijn werkzaamheden over het afgelopen jaar, waaronder een overzicht van de eindoordelen. Nadat het bestuur het verslag van het college heeft ontvangen, brengt het bestuur verslag uit aan de leden omtrent de resultaten van de toetsingen en de werkzaamheden van het college. Artikel 18 Dit artikel bevat regels inzake de geheimhouding. Het eerste lid legt de leden van IIA-Nederland, betrokken is bij de uitvoering van dit reglement, een geheimhoudingsplicht op met betrekking tot feiten en omstandigheden verkregen bij de de uitvoering van dit reglement. Voor wat betreft de getoetste interne auditor bestaat een geheimhoudingsplicht voor de interne auditor zelf maar hij/zij dient ook te zorgen voor een geheimhoudingsplicht van andere personen. Dit kunnen aan de organisatie verbonden personen zijn, zoals bestuurders, commissarissen, maar ook andere voor hem werkzame personen als uitzendkrachten, stagiaires en gedetacheerd personeel. De geheimhoudingsplicht geldt voor vertrouwelijke gegevens in het kader van de toetsing. Ontheffing van de geheimhoudingsplicht ontstaat alleen op basis van bepalingen in het reglement, zoals het informeren van belanghebbenden volgens artikel 13 lid 5. Veelal zullen werknemers van een organisatie onderworpen zijn aan een algemene geheimhoudingsplicht van de werkgever. De inspanningsverplichting van de interne auditor voor het verkrijgen van medewerking van de organisatie, volgens artikel 3 lid 2 van dit reglement, zal o.m. bestaan uit het opheffen door de werkgever van de geheimhoudingsplicht van de werknemer/interne auditor. Ter voldoening van de verplichtingen ingevolge het reglement is de interne auditor ontheven van de plicht tot geheimhouding als bedoeld in artikel 7 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels. Artikel 19 Om de uitvoering van het reglement te bekostigen wordt de interne auditfunctie, per toetsing een bedrag in rekening gebracht. Het tarief voor de toetsingen wordt door het bestuur vastgesteld en bekendgemaakt. Het betreft hier tarieven voor toetsingen door het college. Artikel 20 Op basis van deze bepaling kunnen door het bestuur en college in nadere voorschriften aanvullende regels worden gesteld. Reglement kwaliteitstoetsing internal auditors, pagina 10 van10

B4 Reglement Kwaliteitsonderzoek NOREA (RKON) Preambule

B4 Reglement Kwaliteitsonderzoek NOREA (RKON) Preambule Preambule Een hoofddoel van NOREA is: het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de leden, voor zover deze beroepsuitoefening binnen het vakgebied, IT-auditing, valt of daaraan raakt

Nadere informatie

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging REGLEMENT op de tuchtrechtspraak voor de leden van IIA-Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging De raad van tucht Artikel 1 1 De raad van tucht is belast met de behandeling van

Nadere informatie

Het bestuur heeft bij de bepaling van de reikwijdte van het kwaliteitsonderzoek het volgende in overweging

Het bestuur heeft bij de bepaling van de reikwijdte van het kwaliteitsonderzoek het volgende in overweging Aan: De leden van NOREA Van: Het bestuur Datum: 21 september 2010 Betreft: Aanbieding concept Reglement Kwaliteitsonderzoek NOREA 1 Inleiding NOREA heeft onder andere ten doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening

Nadere informatie

Het Bestuur legt deze versie voor aan de leden ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering d.d. 9 december

Het Bestuur legt deze versie voor aan de leden ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering d.d. 9 december Aan: De leden van NOREA Van: Het Bestuur Datum: 1 december 2010 Betreft: Aanbieding concept Reglement Kwaliteitsonderzoek NOREA 0 Status document Op 21 september 2010 heeft het Bestuur het concept Reglement

Nadere informatie

REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016

REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016 REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016 De

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen

Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep;

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot wijziging procedure rondom toetsing van accountantskantoren

Onderwerp: Voorstel tot wijziging procedure rondom toetsing van accountantskantoren Leusden, 29 februari 2016 Onderwerp: Voorstel tot wijziging procedure rondom toetsing van accountantskantoren Geachte collega accountant, Het maatschappelijk verkeer heeft baat bij een goede beroepsuitoefening

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Verordening op de Raad voor Toezicht

Verordening op de Raad voor Toezicht Verordening op de Raad voor Toezicht De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep;

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal

Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal Versie: 3.51 Datum: februari 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Procedure... 3 Artikel 2 Aanvraagprocedure... 3 Artikel 3 Beoordelingsprocedure...

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

B4.2 Stappenplan Kwaliteitsonderzoek NOREA

B4.2 Stappenplan Kwaliteitsonderzoek NOREA Preambule Met de aanvaarding van het Reglement Kwaliteitsonderzoek NOREA (hierna RKBN) op 1 januari 2009 verplicht de IT-auditor zich en daarmee de IT-auditorganisatie waarin de IT-auditor werkzaam is,

Nadere informatie

Reglement vertrouwenspersoon en onderzoekscommissie klokkenluiders HZ. Stichting HZ. - preambule

Reglement vertrouwenspersoon en onderzoekscommissie klokkenluiders HZ. Stichting HZ. - preambule Reglement vertrouwenspersoon en onderzoekscommissie klokkenluiders HZ Stichting HZ - preambule In aanvulling op de voor alle betrokkenen van de HZ geldende regels en de integriteitcode vindt de HZ het

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid REGLEMENT KLACHTENPROCEDURE van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid op: 12 september

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Reglement vertrouwenspersoon en klachtencommissie ongewenst gedrag HZ. Stichting HZ. - preambule

Reglement vertrouwenspersoon en klachtencommissie ongewenst gedrag HZ. Stichting HZ. - preambule Reglement vertrouwenspersoon en klachtencommissie ongewenst gedrag HZ Stichting HZ - preambule In aanvulling op de voor alle betrokkenen van de HZ geldende regels en de integriteitcode vindt de HZ het

Nadere informatie

De accountantspraktijk waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één

De accountantspraktijk waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep;

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen november 2007 Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsomschrijvingen zoals

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

Verordening accountantsorganisaties

Verordening accountantsorganisaties Verordening accountantsorganisaties De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op artikel 19, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op het accountantsberoep; Overwegende

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Versie 10-11-2016 2 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 2 Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid ( )

Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid ( ) Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid (201 1-2015) Artikel 97: Werkingssfeeronderzoeken 1. Het Technisch Bureau Bouwnijverheid stelt namens partijen werkingssfeeronderzoeken

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding KLACHTENREGELEMENT Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie Verhuurder: WWV De Volharding Bestuur: Het bestuur van WWV De Volharding. Huurder: a. De huurder

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: werknemer: de persoon die werkt of heeft gewerkt voor de Veiligheidsregio Utrecht zoals bedoeld in

Nadere informatie

- de NBA haar leden helpt hun bijzondere rol in de maatschappij te vervullen;

- de NBA haar leden helpt hun bijzondere rol in de maatschappij te vervullen; Reglement Commissie Vertrouwenspersonen NBA Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, gelet op de artikelen 3, onderdeel a en 11, eerste lid van de Wet op het accountantsberoep;

Nadere informatie

Reglement Naleving. Artikel 1 Definities

Reglement Naleving. Artikel 1 Definities Reglement Naleving Artikel 1 Definities 1. Onder de cao wordt verstaan de Cao voor de Bouwnijverheid. Daaronder wordt mede verstaan de Cao Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bouwnijverheid. 2. Onder partijen

Nadere informatie

Reglement Klacht en Tuchtzaken

Reglement Klacht en Tuchtzaken Reglement Klacht en Tuchtzaken Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: De vereniging: NEVOA, Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs. De algemene vergadering:

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE Inhoudsopgave KLACHTENPROCEDURE... 3 Artikel 1. Klachtenregeling... 3 Artikel 2. Behandeling van de klacht... 3 Artikel 3. Beroep op het bestuur... 3 Artikel 4. Beroep

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland.

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland. Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederlan Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Commissie: de Geschillencommissie; Stichting Deurwaarders Collectief

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

Reglement Geschillencommissie. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie Reglement Geschillencommissie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Samenstelling en benoeming van de commissie... 3

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling)

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling) Regeling: Klokkenluidersregeling Datum: 24-05-2016 Kenmerk: BGTN7386 Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling) De gemeenschappelijke regeling WOZL en de

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH.

REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH. REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH. DEFINITIES. Artikel 1. 1. Instelling: de in Nederland gevestigde vereniging genaamd: NGVH. 2.

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Reglement Verantwoordingsorgaan 1 REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het fonds zijn van overeenkomstige toepassing

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie

Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie In werking 01-07-2014 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Externe klachtenregeling Samen Spelen. 3.1 Inleiding

Externe klachtenregeling Samen Spelen. 3.1 Inleiding Externe klachtenregeling Samen Spelen 3.1 Inleiding Samen Spelen is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Dit is een stichting kan worden ingeschakeld door ouders van kinderdagverblijven,

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010 De klachtenregeling bevat: Klachtenregeling Overzicht contactpersonen Sexuele intimidatie Pest protocol Algemene toelichting VBKO Artikel 14 wet PO Reglement Landelijke Klachtencommissie Procedure Landelijke

Nadere informatie

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 Inwerking getreden 22 juni 2006 Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 AANHEF Het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland; Gelet op artikel 5 lid 3, artikel 11 lid 1 sub 1 c

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht Fondsdocumenten SNPF Reglement Raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundige personen die

Nadere informatie

Klachtenreglement voor naastbetrokkenen

Klachtenreglement voor naastbetrokkenen Klachtenreglement voor naastbetrokkenen 1 Doelstelling - Tegemoet komen aan de klager en zo mogelijk oplossen van diens onvrede. - Bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de zorg. 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Preambule NWO beschouwt het als haar taak om te waken over de kwaliteit van het door NWO gefinancierde wetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 CVDR Officiële uitgave van Metropoolregio Eindhoven. Nr. CVDR425614_1 28 juni 2017 Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, besluit;

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging;

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging; Reglement Tuchtzaken Het Reglement Tuchtzaken is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld op 15 juni 2011 door het besluit van de algemene ledenvergadering Algemeen Preliminair Begripsomschrijving Voor de

Nadere informatie

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Algemene bepalingen Interne procedure De Commissie integriteit Universiteit

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder:

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder: KLACHTENREGLEMENT INLEIDING Shared Value Groep hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is en blijft echter mensenwerk, hoe zorgvuldig daarbij ook te

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Preambule De klokkenluidersregeling/ regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Vitus

Nadere informatie

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht;

dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht; Klokkenluidersregeling KSU Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Versie Datum Wijzigingen 1.0 Initieel document Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012

Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012 Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012 De Rabobank heeft een regeling getroffen voor de behandeling van geschillen tussen een medewerker en de bank omtrent de arbeid, de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid

KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid Vastgesteld College van Bestuur: 1 november 2013 Instemming OR: 11 oktober 2013 Vastgesteld

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure

Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure Pagina 31 Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure Artikel 1. Begripsbepalingen De in de statuten en het pensioenreglement gebruikte begripsbepalingen worden geacht deel uit te maken van dit reglement.

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 258 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders

Nadere informatie

3 Benoeming en ontslag van de externe klachtenfunctionaris

3 Benoeming en ontslag van de externe klachtenfunctionaris Klachtenreglement Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid Versie 1 12 10 2007 Reglement goedgekeurd door Bestuur, van kracht per 1 11 2007 Versie 2 02 06 2014 Wijziging goedgekeurd door Bestuur,

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs. ( Klokkenluidersregeling )

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs. ( Klokkenluidersregeling ) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs ( Klokkenluidersregeling ) Preambule De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 01-09-2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1 De contactpersoon...

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 19 Landsverordening Sociaal-Economische Raad 1 Hoofdstuk 1. Instelling en taak Artikel 1 Er is een Sociaal-Economische Raad, hierna genoemd de Raad.

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS 1 STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS STATUTEN zoals deze luiden met ingang van 17 februari 2015 BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATIE Artikel 1

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Concept ter bespreking : [10-01-2017] Vastgesteld door de Directie : [10-01-2017] Vastgesteld

Nadere informatie