ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: 30-03-2014"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: Artikel 1. Definities 1. TheWebLab: ABinteractive EZ gevestigd te Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met TheWebLab een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie TheWebLab een offerte daartoe heeft uitgebracht. 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document. 4. Account: de online omgeving in de vorm van een klantenpaneel welke aan opdrachtgever door TheWebLab ter beschikking wordt gesteld met als doel dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren. 5. Dienst: de specifieke dienst die TheWebLab met opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de offerte, factuur of overeenkomst. 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen TheWebLab en Opdrachtgever krachtens welke TheWebLab de Dienst zal uitvoeren. 7. Website: dan wel subdomeinen en andere extensies. 8. Website Development: ontwikkeling van een website met Content Management Systeem (CMS) conform afspraak met de Opdrachtgever. 9. Domeinnaam: een domeinnaam ofwel internetadres, geregistreerd door TheWebLab uit naam van de Opdrachtgever. 10. Webhosting: een webhosting pakket (webruimte en dataverkeer) gekoppeld aan een domeinnaam, geschikt voor het hosten en beheren van een website (door middel van Direct Admin) en het verzenden, ontvangen en beheren van Pakket: een webhosting pakket gekoppeld aan een domeinnaam, geschikt voor het verzenden, ontvangen en beheren van en domeinnaam. 12. Service Pakket: een overeenkomst waarbij TheWebLab de aangegeven services en diensten verzorgt voor de Opdrachtgever conform de specificaties van het gekozen Service Level. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TheWebLab en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Artikel 3. Offertes 1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 2. TheWebLab kan niet aan zijn facturen, offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de facturen, offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3. Een offerte wordt, tenzij anders overeengekomen, per als een PDF bestand toegestuurd. 4. De overeenkomst is gesloten, nadat Opdrachtgever de offerte per bevestigd heeft. 1

2 5. TheWebLab is slechts aan zijn offerte gebonden indien de Opdrachtgever binnen een termijn van 30 dagen na de offertedatum bevestigt hiermee akkoord te gaan. 6. De prijzen in een offerte, aanbieding of overeenkomst worden duidelijk zowel Exclusief BTW als Inclusief BTW vermeld. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 1. TheWebLab zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 2. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal TheWebLab zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling. 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TheWebLab aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TheWebLab worden verstrekt. 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TheWebLab zijn verstrekt, heeft TheWebLab het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de als dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 5. Het is TheWebLab toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever. 6. TheWebLab behoudt zich het recht voor om werkzaamheden door derden uit te laten voeren, oftewel om werk uit te besteden. 7. TheWebLab behoudt zich het recht om materiaal, producten of diensten bij derden in te kopen en eventueel door te verkopen aan de Opdrachtgever. 8. De uitvoering zal overeenkomstig de in de offerte vermeldde werkzaamheden bevatten. Indien extra werkzaamheden gewenst zijn, zal hiervoor een nieuwe offerte overlegd worden door TheWebLab, welke na akkoord van Opdrachtgever de voorgaande offerte vervangt. 9. TheWebLab heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens TheWebLab niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden. Artikel 5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst tussen TheWebLab en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van het desbetreffende project, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 2. Indien de overeenkomst Website Development betreft, zal de overeenkomst na oplevering, oftewel het online gaan van de website, aflopen en zullen TheWebLab en Opdrachtgever geen verplichtingen meer hebben, uitgesloten de dan nog lopende betalingsverplichting of andere afgenomen diensten of producten. 2

3 3. Indien de overeenkomst abonnementsvorm Service Pakket betreft, bedraagt de minimale duur van de overeenkomst 1 (één) kwartaal ofwel 3 (drie) maanden. Deze periode wordt na een kwartaal automatisch verlengd. 4. Indien de overeenkomst abonnementsvorm Webhosting of Pakket betreft, bedraagt de minimale duur van de overeenkomst 1 (één) kwartaal ofwel 3 (drie) maanden. Deze periode wordt na een kwartaal automatisch verlengd. 5. Indien de overeenkomst abonnementsvorm Domeinnaam betreft, bedraagt de minimale duur van de overeenkomst 1 (één) jaar. Deze periode wordt na een jaar automatisch, stilzwijgend verlengd. 6. Indien de Opdrachtgever heeft aangegeven een afwijkende betalingstermijn te willen hanteren dan is de duur van de overeenkomst gelijk aan de gekozen betalingstermijn. De overeenkomst wordt automatisch verlengd bij afloop van de door de Opdrachtgever gekozen betalingstermijn. 7. Lid 6 geldt niet voor Domeinnamen, welke altijd een minimale Overeenkomst van één jaar aangaan. Specifieke extensies zoals.tk en.gr kunnen een Overeenkomst hebben van 2 (twee) jaar. 8. TheWebLab hanteert de volgende betalingstermijnen: 1 (één) kwartaal (3 maanden), 1 (één) half jaar (6 maanden) en 1 (één) jaar (12 maanden). Deze termijnen gelden voor de abonnementsvormen Service Pakket, Webhosting en Pakket. 9. Een betalingstermijn, beschreven in artikel 8, kan door de Opdrachtgever gekozen worden (a) tijdens het plaatsen van een bestelling via (b) door een wijziging via het klantenpaneel of (c) door per contact op te nemen met TheWebLab. 10. De kosten voor Webhosting, pakketten en Domeinnamen zullen jaarlijks verhoogd worden met de jaarlijkse inflatie (volgens CBS Consumentenprijsindex) 11. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via de Website (het contact formulier), middels het Klantenpaneel en via opzeggen. 12. Een opzegging is pas definitief na bevestiging van TheWebLab. Artikel 6. Levering en levertijd 1. Alle door TheWebLab genoemde termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt, zal TheWebLab de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 2. Overschrijding van overeengekomen levertijden geven in geen geval recht op schadevergoeding. Artikel 7. Wijzigingen overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 2. Alle kwalitatieve en/of kwantitatieve wijzigingen in de overeenkomst, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. 3

4 Deze extra kosten zullen tijdig overlegd worden en pas worden voltrokken na toestemming van Opdrachtgever. 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. 4. Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van TheWebLab op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan TheWebLab een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben. Artikel 8. Overmacht 1. TheWebLab is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het -verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TheWebLab geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TheWebLab niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 3. TheWebLab kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. 4. Indien deze periode langer duurt dan acht weken, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5. Voor zover TheWebLab tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TheWebLab gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Artikel 9. Betaling 1. Facturatie geschiedt overeenkomstig de op de offerte genoemde momenten, met in achtneming van artikel Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door TheWebLab aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 3. TheWebLab accepteert enkel betaling via bankoverschrijving, ideal, PayPal of Google Wallet. Contante betalingen zijn alleen mogelijk na uitvoerig overleg tussen TheWebLab en Opdrachtgever en binnen de omgeving Amsterdam. Bedragen boven de 800,- kunnen nooit contact betaald worden. Betaling per PIN is niet mogelijk. 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. 5. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te 4

5 voldoen, kan opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. 6. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is TheWebLab voorts gerechtigd: A: de nakoming van de jegens opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn indien TheWebLab het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen; dan wel B: zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. 7. Indien Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 1. Het in het kader van de overeenkomst door TheWebLab geleverde blijft volledig eigendom van TheWebLab totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met TheWebLab gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen. 2. Het door TheWebLab geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Artikel 11. Intellectueel Eigendom 1. TheWebLab behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 2. TheWebLab heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 3. Door TheWebLab ontwikkelde websites zijn volledig White Label wat betekend dat TheWebLab nooit zonder toestemming van de Opdrachtgever logo s of merknamen van TheWebLab of ABinteractive op het voor de eindgebruiker zichtbare deel van de ontwikkelde website van de Opdrachtgever zal plaatsen. 4. TheWebLab kan niet garanderen dat de backend (zoals het Content Management Systeem) van de voor de Opdrachtgever ontwikkelde website vrij is van merknamen en logo s van derden partijen. 5. Copyright informatie welke is verwerkt in de backend en scripting van de door TheWebLab geleverde website mogen nimmer worden verwijderd, tenzij 5

6 schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien deze wel zijn verwijderd komen de kosten van een eventuele schadevergoeding voor de Opdrachtgever. Artikel 12. Verplichtingen Opdrachtgever 1. Opdrachtgever stelt TheWebLab steeds op de hoogte van enige wijzigingen in (bedrijfs)naam, adres, en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer. 2. Opdrachtgever vrijwaart TheWebLab van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke. Artikel 13. Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van TheWebLab is beperkt tot herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 2. TheWebLab is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TheWebLab is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie. 3. TheWebLab is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie ten gevolge van (technische) fouten in geleverde producten/diensten. 4. TheWebLab aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door gebruik van scripts, programma's, applicaties of andere inhoud of opmaakmethodes welke niet door TheWebLab geleverd en geconfigureerd zijn. 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TheWebLab. Artikel 14. Hosting en aanverwante diensten 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of diensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende juridische legaal zou zijn). 3. TheWebLab hanteert een klachtenprocedure waarmee derden ( klagers ) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van TheWebLab gerechtvaardigd is, is TheWebLab gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is TheWebLab in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. 6

7 TheWebLab zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure. 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is TheWebLab gerechtigd hiervan aangifte te doen. TheWebLab kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties TheWebLab verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek. 5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is TheWebLab gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen. 6. Opdrachtgever vrijwaart TheWebLab voor alle schade als gevolg van bovenstaande. TheWebLab is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van TheWebLab in het kader van de klachtprocedure. 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van TheWebLab of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks TheWebLab, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt (bijvoorbeeld; SPAM). TheWebLab zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen en eventuele schade wordt op Opdrachtgever verhaald. 8. Opdrachtgever zal zich inspannen om zich te houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan. 9. Zonder toestemming van TheWebLab is het Opdrachtgever verboden de door TheWebLab verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen. Arikel 15. Webhosting 1. Naast de in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen die van toepassing zijn op hosting en aanverwante diensten, zijn specifiek voor de door TheWebLab aangeboden dienst Webhosting de in dit artikel genoemde bepalingen van toepassing. 2. TheWebLab maakt voor de door haar aangeboden Webhosting pakketten (http://www.theweblab.nl/diensten/webhosting) gebruik van DirectAdmin. 3. Zoals aangegeven op de Website biedt TheWebLab webhosting pakketten aan met een uptime garantie van 99%. 4. De in lid 3 van dit artikel genoemde percentages uptime garantie zijn in geen geval van toepassing indien er sprake is van storingen en/of overmacht zoals omschreven in artikel De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups, tenzij Opdrachtgever een Service Pakket van level 2 of 3 heeft afgenomen zoals beschreven in artikel 26 en artikel 18 lid Opdrachtgever kan, indien het zelf niet over een (recente) back-up beschikt, een back-up opvragen bij TheWebLab. Voor het opvragen van een back-up en het eventueel herstellen van de back-up zijn kosten verbonden, welke vooraf aan de Opdrachtgever bekend worden gemaakt. 7. TheWebLab kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een incomplete backup. 7

8 Artikel 16. Domeinnamen en IP-adressen 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat TheWebLab voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een Domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. TheWebLab vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. 3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt TheWebLab schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. 4. TheWebLab is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TheWebLab. 5. Indien TheWebLab een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal TheWebLab medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht, verhuur, verkoop of opzegging van deze domeinnaam. 6. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. 7. TheWebLab heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling. 8. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is TheWebLab gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 9. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van TheWebLab en kunnen bij een eventuele verhuizing/ opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van TheWebLab onder hetzelfde IP-adres opereren. 10. TheWebLab heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen. Artikel 17. Connectiviteit 1. Elke maand zal er worden gekeken naar het verbruik van de Opdrachtgever. Indien het Webhosting pakket of pakket niet meer voldoet aan het actuele gebruik van dataverkeer en/of webruimte van Opdrachtgever, kan het pakket worden aangepast. Een vermeerdering (naar bijvoorbeeld een groter pakket) zal direct worden doorgevoerd en gefactureerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van de periode van de Overeenkomst. 2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen. 8

9 3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. 4. TheWebLab kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is TheWebLab bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt. Artikel 18. Beschikbaarheid van webhosting & domeinnamen 1. TheWebLab zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door TheWebLab opgeslagen data te realiseren. 2. TheWebLab zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-todate te houden. TheWebLab is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). TheWebLab is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt. 3. TheWebLab zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van TheWebLab. TheWebLab kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn. 4. TheWebLab heft kosten om reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever voorgenoemde is overeengekomen door het afnemen van een Service Pakket van level 2 of 3. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij TheWebLab opgeslagen data te maken. 5. Indien naar het oordeel van TheWebLab een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van TheWebLab of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmacht verzenden van of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is TheWebLab gerechtigd maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Artikel 19. Storingen en overmacht 1. TheWebLab heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. TheWebLab zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. TheWebLab is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. 2. TheWebLab heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal TheWebLab zich inspannen om 9

10 Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. TheWebLab is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo n aanpassing. 3. TheWebLab zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat TheWebLab door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van TheWebLab kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.. Artikel 20. Website Ontwikkeling 1. Deze voorwaarden gelden specifiek voor het product Website Development. Op alle producten/diensten van TheWebLab zijn naast deze specifieke voorwaarden, altijd de Algemene Voorwaarden van toepassing. 2. De website: de door TheWebLab voor de Opdrachtgever ontwikkelde website. 3. WordPress: het Content Management Systeem 4. TheWebLab zal de website realiseren conform het door de Opdrachtgever afgenomen pakket, eventueel aangevuld met de wensen van de Opdrachtgever die schriftelijk aan TheWebLab kenbaar zijn gemaakt en door TheWebLab zijn bevestigd. 5. Bij de prijs van het pakket zit standaard inbegrepen: ontwerp van de website, installatie en configuratie van WordPress, module contact formulier, simpele sociale media integratie zoals een like button of deelknop, vullen van de website met door de Opdrachtgever aangeleverde content tot het aantal pagina s beschreven in het pakket, het aanmaken en configureren van een Google Analytics account. 6. TheWebLab kan de website uitbreiden met de modules die op de website van TheWebLab vermeld staan (http://www.theweblab.nl/diensten/website-latenmaken/). De gewenste modules worden kosteloos geïnstalleerd tenzij dit anders is aangegeven door TheWebLab, bijvoorbeeld in het geval van maatwerk. Modules worden enkel geïnstalleerd in overleg met de Opdrachtgever. 7. Na oplevering van de website is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor aanpassingen aan de website en content, het up-to-date houden van WordPress, het beheren van de webhosting en account(s). 8. De Opdrachtgever kan de in punt 7 genoemde zaken uitbesteden aan TheWebLab conform het afgenomen Service Pakket en/of door het TheWebLab vastgestelde uurtarief. 10

11 9. Op moment van publiceren zal de website goed functioneren op computers met een beeldformaat vanaf 1024 x 786 pixels en op laatste versie van alle gangbare browsers waaronder Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari en Opera. De laatste versie van de browsers wordt vastgesteld op de opleverdatum van de website. 10. Indien het een responsive website betreft, zoals overeengekomen tussen de Opdrachtgever en TheWebLab, zal de website goed functioneren op apparaten met een klein scherm zoals smartphones en tablets. 11. TheWebLab kan niet garanderen dan de website in iedere browser exact hetzelfde wordt weergegeven, daar verschillende browsers een website op een andere manier renderen waarbij er (kleine) verschillen in de weergave van de website kunnen ontstaan. 12. TheWebLab zal naar vermogen haar best doen om de wensen van de Opdrachtgever tegemoet te komen. 13. Om een goede werking van de website te garanderen, is afname van hosting TheWebLab standaard. In overleg kan, in uitzonderlijke gevallen, hiervan afgeweken worden. Het gevolg is dan dat TheWebLab niet verantwoordelijk is voor het blijven functioneren van de website na een garantietermijn van 30 dagen, zoals verder beschreven in lid Indien de Opdrachtgever een Domeinnaam of Webhosting pakket afneemt bij derden, kan TheWebLab geen garantie bieden voor het goed functioneren en de beschikbaarheid van: de website, webhosting account, domeinnaam en verwante activiteiten. Daarnaast worden er kosten conform het uurtarief in rekening gebracht indien (A) TheWebLab met derden moet overleggen en (B) meerwerk moet uitvoeren om het door TheWebLab geleverde dienst of product goed te laten functioneren. 15. Een goede communicatie is nodig om een project af te kunnen ronden binnen een redelijke termijn. TheWebLab heeft hierbij de plicht om s binnen een termijn van 2 weken te beantwoorden. Gewoonlijk zal dit binnen enkele dagen zijn. Indien opdrachtgever langer dan 2 maanden geen reactie geeft, behoudt TheWebLab zich het recht voor om het al gemaakte materiaal te gebruiken voor andere projecten. Artikel 21. Service Pakketten 1. Deze voorwaarden gelden specifiek voor de dienst Service Pakket. Op alle producten/diensten van TheWebLab zijn naast deze specifieke voorwaarden, altijd de Algemene Voorwaarden van toepassing. 2. De diensten die worden aangeboden door TheWebLab in de vorm van een Service Pakket zijn te bekijken op de website van TheWebLab (http://www.theweblab.nl/diensten/service/) 3. Service Pakketten zijn alleen toepasbaar op websites die door TheWebLab ontwikkeld zijn. Zie ook artikel 20 lid Er kan geen service (in welke vorm dan ook) geleverd worden aan website die elders dan bij TheWebLab gehost worden. Zie ook artikel 20 lid Service Pakketten worden automatisch verlengd met de reeds overeengekomen periode, met een minimum van 1 kwartaal (3 maanden). 6. Een Service Pakket wordt aangegaan voor een minimale periode van 1 kwartaal (3 maanden). Voor het verlopen van een Service Pakket wordt de Opdrachtgever per op de hoogte gesteld. De Opdrachtgever kan 11

12 desgewenst het Service Pakket opzeggen of wijzigen via het klantenpaneel of via Een opzegging of wijziging is alleen geldig na schriftelijke bevestiging van TheWebLab. 8. De kosten voor het onderhoud zullen jaarlijks verhoogd worden met de jaarlijkse inflatie. (volgens CBS Consumentenprijsindex) 9. Service Level 2 is inclusief: a. installatie van WordPress updates, b. installatie updates voor door TheWebLab geïnstalleerde modules en software, c. het beheren van de webhosting en/of en Google Analytics account(s) van de Opdrachtgever waaronder (1) het aanmaken van e- mail adressen, (2) beheren van spamfilters en autoresponders, (3) het uitlezen van statistieken zoals Google Analytics, d. wekelijkse back-ups en op aanvraag het herstellen van back-ups e. periodiek onderhoud waaronder (1) controleren of de website correct functioneert en (2) oplossen van kleine fouten ontstaan door het updaten van de software of door aanpassingen uitgevoerd door TheWebLab 10. Service Level 3 is inclusief: a. in lid 9 genoemde onderdelen (a t/m e) plus b. dagelijkse back-ups en op aanvraag het herstellen van back-ups c. website monitoring en rapport op aanvraag 11. TheWebLab is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van fouten of het disfunctioneren van de website door het installeren van door derden geleverde software. TheWebLab zal echter naar vermogen proberen fouten te verhelpen waarbij de website mogelijk tijdelijk onbeschikbaar wordt. 12. TheWebLab zal bij het aanbrengen van wijzigingen of updates aan de website proberen dit zo veel mogelijk buiten kantooruren te realiseren. TheWebLab kan echter niet uitsluiten dat de website van de Opdrachtgever hinder ondervind zoals tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Artikel 22. Uurtarief en maatwerk 1. TheWebLab kan conform uurtarief ingehuurd worden voor het uitvoeren van maatwerk en andere taken die betrekking hebben op de afgenomen diensten en producten. 2. Het uurtarief wordt ook in rekening gebracht als TheWebLab onvoorziene taken moet uitvoeren zoals elders beschreven in de Overeenkomst. 3. Het uit te voeren werk wordt besproken tussen de Opdrachtgever en TheWebLab waarna deze schriftelijk wordt overeengekomen en bevestigd. 4. TheWebLab probeert altijd een indicatie te geven van de kosten indien deze naar eigen inzicht een redelijke schatting kan maken. Deze indicatie is echter geen garantie of bindende prijs, waarbij de kosten altijd lager of hoger kunnen uitvallen. 5. TheWebLab houdt haar uren bij met behulp van een digitale time tracker, welke TheWebLab met zorgvuldigheid en eerlijkheid zal bedienen. Met in achtneming van lid Indien door technische gebreken of storingen de bijgehouden uren verloren gaan zal TheWebLab naar eigen schatting en eerlijkheid het aantal uren bepalen. Met in achtneming van lid 7. 12

13 7. Minimaal wordt er 1 (één) uur gefactureerd. Uren worden vervolgens tot halve (30 minuten) dan wel hele uren (60 minuten) naar boven afgerond. 8. Het uurtarief staat, exclusief BTW, vermeld op de website van TheWebLab (http://www.theweblab.nl/diensten/service/). Op de factuur staat het uurtarief inclusief en exclusief BTW. 9. Gemaakte uren worden maandelijks gefactureerd. Een specificatie van de opdracht(en) staat kort beschreven in de factuur. 10. TheWebLab zal haar best doen om de overeengekomen opdracht naar alle kundigheid en expertise uit te voeren. 11. Vooraf bepaalt TheWebLab samen met de Opdrachtgever de specificatie van de opdracht en een wordt er een richttermijn besproken waarin de opdracht voltooid moet worden. Artikel 23. Ondersteuning 1. De Opdrachtgever heeft ten alle tijden recht op ondersteuning per . TheWebLab is hierbij verplicht te reageren op s van Opdrachtgever. 2. TheWebLab heeft de plicht om s binnen een termijn van 2 weken te beantwoorden. Gewoonlijk zal dit binnen 48 uur gebeuren. 3. Indien TheWebLab de termijn van 2 weken door omstandigheden niet kan nakomen dat wordt dit, indien mogelijk vooraf, besproken met de Opdrachtgever waarbij er naar een passende oplossing wordt gezocht die beide partijen welwillend is. 4. TheWebLab zal zorgvuldig omgaan met door de Opdrachtgever per of mondelinge verschafte gegevens of informatie. Zie ook artikel 25. Artikel 24. Opschorting en ontbinding 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TheWebLab op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 2. Indien TheWebLab de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is TheWebLab gerechtigd tot opeisen van de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TheWebLab, zal TheWebLab in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, indien de Opdrachtgever dit wenst. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor TheWebLab extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij TheWebLab anders aangeeft. 4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het TheWebLab vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van TheWebLab op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 13

14 5. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Artikel 25. Privacy 1. TheWebLab zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden om persoonsgegevens geheim en/of vertrouwelijk te houden. 2. TheWebLab zal Opdrachtgever vragen naar zijn naam, adres en contact gegevens zoals en telefoonnummer, dit om (A) te doen aan de wettelijke verplichtingen en (B) services, diensten en informatie te leveren aan de Opdrachtgever. 3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft geeft dat TheWebLab het recht de persoonlijke gegevens van Opdrachtgever aan derden te verstrekken voor zover nodig. 4. TheWebLab zal zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de Opdrachtgever en deze, zonder toestemming van Opdrachtgever, niet verstrekken aan derden, tenzij TheWebLab daartoe wettelijk is verplicht. Artikel 26. Garantie 1. De door TheWebLab te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. 3. De Opdrachtgever kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode: A. TheWebLab tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen B. De Opdrachtgever aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen. 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van wijzigingen aan de geleverde producten welke niet door TheWebLab zijn verricht. 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan de garantieperiode, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 6. De Opdrachtgever dient het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. 7. Eventuele gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen, na levering, aan TheWebLab te worden gemeld. 14

15 Artikel 27. Toepasselijk recht en geschillen 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TheWebLab partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Opdrachtgever aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 2. De rechter in de vestigingsplaats van TheWebLab is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft TheWebLab het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 3. Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Artikel 28. Wijzigingen Algemene Voorwaarden 1. TheWebLab behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie. 3. TheWebLab zal de Opdrachtgever per op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden. 15

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. "RR-Webdesign": RR-Webdesign, gevestigd te 1338ZR Almere, aan de Hortensiastraat 16 2. "Opdrachtgever": de natuurlijk persoon

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

De Boekenfluisteraar 2011 Algemene Voorwaarden

De Boekenfluisteraar 2011 Algemene Voorwaarden artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Boekenfluisteraar en een Opdrachtgever waarop De Boekenfluisteraar deze voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland 1. Algemeen De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door XL Ontwerp en haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten, hierna tevens te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Offertes en aanbiedingen

Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen artikel 2. Offertes en aanbiedingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Valebe Consultancy, gevestigd aan de Quadriviumlaan

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van BIJVANG CONSULTANCY VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN van BIJVANG CONSULTANCY VOF ALGEMENE VOORWAARDEN van BIJVANG CONSULTANCY VOF Artikel 1 Algemeen 1. Bijvang Consultancy VOF, tevens handelend onder de naam Bijvang Holding B.V, hierna: Bijvang, is met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl)

ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl) ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl) Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte tussen Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl), en een Wederpartij

Nadere informatie

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken.

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken. 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden tussen Wim Visser Automatiseringen, hierna te noemen WVA, en Opdrachtgever, hierna te noemen Klant. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of Art. 1 Begripsbepaling 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden. Opdracht Elke Opdracht door Opdrachtgever verleend. Hieronder mede verstaan

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. KvK: BTW: NL B01

Algemene voorwaarden.    KvK: BTW: NL B01 Algemene voorwaarden 1. Definities 2. Algemeen 3. Offertes 4. Prijzen 5. Overeenkomst 6. Uitvoering van de overeenkomst 7. Medewerking van de opdrachtgever 8. Concepttekst en eenmalige herziening 9. Levering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Jevy Web Development, hierna te noemen: Jevy Web Development, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN artikel artikel ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Meander Media en een opdrachtgever waarop Meander Media deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Maatschap voor ontwikkeling van hotelzorg en zorghotels Noordeinde 61 KvK BR Zevenhuizen BTW

Algemene Voorwaarden. Maatschap voor ontwikkeling van hotelzorg en zorghotels Noordeinde 61 KvK BR Zevenhuizen BTW Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen OM Beleidsadvies en de opdrachtgever. De toepasselijkheid

Nadere informatie

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Bij de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. BudgetSolarPlus: leverancier van producten, adviezen, materialen en diensten b. Koper:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemeen. Offertes en aanbiedingen. Risico overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging; onderzoek

Algemene Voorwaarden. Algemeen. Offertes en aanbiedingen. Risico overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging; onderzoek Algemene Voorwaarden Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Carca Logistics, en een opdrachtgever waarop Carca Logistics deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jordi Damwichers

Algemene voorwaarden Jordi Damwichers Algemene voorwaarden Jordi Damwichers Artikel 1. Definities 1.1 Onder 'algemene voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1.2 Opdrachtnemer: Jordi Damwichers, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thoonen Juridisch Advies

Algemene Voorwaarden Thoonen Juridisch Advies Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2: Algemeen... 1 Artikel 3: Offertes en aanbiedingen... 2 Artikel 4: Doel van de opdrachtverlening... 2 Artikel 5: (Concept)Adviezen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Artikel 3 De Overeenkomst

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Artikel 3 De Overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begrippen 1. Van Droom naar Daad is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het trainen en coachen van vrouwen met jonge kinderen, een en ander in de meest ruime zin. 2.

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl

Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl Artikel 1. Algemeen 1.1 - Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Werkenindechemie.nl, hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Artikel 2. Contractduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 2. Contractduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen REFQ B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CMS-Websitedesign, hierna te noemen: CMS-Websitedesign, en een Wederpartij waarop CMS- Websitedesign

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Marselius Consultancy

Algemene voorwaarden Marselius Consultancy Algemene voorwaarden Marselius Consultancy Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Marselius Consultancy en een Opdrachtgever waarop Marselius

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Apple Hulp Thuis

Algemene voorwaarden Apple Hulp Thuis Algemene voorwaarden Apple Hulp Thuis Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Apple Hulp Thuis en een wederpartij. Tenzij beide partijen

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Lorenzo Haarloo Coaching & Training KvK nr.: 66558565 Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, tussen Alex van der Werf, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Nicole Olsthoorn van vrouwennatuur die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AA-Kantoor

Algemene voorwaarden AA-Kantoor artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AA-Kantoor, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. (14 september 2013)

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. (14 september 2013) Algemene Voorwaarden (14 september 2013) Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Exact Eindhoven, hierna te noemen: Gebruiker en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Marc Stekelenburg Organisatieadvies en Coaching

Algemene voorwaarden Marc Stekelenburg Organisatieadvies en Coaching Algemene voorwaarden Marc Stekelenburg Organisatieadvies en Coaching Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Marc Stekelenburg Organisatieadvies

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Frans Kok Management & Advies

Algemene Voorwaarden Frans Kok Management & Advies Algemene Voorwaarden Frans Kok Management & Advies Artikel 1 Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere gedane aanbieding en offerte door Frans Kok Management & Advies (hierna: Opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Brandstof Organic Juices (hierna Brandstof) vermeld onder het kvk nummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gerrit computers. 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant.

Algemene Voorwaarden Gerrit computers. 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant. Algemene Voorwaarden Gerrit computers Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Olthof-kuststofkozijnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PABB Sollicitatietraining

Algemene Voorwaarden PABB Sollicitatietraining Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PABB, ook handelend onder de naam www.sollicitatietraining.com, hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Offertes en overeenkomsten

Algemene Voorwaarden. Offertes en overeenkomsten Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Mulderzaken Jurist handelend als MulderJuristen is een naar Nederlands recht opgericht eenmanszaak, opgericht en gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Dutch Office Support, hierna te noemen DOS, gevestigd en kantoorhoudende aan de Koetsierbaan 309, 1315 SR Almere: Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier. Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

Nadere informatie

Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MEER over Cijfers.

Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MEER over Cijfers. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MEER over Cijfers. MEER over Cijfers, hierna te noemen

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL Algemene Voorwaarden SWINX.NL Artikel 1. Definities 1.1. SWINX.NL: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17181829. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SWINX.NL

Nadere informatie

artikel 1. Algemeen artikel 2. Offertes en aanbiedingen

artikel 1. Algemeen artikel 2. Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Consumers Collective B.V., hierna te noemen: het collectief, en een deelnemer, hierna te

Nadere informatie