ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: 30-03-2014"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: Artikel 1. Definities 1. TheWebLab: ABinteractive EZ gevestigd te Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met TheWebLab een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie TheWebLab een offerte daartoe heeft uitgebracht. 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document. 4. Account: de online omgeving in de vorm van een klantenpaneel welke aan opdrachtgever door TheWebLab ter beschikking wordt gesteld met als doel dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren. 5. Dienst: de specifieke dienst die TheWebLab met opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de offerte, factuur of overeenkomst. 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen TheWebLab en Opdrachtgever krachtens welke TheWebLab de Dienst zal uitvoeren. 7. Website: dan wel subdomeinen en andere extensies. 8. Website Development: ontwikkeling van een website met Content Management Systeem (CMS) conform afspraak met de Opdrachtgever. 9. Domeinnaam: een domeinnaam ofwel internetadres, geregistreerd door TheWebLab uit naam van de Opdrachtgever. 10. Webhosting: een webhosting pakket (webruimte en dataverkeer) gekoppeld aan een domeinnaam, geschikt voor het hosten en beheren van een website (door middel van Direct Admin) en het verzenden, ontvangen en beheren van Pakket: een webhosting pakket gekoppeld aan een domeinnaam, geschikt voor het verzenden, ontvangen en beheren van en domeinnaam. 12. Service Pakket: een overeenkomst waarbij TheWebLab de aangegeven services en diensten verzorgt voor de Opdrachtgever conform de specificaties van het gekozen Service Level. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TheWebLab en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Artikel 3. Offertes 1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 2. TheWebLab kan niet aan zijn facturen, offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de facturen, offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3. Een offerte wordt, tenzij anders overeengekomen, per als een PDF bestand toegestuurd. 4. De overeenkomst is gesloten, nadat Opdrachtgever de offerte per bevestigd heeft. 1

2 5. TheWebLab is slechts aan zijn offerte gebonden indien de Opdrachtgever binnen een termijn van 30 dagen na de offertedatum bevestigt hiermee akkoord te gaan. 6. De prijzen in een offerte, aanbieding of overeenkomst worden duidelijk zowel Exclusief BTW als Inclusief BTW vermeld. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 1. TheWebLab zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 2. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal TheWebLab zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling. 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TheWebLab aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TheWebLab worden verstrekt. 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TheWebLab zijn verstrekt, heeft TheWebLab het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de als dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 5. Het is TheWebLab toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever. 6. TheWebLab behoudt zich het recht voor om werkzaamheden door derden uit te laten voeren, oftewel om werk uit te besteden. 7. TheWebLab behoudt zich het recht om materiaal, producten of diensten bij derden in te kopen en eventueel door te verkopen aan de Opdrachtgever. 8. De uitvoering zal overeenkomstig de in de offerte vermeldde werkzaamheden bevatten. Indien extra werkzaamheden gewenst zijn, zal hiervoor een nieuwe offerte overlegd worden door TheWebLab, welke na akkoord van Opdrachtgever de voorgaande offerte vervangt. 9. TheWebLab heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens TheWebLab niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden. Artikel 5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst tussen TheWebLab en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van het desbetreffende project, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 2. Indien de overeenkomst Website Development betreft, zal de overeenkomst na oplevering, oftewel het online gaan van de website, aflopen en zullen TheWebLab en Opdrachtgever geen verplichtingen meer hebben, uitgesloten de dan nog lopende betalingsverplichting of andere afgenomen diensten of producten. 2

3 3. Indien de overeenkomst abonnementsvorm Service Pakket betreft, bedraagt de minimale duur van de overeenkomst 1 (één) kwartaal ofwel 3 (drie) maanden. Deze periode wordt na een kwartaal automatisch verlengd. 4. Indien de overeenkomst abonnementsvorm Webhosting of Pakket betreft, bedraagt de minimale duur van de overeenkomst 1 (één) kwartaal ofwel 3 (drie) maanden. Deze periode wordt na een kwartaal automatisch verlengd. 5. Indien de overeenkomst abonnementsvorm Domeinnaam betreft, bedraagt de minimale duur van de overeenkomst 1 (één) jaar. Deze periode wordt na een jaar automatisch, stilzwijgend verlengd. 6. Indien de Opdrachtgever heeft aangegeven een afwijkende betalingstermijn te willen hanteren dan is de duur van de overeenkomst gelijk aan de gekozen betalingstermijn. De overeenkomst wordt automatisch verlengd bij afloop van de door de Opdrachtgever gekozen betalingstermijn. 7. Lid 6 geldt niet voor Domeinnamen, welke altijd een minimale Overeenkomst van één jaar aangaan. Specifieke extensies zoals.tk en.gr kunnen een Overeenkomst hebben van 2 (twee) jaar. 8. TheWebLab hanteert de volgende betalingstermijnen: 1 (één) kwartaal (3 maanden), 1 (één) half jaar (6 maanden) en 1 (één) jaar (12 maanden). Deze termijnen gelden voor de abonnementsvormen Service Pakket, Webhosting en Pakket. 9. Een betalingstermijn, beschreven in artikel 8, kan door de Opdrachtgever gekozen worden (a) tijdens het plaatsen van een bestelling via (b) door een wijziging via het klantenpaneel of (c) door per contact op te nemen met TheWebLab. 10. De kosten voor Webhosting, pakketten en Domeinnamen zullen jaarlijks verhoogd worden met de jaarlijkse inflatie (volgens CBS Consumentenprijsindex) 11. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via de Website (het contact formulier), middels het Klantenpaneel en via opzeggen. 12. Een opzegging is pas definitief na bevestiging van TheWebLab. Artikel 6. Levering en levertijd 1. Alle door TheWebLab genoemde termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt, zal TheWebLab de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 2. Overschrijding van overeengekomen levertijden geven in geen geval recht op schadevergoeding. Artikel 7. Wijzigingen overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 2. Alle kwalitatieve en/of kwantitatieve wijzigingen in de overeenkomst, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. 3

4 Deze extra kosten zullen tijdig overlegd worden en pas worden voltrokken na toestemming van Opdrachtgever. 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. 4. Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van TheWebLab op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan TheWebLab een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben. Artikel 8. Overmacht 1. TheWebLab is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het -verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TheWebLab geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TheWebLab niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 3. TheWebLab kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. 4. Indien deze periode langer duurt dan acht weken, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5. Voor zover TheWebLab tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TheWebLab gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Artikel 9. Betaling 1. Facturatie geschiedt overeenkomstig de op de offerte genoemde momenten, met in achtneming van artikel Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door TheWebLab aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 3. TheWebLab accepteert enkel betaling via bankoverschrijving, ideal, PayPal of Google Wallet. Contante betalingen zijn alleen mogelijk na uitvoerig overleg tussen TheWebLab en Opdrachtgever en binnen de omgeving Amsterdam. Bedragen boven de 800,- kunnen nooit contact betaald worden. Betaling per PIN is niet mogelijk. 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. 5. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te 4

5 voldoen, kan opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. 6. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is TheWebLab voorts gerechtigd: A: de nakoming van de jegens opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn indien TheWebLab het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen; dan wel B: zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. 7. Indien Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 1. Het in het kader van de overeenkomst door TheWebLab geleverde blijft volledig eigendom van TheWebLab totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met TheWebLab gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen. 2. Het door TheWebLab geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Artikel 11. Intellectueel Eigendom 1. TheWebLab behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 2. TheWebLab heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 3. Door TheWebLab ontwikkelde websites zijn volledig White Label wat betekend dat TheWebLab nooit zonder toestemming van de Opdrachtgever logo s of merknamen van TheWebLab of ABinteractive op het voor de eindgebruiker zichtbare deel van de ontwikkelde website van de Opdrachtgever zal plaatsen. 4. TheWebLab kan niet garanderen dat de backend (zoals het Content Management Systeem) van de voor de Opdrachtgever ontwikkelde website vrij is van merknamen en logo s van derden partijen. 5. Copyright informatie welke is verwerkt in de backend en scripting van de door TheWebLab geleverde website mogen nimmer worden verwijderd, tenzij 5

6 schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien deze wel zijn verwijderd komen de kosten van een eventuele schadevergoeding voor de Opdrachtgever. Artikel 12. Verplichtingen Opdrachtgever 1. Opdrachtgever stelt TheWebLab steeds op de hoogte van enige wijzigingen in (bedrijfs)naam, adres, en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer. 2. Opdrachtgever vrijwaart TheWebLab van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke. Artikel 13. Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van TheWebLab is beperkt tot herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 2. TheWebLab is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TheWebLab is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie. 3. TheWebLab is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie ten gevolge van (technische) fouten in geleverde producten/diensten. 4. TheWebLab aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door gebruik van scripts, programma's, applicaties of andere inhoud of opmaakmethodes welke niet door TheWebLab geleverd en geconfigureerd zijn. 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TheWebLab. Artikel 14. Hosting en aanverwante diensten 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of diensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende juridische legaal zou zijn). 3. TheWebLab hanteert een klachtenprocedure waarmee derden ( klagers ) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van TheWebLab gerechtvaardigd is, is TheWebLab gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is TheWebLab in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. 6

7 TheWebLab zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure. 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is TheWebLab gerechtigd hiervan aangifte te doen. TheWebLab kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties TheWebLab verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek. 5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is TheWebLab gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen. 6. Opdrachtgever vrijwaart TheWebLab voor alle schade als gevolg van bovenstaande. TheWebLab is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van TheWebLab in het kader van de klachtprocedure. 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van TheWebLab of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks TheWebLab, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt (bijvoorbeeld; SPAM). TheWebLab zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen en eventuele schade wordt op Opdrachtgever verhaald. 8. Opdrachtgever zal zich inspannen om zich te houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan. 9. Zonder toestemming van TheWebLab is het Opdrachtgever verboden de door TheWebLab verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen. Arikel 15. Webhosting 1. Naast de in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen die van toepassing zijn op hosting en aanverwante diensten, zijn specifiek voor de door TheWebLab aangeboden dienst Webhosting de in dit artikel genoemde bepalingen van toepassing. 2. TheWebLab maakt voor de door haar aangeboden Webhosting pakketten (http://www.theweblab.nl/diensten/webhosting) gebruik van DirectAdmin. 3. Zoals aangegeven op de Website biedt TheWebLab webhosting pakketten aan met een uptime garantie van 99%. 4. De in lid 3 van dit artikel genoemde percentages uptime garantie zijn in geen geval van toepassing indien er sprake is van storingen en/of overmacht zoals omschreven in artikel De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups, tenzij Opdrachtgever een Service Pakket van level 2 of 3 heeft afgenomen zoals beschreven in artikel 26 en artikel 18 lid Opdrachtgever kan, indien het zelf niet over een (recente) back-up beschikt, een back-up opvragen bij TheWebLab. Voor het opvragen van een back-up en het eventueel herstellen van de back-up zijn kosten verbonden, welke vooraf aan de Opdrachtgever bekend worden gemaakt. 7. TheWebLab kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een incomplete backup. 7

8 Artikel 16. Domeinnamen en IP-adressen 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat TheWebLab voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een Domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. TheWebLab vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. 3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt TheWebLab schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. 4. TheWebLab is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TheWebLab. 5. Indien TheWebLab een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal TheWebLab medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht, verhuur, verkoop of opzegging van deze domeinnaam. 6. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. 7. TheWebLab heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling. 8. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is TheWebLab gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 9. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van TheWebLab en kunnen bij een eventuele verhuizing/ opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van TheWebLab onder hetzelfde IP-adres opereren. 10. TheWebLab heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen. Artikel 17. Connectiviteit 1. Elke maand zal er worden gekeken naar het verbruik van de Opdrachtgever. Indien het Webhosting pakket of pakket niet meer voldoet aan het actuele gebruik van dataverkeer en/of webruimte van Opdrachtgever, kan het pakket worden aangepast. Een vermeerdering (naar bijvoorbeeld een groter pakket) zal direct worden doorgevoerd en gefactureerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van de periode van de Overeenkomst. 2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen. 8

9 3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. 4. TheWebLab kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is TheWebLab bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt. Artikel 18. Beschikbaarheid van webhosting & domeinnamen 1. TheWebLab zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door TheWebLab opgeslagen data te realiseren. 2. TheWebLab zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-todate te houden. TheWebLab is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). TheWebLab is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt. 3. TheWebLab zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van TheWebLab. TheWebLab kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn. 4. TheWebLab heft kosten om reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever voorgenoemde is overeengekomen door het afnemen van een Service Pakket van level 2 of 3. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij TheWebLab opgeslagen data te maken. 5. Indien naar het oordeel van TheWebLab een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van TheWebLab of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmacht verzenden van of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is TheWebLab gerechtigd maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Artikel 19. Storingen en overmacht 1. TheWebLab heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. TheWebLab zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. TheWebLab is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. 2. TheWebLab heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal TheWebLab zich inspannen om 9

10 Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. TheWebLab is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo n aanpassing. 3. TheWebLab zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat TheWebLab door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van TheWebLab kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.. Artikel 20. Website Ontwikkeling 1. Deze voorwaarden gelden specifiek voor het product Website Development. Op alle producten/diensten van TheWebLab zijn naast deze specifieke voorwaarden, altijd de Algemene Voorwaarden van toepassing. 2. De website: de door TheWebLab voor de Opdrachtgever ontwikkelde website. 3. WordPress: het Content Management Systeem 4. TheWebLab zal de website realiseren conform het door de Opdrachtgever afgenomen pakket, eventueel aangevuld met de wensen van de Opdrachtgever die schriftelijk aan TheWebLab kenbaar zijn gemaakt en door TheWebLab zijn bevestigd. 5. Bij de prijs van het pakket zit standaard inbegrepen: ontwerp van de website, installatie en configuratie van WordPress, module contact formulier, simpele sociale media integratie zoals een like button of deelknop, vullen van de website met door de Opdrachtgever aangeleverde content tot het aantal pagina s beschreven in het pakket, het aanmaken en configureren van een Google Analytics account. 6. TheWebLab kan de website uitbreiden met de modules die op de website van TheWebLab vermeld staan (http://www.theweblab.nl/diensten/website-latenmaken/). De gewenste modules worden kosteloos geïnstalleerd tenzij dit anders is aangegeven door TheWebLab, bijvoorbeeld in het geval van maatwerk. Modules worden enkel geïnstalleerd in overleg met de Opdrachtgever. 7. Na oplevering van de website is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor aanpassingen aan de website en content, het up-to-date houden van WordPress, het beheren van de webhosting en account(s). 8. De Opdrachtgever kan de in punt 7 genoemde zaken uitbesteden aan TheWebLab conform het afgenomen Service Pakket en/of door het TheWebLab vastgestelde uurtarief. 10

11 9. Op moment van publiceren zal de website goed functioneren op computers met een beeldformaat vanaf 1024 x 786 pixels en op laatste versie van alle gangbare browsers waaronder Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari en Opera. De laatste versie van de browsers wordt vastgesteld op de opleverdatum van de website. 10. Indien het een responsive website betreft, zoals overeengekomen tussen de Opdrachtgever en TheWebLab, zal de website goed functioneren op apparaten met een klein scherm zoals smartphones en tablets. 11. TheWebLab kan niet garanderen dan de website in iedere browser exact hetzelfde wordt weergegeven, daar verschillende browsers een website op een andere manier renderen waarbij er (kleine) verschillen in de weergave van de website kunnen ontstaan. 12. TheWebLab zal naar vermogen haar best doen om de wensen van de Opdrachtgever tegemoet te komen. 13. Om een goede werking van de website te garanderen, is afname van hosting TheWebLab standaard. In overleg kan, in uitzonderlijke gevallen, hiervan afgeweken worden. Het gevolg is dan dat TheWebLab niet verantwoordelijk is voor het blijven functioneren van de website na een garantietermijn van 30 dagen, zoals verder beschreven in lid Indien de Opdrachtgever een Domeinnaam of Webhosting pakket afneemt bij derden, kan TheWebLab geen garantie bieden voor het goed functioneren en de beschikbaarheid van: de website, webhosting account, domeinnaam en verwante activiteiten. Daarnaast worden er kosten conform het uurtarief in rekening gebracht indien (A) TheWebLab met derden moet overleggen en (B) meerwerk moet uitvoeren om het door TheWebLab geleverde dienst of product goed te laten functioneren. 15. Een goede communicatie is nodig om een project af te kunnen ronden binnen een redelijke termijn. TheWebLab heeft hierbij de plicht om s binnen een termijn van 2 weken te beantwoorden. Gewoonlijk zal dit binnen enkele dagen zijn. Indien opdrachtgever langer dan 2 maanden geen reactie geeft, behoudt TheWebLab zich het recht voor om het al gemaakte materiaal te gebruiken voor andere projecten. Artikel 21. Service Pakketten 1. Deze voorwaarden gelden specifiek voor de dienst Service Pakket. Op alle producten/diensten van TheWebLab zijn naast deze specifieke voorwaarden, altijd de Algemene Voorwaarden van toepassing. 2. De diensten die worden aangeboden door TheWebLab in de vorm van een Service Pakket zijn te bekijken op de website van TheWebLab (http://www.theweblab.nl/diensten/service/) 3. Service Pakketten zijn alleen toepasbaar op websites die door TheWebLab ontwikkeld zijn. Zie ook artikel 20 lid Er kan geen service (in welke vorm dan ook) geleverd worden aan website die elders dan bij TheWebLab gehost worden. Zie ook artikel 20 lid Service Pakketten worden automatisch verlengd met de reeds overeengekomen periode, met een minimum van 1 kwartaal (3 maanden). 6. Een Service Pakket wordt aangegaan voor een minimale periode van 1 kwartaal (3 maanden). Voor het verlopen van een Service Pakket wordt de Opdrachtgever per op de hoogte gesteld. De Opdrachtgever kan 11

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Algemene voorwaarden Altena Hosting Datum 01-05-2013 Artikel 1. Definities 1. Altena Hosting: Altena Hosting is de handelsnaam van Ginus ICT gevestigd te Waardhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You. Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You. Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Elektronische bestelling,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN!

ALGEMENE VOORWAARDEN! Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: Scrim IT, tevens handelend onder de namen Scrim, "XCH", "Xtreme Clan Host" gevestigd te Emmen en Valthermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS Puntegaalstraat 109 Postbus 63000 3002 JA Rotterdam T: +31 10 750 2000 F: +31 10 750 2002 www.luna.nl Algemene Voorwaarden Luna Versie: 1.0 Inleiding Hier leest u de Algemene Voorwaarden van Luna. Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Fundaments B.V.

Algemene Voorwaarden Fundaments B.V. Algemene Voorwaarden Fundaments B.V. Versie: 1.0 Datum: 10 januari 2013 Artikel 1. Definities 1. Fundaments: Fundaments B.V. gevestigd aan de Boddenkampsingel 87 te Enschede en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie