Vlajorapportering: De vereffening 1 Oproep voor de Algemene Vergadering ter vereffening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlajorapportering: De vereffening 1 Oproep voor de Algemene Vergadering ter vereffening"

Transcriptie

1 Vlajorapportering: De vereffening 1 Oproep voor de Algemene Vergadering ter vereffening De datum van de Algemene Vergadering moet bepaald worden in samenspraak met de coördinator van Vlajo (kies een dag in de maand mei, dus voor de examenperiode). Daarna dienen jullie zo vlug mogelijk jullie aandeelhouders uit te nodigen (waaronder ook Vlajo en de coördinator). Vergeet ook jullie leercoach(es), droomcoach(es) en de pers niet uit te nodigen. Supporters zijn uiteraard ook meer dan welkom. 2 Voor te bereiden documenten voor de Algemene Vergadering ter vereffening De Vlajo Junioronderneming moet aan zijn aandeelhouders een beknopt VERSLAG van de activiteiten, de verlies- en winstrekening en de balans overhandigen. 3 Terugbetaling van de aandeelhouders Net zoals bij de echte ondernemingen worden de aandeelhouders niet uitbetaald tijdens de Algemene Vergadering. De betaling wordt tijdens de zomer (september) uitgevoerd door Vlajo, indien het liquidatiedossier in orde is. De aandeelhouder heeft er alle belang bij zijn juiste rekeningnummer mee te delen. Dit is reeds gebeurd bij het opmaken van het aandeelhoudersregister. Dit register dient online op de bedrijfsfiche voor 15 december van het lopende schooljaar ingevuld te worden. De uitbetaling van het aandeel gebeurt enkel en alleen via overschrijving, een correct rekeningnummer is dus onontbeerlijk. Dit is de reden waarom wij jullie vragen de aandeelhouders toe te laten om gedurende de Algemene Vergadering alle inlichtingen op het aandeelhoudersregister na te kijken. Eventuele wijzigingen dienen rechtstreeks via de website aangepast te worden en eveneens per doorgegeven te worden aan de dossierbeheerder. OPGELET: Er wordt een administratieve boete van 1,00 euro aangerekend per aandeel dat later (na de zomer) wordt uitbetaald omwille van een foutief rekeningnummer, een laattijdige inzending of een onvolledig liquidatiedossier! LET OP: Vlajo is niet verantwoordelijk voor aanvraagstrookjes die zoek raken of die niet tijdig ontvangen worden op de hoofdzetel. 4 Afsluiting van de bankrekening Ten laatste zeven kalenderdagen voor de Algemene Vergadering, moeten minstens twee juniorondernemers die volmacht op de rekening hebben, naar het agentschap van BNP Paribas Fortis gaan. Uit te voeren handelingen bij BNP Paribas Fortis: laatste betalingen uitvoeren (bv.: lonen) het saldo van de kas op de eigen rekening storten met vermelding van kasgeld het volledige saldo van de rekening overschrijven naar rekeningnummer BE van Vlajo met de vermelding saldo + naam én nummer van de Vlajo Junioronderneming de rekening afsluiten Het INTEGRALE bedrag moet overgeschreven worden, inclusief de te verrichten betalingen aan de aandeelhouders. Ook het geld dat eventueel nog in kas zit dient overgeschreven te worden op rekening van Vlajo. Vergeet niet dat Vlajo met dit bedrag de aandeelhouders terugbetaalt (met eventueel dividend).

2 De voorraden liquideren Om de balans en de resultatenrekening op te stellen, moeten de voorraden geliquideerd worden (indien nodig via promotieacties en/of een totale uitverkoop tijdens de laatste weken van het werkjaar, want wat niet verkocht is, zal aan 0 euro worden gelijkgesteld). Liquidatieformulier, balans en resultatenrekening Deze drie documenten zijn nodig om jullie Vlajo Junioronderneming te vereffenen. Op het online platform, zijn onderaan het dashboard drie knoppen voorzien: Liquidatieformulier, Resultatenrekening en Balans. Deze functies kunnen pas gecentraliseerd worden van zodra ALLE maandelijkse boekhoudingen in orde zijn (= groene markering). 5 Het liquidatieformulier De aandeelwaarde van de Vlajo Junioronderneming wordt berekend aan de hand van het liquidatieformulier. Klik onderaan het dashboard op de knop Liquidatieformulier. Bovenaan het liquidatieformulier moet je de basisgegevens invullen, klik op het potloodje en vul de startwaarde van het aandeel ( 10) en het aantal verkochte aandelen in. Een aantal gegevens worden automatisch overgenomen uit de maandelijkse boekhoudingen, deze kunnen niet meer gewijzigd worden. Klik op de knop Gegevens wijzigen om de externe bedragen te wijzigen. Overgeschreven op rekening van Vlajo (B1)

3 Vul hier het eindsaldo van jullie bankrekening in. Dit is het bedrag dat bij de afsluiting van jullie bankrekening werd overgeschreven op rekening van Vlajo. In speciën terugbetaald (B2) Eventuele liquide middelen (kasgeld) die voor het afsluiten van de bankrekening niet gestort konden worden door overmacht, moeten jullie aan de coördinator overhandigen. Vul dit bedrag hier in. Andere schulden aan Vlajo (te detailleren) (onder C1) Indien er naast de punten onder C1 (verschuldigde BTW, RSZ, BV, ) nog andere schulden ten opzichte van Vlajo zijn, vul deze dan hier in. Op de liquidatiebrief (zie kenniscentrum) geef je een verklaring voor dit bedrag. Nettolonen (onder C2) Indien de Vlajo Junioronderneming nog lonen moet uitbetalen aan de juniorondernemers en het eigen vermogen is reeds doorgestort naar Vlajo, noteer deze lonen dan hier. Vlajo betaalt deze dan uit aan de hand van de informatie op de liquidatiebrief (zie kenniscentrum). Tantièmes (onder C2) In het verleden zagen wij Vlajo Juniorondernemingen die een deel van hun winst uitkeerden aan de aandeelhouders (dividenden) en een ander deel uitkeerden aan zichzelf (= tantièmes aan de beheerders). Deze manier van werken is enkel toegestaan indien aan volgende twee voorwaarden voldaan is: er moet winst zijn én de Algemene Vergadering dient akkoord te zijn. Bovendien moet er 35% belasting betaald worden op deze tantièmes. Prijzengeld (onder C2) Het is mogelijk dat de Vlajo Junioronderneming in de loop van het schooljaar een geldprijs wint. Indien de Vlajo Junioronderneming de geldprijs wil verdelen onder de juniorondernemers maar het eigen vermogen is reeds doorgestort naar Vlajo, noteer de geldprijs dan hier. Op deze manier worden er GEEN belastingen berekend op dit bedrag. Geef dit ook aan op de liquidatiebrief (zie kenniscentrum), Vlajo verdeelt deze geldprijs dan onder de juniorondernemers. Andere schulden aan juniorondernemers (te detailleren) (onder C2) Indien de Vlajo Junioronderneming nog andere schulden heeft aan de juniorondernemers en het eigen vermogen is reeds doorgestort naar Vlajo, noteer deze schulden dan hier. Vlajo betaalt deze dan uit, indien de schulden gestaafd worden met de nodige documenten. Openstaande schuldeisers (onder C3) Indien de Vlajo Junioronderneming nog schulden heeft aan een leverancier, en het eigen vermogen is reeds doorgestort naar Vlajo, noteer deze schulden dan hier. Opgelet, deze schulden worden enkel uitbetaald door Vlajo indien de liquidatiebrief in bijlage volledig is ingevuld én vergezeld is van de nodige aankoopfacturen! Prijzengeld aandeelhouders (onder C3) Het is mogelijk dat de Vlajo Junioronderneming in de loop van het schooljaar een geldprijs wint. Indien de Vlajo Junioronderneming de geldprijs wil verdelen onder zijn aandeelhouders maar het eigen vermogen is reeds doorgestort naar Vlajo, noteer de geldprijs dan hier. Op deze manier worden er GEEN belastingen berekend op dit bedrag. Geef dit ook aan op de liquidatiebrief (zie kenniscentrum), Vlajo verdeelt deze geldprijs dan onder de aandeelhouders. Schenkingen

4 De Vlajo Junioronderneming mag ook een deel van de winst wegschenken. De wet laat dit toe met vrijstelling van belasting onder strikte voorwaarden: de begunstigde instelling moet erkend zijn en het geschonken bedrag mag niet meer zijn dan 5% van de belastbare winst. Als er meer dan 5% van de belastbare winst wordt weggeschonken, moet op het overstijgende bedrag wel de gangbare belasting betaald worden. Vul het bedrag van de schenking hier in en noteer de begunstigde instelling op de liquidatiebrief (zie kenniscentrum). Opslaan Vul de nodige gegevens in en druk op Opslaan. Het programma berekent automatisch de belasting op de winst en de nettowaarde van het aandeel. Indien nodig kan je de externe gegevens nog steeds wijzigen door op de knop Gegevens wijzigen te klikken. Centraliseren Wanneer de gegevens kloppen en je wenst de dossierbeheerder hiervan op de hoogte te brengen, druk dan onderaan het liquidatieformulier op de knop Gegevens centraliseren. OPGELET: Eens de gegevens gecentraliseerd zijn, kan je het liquidatieformulier niet meer wijzigen! Van zodra het liquidatieformulier gecentraliseerd is, stuur je de liquidatiebrief met bijhorende documenten op naar de dossierbeheerder. Belangrijke verliezen Wij hopen dat jullie Vlajo Junioronderneming dividend zal uitbetalen aan de aandeelhouders. Indien zij daarentegen verlies lijdt en de resterende waarde per aandeel minder dan 2,50 euro bedraagt, dan worden de aandeelhouders niet uitbetaald. In dit geval suggereren wij om het saldo over te maken aan een organisatie met een goed doel (Rode Kruis, Amnesty International, Belgisch Werk tegen kanker, ). Gelieve hiervoor de naam, het rekeningnummer en het adres te vermelden op de liquidatiebrief. Berekening van de belasting op de winst Het resultaat of de winst stemt overeen met het totaal van de beschikbare waarden min het totaal van de nog te betalen schulden min het startkapitaal. Voor de berekening van de belasting op de winst moet men onderscheid maken tussen twee categorieën: * enerzijds de Vlajo Juniorondernemingen waar de totale kost van de salarissen gemiddeld 50 euro of meer bedraagt; * anderzijds de Vlajo Juniorondernemingen waar de totale kost van de salarissen lager ligt dan gemiddeld 50 euro per juniorondernemer. Totale kost van de salarissen = netto lonen + RSZ werknemer + RSZ werkgever + BV. 1) Gemiddelde loonkost per jongere is groter dan 50 euro In dit geval moet men voor de berekening van de belasting gebruik maken van percentages die variëren per schijf: 24,98% op de eerste 123,94 euro winst; 31,93% op de schijf tussen 123,94 en 446,21 euro; 35,54% op de schijf tussen 446,21 euro en 1.611,31 euro; 33,99% op de winst boven 1.611,31 euro. Voorbeeld: Een Vlajo Junioronderneming met twaalf juniorondernemers heeft 619,73 euro betaald aan salarissen en sociale lasten en heeft een resultaat gerealiseerd van 297,47 euro voor belasting. Ze betaalt: 123,94 x 24,98% + (297,47 123,94) x 31,93% = 86,36 euro belasting. 2) Gemiddelde loonkost per jongere is kleiner dan 50 euro In dit geval moet men voor de berekening van de belasting gebruik maken van 33,99% op de totale winst.

5 Voorbeeld: Een Vlajo Junioronderneming met twaalf juniorondernemers heeft 495,78 euro betaald aan salarissen en sociale lasten en heeft een resultaat gerealiseerd van 421,41 euro voor belasting. Ze betaalt: 421,41 euro x 33,99% = 143,23 euro belasting. 6 Balans en resultatenrekening Alle verrichtingen in de boekhouding van een bedrijf resulteren uiteindelijk in een balans en resultatenrekening (= winst- en verliesberekening). Hieronder worden de balans en de resultatenrekening nader toegelicht. Balans Klik onderaan het dashboard op de knop Balans. De linkerzijde (=actiefzijde) van de balans geeft een overzicht van alle bezittingen waaraan het vermogen is besteed. De rechterzijde (=passiefzijde) geeft een overzicht van alle bronnen waaruit het vermogen is verkregen (eigen vermogen en vreemd vermogen = schulden). In een balans kan worden afgelezen hoe groot de bezittingen en schulden van een onderneming zijn. De balans is de basis voor een aantal graadmeters voor de financiële gezondheid van het bedrijf en is altijd een momentopname. Ze zegt niets over de toekomstige ontwikkelingen. Bovenaan de balans kan je met de knoppen Gegevens activa wijzigen en Gegevens passiva wijzigen de balans aanpassen. De rode bedragen zijn gegevens die overgenomen zijn uit de maandelijkse boekhoudingen. Het totaal der activa en het totaal der passiva moet steeds gelijk zijn! Resultatenrekening Klik onderaan het dashboard op de knop Resultatenrekening.

6 De resultatenrekening maakt duidelijk wat de onderneming gedurende het boekjaar heeft omgezet, welke kosten ze heeft gemaakt, of winst dan wel verlies werd geboekt, de omvang van de afschrijvingen, enz. Een resultatenrekening wordt altijd EXCLUSIEF btw gepresenteerd. Bovenaan de resultatenrekening kan je met de knop Gegevens wijzigen de resultatenrekening aanpassen. De rode bedragen zijn gegevens die overgenomen zijn uit de maandelijkse boekhoudingen. 7 De liquidatiebrief Eens je het liquidatieformulier hebt gecentraliseerd, moet je de nodige bewijsstukken opsturen naar de dossierbeheerder. Dit doe je door de liquidatiebrief in bijlage te kopiëren en in te vullen. De bewijsstukken, die nodig zijn om je beweringen te staven, geef je een volgnummer en stuur je SAMEN met de liquidatiebrief op naar Vlajo. Voorbeeld:

7 Opgelet: Alle administratieve taken en documenten ivm de afsluiting van de Junioronderneming dienen voldaan en toe te komen op Vlajo voor 15 juli. Vergeet ook je aandeelhoudersstrookjes niet!

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 HANDLEIDING STUDENTENBOEKHOUDING.NL FINANCIËN BALANS WINST/VERLIES REKENING OPENSTAANDE DEBITEUREN OPENSTAANDE CREDITEUREN JAARREKENINGEN BOEKINGEN CONTRIBUTIE DEBITEUREN

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Boekhouden Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Externe FAQ betreffende de Winwinleningen. Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2. Wat bij foute ingave tijdens de online-registratie?...

Externe FAQ betreffende de Winwinleningen. Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2. Wat bij foute ingave tijdens de online-registratie?... Externe FAQ betreffende de Winwinleningen 1 van 9 Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2 Zijn er kosten verbonden aan de registratie van een Winwinlening?... 2 Hoeveel tijd heb ik tussen het afsluiten

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

Kleine bedrijven en zelfstandigen vullen best de fiscaal verplichte boekhouding aan met bijkomende gegevens voor hun eigen nut.

Kleine bedrijven en zelfstandigen vullen best de fiscaal verplichte boekhouding aan met bijkomende gegevens voor hun eigen nut. 1 1. Boekhouding Een bedrijf, hoe klein of hoe groot ook, ontsnapt niet aan de aandacht van de fiscus. De fiscus heeft grote belangstelling voor de kunst om winst te maken als bedrijf, ook al is deze 'slechts'

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

Workshop VIG Professional

Workshop VIG Professional Workshop VIG Professional Jaarafsluiting Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 8 januari 2015 Aanvang: 19.30 uur Einde: 22.00 uur Organisatie: Thijs Dams - Easy

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

ONTWERP. NV Delhaize Groep. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel

ONTWERP. NV Delhaize Groep. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel NV Delhaize Groep Naamloze Vennootschap Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel OPENBAAR AANBOD TOT MAXIMAAL [XXX] AANKOOPOPTIES OP BESTAANDE AANDELEN

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

PENNINGMEESTER ON LINE (P.O.L) Handleiding voor gebruik van het Twinfield boekhoudsysteem

PENNINGMEESTER ON LINE (P.O.L) Handleiding voor gebruik van het Twinfield boekhoudsysteem Vergeet niet uit te loggen! ANBO gewest Fryslân PENNINGMEESTER ON LINE (P.O.L) Handleiding voor gebruik van het Twinfield boekhoudsysteem A) Algemeen 1) Twinfield is een boekhoudsysteem voor bedrijven

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Power Your Administration Algemene Boekhouding

Power Your Administration Algemene Boekhouding Power Your Administration Algemene Boekhouding 1/231 Versie 11/01 PYA-Boekhouding-001doc 3/04/2011 2/231 Versie 11/01 PYA-Boekhouding-001doc 3/04/2011 Voorwoord Wij danken u voor het gestelde vertrouwen,

Nadere informatie

Small Business Project. Start Up Kit

Small Business Project. Start Up Kit Small Business Project Start Up Kit Alle rechten zijn voorbehouden aan de geregistreerde leden van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Hoe kan Assist het ledenbeheer, de algemene administratie én de boekhouding van mijn zwemclub vergemakkelijken? 2/06/13 Slide 1

Hoe kan Assist het ledenbeheer, de algemene administratie én de boekhouding van mijn zwemclub vergemakkelijken? 2/06/13 Slide 1 Hoe kan Assist het ledenbeheer, de algemene administratie én de boekhouding van mijn zwemclub vergemakkelijken? 2/06/13 Slide 1 In deze presentatie.! Wat is Assist en wat zijn de voordelen?! Hoe ga ik

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Basis cursus imuis Online

Basis cursus imuis Online Basis cursus imuis Online Financieel Debiteuren Crediteuren - Grootboek Cursus imuis Online Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Documentatie... 4 1.1.1 Opstarten van de helpfunctie... 4

Nadere informatie