ALGEMENE VOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie DEFINITIES 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's, inclusief afbeeldingen, scripts, databases en formulieren 1.2 Hosting: het fysiek onderbrengen van de voor website benodigde bestanden en databases op een webserver en deze beschikbaar stellen voor bezoekers 1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie Woox een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten 1.4 Onderhoud: wijzingen of aanpassingen van de website, of de achterliggende datastructuur, uitgevoerd na oplevering van de website 1.5 Schriftelijk: daar waar schriftelijk wordt vermeld, betekent dit per brief of per 1.6 Meerwerk: meerwerk betreft aanvullende werkzaamheden, niet opgenomen in de offerte en uit te voeren na ingang van de overeenkomst 1 5

2 2. STAPPENPLAN Om tot de levering van een website te komen worden, tenzij anders overeengekomen, de stappen doorlopen zoals hieronder aangegeven. Opties, zoals het uitvoeren van onderhoud, zijn als zodanig aangegeven. Tevens is aangegeven waar het (noodzakelijke) acties van de opdrachtgever betreft. Eerste contact, (globale) beschrijving wensen optioneel Actie opdrachtgever Actie Woox Prijsindicatie Persoonlijk gesprek Offerte Retourzenden offerte Indicatie levertermijn Aanbetaling, aanlevering tekst etc. Meerwerk Basisontwerp Aanpassingen Aanvang bouwen Concept oplevering Aanpassingen (14 dg) Finale oplevering Betaling Onderhoud 2 5

3 3. TOEPASSELIJKHEID 3.1 Door ondertekening en retourzending van de offerte en het informatieformulier aan Woox, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze voorwaarden, welke vermeld staan op de website van Woox, danwel opvraagbaar zijn per 3.2 Afwijken van deze voorwaarden is alleen mogelijk wanneer dit expliciet in overeenkomst is opgenomen 4. OFFERTE EN ACCEPTATIE 4.1 Alle offertes en prijsopgaves zijn geheel vrijblijvend 4.2 Offertes en prijsopgaves zijn 1 maand geldig 4.3 Offertes worden opgemaakt op basis van de stappenplan met hierop opties specifiek aangegeven (bijvoorbeeld webhosting of onderhoud). Meerwerk is niet inbegrepen 4.4 Als optie biedt Woox de mogelijkheid tot het uitvoeren van onderhoud na finale oplevering, hetgeen apart van de oplevering van de website kan worden afgenomen. Zie ook hoofdstuk 6 5. OVEREENKOMST TOT LEVERING VAN DE WEBSITE 5.1 De overeenkomst tot de levering van diensten door Woox is geldig vanaf het moment van ondertekenen van de offerte 5.2 Woox zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren 5.3 Indien noodzakelijk, behoudt Woox zich het recht voor bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. Hosting zal altijd door derden worden uitgevoerd 5.4 De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle benodigde informatie, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals tekst en afbeeldingen, tijdig worden aangeleverd. Vertragingen door niet tijdige aanlevering van deze informatie komen voor rekening van de opdrachtgever 5.5 Indien opdrachtgever besluit tot het uitvoeren van meerwerk, dient hij dit zo spoedig mogelijk bij Woox aan te geven 6. ONDERHOUD 6.1 Een website die finaal is opgeleverd, is in principe onderhoudsvrij. Onder onderhoud wordt hier echter verstaan het aanpassen of wijzigen van de website, zoals het toevoegen van nieuwe teksten, afbeeldingen, of het veranderen van de menustructuur 6.2 Indien de opdrachtgever onderhoud wenst uit te voeren, kan hij dit bij Woox aangeven, liefst schriftelijk 6.3 Woox brengt voor onderhoud kosten per bestede tijdseenheid in rekening, met een minimum van een half uur. Bij een aanvraag tot onderhoud waarvan de verwachting is dat dit meer dan 3 uur zal bedragen, zal Woox een inschatting maken van de benodigde tijd en kosten en deze vóór aanvang van het onderhoud aan de opdrachtgever mededelen 6.4 Woox behoudt zich het recht voor de tarieven voor onderhoud per kalenderjaar te verhogen 7. DUUR EN BEËINDIGING 7.1 De overeenkomst tot oplevering van de website is geldig tot finale oplevering 7.2 Woox heeft het recht de overeenkomst tot oplevering van de website met onmiddellijke ingang te beëindigen in een van de volgende gevallen: indien de opdrachtgever zich niet houdt aan zijn verplichtingen zoals aangegeven in deze voorwaarden. Woox verplicht zich hierbij wel de opdrachtgever, indien noodzakelijk bij herhaling, te informeren over deze tekortkoming om zo de opdrachtgever in staat te stellen alsnog aan de verplichting te voldoen 3 5

4 indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of op enige andere manier het beheer of zijn vrije vermogen heeft verloren indien opdrachtgever teksten of afbeeldingen op de website wenst te plaatsen die in strijd zijn met de Nederlandse grondwet, danwel met grote waarschijnlijkheid kunnen lijden tot strafrechtelijke- of civiele vervolging Indien opdrachtgever voor oplevering van de website op eigen gelegenheid wijzingen heeft aangebracht aan de website of de bestanden op de webserver 7.3 (Web)hosting heeft doorgaans een looptijd van 1 jaar, afhankelijk van de gekozen provider. Kosten voor verlenging komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien hosting via Woox loopt, regelt Woox de verlenging tegen 15% administratiekosten. 8. LEVERING EN GARANTIE 8.1 Na totstandkomen van de overeenkomst, zal Woox zo spoedig mogelijk de verwachte levertijd mededelen, in overeenstemming met gemaakte afspraken 8.2 Mocht Woox onverhoopt niet in staat zijn de levertijd na te komen, kan de opdrachtgever Woox schriftelijk (brief of ) aansprakelijk stellen, waarbij Woox een termijn van minimaal 30 dagen wordt gegund haar verplichtingen alsnog na te komen. Dit geldt niet als Woox kan aantonen dat de vertraging is opgelopen door overmacht, zoals omschreven onder hoofdstuk Opdrachtgever wordt pas eigenaar van de website als aan de betalingsverplichting is voldaan (zie hoofdstuk10) 8.4 Opdrachtgever heeft na oplevering de mogelijkheid tot het laten uitvoeren van onderhoud aan de website (zie hoofdstuk 6) 8.5 Indien er sprake is van meerwerk, kan Woox de opleverdatum overeenkomstig verlengen 8.6 Na finale oplevering heeft opdrachtgever 30 dagen om eventuele kleine gebreken te melden, waarna deze kosteloos worden hersteld. Dit betreft bijvoorbeeld typefouten of licht herpositioneren van objecten. Bij de bepaling van wat onder kleine gebreken mag worden verstaan heeft Woox het laatste woord. 8.7 Na oplevering krijgt de opdrachtgever 6 maanden garantie. Dit houdt in dat uitvallen van een functionaliteit of informatie kosteloos zal worden hersteld. Voorwaarde is dat de opdrachtgever, noch derden uit naam van de opdrachtgever, in die 6 maanden veranderingen aan de structuur van de website (back-end) hebben uitgevoerd. 9. OVERMACHT 9.1 Woox kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor niet nakomen van de overeenkomst wanneer dit een gevolg is van overmacht. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend, ziekte, brand, natuurrampen en tekortschieten van een derde (zoals bijvoorbeeld de hosting provider) 9.2 Woox streeft erna om zo spoedig mogelijk na het eindigen van de overmachtsituatie, de overeenkomst alsnog voort te zetten 9.3 De opdrachtgever heeft, nadat Woox de situatie van overmacht heeft medegedeeld, het recht de overeenkomst te ontbinden. Woox heeft hierbij het recht om reeds gemaakte kosten te factureren 10. BETALING 10.1 De opdrachtgever dient, binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst, een aanbetaling te doen van 25% van het bruto bedrag van de offerte. Hiervoor zal Woox een factuur sturen Na oplevering van de website stuurt Woox een factuur voor het resterende bedrag, eventueel vermeerderd met kosten voor meerwerk, waarbij de opdrachtgever een betalingsuitstel van 14 dagen wordt gegund Onderhoud wordt maandelijks gefactureerd op basis van verrichte 4 5

5 werkzaamheden Indien de opdrachtgever, bij herhaalde sommatie, niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, behoudt Woox zich het recht voor lopende werkzaamheden te staken, danwel de website op non-actief te stellen Kosten voor verlenging van webhosting, indien geregeld door Woox, dienen uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de vervaldatum te zijn overgemaakt, inclusief 15% administratiekosten. Woox zal hier tijdig over informeren. 11. EIGENDOMSRECHT 11.1 Na finale oplevering is opdrachtgever eigenaar van de website Behoudens door de opdrachtgever aangeleverde teksten en afbeeldingen, blijft al het voor de website vervaardigd materiaal (buttons, menustructuren etc) op de website eigendom van Woox 11.3 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen te beschikken over het gebruiksrecht van de door hem aangeleverde teksten en afbeeldingen 12. AANSPRAKELIJKHEID 12.1 Woox accepteert geen aansprakelijkheid voor de levering van diensten door derden, zoals bijvoorbeeld webhosting 12.2 Bij toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is Woox slechts aansprakelijk tot het factuurbedrag. Gevolgschade van de opdrachtgever als gevolg van de tekortkoming, zoals bijvoorbeeld inkomstenderving, is uitgesloten 12.3 Woox accepteert geen aansprakelijkheid voor mogelijke juridische vervolging als gevolg van de door de opdrachtgever aangeleverde teksten of afbeeldingen 12.4 Woox accepteert geen aansprakelijkheid voor aanpassingen van de website door de opdrachtgever zelf uitgevoerd 13. WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN 13.1 Woox behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen 13.2 Wijzingen worden pas van kracht op lopende overeenkomsten 30 dagen na schriftelijke bekendmaking door Woox 13.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met een wijziging, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de voorwaarden. Woox heeft hierbij het recht om reeds gemaakte kosten te factureren 14. OVERIGE 14.1 Woox zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever beschikbaar stellen aan derden, behoudens noodzakelijk voor het registreren en activeren van de website 14.2 Woox behoudt zich het recht voor om, voor promotiedoeleinden, een verwijzing naar de website te plaatsen op haar eigen site 14.3 Woox behoudt zich het recht voor om op de geleverde website een discrete verwijzing te plaatsen naar haar eigen website 14.4 Indien Woox zorgt draagt voor bemiddeling in webhosting, dan gelden voor deze webhosting de voorwaarden van de betreffende hostingprovider 5 5

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van WvdS WebDesign Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door WvdS WebDesign, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten

Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten Hieronder vind je de algemene leveringsvoorwaarden van de Internet Business Coach. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sistema

Algemene voorwaarden Sistema Algemene voorwaarden Sistema Algemene leveringsvoorwaarden Sistema gevestigd te Breda. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Sistema. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van 123webidee.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014.

Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014. Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Opgemaakt 2014, te Breda. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt.

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt. Pagina 1-8 Inhoudsopgave: 1. Definities 2. Toepasbaarheid 3. Webdesign/ Webhosting 4. Domeinregistratie 5. Aanbiedingen en offertes 6. Aanvang en uitvoering van de overeenkomst 7. Levering en levertijd

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro. Algemene Voorwaarden Webbro Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De ICT Prins

Algemene voorwaarden De ICT Prins 1 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. : Handelsnaam van Stan Janssen

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.!

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.! Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. (versie 1.1)

Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. (versie 1.1) STUDIO 23 - ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. () 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van Producten en Diensten van

Nadere informatie

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden GPWD Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van WebsiteSelect. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WebsiteSelect. Artikel 2.Toepasselijkheid

Nadere informatie

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket.

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. homepage: Een pagina op het internet. b. website: Een samenhang van homepages op internet. c. onderhoud: Het onderhouden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van De Website Oom. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Website Oom. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 MijnDomeinReseller: Een handelsnaam van MijnInternetOplossing B.V. Welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52643573. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Artikel 1. Definities 1.1 TM-Hosting: de eenmanszaak TM-Hosting, statutair gevestigd te en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Inhoud 1. Algemene informatie... 2 1.1 Definities... 2 1.2 Algemeen... 2 2. Hosting en domeinregistratie... 3 2.1 Voorwaarden voor de serviceverlening... 3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Opdrachtgever gaat onverminderd akkoord met de door Dynamic Webservice gestelde voorwaarden, hierbij eventueel eigen voorwaarden laten

Nadere informatie

3515 ET UTRECHT BTW 854017367B01

3515 ET UTRECHT BTW 854017367B01 1. Algemeen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: - - - - Leverancier: Stuurlui Online Marketing (KvK 60689714), gevestigd te Utrecht; Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene voorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Panis Consultancy. Deze algemene voorwaarden bestaan uit 15 elkaar opvolgende

Nadere informatie

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging De algemene voorwaarden van 1ITnet BV vormen een onlosmakelijk geheel met afgesloten overeenkomsten. KLANT verklaard bij het aangaan van de overeenkomst deze te hebben ontvangen en hiermede akkoord te

Nadere informatie

van Wijhe Consultancy

van Wijhe Consultancy van Wijhe Consultancy Tel.: 06-511 828 79 Fax.: 084-88 35 696 KVK. Nr. : 06091834 De Veluwe en Twente Bel.Nr.: NL 107686016 B01 E-mail: Internet: info@vanwijhecons.nl www.vanwijhecons.nl Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie