Algemene Voorwaarden VerkerkICT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden VerkerkICT"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden VerkerkICT Artikel 1: Definities 1.1 VerkerkICT: De eenmanszaak, VerkerkICT statutair gevestigd te Odijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan VerkerkICT een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten. 1.3 Diensten: alle activiteiten die VerkerkICT uitvoert in opdracht van de opdrachtgever. Hieronder zijn zeker te verstaan het leveren diensten, het verstrekken van advies, webhosting en eventuele andere werkzaamheden die VerkerkICT uitvoert. 1.4 Webhosting: Een dienst die aan particulieren of bedrijven ruimte aanbiedt voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is via een website. In deze algemene voorwaarden wordt het begrip webhosting in zijn meest omvattende definitie gehanteerd. Artikel 2 Algemene bepalingen 2.1 De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat VerkerkICT deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast. 2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten op afstand van VerkerkICT die strekken tot de verkoop van producten. 2.3 De eventueel door opdrachtgever gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met VerkerkICT 2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing. 2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e- mail en gefaxte documenten. 2.6 De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van VerkerkICT op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. VerkerkICT kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. VerkerkICT is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie Artikel 3: Tot stand komen overeenkomst 3.1 Door VerkerkICT gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven binden VerkerkICT niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het van plaatsen van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of overeengekomen. 3.2 Overeenkomsten komen tot stand nadat Opdrachtgever een door VerkerkICT uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en VerkerkICT akkoord is gegaan met deze aanvaarding 3.3 Een op schriftelijke overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding van VerkerkICT ondertekend door VerkerkICT retour is ontvangen of zodra VerkerkICT is gestart met uitvoering van de door VerkerkICT te verrichten diensten 3.4 Een door VerkerkICT gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. Indien Opdrachtgever tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen vijf (5) werkdagen te doen. 3.5 Indien VerkerkICT niet alle verzochte gegevens van Opdrachtgever ter hand gesteld krijgt staat het VerkerkICT vrij om naar eigeninzien te oordelen om de te verrichten opdracht(en) uit te voeren of te weigeren. 3.6 Indien VerkerkICT besluit de opdracht ten uitvoer te brengen, ondanks het feit dat Opdrachtgever niet alle verzochte gegevens verstrekt heeft aan VerkerkICT, betaalt

2 Opdrachtgever een vergoeding aan VerkerkICT voor de extra werkzaamheden die deze tekortkoming oplevert. Dit geschiedt op basis van de door VerkerkICT gehanteerde tarieven. Artikel 4 Levering 4.1 De door VerkerkICT te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met opdrachtgever vastgesteld. De door VerkerkICT opgegeven levertijd begint nadat alle benodigde gegevens in het bezit van VerkerkICT zijn, waarna VerkerkICT zal proberen om levering zo spoedig als mogelijk is te doen plaatsvinden 4.2 Een door VerkerkICT vastgestelde leveringstermijnen kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn komt VerkerkICT niet in verzuim en heeft de opdrachtgever mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst 4.3 Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door VerkerkICT mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat opdrachtgever niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt opdrachtgever een vergoeding aan VerkerkICT op basis van de door haar gehanteerde tarieven. 4.4 Aan de leveringsplicht van VerkerkICT zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door VerkerkICT geleverde zaken een keer aan de opdrachtgever zijn aangeboden. Artikel 5: Prijs & Betalingen 5.1 Opdrachtgever dient zorg te dragen dat het volledige factuurbedrag, inclusief het vermelde bedrag aan omzetbelasting, binnen veertien (14) dagen is bijgeschreven op de bankrekening van VerkerkICT. Behoudens hetgeen bepaald in 5.2 en Indien opdrachtgever een overeenkomst met VerkerkICT aangaat waarin VerkerkICT zich verbindt tot webhosting dient opdrachtgever voorafgaand aan de ten uitvoer legging, het in de offerte overeengekomen bedrag, te voldoen aan VerkerkICT. 5.3 Indien VerkerkICT een andere betalingstermijn overeenkomt, zal deze betalingstermijn bindende gelding hebben, ongeacht hetgeen bepaald in deze algemene voorwaarden. 5.4 Eventuele onjuistheden in de facturatie door VerkerkICT, ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichting tot betaling van het te corrigeren bedrag of de nader overeengekomen betaaltermijn. Opdrachtgever is gehouden VerkerkICT uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum in kennis te stellen van eventuele onjuistheden inde factuur, daarmee VerkerkICT de mogelijkheid te bieden correcties aan te brengen. Het niet protesteren binnen veertien (14) dagen wordt door VerkerkICT geïnterpreteerd als stilzwijgende instemming. 5.5 VerkerkICT is altijd gerechtigd opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door opdrachtgever te verlangen. 5.6 Bij niet (tijdige) betaling zal opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn. 5.7 Indien opdrachtgever in gebreke of verzuim is, is opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Daarbij is opdrachtgever door VerkerkICT gemaakte incassokosten verschuldigd. 5.8 Wanneer opdrachtgever de door VerkerkICT geleverde diensten niet tijdig betaalt, is VerkerkICT gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten zolang de opdrachtgever achterblijft met het voldoen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst. Artikel 6: Verplichtingen opdrachtgever 6.1 Gebruik van webhosting bij VerkerkICT dient te geschieden op eigen risico. VerkerkICT is nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan van data, tenzij dit te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van VerkerkICT. Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor

3 het adequaat bijhouden van reserve back- ups van bestanden die via webhosting diensten van VerkerkICT op het internet worden gepubliceerd. 6.2 Indien opdrachtgever gebruik maakt van webhosting- diensten bij VerkerkICT, staat het de opdrachtgever vrij om naar eigen inzicht informatie of anders datagegevens te publiceren, zolang dit niet in strijd is met het wettelijke en in jurisprudentie bepaalde. 6.3 Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van opdrachtgever, is VerkerkICT gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal VerkerkICT haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten. 6.4 Indien VerkerkICT webhosting diensten levert aan opdrachtgever, behoudt VerkerICT ten alle tijden het recht om een account te blokkeren, wanneer er bij VerkerkICT een vermoeden bestaat dat de opdrachtgever onrechtmatig gebruik maakt van zijn account. 6.5 Onder het onrechtmatig gebruik zoals beschreven in artikel 6.4 wordt zeker doch niet uitsluitend verstaan: Het versturen van SPAM (unsolicited bulk e- mail, UBE ). Het is voor opdrachtgever uitsluitend toegestaan massa e- mail versturen als de ontvangers aantoonbaar een nadrukkelijk hiervoor toestemming hebben gegeven. 6.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die VerkerkICT mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden 6.7 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan VerkerkICT. Als opdrachtgever dit nalaat, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die VerkerkICT als gevolg daarvan lijdt. Artikel 7: Aansprakelijkheid 7.1 Voor diensten van VerkerkICT die betrekking tot het verstrekken van adviezen op onder andere het gebied van informatie- en communicatietechnologie, geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. VerkerkICT kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. VerkerkICT is uitsluitend aansprakelijk voor grove tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten. 7.2 Mocht onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 7.1 toch aansprakelijkheid aan de kant van VerkerkICT worden aangenomen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van VerkerkICT komt. 7.3 Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 7.2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van VerkerkICT beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 7.4 Wanneer opdrachtgever en VerkerkICT een duurovereenkomst zijn aangegaan, is de aansprakelijkheid van VerkerkICT beperkt tot maximaal de factuurwaarde van geleverde diensten van de laatste vijf (5) maanden. 7.5 De aansprakelijkheid van VerkerkICT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever VerkerkICT onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en VerkerkICT ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. 7.6 Aansprakelijkheid van VerkerkICT voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

4 7.7 Indien VerkerkICT webhosting diensten faciliteert, is opdrachtgever altijd zelf verantwoordelijk voor het maken back- ups van datagegevens. 7.8 Opdrachtgever vrijwaart VerkerkICT van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van datagegevens. 7.9 Wanneer VerkerkICT onverhoopt hetgeen bepaalt in lid 7.7 en 7.8 wel aansprakelijk wordt gesteld voor de teloorgang van gegevens, is VerkerkICT hoogstens aansprakelijk voor het bedrag dat voortvloeit uit de gesloten overeenkomst. Wanneer spraken is van een duurovereenkomst, is VerkerkICT slecht verplicht het factuurbedrag van de maand waarin de gegevens verloren gingen terug te boeken Opdrachtgever vrijwaart VerkerkICT voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van VerkerkICT Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. VerkerkICT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. VerkerkICT is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen Het staat de opdrachtgever vrij om ervoor kiezen de door VerkerkICT geleverde webapplicatie niet op een server van VerkerkICT te laten draaien. Wanneer opdrachtgever ervoor kiest de webapplicatie zelf te implementeren op een eigen server dan kan dit leiden tot kwaliteitsverlies van de webapplicatie. VerkerkICT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het kwaliteitsverlies zoals bedoeld in dit artikel en eventuele schade die daarvan het gevolg is. Dit is met uitzondering van situaties waarin opdrachtgever de implementatie door VerkerkICT heeft laten uitvoeren Wanneer opdrachtgever een laptop en/of computer opnieuw laat installeren door VerkerkICT, dient opdrachtgever zorg te dragen dat alle benodigde licenties worden verstrekt aan VerkerkICT. De benodigde licenties zijn nadrukkelijk geen onderdeel van de door VerkerkICT geleverde dienst. Indien de licenties die nodig zijn voor het volledig functioneren van de computer/laptop niet aan VerkerkICT worden verstrekt (of kunnen worden verstrekt) dan is VerkerkICT niet aansprakelijk voor het niet- of onvolledig functioneren van de laptop/computer Artikel 8: Overmacht 8.1 VerkerkICT is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van twee maanden blijft voortbestaan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend. 8.2 VerkerkICT is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar VerkerkICT weinig of geen invloed op kan uitoefenen. VerkerkICT kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie VerkerkICT een overeenkomst is aangegaan. 8.3 Naast het bepaalde in lid 8.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen wat dat betreft in wet en jurisprudentie is aangenomen. Artikel 9: Duur overeenkomst en beëindiging

5 9.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op de periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen. 9.2 Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde. 9.3 Beide partijen, zowel opdrachtgever als VerkerkICT, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 9.4 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 9.3 kan VerkerkICT de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: Aan opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; het vermoeden bestaat dat opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen; Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met VerkerkICT voortvloeiende verplichting; Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden; Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van VerkerkICT; Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e- mail, telefoon en/of schriftelijk wel aldan niet aangetekend schrijven; Bij terugkerende betalingsproblemen. VerkerkICT zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 9.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 9.5 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.3 en 9.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die VerkerkICT vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 9.6 VerkerkICT behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien VerkerkICT overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij opdrachtgever hier twee (2) maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat opdrachtgever vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven (7) dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden. Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten 10.1 De inhoud van de VerkerkICT website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van VerkerkICT en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van VerkerkICT Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom berusten uitsluitend bij VerkerkICT of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt alleen de gebruiksrechten en de bevoegdheden die bij deze gebruikersvoorwaarden andere voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden

6 toegekend. In zowel overeenkomsten tussen opdrachtgever en VerkerkICT evenals in deze gebruiksvoorwaarden kan geen bepaling worden geïnterpreteerd op een wijze waarop dit niet het geval is. Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen 11.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij VerkerkICT partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten 11.2 Opdrachtgever en VerkerkICT zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Artikel 1. Definities 1.1 TM-Hosting: de eenmanszaak TM-Hosting, statutair gevestigd te en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lawyers Only Versie geldig vanaf: 28 januari 2015. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Lawyers Only Versie geldig vanaf: 28 januari 2015. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Lawyers Only Versie geldig vanaf: 28 januari 2015 Artikel 1. Definities 1.1 Lawyers Only: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Lawyers Only is statutair gevestigd te Amsterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter ALGEMENE VOORWAARDEN van Localhosting Panhuis 25, 6305 AR, schin op Geul, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14078397. Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING.

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. Algemene voorwaarden ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. 1.2 Accountgegevens:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BeCurious Hotel Internet Marketing (augustus 2014)

Algemene voorwaarden BeCurious Hotel Internet Marketing (augustus 2014) Algemene voorwaarden BeCurious Hotel Internet Marketing (augustus 2014) Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten/werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1. Besolution: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55621643. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Besolution een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1. Definities Algemene voorwaarden De volgende begrippen hebben in de communicatie van Webunity de hierna omschreven betekenis. In onze communicatie kunt U deze begrippen herkennen doordat zij met een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONTICT CONNECT Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten.

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Special-Hosting:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket.

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. homepage: Een pagina op het internet. b. website: Een samenhang van homepages op internet. c. onderhoud: Het onderhouden

Nadere informatie

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ColorMe goederen en of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2online

Algemene voorwaarden 2online Algemene voorwaarden 2online 1. Definities 1. 2online (voorheen ook wel Gamesnel / IT on Request): de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met Kok Software sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden.

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden. Algemene Voorwaarden EverDesign per 01-01-2012 1. Definities EverDesign is de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met EverDesign een overeenkomst is

Nadere informatie

1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189.

1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189. 1.2 De klant: de natuurlijke

Nadere informatie

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Smartbit BVBA 1 Definities 1.1 Onder 'Aanmeldingsformulier' wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door Smartbit. 1.2 Onder

Nadere informatie