Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops"

Transcriptie

1 Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops deel 1 Webdesign Algemene leveringsvoorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Webstudio Brigitte (webdesign) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Webstudio Brigitte tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met ons verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. 1. Definities a. Website: een samenhangend geheel een grafisch ontwerp tot digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen. b. Onderhoud van een website: het door Webstudio Brigitte inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever. c. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Webstudio Brigitte een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. 2. Toepasselijkheid a. Door ondertekening van een overeenkomst met Webstudio Brigitte verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Webstudio Brigitte en dat hij/zij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. b. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk, wanneer dit expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Webstudio Brigitte opgenomen wordt. 3. Aanbieding en acceptatie a. Alle offertes en prijsopgaven door Webstudio Brigitte zijn geheel vrijblijvend. b. Offertes en prijsopgaven door Webstudio Brigitte blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld. Facturering van een website/ webshop geschiedt op basis van deze offerte in 2 termijnen nl.: 30% aanbetaling bij aanvang van de bouw 70% betaling na oplevering van de website of webshop. c. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Webstudio Brigitte zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard. 4. Duur en beëindiging a. Het ontwerpen van een nieuwe website door Webstudio Brigitte voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website. b. Een onderhoudscontract (strippenkaart) met betrekking tot een bestaande website tussen Webstudio Brigitte en de opdrachtgever kent een looptijd van 1 jaar. Voorwaarde factuur vooruit betalen. c. Een webhosting-overeenkomst tussen Webstudio Brigitte en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en kan ieder jaar opnieuw verlengd worden. U ontvangt 2 maanden van te voren een mail van ons waarin u wensen kenbaar maakt. (pakket verlengen of omzetten in aan andere vorm) Het opzeggen van de webhosting-overeenkomst is mogelijk mits dit 2 maanden vóórdat de overeenkomst verlengd wordt schriftelijk wordt gemeld via d. Webstudio Brigitte kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Webstudio Brigitte gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.

2 Webdesign vervolg e. Webstudio Brigitte heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. 5. Levering en levertijd a. Webstudio Brigitte gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee. b. Bij het ontwerpen van een (nieuwe) website maakt Webstudio Brigitte eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Webstudio Brigitte. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Webstudio Brigitte ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van een reactie zal Webstudio Brigitte de gemaakte kosten te verhalen. Mocht Webstudio Brigitte onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Webstudio Brigitte uitsluitend schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Webstudio Brigitte een termijn van minimaal 30 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. c. Indien door schuld van de klant Webstudio Brigitte de opdracht niet kan voltooien binnen de mondelinge of schriftelijke overeenkomst van de levertijd, dit door het niet verstrekken van de informatie die nodig is voor de voltooiing van de site, zal Webstudio Brigitte genoodzaakt zijn een schriftelijke herinnering aangetekend te versturen, met de mededeling dat de opdracht binnen 14 dagen geannuleerd zal worden, met behoud van de reeds aanbetaalde som. d. Bij registratie van een domeinnaam via Webstudio Brigitte dient te allen tijde rekening gehouden te worden met een levertijd van enkele dagen. Deze termijn geldt vanaf het moment dat Webstudio Brigitte de voor de domeinnaamregistratie benodigde informatie van de opdrachtgever ontvangen heeft. e. De door Webstudio Brigitte ontworpen websites worden op een nader te specificeren wijze ( , inlog Wordpress) aan de opdrachtgever opgeleverd. Wanneer de opdrachtgever tevens een webhosting-contract sluit via Webstudio Brigitte wordt de site op de server geïnstalleerd door ons. 6. Overmacht a. Webstudio Brigitte aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Webstudio Brigitte als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. b. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Webstudio Brigitte alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Webstudio Brigitte geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Webstudio Brigitte tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. 7. Prijzen a. Al onze prijzen zijn exclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. b. Wijzigingen in de tarieven worden door Webstudio Brigitte minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden. vervolg pagina 4

3 Webdesign vervolg 8. Betaling Facturering geschiedt op basis van de afgesproken prijzen uit de offerte. 30 % aanbetaling bij aanvang van de bouw 70% betaling na oplevering van de website a. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Webstudio Brigitte is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de digitale factuur door Webstudio Brigitte het verschuldigde bedrag te voldoen. b. Bij een strippenkaart (contract) voor een website wordt door Webstudio Brigitte aan de opdrachtgever vooraf een digitale factuur gestuurd nadat het verschuldige bedrag is voldaan zal de strippenkaart aangemaakt worden. c. Bij een webhosting-contract betaalt de opdrachtgever het gehele bedrag voor een jaar vooruit. d. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Webstudio Brigitte over het openstaande bedrag. e. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Webstudio Brigitte een herinnering tot betaling g d. Hierop is artikel 8.d onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. In het laatstgenoemde geval behoudt Webstudio Brigitte zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. f. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 dagen na facturering ons hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, welke binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden. g. Indien Webstudio Brigitte abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever. h. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij/zij aan al zijn verplichtingen jegens Webstudio Brigitte heeft voldaan. 9. Copyright a. Al het door Webstudio Brigitte vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Webstudio Brigitte gemaakte websites is slechts toegestaan na schriftelijk overleg. b. Het eigendom van door Webstudio Brigitte verstrekte ontwerpen, ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij Webstudio Brigitte tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Webstudio Brigitte hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Webstudio Brigitte gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. c. Webstudio Brigitte heeft het recht te allen tijde haar naam op de aangeleverde website te vermelden of te verwijderen. d. Webstudio Brigitte mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken vervolg pagina 5

4 Webdesign vervolg 10. Aansprakelijkheid a. Voor zover Webstudio Brigitte bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, (IT er, drukkerij, hosting partij) waarop ze weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Webstudio Brigitte op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Webstudio Brigitte of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Webstudio Brigitte. b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Webstudio Brigitte slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Webstudio Brigitte voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. c. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept ziu zou kunnen worden. Webstudio Brigitte kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. d. Webstudio Brigitte is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. e. De opdrachtgever dient Webstududio Brigitte terstond schriftelijk( ) op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Webstudio Brigitte geleden schade. 11. Overdracht van rechten en verplichtingen a. Webstudio Brigitte noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. 12. Reclame a. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Webstudio Brigitte, waarna Webstudio Brigitte deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken. b. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op. 13. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden a. Webstudio Brigitte behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. b. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. c. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij/zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging (zie artikel 4 van deze leveringsvoorwaarden). 14. Overig a. Webstudio Brigitte zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Webstudio Brigitte. b. Wanneer Webstudio Brigitte bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. c. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Webstudio Brigitte zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. vervolg pagina 7

5 deel 2 Huistijl en drukwerk 1. Offerte, overeenkomst en bevestiging Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. 21% Nederlandse BTW. Voor opdrachten van bedrijven of particulieren buiten Nederland zal de BTW verlegd worden naar het betreffende land. De opdrachtgever zal in dat geval in het betreffende land zelf de verplichte lokale BTW moeten afdragen. De opdrachten worden automatisch bevestigd wanneer de opdrachtgever een bestelling plaats via de Hierna zal Webstudio Brigitte de opdracht bevestigen per Oplevering De uiteindelijke oplevering van een logo/huisstijl kan enkele werken in beslag nemen wanneer de opdrachtgever geen tijdige reactie geeft of meerdere concepten wilt ontvangen om een keuze te maken. Webstudio Brigitte behoudt zich het recht voor om de aangegeven opleveringstermijn te verlengen ten tijde van drukte of andere omstandigheden. Alle door Webstudio Brigitte opgeleverde bestanden zijn geen bronbestanden of vectorbestanden. Bronbestanden worden met uitzondering vrijgegeven en is dus geen verplichting. Oplevering van bestanden zal geschieden indien de betalingsverplichting door de opdrachtgever is nagekomen. Hierna zal WebstudioBrigitte de bestanden mailen met Wetransfer. 3. Copyright, gedeponeerde merken De klant bevestigd bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, fotos, grafisch materiaal) die aan Webstudio Brigitte worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Webstudio Brigitte is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website of logo en Webstudio Brigitte kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. 4. Gebruik en licentie a.het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken: - Als er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken. - Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beeindigd. b.het eigendom (copyright) van door Webstudio Brigitte verstrekte ontwerpen, ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij Webstudio Brigitte tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Webstudio Brigitte hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Webstudio Brigitte gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. 5.Wijzigingen Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 6.Geheimhouding Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. vervolg pagina 8

6 deel 2 Huistijl en deel 3 drukwerk 7.Auteursrecht en Intellectueel eigendom Het auteursrecht van alle door Webstudio Brigitte ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) en websites ligt volledig bij Webstudio Brigitte. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming vanwebstudio Brigitte worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden. Webstudio Brigitte is ten alle tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen te vermelden. 8. Opzegging In geval van tussentijdse opzegging van een opdracht heeft Webstudio Brigitte naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honorarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden. Webstudio Brigitte legt een bedrag vast voor deze kosten op manimaal EUR 65,00 exclusief btw. Nadat 3 ontwerprondes zijn doorlopen is het opzeggen van de overeenkomst niet meer mogelijk. 9.Betaling Betaling van een logo of huisstijl ontwerp dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum mits anders overeengekomen. Zodra de betaling is ontvangen zal het logo concept via wetransfer verzonden worden. Betalingen voor drukwerkopdrachten adviseren we meteen over te maken. Webstudio Brigitte besteed haar drukwerk pas uit zodra de betaling op rekening van Webstudio Brigitte is bijgeschreven. U krijgt via de een update van deze status. 10.Uitblijven van betaling Wanneer betaling van de factuur of het resterende deel daarvan na afronding van de opdracht en oplevering van de bestanden uitblijft, zal Webstudio Brigitte de factuur uit handen geven aan ons incassobureau. In dat geval zullen door het incassobureau alle (buiten)gerechtelijke, incasso en overige kosten aan u worden doorberekend. 11. Aansprakelijkheid Webstudio Brigitte is niet aansprakelijk voor: a. Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben. b. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien. c. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Webstudio Brigitte. d. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest. e. Webstudio Brigitte is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade. vervolg pagina 10

7 deel 3 drukwerk 1. Zet-, druk- of andere proeven De door de klant aan Webstudio Brigitte verstrekte toeleveringen, zoals ontwerpen, teksten, programmatuur, databestanden en tekeningen, worden niet door Webstudio Brigitte op juistheid gecontroleerd, tenzij de klant en Webstudio Brigitte uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen Webstudio Brigitte is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. 1.3.Geringe afwijkingen bij kleurendruk, in kwaliteit, lettertype, kleur, vouw, dikte enz. geven geen redenlgemene Voorwaarden Webstudio Brigitte Drukwerk tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen 2. Wijziging van de opdracht. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig (binnen 1 uur) en schriftelijk aan Webstudio Brigitte ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 3. Prijzen. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 4. Levering c.q. opleveringstermijnen. Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden nooit als fatale termijnen. Genoemde termijnen gelden als indicatie, rekenende vanaf de dag dat de betaling van de factuur van de bestelling door Webstudio Brigitte is ontvangen. Zolang Webstudio Brigitte geen volledige betaling heeft ontvangen, blijven de geleverde diensten, eigendom van Webstudio Brigitte 5. Intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging. Het copyright kan tegen een vergoeding aan de opdrachtgever of aan een derde geleverd worden wanneer het schriftelijk zo is overeengekomen. De rechten gaan in dit geval pas over naar de opdrachtgever of derde wanneer de afgesproken vergoeding betaald is. 6. Levering. Het verzorgen door ons van de verzending van uw drukwerk is niet meegenomen in de basis offerte dit is een extra dienst. Ten tijde van verzending ontvangt u van Webstudio Brigitte een mail zodat u op de hoogte blijft van de status van uw bestelling. Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. 7. Overmacht. Webstudio Brigitte is niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van Webstudio Brigitte in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties vervolg pagina 11

8 deel 4 VIP training en Workshop Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen. 1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, vip training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Webstudio Brigitte Artikel 2: Inschrijvingen 2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 2.2 Webstudio Brigitte (WB) behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen. 2.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. 2.4 Opties zijn geldig tot een maand voor de aanvang van de activiteit. Artikel 3: Annulering en wijziging 3.1 Annulering van een cursus, workshop, training of opleiding door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) kan per gemeld worden. De datum van mail als bepalend betreffende de aanzegdatum. 3.2 In geval van verhindering van een deelnemer is deelnemer tot de aanvang van een activiteit gerechtigd een vervanger aan te melden. In sommige gevallen is zoals steeds per activiteit is aangegeven wel een positief intakegesprek noodzakelijk. 3.3 Annulering of het verschuiven naar een andere datum is tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen, tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. 3.4 Tijdens een cursus, workshop, training of opleiding is annuleren niet mogelijk. Deelnemer is als dan volledige betaling verschuldigd. 3.5 Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige kosten verschuldigd. 3.6 Webstudio Brigitte behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen, workshops, trainingen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Artikel 4: Betaling 4.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Webstudio Brigitte. 4.2 Bij cursussen waarbij de kosten hoger zijn dan 1000,00 euro, wordt een aanbetaling gevraagd en dient de rest van het deelname geld uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus te zijn betaald. Betaling in termijnen is in dat geval bespreekbaar en wordt schriftelijk vastgelegd. 4.3 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

9 Artikel 5: Intellectuele eigendom 5.1 Webstudio Brigitte behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Webstudio Brigitte verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Webstudio Brigitte toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven. 5.2 Deelnemer is gehouden de stukken op eerste verzoek aan WB te retourneren, bij overtreding zoals bedoeld in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden op straffe van een boete van 450, per dag. Artikel 6: Uitvoering van de opdracht 6.1 Indien WB niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft WB het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. 6.2 WB heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen. 6.3 WB streeft ernaar om geplande cursus, workshop, training of opleiding te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus, workshop, training of opleiding echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is WB hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. WB zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus, workshop, training of opleiding, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien WB niet in staat is een vervangende cursus, workshop, training of opleiding aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld. 6.4 De met WB gesloten overeenkomst leidt voor WB tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Artikel 7: Klachten geschillen 7.1 Eventuele klachten over de door WB geleverde diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan WB kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening. 7.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting. Artikel 8: aansprakelijkheid 8.1 WB sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie, voor zover zich hiertegen geen egels van dwingend recht verzetten. 8.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van WB uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen WB aan opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten. 8.3 Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend. Artikel 9: Geheimhouding 9.1 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Einde van de algemene voorwaarden.

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van WvdS WebDesign Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door WvdS WebDesign, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten

Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten Hieronder vind je de algemene leveringsvoorwaarden van de Internet Business Coach. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sistema

Algemene voorwaarden Sistema Algemene voorwaarden Sistema Algemene leveringsvoorwaarden Sistema gevestigd te Breda. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Sistema. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket.

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. homepage: Een pagina op het internet. b. website: Een samenhang van homepages op internet. c. onderhoud: Het onderhouden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt.

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt. Pagina 1-8 Inhoudsopgave: 1. Definities 2. Toepasbaarheid 3. Webdesign/ Webhosting 4. Domeinregistratie 5. Aanbiedingen en offertes 6. Aanvang en uitvoering van de overeenkomst 7. Levering en levertijd

Nadere informatie

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging De algemene voorwaarden van 1ITnet BV vormen een onlosmakelijk geheel met afgesloten overeenkomsten. KLANT verklaard bij het aangaan van de overeenkomst deze te hebben ontvangen en hiermede akkoord te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1. Definities Algemene voorwaarden De volgende begrippen hebben in de communicatie van Webunity de hierna omschreven betekenis. In onze communicatie kunt U deze begrippen herkennen doordat zij met een

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten.

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Special-Hosting:

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 MijnDomeinReseller: Een handelsnaam van MijnInternetOplossing B.V. Welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52643573. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Begripsbepalingen. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Aanbiedingen en prijzen. Artikel 4: Prijswijzigingen

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Begripsbepalingen. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Aanbiedingen en prijzen. Artikel 4: Prijswijzigingen RollComm Media / Hostmij Dorpsstraat 53-55 7025 AB Halle 0314-820 280 www.rollcomm.nl info@rollcomm.nl KVK nr. 50296574 BTW nr. NL.8226.72.443.B.01 Algemene Voorwaarden RollComm Media / Hostmij.nu Artikel

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van 123webidee.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1. Banningstraat 27 5025 TS Tilburg. 1. Definities

Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1. Banningstraat 27 5025 TS Tilburg. 1. Definities Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Future-Hosting wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten

Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten 1. Definities Amsterdam, 29 mei 2004 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014.

Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014. Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene voorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Panis Consultancy. Deze algemene voorwaarden bestaan uit 15 elkaar opvolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De ICT Prins

Algemene voorwaarden De ICT Prins 1 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. : Handelsnaam van Stan Janssen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: DEFINITIES. Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: DEFINITIES. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Niets van deze site mag worden vermenigvuldigd, gepubliceerd of openbaar worden gemaakt op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van: Target Vision Media info@targetvision.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2online

Algemene voorwaarden 2online Algemene voorwaarden 2online 1. Definities 1. 2online (voorheen ook wel Gamesnel / IT on Request): de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000

Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000 Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie