GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL"

Transcriptie

1 GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld fase 1 Kwantitatieve risicoanalyse 12 april 2013

2 INHOUD BLZ 1. INLEIDING WETTELIJK KADER Wetgeving Toetsing Verantwoordingsplicht Externe veiligheidsbeleid gemeente West Maas en Waal INVOERGEGEVENS Rekenprogramma Plangebied Relevante leidingen Populatie huidige en toekomstige situatie RESULTATEN Belemmeringenstrook Plaatsgebonden risico Groepsrisico Verantwoording SAMENVATTING EN CONCLUSIES BIJLAGEN QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

3 Afbeelding 1: Globale ligging planlocatie en ligging fase 1 (uitwerkingsplan) QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

4 1. INLEIDING De kern Beneden-Leeuwen van de gemeente West Maas en Waal wordt aan de zuidzijde uitgebreid met de nieuwe woonwijk 'Het Leeuwse Veld'. De gemeenteraad heeft op 10 mei 2012 het bestemmingsplan Beneden- Leeuwen, Het Leeuwse Veld vastgesteld voor de bouw van deze nieuwe woonwijk met daarin twee uit te werken woonbestemmingen. Het westelijk deel mag maximaal 100 woningen bevatten, het oostelijk deel maximaal 300 woningen. Daarnaast is bepaald dat het aantal van de twee vlekken samen niet meer mag bedragen dan 310 woningen. Voor het oostelijk deel (fase 1) wordt een uitwerkingsplan opgesteld. Afbeelding 2: ligging plangebied fase 1 Direct ten zuiden van de woningbouwlocatie ligt een hogedruk aardgastransportleiding (zie afbeelding volgende pagina). Alvorens het uitwerkingsplan in procedure gebracht kan worden dient, conform de regels van de uit te werken bestemming, het groepsrisico ten gevolge van deze leiding te worden berekend en verantwoord. De uitkomsten hiervan en de eventuele maatregelen zullen worden overlegd met de regionale brandweer. QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

5 Afbeelding 3: Ligging van de hogedruk aardgastransportleiding In onderstaande afbeelding is de concept verkaveling weergegeven voor fase 1. Deze heeft, samen met de mogelijkheden die de uitwerkingsregels bieden, als onderlegger gediend voor het voorliggend onderzoek. Deze rapportage vormt een weerslag van dit onderzoek. Afbeelding 4: Concept verkaveling (d.d. november 2012) QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

6 2. WETTELIJK KADER 2.1. Wetgeving Van toepassing is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Het Bevb sluit aan op de risicobegrippen zoals deze in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) worden gehanteerd. Voor het plaatsgebonden risico wordt een kans op overlijden van 1 op de 1 miljoen per jaar acceptabel geacht. Concreet betekent dit dat rondom buisleidingen een 10-6 /jr plaatsgebonden risicocontour zal moeten worden berekend en dat bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van een leiding het groepsrisico dient te worden verantwoord. Het plaatsgebonden risico (PR) is een begrip dat uitdrukking geeft aan de mate van externe veiligheid van een locatie. Het PR is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart. Het groepsrisico (GR) is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting die ontstaat door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het GR voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van tenminste N doden. Het Bevb is van toepassing zijn op: hogedruk aardgasleidingen (vanaf de 16 bar); brandstofleidingen voor de categorieën K1, K2 en K3 (inclusief brandstofleidingen van Defensie); overige leidingen met gevaarlijke stoffen zoals aangewezen bij ministeriële regeling. Het betreft onder meer CO2, buteen en chloor. Het Bevb is niet van toepassing indien deze leidingen zijn gelegen op het continentaal plat of in de territoriale zee. Verder vallen gasleidingen die deel uitmaken van het gasdistributienet onder de Gaswet (< 16 bar) en niet onder het Bevb. Andere mogelijk planologisch relevante leidingen zoals elektriciteits-, afvalwater- en rioolwaterleidingen vallen niet onder het Bevb. Deze leidingen kennen geen waarden voor het PR en GR, en zijn dus niet relevant vanuit het oogpunt van externe veiligheid. Ten slotte vallen leidingen voor vervoer van gevaarlijke stoffen binnen een inrichting niet onder het Bevb, tenzij de inrichting geen zeggenschap heeft over deze leidingen. De belemmeringenstrook bedraagt bij een druk tot en 40 bar, 4 meter aan weerszijden van het hart van de leiding (Regeling externe veiligheid buisleidingen, Revb, art. 5 onder a). QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

7 2.2. Toetsing Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar (kans op overlijden van 1 op de 1 miljoen per jaar). Voor (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als richtwaarde. Voor de definitie van de begrippen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten verwijst het Bevb naar het Bevi. Er is geen sprake van sluitende definities of een limitatieve opsomming van (beperkt) kwetsbare objecten. De begrippen worden door jurisprudentie nader ingevuld. Kwetsbare objecten zijn onder meer woningen, ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, omvangrijke kantoorgebouwen, recreatieterreinen en andere gebouwen waar grote aantallen personen een groot deel van de dag aanwezig zijn Beperkt kwetsbare objecten zijn onder meer verspreid liggende woningen, kleinere kantoren, hotels en restaurants, sporthallen, overige bedrijfsgebouwen. Op basis van het Bevb (verwijst naar het Bevi) wordt onder verspreid liggende woningen verstaan: een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare. Ook lintbebouwing, voor zover deze loodrecht of nagenoeg loodrecht is gelegen op de contouren van het plaatsgebonden risico van een buisleiding, wordt aangeduid als een beperkt kwetsbaar object. Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op F N 2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer dodelijke slachtoffers. Afbeelding 5: Visualisatie oriëntatiewaarde groepsrisico Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht voor het groepsrisico, waarbij het bevoegd gezag wordt verplicht om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid Verantwoordingsplicht Naast de toets van het plan aan de oriëntatiewaarde dient bij de verantwoordingsplicht ingegaan te worden op de volgende aspecten: indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast door de exploitant van de buisleiding die dat risico mede veroorzaakt; QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

8 andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en nadelen daarvan; de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de nabije toekomst; de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval; de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, om zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet. De verantwoordingsplicht is niet van toepassing wanneer: een bestemmingsplan betrekking heeft op een gebied waarbinnen de letaliteit van personen binnen het invloedsgebied minder dan 100% of bij toxische stoffen waarbij het plaatsgebonden risico kleiner dan 10-8 per jaar is, of de hoogte van het groepsrisico of de toename van het groepsrisico bij verwezenlijking van het bestemmingsplan niet hoger is dan een bij regeling van de Minister gestelde waarde. Deze waarde bedraagt 10% van de oriëntatiewaarde, dan wel een toename van minder dan 10% Externe veiligheidsbeleid gemeente West Maas en Waal De gemeente West Maas en Waal heeft in 2006 gemeentelijk beleid omtrent externe veiligheid vastgesteld. Uitgangspunten en ambitieniveau Gemeente West Maas en Waal De gemeente West Maas en Waal streeft naar een verantwoord evenwicht tussen risico s en de behoefte aan de activiteiten die de risico s veroorzaken. Daartoe conformeert de gemeente West Maas en Waal zich aan haar wettelijke verplichtingen. Daar waar de gemeente als bevoegd gezag een beoordelingsvrijheid heeft maakt zij in dit beleidsdocument keuzes op het gebied van externe veiligheid. Die keuzes hebben de vorm van algemene uitgangspunten en gebiedsgerichte ambities. Algemene uitgangspunten: 1. De gemeente accepteert de huidige situatie indien deze voldoet aan de wettelijke grenswaarden. 2. Indien niet aan wettelijke grenswaarden wordt voldaan dient naar een (snelle) oplossing van de situatie gezocht te worden. Bron- en effectmaatregelen lopen vooruit op saneringsinstrumenten. 3. In woon- en verblijfsrecreatiegebieden worden geen nieuwe risicobronnen toegelaten, behoudens de verkoop van consumentenvuurwerk. QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

9 4. Uitbreiding van bestaande en ontwikkeling van nieuwe woon- en verblijfsrecreatiegebieden heeft prioriteit en op grond hiervan kan worden afgeweken van de richtwaarde voor het plaatsgebonden risico. Wel wordt de grenswaarde gehanteerd en invulling gegeven aan de verantwoordingsplicht groepsrisico. 5. Toekomstige knelpunten dienen te worden voorkomen. Gebiedsgerichte ambities Op basis van de beschrijving en ligging van de risicobronnen, bedrijventerreinen, woongebieden, etc. is vanuit het perspectief van externe veiligheid een indeling gemaakt in gebieden waarvoor het wenselijk is om een verschillend ambitieniveau op het gebied van externe veiligheid na te streven. Voor wonen en verblijfsrecreatie gelden de volgende ambities: Om de inwoners en recreanten binnen de gemeente een zo veilig mogelijke omgeving te bieden worden in deze gebieden geen nieuwe risicobronnen toegelaten. Als uitzondering op deze regel wordt in deze gebieden wel vuurwerkverkooppunten geaccepteerd. Uitbreiding van dit type gebieden richting bedrijventerreinen en het buitengebied is wel mogelijk, behoudens uitbreidingen in de omgeving van het bedrijventerrein Noord-Zuid Boven-Leeuwen. QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

10 3. INVOERGEGEVENS 3.1. Rekenprogramma Voor de berekening van het PR en het GR van hogedruk aardgastransportleidingen is door het RIVM in samenwerking met de N.V. Nederlandse Gasunie en ATP uit het Verenigd Koninkrijk een rekenprogramma ontwikkeld genaamd CAROLA. Het is gebaseerd op een rekenmethodiek die is ontwikkeld door de N.V. Nederlandse Gasunie en het RIVM en door het ministerie van VROM is geaccordeerd. Het acroniem CAROLA staat voor Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas. De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation Volkel. In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende secties Plangebied Het in het model ingevoerde plangebied is weergegeven in afbeelding 6. Afbeelding 6: Ingevoerde plangebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 3.3. Relevante leidingen In de omgeving van het plangebied bevinden zich verschillende hogedruk aardgastransportleidingen (tabel 3.1). QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

11 Tabel 1: Gebruikte leidinggegevens Eigenaar Leidingnaam Diameter N.V. Nederlandse Gasunie N.V. Nederlandse Gasunie N.V. Nederlandse Gasunie N.V. Nederlandse Gasunie [mm] Druk [bar] Datum aanleveren gegevens A N N N De leidingen met hun bijbehorende invloedsgebieden zijn gevisualiseerd in afbeelding 7. Afbeelding 7: Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het plangebied met hun bijbehorende invloedsgebieden (bruin aangegeven) Op basis van de ligging van de planlocatie en de relevante invloedsgebieden van de verschillende leidingen, is alleen de N van belang en meegenomen in de risicostudie Populatie huidige en toekomstige situatie Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd over een lengte van 1 kilometer aan beide zijden van het plangebied vermeerderd met twee maal de breedte van het invloedsgebied (IA), zoals weergegeven in afbeelding 8. Afbeelding 8: Inventarisatiegebied populatie QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

12 De relevante populatiegebieden met de bevolkingstypen zijn weergegeven in afbeelding 9 (huidige situatie) en afbeelding 10 (toekomstige situatie). Afbeelding 9: Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen huidige situatie (plangebied is ingevoerd als buitengebied ) Populatietype Polygoonpunten Wonen Werken Evenement QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

13 Afbeelding 10: Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen toekomstige situatie De gebruikte gegevens voor de toekomstige situatie zijn in de onderstaande tabel weergegeven. De overige gegevens voor de verschillende gebieden zijn weergegeven in bijlage 1 (huidige situatie) en bijlage 2 (toekomstige situatie). Tabel 2: Gebruikte gegevens toekomstige situatie plangebied Label Type Aantal woningen Aantal pers. Plangebied Wonen Opgemerkt dient te worden dat in het ontwerpplan, zoals deze op pagina 4 is weergegeven, er 188 van de 290 woningen buiten het invloedsgebied liggen. In verband met de worst-case scenario is uitgegaan dat alle 300 woningen binnen het invloedsgebied liggen. Planologisch mogelijkheden Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 300 woningen. Het ontwerpplan kent 290 woningen. Van deze woningen liggen 102 woningen binnen het invloedsgebied (140 meter), waarvan 54 woningen binnen de 100% letaliteitsgrens (70 meter). Het bestemmingsplan voorziet in 300 woningen, die theoretisch allen binnen het invloedsgebied zouden kunnen worden gerealiseerd. Praktisch is dit onmogelijk, omdat er geen gestapelde bouw is toegestaan. Stedenbouwkundig is dit onacceptabel, onder andere omdat aan de noordzijde van het plangebied de kern Beneden Leeuwen is gesitueerd en juist daar de aansluiting van de bebouwing komt te liggen. QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

14 4. RESULTATEN 4.1. Belemmeringenstrook Conform artikel 5 onder a (Revb) bedraagt de belemmeringenstrook 4 meter aan weerszijden van het hart van de leiding. Door middel van een dubbelbestemming is dit ook zo op de verbeelding weergegeven Plaatsgebonden risico Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leiding is het plaatsgebonden risico bepaald. Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een achtergrondkaart. In figuur 4.1 is de plaatsgebonden risicocontouren weergegeven van het relevante leidingdeel. In de bijlagen worden de risicocontouren van de overige leidingdelen weergegeven. PR 10-4 /jr < PR < 10-5 /jr Afbeelding 11: Plaatsgebonden risico voor N /jr < PR < 10-6 /jr 10-6 /jr < PR < 10-7 /jr 10-7 /jr < PR < 10-8 /jr 10-8 /jr < PR < 10-9 /jr Voor het leidingdeel N geldt dat het risico minder dan 10-6 /jr bedraagt en dat er dus geen relevante 10-6 /jr contour aanwezig is of dat deze op de leiding ligt. Ook voor de andere leidingen en leidingdelen geldt dat er geen relevante 10-6 /jr contour aanwezig is of dat deze ruim buiten het plangebied ligt. Met andere woorden, er komen geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 risicocontour te liggen. Er worden geen grenswaarden overschreden Groepsrisico Groepsrisico screening huidige situatie Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

15 kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor. De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde (OW) wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden. In de onderstaande afbeelding is de groepsrisico screening voor de huidige situatie weergegeven voor de betreffende leiding. Afbeelding 12: Groepsrisico screening huidige situatie voor N De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 21 slachtoffers en een frequentie van 1.50x10-7. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 6,602x10-3 x OW en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing en stationing De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in afbeelding 13. Afbeelding 13: Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor N In de onderstaande afbeelding is de groepsrisico screening voor de huidige situatie weergegeven voor de betreffende leiding ter hoogte van het plangebied. QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

16 Afbeelding 14: Groepsrisico screening huidige situatie voor N ter hoogte van het plangebied. Het bijbehorende groepsrisico is in afbeelding 15 weergegeven. Afbeelding 15: Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor N Groepsrisico screening toekomstige situatie In de onderstaande afbeelding is de groepsrisico screening voor de toekomstige situatie weergegeven voor de betreffende leiding. Afbeelding 16: Groepsrisico screening toekomstige situatie voor N De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 29 slachtoffers en een frequentie van 1.61x10-7. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.014xOW en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing en stationing De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in afbeelding 17. QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

17 Afbeelding 17: Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor N FN curves Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de resultaten hiervan is gegeven in de voorgaande paragrafen en in de bijlagen 1 en 2. Om de worst case toename van het groepsrisico ten gevolge van het planvoornemen te beoordelen is de toename van het groepsrisico bepaald voor het 1 km leidingdeel dat het dichtst bij het plangebied is gelegen. In afbeelding 18 is het betreffende leidingdeel weergegeven. QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

18 Afbeelding 18: Kilometer leiding (stationing ) behorende bij de maximale toename als gevolg van het uitwerkingsplan In afbeelding 19 zijn de FN curves weergegeven voor de huidige en toekomstige situatie voor het betreffende leidingdeel. In de huidige situatie is het groepsrisico voor het betreffende leidingdeel 0 en daarom niet gevisualiseerd. Afbeelding 19: FN curve huidige en toekomstige situatie (stationing ) Beoordeling Realisering van een nieuwe woningbouwlocatie in Beneden Leeuwen- Zuid leidt tot een toename van het groepsrisico ten opzichte van de huidige situatie. Het groepsrisico blijft echter nog ruim onder de oriëntatiewaarde (maximaal 0,1% van de oriëntatiewaarde). Een beperkte verantwoording, conform het Bevb is dan nodig. QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

19 4.4. Verantwoording Binnen de verantwoordingsplicht is het bestuur van de veiligheidsregio aangewezen als adviseur betreffende de mogelijkheden voor de rampenbestrijding en de zelfredzaamheid van burgers. Bij de beperkte verantwoording groepsrisico moet worden gekeken naar: 1. De aanwezigen de op grond van het besluit te verwachten dichtheid van personen in het invloedsgebied van de buisleiding die het groepsrisico mede veroorzaakt; 2. Het groepsrisico per kilometer buisleiding op het tijdstip waarop het besluit wordt vastgesteld en de bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de lijn die de kans weergeeft op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-4 per jaar en de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-6 per jaar; 3. De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval; 4. De mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de buisleiding die het groepsrisico mede veroorzaakt, om zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet. Ad 1. In de kwantitatieve risicoanalyse wordt uitgegaan van een worstcase scenario, waarin alle 300 woningen binnen het invloedsgebied worden gerealiseerd. Het maximale aantal slachtoffers bedraagt dan 29 slachtoffers en een frequentie van 1.61x10-7. Ad 2. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.014xOW en correspondeert met de betreffende kilometer leiding. Ad 3. Op 18 maart 2011 heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een advies uitgebracht. Ter verbetering van de mogelijkheden voor de rampenbestrijding en de zelfredzaamheid van burgers worden op dit punt genoemd: Bij de uitwerkingen van dit bestemmingsplan de eisen uit het document Richtlijnen voor de bluswatervoorziening en bereikbaarheid van de regio Gelderland-Zuid als randvoorwaarde vaststellen Reactie gemeente: Bij de uitwerkingsplannen zal rekening gehouden worden met de eisen gesteld in het document `Richtlijnen voor bluswater en bereikbaarheid` QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

20 Er zal aanvullend een adviesverzoek worden voorgelegd aan de Veiligheidsregio, welke in de verder verloop van de planvorming Ad 4. In het advies van de Veiligheidsregio worden hierop de volgende punten besproken. Het creëren van voldoende vluchtmogelijkheden binnen 140 meter van de hogedruk aardgastransportleiding Reactie gemeente: Bij de uitwerkingsplannen hier waar mogelijk rekening mee houden. Het creëren van schuilmogelijkheden in gebouwen binnen 140 meter van de hogedruk aardgastransportleiding Reactie gemeente: Bij de uitwerkingsplannen hier waar mogelijk rekening mee houden. Functies die specifiek bedoeld zijn voor verblijf of gebruik door verminderd of niet-zelfredzame personen uitsluiten binnen 350 meter 1 van de hogedruk aardgastransportleiding Reactie gemeente: Het bestemmingsplan maakt woningbouw mogelijk. Derhalve is het niet te verwachten dat er functies worden gerealiseerd die specifiek bedoeld zijn voor het verblijf of gebruik door verminderd of niet-zelfredzame personen. Burgers actief voorlichten over de risico s van het transport van gevaarlijke stoffen (actieve risicocommunicatie) Zoals uit het voorlopig ontwerp blijkt zijn de meeste wegen van de buisleiding af gericht. Hierdoor kunnen de bewoners zich bij een eventuele calamiteit zich, zonder hier over na te denken, zich in veiligheid kunnen stellen. Verder worden er alleen woningen mogelijk gemaakt, er worden geen bestemmingen met maatschappelijke doeleinden met de opvang van groepen verminderd zelfredzame personen mogelijk gemaakt. Daarnaast is in de regels behorende bij dit plan voldoende waarborging geboden op het punt van groepen burgers die verminderd of niet zelfredzaam zijn. De gemeente West Maas en Waal heeft in haar structuurplan van 3 juli 2008 de locatie aangewezen om haar woningbehoefte van Beneden Leeuwen op te lossen. De locatie is dusdanig gekozen, dat het nabij de kern en voorzieningen van Beneden Leeuwen ligt en direct ontsloten kan worden op het hogere wegennet. 1 Letterlijke tekst Veiligheidsregio, echter het invloedsgebied bedraagt 140 meter. QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

21 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Ten zuiden van het dorp Beneden Leeuwen wordt een nieuwe woningbouwlocatie ontwikkeld ( Het Leeuwse Veld ). Voor het oostelijk deel (fase 1) wordt een uitwerkingsplan opgesteld. Dit plan voorziet in de realisatie van ca. 300 woningen. Direct ten zuiden van deze woningbouwlocatie ligt een hogedruk aardgastransportleiding. Alvorens het uitwerkingsplan in procedure gebracht kan worden dient, conform de regels van de uit te werken bestemming, het groepsrisico ten gevolge van deze leiding te worden berekend en verantwoord. De uitkomsten hiervan en de eventuele maatregelen zullen worden overlegd met de regionale brandweer. Voor het meest nabijgelegen leidingdeel N (leidingeigenaar NV Nederlandse Gasunie) geldt dat er geen relevante 10-6 /jr contour aanwezig is. Ook voor de andere leidingen en leidingdelen geldt dat er geen relevante 10-6 /jr aanwezig is of dat deze ruim buiten het plangebied ligt. Er liggen dus geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 risicocontour. Het leidingdeel N kent een belemmeringenstrook van 4 meter aan weerszijden van de hart van de leiding. Hiervoor is een dubbelbestemming opgenomen en in de regels zijn geen gebouwen toegestaan. Realisering van de nieuwe woningbouwlocatie Het Leeuwse Veld leidt tot een toename van het groepsrisico ten opzichte van de huidige situatie. Het groepsrisico blijft echter nog ruim onder de oriëntatiewaarde (maximaal 0,014 maal de oriëntatiewaarde). Verder is er een beperkte verantwoording van het groepsrisico opgenomen, waarin het onderdelen van het advies van de Veiligheidsregio wordt overgenomen. Wel wordt geadviseerd om de veiligheidsaspecten in het plan in overleg met de brandweer nader vorm te geven, zodat er voldoende vluchtwegen zijn en een eventuele ramplocatie voldoende bereikbaar is voor de brandweer. Binnen het invloedsgebied (van 140 meter aan weerszijden van de leiding) worden alleen woningen gerealiseerd. Voorzieningen met een beperkte zelfredzaamheid (zoals kinderdagverblijven) komen in dit gebied dus niet voor. QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

22 BIJLAGEN 1. Kwantitatieve Risicoanalyse Beneden Leeuwen Zuid, Huidige situatie uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld. 2. Kwantitatieve Risicoanalyse BP Beneden Leeuwen Zuid, Toekomstige situatie, uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld. 3. Stedenbouwkundige opzet QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

23 BIJLAGE 1 QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

24 Kwantitatieve Risicoanalyse Qra hogedruk aardgastransportleiding bp Door: Chris Rodoe Gemeente West Maas en Waal Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld, Beneden- Leeuwen, huidige situatie

25 Inhoud 1 Inleiding Invoergegevens Interessegebied Relevante leidingen Populatie Plaatsgebonden risico Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor N van N.V. Nederlandse Gasunie Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor A-555 van N.V. Nederlandse Gasunie Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor N van N.V. Nederlandse Gasunie Groepsrisico screening Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor N van N.V. Nederlandse Gasunie Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor A-555 van N.V. Nederlandse Gasunie Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor N van N.V. Nederlandse Gasunie FN curves Figuur 5.1 FN curve voor N van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing en stationing Figuur 5.2 FN curve voor A-555 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing en stationing Figuur 5.3 FN curve voor N van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing Conclusies Referenties...16 Pagina 2 van 16

26 1 Inleiding De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen voor het uitvoeren van risicoanalyses aan ondergrondse gelegen hogedruk aardgastransportleidingen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA. CAROLA is een software pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart. Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van tenminste N doden. Om te bepalen of de berekende risico s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals die worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen. Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 richtwaarde. per jaar PR criterium als Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op F N 2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd. Pagina 3 van 16

27 2 Invoergegevens De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.0. De berekeningen zijn uitgevoerd op Dit project is opgeslagen onder de naam P:\131West Maas en Waal\034UitwplanLeeuwseVeldF1\Document\Milieu\QRA gas\nieuwe berekening.crp en is laatstelijk bijgewerkt op Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation Volkel. In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende secties. 2.1 Interessegebied Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1 Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 2.2 Relevante leidingen Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen meegenomen in de risicostudie. Pagina 4 van 16

28 Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren gegevens N.V. N Nederlandse Gasunie N.V. A Nederlandse Gasunie N.V. Nederlandse Gasunie N Er zijn alleen leidingen aanwezig waarvan de vervaldatum voor het gebruik van de gegevens is overschreden. Voor deze leidingen kunnen geen risicoberekeningen worden uitgevoerd. De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. Pagina 5 van 16

29 2.3 Populatie Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie is weergegeven in figuur 2.3 Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon Wonen Werken Evenement Populatiepolygonen Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage Personen Wonen, Zijveld Wonen 25.0 Toevoegen Nieuwe Populatie Wonen, Den Akker Wonen 25.0 Toevoegen Nieuwe Populatie Bedrijventer rein Veesteeg Werken 75.0 Toevoegen Nieuwe Populatie Boerderij omg Veesteeg Wonen 5.0 Toevoegen Nieuwe Populatie Pagina 6 van 16

30 Wonen, Veesteeg Wonen, Veesteeg Wonen 5.0 Toevoegen Nieuwe Populatie Wonen 5.0 Toevoegen Nieuwe Populatie Populatiebestanden Pad Type Aantal Percentage Personen Pagina 7 van 16

31 3 Plaatsgebonden risico Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als isorisicocontouren op een achtergrondkaart. 3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor N van N.V. Nederlandse Gasunie 3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor A-555 van N.V. Nederlandse Gasunie Pagina 8 van 16

32 3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor N van N.V. Nederlandse Gasunie 1E-4 1E-5 1E-6 1E-7 1E-8 Pagina 9 van 16

33 4 Groepsrisico screening Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor. De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden. 4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor N van N.V. Nederlandse Gasunie De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 21 slachtoffers en een frequentie van 1.50E-007. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 6.602E-003 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing en stationing Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1 Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor N van N.V. Nederlandse Gasunie Pagina 10 van 16

34 4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor A-555 van N.V. Nederlandse Gasunie De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing en stationing Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2 Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor A-555 van N.V. Nederlandse Gasunie 4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor N van N.V. Nederlandse Gasunie De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3 Pagina 11 van 16

35 Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor N van N.V. Nederlandse Gasunie Pagina 12 van 16

36 5 FN curves Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) slechtste kilometer van het betreffende tracé. 5.1 Figuur 5.1 FN curve voor N van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing en stationing Figuur 5.2 FN curve voor A-555 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing en stationing Pagina 13 van 16

37 5.3 Figuur 5.3 FN curve voor N van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing Pagina 14 van 16

38 6 Conclusies - de 10-6/jr PR-contour van de leiding is nihil - er bestaat geen overlap met 10-6/jr PR-contour van de leiding kent geen overlap met het plangebied - er bestaat een overlap met het invloedsgebied en het plangebied Pagina 15 van 16

39 7 Referenties [1] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Brief 390/06 CEV Lah/pbz november [2] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Ministerie van VROM. Brief december [3] Laheij GMH, Vliet AAC van, Kooi ES. Achtergronden bij de vervanging van zoneringafstanden hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. RIVM-rapport / [4] M. Gielisse, M.T. Dröge, G.R. Kuik. Risicoanalyse aardgastransportleidingen. N.V. Nederlandse Gasunie. DEI 2008.R Pagina 16 van 16

40 BIJLAGE 2 QRA Uitwerkingsplan Het Leeuwse Veld april

41 Kwantitatieve Risicoanalyse Qra hogedruk aardgastransportleidingen Door: Chris Rodoe Inhoud 1 Inleiding Invoergegevens Interessegebied Relevante leidingen Populatie Plaatsgebonden risico Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor N van N.V. Nederlandse Gasunie Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor A-555 van N.V. Nederlandse Gasunie Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor N van N.V. Nederlandse Gasunie Groepsrisico screening Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor N van N.V. Nederlandse Gasunie Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor A-555 van N.V. Nederlandse Gasunie Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor N van N.V. Nederlandse Gasunie FN curves Figuur 5.1 FN curve voor N van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing en stationing Figuur 5.2 FN curve voor A-555 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing en stationing Figuur 5.3 FN curve voor N van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing Conclusies Referenties...15

42 1 Inleiding De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen voor het uitvoeren van risicoanalyses aan ondergrondse gelegen hogedruk aardgastransportleidingen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA. CAROLA is een software pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart. Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van tenminste N doden. Om te bepalen of de berekende risico s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals die worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen. Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 richtwaarde. per jaar PR criterium als Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op F N 2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd. Pagina 2 van 15

43 2 Invoergegevens De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.0. De berekeningen zijn uitgevoerd op Dit project is opgeslagen onder de naam P:\131West Maas en Waal\034UitwplanLeeuwseVeldF1\Document\Milieu\QRA gas\nieuwe berekening.crp en is laatstelijk bijgewerkt op Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation Volkel. In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende secties. 2.1 Interessegebied Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1 Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 2.2 Relevante leidingen Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen meegenomen in de risicostudie. Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren gegevens N.V. N Nederlandse Gasunie N.V. A Nederlandse Pagina 3 van 15

44 Gasunie N.V. Nederlandse Gasunie N Er zijn alleen leidingen aanwezig waarvan de vervaldatum voor het gebruik van de gegevens is overschreden. Voor deze leidingen kunnen geen risicoberekeningen worden uitgevoerd. De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 2.3 Populatie Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie is weergegeven in figuur 2.3 Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen Pagina 4 van 15

45 Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon Wonen Werken Evenement Populatiepolygonen Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage Personen Wonen, Wonen 25.0 Toevoegen Zijveld Nieuwe Populatie Wonen, Den Wonen 25.0 Toevoegen Akker Nieuwe Populatie Bedrijventer Werken 75.0 Toevoegen rein Nieuwe Veesteeg Populatie Boerderij Wonen 5.0 Toevoegen omg Nieuwe Veesteeg Populatie Wonen, Wonen 5.0 Toevoegen Veesteeg Nieuwe Populatie Wonen, Wonen 5.0 Toevoegen Veesteeg Nieuwe Populatie Pagina 5 van 15

46 Wonen fase 1 Leeuwsche veld Wonen Toevoegen Nieuwe Populatie Populatiebestanden Pad Type Aantal Percentage Personen Pagina 6 van 15

47 3 Plaatsgebonden risico Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als isorisicocontouren op een achtergrondkaart. 3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor N van N.V. Nederlandse Gasunie 3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor A-555 van N.V. Nederlandse Gasunie Pagina 7 van 15

48 3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor N van N.V. Nederlandse Gasunie 1E-4 1E-5 1E-6 1E-7 1E-8 Pagina 8 van 15

49 4 Groepsrisico screening Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor. De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden. 4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor N van N.V. Nederlandse Gasunie De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 29 slachtoffers en een frequentie van 1.61E-007. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing en stationing Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1 Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor N van N.V. Nederlandse Gasunie Pagina 9 van 15

50 4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor A-555 van N.V. Nederlandse Gasunie De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing en stationing Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2 Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor A-555 van N.V. Nederlandse Gasunie 4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor N van N.V. Nederlandse Gasunie De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3 Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor N van N.V. Nederlandse Gasunie Pagina 10 van 15

51 Pagina 11 van 15

52 5 FN curves Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) slechtste kilometer van het betreffende tracé. 5.1 Figuur 5.1 FN curve voor N van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing en stationing Figuur 5.2 FN curve voor A-555 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing en stationing Pagina 12 van 15

53 5.3 Figuur 5.3 FN curve voor N van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing Pagina 13 van 15

54 6 Conclusies - de 10-6/jr PR-contour van de leiding is nihil - er bestaat geen overlap met 10-6/jr PR-contour van de leiding kent geen overlap met het plangebied - er bestaat een overlap met het invloedsgebied en het plangebied Pagina 14 van 15

55 7 Referenties [1] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Brief 390/06 CEV Lah/pbz november [2] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Ministerie van VROM. Brief december [3] Laheij GMH, Vliet AAC van, Kooi ES. Achtergronden bij de vervanging van zoneringafstanden hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. RIVM-rapport / [4] M. Gielisse, M.T. Dröge, G.R. Kuik. Risicoanalyse aardgastransportleidingen. N.V. Nederlandse Gasunie. DEI 2008.R Pagina 15 van 15

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening buisleiding Baarn. Door: R Polman

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening buisleiding Baarn. Door: R Polman Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening buisleiding Baarn Door: R Polman Samenvatting De Gasunie heeft per brief van mei 2011 aan de gemeente Baarn verzocht na te gaan of sprake is van

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Template Synthon nieuw. Door: Mark Geurts, MARN

Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Template Synthon nieuw. Door: Mark Geurts, MARN Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Template Synthon nieuw Door: Mark Geurts, MARN Samenvatting Risiconiveau buisleidingen Het plangebied ligt in de buurt van diverse hogedruk aardgastransportleiding.

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Qra hogedruk aardgastransportleidingen Wezelseveldweg. Door: Chris Rodoe

Kwantitatieve Risicoanalyse Qra hogedruk aardgastransportleidingen Wezelseveldweg. Door: Chris Rodoe Kwantitatieve Risicoanalyse Qra hogedruk aardgastransportleidingen Wezelseveldweg Door: Chris Rodoe Samenvatting Het bestemmingsplan Wezelseveldweg 1 ligt in het invloedsgebied van diverse hogedruk aardgastransportleidingen

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Haytinksdijk 1a Barchem

Kwantitatieve Risicoanalyse Haytinksdijk 1a Barchem Kwantitatieve Risicoanalyse Haytinksdijk 1a Barchem (behorende bij project DOS 2012-502867) Door: Projectbureau externe veiligheid Stedendriehoek Projectleider/auteur Projectmanager Projectdirecteur J.J.G.

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Saaksum gemeente Zuidhorn

Kwantitatieve Risicoanalyse Saaksum gemeente Zuidhorn Kwantitatieve Risicoanalyse Saaksum gemeente Zuidhorn Door: W. Niessink Steunpunt Externe Veiligheid provincie Groningen Samenvatting Groepsrisicoberekening voor de hogedruk gasbuisleidingen van Gasunie

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse BP Schellingwoude incl ontwikkelingen. Door: SnMusc

Kwantitatieve Risicoanalyse BP Schellingwoude incl ontwikkelingen. Door: SnMusc Kwantitatieve Risicoanalyse BP Schellingwoude incl ontwikkelingen Door: SnMusc Inhoud Samenvatting... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1 Interessegebied... 4

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola HO-Fort Hemeltje 18072011. Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 18 juli 2011

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola HO-Fort Hemeltje 18072011. Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 18 juli 2011 Kwantitatieve Risicoanalyse Carola HO-Fort Hemeltje 18072011 Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 18 juli 2011 Samenvatting In het kader van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Thomashuis Parallelweg 58 De Krim. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu

Kwantitatieve Risicoanalyse Thomashuis Parallelweg 58 De Krim. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Kwantitatieve Risicoanalyse Thomashuis Parallelweg 58 De Krim Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Samenvatting Onderhavige kwantitatieve risicoanalyse is uitgevoerd ten behoeve van bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Verantwoording groepsrisico, Kerkstraat/R. Koetsierstraat,Lemelerveld. Door: Gemeente Dalfsen, mei 2011

Kwantitatieve Risicoanalyse Verantwoording groepsrisico, Kerkstraat/R. Koetsierstraat,Lemelerveld. Door: Gemeente Dalfsen, mei 2011 Kwantitatieve Risicoanalyse Verantwoording groepsrisico, Kerkstraat/R. Koetsierstraat,Lemelerveld Door: Gemeente Dalfsen, mei 2011 Inhoudsopgave 2. Inleiding... 4 3. Invoergegevens... 5 3.1 Interessegebied...

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Nieuwe situatie Grift Noord 2

Kwantitatieve Risicoanalyse Nieuwe situatie Grift Noord 2 Kwantitatieve Risicoanalyse Nieuwe situatie Grift Noord 2 Mark Geurts Omgevingsdienst Regio Nijmegen 6-01-2015 Definitief Archief Z14.040289 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Invoergegevens... 5 2.1 Interessegebied...

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie. Door: Afdeling Beleid en Advies

Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie. Door: Afdeling Beleid en Advies Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie Door: Afdeling Beleid en Advies Samenvatting De Zuivelhoeve heeft het voornemen om haar activiteiten, die nu nog verspreidt over verschillende

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Wezep, van Pallandtlaan. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu

Kwantitatieve Risicoanalyse Wezep, van Pallandtlaan. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Kwantitatieve Risicoanalyse Wezep, van Pallandtlaan Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Samenvatting Aan de Zuiderzeestraatweg in Wezep, gemeente Oldebroek, ligt een voormalige bedrijfslocatie, met daarachter

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Bestemmingsplan Noord-Oost Kanaalhavens

Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Bestemmingsplan Noord-Oost Kanaalhavens Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Bestemmingsplan Noord-Oost Kanaalhavens Door: Mark Geurts, Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Samenvatting Deze rapportage

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Leiding W te Zaanstad

Kwantitatieve Risicoanalyse Leiding W te Zaanstad Kwantitatieve Risicoanalyse Leiding W-570-01 te Zaanstad Datum: 04 juli 2012 Auteur: Şoray Kiliç Afdeling: Planologische kaders Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1 Interessegebied... 4 2.2

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Bellertstraat 16

Kwantitatieve Risicoanalyse Bellertstraat 16 Kwantitatieve Risicoanalyse Bellertstraat 16 Door: Omgevingsdienst Veluwe IJssel T. Waanders DOS 2015 020690 27 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1 Relevante leidingen... 4 2.2 Populatie...

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse (Carola) Hogedruk aardgasleidingen gemeente Heusden

Kwantitatieve Risicoanalyse (Carola) Hogedruk aardgasleidingen gemeente Heusden Kwantitatieve Risicoanalyse (Carola) Hogedruk aardgasleidingen gemeente Heusden Door: Theo Hurkens Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1 Interessegebied... 4 2.2 Relevante leidingen... 5 2.3...

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse berekening buitengebied Berkelland. Door: Frans Geurts

Kwantitatieve Risicoanalyse berekening buitengebied Berkelland. Door: Frans Geurts Kwantitatieve Risicoanalyse berekening buitengebied Berkelland Door: Frans Geurts Samenvatting Pagina 2 van 46 Inhoud Samenvatting... 2 1 Inleiding... 5 2 Invoergegevens... 6 2.1 Interessegebied... 6 2.2

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyses hogedrukaardgasleidingen Wassenaar

Kwantitatieve risicoanalyses hogedrukaardgasleidingen Wassenaar Kwantitatieve risicoanalyses hogedrukaardgasleidingen Wassenaar Rapport voor bestemmingsplannen Ammonslaantje-Maaldrift + Hofcamp door: G. Tweebeeke Bureau EV Haaglanden Juli 2012 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening Amersfoort Oost. Door: R Polman

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening Amersfoort Oost. Door: R Polman Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening Amersfoort Oost Door: R Polman Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1 Interessegebied... 4 2.2 Relevante leidingen... 5 2.3 Invloedsgebied...

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse buisleiding N bestemmingsplan Waterwijk

Kwantitatieve risicoanalyse buisleiding N bestemmingsplan Waterwijk Rapport Kwantitatieve risicoanalyse buisleiding N-533-20 bestemmingsplan Waterwijk Auteur: Gert-Jan vd Bovenkamp Almere, september 2015. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1 Interessegebied

Nadere informatie

Hillegom. Ontwikkeling Pastoorslaan Hillegom. Kwalitatieve risicoanalyse. 25-10-2010 concept definitief 020104.14951.00. mw. mr. C.T.

Hillegom. Ontwikkeling Pastoorslaan Hillegom. Kwalitatieve risicoanalyse. 25-10-2010 concept definitief 020104.14951.00. mw. mr. C.T. Hillegom Ontwikkeling Pastoorslaan Hillegom Kwalitatieve risicoanalyse identificatie status datum: status: 25-10-2010 concept definitief projectnummer: 020104.14951.00 opdrachtleider: mw. mr. C.T. Ploeger

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel

Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel Projectbureau externe veiligheid regio Stedendriehoek Opgesteld door: Hansjurgen Heinen Gezien door: Liesbeth Spoelma Datum:

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse berekening buitengebied Berkelland dl 3. Door: Frans Geurts

Kwantitatieve Risicoanalyse berekening buitengebied Berkelland dl 3. Door: Frans Geurts Kwantitatieve Risicoanalyse berekening buitengebied Berkelland dl 3 Door: Frans Geurts Samenvatting Pagina 2 van 37 Inhoud Samenvatting... 2 1 Inleiding... 5 2 Invoergegevens... 6 2.1 Interessegebied...

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan bedrijventerrein Noord en West. Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe

Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan bedrijventerrein Noord en West. Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan bedrijventerrein Noord en West Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe Samenvatting Binnen het bestemmingsplan ligt één locatie niet buiten de 10-6 risicocontour.

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola Veenendaal-PR/GR-knelpunten Gasunie. Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 26 april 2012

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola Veenendaal-PR/GR-knelpunten Gasunie. Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 26 april 2012 Kwantitatieve Risicoanalyse Carola Veenendaal-PR/GR-knelpunten Gasunie Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 26 april 2012 Samenvatting Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Knuvendijk 1. Door: Brenda Eekhof

Kwantitatieve Risicoanalyse Knuvendijk 1. Door: Brenda Eekhof Kwantitatieve Risicoanalyse Knuvendijk 1 Door: Brenda Eekhof Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Invoergegevens... 5 2.1 Interessegebied... 5 2.2 Relevante leidingen... 5 2.3 Populatie... 7 3 Plaatsgebonden risico...10

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse buisleiding N-533-20 Bestemmingsplan Gooisekant en de Uitgeverij

Kwantitatieve Risicoanalyse buisleiding N-533-20 Bestemmingsplan Gooisekant en de Uitgeverij Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse buisleiding N-533-20 Bestemmingsplan Gooisekant en de Uitgeverij Auteur: Gert-Jan vd Bovenkamp Almere, augustus 2015. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu

Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Samenvatting Initiatiefnemer is voornemens de voormalige kantoorlocatie van De Nederlandsche Bank aan de Schutlandenweg

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse aardgasleiding Vecht en Zuilen. (toets t.b.v. inventarisatie Gasunie)

Kwantitatieve risicoanalyse aardgasleiding Vecht en Zuilen. (toets t.b.v. inventarisatie Gasunie) Kwantitatieve risicoanalyse aardgasleiding Vecht en Zuilen (toets t.b.v. inventarisatie Gasunie) Opsteller rapportage: J. van Berkel Organisatie: Stadsontwikkeling gemeente Utrecht Adres: Postbus 8406

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse woningbouw Nieuweroord aan de Hoogeveensche vaart 185

Kwantitatieve Risicoanalyse woningbouw Nieuweroord aan de Hoogeveensche vaart 185 Kwantitatieve Risicoanalyse woningbouw Nieuweroord aan de Hoogeveensche vaart 185 Door: Henk Zwiers Cluster R&B/Advies Gemeente Hoogeveen d.d. 13 april 2011 versie 01 Samenvatting Het gaat om een wijziging

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan Stadsbedrijvenpark. Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe K.F.J. Bertels

Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan Stadsbedrijvenpark. Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe K.F.J. Bertels Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan Stadsbedrijvenpark Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe K.F.J. Bertels Def. 1 augustus 2011 Samenvatting Binnen het bestemmingsplan is er geen overschrijding

Nadere informatie

Risicoberekening Hogedrukaardgasleidingen bestemmingsplan W4, Leiderdorp

Risicoberekening Hogedrukaardgasleidingen bestemmingsplan W4, Leiderdorp Risicoberekening Hogedrukaardgasleidingen bestemmingsplan W4, [ Omgevingsdienst Samenvatting De gemeente is bezig met een nieuw bestemmingsplan W4 in. Het gaat hier hoofdzakelijk om een conserverend bestemmingsplan.

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan Maanweg 31 Leusden

Externe Veiligheid bestemmingsplan Maanweg 31 Leusden Externe Veiligheid bestemmingsplan Maanweg 31 Leusden Opdrachtgever : Gemeente Leusden, dhr. P. van der Heijden Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/537414

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse De Veldkamp

Kwantitatieve Risicoanalyse De Veldkamp Kwantitatieve Risicoanalyse De Veldkamp 13 maart 2014 Gemeente Hengelo afdeling wijkzaken, beleid en advies B. Meijer Samenvatting Voor het bedrijventerrein De Veldkamp wordt een nieuw bestemmingsplan

Nadere informatie

Bijlage 5 - Kwantitatieve risicoanalyse aardgasleidingen Papendrecht

Bijlage 5 - Kwantitatieve risicoanalyse aardgasleidingen Papendrecht Bijlage 5 - Kwantitatieve risicoanalyse aardgasleidingen Papendrecht Kwantitatieve Risicoanalyse P101897 aardgastransportleidingen Papendrecht Door: Omgevingsdienst Zuid Holland - Zuid, M. Jongerius Inhoud

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola-berekening voor Bestemmingsplan Anstelvallei, gemeente Kerkrade

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola-berekening voor Bestemmingsplan Anstelvallei, gemeente Kerkrade Kwantitatieve Risicoanalyse Carola-berekening voor Bestemmingsplan Anstelvallei, gemeente Kerkrade Door: Bram Kleijnen en Anita van Mulken Provincie Limburg 6 maart 2014 2014-01 Samenvatting In het kader

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse gasleiding W-517-04 Voorofsche Zoom Boskoop

Kwantitatieve Risicoanalyse gasleiding W-517-04 Voorofsche Zoom Boskoop Kwantitatieve Risicoanalyse gasleiding W-517-04 Voorofsche Zoom Boskoop Door: Omgevingsdienst Midden-Holland, R. Wegerif 5 augustus 2014 Samenvatting Deze risicostudie is uitgevoerd om de risico s in beeld

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne

Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne status datum: status: 19-01-2011 definitief Opdrachtgever: gemeente Westvoorne Opdrachtleider RBOI: mw. drs. J.P. Zevenbergen-Herweijer Samenvatting In dit

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse aardgastransportleidingen Bestemmingsplan Blockhovepark

Kwantitatieve risicoanalyse aardgastransportleidingen Bestemmingsplan Blockhovepark Kwantitatieve risicoanalyse aardgastransportleidingen Bestemmingsplan Blockhovepark Kwantitatieve risicoanalyse aardgastransportleidingen Bestemmingsplan Blockhovepark Inhoud Rapport 3 november 2011 Projectnummer

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Coevorden deelkaart1-sel1. Door: Henk Zwiers

Kwantitatieve Risicoanalyse Coevorden deelkaart1-sel1. Door: Henk Zwiers Kwantitatieve Risicoanalyse Coevorden deelkaart1-sel1 Door: Henk Zwiers Samenvatting Bestemmingsplan Buitengebied Coevorden Pagina 2 van 31 Inhoud Samenvatting... 2 1 Inleiding... 5 2 Invoergegevens...

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA gasleiding W-553; Bestemmingsplan 'Vijfakkers-Noord' Gemeente Zuidplas

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA gasleiding W-553; Bestemmingsplan 'Vijfakkers-Noord' Gemeente Zuidplas Kwantitatieve Risicoanalyse QRA gasleiding W-553; Bestemmingsplan 'Vijfakkers-Noord' Gemeente Zuidplas i Bestemmingsplan Vijfakkers-Noord Gemeente Zuidplas QRA gasleiding W-553 KuiperCompagnons Ruimtelijke

Nadere informatie

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf Zoetermeer Innovatiefabriek Kwantitatieve risicoanalyse identificatie status projectnummer: datum: status: 090301.1778700 14-05-2013 concept opdrachtleider: ir. R.A. Sips auteur: ing. J. Lauf Adviesbureau

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse aardgasleidingen Veldhuizen en Vleuterweide

Kwantitatieve risicoanalyse aardgasleidingen Veldhuizen en Vleuterweide Kwantitatieve risicoanalyse aardgasleidingen Veldhuizen en e Opsteller rapportage: J. van Berkel Organisatie: Stadsontwikkeling gemeente Utrecht Adres: Postbus 8406 3503 RK Utrecht Rapport datum: 22 augustus

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse aardgasleidingen Lage Weide

Kwantitatieve Risicoanalyse aardgasleidingen Lage Weide Kwantitatieve Risicoanalyse aardgasleidingen Lage Weide Opsteller rapportage: J. van Berkel Organisatie: Stadsontwikkeling gemeente Utrecht Adres: Postbus 8406 3503 RK Utrecht Rapport datum: 6 april 2011

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse bp Cereswijk en Dideldom. Door: R. van Driesum

Kwantitatieve Risicoanalyse bp Cereswijk en Dideldom. Door: R. van Driesum Kwantitatieve Risicoanalyse bp Cereswijk en Dideldom Door: R. van Driesum Steunpunt externe veiligheid Groningen 15 augustus 2013 Samenvatting Berekening ten behoeve van bp Cereswijk en Dideldom. Gelet

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse realisatie Kreekrijk te Krommenie

Kwantitatieve risicoanalyse realisatie Kreekrijk te Krommenie Kwantitatieve risicoanalyse realisatie Kreekrijk te Krommenie Externe Veiligheid QRA Hogedruktransportleidingen Gemeente Zaanstad Definitief In opdracht van: VBM Ontwikkeling Postbus 374 1800 AJ ALKMAAR

Nadere informatie

Reimerswaal. Kwantitatieve risicoanalyse. Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde 10-01-2012

Reimerswaal. Kwantitatieve risicoanalyse. Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde 10-01-2012 Reimerswaal Kwantitatieve risicoanalyse Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde identificatie planstatus projectnummer: datum: 0703.008776.00 0703.008772.00

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheid t.g.v. de aardgastransportleiding kern "Loon op Zand"

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheid t.g.v. de aardgastransportleiding kern Loon op Zand Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheid t.g.v. de aardgastransportleiding kern "Loon op Zand" Door: Jan Kieboom 23 december 2010 Samenvatting Ten zuiden van de kern "Loon op Zand" is gelegen de

Nadere informatie

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen Heizenschedijk 1 te Moergestel Gemeente Oisterwijk Opdrachtgever: Contactpersoon: BRO de heer J. Miellet Documentnummer: 20130525, C02

Nadere informatie

Reimerswaal. grootschalige bedrijventerreinen. kwantitatieve risicoanalyse 0703.008581.00 20-01-2012. ing. B. van Vliet.

Reimerswaal. grootschalige bedrijventerreinen. kwantitatieve risicoanalyse 0703.008581.00 20-01-2012. ing. B. van Vliet. Reimerswaal grootschalige bedrijventerreinen kwantitatieve risicoanalyse identificatie planstatus projectnummer: datum: 0703.008581.00 20-01-2012 projectleider: opdrachtgever: ing. J.A. van Broekhoven

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Deelplan 26 Den Haag

Kwantitatieve Risicoanalyse Deelplan 26 Den Haag Kwantitatieve Risicoanalyse Deelplan 26 Den Haag Inhoud 1 Inleiding...4 2 Invoergegevens...5 3 Presentatie rekenresultaten...6 4 Aardgastransportleiding A-517-10...7 4.1 Invloedsgebied A-517-10 van N.V.

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Evenemententerrein Reeuwijkse Hout

Kwantitatieve Risicoanalyse Evenemententerrein Reeuwijkse Hout Kwantitatieve Risicoanalyse Evenemententerrein Reeuwijkse Hout Door: Omgevingsdienst Midden-Holland, R. Wegerif 24 december 2015 Samenvatting In verband met het bestemmingsplan Reeuwijkse Hout 2016 en

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Rodenrijse Zoom. (ruimtelijke onderbouwingen Bosplaatstraat en uitwerkingsplan Waddenweg 124 ev)

Kwantitatieve Risicoanalyse Rodenrijse Zoom. (ruimtelijke onderbouwingen Bosplaatstraat en uitwerkingsplan Waddenweg 124 ev) Kwantitatieve Risicoanalyse Rodenrijse Zoom (ruimtelijke onderbouwingen Bosplaatstraat en uitwerkingsplan Waddenweg 124 ev) Samenvatting In dit rapport is zowel een plaatsgebonden risicoberekening als

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen Mevrouw M.

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Den Kaat 17 Den Oosterhuis, Balkbrug. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu

Kwantitatieve Risicoanalyse Den Kaat 17 Den Oosterhuis, Balkbrug. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Kwantitatieve Risicoanalyse Den Kaat 17 Den Oosterhuis, Balkbrug Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Samenvatting Initiatiefnemer exploiteert op het perceel Den Kaat 17 te Balkbrug een agrarisch bedrijf met

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse gewenste situatie 1015 personen

Kwantitatieve Risicoanalyse gewenste situatie 1015 personen MILIEU, GELUID, BOUW ADVIES, BRANDVEILIGHEID, RUIMTELIJKE ORDENING, BELEIDSADVIES Hotel De Gouden Leeuw De heer M. van der Valk Veurseweg 180 2252 AG VOORSCHOTEN Datum : Onze ref. : Betreft: 7 september

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA-Buisleidingen Combatcentrum (nieuwe situatie)

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA-Buisleidingen Combatcentrum (nieuwe situatie) Kwantitatieve Risicoanalyse QRA-Buisleidingen Combatcentrum (nieuwe situatie) Door: Henk Zwiers 8 april 2015 RUD Drenthe Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 5 2.1 Interessegebied... 5 2.2 Relevante

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA Coevorderstraatweg. Door: Henk Zwiers

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA Coevorderstraatweg. Door: Henk Zwiers Kwantitatieve Risicoanalyse QRA Coevorderstraatweg Door: Henk Zwiers 27-01-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 5 2.1 Interessegebied... 5 2.2 Relevante leidingen... 5 2.3 Populatie... 6 3

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Berekening sportweg 9 Doetinchem bestaande situatie. Door: Frans Geurts

Kwantitatieve Risicoanalyse Berekening sportweg 9 Doetinchem bestaande situatie. Door: Frans Geurts Kwantitatieve Risicoanalyse Berekening sportweg 9 Doetinchem bestaande situatie Door: Frans Geurts Samenvatting Dit betreft een standaard gegenereerd rapport met het programma Carola. Het onderdeel Samenvatting

Nadere informatie

Door: G. Haandrikman. Datum: 23 november 2015 Opgesteld door: G. Haandrikman HARO-NWL-MG

Door: G. Haandrikman. Datum: 23 november 2015 Opgesteld door: G. Haandrikman HARO-NWL-MG Kwantitatieve Risicoanalyse Risicoberekening gastransportleiding N550-31-KR-006 t/m 007 ten behoeve van de ontwikkelingsplannen in Middengebied Nieuwleusen Door: G. Haandrikman Datum: 23 november 2015

Nadere informatie

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265 Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Opdrachtgever Project Projectnummer : 74300265 Status

Nadere informatie

Rapportage externe veiligheid hogedruk aardgasleiding voor nieuwbouw basisschool te Nieuwstadt. Datum 15 juli 2011 Referentie

Rapportage externe veiligheid hogedruk aardgasleiding voor nieuwbouw basisschool te Nieuwstadt. Datum 15 juli 2011 Referentie Rapportage externe veiligheid hogedruk aardgasleiding voor nieuwbouw basisschool te Nieuwstadt Datum 15 juli 2011 Referentie 20110745-02 Referentie 20110745-02 Rapporttitel Rapportage externe veiligheid

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan Valleipark Leusden

Externe Veiligheid bestemmingsplan Valleipark Leusden Externe Veiligheid bestemmingsplan Valleipark Leusden Opdrachtgever : Gemeente Leusden, dhr. P. van der Heijden Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/536607

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied De Maanhoeve, Exloërveen

Bestemmingsplan Buitengebied De Maanhoeve, Exloërveen Onderzoek Externe Veiligheid: Bestemmingsplan Buitengebied De Maanhoeve, Exloërveen Gemeente Borger-Odoorn Team Advies Externe Veiligheid RUD Drenthe Henk Zwiers 28 mei 2014 Versie: definitief Advies externe

Nadere informatie

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Projectnr: Bar201328 versie 1.1 1 Projectlocatie: Schoutenstraat te Barneveld Opdrachtgever: Omgevingsdienst de Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede Projectnr. en

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgasleidingen Enschede. Door: Gemeente Enschede

Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgasleidingen Enschede. Door: Gemeente Enschede Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgasleidingen Enschede Door: Gemeente Enschede Samenvatting Huidige situatie juni 2013 Pagina 2 van 36 Inhoud Samenvatting... 2 1 Inleiding... 4 2 Normstelling externe

Nadere informatie

Milieuonderzoeken Losplaatsweg Noordwijk te Noordwijk

Milieuonderzoeken Losplaatsweg Noordwijk te Noordwijk Milieuonderzoeken Losplaatsweg Noordwijk te Noordwijk Onderzoek externe veiligheid gasleiding Opdrachtgever Thunnissen Ontwikkeling BV Contactpersoon de heer M. Goesten Kenmerk R073255aa.00001.cvg Versie

Nadere informatie

Bijlage 2: Nadere berekeningen externe veiligheid

Bijlage 2: Nadere berekeningen externe veiligheid projectnr. 233425 Inpassingsplan Extra Gouwekruising 12 september 2011, revisie 03 Provincie Zuid-Holland toelichting Bijlage 2: Nadere berekeningen externe veiligheid Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico's

Externe veiligheidsrisico's 29 juni 2012 Dossiernummer Externe veiligheidsrisico's hogedruk aardgasleidingen bestemmingsplan IJburg 29-06-2012 S.M. Musch Cruquiusweg 5 Postbus 922 1019 AT Amsterdam 1000 AX Amsterdam 020-254 38 26

Nadere informatie

Doorkiesnr

Doorkiesnr Gemeente Vlaardingen Reg. Kenmerk:VLD 2011 l 2^ 3L r u m e n. Doe. soort Ingekomen TK document Aanm.datum :24-06-2011 Afdeling :CSGM Gemeente Vlaardingen T.a.v. de heer P. Joormann Postbus 1002 3130 EB

Nadere informatie

Tegelarijveld te Roermond Externe veiligheid. Datum 31 oktober 2013 Referentie

Tegelarijveld te Roermond Externe veiligheid. Datum 31 oktober 2013 Referentie Parkweg 22a 6212 XN Maastricht Postbus 480 6200 AL Maastricht T +31 (0)43 346 78 00 F +31 (0)43 346 64 47 E maastricht@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Tegelarijveld te Roermond

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoberekeningen hogedruk aardgastransportleidingen Gemeente Sint- Oedenrode

Kwantitatieve risicoberekeningen hogedruk aardgastransportleidingen Gemeente Sint- Oedenrode Gemeente Sint- Oedenrode, juli 2013 Projectnummer: 74300305 Kwantitatieve risicoberekeningen hogedruk aardgastransportleidingen Gemeente Sint- Oedenrode Opdrachtgever Project Projectnummer : 74300305 Status

Nadere informatie

Technische rapportage

Technische rapportage Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Technische rapportage Externe veiligheid aardgasleiding Waardenburg gemeente Neerijnen Project : 122314

Nadere informatie

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Omgevingsdienst Regio Arnhem Colofon: Rapportnummer: 141108107-1 Plaats en datum: Arnhem, Versie: 01 Opdrachtgever Gemeente Rheden Postbus 9110 6994 ZJ

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Inhoudsopgave 1 1 Aanleiding In en in de nabijheid van het bestemmingsplangebied

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Aardgastransportleiding en planontwikkeling Provincialeweg 111c te Dordrecht

Kwantitatieve Risicoanalyse Aardgastransportleiding en planontwikkeling Provincialeweg 111c te Dordrecht Rapport Dossier Zaaknummer Z-16-307229 Kenmerk D-17-1647285 / JAL Opsteller de heer M.F. Jongerius / mevrouw S. van den Bergh Datum 26 september 2016 Onderwerp Kwantitatieve Risicoanalyse Aardgastransportleiding

Nadere informatie

QRA hogedruk aardgas buisleidingen

QRA hogedruk aardgas buisleidingen Auteur: N. den Haan Collegiale toets: L. Jansen Datum: 20-7-2011 QRA hogedruk aardgas buisleidingen Gemeente Woensdrecht t.b.v. bestemmingsplanwijziging Huijbergseweg 140 (theetuin) 2 Inhoudsopgave 1 Algemene

Nadere informatie

Aardgastransportleidingen A en A

Aardgastransportleidingen A en A Aardgastransportleidingen A-570-02 en A-570-15 Oostervaart Externe Veiligheid Gemeente Lelystad januari 2011 definitief Aardgastransportleidingen A-570-02 en A-570-15 Oostervaart Externe Veiligheid dossier

Nadere informatie

Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen

Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen Sportweg 9 Doetinchem Bezoekadres Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (gld.) Postadres Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (gld.) www.odachterhoek.nl info@odachterhoek.nl Colofon:

Nadere informatie

QRA Gastransportleiding Heerhugowaard W N.V. Nederlandse Gasunie

QRA Gastransportleiding Heerhugowaard W N.V. Nederlandse Gasunie Opdrachtgever: Project: QRA Gastransportleiding W-574-02 Gasunie Projectnummer: I.012153.01 Gasunie Projectnaam: GNIPA-1620 Aartswoud-Heerhugowaard Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen

Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen Bestemmingsplan Kringloopwinkel Groenlo Bezoekadres Gezellenlaan 10 7005AZ Doetinchem Tel: 0314 321200 Fax: 0314-321201 Postadres Postbus 53 7000 AB Doetinchem

Nadere informatie

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid Rapportnummer O 15571-1-RA-001 d.d. 8 april 2015 Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid opdrachtgever Gemeente Westland (Gemeentekantoor

Nadere informatie

Externe veiligheid McDonalds Ringoven 13 te Arnhem

Externe veiligheid McDonalds Ringoven 13 te Arnhem Externe veiligheid McDonalds Ringoven 13 te Arnhem Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid McDonalds Ringoven 13 te Arnhem

Nadere informatie

BIJLAGE 7 RISICOANALYSE EXTERNE VEILIGHEID KEMA

BIJLAGE 7 RISICOANALYSE EXTERNE VEILIGHEID KEMA BIJLAGE 7 RISICOANALYSE EXTERNE VEILIGHEID KEMA 24 april 2012 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-520-38 Groningen, 24 april 2012 74101109-GCS 12.R.52846 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding

Nadere informatie

Notitie. Betreft : Berekening plaatsgebonden risico en groepsrisico hogedruk aardgasleiding t.b.v. bestemmingsplan Landgoed Heideburgh te Rucphen

Notitie. Betreft : Berekening plaatsgebonden risico en groepsrisico hogedruk aardgasleiding t.b.v. bestemmingsplan Landgoed Heideburgh te Rucphen Notitie Aan : BVR Projectontwikkeling B.V. en Langendijk B.V. Van : ir. S. Valk en ir. drs. D. Lobregt (Royal Haskoning) Datum : 29 november 2011 Kopie : L.J.A. Rombouts MSc, ing. E.M. Reurslag en J.J.H.

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere DNV KEMA Energy & Sustainability Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere Groningen, 12 december 2012 74101463-GCS 12.R.53340 Kwantitatieve Risicoanalyse

Nadere informatie

Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-501-01. i.v.m. aanpassing afsluiterschema W-501-01-KR-054 / W-501-01-KR-055 Waddinxveen

Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-501-01. i.v.m. aanpassing afsluiterschema W-501-01-KR-054 / W-501-01-KR-055 Waddinxveen Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-501-01 i.v.m. aanpassing afsluiterschema W-501-01-KR-054 / W-501-01-KR-055 Waddinxveen Groningen, 5 juli 2013 74102436- GCS 13.R.53792 Kwantitatieve

Nadere informatie

N.V. Nederlandse Gasunie

N.V. Nederlandse Gasunie N.V. Nederlandse Gasunie Externe Veiligheid GNIP A-1514 Weststellingwerf - QRA BügelHajema LievenseCSO Infra B.V. CORRESPONDENTIEADRES Postbus 3199 4800 DD Breda BEZOEKADRES Tramsingel 2 4814 AB Breda

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico's hogedruk aardgasleidingen bestemmingsplan De Hoge Dijk

Externe veiligheidsrisico's hogedruk aardgasleidingen bestemmingsplan De Hoge Dijk versie 2 Externe veiligheidsrisico's hogedruk aardgasleidingen bestemmingsplan De Hoge Dijk Januari 2013 E. Dolman Cruquiusweg 5 Postbus 922 1019 AT Amsterdam 0 AX Amsterdam 020-254 38 26 e.dolman@dmb.amsterdam.nl

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W i.v.m. plaatsing nieuwe afsluiter locatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W i.v.m. plaatsing nieuwe afsluiter locatie DNV KEMA Energy & Sustainability Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-01 i.v.m. plaatsing nieuwe afsluiter locatie Groningen, 16 oktober 2013 74102436- GCS 13.R.53962 Kwantitatieve

Nadere informatie

Projectnummer: D01011.000636.0100. Opgesteld door: J.C. Pronk. Ons kenmerk: 076890706:A. Kopieën aan:

Projectnummer: D01011.000636.0100. Opgesteld door: J.C. Pronk. Ons kenmerk: 076890706:A. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Piet Mondriaanlaan 26 Postbus 220 3800 AE Amersfoort Tel 033 4771 000 Fax 033 4772 000 www.arcadis.nl Onderwerp: Risicoberekening aardgasleiding Steenakker Amersfoort, 6 januari

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding N-568-10

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding N-568-10 DNV KEMA Energy & Sustainability Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding N-568-10 Groningen, 14 september 2012 74101761-GCS 12.R.53074 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding N-568-10

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200 Groningen, 17 juli 2012 KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om dit document op enige manier

Nadere informatie

Kapelle. QRA hogedruk aardgas buisleidingen. In opdracht van de provincie Zeeland

Kapelle. QRA hogedruk aardgas buisleidingen. In opdracht van de provincie Zeeland Kapelle QRA hogedruk aardgas buisleidingen In opdracht van de provincie Zeeland Auteur: Niels den Haan Collegiale toets: Kees Aarts Datum: 2012 Consequentieonderzoek Bevb, QRA Kapelle 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-520-01. i.v.m. verlegging van de leiding

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-520-01. i.v.m. verlegging van de leiding Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-520-01 i.v.m. verlegging van de leiding Groningen, 22 november 2013 74102436 - GCS 13.R.54017 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-520-01

Nadere informatie

QRA t.b.v. nieuwbouw nabij gastransportleidingen in Barendrecht

QRA t.b.v. nieuwbouw nabij gastransportleidingen in Barendrecht QRA t.b.v. nieuwbouw nabij gastransportleidingen in Barendrecht Groningen, 4 oktober 2012 Kwantitatieve Risicoanalyse nieuwbouw nabij gastransportleidingen in Barendrecht Groningen, 4 oktober 2012 R.P.

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid buisleidingen bestemmingsplan Morgenstond

Onderzoek externe veiligheid buisleidingen bestemmingsplan Morgenstond Onderzoek externe veiligheid buisleidingen bestemmingsplan Morgenstond Onderzoek externe veiligheid buisleidingen bestemmingsplan Morgenstond Onderzoek naar de externe veiligheid hoge druk aardgasleidingen

Nadere informatie

Groepsrisicoberekening Externe Veiligheid (hogedrukgasleidingen) Bestemmingsplan Pukkemuk Vaartweg 192A te Dongen

Groepsrisicoberekening Externe Veiligheid (hogedrukgasleidingen) Bestemmingsplan Pukkemuk Vaartweg 192A te Dongen Groepsrisicoberekening Externe Veiligheid (hogedrukgasleidingen) Bestemmingsplan Pukkemuk Vaartweg 192A te Dongen Groepsrisicoberekening Externe Veiligheid (hogedrukgasleidingen) Bestemmingsplan Pukkemuk

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-517-17

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-517-17 DNV KEMA Energy & Sustainability Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-517-17 Groningen, 12 april 2013 74102436- GCS 13.R.53691 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-517-17

Nadere informatie