Middenkader : mobiliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Middenkader : mobiliteit 2015-03"

Transcriptie

1 Middenkader Middenkader : mobiliteit Antwerpen erratum Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen erratum Vlaams Brabant West-Vlaanderen erratum Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie gerechtelijke politie Algemene directie operationele ondersteuning Algemene inspectie file:///g /DSEK/InfoDoc/Tools/PolDoc/Mobilite/mob2015-3%20err/web/middenkader.htm[ :28:24]

2 Operationeel kader Middenkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 1 PZ 5345 : ANTWERPEN ReeksNr Benaming van de functie Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 1801 TEAMLEIDER OGP GERECHTELIJKE AFHANDELING (HINP) NEEN 2 (5) EN (6) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : Ops-personeel middenkader. - Redactionele afhandeling van de aan de gerechtelijke afhandeling toegewezen gerechtelijke dossiers, alsook instaan voor het hiermee gepaard gaande dringende, verdere onderzoek binnen het deelproces noodhulp, met het oog op het bereiken van een maximale dienstverlening en klantentevredenheid; - resultaatgebieden: - kerntaak 1: - aansturen en motiveren van de medewerkers van het team alsook hen ondersteunen waar nodig met oog op het optimaal benutten van competenties en het bekomen van een goed functionerend team; - kerntaak 2: - administratieve verwerking van alle dossiers afkomstig uit de (verkeers) interventie met oog op een tijdige en efficiënte afhandeling ervan; - kerntaak 3: - uitvoeren van dringende verdere onderzoeksdaden van dossiers afkomstig uit de (verkeers)interventie of de wijk- en regiokantoren, met oog op een tijdige en efficiënte afhandeling ervan; - kerntaak 4 : - opvolgen en afhandelen van dringende kantschriften, processen-verbaal en faxen alsook overmaken van dringende stukken en aanhorigheden aan de bevoegde diensten met oog op een tijdige en efficiënte afhandeling ervan; - kerntaak 5: - aansturen en opvolgen van de overbrenging van aangehouden personen aan de bevoegde diensten met oog op het naleven van wettelijke en organisatorische verplichtingen; - kerntaak 6: - verantwoordelijk voor het verzenden van de dringende processen-verbaal naar het parket met oog op het garanderen van een efficiënte en correcte taakopvolging; - kerntaak 7: - eerste kwaliteitscontrole van de door de (verkeers)interventie aangeleverde vaststellingen met oog op volledige en kwalitatieve gerechtelijke afhandeling. - Ervaring in leidinggeven bij voorkeur in een operationele omgeving (vereist); - kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: - algemene kennis van de deontologische code; - algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie; - algemene kennis van de werking van lokale overheden; - algemene kennis van het Nederlands; - algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en -pakketten (MS Office); - administratieve vaardigheden; - algemene kennis van relevante wetgeving; - algemene kennis van politietoepassingen; - algemene kennis van de ambtsplichten; - functionele kennis en vaardigheden: - algemene kennis van bestuurlijke politie; - algemene kennis van de werking van gerechtelijke en bestuurlijke overheden; - algemene kennis van gerechtelijke afhandelingen; - algemene kennis van de interventiewerking; - kerncompetenties: - klantgericht handelen: de klant op de eerste plaats stellen en aan de noden tegemoetkomen, een snelle en gepersonaliseerde service verlenen en klachten ernstig nemen; - samenwerken: openheid en empathie tonen (gedragscompetenties) en streven naar het bereiken van een gemeenschappelijk doel op niveau van een team, een afdeling of de organisatie, ook wanneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is; - integer handelen: op een gedisciplineerde manier te werk gaan in overeenstemming met eigen principes en verwachtingen van de organisatie, iedereen fair behandelen, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden; - zichzelf ontwikkelen: de eigen groei actief plannen en beheren in functie van mogelijkheden, interesses en ambities door opleidingskansen aan te grijpen; - resultaatgericht handelen: resultaten boeken door de nodige acties en initiatieven te nemen en door opportuniteiten te herkennen; - positiecompetenties: - informatie begrijpen: uiteenlopende informatiebronnen begrijpen en gebruiken om taken uit te voeren. alle nuttige informatie inwinnen; - problemen oplossen: aangepaste acties ondernemen bij uiteenlopende situaties in functie van de omstandigheden;

3 Operationeel kader Middenkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 2 - beslissen: besluitvorming aanpassen aan de nieuwheid en/of moeilijkheid van de omstandigheden, beslissingen nemen rekening houdende met tegenstrijdige of beperkte informatie; - plannen: prioriteiten bepalen tussen complexe taken en deze vastleggen, integreren van en rekening houden met tegenstrijdige of beperkte informatie in de planning; - middelen beheren: middelen opvolgen en beheren rekening houdende met veranderde omstandigheden; - instructies geven: aangepaste instructies geven volgens de omstandigheden van de uitvoering en volgens de complexiteit van de activiteit; - motiveren: de groep motiveren door medewerkers te erkennen in hun kunnen en hen te waarderen voor wat ze doen; - mondeling communiceren: actief luisteren alsook dialoog opbouwen en ideeën uitwisselen met betrekking tot de gebruikelijke taken; - schriftelijk communiceren: uiteenlopende documenten opstellen met een verschillende graad van complexiteit die verband houden met de gebruikelijke context van werken; - overtuigen: in een ruimere context dan het gebruikelijk functioneren de overtuigingsstijl aanpassen aan het publiek en het vooropgesteld doel bereiken door overtuigende argumenten op een krachtige manier te brengen; - impact hebben: een goede indruk maken en de groep aanzetten tot actie in lijn met de gekozen strategie, rekening houdend met de diversiteit van de meegemaakte omstandigheden; - sociale vlotheid tonen: persoonlijk voorkomen en houding correct aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie. Noorderlaan 500 te 2030 ANTWERPEN. CP Tom DAELEMANS, (Tel: 03/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: - Een officier van de betrokken directie als voorzitter; - een officier van het korps; - een personeelslid van het operationeel kader van een afdeling of dienst die gelijkaardig is aan die waar de kandidaat tewerk kan worden gesteld, met ten minste de graad van hoofdinspecteur; - een secretaris. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef. Indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5345 : ANTWERPEN ReeksNr Benaming van de functie Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 1803 TEAMLEIDER REGIO ONTHAAL NEEN 2 (5) EN (6) (HINP) CENTRUM 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : Ops-personeel middenkader. - Leiden van het onthaal en coördineren van de uitvoering van de taken alsook instaan voor de goede werking en de resultaten van het onthaalgebeuren binnen het regiokantoor met oog op het bereiken van een maximale en uniforme dienstverlening in overeenstemming met de bepalingen vervat in de blauwe gids onthaal; - resultaatgebieden: - kerntaak 1: - uitdenken en uitstippelen van activiteiten en taken volgens de opgelegde doelstellingen met oog op het realiseren van het hoger beleid; - kerntaak 2: - instaan voor de dagelijkse algemene leiding over het team met oog op een correcte werking ervan; - kerntaak 3: - formuleren van voorstellen tot verbetering aan de teamleider-coördinator met oog op het optimaliseren van de werking van het team; - kerntaak 4: - aansturen, motiveren en evalueren van de medewerkers van het team alsook hen ondersteunen waar nodig met oog op het optimaal benutten van competenties en het bekomen van een goed functionerend team; - kerntaak 5: - spreekbuis zijn tussen medewerkers en leiding en op regelmatige basis zorgen voor de nodige communicatiemomenten met de eigen medewerkers met oog op het stimuleren van een vlotte doorstroom van informatie; - kerntaak 6: - aandacht hebben voor het welzijn van de eigen medewerkers en bij problemen deze bespreken met de teamleider#coördinator onthaal met oog op het gezamenlijk vinden van een oplossing om zo een optimale werkomgeving te verzekeren;

4 Operationeel kader Middenkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 3 - kerntaak 7: - samen met de onthaalmedewerkers instaan voor de uitvoering van de onthaaltaken met oog op het garanderen van een vlotte dienstverlening en het waarborgen van de continuïteit binnen het team; - kerntaak 8: - toezicht houden op de correcte toepassing van het shopboek onthaal met oog op een uniform onthaal doorheen de ganse organisatie; - kerntaak 9: - verstrekken van informatie met betrekking tot politionele procedures en dienstverlening met oog op het creëren van duidelijkheid en het bereiken van een maximale klantentevredenheid; - kerntaak 10: - plannen en opvolgen van de dienstregeling van het team met oog op het verzekeren van de continuïteit en permanentie, conform de gemaakte afspraken en de korpsprincipes. Ervaring: - ervaring in leidinggeven wordt vereist. Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: - algemene kennis van de deontologische code; - algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie; - algemene kennis van de werking van lokale overheden; - algemene kennis van het Nederlands; - algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en -pakketten (MS Office); - administratieve vaardigheden; - algemene kennis van relevante wetgeving; - algemene kennis van politietoepassingen; - algemene kennis van de ambtsplichten; - algemene kennis van de welzijnswet; - algemene kennis van managementprincipes- en technieken; - algemene kennis van het politiestatuut; - algemene kennis van het Nationaal Veiligheidsplan; - algemene kennis van het Zonaal Veiligheidsplan; - algemene kennis van het bestuursakkoord. Functionele kennis en vaardigheden: - algemene kennis van gerechtelijke en bestuurlijke afhandelingen; - algemene kennis van de werking van gerechtelijke en bestuurlijke overheden; - algemene kennis van gerechtelijke afhandelingen; - algemene kennis van de operationele werking van politie; - algemene kennis van de blauwe gids: het handboek van onthaal binnen Lokale Politie ANTWERPEN. Specifieke kennis en vaardigheden: - algemene kennis van het shopboek. Korpscompetenties: - mondeling uitdrukkingsvermogen: duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken; - leesvaardigheid: - uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit te voeren; - alle nuttige informatie inwinnen; - schrijfvaardigheid: eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren; - informatieverstrekking: de informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen juist identificeren en in een klare, correcte en objectieve boodschap overbrengen; - sociale omgang hoffelijkheid: zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie. Positiecompetenties: - kennis van het activiteitendomein: zijn activiteitendomein situeren ten opzichte van de aangrenzende domeinen en er de sleutelprocessen en de werking van kennen; - functionele kennis: de kennis die met de functie verband houdt uitdiepen, ze toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - technische kennis: de gebruikelijke technieken toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - actiedoelstellingen: zijn manier van handelen aanpassen aan de verschillende situaties waarmee men wordt geconfronteerd, en dit in overeenstemming met de vastgestelde doelstellingen; - operationele autonomie: een werkprogramma toepassen dat een opeenvolging van diverse handelingen impliceert, te kiezen afhankelijk van de context van functioneren; - organisatie van het werk: aangepaste instructies geven volgens de omstandigheden van de uitvoering en de complexiteit van de activiteit in kwestie; - beheer van de middelen en opvolging van de doelstellingen: de opvolging van de doelstellingen van het team en het beheer van de toegekende middelen aanpassen volgens de verschillende meegemaakte situaties; - bezielen en motiveren van de groep: de spanningen en de gevoelens van tevredenheid in de groep opsporen en zijn actie dienovereenkomstig aanpassen om de samenhang en het enthousiasme binnen de groep te versterken; - overtuigingsvermogen: door middel van de verschillende activiteiten van de groep het belang van de gemeenschappelijke doelstelling aantonen en de instemming van de groep met deze doelstelling vergroten; - vermogen om te plannen: - in complexe taken prioriteiten plannen en vastleggen; - de onzekerheid in de planning kunnen integreren;

5 Operationeel kader Middenkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 4 - vermogen om te beslissen: zijn besluitvorming aanpassen aan de nieuwheid en/of moeilijkheid van de meegemaakte situaties; de onzekerheid erin kunnen integreren; - impact op de omgeving: - invloed hebben op het functioneren van de groep; - de groep een richting geven die beantwoordt aan de diversiteit van de meegemaakte situatie. Regiokantoor Centrum, wijkkantoor West. HCP Siegfried MERTENS, (Tel: 03/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: - Een officier van de betrokken directie als voorzitter; - een officier van het korps; - een personeelslid van het operationeel kader van een afdeling of dienst die gelijkaardig is aan die waar de kandidaat tewerk kan worden gesteld, met ten minste de graad van hoofdinspecteur; - een secretaris. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef, indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5345 : ANTWERPEN ReeksNr Benaming van de functie Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 1805 ONDERZOEKER INTERN NEEN 1 (5) EN (6) TOEZICHT (HINP) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : Ops-personeel middenkader. - Administratief en/of gerechtelijk behandelen van klachten met betrekking tot de organisatie of de politiewerking in het algemeen met oog op een optimale werking van de politiediensten; - resultaatgebieden: - kerntaak 1: - uitvoeren van administratieve en/of gerechtelijke onderzoeken op vraag van de tuchtoverheid en het parket naar aanleiding van klachten met oog op een objectieve waarheidsvinding en een goede werking van de politiediensten. - kerntaak 2: - zoeken naar oplossingen in het kader van de lopende dossiers met oog op het vermijden van het herhalen van klachten en/of disfuncties. - kerntaak 3: - adviseren van de hoofdonderzoekers inzake onderrichtingen of richtlijnen met oog op het verbeteren van de werking van de politiediensten. - kerntaak 4: - op vraag van de korpsleiding controles uitvoeren op de activiteiten van personeelsleden en gerichte toezichten uitvoeren om bepaalde disfuncties te kunnen vaststellen met oog op het naleven van de regelgeving en beleidslijnen van de korpsleiding. Ervaring: - ervaring in operationele politiewerking. Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: - kennis van de deontologische code; - kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie; - kennis van de werking van lokale overheden; - kennis van het Nederlands; - kennis van diverse softwaretoepassingen en -pakketten (MS Office); - administratieve vaardigheden; - kennis van relevante wetgeving; - kennis van politietoepassingen. Functionele kennis en vaardigheden: - kennis van de werking van gerechtelijke en bestuurlijke overheden; - kennis van gerechtelijke en bestuurlijke afhandelingen; - kennis van recherchewerking; - kennis van de operationele werking van politie. Korpscompetenties: - mondeling uitdrukkingsvermogen: duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken; - leesvaardigheid:

6 Operationeel kader Middenkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 5 - uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit te voeren; - alle nuttige informatie inwinnen; - schrijfvaardigheid: eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren; - informatieverstrekking: de informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen juist identificeren en in een klare, correcte en objectieve boodschap overbrengen; - sociale omgang hoffelijkheid: zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie. Positiecompetenties: - kennis van het activiteitendomein: het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen; - functionele kennis: de kennis die met de functie verband houdt uitdiepen, ze toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - technische kennis: de gebruikelijke technieken toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - actiedoelstellingen: in zijn gebruikelijk functioneren handelen volgens de vastgestelde doelstellingen; - operationele autonomie: een werkprogramma toepassen dat een opeenvolging van diverse handelingen impliceert, te kiezen afhankelijk van de context van functioneren; - organisatie van het werk: de instructies geven die met complexe activiteiten samenhangen maar behoren tot het gebruikelijke functioneren van het team; - beheer van de middelen en opvolging van de doelstellingen: de verwezenlijking van de doelstellingen van het team opvolgen en de middelen beheren die in het kader van het gebruikelijke functioneren ter beschikking zijn gesteld; - bezielen en motiveren van de groep: de spanningen en de gevoelens van tevredenheid in de groep opsporen en zijn actie dienovereenkomstig aanpassen om de samenhang en het enthousiasme binnen de groep te versterken; - overtuigingsvermogen: in het kader van het gebruikelijke functioneren van de groep, de groep overtuigen van het belang van de gemeenschappelijke doelstelling; - vermogen om te plannen: de courante activiteiten plannen die tot het gebruikelijke functioneren van de groep behoren; - vermogen om te beslissen: de gepaste beslissingen nemen in het kader van uiteenlopende activiteiten die tot het gebruikelijke functioneren van de dienst behoren; - impact op de omgeving: invloed hebben op de groep in zijn gebruikelijke functioneren en hem een richting geven in de door de organisatie gewenste zin. Oudaan te 2000 ANTWERPEN. CP Ivan DE MOL, diensthoofd intern toezicht, (Tel: 03/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: - Een officier van de betrokken directie als voorzitter; - een officier van het korps; - een personeelslid van het operationeel kader van een afdeling of dienst die gelijkaardig is aan die waar de kandidaat tewerk kan worden gesteld, met ten minste de graad van hoofdinspecteur; - een secretaris. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef, indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5345 : ANTWERPEN ReeksNr Benaming van de functie Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 1807 TEAMLEIDER PROACTIEVE NEEN 1 (5) EN (6) WERKING (PROA) (HINP) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : Ops-personeel middenkader. - Deel uit maken van een Snel Respons Team (SRT), optreden als teamleider binnen een VAG-team of als sectiechef binnen een sectie Arrestatie Eenheid (AE) met het oog op het leveren van gespecialiseerde steun bij opdrachten met een bijzondere risicograad; - leiden en operationeel aansturen van de dienst proactieve werking en coördineren van de uitvoering van de taken met oog op het bereiken van de goede werking van het team en een maximale dienstverlening; - resultaatgebieden: - kerntaak 1: - uitdenken en uitstippelen van activiteiten en taken volgens de opgelegde doelstellingen met oog op het realiseren van het hoger beleid; - kerntaak 2: - instaan voor de dagelijkse algemene leiding over het team met oog op een efficiënte, klantgerichte, kwalitatieve en kostenbewuste organisatie ervan; - kerntaak 3:

7 Operationeel kader Middenkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 6 - formuleren van voorstellen tot verbetering aan het diensthoofd met oog op het optimaliseren van de werking van het team; - kerntaak 4 : - aansturen, motiveren en evalueren van de medewerkers van het team alsook hen ondersteunen waar nodig met oog op het optimaal benutten van competenties en het bekomen van een goed functionerend team; - kerntaak 5: - spreekbuis zijn tussen de medewerkers en de leiding en op regelmatige basis zorgen voor de nodige communicatiemomenten met de eigen medewerkers met oog op het stimuleren van een vlotte doorstroom van informatie; - kerntaak 6: - aandacht hebben voor het welzijn van de eigen medewerkers en bij problemen deze bespreken met het diensthoofd met oog op het gezamenlijk vinden van een oplossing om zo een optimale werkomgeving te verzekeren; - kerntaak 7: - voorbereiden van en deelnemen aan opdrachten conform de korpsnota arrestatie-eenheid (AE) met oog op het verzekeren van een kwaliteitsvolle uitvoering ervan; - kerntaak 8: - voorbereiden van en deelnemen aan ordediensten en trainingen AE als sectiecommandant AE; - kerntaak 9: - toezien op het correcte gebruik van de aan de dienst toebedeelde personeel en middelen met oog op een succesvolle uitvoering van de opdrachten; - kerntaak 10: - coördineren van de administratie die uit de opdrachten voortvloeit met oog op een kwaliteitsvolle en autonome afhandeling; - kerntaak 11: - toezien op de voorbereiding, planning en uitvoering van de opsporingsactiviteiten op basis van de werkdossiers, arrestaties en proactieve patrouilles naar hot spots en veelplegers met oog op het vatten van verdachten. - Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: - algemene kennis van de deontologische code; - algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie; - algemene kennis van de werking van lokale overheden; - algemene kennis van het Nederlands; - algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en pakketten (MS Office); - administratieve vaardigheden; - algemene kennis van relevante wetgeving; - algemene kennis van politietoepassingen; - algemene kennis van de ambtsplichten; - algemene kennis van de welzijnswet; - algemene kennis van managementprincipes- en technieken. - Functionele kennis en vaardigheden: - kennis van de werking van gerechtelijke en bestuurlijke overheden; - kennis van gerechtelijke afhandelingen; - kennis van de interventiewerking; - kennis van het domein van de strafuitvoering en de hieraan gekoppelde gerechtelijke bevelen. - Specifieke kennis en vaardigheden: - kennis van de bom-wetgeving; - voldoen aan het vereiste medische en fysiek profiel voor de functie van teamleider AE/PRO. - Kerncompetenties: - klantgericht handelen: de klant op de eerste plaats stellen en aan de noden tegemoetkomen, een snelle en gepersonaliseerde service verlenen en klachten ernstig nemen; - samenwerken: openheid en empathie tonen en streven naar het bereiken van een gemeenschappelijk doel op niveau van een team, een afdeling of de organisatie, ook wanneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is; - integer handelen: op een gedisciplineerde manier te werk gaan in overeenstemming met eigen principes en verwachtingen van de organisatie, iedereen fair behandelen, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden; - zichzelf ontwikkelen: de eigen groei actief plannen en beheren in functie van mogelijkheden, interesses en ambities door opleidingskansen aan te grijpen; - resultaatgericht handelen: resultaten boeken door de nodige acties en initiatieven te nemen en door opportuniteiten te herkennen. - Positiecompetenties: - informatie begrijpen: uiteenlopende informatiebronnen begrijpen en gebruiken om taken uit te voeren, alle nuttige informatie inwinnen. - problemen oplossen: aangepaste acties ondernemen bij uiteenlopende situaties in functie van de omstandigheden. - beslissen: gepaste beslissingen nemen in het kader van uiteenlopende activiteiten die tot het gebruikelijke functioneren van de dienst behoren; - plannen: standaard activiteiten plannen die tot het gebruikelijke functioneren van de dienst behoren; - middelen beheren: toegekende middelen opvolgen en beheren in het kader van het gebruikelijke functioneren; - instructies geven: instructies geven die met complexe activiteiten samenhangen, maar behoren tot het gebruikelijke functioneren van de dienst; - motiveren: de groep motiveren door medewerkers te erkennen in hun kunnen en hen te waarderen voor wat ze doen;

8 Operationeel kader Middenkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 7 - mondeling communiceren: actief luisteren alsook dialoog opbouwen en ideeën uitwisselen met betrekking tot de gebruikelijke taken; - schriftelijk communiceren: eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren; - overtuigen: in het kader van het gebruikelijk functioneren doeltreffend inspelen op opmerkingen en vragen van de gesprekspartner door de juiste argumenten op te werpen en de aandacht gaande te houden; - impact hebben: een goede indruk maken en ideeën door anderen doen aanvaarden binnen het gebruikelijk functioneren; - sociale vlotheid tonen: persoonlijk voorkomen en houding correct aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie; - ervaring in leidinggeven bij voorkeur in een operationele omgeving. Noorderlaan 500 te 2030 ANTWERPEN. - CP David SANNEN, ( - op donderdag 6 augustus om 20u vindt een infomoment plaats in de aula van blok B, Noorderlaan 500 te 2030 ANTWERPEN; - de selectieprocedure bestaat na de psychotechnische proef uit verschillende modules: - 1e : theoretische-, observatie- en deontologische proef (18 september of 25 september 2015, voormiddag); - 2e: fysieke testen (2 oktober of 9 oktober of 16 oktober, telkens ganse dag); - 3e: mondeling screening voor jury (datum nog te bepalen); - elke kandidaat dient te slagen voor een ronde, alvorens door te gaan naar de volgende ronde; - vrijstellingen: - houders van het brevet AE en/of VAG worden vrijgesteld van het deel van de opleiding waarvan ze brevethouder zijn; - in functie van het niveau kan wel een recyclage verplicht worden; - kandidaten die voor deze functie reeds met mobiliteit 5/2014 hebben deelgenomen, zijn vrijgesteld van de 1e ronde (theorie, deontologie en observatie) indien zij hiervoor geslaagd waren; - opleiding: - vooraleer definitief mobiliteit te maken, dient de kandidaat te slagen in een AE- en een VAG- opleiding (gezamelijke duurtijd: maximaal 7 weken); - tijdens deze opleiding wordt betrokkene gedetacheerd naar PZ ANTWERPEN; - indien de kandidaat n.a.v. een tussentijdse evaluatie de opleiding moet beëindigen of niet slaagt voor de opleiding, wordt de detachering stopgezet. 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden: Niet-brevethouders die zich kandidaat stellen moeten de nodige brevetten AE en VAG behalen, brevethouders dienen deze toe te voegen aan hun mobiliteitsdossier. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: - Een officier van de betrokken directie als voorzitter; - een officier van het korps; - een personeelslid van het operationeel kader van een afdeling of dienst die gelijkaardig is aan die waar de kandidaat tewerk kan worden gesteld, met ten minste de graad van hoofdinspecteur; - een secretaris. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef, indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5345 : ANTWERPEN ReeksNr Benaming van de functie Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 1809 TEAMLEIDER - COÖRDINATOR NEEN 1 (5) EN (6) WIJKAGENTEN (HINP) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : Ops-personeel middenkader. - Leiden van het team wijkagenten en coördineren van de uitvoering van de taken van de wijkagenten met oog op het bereiken van de goede werking van het team en van een veilige en leefbare buurt voor de inwoners van de wijk; - resultaatgebieden: - kerntaak 1: - uitdenken en uitstippelen van activiteiten en taken volgens de opgelegde doelstellingen met oog op het realiseren van het hoger beleid; - kerntaak 2: - instaan voor de dagelijkse algemene leiding over het team met oog op een efficiënte, klantgerichte, kwalitatieve en kostenbewuste organisatie ervan; - kerntaak 3: - formuleren van voorstellen tot verbetering aan het diensthoofd met oog op het optimaliseren van de werking van

9 Operationeel kader Middenkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 8 het team; - kerntaak 4: - aansturen, motiveren en evalueren van de medewerkers van het team alsook hen ondersteunen waar nodig met oog op het optimaal benutten van competenties en het bekomen van een goed functionerend team; - kerntaak 5: - spreekbuis zijn tussen medewerkers en leiding en op regelmatige basis zorgen voor de nodige communicatiemomenten met de eigen medewerkers met oog op stimuleren van een vlotte doorstroom van informatie; - kerntaak 6: - aandacht hebben voor het welzijn van de eigen medewerkers en bij problemen deze bespreken met het diensthoofd met oog op het gezamenlijk vinden van een oplossing om zo een optimale werkomgeving te verzekeren; - kerntaak 7: - controleren van de kwaliteitsprincipes uitgevoerd door de wijkagenten binnen de regio met oog op het verzekeren van een correcte uitvoering. Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: - algemene kennis van de deontologische code; - algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie; - algemene kennis van de werking van lokale overheden; - algemene kennis van het Nederlands; - algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en -pakketten (MS Office); - administratieve vaardigheden; - algemene kennis van relevante wetgeving; - algemene kennis van politietoepassingen; - algemene kennis van de ambtsplichten; - algemene kennis van de welzijnswet; - algemene kennis van managementprincipes- en technieken; - algemene kennis van het politiestatuut; - algemene kennis van het nationaal veiligheidsplan; - algemene kennis van het zonaal veiligheidsplan; - algemene kennis van het bestuursakkoord; - kennis van het nationaal veiligheidsplan. Functionele vaardigheden: - algemene kennis van gerechtelijke en bestuurlijke afhandelingen; - algemene kennis van de werking van gerechtelijke en bestuurlijke overheden; - algemene kennis van de operationele werking van politie; - algemene kennis van de externe omgeving/partners. Specifieke kennis en vaardigheden: - ervaring in leidinggeven. Korpscompetenties: - mondeling uitdrukkingsvermogen: duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken; - leesvaardigheid: uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit voeren; alle nuttige informatie inwinnen; - schrijfvaardigheid: eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren; - informatieverstrekking: de informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen juist identificeren en in een klare, correct en objectieve boodschap overbrengen; - sociale omgang hoffelijkheid: zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie. Positiecompetenties: - kennis van het activiteitendomein: zijn activiteitendomein situeren ten opzichte van de aangrenzende domeinen; er de sleutelprocessen en de werking van kennen; - functionele kennis: een grondige kennis bezitten van de theoretische basis die verband houdt met de functie, ze toepassen in ongebruikelijke en complexe situaties; - technische kennis: de gebruikelijke technieken toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - actiedoelstellingen: doelstellingen bepalen voor zichzelf en voor anderen in overeenstemming met de koers van de organisatie; - operationele autonomie een werkprogramma moduleren volgens de nieuwheid en de complexiteit van de situatie door de nodige adequate handelingen toe te passen; - organisatie van het werk de instructies geven die met complexe activiteiten samenhangen maar behoren tot het gebruikelijke functioneren van het team; - beheer van de middelen en opvolging van de doelstellingen: de verwezenlijking van de doelstellingen van het team opvolgen en de middelen beheren die in het kader van het gebruikelijke functioneren ter beschikking zijn gesteld; - bezielen en motiveren van de groep: de spanningen en de gevoelens van tevredenheid in de groep opsporen en zijn actie dienovereenkomstig aanpassen om de samenhang en het enthousiasme binnen de groep te versterken; - overtuigingsvermogen: in het kader van het gebruikelijke functioneren van de groep, de groep overtuigen van het belang van de gemeenschappelijke doelstelling; - vermogen om te plannen: de courante activiteiten plannen die tot het gebruikelijke functioneren van de groep behoren; - vermogen om te beslissen: de gepaste beslissingen nemen in het kader van uiteenlopende activiteiten die tot het gebruikelijke functioneren van de dienst behoren; - impact op de omgeving: invloed hebben op het functioneren van de groep; de groep een richting geven die beantwoordt

10 Operationeel kader Middenkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 9 aan de diversiteit van de meegemaakte omstandigheden in samenhang met de strategie van de organisatie. Regio Noord. HCP Siegfried MERTENS, (Tel: 03/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: - Een officier van de betrokken directie als voorzitter; - een officier van het korps; - een personeelslid van het operationeel kader van een afdeling of dienst die gelijkaardig is aan die waar de kandidaat tewerk kan worden gesteld, met ten minste de graad van hoofdinspecteur; - een secretaris. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef, indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5345 : ANTWERPEN ReeksNr Benaming van de functie Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 1811 TEAMLEIDER - COÖRDINATOR NEEN 1 (5) EN (6) ONTHAAL (HINP) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : Ops-personeel middenkader. - Coördineren van de uitvoering van de taken tussen het regiokantoor en de wijkkantoren alsook instaan voor de goede werking en de resultaten van het onthaalgebeuren binnen de regio met oog op het bereiken van een maximale en uniforme dienstverlening in overeenstemming met de bepalingen vervat in de blauwe gids onthaal; - resultaatgebieden: - kerntaak 1: - uitdenken en uitstippelen van activiteiten en taken volgens de opgelegde doelstellingen met oog op het realiseren van het hoger beleid; - kerntaak 2: - instaan voor de dagelijkse algemene leiding over het team met oog op een efficiënte, klantgerichte, kwalitatieve en kostenbewuste organisatie ervan; - kerntaak 3: - formuleren van voorstellen tot verbetering aan het diensthoofd met oog op het optimaliseren van de werking van het team; - kerntaak 4: - aansturen, motiveren en evalueren van de medewerkers van het team alsook hen ondersteunen waar nodig met oog op het optimaal benutten van competenties en het bekomen van een goed functionerend team; - kerntaak 5: - spreekbuis zijn tussen de medewerkers en de leiding en op regelmatige basis zorgen voor de nodige communicatiemomenten met de eigen medewerkers met oog op het stimuleren van een vlotte doorstroom van informatie; - kerntaak 6: - aandacht hebben voor het welzijn van de eigen medewerkers en bij problemen deze bespreken met het diensthoofd met oog op het gezamenlijk vinden van een oplossing om zo een optimale werkomgeving te verzekeren; - kerntaak 7: - verstrekken van informatie met betrekking tot politionele procedures en dienstverlening met oog op het creëren van duidelijkheid en het bereiken van een maximale klantentevredenheid; - kerntaak 8: - ondersteunen van de afdelingsleiding en de coördinatoren noodplanning en risicoanalyse bij ordediensten en evenementen met oog op een vlot en veilig verloop van het evenement; - kerntaak 9: - toezicht houden op de correcte toepassing van het shopboek onthaal met oog op een uniform onthaal doorheen de ganse organisatie; - kerntaak 10: - voeling behouden met alle teams die onder zijn/haar bevoegdheid ressorteren met oog op het waken over de kwaliteit van de uitgevoerde acties, het nemen van de juiste beslissingen alsook het kunnen aansturen van medewerkers met kennis van zaken. - Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: - algemene kennis van de deontologische code; - algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie;

11 Operationeel kader Middenkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 10 - algemene kennis van de werking van lokale overheden; - algemene kennis van het Nederlands; - algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en -pakketten (MS Office); - administratieve vaardigheden; - algemene kennis van relevante wetgeving; - algemene kennis van politietoepassingen; - algemene kennis van de ambtsplichten; - algemene kennis van de welzijnswet; - algemene kennis van managementprincipes- en technieken; - algemene kennis van het politiestatuut; - algemene kennis van het nationaal veiligheidsplan; - algemene kennis van het zonaal veiligheidsplan; - algemene kennis van het bestuursakkoord. - Functionele kennis en vaardigheden: - algemene kennis van gerechtelijke en bestuurlijke afhandelingen; - algemene kennis van de werking van gerechtelijke en bestuurlijke overheden; - algemene kennis van de operationele werking van politie; - algemene kennis van het genegotieerd beheer van de publieke ruimte; - algemene kennis van territorium van lokale politie ANTWERPEN. - Specifieke kennis en vaardigheden: - ervaring in leidinggeven. - Korpscompetenties: - mondeling uitdrukkingsvermogen: deelnemen aan een uitwisseling van ideeën over de courante taken; - leesvaardigheid: uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit voeren, alle nuttige informatie inwinnen; - schrijfvaardigheid: documenten opstellen van uiteenlopende aard en met een verschillende graad van complexiteit maar die verband houden met de gebruikelijke context van werken; - informatieverstrekking: de informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen juist identificeren en in een klare, correct en objectieve boodschap overbrengen; - sociale omgang hoffelijkheid: zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie. - Positiecompetenties: - kennis van het activiteitendomein: zijn activiteitendomein situeren ten opzichte van de aangrenzende domeinen, er de sleutelprocessen en de werking van kennen; - functionele kennis: de kennis die met de functie verband houdt uitdiepen, ze toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - technische kennis: de gebruikelijke technieken toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - actiedoelstellingen: zijn manier van handelen aanpassen aan de verschillende situaties waarmee men wordt geconfronteerd, en dit in overeenstemming met de vastgestelde doelstellingen; - operationele autonomie: een werkprogramma toepassen dat een opeenvolging van diverse handelingen impliceert, te kiezen afhankelijk van de context van functioneren; - organisatie van het werk: aangepaste instructies geven volgens de omstandigheden van de uitvoering en de complexiteit van de activiteit in kwestie; - beheer van de middelen en opvolging van de doelstellingen: de opvolging van de doelstellingen van het team en het beheer van de toegekende middelen aanpassen volgens de verschillende meegemaakte situaties; - bezielen en motiveren van de groep: de spanningen en de gevoelens van tevredenheid in de groep opsporen en zijn actie dienovereenkomstig aanpassen om de samenhang en het enthousiasme binnen de groep te versterken; - overtuigingsvermogen: door middel van de verschillende activiteiten van de groep het belang van de gemeenschappelijke doelstelling aantonen en de instemming van de groep met deze doelstelling vergroten; - vermogen om te plannen: in complexe taken prioriteiten plannen en vastleggen; de onzekerheid in de planning kunnen integreren; - vermogen om te beslissen: zijn besluitvorming aanpassen aan de nieuwheid en/of moeilijkheid van de meegemaakte situaties; de onzekerheid erin kunnen integreren; - impact op de omgeving: invloed hebben op het functioneren van de groep; de groep een richting geven die beantwoordt aan de diversiteit van de meegemaakte omstandigheden in samenhang met de strategie van de organisatie. Regio City. CP Kris COLLAERT, (Tel: 03/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: - Een officier van de betrokken directie als voorzitter; - een officier van het korps; - een personeelslid van het operationeel kader van een afdeling of dienst die gelijkaardig is aan die waar de kandidaat tewerk kan worden gesteld, met ten minste de graad van hoofdinspecteur;

12 Operationeel kader Middenkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 11 - een secretaris. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef, indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5345 : ANTWERPEN ReeksNr Benaming van de functie Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 1813 TEAMLEIDER EIGENDOMMEN - JA 1 (5) EN (6) HELING (HINP) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : - Ops-personeel middenkader; - brevethouders die geschikt worden bevonden genieten voorrang; - niet-brevethouders mogen zich ook kandidaat stellen maar moeten het brevet behalen. - Leiden van één van de teams binnen de dienst eigendommen en coördineren van de uitvoering van de taken met oog op het bereiken van de goede werking van het team en een maximale dienstverlening; - resultaatgebieden: - kerntaak 1: - uitdenken en uitstippelen van activiteiten en taken volgens de opgelegde doelstellingen met oog op het realiseren van het hoger beleid; - kerntaak 2: - instaan voor de dagelijkse algemene leiding over het team met oog op een efficiënte, klantgerichte, kwalitatieve en kostenbewuste organisatie ervan; - kerntaak 3: - formuleren van voorstellen tot verbetering aan het diensthoofd met oog op het optimaliseren van de werking van het team; - kerntaak 4: - aansturen, motiveren en evalueren van de medewerkers van het team alsook hen ondersteunen waar nodig met oog op het optimaal benutten van competenties en het bekomen van een goed functionerend team; - kerntaak 5: - spreekbuis zijn tussen medewerkers en leiding en op regelmatige basis zorgen voor de nodige communicatiemomenten met de eigen medewerkers met oog op stimuleren van een vlotte doorstroom van informatie; - kerntaak 6: - aandacht hebben voor het welzijn van de eigen medewerkers en bij problemen deze bespreken met het diensthoofd met oog op het gezamenlijk vinden van een oplossing om zo een optimale werkomgeving te verzekeren; - kerntaak 7: - instaan voor het ontwikkelen en implementeren van projectmatige antwoorden op lokale criminaliteitsfenomenen met oog op proactief en structureel aanpakken van veiligheidsproblemen; - kerntaak 8: - instaan voor de algemene leiding van het eigen team en de toebedeelde rechercheonderzoeken, verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse werkverdeling en de eerste kwaliteits- en rechtmatigheidstoetsing van de gepleegde onderzoeksactiviteiten met oog op het realiseren van een correcte, tijdige en objectieve uitvoering van de onderzoeksdaden; - kerntaak 9: - algemene overkoepelende ondersteuning bieden als dossierbeheerder aan de (hoofd)onderzoeker met oog op het succesvol afhandelen van de verschillende onderzoeksdossiers; - kerntaak 10: - aansturen van afdelingsacties in hotspot- en risicogebieden alsook aanreiken van dadergerichte informatie in samenwerking met misdaadanalyse, met oog op het realiseren van de operationele doelstellingen. Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: - algemene kennis van de deontologische code; - algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie; - algemene kennis van de werking van lokale overheden; - algemene kennis van het Nederlands; - algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en -pakketten (MS Office); - administratieve vaardigheden; - algemene kennis van relevante wetgeving; - algemene kennis van politietoepassingen; - algemene kennis van de ambtsplichten; - algemene kennis van de welzijnswet; - algemene kennis van managementprincipes- en technieken; - algemene kennis van het politiestatuut; - algemene kennis van het Nationaal Veiligheidsplan; - algemene kennis van het Zonaal Veiligheidsplan; - algemene kennis van het bestuursakkoord.

13 Operationeel kader Middenkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 12 Functionele kennis en vaardigheden: - algemene kennis van de werking van gerechtelijke en bestuurlijke overheden; - algemene kennis van gerechtelijke en bestuurlijke afhandelingen; - algemene kennis van recherchewerking; - algemene kennis van de operationele werking van de politie. Korpscompetenties: - mondeling uitdrukkingsvermogen: duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken; - leesvaardigheid: - uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit te voeren; - alle nuttige informatie inwinnen; - schrijfvaardigheid: eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren; - informatieverstrekking: de informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen juist identificeren en in een klare, correcte en objectieve boodschap overbrengen; - sociale omgang hoffelijkheid: zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie. Positiecompetenties: - kennis van het activiteitendomein: - zijn activiteitendomein situeren ten opzichte van de aangrenzende domeinen; - er de sleutelprocessen en de werking van kennen; - functionele kennis: een grondige kennis bezitten van de theoretische basis die verband houdt met de functie, ze toepassen in ongebruikelijke en complexe situaties; - technische kennis: de gebruikelijke technieken toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; - actiedoelstellingen: doelstellingen bepalen voor zichzelf en voor anderen in overeenstemming met de koers van de organisatie; - operationele autonomie: een werkprogramma moduleren volgens de nieuwheid en de complexiteit van de situatie door de nodige adequate handelingen toe te passen; - organisatie van het werk: de instructies geven die met complexe activiteiten samenhangen maar behoren tot het gebruikelijke functioneren van het team; - beheer van de middelen en opvolging van de doelstellingen: de verwezenlijking van de doelstellingen van het team opvolgen en de middelen beheren die in het kader van het gebruikelijke functioneren ter beschikking zijn gesteld; - bezielen en motiveren van de groep: de spanningen en de gevoelens van tevredenheid in de groep opsporen en zijn actie dienovereenkomstig aanpassen om de samenhang en het enthousiasme binnen de groep te versterken; - overtuigingsvermogen: in het kader van het gebruikelijke functioneren van de groep, de groep overtuigen van het belang van de gemeenschappelijke doelstelling; - vermogen om te plannen: de courante activiteiten plannen die tot het gebruikelijke functioneren van de groep behoren; - vermogen om te beslissen: de gepaste beslissingen nemen in het kader van uiteenlopende activiteiten die tot het gebruikelijke functioneren van de dienst behoren; - impact op de omgeving: invloed hebben op het functioneren van de groep; de groep een richting geven die beantwoordt aan de diversiteit van de meegemaakte omstandigheden in samenhang met de strategie van de organisatie. Lokale Recherche en Nazorg, Mechelsesteenweg te 2018 ANTWERPEN. HINP Koen DUPRÉ, (Tel: 03/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden: Brevethouders dienen het vereiste brevet toe te voegen aan hun mobiliteitsdossier. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: - Een officier van de betrokken directie als voorzitter; - een officier van het korps; - een personeelslid van het operationeel kader van een afdeling of dienst die gelijkaardig is aan die waar de kandidaat tewerk kan worden gesteld, met ten minste de graad van hoofdinspecteur; - een secretaris. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef, indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5346 : ZWIJNDRECHT PZ 5347 : BOOM/RUMST/NIEL/SCHELLE/HEMIKSEM PZ 5348 : KAPELLEN/STABROEK PZ 5349 : AARTSELAAR/EDEGEM/HOVE/KONTICH/LINT

14 Operationeel kader Middenkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 13 PZ 5350: ESSEN/KALMTHOUT/WUUSTWEZEL ReeksNr Benaming van de functie Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 1819 HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIEDIENST - TERREINCOACH NEEN 2 (5) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops-personeel middenkader. - Basistaak: op het terrein als leidinggevende-ogp de interventieploegen aansturen, opvolgen en coachen in diensten van 12u binnen de beleidsafspraken; - in beurtrol als dagcoördinator de politionele respons op gebeurtenissen binnen de politiezone coördineren; - evalueren van medewerkers van de interventiedienst; - aansturing van alle taken van de basispolitiezorg (o.m. voor het aansturen, coördineren en opvolgen van lokale en bovenlokale ordediensten, initiatieven, projecten en acties, voor het tijdelijk bijstand leveren aan andere diensten binnen het korps, of om bepaalde fenomenen op te volgen); - ambtsplichten opnemen als officier van gerechtelijke politie; - als officier van gerechtelijke politie in voorkomend geval onder het regime bereikbaar en terugroepbaar worden gesteld; - geen deeltijds werk mogelijk. - De ideale kandidaat beschikt in de eerste plaats over sterke leiderschapskwaliteiten en hecht veel belang aan zijn voorbeeldrol (integer, loyaal, stipt, ordelijk, motiverend, creatief, flexibel, doorzetter, oplossingsgericht en discreet); - maakt het begrip excellente politiezorg waar in de uitvoering van de taken en in alle aspecten van de politionele dienstverlening; - draagt enthousiasme, passie en fierheid voor de functie over op collega s; - geeft duidelijke richtlijnen, volgt op en stuurt bij waar nodig, in functie van de te bereiken doelstellingen, van de beschikbare middelen en de voorziene timing; - communiceert ambtshalve professioneel en eerlijk met iedereen; - neemt constructief deel aan de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van het politiebeleid; - voelt zich verantwoordelijk en gedraagt zich voorbeeldig; - kan onverwachte situaties aan door innovatief oplossingen af te wegen en initiatief te nemen; - creëert en bevordert een gezonde groepsgeest door de eigen mening en eigen ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en waarden van de organisatie en door te bemiddelen bij conflicten met of tussen collega's; - coacht medewerkers op een enthousiaste wijze; - behandelt iedereen gelijkwaardig en respectvol; - reageert op frustraties, obstakels en tegenwerking en houdt hierbij de resultaten voor ogen, door kalm te blijven, door de eigen emoties te controleren en door constructief en op een gepaste wijze te reageren op kritiek; - is emotioneel stabiel; - kan zich beheersen en kan emotionele impulsen onderdrukken; - is discreet en engageert zich om zich permanent bij te scholen; - vormt zich een kritisch en rationeel oordeel over de beschikbare informatie en onderscheidt het essentiële van het bijkomstige; - bezit een behoorlijke vakkennis over het takenpakket van een hoofdinspecteur (OGP en leiding geven). Politiezone GRENS (ESSEN KALMTHOUT WUUSTWEZEL), gewone plaats van tewerkstelling wordt later bepaald. - CP An SAEN, coördinator van de operationele diensten, (Tel: 0473/ , - tijdens het selectiegesprek wordt de kandidaat bevraagd naar zijn motivatie voor de beoogde functie, naar de overeenkomst van zijn profiel met het beoogde profiel en naar zijn persoonlijke ideeën over de invulling van zijn toekomstige taken; - de praktische kennis voor de beoogde functie kan worden afgetoetst. 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Nader te bepalen door de politiezone. 9. Kennistest:. PZ 5350: ESSEN/KALMTHOUT/WUUSTWEZEL ReeksNr Benaming van de functie Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 1817 HOOFDINSPECTEUR AFDELINGSHOOFD GEBIEDSGEBONDEN NEEN 1 (5)

15 Operationeel kader Middenkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 14 POLITIEZORG 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops-personeel middenkader. - Het afdelingshoofd gebiedsgebonden dienstverlening is in de eerste plaats een leidinggevende die onder het gezag werkt van de Coördinator Operationele Diensten, en een twintigtal medewerkers (INP/HINP) van de gebiedsgebonden politiezorg ( wijkagenten ) aanstuurt en ondersteunt; - coacht en evalueert zijn medewerkers; - coördineert de gebiedsgebonden werking over de politiezone; - coördineert en volgt de BIN-werking op (o.a. door het onderhouden van contacten met de BIN-coördinatoren en planning van de deelname aan de algemene vergaderingen van de BIN s door de wijkagenten en teamchefs); - werkt hoofdzakelijk op weekdagen, overdag, maar kan ook worden ingezet tijdens het weekend, of s nachts in het kader van project, actie of fenomeenbestrijding; - neemt zijn verantwoordelijkheid op als officier van gerechtelijke politie; - kan ingezet worden voor de sturing van alle andere taken van de basispolitiezorg, o.m. voor het sturen en opvolgen van lokale en bovenlokale ordediensten; - werkt projecten uit die bijdragen tot de leefkwaliteit in de verschillende wijken; - neemt deel aan de relevante vergaderingen inzake wijkwerking; - stimuleert actieve conflictoplossing en bemiddeling; - neemt deel aan de beleidsvergadering; - draagt bij tot een dienstoverschrijdende werking en draagt bij tot de optimalisatie van de gebiedgebonden politiezorg; - geen deeltijdse tewerkstelling mogelijk. - De ideale kandidaat beschikt in de eerste plaats over sterke leiderschapskwaliteiten en hecht veel belang aan zijn voorbeeldrol (stipt, loyaal, ordelijk, motiverend, creatief, flexibel, doorzetter, oplossingsgericht en discreet); - zorgt ervoor dat de medewerkers het gewenste gedrag stellen door duidelijke richtlijnen te geven en door het opvolgen en het bijsturen van dit gedrag in functie van de doelstellingen en van de beschikbare middelen; - communiceert bestendig en professioneel met zijn medewerkers en zijn chefs, en neemt daartoe zelf het initiatief; - draagt de korpsvisie ( Excellente kwaliteit: altijd en overal! ) actief uit; - toont in zijn handelingen een intrinsieke motivatie door interesse te tonen voor de functie en door over een professioneel bewustzijn te beschikken; - werkt klantgericht door aan alle partners (publiek, overheid, collega s) de best mogelijke dienst te verlenen en hen te begeleiden naar de meest passende oplossing door op een constructieve manier contacten te onderhouden; - neemt constructief deel aan de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van het politiebeleid; - voert loyaal het politiebeleid uit en ondersteunt dit in zijn handelingen; - bezit een groot verantwoordelijkheidsgevoel; - kan onverwachte situaties aan en beheerst deze door, op basis van ervaring en kennis, mogelijke oplossingen af te wegen en door op eigen initiatief de taak op zich te nemen om de best passende oplossing te implementeren; - creëert en bevordert een gezonde groepsgeest door de eigen mening en eigen ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en waarden van de organisatie en door te bemiddelen bij conflicten met of tussen collega's; - zet zich ten volle in voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en door een hoge kwaliteit na te streven; - behandelt elke collega gelijkwaardig op een professionele manier; - werkt geloofwaardig door op een gedisciplineerde manier te werk te gaan, door de eigen opvattingen in te schrijven in de normen en verwachtingen van de organisatie; - reageert op frustraties, obstakels en tegenwerking en houdt hierbij de resultaten voor ogen, door kalm te blijven, door de eigen emoties te controleren en door constructief en op een gepaste wijze te reageren op kritiek; - coacht de medewerkers op een enthousiaste wijze; - is emotioneel stabiel; - kan zich beheersen en kan emotionele impulsen kunnen onderdrukken; - bezit een behoorlijke vakkennis met betrekking tot de politiewerking in het algemeen en het takenpakket van een hoofdinspecteur binnen de wijkdienst in het bijzonder; - kan zich een kritisch en rationeel oordeel vormen over de beschikbare informatie en kan het essentiële van het bijkomstige onderscheiden; - heeft inzicht in oorzaak en gevolg van een problematiek; - kan discreet met informatie omgaan en engageert zich om zich permanent bij te scholen. Politiezone GRENS (ESSEN KALMTHOUT WUUSTWEZEL), gewone plaats van tewerkstelling wordt later bepaald. - CP An SAEN, coördinator van de operationele diensten, (Tel: 0473/ , - tijdens het selectiegesprek wordt gepeild naar motivatie en affiniteit, visie op wijkwerking en naar de beroepskennis voor de beoogde functie. 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. 8. Samenstelling van de selectiecommissie:

16 Operationeel kader Middenkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 15 Nader te bepalen door de politiezone. 9. Kennistest:. PZ 5350: ESSEN/KALMTHOUT/WUUSTWEZEL ReeksNr Benaming van de functie Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 1815 HOOFDINSPECTEUR JA 1 (5) VERKEERSDIENST 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: - Ops-personeel middenkader; - brevethouders (brevet van verkeerspolitie) die geschikt worden bevonden genieten voorrang; - niet-brevethouders mogen zich ook kandidaat stellen. - Basistaak: voornamelijk op het terrein als leidinggevende-ogp de verkeersploegen aansturen, opvolgen en coachen in samenspraak met het afdelingshoofd verkeersdienst - binnen de beleidsafspraken; - inzet bij coördinatie van preventieve acties; - deelname aan campagnes, acties, (weekend / nachtdiensten occasioneel); - evalueren van medewerkers van de verkeersdienst; - aansturing van alle taken van de basispolitiezorg (o.m. voor het aansturen, coördineren en opvolgen van lokale en bovenlokale ordediensten, initiatieven, projecten en acties, voor het tijdelijk bijstand leveren aan andere diensten binnen het korps, of om bepaalde fenomenen op te volgen); - ambtsplichten opnemen als officier van gerechtelijke politie; - als officier van gerechtelijke politie in voorkomend geval onder het regime bereikbaar en terugroepbaar worden gesteld; - in principe deeltijds werken uitgesloten door de aard van de functie. - De ideale kandidaat beschikt in de eerste plaats over sterke leiderschapskwaliteiten en hecht veel belang aan zijn voorbeeldrol (integer, loyaal, stipt, ordelijk, motiverend, creatief, flexibel, doorzetter, oplossingsgericht en discreet); - maakt het begrip excellente politiezorg waar in de uitvoering van de taken en in alle aspecten van de politionele dienstverlening; - draagt enthousiasme, passie en fierheid voor de functie over op collega s; - geeft duidelijke richtlijnen, volgt op en stuurt bij waar nodig, in functie van de te bereiken doelstellingen, van de beschikbare middelen en de voorziene timing; - communiceert ambtshalve professioneel en eerlijk met iedereen; - neemt constructief deel aan de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van het politiebeleid; - voelt zich verantwoordelijk en gedraagt zich voorbeeldig; - kan onverwachte situaties aan door innovatief oplossingen af te wegen en initiatief te nemen; - creëert en bevordert een gezonde groepsgeest door de eigen mening en eigen ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en waarden van de organisatie en door te bemiddelen bij conflicten met of tussen collega's; - coacht medewerkers op een enthousiaste wijze; - behandelt iedereen gelijkwaardig en respectvol; - reageert op frustraties, obstakels en tegenwerking en houdt hierbij de resultaten voor ogen, door kalm te blijven, door de eigen emoties te controleren en door constructief en op een gepaste wijze te reageren op kritiek; - is emotioneel stabiel; - kan zich beheersen en kan emotionele impulsen onderdrukken; - is discreet en engageert zich om zich permanent bij te scholen; - vormt zich een kritisch en rationeel oordeel over de beschikbare informatie en onderscheidt het essentiële van het bijkomstige; - bezit een behoorlijke vakkennis over het takenpakket van een hoofdinspecteur (OGP en leiding geven). Politiezone GRENS (ESSEN KALMTHOUT WUUSTWEZEL), gewone plaats van tewerkstelling wordt later bepaald. - CP An SAEN, coördinator van de operationele diensten, (Tel: 0473/ , - tijdens het selectiegesprek wordt de kandidaat bevraagd naar zijn motivatie voor de beoogde functie, naar de overeenkomst van zijn profiel met het beoogde profiel en naar zijn persoonlijke ideeën over de invulling van zijn toekomstige taken; - de praktische kennis voor de beoogde functie kan worden afgetoetst. 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden: Brevethouders dienen het brevet verkeerspolitie toe te voegen aan het mobiliteitsdossier. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Nader te bepalen door de politiezone. 9. Kennistest:.

17 Operationeel kader Middenkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 16 PZ 5351 : BOECHOUT/BORSBEEK/MORTSEL/WIJNEGEM/WOMMELGEM ReeksNr Benaming van de functie Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 1821 HINP - ADJUNCT TEAMMANAGER NEEN 1 (5) INTERVENTIE 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops-personeel middenkader. - De adjunct teammanager interventie staat onder het rechtstreeks gezag van de teammanager interventie; - hij/zij oefent plaatsvervangend gezag uit over alle personeelsleden die aangesteld zijn in een dienst of diensten die in het organigram onder de verantwoordelijkheid van de teammanager interventie vallen: - is verantwoordelijk, in vervanging van de teammanager interventie, voor de goede werking van de interventiedienst; - is verantwoordelijk voor de besteding van de vrije capaciteit van de interventiedienst; - is verantwoordelijk voor de opvolging van het personeel; - de korpschef, coördinator bos, of de overste die de leiding heeft van de entiteit waartoe hij/zij behoort, kunnen bijkomende taken opleggen inherent aan de graad van hoofdinspecteur. - Competentieprofiel: consulent-beheerder; - dynamisch en creatief zijn; - over een grote integriteit beschikken: respect voor anderen, noch favoritisme, noch discriminatie; - over het nodige gezag beschikken; - duidelijkheid, transparantie; - hoge frustratietolerantie en incasseringsvermogen; - stressbestendig zijn; - openstaan voor de problemen van alle personeelsleden en deze discreet kunnen behandelen; - in alle omstandigheden blijk geven van een correcte en loyale ingestelheid; - aanpassingsbereid zijn; - kennisvereisten: - kennis van het administratief beheer; - een zeer goede informaticakennis en vlot gebruik van MS OFFICE en GALOP; - de verschillende materiële middelen, eigen aan de dienst, kunnen gebruiken; - algemene kennis van managementstechnieken; - kennis bezitten van de wetgeving m.b.t. het politiewezen, in het bijzonder de rechtspositie van het personeel; - kennis van alle aspecten van excellente politiezorg; - kennis van vergadertechnieken. Eén van de politiegebouwen van de politiezone MINOS. - Personeelsdienst Lokale Politiezone MINOS, Liersesteenweg 1a te 2640 MORTSEL; - CP WONNINK, (Tel: 03/ ) of CP VOGELAERE, (Tel: 03/ ); - er wordt aan de huidige korpschef van de kandidaat gevraagd een evaluatie te maken zoals voorzien in art. VII.I21 tweede lid 1 RPPOL, met bijzondere aandacht voor het gewenste profiel. 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: - De Korpschef (of zijn vervanger); - de coördinator BOS (of zijn vervanger); - de teammanager interventie (of zijn vervanger); - een secretaris. 9. Kennistest:. PZ 5352 : BRASSCHAAT ReeksNr Benaming van de functie Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 1823 HOOFDINSPECTEUR NEEN 1 (2) EN (3) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops-personeel middenkader. - De HINP algemene politiezorg met oriëntatie naar de dienst toezicht en interventie is medewerker met als hoofdtaak de leiding, coaching en procesmatige aansturing van de dagdagelijkse operationele werking in het algemeen en het interventieteam in het bijzonder; - hij/zij is bijkomend aanspreekbaar voor de globale politieopdrachten; - algemene functie-inhoud (niet limitatief en kan steeds gewijzigd worden, afhankelijk van de noden en behoeften van de

18 Operationeel kader Middenkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 17 organisatie): - leiding, coaching en procesmatige aansturing van de dagdagelijkse werking in het algemeen en het interventiegebeuren in het bijzonder; - voeren van plannings-, functionerings-, en evaluatiegesprekken als evaluator; - houden van een algemeen toezicht op het basiskader; - overdracht van specifieke kennis bij interne opleidingssessies; - ondersteunen van de horizontale en de geïntegreerde werking van de diensten; - kwaliteitsopvolging en organisatieontwikkeling; - ondersteuning van de onmiddellijk hiërarchisch hoger geplaatste; - projecten opstarten en opvolgen binnen de gespecialiseerde materie; - opstellen van operatieorders m.b.t. te ondernemen acties; - instaan voor de externe en interne communicatie (organiseren van overleg); - ontwerpen, operationaliseren en opvolgen van de actieplannen in de gespecialiseerde materie; - coördinatie van dringende en minder dringende interventies op het terrein opdat zij kwaliteitsvol afgehandeld worden; - opvolgen van het kwaliteitsvol opstellen en efficiënt afwerken van de PV s en alle daaraan verbonden gerechtelijke en administratieve documenten; - coördinatie en ondersteuning onthaal; - uitwerken en opvolgen opdrachten lokale openbare orde; - optreden bij vastgestelde feiten; - uitvoeren van gerechtelijke taken conform de wet op het politieambt; - uitvoeren van navolgende onderzoeken en kantschriften, gevolg van de eigen interventies; - uitvoeren van federale ordediensten; bewakingsopdrachten en bovenlokale opdrachten; - uitvoeren van opdrachten i.k.v. speciale acties, ordediensten; - slachtofferbejegening tijdens interventies op het terrein; - deelname aan Brasco; - bijstand verlenen en ondersteuning bieden aan de interventieploegen op het terrein van de aangrenzende politiezone; - uitvoeren van gespecialiseerde taken waarvoor men opleiding genoten heeft (mentor, technopreventie, slachtofferbejegening, schietmonitor, tactische interventie, kwaliteitswerking, e.d.); - uitwerken en opvolgen van projecten en actieplannen binnen de beleidsprioriteiten en volgens het concept van de gemeenschapsgerichte politiezorg; - uitwerken en opvolgen van zonegerichte opdrachten en toezichten. - Vertrouwd zijn met PC en de meest gangbare applicaties zoals Word, Excel en PowerPoint & vertrouwd zijn met internettoepassingen; - kennis van regelgeving, organisatie, structuren, bevoegdheden en werking van de geïntegreerde politiedienst, de gerechtelijke en bestuurlijke organisatie; - grondige kennis van het interventiegebeuren; - goede verbale en schriftelijke vaardigheden; - in staat zijn om een nauwkeurige planning, opvolging, timing en coördinatie aan te houden mits flexibele inpassing van opdrachten (prioriteiten kunnen stellen); - beschikken over zin voor organisatie, orde en werkmethode; - analytisch kunnen denken en zin hebben voor synthese; - kennis van het zonaal veiligheidsplan; - begeesterd zijn door en uitdragen van de filosofie van de excellente politiezorg en de gemeenschapsgerichte politie; - loyaliteit t.o.v. de leiding, organisatie en het bestuur; - contactvaardig zijn; - autonoom en in teamverband kunnen werken; - discreet, betrouwbaar en diplomatisch zijn; - kennis van het EFQM organisatiemodel; - zin voor verantwoordelijkheid hebben; - openheid en rekenschap afleggen d.m.v. rapportering; - beschikken over assertieve houding; - voorbeeldfunctie; - interne en externe klantgerichtheid (aanspreekbaarheid, luisterbereidheid, inlevingsvermogen, informeren, samenwerkingsgericht, slachtofferbejegening en correcte doorverwijzing); - bereid en in staat zijn om samen te werken met (overheids-)partners i.k.v. integrale veiligheid; - leiding kunnen geven aan een team en een positieve werksfeer creëren; - bereid zijn om onregelmatige prestaties te leveren zowel tijdens de week als in het weekend; - bereidheid tot permanente bijscholing. Lokale Politie BRASSCHAAT, Hemelakkers 40 te 2930 BRASSCHAAT. - Lokale Politie BRASSCHAAT, Hemelakkers 40 te 2930 BRASSCHAAT; - contactpersonen: korpschef HCP Bart VAN CLEUVENBERGEN, (Tel: 03/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. 8. Samenstelling van de selectiecommissie:.

19 Operationeel kader Middenkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 2/A/I-BLZ Kennistest:. PZ 5353 : SCHOTEN ReeksNr Benaming van de functie Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 1825 HOOFDINSPECTEUR LID DIENST NEEN 1 (5) EERSTELIJNSPOLITIEZORG 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops-personeel middenkader. De dienst eerstelijnspolitiezorg heeft volgende taken: - beheer van de vragen tot tussenkomst gericht aan politie (sturing dringende en niet dringende interventies, capaciteitsbepaling, doelmatige inzet personeel, klachten en aangiften); - opvolging van de korpsmechanismen interventie-oproepen; - coaching van en leiding geven aan de interventie-inspecteurs; terreinondersteuning. - Over leiderscapaciteiten en organisatorische vaardigheden beschikken; - over de nodige sociale vaardigheden beschikken; - theoretische en praktische kennis omtrent de operationele politietaken en van het gerechtelijk werk; - OGP-bevoegdheid; - stressbestendig; - voorbeeldfunctie; - discreet, betrouwbaar, loyaal en integer zijn; - zin voor initiatief; - principes van de community policing in de praktijk invullen; - kunnen motiveren, stimuleren, coördineren en, ondersteunen van medewerkers; - het voeren van functionering - en evaluatiegesprekken. PZ 5353 Lokale politie SCHOTEN, Gasketelplein 10 te 2900 SCHOTEN. Personeelsconsulente Hilde MELIS, PZ SCHOTEN, (Tel: 03/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Nader te bepalen door de politiezone. 9. Kennistest:. PZ 5354 : RANST/ZANDHOVEN ReeksNr Benaming van de functie Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 1827 HOOFDINSPECTEUR JA 1 (5) WIJKWERKING 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: - Ops-personeel middenkader; - brevethouders die geschikt worden bevonden genieten voorrang; - niet-brevethouders mogen zich ook kandidaat stellen en verbinden zich ertoe te slagen voor de functionele opleiding wijkpolitie. Algemene taakinhoud: - uitvoering van de wettelijke polyvalente taken zoals omschreven in de wet van 5 augustus op het politieambt en de wet van 07 december 1998 tot oprichting van een geïntegreerde politie op twee niveaus in het algemeen; - uitoefenen van de bevoegdheden gekoppeld aan de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de Procureur des Konings; - zal in een beurtrol deelnemen aan de OGP-wachten in de zone/in voorkomend geval bovenzonaal; - voert functionerings- en evaluatiegesprekken; - houdt algemeen toezicht op de medewerkers die overeenkomstig het organogram onder zijn of haar gezag staan; - neemt als leidinggevende deel aan acties die het gevolg zijn van de uitvoering van de jaarlijkse actieplannen. Specifieke taakinhoud: - de drie basisdoelstellingen van de wijkwerking zijn: - contacten met de bevolking: wijk- en bevolkingsconcentraties (vb scholen, sportvelden, ); - probleem oplossend werken en de zelfredzaamheid van de bevolking bevorderen; - signaalfunctie in alle richtingen en formuleren van voorstellen tot verbetering;

20 Operationeel kader Middenkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 19 - is verantwoordelijk voor de integrale en geïntegreerde wijkwerking voor het volledige grondgebied van de politiezone; - is verantwoordelijk voor een team van medewerkers; - verdeelt de taken van de wijkagenten; - staat in voor de bewaking van de kwaliteitszorg voor alle operationele aspecten van de dienst wijkwerking ; - zorgt voor een goede opvolging van de dossiers, zowel naar kwaliteit als naar techniciteit en voor het viseren en de kwaliteitscontrole van de processen-verbaal; - bewaakt de te presteren en gepresteerde diensten en volg je de correcte prestaties en de administratieve verwerking ervan op; - organiseert briefings voor de medewerkers van de dienst wijkwerking m.b.t. nieuwe onderrichtingen, wetten, KB s en het verbeteren van de kwaliteit van de vaststellingen; - hij/zij verricht de opsporings- en gerechtelijke onderzoeken die aan de wijkpolitie worden toegewezen en die de basiskennis van de inspecteur overschrijden; - de HINP neemt de leiding bij reguliere ordediensten; - neemt deel aan acties zoals WODCA, IPA, ANTIGOON, ; - het uitvoeren van evaluatie-, plannings- en functioneringsgesprekken behoort eveneens tot het takenpakket; - belast kunnen worden met taken van bijzondere wetten (Bv.: bevolkings- en vreemdelingenregister, ); - volgt de goede uitvoering op van de politionele nazorg zoals hercontactnames bij slachtoffers van inbraken (HERCOSI), diefstalpreventief advies, ; - volgt de BIN-werking mee op in steun van de BIN-gemandateerde; - voert intakegesprekken uit en volgt personen vrij onder voorwaarden op; - voert moraliteitsonderzoeken van de kandidaat-politieambtenaren uit; - is zichtbaar, contacteerbaar en aanspreekbaar voor de burgers. - Kunnen toepassen van de vereiste kennisgebieden in concrete situaties en van de wijkwerking in het bijzonder; - vlot gebruik van softwarepakketten die inherent zijn aan politionele taken; - verbale vaardigheden (zich vlot en nauwkeurig in de Nederlandse taal kunnen uitdrukken en dit zowel schriftelijk als mondeling); - zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken; - klantvriendelijk, hulpvaardig, diplomatie, tact naar de burgers toe; - openstaan voor problemen en deze discreet kunnen behandelen; - kunnen omgaan met diversiteit en een brede belangstelling voor de multiculturele dimensie in onze maatschappij bezitten; - doordrongen zijn van de missie, visie en waarden van het korps; - doordrongen zijn van de gemeenschapsgerichte politiezorg; - kennis en inzicht van de deontologische code; - openstaan voor nieuwe ideeën en opdrachten; - bereid zijn tot het volgen van taakgerelateerde opleidingen; - tact en diplomatie in bemiddeling en conflicthantering; - kunnen nemen van initiatieven; - kunnen organiseren en plannen; - problemen kunnen analyseren en oplossen; - het kunnen opzetten en opvolgen van projecten; - over leidinggevende vaardigheden beschikken; - kunnen coachen van medewerkers; - stressbestendig zijn; - kunnen voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken; - bereid zijn tot het leveren van onregelmatige dienstprestaties. Lokale Politie ZARA, Bureel RANST, Gustaaf Peetersstraat 7 te 2520 RANST. - Lokale politie ZARA, (RANST/ZANDHOVEN); - CP BILLIET Didier, (Tel: 03/ of 0498/ ); - Diensthoofd HRM, CNT LE BRUYN Nadia, (Tel: 03/ of 0492/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden: Brevethouders dienen het vereiste brevet toe te voegen aan hun mobiliteitsdossier. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Nader te bepalen door de politiezone. 9. Kennistest:. PZ 5355: BRECHT/MALLE/SCHILDE/ZOERSEL ReeksNr Benaming van de functie Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 1829 HOOFDINSPECTEUR-OGP NEEN 1 (5) ADJUNCT WIJKCOÖRDINATOR 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven:

Middenkader : mobiliteit 2015-01

Middenkader : mobiliteit 2015-01 Middenkader Middenkader : mobiliteit 2015-01 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Basiskader : mobiliteit 2015-03

Basiskader : mobiliteit 2015-03 Basiskader Basiskader : mobiliteit 2015-03 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

Basiskader : mobiliteit 2015-04

Basiskader : mobiliteit 2015-04 Basiskader Basiskader : mobiliteit 2015-04 Antwerpen erratum 16-10-2015 Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen erratum 16-10-2015 Vlaams Brabant erratum 16-10-2015 West-Vlaanderen erratum 16-10-2015

Nadere informatie

Basiskader : mobiliteit

Basiskader : mobiliteit Basiskader Basiskader : mobiliteit 2015-02 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

Basiskader : mobiliteit 2014-02

Basiskader : mobiliteit 2014-02 Basiskader Basiskader : mobiliteit 2014-02 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

Basiskader : mobiliteit

Basiskader : mobiliteit Basiskader Basiskader : mobiliteit 2013-04 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V) 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Standplaats Weddeschaal (Loopbaanpad Asse, Brugge, Gent, Ronse C3 C5 / C4 C5 / B1 B2 B3 Projecten) 2. DOEL Instaan voor de coördinatie en realisatie van verschillende (complexere)

Nadere informatie

Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-03

Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-03 Niveau Cn Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-03 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM 29/10/2012

NAAM VOORNAAM 29/10/2012 NAAM VOORNAAM 29/10/2012 Rijksregisternummer Naam Selectienummer 99999999999 NAAM VOORNAAM SELECTIE Feedbackrapport aangaande de selectie: SELECTIE TITEL Het rapport bestaat uit 3 delen: 1. De competenties

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A4 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Functiebeschrijving Maatschappelijk werker dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Functiebeschrijving Maatschappelijk werker dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg Functiebeschrijving Maatschappelijk werker dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Doel van de functie

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

JURIST NIVEAU A. Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (C.O.I.V.)

JURIST NIVEAU A. Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (C.O.I.V.) JURIST NIVEAU A Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (C.O.I.V.) Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Administratief medewerker Afdeling: Cultuur en vrije tijd Dienst: Druk en uitleendienst 2.

Nadere informatie

Informatie behandelen : Informatie begrijpen: Informatie analyseren: Informatie integreren: Conceptualiseren: Vernieuwen: Visie ontwikkelen:

Informatie behandelen : Informatie begrijpen: Informatie analyseren: Informatie integreren: Conceptualiseren: Vernieuwen: Visie ontwikkelen: Informatie begrijpen: Begrijpen van elementaire zaken, kunnen omgaan met onduidelijke informatie en correct inschatten van de eigen kennis. Informatie behandelen : Zoeken, verwerken en correct weergeven

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend Toezichter der werken Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL WEGEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL Controleur

Nadere informatie

Projectleider IT-infrastructuur

Projectleider IT-infrastructuur Functiebeschrijving Projectleider IT-infrastructuur Functiegegevens Functiebenaming : Directie : Team: Loonschaal: Rapporteert aan: Projectleider IT-infrastructuur Bedrijfsvoering IT A1a-A3a IT-coördinator

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: operationeel leidinggevenden Functietitel: Deskundige Burgerzaken Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Burgerzaken 2. Positionering in

Nadere informatie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van maatschappelijk werker (B1-B3)

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van maatschappelijk werker (B1-B3) Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van maatschappelijk werker (B1-B3) Selectieprocedure De selectieprocedure bestaat uit twee selectie gedeelten: Schriftelijk gedeelte.

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Staf

Functiekaart. Dienst: Staf Functie Graadnaam: projectmedewerker Functienaam: projectmedewerker Grondgebiedzaken Functionele loopbaan: A1a-A2a (S) Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Staf Subdienst:

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

ATTACHE JURIST NIVEAU A

ATTACHE JURIST NIVEAU A ATTACHE JURIST NIVEAU A VOOR HET SECRETARIAAT VAN HET COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL (contract van bepaalde duur (twee jaar)) Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Deskundige Communicatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Deskundige Communicatie FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Deskundige Communicatie Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Deskundige Communicatie B1 B2 B3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Vertaler (m/v) NIVEAU B

Vertaler (m/v) NIVEAU B Vertaler (m/v) NIVEAU B Parket van de Arbeidsauditeur te Halle Vilvoorde Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure Lijst van geslaagden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie

Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen.

Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen. Functiefamilie: Niveau: D TRANSPORT Doel van de functiefamilie Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen.

Nadere informatie

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief FUNCTIEBESCHRIJVING: Begeleider binnenschoolse opvang 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Begeleider Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang E1-E3 administratief

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Middenkader : mobiliteit

Middenkader : mobiliteit Middenkader Middenkader : mobiliteit 2014-04 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Gemeenschapswacht Gemeenschapswachten C1-C3 Administratief 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Uitvoeren van

Nadere informatie

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE Competentieprofiel Waardegebonden competenties Klantgerichtheid De dienstverlening afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne klanten en burgers, ook

Nadere informatie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van maatschappelijk werker (B1-B3)

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van maatschappelijk werker (B1-B3) Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van maatschappelijk werker (B1-B3) Selectieprocedure De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel HULPKOK

Functie en competentieprofiel HULPKOK Functie en competentieprofiel HULPKOK 1. Situering van de functie Functietitel Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator Hulpkok Woonzorgcentrum D D1 D2 D3 kok procesbewaker 1. Positionering in het

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Selectieverantwoordelijke (2 vacante plaatsen) NIVEAU A voor de Rechterlijke Orde

Selectieverantwoordelijke (2 vacante plaatsen) NIVEAU A voor de Rechterlijke Orde Selectieverantwoordelijke (2 vacante plaatsen) NIVEAU A voor de Rechterlijke Orde Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure Lijst

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-04

Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-04 Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-04 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel SCHOONMAAKSTER

Functie en competentieprofiel SCHOONMAAKSTER 1 Functie en competentieprofiel SCHOONMAAKSTER 1. Situering van de functie Functietitel Schoonmaakster Dienst zie 2 Niveau Functionele loopbaan E E1 E2 E3 Evaluator Zie 2 procesbewaker 1. Positionering

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO

Functiebeschrijving. Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO Functiebeschrijving Functie Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO Functionele loopbaan C1 C3 Code IZ/BKO/2008/01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van hoofdmaatschappelijk werker (B4-B5)

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van hoofdmaatschappelijk werker (B4-B5) Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van hoofdmaatschappelijk werker (B4-B5) Selectieprocedure De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte (thuisopdracht),

Nadere informatie

Als controleur instaan voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten

Als controleur instaan voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten Functiefamilie: Niveau: BUDGETBEHEER B Doel van de functiefamilie Coördinatie, ondersteuning, controle en uitvoering van verschillende taken binnen het boekhoudkundig en begrotingsproces van een dienst

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen Functiebeschrijving Polyvalent Medewerker Abdijmuseum Ten Duinen 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE AFDELING Vrije Tijd SECTOR/DIENST Abdijmuseum Ten Duinen 1138 TEAM FUNCTIEFAMILIE Praktisch technisch uitvoerende

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

De selectieprocedure van het kader van beveiligingsagenten van politie (BAGP)

De selectieprocedure van het kader van beveiligingsagenten van politie (BAGP) De selectieprocedure van het kader van beveiligingsagenten van politie (BAGP) Update : 13-10-2017 OPERATIONELE FUNCTIES AGENTENKADER KADER VAN BEVEILIGINGSAGENTEN BASISKADER (Inspecteur) MIDDENKADER (Hoofdinspecteur)

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument..

Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument.. Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE HONDENMEESTER C Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument..

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Diploma van bachelor Ervaring op vlak van coördineren en leiding geven in een keukenomgeving

FUNCTIEPROFIEL. Diploma van bachelor Ervaring op vlak van coördineren en leiding geven in een keukenomgeving Functie: Verantwoordelijke grootkeuken FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, opvolgen en bijsturen van de algemene werking van de drie

Nadere informatie

Functiebeschrijving coördinator UiT-balie

Functiebeschrijving coördinator UiT-balie Functiebeschrijving coördinator UiT-balie Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: coördinator UiT-balie Functiefamilie: leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Cluster: mens Afdeling: vrije tijd

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein BIJLAGE 6 Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen

Nadere informatie

Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-05

Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-05 Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-05 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

VACATURE MAJOOR (M/V) Provincie Oost-Vlaanderen, Hulpverleningszone Meetjesland

VACATURE MAJOOR (M/V) Provincie Oost-Vlaanderen, Hulpverleningszone Meetjesland VACATURE MAJOOR (M/V) Provincie Oost-Vlaanderen, Hulpverleningszone Meetjesland DE HULPVERLENINGSZONE De hulpverleningszone Meetjesland ligt in de provincie Oost-Vlaanderen en bestaat uit de de stad Eeklo

Nadere informatie

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05 Vacature voor: Burgerpersoneel Voltijds (38u/week) Vlaams-Brabant Secundair onderwijs Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert. PRESENTATIE VAN DE DIENST LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE HERKO (Ecode

Nadere informatie

BIJ HET ECONOMAAT VAN HET FEDERAAL PARKET

BIJ HET ECONOMAAT VAN HET FEDERAAL PARKET DESKUNDIGE-DOSSIERBEHEERDER DIE HOOFDZAKELIJK INGESCHAKELD WORDT IN DE ONDERSTEUNENDE PROCESSEN (m/v) - 1 vacante plaats NIVEAU B BIJ HET ECONOMAAT VAN HET FEDERAAL PARKET Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige omgeving Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: grondgebiedzaken Dienst: omgeving Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundigen Doel van de

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Administratief medewerker Afdeling: Algemene zaken Dienst: Burgerzaken 2. Positionering in

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Archiefassistent Afdeling: Algemene zaken Dienst: Gemeentearchief 2. Positionering in het

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

Vacature Diensthoofd Technische Dienst

Vacature Diensthoofd Technische Dienst Vacatures Diensthoofd Technische Dienst Aantal beschikbaar: 1 Omschrijving Vacature Diensthoofd Technische Dienst (A1a-A3a + bedrijfswagen) Aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar 1. Wat zijn

Nadere informatie