Scholingsgids. Utrecht, 31 oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholingsgids. Utrecht, 31 oktober 2014"

Transcriptie

1 Scholingsgids Utrecht, 31 oktober 2014 Scholingsgids versie 31 oktober 2014

2 Inleiding... 5 Richting en ruimte scholing branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening... 7 Richting en ruimte scholing branche Jeugdzorg... 8 Richting en ruimte scholing branche Kinderopvang... 9 Schematisch overzicht aanbieders Aanbieders en trajecten Berenschot: Leergang Strategisch Management Bosman & Vos: Hoe coach ik een team naar zelfstandig functioneren CDK: Eigen kwaliteit centraal CED-Groep: Intern begeleider in de kinderopvang en peuterspeelzaal Christelijke Hogeschool Ede: Post Hbo Buurtcoach/Sociaal werker Maatschappelijke ondersteuning Confriends: Oplossingsgericht communiceren FNV Formaat: De rol van de OR bij de decentralisaties en transities FNV Formaat: Actieve rol OR bij transities in de Jeugdzorg HaKaNederland: TdT leiding geven aan professionals HaKaNederland: Leidinggeven in een veranderende omgeving HaKaNederland: van pedagogisch medewerker naar ambulant medewerker a&b. Hanzehogeschool Groningen: Generalistisch werker jeugd basis en verdieping Hanzehogeschool Groningen: Brede basiskennis GGZ Hanzehogeschool Groningen: Brede basiskennis LVB a&b. Jobtraining: Super you, versterk jezelf en word breder inzetbaar Jobtraining: Slim veranderen, de regie in eigen hand JSO: De krachtige welzijnswerker a&b. Kans²: Ken jezelf, kies je koers, met vertrouwen en inzicht je pad vervolgen Karakteradvies: Kwaliteiten centraal Karakteradvies: Kwaliteit waarborgen met KTM Karakteradvies: Professioneel klantgericht communiceren

3 22. Karakteradvies: Samen sterk Kessels & Smit: Jeugdhulp op tournee! a&b. Anneke Krakers: Hier Sta Ik Voor! LIF trainingen: Persoonlijke effectiviteit in het team en het contact met ouders LIF trainingen: Professioneel bijdragen aan verandering LIF trainingen: Profileren als professional Matchcare: Stimuleren van veranderbereidheid en mobiliteit Movisie: Teamworkshop Wmo-competenties Movisie: Netwerken en samenwerken in de wijk Movisie: Train de trainer ondernemend leren coachen NCMW: Positioneren en samenwerken - de eigen kracht van de werker Noorda en Co: Basisscholing pedagogisch jongerenwerk Noorda en Co: Projectinitiatieven Odyssee: Veranderen in dialoog a&b. OSA: Netwerken versterken en verbinden OSA: Arbeidsfit, organisaties versterken in hun kracht en wendbaarheid Parenticom: Zelf de regie nemen over veranderingen? Het kan! Parenticom: De klantgerichte rondleiding Parenticom: Professioneel communiceren met ouders op de BSO The Presence Academy: Klantgericht werken The Presence Academy: Positioneren in netwerken RadarVertige: Ondernemersvaardigheden, denk en doe als een ondernemer RadarVertige: Netwerken versterken en verbinden RadarVertige: Persoonlijke effectiviteit en versterken team functioneren Schouten & Nelissen: Projectmatig werken a. Schouten & Nelissen: Lean Management b. Schouten & Nelissen: Lean Sensei Spectrum Elan: Eigen kracht en vraaggericht werken

4 49. SRR: Nationale Opleiding MediaCoach Windesheim: Basistraining Welzijn Nieuwe Stijl

5 Inleiding Competenties verbreden Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK), heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers en werknemers te ondersteunen op het gebied van competentieverbreding. Daarvoor heeft zij voor de drie branches een sectorplan ingediend bij het Ministerie van SZW ter cofinanciering van scholingstrajecten. Competent in verschillende contexten De Regelingen Scholing van de drie branches voorzien in een financiële bijdrage voor nietbedrijfsspecifieke scholingstrajecten. De doelgroep is werknemers in de branches WJK, die geschoold worden nieuwe competenties ofwel nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag. De bedoeling is dat deze competenties ook in een andere context kunnen toepassen. Ook wordt beoogd dat de trajecten waarde toevoegen aan het CV. Voor meer informatie over deze Regelingen verwijzen wij u naar de FCB-website. Voorschriften Ministerie SZW Het Ministerie van SZW heeft cofinanciering van het sectorplan toegekend onder de voorwaarden van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen waaronder voorschriften voor toekenning, administratie en verantwoording. Deze voorwaarden zijn daarmee ook van toepassing op de Regeling. De financiële bijdrage is bestemd voor trajecten uit deze Scholingsgids. In onderhavige Scholingsgids staan scholingstrajecten van uitvoerders met wie FCB een overeenkomst heeft gesloten in het kader van deze regeling. Consultatie van het veld, inhoudelijke toets en benchmark De Scholingsgids is via een consultatie van en aanvragen vanuit het veld tot stand gekomen. Ook hebben de aanbieders in deze gids bij FCB recente referenties uit het werkveld aangeleverd. Die kunt u bij hen opvragen. Ook goed te weten dat: Alle in deze Scholingsgids opgenomen aanbieders/trajecten door FCB zijn getoetst op inhoudelijke relevantie (zie hierna: de kaders per branche) en op marktconformiteit van prijzen (benchmark). Met alle in deze Scholingsgids genoemde aanbieders door FCB een Overeenkomst Scholing is gesloten. Via deze overeenkomst regelen we o.a. prijzen, facturering e.d. met de aanbieders. De inhoudelijke kaders voor de scholing in de komende jaren zijn op basis van de beleidskaders van sociale partners tot stand gekomen. Deze kaders per branche vindt u hierna. Bij de beoordeling van aanvragen zal door FCB per aanvraag bekeken worden of deze past binnen bovenstaande kaders. Bij twijfel wordt de aanvraag voorgelegd aan sociale partners. Nieuwe aanbieders en trajecten Zit de aanbieder of traject van uw keuze er niet bij? Dan kunt u deze aanbieder, en het door u gewenste specifieke traject, alsnog bij FCB aanmelden. Dat doet u door het formulier Opname in Scholingsgids in te vullen. U ontvangt dit formulier automatisch als u contact heeft met 5

6 Vervolgens vindt een inhoudelijke toets en benchmark plaats en gaat FCB na of met deze uitvoerder, voor het aangemelde traject, een Overeenkomst Scholing kan worden gesloten. De nieuwe aanbieders en trajecten worden vervolgens toegevoegd aan de Scholingsgids. Actuele versie Scholingsgids Alle trajecten in deze Scholingsgids worden geëvalueerd. Op basis hiervan, kunnen uitvoerders en/of trajecten door FCB uit de Scholingsgids worden gehaald. Ook komen er steeds aanbieders en/of trajecten bij. De actuele versie van Scholingsgids vindt u - voorzien van de versie-datum steeds op de FCB-website. 6

7 Richting en ruimte scholing branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan de komende jaren bijna iedereen in de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening raken. Hierom zetten de sociale partners alles op alles om werknemers en organisaties te helpen zelfbewust en krachtig de regie op hun toekomst te nemen en te houden. Ook stelt de huidige samenleving andere eisen aan het werk van welzijnsorganisaties dan in het verleden. De ondersteuning moet soberder, doelmatiger en dichter bij de burgers worden georganiseerd. Deze ontwikkelingen bieden medewerkers ook nieuwe kansen, tenminste: als ze goed zijn opgeleid en getraind. Daarom is er in 2014 en 2015 financiële ondersteuning voor onder meer scholing, training, workshops, een informatieplatform en scans voor professionals, leidinggevenden en stafmedewerkers in de branche. Gericht op kwaliteitsontwikkeling en innovatie. Het gaat dus niet om vakinhoudelijke cursus en/of trainingen. Wél om een extra inzet vanuit de volgende thema s: Begeleiden van en werken in zelfstandige en zelfsturende teams Samenwerken en integraal werken in (verschillende en/of multidisciplinaire) teams Vraag- en resultaatgericht werken en je toegevoegde waarde als professional Profileren van je werk, je resultaten zichtbaar maken Ondernemerschap als individu Ondernemerschap van organisaties en teams: kennis van de markt, van buiten naar binnen en strategisch meedenken Strategisch en tactisch HR- en loopbaanbeleid Netwerken versterken en verbinden Bij de beoordeling van aanvragen zal door FCB per aanvraag bekeken worden of deze past binnen bovenstaande kaders. Bij twijfel wordt de aanvraag voorgelegd aan sociale partners. 7

8 Richting en ruimte scholing branche Jeugdzorg Door de Transitie en Transformatie van de Jeugdzorg gaat er veel veranderen. Jeugdzorgorganisaties worden marktpartijen, het werk wordt soms anders georganiseerd en de werkinhoud en de context voor professionals verandert en verschuift. De ontwikkelingen die onder andere gaande zijn: Van residentieel naar ambulant Van specialist naar generalist Werken in een wijkteam met de focus één gezin één plan Van heel geprotocolleerd naar ruimte voor de professional Gemeenten sturen op output en maatschappelijke effecten i.p.v. op trajecten. Organisaties gaan anders werken (wijkgericht, gezinsgericht etc.) en hebben nieuwe organisatieondersteuning nodig van stafmedewerkers. Dit vraagt van professionals, hun leidinggevenden en van ondersteunend personeel nieuwe of aangescherpte kennis, vaardigheden of gedrag, ofwel nieuwe competenties. Te denken valt aan: Meer klantgericht- en ondernemend werken Jezelf profileren Anders samenwerken met externe partijen Wijkgericht werken Je team op afstand aansturen Ondersteunen van eigen kracht van kind en gezin met een andere houding Zelfreflectief handelen De regeling is bedoeld om zoveel mogelijk mensen in de Jeugdzorg te ondersteunen bij het aanleren van deze nieuwe competenties zodat zij blijvend kunnen werken in de nieuwe Jeugdzorg. Als voorwaarde is ook door het ministerie van SZW gesteld dat hun nieuwe kennis ook in een andere context dan de huidige baan/organisatie moeten kunnen toepassen. Vakinhoudelijke of bedrijfsspecifieke scholing vallen buiten het kader. De scholing kan ingezet worden voor alle medewerkers in de organisatie (management, operationeel en ondersteunend). Bij de beoordeling van aanvragen zal door FCB per aanvraag bekeken worden of deze past binnen bovenstaande kaders. Bij twijfel wordt de aanvraag voorgelegd aan sociale partners. 8

9 Richting en ruimte scholing branche Kinderopvang Scholing voor de toekomst De Scholingsregeling voor kinderopvang beoogt bij te dragen aan toekomstbestendige organisaties. De regeling is bedoeld voor kinderopvangorganisaties die zich ontwikkelen naar een nieuwe toekomst. Door samenwerking met andere organisaties zoals onderwijs, ketenpartners in de wijk of de zorg, etc., ontstaan nieuwe werkvormen en verandert het speelveld. Deze ontwikkelingen bieden medewerkers kansen als ze in staat zijn mee te bewegen met de veranderingen. De regeling is bedoeld om mensen in organisaties waarvan het speelveld verandert, te versterken. Met deze regeling kan een impuls gegeven worden aan hun ontwikkeling in een veranderende context of in nieuwe werkvormen die ontstaan. Te denken valt aan onderwerpen als: Profileren als professional, staan voor je vak en/of Samenwerken op een nieuw speelveld, andere samenstelling van teams, nieuwe collega s en/of Omgevingsbewustzijn, kennis van de markt en strategisch meedenken en/of Netwerken, versterken en verbinden in het belang van de organisatie. Kansen zien en samenwerking aangaan/initiëren. De scholing kan worden ingezet voor alle medewerkers in de organisatie. De regeling is niet bedoeld voor vakinhoudelijke trainingen zoals VVE trainingen of trajecten die gericht zijn op het primaire proces en/of het pedagogische handelen. Ook is deze Regeling en ook de Regeling Omscholing niet bedoeld voor opscholen van MBO-niveau 3 naar 4. Verder is van belang dat de training of scholing niet bedrijfsspecifiek is, dus in andere werkcontexten toepasbaar is en waarde heeft voor het CV. Bij de beoordeling van de aanvragen zal per aanvraag bekeken worden of deze passend is binnen de kaders van deze regeling. Richting en ruimte scholing algemeen In de Regeling Scholing vindt u de formele eisen waaraan een aanvraag moet voldoen. Daarnaast toetst FCB, op aangeven van het Ministerie van SZW en Sociale Partners, uw aanvraag ook op inhoudelijke gronden. Er wordt beoordeeld of de door u aangevraagde scholing u ondersteunt in de voorbereiding op de toekomst dus uw organisatie en medewerkers helpt te veranderen, te innoveren en/of een transitie door te maken. U kunt binnen de kaders van de regeling een trainingsbureau of scholingsinstituut voordragen, dat een programma aanbiedt waar u gebruik van wilt maken. U meldt in uw aanvraag bij FCB van welke scholing/training en bij welk bureau/instituut u gebruik wilt maken. Als het bureau voldoet aan de in de Regeling opgenomen criteria en een aanbod kan doen passend binnen de hierboven genoemde kaders voor kinderopvang, kunnen wij het aanbod van deze aanbieder toevoegen aan de scholingsgids. U kunt ook uit de scholingsgids een keuze maken. Dit aanbod is al getoetst aan de criteria. 9

10 Schematisch overzicht aanbieders (1) Bureau Training Branche Branche Branche Doelgroep 1 Berenschot 2a 2b Bosman en Vos Bosman en Vos Leergang Strategisch Management Hoe coach ik een team naar zelfsturing en optimaal functioneren Hoe coach ik een team naar zelfsturing en optimaal functioneren WMD niet niet 3 CDK Eigen kwaliteit centraal niet niet KO 4 CED-Groep 5 Christelijke Hogeschool Ede 6 Confriends 7 FNV Formaat 8 FNV Formaat 9 HAKA Nederland 10 HAKA Nederland 11 HAKA Nederland Intern begeleider in de kinderopvang en peuterspeelzaal Post hbo buurtcoach/sociaal werker maatschappelijke ondersteuning Oplossingsgericht communiceren NIEUW De rol van de OR bij decentralisaties en transities Actieve rol OR bij transities in de Jeugdzorg TdT Leiding geven aan professionals in een veranderende omgeving Leiding geven aan professionals in een veranderende omgeving Manage rs dn Aantal dd Open Incompany 1400* 5 dd x 20 dn WMD niet niet Alle 750,00 5 dd x 12 dn WMD niet niet Alle 550,00 5 dd x 12 dn WMD niet niet WMD niet niet Max Pedago gisch medw. 550,00 4 x 15 dn MBOers/HBOers 2425* 16 dd x x 16 dn Uitvoere nd medewerker 3950* 24 dd x x 18 dn niet niet KO Alle 85,00 1 dd x 10 dn WMD niet OR 385,00 2 dd x 15 dn JZ niet OR 230,00 2 dd x 15 dn niet JZ niet Alle 296,00 7 dd x 12 dn WMD JZ niet Van pedagogisch medewerker naar ambulant niet JZ niet medewerker NIEUW Manage rs 296,00 7 dd x 12 dn Pedago gisch 683,75 medewe 22 dd x 10 dn rkers 12 Hanze Scholing generalistisch a Hogeschool werken jeugd basis WMD JZ KO Alle 200,00 2 dd x 20 dn 12 Hanze Scholing generalistisch b Hogeschool werken jeugd WMD JZ KO Alle 900,00 6 dd x 20 dn 13 Hanze Scholing brede basiskennis WMD JZ KO Alle Hogeschool GGZ 200,00 2 dd x 20 dn 14 Hanze Scholing brede basiskennis WMD JZ KO Alle Hogeschool LVB 200,00 2 dd x 20 dn 15 Super You, versterk jezelf Jobtraining a en wordt breder inzetbaar WMD JZ KO Alle 375,00 2 dd x 12 dn 15 Super You, versterk jezelf Jobtraining b en wordt breder inzetbaar WMD JZ KO Alle 275,00 2 dd x 12 dn 16 Jobtraining Slim veranderen, de regie in eigen hand WMD niet KO Alle 275,00 2 dd x 12 dn 17 JSO De krachtige welzijnswerker NIEUW WMD niet niet Alle 548,- 7 dd x 12 dn 18 a Kans 2 Ken jezelf, kies je koers niet niet KO Alle 750,00 3 dd x 12 dn 18 b Kans 2 Ken jezelf, kies je koers niet niet KO Alle 450,00 3 dd x 12 dn 19 Karakteradvie s Kwaliteiten centraal niet niet KO Alle 330,00 3 dd x 12 dn 20 Karakteradvie Kwaliteit waarborgen met s KMT niet niet KO Alle 800,00 4 dd x 8 dn * De maximale financiële bijdrage per (van de overheid en FCB samen) is 900 (voor KO en WMD), resp. 750 (voor JZ). Zijn de kosten hoger, dan is dat voor rekening van de werkgever (evt. samen met de werknemer). 10

11 Schematisch overzicht aanbieders (vervolg 2) 21 Karakteradvie s 22 Karakteradvie s Professioneel klantgericht communiceren niet niet KO Alle 400,00 3 dd x 12 dn Samen sterk niet niet KO Alle 330,00 3 dd x 12 dn Kessels & Smit 23 Jeugdhulp op tournee niet JZ KO Alle 680,00 4 dd x 16 dn en WSG 24 Krakers Hier sta ik voor WMD JZ Alle 660,00 5 dd x 12 dn a Anneke 24 Krakers Hier sta ik voor WMD JZ Alle 750,00 5dd x 12 dn b Anneke Persoonlijke effectiviteit in 25 LIF trainingen het team en in het contact niet niet KO Alle 500,00 6 dd x 10 dn met ouders Professioneel bijdragen 26 LIF trainingen niet niet KO Alle 700,00 10 dd x 10 dn aan veranderingen 27 LIF trainingen Profileren als professional niet niet KO Alle 250,00 3 dd x 10 dn Stimuleren van 28 Matchcare veranderbereidheid en WMD JZ KO LG, HRM 355,74 2 dd x 8 dn mobiliteit NIEUW Teamversterking en Movisie WMD niet niet Alle 225,00 1 dd x 12 dn Wmo competenties Netwerken en 30 Movisie WMD JZ niet Alle 490,00 2 dd x 12 dn samenwerken in de wijk TdT Ondernemend leren 31 Movisie WMD niet niet Alle 745,00 4 dd x 10 dn coachen 32 NCMW 33 Noorda en Co Positioneren en samenwerken de eigen kracht van de medewerker Basisscholing pedagogisch jongerenwerk NIEUW WMD JZ niet Alle 580,00 8 dd x 18 dn WMD niet niet 34 Noorda en Co Projectinitiatieven NIEUW WMD niet niet Jeugd-, jongere nwerker,lg Jeugd-, jongere nwerker,lg 1200,00 10 dd x x 20 dn 1200,00 10 dd x x 20 dn 35 Odyssee Veranderen in dialoog niet niet KO Alle 760,00 4 dd x 10 dn 36 Netwerken versterken en OSA a verbinden WMD JZ KO Alle 500,00 4 dd x 12 dn 36 Netwerken versterken en OSA b verbinden WMD JZ KO Alle 575,00 4 dd x 12 dn Arbeidsfit, organisaties 37 OSA versterken in hun kracht WMD niet KO Alle 575,00 4 dd X x 12 dn en wendbaarheid 38 Parenticom Zelf de regie nemen over veranderingen? Het kan! niet JZ KO Alle 795,00 6,2 dd x 10 dn 39 Parenticom De klantgerichte rondleiding NIEUW niet niet KO Alle 225,00 2 dd x 12 dn 40 Parenticom Professioneel communiceren met ouders op de BSO NIEUW niet niet KO Alle 225,00 2 dd x 12 dn * De maximale financiële bijdrage per (van de overheid en FCB samen) is 900 (voor KO en WMD), resp. 750 (voor JZ). Zijn de kosten hoger, dan is dat voor rekening van de werkgever (evt. samen met de werknemer). 11

12 Schematisch overzicht aanbieders (vervolg 3) 41 Presence Academy 42 Presence Academy Klantgericht werken NIEUW Positioneren in netwerken NIEUW niet niet KO Alle 1125,00 7 x 10 dn niet niet KO Alle 750,00 5 x 10 dn 43 RadarVertige Ondernemersvaardigheden WMD JZ niet Alle 307,50 3 dd x 10 dn Netwerken versterken en 44 RadarVertige WMD niet niet Alle 490,00 4 dd x 10 dn verbinden Versterken persoonlijke 45 RadarVertige effectiviteit en niet niet KO Alle 303,00 4 dd x 16 dn teamfunctioneren 46 Schouten & Projectmatig werken WMD niet niet Alle 748,35 4 dd x 12 dn Nelissen 47 Schouten & Lean management niet JZ niet Alle 2386,12* 8 dd x 12 dn a Nelissen 47 Schouten & Lean Sensei niet JZ niet Alle 5602,30* 14 dd x 12 dn b Nelissen Spectrum Elan Eigen kracht en 48 WMD niet niet Alle 500,00 3 dd x 12 dn Gelderland vraaggericht werken 49 MediaCoach NIEUW niet JZ niet Alle 1.695,- * 10 dd. x 30 dn a SRR 49 MediaCoach NIEUW niet JZ niet Alle 1.495,- * 10 dd. x 30 dn b SRR 50 Windesheim Welzijn Nieuwe Stijl WMD JZ niet Alle 650,00 4 dd x 12 dn * De maximale financiële bijdrage per (van de overheid en FCB samen) is 900 (voor KO en WMD), resp. 750 (voor JZ). Zijn de kosten hoger, dan is dat voor rekening van de werkgever (evt. samen met de werknemer). 12

13 Aanbieders en trajecten 13

14 1. Berenschot: Leergang Strategisch Management Titel training Branche Doelgroep Leergang Strategisch Management WMD Managers Open training 20 Berenschot, Angela Liebregts, , Zie ook: en De leergang biedt u richting en inzicht in strategische keuzes voor uw organisatie en de gevolgen daarvan. We bieden u kennis over de mogelijkheden die er zijn en nieuwe perspectieven op de vraagstukken waar uw sector mee te maken heeft (veranderende financieringsstromen, toenemende druk van de concurrentie, vraaggericht werken, participatie en zelfredzaamheid). U gaat aan de slag met diverse innovatieve en praktische tools en modellen om uw organisatie verder op weg te helpen. Module 1: Strategiebepaling Module 2: Nieuwe verdienmodellen Module 3: Samenwerken Module 4: Samenwerken, en dan? Module 5: Bedrijfsvoering; ken- en stuurgetallen 14

15 2. Bosman & Vos: Hoe coach ik een team naar zelfstandig functioneren Titel training Hoe coach ik een team naar zelfstandig functioneren Hoe coach ik een team naar zelfstandig functioneren Branche WMD WMD Doelgroep Alle dd. Open training Alle dd. Incompany Bosman & Vos, Watze Hepkema, , Zie ook: De train-de-trainer opleiding teamontwikkeling sluit aan bij het steeds zelfstandiger functioneren van teams van professionals, die soms van verschillende organisaties komen (sociale wijkteams). Dat vraagt nieuwe competenties van medewerkers op het gebied van zelfsturing, visie/doelen bepalen, oplossingsgericht samenwerken en communiceren, vergaderen en besluiten nemen, feedback geven, conflictoplossing, onderhandelen en assertiviteit (grenzen bewaken). Er wordt gewerkt aan de hand van casuïstiek/vragen van de. Op basis daarvan worden interventies geoefend en passeren de volgende onderwerpen de revue: Rol van het team (verantwoordelijkheden, bevoegdheden, resultaten, kaders) Rol van coach/manager Oplossingsgericht coachen Team effectiviteitsmodel Analyse team functioneren en opstellen plan van aanpak Tools en methoden om team functioneren te verbeteren Interveniëren op proces, structuur en inhoud Eigen sterktes en zwaktes (defensiemechanismen) als coach/manager 15

16 3. CDK: Eigen kwaliteit centraal Titel training Branche Doelgroep Eigen kwaliteit centraal KO Pedagogisch medewerkers Incompany 15 CDK, Esther Rienks, Tel: Zie ook: Ouders kunnen kiezen uit diverse opvangmogelijkheden. Vertrouwen hebben in het team of in een medewerker is voor ouders van essentieel belang bij de uiteindelijke (blijvende) keuze van een opvang. In deze training gaan we in op hoe een pedagogisch medewerker zich nog meer kan profileren als professional en een team nog beter kan samenwerken met elkaar. We gaan in op de individuele kwaliteiten en vaardigheden. Vervolgens hoe het team van elkaar kan leren en kan blijven inspireren en welke pedagogische instrumenten er ingezet kunnen worden om nog meer kwaliteitsgericht te werken. Individuele kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten aan de hand van o.a. Kolb Het creëren van een effectieve leercultuur Feedback en gedragscode, aanspreekcultuur Concrete pedagogisch doelen stellen Video interactie begeleiding traject: ongeveer 2 uur wordt een gevolgd. In de evaluatie worden de resultaten besproken. 16

17 4. CED-Groep: Intern begeleider in de kinderopvang en peuterspeelzaal Titel training Intern begeleider in de kinderopvang en peuterspeelzaal Branche Doelgroep WMD Alle 2425, - 16 Open training en incompany 16 Karin van der Meulen Zie ook: De cursus is ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers/peuterspeelzaalleid(st)ers met (ruime) ervaring in de praktijk. Samen met collega s geeft u vorm aan het zorgbeleid waarbij u acties initieert en initiatieven ontplooid. U zet het geleerde meteen om in de praktijk en u ziet het professionaliseren van uw collega s als een uitdaging. Cursusinhoud betreft: structuur van de interne begeleiding; observeren; communiceren en gespreksvoering; coaching; planmatig werken; externe contacten, zorgstructuren; ontwikkelplannen. 17

18 5. Christelijke Hogeschool Ede: Post Hbo Buurtcoach/Sociaal werker Maatschappelijke ondersteuning Titel training Post Hbo Buurtcoach/ Sociaal werker Maatschappelijk ondersteuning Branche Doelgroep WMD Alle dd. Zowel open 2x per jaar als Incompany 18 Ton van Bergeijk of Zie ook: De opleiding is gebaseerd op het competentieprofiel maatschappelijke ondersteuning voor sociaal werkers in de branche Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Rondom deze competenties doen we theoretisch kennis op, passen we deze kennis concreet toe op onze eigen werksituatie en trainen we met acteurs. Binnen intervisie staan onze persoonlijke kwaliteiten en leervragen m.b.t. de competenties centraal. Vandaag geleerd en morgen toepassen, is het motto van onze opleiding. De volgende thema s staan centraal: De veranderende maatschappij Signaleren en agenderen Motiveren van klanten Presentiebenadering De kracht van het informele netwerk Casemanagement, samenwerken in de keten Er op af outreachend werken Eigen kracht in de wijk werken met vrijwilligers Netwerken en ondernemerschap Samenwerken Versterken van eigen kracht en zelfregie Legitimatie en resultaatgericht werken 18

19 6. Confriends: Oplossingsgericht communiceren Titel training Workshop oplossingsgericht communiceren Branche Doelgroep KO Alle 85 1 Incompany 10 Confriends, Eileen Kalkman tel: Zie ook In deze workshop ontdekken de pedagogisch medewerkers de kracht van oplossingsgericht communiceren. Oplossingsgericht denken, handelen en samenwerken zijn competenties die de pedagogisch medewerker kan inzetten op de werkvloer om mee te bewegen in deze veranderende tijden. Door de focus te verleggen van probleemgericht naar oplossingsgerichte communicatie is de pedagogisch medewerker en het team beter voorbereid op de nieuwe kinderopvang in de toekomst. Gedrag is besmettelijk; je krijgt wat je uitzendt. Probleemgericht ombuigen naar oplossingsgericht. De focus verleggen naar doelen en oplossingen activeert en geeft positieve energie. Oplossingsgericht communiceren op de werkvloer; hoe doe je dat? Hoe ontvang en geef je feedback op een oplossingsgerichte manier. Zowel naar collega s, leidinggevende als naar ouders. Oefenen met zelf ingebrachte casussen. Persoonlijk actieplan; verbeterpunten inventariseren en oplossingsgericht benaderen om vervolgens mee aan de slag te gaan. 19

20 7. FNV Formaat: De rol van de OR bij de decentralisaties en transities Titel training De rol van de OR bij decentralisaties en transities Branche WMD Doelgroep OR dd. Open training 15 FNV Formaat, Karin Mulder, Zie ook: De decentralisaties en transities in de sectoren zorg en welzijn veroorzaken grote veranderingen: er ontstaan nieuwe organisaties en samenwerkingsverbanden met nieuwe taken voor werknemers. Dat gaat gepaard met bezuinigingen, reorganisaties, vertrek van werknemers, nieuwe teams en nieuwe competenties. Hoe kan de OR invloed uitoefenen op besluiten over een nieuwe organisatie en de wijze van uitvoering van nieuwe taken? Reorganisatie en sociaal plan - krimpen of oog voor de toekomst? Nieuwe teams met nieuwe taken voor professionals De regie van de OR - de nieuwe medezeggenschap en betrokken werknemers De rol van de OR bij afspraken over de samenwerking tussen organisaties 20

21 8. FNV Formaat: Actieve rol OR bij transities in de Jeugdzorg Titel training Branche Doelgroep De rol van de OR bij transities in de JZ JZ OR dd. Incompany 15 FNV Formaat, Karin Mulder, Zie ook: Door de nieuwe Jeugdwet en de transities van de financiering van zowel de jeugdzorg als de jeugd GGZ verandert de manier waarop de jeugdhulp is georganiseerd ingrijpend. De gemeentes hebben de regie en iedere gemeente gaat de jeugdhulpweer anders vormgeven. Veel jeugdzorg- en jeugd GGZ organisaties zijn gestart met ingrijpende reorganisatieplannen. Een andere manier van aansturing en minder managers is vaak nog maar het begin. Voor ondernemingsraden een grote uitdaging en een ontzettend complex proces. Inhoud van en resultaat na de transitietraining van FNV Formaat: De OR heeft zicht op verschillende organisatiestrategieën om te anticiperen op de transformatie jeugdhulp; De OR kent succesfactoren bij organisatieveranderingen, met name t.a.v. nieuwe manieren van (zelf)sturing; De OR weet de rol van OR in formele en strategische zin in te zetten; De OR heeft een plan gemaakt om een actieve, initiërende en bewakende rol te spelen in het veranderingsproces. 21

22 9. HaKaNederland: TdT leiding geven aan professionals Titel training Train de trainer Leiding geven aan professionals in een veranderende omgeving Branche Doelgroep JZ Alle dd. Incompany 12 HaKa Nederland B.V., Karin Kleine, Zie ook: Dit is een train de trainer voor de training leidinggeven aan professionals in een veranderende omgeving. Deze training richt zich op trainers binnen de jeugdzorg, W&MD en kinderopvang. Zij krijgen handreikingen om de training zelf te kunnen geven. Hierbij kunnen voor een kleine vergoeding gebruik maken van de elektronische leeromgeving en eventueel de e-coach van HaKaOnderwijs. Hoe train ik managers? Wat gaat er veranderen en wat vraagt dit van het management? Wat is dienend leiderschap? Hoe ziet de training eruit en wat vraagt dit van de trainer? Hoe gebruik ik het trainingsmateriaal? 22

23 10. HaKaNederland: Leidinggeven in een veranderende omgeving Titel training Leiding geven in een veranderende omgeving Branche Branche Doelgroep WMD JZ Managers dd. Incompany 12 HaKa Nederland B.V., Karin Kleine, Zie ook: Deze training richt zich op managers binnen de jeugdzorg, W&MD en kinderopvang. Allen hebben de komende jaren te maken met veranderingen zoals ontslagen, verandering van de inhoud van het werk en nieuwe samenwerkingsverbanden. Uit onderzoek (Meij 2012) blijkt dat managers de belangrijkste rol hebben als het gaat om de motivatie van werknemers. Deze training speelt in op wat er in de toekomst verwacht wordt van medewerkers en hoe leidinggevenden hierin een rol kunnen spelen. Inspelen op nieuwe kansen, hoe word ik meer een ondernemer? Met wie en hoe ga ik samenwerken (bv gemeente)? Welke competenties worden van de professional gevraagd (bv samenwerken, kwaliteitsverhoging en klantgerichtheid)? Hoe kunnen professionals deze competenties ontwikkelen (leren op de werkplek, duurzame inzetbaarheid)? Hoe blijven medewerkers arbeidsfit? Welke kaders zijn er nodig? Hoe zet ik professionals in hun kracht (dienend leiderschap)? Klantgerichtheid. Hoe ga ik om met medewerkers die niet mee willen/kunnen? 23

Scholingsgids. Utrecht, 7 november 2014

Scholingsgids. Utrecht, 7 november 2014 Scholingsgids Utrecht, 7 november 2014 Scholingsgids versie 7 november 2014 Inleiding Richting en ruimte scholing branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening... 7 Richting en ruimte scholing branche

Nadere informatie

Scholingsgids. Utrecht, 20 april 2015

Scholingsgids. Utrecht, 20 april 2015 Scholingsgids Utrecht, 20 april 2015 Scholingsgids 20 april 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 8 Richting en ruimte scholing branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening... 10 Richting en ruimte scholing

Nadere informatie

Scholingsgids. Alle trainingen

Scholingsgids. Alle trainingen Scholingsgids Alle trainingen "Sterkjezelfzijn" Training & Coaching: Ambassadeurschap voor jouw organisatie? "Laat jezelf zien" Basis "Sterkjezelfzijn" Training & Coaching Kinderopvang Vakmanschap en professionele

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Geef een twist aan je loopbaan. December 2014 Agnes Zandvliet, projectleider (om-)scholing

Geef een twist aan je loopbaan. December 2014 Agnes Zandvliet, projectleider (om-)scholing Geef een twist aan je loopbaan December 2014 Agnes Zandvliet, projectleider (om-)scholing Onderwerpen Loopbaan Omscholing >> In een veranderend speelveld Scholing Loopbaanevent WMD 2 AANBESTEDINGE N Het

Nadere informatie

Sectorplan zorg en welzijn

Sectorplan zorg en welzijn Sectorplan 2014 2016 zorg en welzijn Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Jeugdzorg en Kinderopvang en Landelijke plan zorg en Regionale plannen zorg Woensdag 25 februari 2015 Programma 2 sectorplannen:

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken Oplossingsgericht werken Open inschrijving Wat² bieden wij? Individuele inschrijving voor de training Oplossingsgericht werken Een bevlogen en ervaren trainer met persoonlijke aanpak Een combinatie van

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Van loopbaanontwikkeling naar sterk in je werk

Van loopbaanontwikkeling naar sterk in je werk Van loopbaanontwikkeling naar sterk in je werk Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Jeugdzorg Kinderopvang Hermien Wiselius 31 januari 2017 Opzet presentatie Typering branches Ontwikkeling afgelopen

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21 Inhoud voorwoord 11 Doel en opzet 13 1 Identiteit van het hedendaagse bedrijfsmaatschappelijk werk 16 1.1 Essentiële kenmerken 16 1.1.1 Een differentiatie van het beroep maatschappelijk werk 16 1.1.2 Gericht

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Levenlang leren in de praktijk van Welzijn

Levenlang leren in de praktijk van Welzijn Leren met en in de praktijk van Zorg en Welzijn. Levenlang leren in de praktijk van Welzijn Leeuwarden, 28 maart 2017 Betty de Groot, Suzanne Titsing Waar staat Tintengroep voor? Visie. Tinten Welzijnsgroep

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Overtuigend en Ontspannen Presenteren

Overtuigend en Ontspannen Presenteren Overtuigend en Ontspannen Presenteren voor technische professionals 20 juni 2013 Jullie doelen? Workshop Presenteren Minder zenuwen bij presentaties Makkelijker contact met het publiek Wat wél en beter

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Training Leiderschap. Nederland

Training Leiderschap. Nederland Training Leiderschap Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk.

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk. Partnerschap in de driehoek. Onderwijs en Jeugdhulpverlening samen op de werkvloer Waarom? Hoe kun je extra ondersteuning en begeleiding aan kinderen en gezinnen zo dicht mogelijk bij huis en in de wijk

Nadere informatie

OVERZICHT INHOUD TRAINING

OVERZICHT INHOUD TRAINING OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING 1 ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING HOE ZIET UW PRAKTIJK ERUIT? Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en

Nadere informatie

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING DOEL DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren, te verlichten en passend te

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Simpel en snel leren op je werk Bij Ik Overtref Me geloven we dat jij alles in huis hebt om een succesvolle professional te zijn. Je wilt alleen af en toe een duwtje in

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Meerjaren Beleids Plan 2014-2017. Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten

Meerjaren Beleids Plan 2014-2017. Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten Meerjaren Beleids Plan 2014-2017 Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Missie, Visie en Ambitie

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Training Verbindend Leiderschap

Training Verbindend Leiderschap Training Verbindend Leiderschap Voor vrouwen die leiding geven binnen de Medezeggenschap (of deze ambitie hebben) Het idee achter deze training is ontstaan vanuit gesprekken met vrouwen in een leidinggevende

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Incompany maatwerk Leergangen BRUG verbindt Incompany, modulaire Leergangen, zorgvuldig afgestemd op úw praktijk Persoonlijk

Nadere informatie

Baby s in de kinderopvang

Baby s in de kinderopvang Baby s in de kinderopvang Een compleet aanbod Wat² bieden wij? Online module Baby s in de kinderopvang IKK goedgekeurd Plus aanbod - niet verplicht wel aanvullend en verdiepend Aanvullende mogelijkheden

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig.

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig. Pagina 1 van 5 Document Inhoud document Website Printversie van de website van Kortkrachtig Alle teksten van de site www.kortkrachtig.nl MAAK DE COMMUNICATIESPRONG Hoe gebruik je communicatie slimmer en

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs STUDENTENHANDLEIDING Niveau: Post-HBO Leerthemabeschrijving Leerthema 1 is gericht op de competenties, de rollen en persoonskenmerken

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS MODULES: EIGEN KRACHT VAN DE CLIËNT EN ZIJN SYSTEEM INTEGRAAL WERKEN MET MULTI PROBLEEMGEZINNEN COMBINEREN VAN FORMELE

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN 1 VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN In het voeren van gesprekken met ouders waarbij sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling teneinde tot verwijzing/c.q.

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl

www.ludenstraining.nl MANAGEMENT DEVELOPMENT Het is belangrijk om als organisatie de jonge (potentiële) leidinggevenden te koesteren. Ten slotte zijn het de leiders van de toekomst. Een MD- traject is een effectieve manier

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie