PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS"

Transcriptie

1 Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr Wo en Do en Heleen Haghedooren PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS FEDERALE OVERHEID - Belastingvermindering voor dakisolatie - Belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand - Renovatie voor woningen ouder dan 5 jaar - Vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinige nieuwbouwwoningen - Fiscale voordelen bij verhuur via SVK VLAAMSE OVERHEID GEMEENTE - Renovatiepremie: enkel bij verhuur via SVK - Verbeterings- en aanpassingspremie: enkel bij verhuur via SVK - Vlaamse energielening - Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen Gescheiden afvoersysteem EANDIS Eandis - Premies 2015 in bestaande woningen: - Hemelwaterput met pompinstallatie Dakisolatie of zoldervloerisolatie - Infiltratievoorziening Sociaal dakisolatieproject Muurisolatie of hoogrendementsglas of beide (combinatiepremie) Vloer- en kelderisolatie Condensatieketel voor beschermde klanten - Premies 2015 voor woningen aangesloten op het distributienet/bouwaanvraag voor 1/1/2014: Warmtepomp Zonneboiler - Kortingbon koelkast/wasmachine voor beschermde klanten - Premie voor nieuwbouw: energieprestatiepeil - Planadvies duurzaam bouwen INFRAX - Gescheiden afvoersysteem PROVINCIE WEST- VLAANDEREN - Provinciale renovatiepremie (enkel bij verhuur aan SVK) Info: uw woning verhuren via het SVK

2 FEDERALE OVERHEID BELASTINGVERMINDERING VOOR DAKISOLATIE Wat? De belastingvermindering voor dakisolatiewerken voor woningen die minstens 5 jaar in gebruik zijn, bedraagt 30% van de uitgaven met een maximum 3040 euro (betaling in 2014) en met een maximum van 3050 euro (betaling in 2015). Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur kan ingediend worden (dus niet de factuurdatum). Voor wie? De belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven zijn van toepassing voor eigenaars, naakte eigenaars, huurders, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruikers op voorwaarde dat u de investeringen in een woning kunt bewijzen met een factuur op uw naam. Hoe? Er moet een factuur, uitgereikt door een aannemer uit België of in een lidstaat van de Europese Unie en een betalingsbewijs kunnen worden voorgelegd. De aannemer moet daarnaast de volgende gegevens vermelden op de factuur of op de bijlage ervan: het adres waar de werken werden uitgevoerd ; de verdeling van de kosten opgeven tussen de dakisolatie afzonderlijk en eventuele andere werken ; de volgende formule bevatten : Verklaring met toepassing van artikel 6311 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel eerste lid, 1 tot 6 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992; Ik, ondergetekende..., bevestig dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft groter dan of gelijk aan 2,5 vierkante meter Kelvin per Watt ; ouderdom van de woning op de datum van de werken. De werken zijn uitgevoerd in een woning die sedert ten minste vijf jaar in gebruik is genomen als woning op (datum van de aanvang van de werken) (datum, naam en handtekening). Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven omgedeeld in functie van het belastbaar inkomen van elk der echtgenoten. Als u in hetzelfde jaar dakisolatiewerkzaamheden laat uitvoeren in verschillende woningen, kunt u per woning het maximale fiscale voordeel verkrijgen. Bij woningen die voor 50% eigendom zijn van een onderneming (bvba, nv, ) en 50% in particulier bezit, bedraagt de maximale belastingvermindering slechts 50% van de maximale fiscale aftrek van de woning. 2

3 FEDERALE OVERHEID BELASTINGVERMINDERING VOOR DE BEVEILIGING VAN WONINGEN TEGEN INBRAAK EN BRAND Opgelet! Deze belastingvermindering geldt enkel voor facturen tot en met 31/12/2014. Wat? U kunt 30% van de uitgaven met een maximumbedrag inbrengen in uw belastingen. Het totale bedrag van de belastingvermindering bedraagt voor uitgaven in 2013 (aanslagjaar 2014) per woning maximaal 750 euro. Het maximumbedrag voor de uitgaven 2014 (aanslagjaar 2015) bedraagt 760 euro. Voor wie? De belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder kunnen genieten van deze maatregel. Welke investeringen komen in aanmerking? INBRAAK - Specifiek inbraakwerend glas; - Specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op de gevelelementen, zoals deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken. Niet: de uitgaven voor de levering en plaatsing van gevelelementen als dusdanig: deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken. Meer info in dit advies werd gepubliceerd in het Staatsblad - Motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten en rolluiken. Kan voor slechts 15 % van de totale waarde van de motor in aanmerking genomen worden in plaats van de gebruikelijke 30%. - Gepantserde deuren - Alarmsystemen - Camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem BRAND - Waterblussers en poederblussers; automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie - Deuren met brandweerstand van een half uur Opgelet: Om van deze belastingvermindering te kunnen genieten en ook om de kwaliteit van de installatie te garanderen - moeten de prestaties verplicht door een aannemer geleverd worden. 3

4 FEDERALE OVERHEID RENOVATIE VOOR WONINGEN OUDER DAN 5 JAAR Woningen ouder dan 5 jaar kunnen genieten van een voordelig btw-tarief van 6% i.p.v. 21% bij renovatie. Voorwaarden: - U mag uw woning omvormen, renoveren, verbeteren, herstellen en onderhouden. Een oude woning volledig afbreken en herbouwen of alleen enkele muren behouden kan niet. - Het moet gaan om een private woning. Kantoorgebouwen en winkels komen niet in aanmerking. - U moet de werken laten uitvoeren door een aannemer. - U moet uw aannemer een attest afleveren waarin u verklaart dat de woning ouder is dan 5 jaar en dat ze voor private doeleinden gebruikt zal worden. FEDERALE OVERHEID VERMINDERING ONROERENDE VOORHEFFING VOOR ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUWWONINGEN Voor bouwaanvragen ingediend voor 1 januari 2013: - Belastingsvermindering van 20% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max. E60. - Belastingsvermindering van 40% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max. E40. U krijgt de vermindering in principe voor een periode van 10 jaar. Voor bouwaanvragen ingediend vanaf 1 januari 2013: Vanaf 1 januari 2013 wordt het financieel voordeel groter, maar tegelijkertijd worden de voorwaarden ook strenger: - Belastingsvermindering van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max. E50 (en maximum E40 voor bouwaanvragen vanaf 2014). - Belastingsvermindering van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max. E30. De vermindering geldt voor een periode van vijf jaar. De belastingplichtige moet deze verminderingen niet aanvragen. Ze worden automatisch op het aanslagbiljet verrekend. Meer info: 4

5 FEDERALE OVERHEID FISCALE VOORDELEN BIJ VERHUUR VIA SVK 1. Belastingvermindering voor renovatiewerken Verhuurders die renovatiewerken uitvoeren aan een woning verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor, ontvangen een belastingvermindering. De belastingvermindering bedraagt in totaal 45% van de door de verhuurder gedane kosten. Ze wordt toegekend ten belope van 5% per jaar gedurende 9 jaar, met een maximum van 750 EUR (1040 EUR na indexatie) per jaar per woning. De vermindering wordt toegekend tot zolang de woning aan het sociaal verhuurkantoor wordt verhuurd. Dit betekent dus dat de maximale belastingvermindering over een periode van negen jaar 1040 x 9 of euro bedraagt. Om van deze maximale tegemoetkoming te genieten moet hier wel een aanvaarbare kost staan van euro. Voorwaarden: - Minimumbedrag renovatiekosten : euro, B.T.W. inbegrepen - Woning is ten minste vijftien jaar in gebruik. - De werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. Facturen van materialen kunnen niet worden ingebracht. - De belastingplichtige moet aan het sociaal verhuurkantoor verhuren. Hij of zij moet hetzij eigenaar zijn, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van het onroerend goed dat uitsluitend privéwoning mag tot bestemming hebben - Van belang is dat de belastingplichtige zelf de opdrachtgever en betaler moet zijn van de gefactureerde renovatiewerken. Indien het sociaal verhuurkantoor zelf de renovatiewerken zou bekostigen en dit bijvoorbeeld met de huurprijs zou compenseren dan kunnen deze kosten niet in mindering voor de belastingen gebracht worden. De persoon die een belastingvermindering aanvraagt (de verhuurder die de opdrachtgever is van de werken) dient volgende documenten ter beschikking van de FOD Financiën te houden: - De facturen betreffende de werken die de uitgaven vertegenwoordigen - De betalingsbewijzen van de bedragen op die facturen - Een kopie van het huurcontract van negen jaar tussen de verhuurder en het sociaal verhuurkantoor. 2. Bevriezing van het kadastraal inkomen voor een periode van negen jaar Het kadastraal inkomen van woningen verhuurd via het SVK worden bevroren op het huidig niveau voor een periode van maximaal negen jaar, voor zover de woning blijvend verhuurd wordt aan een sociaal verhuurkantoor. De bevriezing van het kadastraal inkomen geldt voor een periode van negen jaar en dit zolang de woning aan een sociaal verhuurkantoor wordt verhuurd. Ze blijft gelden zolang er geen algemene kadastrale perequatie (federale bevoegdheid) wordt doorgevoerd. Onder vak III A Belgische inkomsten mag dus gedurende 9 jaar het oude niet-geïndexeerde KI worden ingevuld. Deze bevriezing van het KI heeft enkel repercussies voor de personenbelasting en niet voor de onroerende voorheffing. Het KI wordt immers wél herschat, zodat de Vlaamse belastingdienst die nieuwe KI gaat gebruiken als belastbare basis voor de onroerende voorheffing. 5

6 VLAAMSE OVERHEID RENOVATIEPREMIE enkel bij verhuur via SVK Voert u grote renovatiewerken uit aan uw woning? Dan hebt u misschien recht op de renovatiepremie van Wonen Vlaanderen. Let op: Op vrijdag 3 juli 2015 nam de Vlaamse Regering een principiële beslissing om vanaf 1 november 2015 een nieuwe Vlaamse renovatiepremie in te voeren die beslissing is voorlopig en dus nog niet definitief. Na het inwinnen van de nodige adviezen zal de Vlaamse Regering, waarschijnlijk in september of oktober, een definitieve beslissing nemen en kunt u opnieuw een aanvraag indienen. De hoofdlijnen zijn intussen wel gekend. De Vlaamse renovatiepremie blijft een premie maar de uitbetaling ervan wordt verdeeld over twee aanvragen. Bij een volledige woningrenovatie moet u dus twee keer een aanvraag indienen. Zo hebt u meer tijd voor een totale renovatie van uw woning. Het maximale bedrag van de beide premies samen is nog steeds euro. U kunt maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraagdatum. Tussen twee aanvragen moet minstens een jaar liggen en maximaal twee jaar. De woning die u renoveert of het gebouw dat u omvormt tot een woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 25 jaar oud zijn. Vanaf 1 januari 2017 wordt dat 30 jaar voor wie een eerste aanvraag doet. Welke werken komen in aanmerking? De werken zijn gegroepeerd in vier categorieën. o Categorie 1. De structurele elementen van de woning: werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen. o Categorie 2. Het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer. o Categorie 3. Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren. Die moeten vanaf 1 januari 2016 voldoen aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit. o Categorie 4. De technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet wc en de centrale verwarming. Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van euro, exclusief BTW. De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan twee jaar. Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer als facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd komen in aanmerking. De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 30 % van de in aanmerking te nemen factuurbedragen (met een minimum van euro aan factuurbedragen per categorie) voor wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. Het maximumbedrag van de premie ligt vast op euro. U kunt de premie pas aanvragen nadat de Vlaamse Regering de nieuwe regeling definitief heeft goedgekeurd. Vanaf dan zal ook het nieuwe aanvraagformulier beschikbaar zijn. De premie is aan te vragen na de voltooiing en facturering van de werken uit een bepaalde categorie. Een aanvraag kan voor maximaal twee categorieën tegelijk. Voor werken uit meer dan twee categorieën moet u dus twee aanvragen indienen. Voor elke categorie kunt u maar eenmaal een premie aanvragen. Hierop geldt een uitzondering als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor: dan mag u ook in een keer de premie aanvragen voor werken van de vier categorieën samen. Daarna kunt u natuurlijk geen tweede aanvraag meer doen. De tweede aanvraag doet u ten vroegste een jaar en maximaal twee jaar na de eerste. Om ten volle van de premie te kunnen genieten is een goede renovatieplanning dus belangrijk. Inkomensvoorwaarde: als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens. Wie in de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg, kan geen nieuwe premie meer aanvragen. Ook als een vorige bewoner van de woning in de laatste tien jaar een renovatiepremie ontving, kunt u als nieuwe bewoner geen nieuwe premie krijgen. Voor wie de voorbije tien jaar al een verbeteringspremie kreeg voor werken uit dezelfde categorie, wordt het bedrag van die verbeteringspremie(s) afgetrokken van de renovatiepremie. 6

7 Dit is de enige informatie over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie die momenteel beschikbaar is. Zodra er meer details bekend zijn, vindt u ze op de website van Wonen Vlaanderen. VLAAMSE OVERHEID VERBETERINGS- EN AANPASSINGSPREMIE enkel bij verhuur via SVK Voert u verbeteringswerken of aanpassingswerken uit aan uw woning? Dan heeft u misschien recht op de verbeteringsen aanpassingspremie van Wonen Vlaanderen. Enkele voorwaarden om de premie te kunnen aanvragen: - U voert verbeteringswerken uit aan de woning. De woning moet ouder zijn dan 25 jaar. Voorbeelden van werken die in aanmerking komen: vernieuwen van ramen en/of deuren, elektriciteit, sanitair, dakwerkzaamheden, plaatsen van hoogrendementsketel, plaatsen gaskachel type C, Of u ben ouder dan 65 jaar en u voert aanpassingswerken uit aan de woning. Voorbeelden hiervan zijn: installeren douche, verhogen toilet, automatiseren rolluiken, installeren traplift, wegwerken van drempels, verbreden van deuren. - De facturen zijn maximum 1 jaar oud. - Er staat een begrenzing op het inkomen. Het premiebedrag is afhankelijk van de uitgevoerde werken. Voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier, kunt u terecht bij de woondienst. 7

8 VLAAMSE OVERHEID VLAAMSE ENERGIELENING Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kan u die werken financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid. Voor wie? Iedereen (zowel eigenaars, huurders als verhuurders) kan de Vlaamse energielening aanvragen. Bepaalde doelgroepen komen in aanmerking voor een renteloze lening (0% intrest): - personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1) - personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan ,47 euro, dat verhoogd mag worden met 3.140,77 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2013) - personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen - personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen - eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) aan personen uit bovenstaande doelgroepen. - Personen uit bovenstaande doelgroepen 1, 2, 3 of 4 kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen. U kunt de Vlaamse Energielening aanvragen voor volgende werken: - dak, vloer en muur isoleren - hoogrendementsglas plaatsen of ramen vervangen - oude verwarmingsketel vervangen door een condensatieketel of een warmtepomp - thermostatische kranen plaatsen - kamerthermostaat met programmeermogelijkheden plaatsen - verwarmingsketel onderhouden - zonneboiler + zonnepanelen - geothermische warmtepomp plaatsen - energie-audit laten uitvoeren. - energiezuinige koelkast + diepvries + wasmachine (enkel voor doelgroepen) Bedrag: U kan maximaal euro lenen. Het geleende bedrag moet op vijf jaar tijd terugbetaald worden. Voor meer info en het aanvraagformulier kunt u terecht bij de Woondienst. 8

9 VLAAMSE OVERHEID GROENESTROOMCERTIFICATEN VOOR ZONNEPANELEN Als eigenaar van zonnepanelen krijgt u van de VREG een groenestroomcertificaat voor een bepaalde hoeveelheid opgewekte elektriciteit. De minimumsteun is 93 euro per groenestroomcertificaat. De hoeveelheid kwh voor één certificaat is afhankelijk van de bandingfactor. Deze factor, die halfjaarlijks wordt aangepast, geeft weer welk aandeel van een certificaat u ontvangt per kwh elektriciteitsproductie. Er zal 93 euro worden uitbetaald zodra uw zonnepanelen een volledig certificaat hebben opgewekt. U ontvangt gedurende 15 jaar groenestroomcertificaten en de netbeheerder betaalt de minimumsteun van 93 euro per certificaat 15 jaar lang. Meer info vindt u op de website GEMEENTE GESCHEIDEN AFVOERSYSTEEM De gemeente geeft een aanvullende gemeentelijke premie van het verschil tussen de 50% van de bewezen kosten en het toegekende Infrax bedrag met een maximum van 400,00. De aanvraag voor subsidie kan ingediend worden bij Infrax. Je hoeft hiervoor met andere woorden geen apart aanvraagformulier in te vullen. De subsidie van Infrax voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater bedraagt maximum 400,00 en bestaat uit twee delen : Een forfaitair bedrag van 200,00 voor de werken die men zelf uitvoert of laat uitvoeren. Een subsidie van maximum 200,00 voor de materiaalkost, met een maximum van 50 % van de bewezen kosten via facturen. INFRAX GESCHEIDEN AFVOERSYSTEEM Infrax geeft je een premie van 400 euro. Deze premie bestaat uit 2 delen : een forfaitair bedrag van 200 euro voor de werken en een subsidie van van maximum 200 euro voor de kosten. Dit met een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen. Voorwaarden - De premie is alleen geldig voor bestaande particuliere woningen, indien de bouwvergunning werd verleend vóór 1 februari De privéwaterafvoer moet door een Infrax erkende keurder gekeurd zijn. Raadpleeg de lijst van erkende keurders op Vlario.be. - Voor de premie leg je minimum één factuur voor die betrekking heeft op de uitgevoerde werken met vermelding van de gebruikte materialen en het plaatsingsadres. - De installatie heeft een permanent karakter en heeft een afvalwaterafvoerleiding (gescheiden van de hemelwaterafvoerleiding) tot aan de rooilijn die grenst aan de openbare riolering. - De aanvraag tot het bekomen van een premie moet schriftelijk gebeuren en kan slechts éénmaal per woning of lokaal toegekend worden. 9

10 INFRAX HEMELWATERPUT MET POMPINSTALLATIE Infrax geeft je een premie van 250 euro wanneer 50% van het dakoppervlak wordt aangesloten op de hemelwaterput. Nieuwbouwwoningen of lokalen waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd na 7 september 1999 komen niet in aanmerking voor deze premie. INFRAX INFILTRATIEVOORZIENING Infrax geeft je een premie van 250 euro wanneer 50% van de totale dakoppervlakte wordt aangesloten op de infiltratievoorziening. Nieuwbouwwoningen of lokalen waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd na 31 januari 2005 komen niet in aanmerking voor deze subsidie. EANDIS PREMIES 2015 IN BESTAANDE WONINGEN (AANGESLOTEN OP HET DISTRIBUTIENET VOOR 1/1/2006) Dakisolatie of zoldervloerisolatie Uitvoering door aannemer Uitvoering doe-het-zelf Rd-waarde 3,5 m²k/w 6 euro per m² 3 euro per m² Rd waarde 4 m²k/w 7 euro per m² 3,5 euro per m² Rd waarde 4,5 m²k/w 8 euro per m² 4 euro per m² Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 50% verhoogd. Voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier, kunt u terecht bij de woondienst Sociaal dakisolatieproject Voor huurwoningen met een maximale huurprijs van 450 en huurwoningen die bewoond zijn door prioritaire groepen is er een extra hoge sociale dakisolatiepremie van 23 euro per m². Wenst u te genieten van deze premie? Informeer dan vóór de uitvoering van de isolatiewerken bij de Woondienst. 10

11 Muurisolatie en/of hoogrendementsglas (combipremie) - Muurisolatie Spouwmuurisolatie in bestaande spouw Muurisolatie aan de buitenzijde van een bestaande buitenmuur Uitvoering door aannemer 6 euro per m² 15 euro per m² - Vervanging van enkel of dubbel glas Vervangen van Door glas met Umax van 1,1W/m²K Door glas met Umax van 0,8W/m²K Enkel glas 12 euro per m² 15 euro per m² Dubbel glas NVT 15 euro per m² - Gelijktijdige uitvoering van muurisolatie en raamvervanging o Muurisolatie Spouwmuurisolatie in bestaande spouw Muurisolatie aan de buitenzijde van een bestaande buitenmuur Uitvoering door aannemer 6 euro per m² 15 euro per m² o Vervanging van enkel of dubbel glas Vervangen van Door glas met Umax van 1,1W/m²K Door glas met Umax van 0,8W/m²K Enkel glas 48 euro per m², max euro 60 euro per m², max euro Dubbel glas NVT 60 euro per m², max euro Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 50% verhoogd. Voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier, kunt u terecht bij de woondienst. 11

12 Vloer- en kelderisolatie Vloerisolatie op volle grond Uitvoering door aannemer Isolatie op het plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte 6 euro per m² Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 50% verhoogd. Voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier, kunt u terecht bij de woondienst. Condensatieketel voor beschermde klanten De premie bedraagt 800 euro per individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. Enkel beschermde afnemers komen in aanmerking. Dit zijn de personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier, kunt u terecht bij de woondienst. EANDIS PREMIES 2015 VOOR WONINGEN AANGESLOTEN OP HET DISTRIBUTIENET VOOR 1/1/2014 Warmtepomp De premie wordt als volgt berekend: 1. elektrische warmtepompen: 270 euro x ((0,87 x COP) - 2,5) x het nominaal totaal elektrisch vermogen bij verwarmen volgens de betreffende norm uitgedrukt in kwatt en vervolgens beperkt tot euro per wooneenheid of woning 2. gaswarmtepompen: 270 euro x ((0,87 x COP) - 1) x het geïnstalleerd gasvermogen uitgedrukt in kwatt en vervolgens beperkt tot euro per wooneenheid of woning. De maximale premie bedraagt euro. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 50% verhoogd. Voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier, kunt u terecht bij de woondienst. Zonneboiler De premie bedraagt 550 euro/m² nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren. Deze moeten voor de productie van sanitair warm water worden gebruikt, eventueel in combinatie met woningverwarming. De premie bedraagt maximum euro per geplaatste installatie. Het premiebedrag wordt begrensd tot 50% van het factuurbedrag. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 50% verhoogd tot 825 euro per m². De premie bedraagt maximum 75% van de factuur incl. BTW met een maximum van euro per geplaatste installatie. Voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier, kunt u terecht bij de woondienst. 12

13 EANDIS PREMIE VOOR NIEUWBOUW: ENERGIEPRESTATIEPEIL E-peil E80 E-peil E60 E-peil E40 Bouwaanvraag voor 01/01/2010 Voor woningen: 400 euro + 30 euro x (E80 - E-peil) 200 euro + 10 euro x (E80 - E-peil) Voor woningen: 1000 euro + 40 euro x (E60 - E- peil) 400 euro + 20 euro x (E60 - E-peil) Voor woningen: euro + 50 euro x (E40 - E-peil) 800 euro + 30 euro x E40 - E-peil) Voor woningen: Voor woningen: euro + 40 euro x (E60 - E- euro + 50 euro x (E40 - Bouwaanvraag vanaf 01/01/2010 tot 31/12/2011 NVT peil van de woning) 400 euro + 20 euro x (E60 E-peil) 800 euro + 30 euro x - E-peil van de (E40 - E-peil) wooneenheid) Van E50 t.e.m. E41 E-peil E40 E-peil E30 Bouwaanvraag vanaf 01/01/2012 tot 31/12/2013 Voor woningen: euro + 40 euro x (E50 - E-peil) 600 euro + 20 euro x (E50 - E-peil) Voor woningen: euro + 50 euro x (E40 - E- peil) 800 euro + 30 euro x (E40 - E-peil) Voor woningen: Bouwaanvraag vanaf 01/01/2014 tot 31/12/2014 NVT euro + 50 euro x (E40 - E- peil) 800 euro + 30 euro x (E40 - E-peil) voor woningen: Bouwaanvraag vanaf 1/1/2015 tot 31/12/2015 NVT NVT euro+ 50 euro x (E30 - E-peil) voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E30 - E-peil) Indien een zonneboiler werd geplaatst wordt het premiebedrag verhoogd met 300 euro, zowel voor een woning als voor een wooneenheid. Dat is enkel van toepassing voor woningen of wooneenheden met een aanvraag van stedenbouwkundige vergunning uiterlijk op 31/12/2011 en een eindfactuur voor de zonneboiler van voor 1/1/2014. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd. Voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier, kunt u terecht bij de woondienst. 13

14 A. B. PROVINCIE WEST- VLAANDEREN PLANADVIES DUURZAAM BOUWEN Wil je renoveren of plan je een volledige nieuwbouw? De provincie West-Vlaanderen biedt een persoonlijk en deskundig advies op basis van jouw plan/situatie waarin het nut van duurzaam bouwen centraal staat. De vorm van advies is afhankelijk van je situatie: Heb je een bestaande woning? Aan de hand van je energieverbruik wordt een prioriteitenlijst opgesteld met energiezuinige ingrepen voor een duurzame woning. Heb je een bouwplan? Je plan krijgt dan een screening met aandacht voor inplanting en oriëntatie, isolatie, ventilatie, duurzame materialen en energiezuinige technieken. Je krijgt ook steeds een verslag van het advies. Inhoudelijk kan het bouwadvies verschillende zaken omvatten: screening van bouwplannen, uitleg bij de energiefactuur, advies rond warmtepomp, zonneboiler en fotovoltaïsche zonnepanelen, wegwijs maken in premiestelsels voor energiezuinig en duurzaam bouwen, enz. Tip: indien je werkt met een (ver)bouwplan, vraag dan advies aan als er een voorontwerp is. Dankzij de steun van de Provincie West-Vlaanderen betaal je slechts 50 euro voor advies bij je thuis of 25 euro voor advies op kantoor in Veurne. U kan het bouwadvies aanvragen via de woondienst. PROVINCIE WEST- VLAANDEREN PROVINCIALE RENOVATIEPREMIE enkel bij verhuur via SVK Voorwaarden: - De aanvraag wordt ingediend door de aanvrager vóór het starten van de werken. - De werken mogen niet worden aangevat vóór een afgevaardigde van de provincie ter plaatse is geweest. - Het hoofdhuurcontract (tussen eigenaar en SVK) moet afgesloten zijn voor een minimum termijn van 9 jaar die begint te lopen binnen de 30 kalenderdagen na het einde van de werken. - De inhuurprijs bedraagt maximaal 350 voor woningen met 1 slaapkamer, 400 voor woningen met 2 slaapkamers, 450 voor woningen met 3 slaapkamers en 500 voor woningen met 4 of meer slaapkamers. - Deze bedragen gelden op datum van inwerkingtreding van het reglement en worden gekoppeld aan de gezondheidsindex. De eerste indexaanpassing gebeurt op 1 januari De kosten van de subsidieerbare werken moeten minstens euro, exclusief BTW, bedragen per wooneenheid waarvoor de premie wordt aangevraagd. Bedrag van de toelage - Het bedrag van de subsidie bedraagt 50% van de renovatiekosten en wordt beperkt tot volgende maxima: Woongelegenheid met maximum 1 slaapkamer maximum Woongelegenheid met 2 slaapkamers maximum Woongelegenheid met 3 of meer slaapkamers maximum Het bekomen subsidiebedrag kan worden opgetrokken: met 30% indien de woning is opgenomen op de leegstandslijst van de gemeente met 20% indien de energiescore van de woning na de werken minder dan 250 KWH/m² jaar is voor huizen en minder dan 200KMH/m² voor studio s of appartementen. met 10% indien er extra is geïnvesteerd in functie van de toegankelijkheid van de woning. Deze gevallen kunnen niet gecumuleerd worden. 14

15 INFO: UW WONING VERHUREN VIA HET SVK De gemeente Langemark-Poelkapelle is aangesloten bij SVK Woonsleutel. Het SVK (Sociaal Verhuurkantoor) huurt woningen op de private huurmarkt om deze onder te verhuren aan huurders met een laag inkomen. Dit zijn enkele voordelen indien u uw huurwoning wenst te verhuren via het SVK: - U bent zeker van uw maandelijkse huurinkomsten. Het SVK betaalt de huur altijd én stipt. Ook als de woning niet verhuurd is, ook als de onderhuurder niet betaald heeft. - U kunt genieten van extra premies bij aanpassingen/werkzaamheden aan uw woning. - Het SVK staat garant dat het huis in een goede staat wordt teruggegeven. Het SVK ziet toe op het onderhoud van de woning en brengt deze in dezelfde staat op het einde van de overeenkomst, rekening houdend uiteraard met de normale slijtage. - Het SVK volgt tevens nauwgezet de huurdersverplichtingen op: het verzekert de woning tegen brand en andere schade, onderhoudt de verwarmingsketel, - Het SVK neemt ook alle administratieve beslommeringen op; het zoekt een onderhuurder, maakt de huurcontracten op, zorgt voor een plaatsbeschrijving, - Het SVK neemt de begeleiding van de huurder op, indien nodig. Een sociaal verhuurkantoor biedt u als eigenaar stevige voordelen. In ruil hiervoor vraagt het SVK: - een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs; - een woning conform de Vlaamse kwaliteitsnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit); - een huurcontract met een redelijke woonzekerheid voor de huurder; Een SVK vraagt géén commissieloon. De werkingskosten van een SVK worden immers gedragen door de Vlaamse overheid. Voor meer info over het verhuren van uw woning via het SVK en de premies kunt u terecht bij de Woondienst of bij SVK Woonsleutel ). 15

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN)

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR (UPDATE 01/2017)

FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR (UPDATE 01/2017) vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand.

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. 730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. Inleiding U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd)

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek Premies Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek woondienst opknappremie 2016 Infoavond: Van eerste steen tot laatste euro 24 november 2016 OPKNAPPREMIE 2016 WELKE WONINGEN KOMEN IN AANMERKING? -

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Kortrijkse renovatiestrategie voor private woningen / premiebeleid Uitgangspunten De woningen Eerder oud patrimonium 100 % diversiteit Het beleid Steeds strengere voorwaarden

Nadere informatie

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Gemeente Langemark-Poelkapelle Overzicht subsidies Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Versie dd. 27/10/2014 Versie dd. 27/10/2014 Wonen, bouwen, verbouwen of een huis kopen in Langemark- Poelkapelle?

Nadere informatie

Premies Wonen Vlaanderen

Premies Wonen Vlaanderen Hoofdtitel Premies in Ant. Reg. Premies Wonen Vlaanderen Steeds aan te vragen NA de werken op basis van facturen Renovatiepremie: Geen inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Facturen maximum 2 jaar oud Woning

Nadere informatie

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Energiepremies en energieleningen Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Overzicht - Doelstelling - Knelpunten - Ondersteuning door de stad Antwerpen - Premies - Leningen - Voorbeelden 2 Doelstelling -

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

editie januari 2016 4 5 4. Premies netbeheerder Infrax 7 5. Fiscaal voordeel 9 6. Duwolim 10 7. Gemeentelijke premies Vergunningen?

editie januari 2016 4 5 4. Premies netbeheerder Infrax 7 5. Fiscaal voordeel 9 6. Duwolim 10 7. Gemeentelijke premies Vergunningen? Premieoverzicht v e r b o u w e n, r e n o v e r e n, a a n p a s s e n editie januari 2016 1. Vlaamse renovatiepremie 2 2. Restauratie en onderhoudspremie 3. Vlaamse Verbeterings- en Aanpassingspremie

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Woonpremies en voordelen in Roeselare

Woonpremies en voordelen in Roeselare Woonpremies en voordelen in Roeselare Adres:, 8800 ROESELARE Datum: / /207 (bouwjaar:..) AAN TE VRAGEN VÓÓR DE WERKEN. Roeselare: gemeentelijke premie levenslang wonen WAT? - Woning aanpassen ifv inwonende

Nadere informatie

De nieuwe energiepremies

De nieuwe energiepremies De nieuwe energiepremies PERSBERICHT 23/1/2012 VLAANDEREN VERNIEUWT PREMIEAANBOD De Vlaamse regering heeft op 1 januari nieuwe premies ingevoerd voor energiebesparende investeringen in woningen. Dankzij

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN Bij plaatsing inbraakwerende beglazing NATIONAAL Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder Ondernemer : Bijkomende aftrek

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg

Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg 2010 Document te lezen als bijlage bij de brochure: Premies voor energiebesparing in Vlaanderen 2010 uitgegeven door VEA (Vlaams Energieagentschap)

Nadere informatie

Premies en voordelen Moorslede. Inhoud. Zitdag Woondienst: elke dinsdag van 8u30 tot 12u, Sociaal Huis Moorslede Contact: Stephi Dumolein 0474 933 558

Premies en voordelen Moorslede. Inhoud. Zitdag Woondienst: elke dinsdag van 8u30 tot 12u, Sociaal Huis Moorslede Contact: Stephi Dumolein 0474 933 558 Premies en voordelen Moorslede Zitdag Woondienst: elke dinsdag van 8u30 tot 12u, Sociaal Huis Moorslede Contact: Stephi Dumolein 0474 933 558 Inhoud Premies Eandis... 1 Dak- en zoldervloerisolatie... 1

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE

PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE

PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP)

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Besluit van de Vlaamse regering: 18 12 1992 Ministerieel besluit: 27 09 2007 vanaf 01 01 2009 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux VAP De VAP is een premie voor

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde

Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde Info-avond Merelbeke 8 mei 2017 Overzicht 1. Een korte voorstelling 2. Inleiding 3. Uw voordeel 4. Contact 5. Vragen? 1 1.Een korte voorstelling 2. Inleiding Een

Nadere informatie

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW):

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW): Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1, eerste lid, 1 tot 6, WIB 92. Model geldig

Nadere informatie

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 De nieuwe Renovatiepremie Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 Voor Wie? De bewoner De meerderjarige particulier die de premiewoning op aanvraagdatum

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer of doe-het-zelf (verhoging met 1.570 per persoon 1.250 Factuurbedrag

Nadere informatie

Premies voor eigenaarverhuurders

Premies voor eigenaarverhuurders Premies voor eigenaarverhuurders 08/05/2017 infoavond zorgeloos verhuren Renoveren Premies van de netbeheerder (Eandis) Premies voor energiebesparende maatregelen Niet afhankelijk van het inkomen Vooral

Nadere informatie

premiemagazine alle premies onder één dak Powered by

premiemagazine alle premies onder één dak Powered by premiemagazine alle premies onder één dak Powered by Als je er voor kiest om je woning energiezuiniger te maken, dan kom je in aanmerking voor heel wat premies die je aardig wat geld kunnen opleveren.

Nadere informatie

Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2016

Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2016 Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2016 Intergemeentelijke samenwerking Woonbeleid Zennevallei Vanden Eeckhoudtstraat 11 1500 Halle 02/361 50 91 Pastorijstraat 21-1600 Sint-Pieters-Leeuw (Gemeentehuis)

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Premies en voordelen Hooglede. Inhoud. Zitdag Woondienst: elke vrijdag van 8u30 tot 12u, Sociaal Huis Hooglede Contact: Stephi Dumolein 0474 933 558

Premies en voordelen Hooglede. Inhoud. Zitdag Woondienst: elke vrijdag van 8u30 tot 12u, Sociaal Huis Hooglede Contact: Stephi Dumolein 0474 933 558 Premies en voordelen Hooglede Zitdag Woondienst: elke vrijdag van 8u30 tot 12u, Sociaal Huis Hooglede Contact: Stephi Dumolein 0474 933 558 Inhoud Premies Infrax Energie... 1 Dak- en zoldervloerisolatie...

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS 17 Voor particulieren uitgaven in verband met diefstal- of brandpreventie komen in aanmerking voor belastingvermindering. De belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak en brand

Nadere informatie

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Nieuwe,, verlaagde tarieven voor de schenking van onroerende goederen FAQ 1. Algemeen Wat is de doelstelling? Met deze nieuwe regelgeving zet de Vlaamse Regering in op vereenvoudiging en vergroening. Dit

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & verhuurders via SVK Vast premiebedrag: Verbeteringspremie

Nadere informatie

Brandpreventiemateriaal personeel. BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW

Brandpreventiemateriaal personeel. BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW Nevelschuimblusser 6L AB manometer Universeel inzetbaar blusapparaat, gekeurd volgens de Belgische- en Europese normen en met CE-keruing. Eveneens geschikt

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering voor dakisolatie Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voor wie? Om aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Inhoud Algemeen... 3 Wat is de doelstelling?... 3 Vanaf wanneer treedt de nieuwe regeling in werking?... 3 Welke zijn de nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen?... 3 Blijft het bijzonder

Nadere informatie

Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en krijg een belastingvermindering

Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en krijg een belastingvermindering Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en krijg een belastingvermindering Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2008 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & Vast premiebedrag: Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen verhuurders

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

Welkom. Premies en REG-acties

Welkom. Premies en REG-acties Welkom Premies en REG-acties 2017-2018 Welkom Stijn Turcksin Energieadviseur Project Collectieve projectbegeleiding Contact www.eandis.be Stroomlijn: 078 35 35 34 Sociale media Stijn.Turcksin@eandis.be

Nadere informatie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie PREMIES 133 Deel I. Overzicht Op de onderscheiden niveaus zijn de volgende premies beschikbaar: Federaal belastingvermindering-belastingkrediet dakisolatie belastingvermindering inbraak- en brandpreventie

Nadere informatie

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Agenda 1. Wetgeving en visie 2. Overzicht premies 2012 3. Rol van de netbeheerder 2 REG premies 2012 Waarom een REG-premie? Rationeel Energie Gebruik.

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave april 2016

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave april 2016 Huisvestingspremies - uitgave april 2016 Dakwerken (geen isolatie) Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Voor eigenaars, huurders & verhuurders

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... 05/ 2016 Woonwinkel regio Tielt Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

Beveiliging - Belastingvermindering - Woning - Thema's - Federale Overheidsdien... pagina 1 van 17

Beveiliging - Belastingvermindering - Woning - Thema's - Federale Overheidsdien... pagina 1 van 17 Beveiliging - Belastingvermindering - Woning - Thema's - Federale Overheidsdien... pagina 1 van 17 U bevindt zich hier: Home» Thema's» Woning» Belastingvermindering» Beveiliging Beveilig uw woning tegen

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Sociaal verhuren kan bijzonder interessant zijn Datum 13 juli 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Beste wensen voor 2014!

Beste wensen voor 2014! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 17 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN.

Nadere informatie

Brandpreventiemateriaal personeel Broeders van Liefde. Branddeken 120x120

Brandpreventiemateriaal personeel Broeders van Liefde. Branddeken 120x120 2016 Broeders van Liefde BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW Nevelschuimblusser 6L AB manometer (vervangen na 6 jaar) Universeel inzetbaar blusapparaat, gekeurd volgens de Belgische- en Europese

Nadere informatie

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011 Overzicht energiebesparende investeringen 2011 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Zonneboiler... 4 Zonneboiler... 4 Hemelwater... 6 Hemelwaterinstallatie... 6 Infiltratie...

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG RENOVEREN? DIT ZIJN DE PREMIES DIE U KUNT KRIJGEN.

ENERGIEZUINIG RENOVEREN? DIT ZIJN DE PREMIES DIE U KUNT KRIJGEN. ENERGIEZUINIG RENOVEREN? DIT ZIJN DE PREMIES DIE U KUNT KRIJGEN. Renoveren loont: want door te investeren in uw woning, zorgt u ervoor dat u er voortaan energiezuiniger kan leven. En dat is goed voor het

Nadere informatie

Hervorming van de premies: inzetten op combinatie-maatregelen

Hervorming van de premies: inzetten op combinatie-maatregelen Premies vanaf 2017 De Vlaamse overheid en meerderee sectororganisaties hebben een Renovatiepact afgesloten. Hiermee wordt vooropgesteld om tegen 2050 elkee woning even energiezuinig te maken als een nieuwbouwwoning

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

VCB Roadshow 12 januari 2016

VCB Roadshow 12 januari 2016 VCB Roadshow 12 januari 2016 Agenda REG-Premies Premies: facts en figures Waar staan we nu? Waar loopt het fout bij premie-aanvraag? Wat brengt de toekomst? REG-Premies REG-Premies Vóór 1 juli 2016 zal

Nadere informatie

VCB Roadshow Energie. 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT

VCB Roadshow Energie. 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT Energie 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT Agenda REG-Premies Premies: facts en figures Waar staan we nu? Waar loopt het fout bij premie-aanvraag? Wat brengt de toekomst? 2 2/3/2016 REG-Premies Vóór 1 juli

Nadere informatie