Beste zorg bij een maagoperatie voor gewichtsvermindering (bariatrie)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste zorg bij een maagoperatie voor gewichtsvermindering (bariatrie)"

Transcriptie

1 Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid Beste zorg bij een maagoperatie voor gewichtsvermindering (bariatrie) Alles voor betere zorg

2 Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015 Beste zorg bij een maagoperatie voor gewichtsvermindering (bariatrie) CZ 8 juli 2014, definitief

3 Inhoud 1 Toelichting selectief inkoopbeleid Selectieve inkoop blijft in ontwikkeling Selectieve inkoop en regiovisie Selectieve inkoop en startende centra, ZBC's en Belgische ziekenhuizen Algemeen kader selectief inkoopbeleid Categorie-indeling selectief inkoopbeleid Bariatrische chirurgie Basisvoorwaarden voor selectief inkoopbeleid bariatrische chirurgie Dataregistratie en transparantie Indicatiestelling Multidisciplinair voortraject Multidisciplinair natraject/follow-up Indicatoren en selectie Volume per behandellocatie en volume per chirurg Aantal bariatrisch chirurgen Type bariatrische ingreep Multidisciplinair team Aandeel patiënten ouder dan 65 jaar Uitkomstindicatoren Mortaliteit Complicaties Heroperaties binnen 30 dagen Re-do's binnen 5 jaar bij eigen patiënten EWL Uitval in het 1 e jaar Genezen comorbiditeit Samenvatting indicatoren en weging Niet meegenomen indicatoren Dynamisch model Volume Structuurindicatoren Ontwikkelingen voorkeursmodel Bronnen Selectieve inkoop CZ Bariatrische chirurgie

4 1 Toelichting selectief inkoopbeleid Onder het motto "Alles voor betere zorg" helpt CZ haar verzekerden bij het maken van de beste keuze uit het zorgaanbod. Voor vier aandoeningen heeft CZ de prestaties van ziekenhuizen getoetst: bariatrische chirurgie, borstkanker, infectiechirurgie bij orthopedische revisieoperaties en schisis. Ziekenhuizen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen van CZ worden in 2015 niet meer gecontracteerd voor de desbetreffende ingreep. Door selectief in te kopen probeert CZ in geval van (complexe) medisch specialistische zorg te sturen op spreiding en concentratie daarvan. Zodat niet ieder ziekenhuis alle complexe gespecialiseerde zorg aanbiedt. Hierdoor kunnen ziekenhuizen zich toeleggen op waar ze goed in zijn en zaken afstoten waar andere ziekenhuizen beter in zijn. Door te sturen op kwaliteit wordt de zorg beter en houden we die betaalbaar. In dit document wordt het selectieve inkoopmodel bariatrische chirurgie 2015 toegelicht. Hoofdstuk 2 gaat in op het onderwerp bariatrische chirurgie. In hoofdstuk 3 worden de basisvoorwaarden van het model toegelicht. In hoofdstuk 4 vindt u een toelichting op het model en de gebruikte indicatoren. In hoofdstuk 5 worden indicatoren die wel zijn onderzocht, maar uiteindelijk niet zijn meegenomen in de normen per categorie toegelicht. In hoofdstuk 6 is uitgewerkt hoe CZ omgaat met nieuwe prestaties en gegevens gedurende het jaar. En wordt een vooruitblik gegeven op de doorontwikkeling. 1.1 Selectieve inkoop blijft in ontwikkeling Sinds het eerste initiatief van CZ in 2010 om borstkankerzorg op basis van kwaliteitsnormen selectief in te kopen is er veel gebeurd. Enerzijds heeft de ontwikkeling van normen van de beroepsgroep een versnelling doorgemaakt en anderzijds wordt de inkoop op de minimumnormen van de beroepsgroep landelijk vormgegeven op het niveau van Zorgverzekeraars Nederland. De zorgverzekeraars hebben onderling afgesproken dat er geen zorg wordt ingekocht die niet voldoet aan de minimumnormen (zie: Deze positieve ontwikkelingen hebben bijgedragen aan het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg in Nederland. Waar nodig wil CZ, bij voorkeur samen met de wetenschappelijke verenigingen, patiëntenorganisaties en andere zorgverzekeraars, blijven bouwen aan transparantie in de zorg en zorginkoop op basis van kwaliteitsinformatie. CZ kiest er bij een aantal aandoeningen voor om de lat hoger te leggen. De reden hiervoor is dat CZ vindt dat er een extra kwaliteitsverbetering mogelijk en nodig is. Dit betekent dat CZ jaarlijks zal evalueren en beoordelen voor welke aandoeningen/behandelingen aanvullend selectief inkoopbeleid wenselijk is en op welke manier. Het is dus geen automatisme dat er jaarlijks een nieuwe beoordeling wordt gemaakt van de geleverde kwaliteit door de ziekenhuizen voor de aandoeningen die CZ selectief inkoopt. Als de landelijke afspraken over de minimum kwaliteitsnormen de kwaliteitsverbeteringen voldoende stimuleert, zal CZ geen aanvullend selectieve inkoop beleid voeren. Wij blijven wel de kwaliteitsindicatoren tonen op onze website zodat deze informatie voor onze verzekerden transparant blijft. Mochten wij tot de conclusie komen dat door de landelijke inkoop op minimum kwaliteitsnormen er nog steeds aantoonbaar inhoudelijke kwaliteitsverbetering mogelijk is, zal CZ aanvullend selectief inkoopbeleid ontwikkelen en blijven uitvoeren. Selectieve inkoop CZ Bariatrische chirurgie

5 1.2 Selectieve inkoop en regiovisie Door de opeenstapeling van normen voor verschillende aandoeningen ontstaat de noodzaak de consequenties daarvan te plaatsen in het groter geheel. Naar onze mening zou regionaal moeten worden bezien hoe het totale aanbod het best samenhangend zou moeten worden vormgegeven. Met andere woorden hoe het zorglandschap opnieuw geordend zou moeten worden. Dit met een blik op de korte of middellange termijn (met een operationalisering uiterlijk in ). CZ is bezig regiovisies te ontwikkelen waarbinnen deze huidige ontwikkelingen een plek krijgen. Deze regiovisies vormen de basis om met alle betrokken partijen in gesprek te gaan en gezamenlijk stappen te zetten in een verdere optimalisatie van de (medisch specialistische) zorg. 1.3 Selectieve inkoop en startende centra, ZBC's en Belgische ziekenhuizen Startende centra Nieuwe startende centra die zich bij CZ melden voor een contract zullen de door CZ gevraagde informatie moeten verstrekken zodat wij deze aanvraag kunnen beoordelen. Een eerste toets zal zijn of CZ het wenselijk en noodzakelijk vindt om te contracteren uit oogpunt van toegankelijkheid voor de doelgroep. Indien vanuit CZ de meerwaarde van contractering wordt onderkend, zal CZ daarna pas de kwaliteitstoets doen op basis van het verantwoordingsdocument. Hiertoe zal o.a. de vragenlijst selectieve inkoop en mogelijk aanvullende informatie door de nieuwe zorgaanbieder aan CZ moeten worden verstrekt. Vaak zal het zo zijn dat een startend centrum (nog) niet kan voldoen aan alle gestelde criteria. Indien dit het geval is worden individuele afspraken gemaakt met het startend centrum om (gefaseerd) te gaan voldoen aan de kwaliteitscriteria plus het tijdpad en mogelijk over aanvullende criteria. Uiteraard zal het centrum wel al meteen aan een aantal minimale kwaliteitscriteria moeten voldoen. Dit zullen met name een aantal proces- en structuurcriteria zijn. Hierbij gaat het dan om een "voorlopige toelating " waarbij onder voorwaarde binnen bepaalde tijd aan de kwaliteitseisen dient te worden voldaan. ZBC's Voor zelfstandige behandelcentra (ZBC's) geldt dat afhankelijk van de aandoening en de beschikbare kwaliteitsinformatie, wordt bepaald of deze wel of niet in het selectief inkoopbeleid kunnen worden betrokken. Belgische ziekenhuizen De minimale kwaliteitscriteria zijn tevens uitgevraagd bij door CZ gecontracteerde Belgische ziekenhuizen die vorig jaar ook voldeden aan de minimale kwaliteitseisen. Op basis van dezelfde normen worden deze ziekenhuizen al dan niet gecontracteerd voor bariatrische chirurgie. Onze afdeling Zorgservice kan hierdoor patiënten eventueel doorverwijzen naar het buitenland op grond van dezelfde minimale criteria. 1.4 Algemeen kader selectief inkoopbeleid Het selectief inkoopbeleid van CZ betreft een generiek model, in principe bedoeld voor alle zorg die zich voor selectieve inkoop leent. Het generieke model is in eerste instantie uitgewerkt voor de ziekenhuiszorg op aandoeningsniveau en wordt in 2015 voor het eerst toegepast in de GGZ. Voor elk van de door CZ geselecteerde aandoeningen worden de prestaties van de ziekenhuizen gewaardeerd op basis van: 1. kwaliteitsinformatie (waaronder volumenormen en andere kwaliteitsindicatoren); Selectieve inkoop CZ Bariatrische chirurgie

6 2. waar beschikbaar, en toepasbaar, wachttijd informatie; 3. waar beschikbaar, en toepasbaar, patiëntervaringen. Indicatoren die niet met bestaande registraties worden uitgevraagd, maar wel cruciaal zijn voor het selectief inkoopbeleid, worden opgenomen in een vragenlijst die rechtstreeks bij het ziekenhuis wordt uitgezet. Alle scores op de gebruikte indicatoren worden geverifieerd door de ziekenhuizen in een hoor/wederhoorprocedure. Tenslotte presenteren wij de resultaten van het selectieve inkoopbeleid voor onze verzekerden. Het is cruciaal dat CZ dan van de juistheid en de volledigheid van de aangeleverde informatie uit kan gaan. Daarom wordt het ziekenhuis gevraagd om middels een bestuursverklaring te bevestigen dat de aangeleverde informatie naar waarheid is ingevuld. Dit betekent ook dat als CZ op enig moment tot de vaststelling komt dat de aangeleverde gegevens niet juist blijken te zijn, CZ hier nadere consequenties aan kan verbinden ten aanzien van de contractering van het ziekenhuis. 1.5 Categorie-indeling selectief inkoopbeleid Het bovenstaande proces leidt uiteindelijk tot een categorie-indeling. Per aandoening wordt steeds specifieker beoordeeld op welke wijze de categorie-indeling bijdraagt aan de gewenste kwaliteitsimpuls. Voor de zorginkoop 2015 kent CZ drie varianten: Tweedeling: categorie voldoet en categorie voldoet niet (bijvoorbeeld infectieprothesiologie). Driedeling: categorie beste zorg, categorie goede zorg en categorie voldoet niet (bijvoorbeeld bariatrie) Vierdeling: categorie beste zorg, categorie goede zorg, categorie kan beter en categorie voldoet niet (bijvoorbeeld schisis) Vijfdeling: categorie beste zorg, categorie zeer goede zorg, categorie goede zorg, categorie kan beter en categorie voldoet niet (bijvoorbeeld borstkankerzorg). Voor de in dit verantwoordingsdocument betreffende aandoening (zorg bij een maagoperatie voor gewichtsvermindering (bariatrie)) wordt een driedeling gehanteerd: Categorie 1: Beste zorg Ziekenhuizen die volgens de kwaliteitskaders van CZ voor deze zorg als beste scoren, worden als voorkeursziekenhuis bestempeld: deze 'beste' ziekenhuizen op het gebied van de gekozen aandoening, worden aanbevolen door CZ. Categorie 2: Goede zorg Ziekenhuizen die volgens de kwaliteitskaders van CZ voor deze zorg goed scoren worden als 'goed' bestempeld in de keuze-ondersteunende informatie van CZ. Categorie 3: Voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ Ziekenhuizen die volgens de kwaliteitskaders van CZ te ver achterblijven bij de CZ normen voor goede zorg. Deze ziekenhuizen worden door CZ niet meer voor deze zorg gecontracteerd. Ziekenhuizen die bariatrische chirurgie niet (meer) uitvoeren worden niet getoond op onze website (www.cz.nl/zorgvinden). Ziekenhuizen die de behandeling nog wel uitvoeren, maar niet door CZ worden gecontracteerd voor de bariatrische chirurgie wordt wel gevraagd om de gewenste kwaliteitsinformatie aan te leveren. Op Selectieve inkoop CZ Bariatrische chirurgie

7 deze manier kan CZ ook bij deze ziekenhuizen de kwaliteit van zorg transparant maken door deze te tonen op 2 Bariatrische chirurgie Bariatrische chirurgie is chirurgie die als doel heeft het gewicht te verminderen. Bariatrische chirurgie kent verschillende ingrepen om afname van gewicht te realiseren. Deze hebben met elkaar gemeen dat ze op de één of andere manier de spijsvertering wijzigen. Comorbiditeit Overgewicht en obesitas zijn geassocieerd met verschillende ziekten. Zo hebben personen met overgewicht en obesitas een grotere kans op type 2 diabetes, hypertensie, cardiovasculaire ziekte, artritis, steatohepatitis, cholecystolithiasis, het obstructieve slaapapnoe syndroom, infertiliteit, psychische problemen en maligniteiten (Fried et al, ; Sauerland et al, ; CBO, ). Obesitas is geassocieerd met een slechtere kwaliteit van leven en een verminderde levensverwachting. Ernstige obesitas (BMI >35) heeft belangrijke medische en psychosociale consequenties, die tot hoge sociaaleconomische en maatschappelijke kosten leiden. De jaarlijkse kosten van de (medische) zorg voor personen met morbide obesitas (BMI >40) zijn driemaal zo hoog als voor personen met een normaal gewicht. Effect van interventies Veel instanties houden zich bezig met preventie van overgewicht, zoals de GGD, gemeenten en scholen. Het effect van die programma s is matig; er zijn nog geen vormen van preventie die overtuigend met evidence zijn onderbouwd. De preventieve begeleiding van overgewicht (BMI <35) is in de basisverzekering niet structureel gedekt. Mensen met obesitas kunnen zelfstandig of met hulp uit de eerste lijn (huisarts, diëtist) proberen af te vallen. Dit lukt regelmatig. Als dit echter niet lukt, kan bariatrische chirurgie een aangewezen behandeling zijn. Van enkele chirurgische behandelingen van ernstig overgewicht is een duurzaam resultaat aangetoond. Langetermijnonderzoeken laten zien dat er na bariatrische chirurgie een substantiële afname is van mortaliteit en comorbiditeit (richtlijn Morbide Obesitas NVvH, ) en dat het gebruik van de gezondheidszorg en daarmee gepaard gaande directe gezondheidskosten afnemen (Buchwald, ; concept richtlijn NVvH, ). Complexiteit van de bariatrische ingreep Een toenemend aantal ziekenhuizen biedt bariatrische chirurgie aan. Bariatrische ingrepen mogen als technisch complexe ingrepen worden beschouwd die niet zonder risico zijn. De procedures vinden bovendien plaats bij patiënten met een verhoogd operatierisico door een hoog gewicht en de geassocieerde comorbiditeit. Bariatrische chirurgie is daarom een hoogrisico interventie. De indicatiestelling, de feitelijke ingreep en de nazorgbegeleiding is complex werk. Om zo optimaal mogelijke resultaten te behalen en complicaties te voorkomen, zijn een adequaat voor- en natraject en een goed op elkaar ingespeeld en ervaren team van groot belang. Volume-eisen voor het team/de instelling en per chirurg zijn van belang om kwaliteit te kunnen garanderen. Selectieve inkoop CZ Bariatrische chirurgie

8 In cijfers Obesitas vormt in de hele Westerse wereld en daarmee ook in Nederland een snel toenemend volksgezondheidsprobleem. Het aantal volwassenen en kinderen met (beginnend) overgewicht door een verstoorde energiebalans neemt elk jaar toe. Naar schatting lijdt 1% van de bevolking aan morbide obesitas (BMI > 40). Het aantal patiënten met een BMI van 35 of meer dat in aanmerking komt voor bariatrische chirurgie is toegenomen van ruim in 2007 naar ongeveer in In 2007 werden in Nederland circa bariatrische operaties verricht. In 2011 waren dit er al In zorgproducten Zorgproducten bariatrie (operaties) Bariatrische operatie: by-pass (endoscopisch) Bariatrische operatie: maagband (endoscopisch) Bariatrische operatie: sleeve (endoscopisch) Bariatrische operatie: redo, by-pass na maagband (endoscopisch) Maagverkleining middels een open operatie bij Onder- of overvoeding / vetzucht Maagverkleining middels een open operatie (Met verpleegligdagen) bij Onderof overvoeding / vetzucht Zorgproductcode Declaratiecode verzekerde zorg Diagnose code C : C : C : C : C C288 Zorgactiviteiten /190204/ /190204/ / /190035/ /190035/ / / Selectieve inkoop CZ Bariatrische chirurgie

9 3 Basisvoorwaarden voor selectief inkoopbeleid bariatrische chirurgie Ieder ziekenhuis dat een contract voor bariatrische chirurgie krijgt aangeboden, moet naast de kwaliteitsindicatoren (zie hoofdstuk 4), ook aan de volgende basisvoorwaarden voldoen: Dataregistratie en beschikbaar stellen van data Indicatiestelling Multidisciplinair voortraject Multidisciplinair natraject/follow up 3.1 Dataregistratie en transparantie Het is belangrijk dat een ziekenhuis een betrouwbare registratie bijhoudt over de resultaten van de ingreep. Het aanleveren van deze data is voor CZ een belangrijke randvoorwaarde om de ziekenhuizen te kunnen beoordelen en te vergelijken met andere ziekenhuizen. Het ziekenhuis geeft jaarlijks aan in welke mate wordt voldaan aan de gewenste kwaliteitseisen en daar waar hier niet aan wordt voldaan welke acties hierop worden ondernomen. Het ziekenhuis registreert hiertoe de kwaliteitsindicatoren en stelt deze na afloop van het kalenderjaar ter beschikking aan CZ. Basisvoorwaarde CZ Indien een ziekenhuis geen data aan kan leveren over kwaliteitsindicatoren dan komt het ziekenhuis niet in aanmerking voor een contract voor de bariatrische chirurgie. 3.2 Indicatiestelling Op basis van een aantal criteria vindt de indicatiestelling voor bariatrische chirurgie plaats. Deze criteria zijn: BMI, comorbiditeit, leeftijd (zie 4.5) en serieuze afvalpoging. a. BMI i. BMI 40 kg/m 2 óf ii. BMI kg/m 2 in combinatie met relevante comorbiditeit. Op basis van de CBO-richtlijn 3, de NICE 6, IFSO 7,8 en Fried 1 zijn onderstaande aandoeningen relevante co-morbiditeit in dit kader: aangetoonde Diabetes Mellitus type 2; hypertensie ondanks adequate behandeling; aangetoonde OSAS; ernstig invaliderende gewrichtsklachten. b. Serieuze afvalpoging Veel van de kandidaten voor bariatrische chirurgie zijn vele jaren bezig geweest met allerlei afslankmethodes zonder of met alleen tijdelijk effect. Het niet gelukt zijn van deze pogingen geeft juist de indicatie voor chirurgie. Een langdurige serieuze poging is dan ook te zien als een bewijs van motivatie en wellicht als een indicatie van inzicht in de inzet die gevraagd wordt van een patiënt tijdens het gehele bariatrische traject. Want juist de gedragsverandering is heel bepalend of de ingreep op langere termijn ook zijn effect heeft en behoudt. In die zin kunnen allerlei willekeurige diëten niet als serieuze poging gezien worden, maar komt alleen een combinatie van verminderde calorie-inname door verantwoord eten, met voldoende bewegen in aanmerking. Selectieve inkoop CZ Bariatrische chirurgie

10 Bij de indicatiestelling wordt getoetst of de patiënt een serieuze afvalpoging heeft gedaan. Dit betekent een gedocumenteerde poging onder begeleiding van huisarts of diëtist die een combinatie bevat van een zinvolle dieetaanpassing en voldoende lichaamsbeweging, die minimaal een half jaar is volgehouden. Basisvoorwaarde CZ CZ heeft de indicatiestelling niet meer opnieuw uitgevraagd, omdat deze gegevens al een aantal keer zijn uitgevraagd en wij er van uitgaan dat de wijze van indicatiestelling niet veranderd is in het afgelopen jaar. Mochten er aanwijzingen zijn dat er hierin belangrijke veranderingen hebben plaats gevonden, dan houdt CZ zich het recht voor dit na te vragen en daar indien nodig consequenties aan te verbinden. CZ heeft ook gekeken naar de verhouding tussen het aantal aangemelde patiënten in een instelling in 2013 en diegene die daarvan zijn geopereerd in 2013 (objectieve indicatiestelling). Dit leverde echter onvoldoende betrouwbare gegevens op om te kunnen meenemen in de categorie-indeling. CZ vindt dit echter wel een belangrijk punt en zal de indicatiestelling mogelijk het komende jaar vorm gaan geven middels dossiercontroles. 3.3 Multidisciplinair voortraject Bariatrische chirurgie is alleen doelmatig als er een multidisciplinair voor- en natraject aan is gekoppeld. In dit multidisciplinaire voortraject vindt de indicatiestelling op basis van de reeds eerder genoemde criteria plaats en worden psychische contra-indicaties uitgesloten. Basisvoorwaarde CZ CZ heeft het multidisciplinair voortraject niet meer opnieuw uitgevraagd, omdat die gegevens al een aantal jaar zijn uitgevraagd en CZ er van uitgaat dat die niet veranderd zijn in het afgelopen jaar. Mochten er aanwijzingen zijn dat er belangrijke veranderingen hierin hebben plaats gevonden, dan houdt CZ zich het recht voor dit na te vragen en daar indien nodig consequenties aan te verbindende. 3.4 Multidisciplinair natraject/follow-up Het multidisciplinaire team is verantwoordelijk voor de langetermijn postchirurgische follow-up, obesitas gerelateerde aandoeningen en operatie gerelateerde niet-chirurgische gevolgen. Alle patiënten hebben levenslange follow-up nodig na bariatrische chirurgie (Fried 1 ). Het multidisciplinaire natraject omvat: nacontroles door chirurg en zo nodig internist multidisciplinaire begeleiding voor het in stand houden van een goed eet- en beweegpatroon in het eerste jaar na de ingreep daarna langdurige follow-up. Basisvoorwaarde CZ CZ heeft de aanwezigheid van een multidisciplinair natraject/follow-up niet meer opnieuw uitgevraagd, omdat die gegevens al een aantal jaar zijn uitgevraagd en CZ er van uitgaat dat die niet veranderd zijn in het afgelopen jaar. Mochten er aanwijzingen zijn dat er belangrijke veranderingen hierin hebben plaats gevonden, dan houdt CZ zich het recht voor dit na te vragen en daar indien nodig consequenties aan te verbinden. Selectieve inkoop CZ Bariatrische chirurgie

11 4 Indicatoren en selectie De ziekenhuizen worden ingedeeld in drie categorieën. De indeling wordt bepaald door elk van de ziekenhuizen steeds tegen het licht te houden en opeenvolgend te toetsen aan de hieronder genoemde indicatoren. Het gevolg hiervan is dat er (bijna per definitie) bij elk criterium een aantal ziekenhuizen 'afvalt' en dus niet meer meedingt naar een plek in de hoogste categorie: beste zorg. Op basis van literatuuronderzoek, de CBO richtlijnen, de richtlijn Morbide Obesitas van de NVvH en gesprekken met leden van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH) heeft CZ een selectie gemaakt van indicatoren. Met de DSMBS heeft overleg over de DICA-indicatoren plaatsgevonden. De basisinformatie en bronnen die geconsulteerd zijn betreffen o.a. de CBO richtlijn, 3 de NICE guideline Obesity, 6, die daar voor een groot deel mee samenvalt, de Interdisciplinairy European Guidelines for Surgery for Severe (Morbid) Obesity, 1 Richtlijn Morbide Obesitas van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde 4 (NVvH 2011) en de IFSO 7,8 publicaties. Tevens vindt er momenteel vanuit ZN met de beroepsgroep overleg plaats over de inhoud van de toekomstige ZiZo-indicatoren. Zodra onze uitvraag, de toekomstige ZiZo-indicatorenset en de DICAuitvraag volledig qua inhoud en tijdstip van uitvraag zijn afgestemd sluiten wij daarbij aan. Daarmee wordt een aparte uitvraag vanuit CZ overbodig. Voor de selectieve zorginkoop per 2015 zijn volgens CZ de volgende kwaliteitsindicatoren van doorslaggevend belang bij de indeling van ziekenhuizen voor de zorg bij een maagoperatie voor gewichtsvermindering (bariatrie): 1. Volume per behandellocatie én volume per chirurg 2. Aantal bariatrisch chirurgen 3. Type bariatrische ingreep 4. Multidisciplinair team 5. Aandeel patiënten ouder dan 65 jaar 6. Uitkomstindicatoren: a. mortaliteit b. complicaties c. heroperaties binnen 30 dagen d. redo's binnen 5 jaar bij eigen patiënten e. excess Weight Loss na het 1 e en 2 e jaar f. uitval natraject in het 1 e jaar g. genezen comorbiditeit: Diabetes Mellitus type 2. De nadruk bij onze keuze voor indicatoren zal steeds meer komen te liggen op uitkomstindicatoren. Echter CZ pretendeert geen wetenschappelijk instituut te zijn, waardoor de benodigde statistische correctie (zoals casemix-correctie) dan ook niet zijn uitgevoerd op de aangeleverde data. Wat wij wel als onze taak zien, is het signaleren van te grote afwijkingen. Zo worden de uitkomstindicatoren nu door ons meegenomen en beoordeeld. De gebruikte gegevens ter toetsing van de hierboven genoemde indicatoren, zijn allen afkomstig van ZiZo, de aanvullende CZ-uitvraag en de aansluitende hoor-wederhoor procedure. Selectieve inkoop CZ Bariatrische chirurgie

12 Samenwerkende ziekenhuizen en ziekenhuizen met meerdere locaties Sommige ziekenhuizen kennen meerdere locaties waar behandelingen plaatsvinden, of zij gaan samenwerkingsafspraken aan met andere ziekenhuizen voor bepaalde behandelingen. Als een ziekenhuis op alle locaties de behandelingen waarvoor CZ een selectief inkoopbeleid hanteert wil blijven uitvoeren, of op de locatie(s) van de samenwerkende ziekenhuizen wil blijven uitvoeren, stelt CZ steeds dezelfde eisen aan al deze afzonderlijke locaties of samenwerkende ziekenhuizen. Deze zullen dus steeds individueel getoetst worden aan de criteria zoals vastgelegd in het verantwoordingsdocument. Alleen als sprake is van zorg verleend door steeds hetzelfde MDT en dezelfde medisch specialisten, over de locaties heen of in de verschillende samenwerkende ziekenhuizen, kunnen de aantallen ingrepen/behandelingen getotaliseerd worden en wordt het totale ziekenhuis of de samenwerkende ziekenhuizen als één behandellocatie beoordeeld. 4.1 Volume per behandellocatie en volume per chirurg De internationale literatuur laat een zeer sterk verband zien tussen de resultaten van de bariatrische ingreep en het aantal uitgevoerde bariatrische ingrepen per ziekenhuis of per chirurg. Hierbij versterken volume per behandellocatie en volume per chirurg elkaar voor wat betreft de afname van het risico op zowel morbiditeit als mortaliteit. Het jaarlijks volume per chirurg is van grotere invloed op de resultaten dan het volume van de behandellocatie Volume per behandellocatie In verschillende onderzoeken wordt een significante relatie gevonden tussen het aantal bariatrische operaties per jaar en de kans op complicaties (De Brauw 9, 2009; Courcoulas 10, 2003; Flum 11, 2004; Weller 12, 2006). Hoogvolume ziekenhuizen boeken betere resultaten, hebben minder complicaties, een lagere mortaliteit en lagere kosten. Onderstaand figuur (Nguyen 13, 2004) geeft het verband tussen mortaliteit en volume per locatie weer. Volgens deze studie ligt het omslagpunt gemiddeld op minimaal 100 patiënten per ziekenhuis. Mortaliteit versus patiëntvolume per ziekenhuis (Nguyen NT, Paya M, Stevens CM, Mavandadi S, Zainabadi K, Wilson, SE. The Relationship Between Hospital Volume and Outcome in Bariatric Surgery at Academic Medical Centers, Annals of Surgery 2004, Vol. 240, No. 4) Selectieve inkoop CZ Bariatrische chirurgie

13 Hollenbeak 13 laat zien dat bij een ziekenhuisvolume van meer dan 100 bariatrische ingrepen per jaar de 30-dagen mortaliteit daalt. Weller 12 geeft aan dat bij ziekenhuizen met minder dan 200 bariatrische ingrepen per jaar twee keer zoveel postoperatieve complicaties voorkomen. De Brauw 9 komt op basis van zijn literatuurstudie (zie onderstaande tabel) uit op een minimumvolume per ziekenhuis van ongeveer 100 bariatrische ingrepen. (Brauw M de, Klaassen R, Janssen I. Maagverkleining vergt veel ervaring, MC nr 43, ) De NVvH heeft in september 2011 kwaliteitscriteria voor bariatrische chirurgie openbaar gemaakt. Bij het opstellen van deze normen heeft de NVvH de behandelingen in vier categorieën ingedeeld. Bariatrische chirurgie valt in categorie IV: hoogcomplexe en laagcomplexe hoogvolume chirurgische behandelingen waarvoor kwalitatieve voorwaarden voor de zorginstelling worden genoemd, aangevuld met een evidence based volumenorm. De NVvH heeft voor de zorginstelling aangegeven dat bij bariatrische chirurgie er minimaal 100 primaire bariatrische procedures per jaar verricht moeten worden Volume per chirurg In de literatuur wordt door verschillende auteurs het verband gelegd tussen volume per chirurg en de resultaten van bariatrische chirurgie: Birkmeyer 14 geeft aan dat de kans op overleven stijgt bij een chirurg die veel bariatrische ingrepen doet, zelfs in zogenaamde hoogvolume ziekenhuizen. De Brauw 9 geeft aan, op basis van een literatuurstudie (zie bovenstaande tabel), dat het minimum volume per chirurg ongeveer 50 ingrepen per jaar moet zijn. Birkmeyer 15 laat in een andere studie zien dat het aantal serieuze complicaties na een bariatrische ingreep daalt als de chirurg meer dan 100 ingrepen per jaar uitvoert (3,8% versus 2,4% bij meer dan 100 ingrepen per jaar). Weller 12 geeft aan dat chirurgen met minder dan 100 ingrepen per jaar 2,4 keer meer complicaties hadden dan chirurgen met meer dan 100 ingrepen per jaar. Melissas over de IFSO Guidelines 8 geeft aan dat in een bariatrisch centrum de chirurg minimaal 50 cases per jaar moet uitvoeren. Selectieve inkoop CZ Bariatrische chirurgie

14 Hollenbeak 14 laat zien dat het omslagpunt wat betreft 30-dagen mortaliteit ligt bij 50 cases per chirurg per jaar. In haar richtlijn Morbide Obesitas 4 geeft de NVvH aan dat certificering van chirurgen zal plaatsvinden op basis van een jaarlijks minimaal aantal van 30 bariatrische ingrepen. Selectief inkoopbeleid CZ Volume per behandellocatie én volume per chirurg Voor categorie 1 (beste zorg) is een volumenorm van 200 of meer bariatrische ingrepen per behandellocatie per jaar een vereiste, terwijl per chirurg per jaar tenminste 100 bariatrische ingrepen moeten plaatsvinden. Maximaal één chirurg mag dat jaar, als derde, vierde of vijfde chirurg in het ziekenhuis, minder dan 100 ingrepen uitvoeren. Indien een chirurg is gestopt met deze behandeling wordt deze niet meegenomen. Voor categorie 2 (goede zorg) moet worden voldaan aan de minimum volumenorm van 100 bariatrische ingrepen per behandellocatie per jaar en 50 bariatrische ingrepen per chirurg per jaar. Maximaal één chirurg mag dat jaar, als derde, vierde of vijfde chirurg in het ziekenhuis, minder dan 50 ingrepen uitvoeren. Indien een chirurg is gestopt met deze behandeling wordt deze niet meegenomen. Een ziekenhuis komt in categorie 3 (voldoet niet aan de minimale kwaliteitseisen van CZ) als er minder dan 100 bariatrische ingrepen per behandellocatie per jaar worden uitgevoerd. Of als de eerste of tweede chirurg minder dan 50 bariatrische ingrepen per jaar uitvoert en/of twee of meer chirurgen minder dan 50 bariatrische ingrepen per jaar doen. Tenslotte wil CZ specifiek de aandacht vestigen op twee typen ingrepen: Gastric Sleeve en Gastric Bypass. Met ziekenhuizen waar deze operaties door chirurgen worden uitgevoerd die minder dan vijf operaties per jaar doen, maken wij de afspraak om deze operaties over te dragen aan chirurgen die deze operaties wel vaker dan vijf keer per jaar uitvoeren. Primair geldt dat de aantallen zijn gebaseerd op het jaar (De data zijn afkomstig van de eigen uitvraag van CZ) 4.2 Aantal bariatrisch chirurgen De richtlijn Morbide Obesitas van de NVvH 4 geeft aan dat een chirurg lid moet zijn van een maatschap waarbinnen tenminste twee chirurgen de bariatrische chirurgie beoefenen en daartoe voldoende geschoold zijn. Dit houdt in dat er minimaal twee bariatrisch chirurgen per behandellocatie de bariatrische chirurgie moeten beoefenen. Daarnaast moet elke bariatrische chirurg minimaal 2 verschillende bariatrische ingrepen zelfstandig kunnen uitoefenen. Selectief inkoopbeleid CZ Voor categorie 1 (beste zorg) en 2 (goede zorg) moeten er minimaal twee bariatrisch chirurgen aanwezig zijn per instelling die ook minimaal 2 verschillende bariatrische ingrepen kunnen uitvoeren. Indien er geen twee bariatrisch chirurgen aanwezig zijn, valt een ziekenhuis in categorie 3 (voldoet niet aan de minimale kwaliteitsnormen van CZ). (De data zijn afkomstig van de ZiZo uitvraag 2014, zorginhoudelijke indicator 5) Selectieve inkoop CZ Bariatrische chirurgie

15 4.3 Type bariatrische ingreep Er zijn verschillende bariatrische ingrepen mogelijk, te verdelen in een groep restrictieve operaties (Gastric Sleeve en Maagband) en malabsorptie operaties (omleiding van de dunne darm: Gastric bypass). De ingrepen worden laparoscopisch uitgevoerd. De Gastric Bypass wordt als standaard ingreep beschouwd. Meerdere procedures staan de chirurg dus ter beschikking waarbij er telkens per patiënt een individuele keuze zal worden gemaakt. Omdat de keuze voor een bepaald type ingreep individueel wordt bepaald vindt CZ dat de locatie meerdere soorten ingrepen moet kunnen aanbieden. In de huidige richtlijn Morbide Obesitas van de NVvH uit 2011 wordt het volgende aanbevolen: "De laparoscopische sleeve resectie van de maag kan nog niet worden beschouwd als standaard ingreep voor morbide obesitas. Indien deze ingreep wordt toegepast is het advies dit in onderzoekverband te doen en in alle gevallen de resultaten prospectief te registreren." Over de Gastric Sleeve bestaat wereldwijd en ook in Nederland al enige tijd discussie. Deze discussie spitst zich toe op de effectiviteit van deze ingreep op langere termijn. In het addendum op de hiervoor genoemde richtlijn staat dat de laparoscopische Gastric Sleeve overwogen kan worden als primaire zelfstandige ingreep bij patiënten die in aanmerking komen voor bariatrische chirurgie. Daarmee wordt de Gastric Sleeve als stand alone één van de primaire ingrepen die uitgevoerd kunnen worden. CZ beschouwt de Sleeve, op basis van de internationale literatuur, als een veilige en op korte en middellange termijn effectieve ingreep. Selectief inkoopbeleid CZ Een instelling dient tenminste twee soorten ingrepen aan te bieden, waaronder in ieder geval de Gastric Bypass. Beide ingrepen moeten laparoscopisch kunnen worden uitgevoerd om in categorie 1 (beste zorg) of 2 (goede zorg) te komen. Indien dit niet het geval is, valt de instelling in categorie 3 (voldoet niet aan de minimale kwaliteitsnormen van CZ). (De data zijn afkomstig van de eigen uitvraag van CZ) 4.4 Multidisciplinair team Patiënten met morbide obesitas dienen zowel voor als na de bariatrische ingreep begeleid te worden door een ervaren multidisciplinair team. Alleen dan kan bariatrische chirurgie doelmatig zijn. Vóór de operatie kijkt het multidisciplinaire team of de patiënt aan de lichamelijke en psychische eisen voldoet. Na de ingreep richt het multidisciplinaire team zich op het zich eigen maken van een adequate leefstijlverandering. 17 Om optimale resultaten te halen wordt een multidisciplinair team in het gehele bariatrische traject als een vereiste gezien. 17 Het multidisciplinaire team bestaat minimaal uit de volgende disciplines: internist, met aandachtsgebied obesitas of een MDL-arts, diëtist, psychiater/psycholoog, nurse-practitioner (NP-obesitas), of een verpleegkundig specialist, chirurg die bariatrische chirurgie uitoefent, anesthesioloog met aandachtsgebied obesitas. Selectieve inkoop CZ Bariatrische chirurgie

16 Selectief inkoopbeleid CZ Om voor categorie 1 (beste zorg) of 2 (goede zorg) in aanmerking te komen moet een ziekenhuis een multidisciplinair team hebben die in ieder geval bestaat uit: internist/mdl-arts, diëtist, psychiater/psycholoog, NP-obesitas/verpleegkundig specialist en de bariatrisch chirurg. Indien er niet altijd een volledig team aanwezig is, valt het ziekenhuis in categorie 3 (voldoet niet aan de minimale kwaliteitsnormen van CZ). (De data zijn afkomstig van de ZiZo uitvraag 2014, zorginhoudelijke indicator 4) 4.5 Aandeel patiënten ouder dan 65 jaar Voor een bariatrische ingreep wordt gewoonlijk de leeftijdscategorie van 18 tot 60 jaar aangehouden (o.a. Fried 1 ). De CBO-richtlijn 3 is iets breder en geeft 18 tot 65 jaar aan. Chirurgie bij kinderen is niet evidence based en daarmee feitelijk geen gebruikelijke zorg. Bij adolescenten zijn nog geen langetermijngegevens beschikbaar en daarnaast zijn de verschillende soorten operaties nog onvoldoende vergeleken bij die leeftijd. Derhalve dient bariatrische chirurgie bij deze leeftijdsgroep alleen in onderzoeksverband plaats te vinden (PON 17, CBO 3 ). Chirurgie bij ouderen is minder zinvol omdat de lichamelijke effecten op morbiditeit minder aanwezig zijn. De Dutch Society of Metabolic and Bariatric Surgery (DSMBS) heeft aangeven dat er zeer terughoudend moet worden omgegaan met bariatrische ingrepen boven de 65 jaar. Kortom, bij de indicatiestelling dient te worden getoetst op de leeftijdsrange van 18 tot 60 jaar, behoudens uitzonderingen tussen 60 en 65 jaar. Selectief inkoopbeleid CZ CZ heeft in haar uitvraag de ziekenhuizen gevraagd naar het aantal patiënten boven de 65 jaar die een bariatrische ingreep in 2013 hebben ondergaan. Een aantal instellingen vielen hierbij op. De absolute getallen zijn echter dermate laag dat ze niet onderscheidend zijn en (nog) geen reden voor nadere actie vormen. CZ zal dit de komende jaren blijven monitoren, mogelijk door dossiercontrole. CZ verwacht dat de individuele afweging om boven de 65 jaar toch tot een bariatrische ingreep over te gaan terug te vinden is in het dossier. (De data zijn afkomstig van de eigen uitvraag van CZ) 4.6 Uitkomstindicatoren Mortaliteit De mortaliteit is laag bij bariatrische ingrepen maar verschilt substantieel tussen de verschillende typen ingrepen. In de richtlijn Morbide Obesitas (NVvH, 2011) wordt voor maagbandoperaties de mortaliteit kleiner geacht te zijn dan 0,01%; voor gastric bypasses tussen de 0,3 en 0,5%; en voor gastric sleeve resecties tussen de 0,17 en 0,24%. Selectief inkoopbeleid CZ CZ acht het niet betrouwbaar de mortaliteitscijfers op te nemen in de categorie-indeling. De mortaliteit bij bariatrische ingrepen is zeer laag en de onderlinge verschillen zijn erg klein en daarmee weinig onderscheidend. De kans dat verschillen op toeval berusten is daarmee te groot om deze cijfers in categorieën mee te nemen. Er zijn wat betreft de mortaliteit overigens geen uitbijters gesignaleerd. (De data zijn afkomstig van de eigen uitvraag van CZ) Selectieve inkoop CZ Bariatrische chirurgie

17 4.6.2 Complicaties Complicaties kunnen worden onderverdeeld in vroege (binnen 30 dagen), per- en peri-operatieve complicaties en late, lange termijn complicaties. Vroege complicaties na een Maagbandplaatsing treden infrequent op (tot 2,5%; tot 1,44% volgens Jackson and Hutter, Advances in Surgery 46(2012) ); hieronder vallen maagperforatie, leverlaceratie of bloeding, wondinfectie en vroege bandslip. Complicaties Gastric Bypass binnen 30 dagen zijn: o.a. Wondinfectie, Trombose, Longembolie, Peritonitis ten gevolge van een naadlekkage, naadstenose(vroeg), Ileus (Volgens Jackson and Hutter 5,9%). Complicaties van de Sleeve binnen 30 dagen zijn bijvoorbeeld naadlekkage, bloeding en stenose: 5,6% volgens Jackson and Hutter. 18 Complicaties bij Redo s: het complicatiecijfer bij redo s is over het algemeen hoger dan bij de primaire operatie. Maar hangt sterk af van het soort redo dat gedaan wordt. Redo-operaties zijn over het algemeen wel complexere operaties die in centra dienen plaats te vinden die hier ruime ervaring mee hebben. Selectief inkoopbeleid CZ CZ heeft gekeken naar de afzonderlijke complicatiepercentages van de Maagband, Gastric Bypass, Gastric Sleeve en Redo s. De Maagbandplaatsing wordt nog maar weinig uitgevoerd in Nederland. De aantallen zijn dusdanig laag dat een betrouwbare uitspraak over complicaties niet mogelijk is. De Gastric Bypass operatie vindt veruit het meeste plaats in Nederland. Wat betreft de complicaties zijn er duidelijke verschillen te zien tussen de instellingen. Opvallend is dat in de meeste instellingen het complicatiecijfer ver onder de genoemde percentages in de literatuur liggen. Er zijn echter wel enkele duidelijke uitschieters die veel hogere percentages laten zien. Omdat het voldoende grote volumina betreft kunnen hier betrouwbare conclusies uit worden getrokken. In geval van Gastric Bypasses vindt CZ dat een instelling met een complicatiepercentage van maximaal 5% in de categorie (beste zorg) hoort. Wat betreft de Gastric Sleeve valt op dat deze ingreep steeds meer wordt uitgevoerd in Nederland. Toch is er een duidelijke verdeling te zien tussen instellingen die heel veel Gastric Sleeve operaties doen en instellingen die er maar heel weinig doen. Omdat het voldoende grote volumina betreft kunnen hierover betrouwbare uitspraken worden gedaan. In geval van Gastric Sleeve vindt CZ dat een instelling met een complicatiepercentage van maximaal 6% in de categorie (beste zorg) hoort. Bij de Redo s betreft het over het algemeen lagere aantallen ingrepen. Met ziekenhuizen die een hoog complicatiepercentage bij dit type ingreep hebben zal CZ in overleg gaan om af te spreken dat de instelling gaat stoppen met de redo s en deze zal doorverwijzen naar elders. Indien er niet tot overstemming met het desbetreffende ziekenhuis wordt gekomen zal CZ deze ingreep uitsluiten in de overeenkomst. (De data zijn afkomstig van de eigen uitvraag van CZ) Heroperaties binnen 30 dagen Korte termijn complicaties die tot een heroperatie kunnen leiden zijn: bij maagbandoperaties: maagperforatie, leverlaceratie of bloeding, wondinfectie en vroege bandslip; bij een gastric bypass: naadlekkage, wondinfectie, trombose, longembolie en peritonitis; bij een gastric sleeve: vooral naadlekkage. Selectieve inkoop CZ Bariatrische chirurgie

18 Bij Maagbanden ligt het percentage heroperaties binnen 30 dagen rond de 1 % (0,92) 18, voor de Gastric Bypass 5% (5,04) en voor de Gastric Sleeve rond de 3% (2,97) % van alle heroperaties vinden binnen 1 week na de oorspronkelijke operatie plaats. Selectief inkoopbeleid CZ Bij een voldoende groot volume legt CZ de grens voor deze indicator op: maximaal 5% heroperaties binnen 30 dagen na een gastric bypass, en op maximaal 3% heroperaties na een gastric sleeve. Indien een ziekenhuis hierboven scoort kan het niet in de categorie (beste zorg) komen. (De data zijn afkomstig van de ZiZo uitvraag 2014, zorginhoudelijke indicator 1) Re-do's binnen 5 jaar bij eigen patiënten Heroperaties kunnen het gevolg zijn van korte termijn complicaties. Als een complicatie plaats vindt op lange termijn (dat wil zeggen, langer dan 30 dagen na de operatie) en leidt tot een heroperatie, dan wordt gesproken van redo's. Daarnaast kan er ook een redo plaats vinden als de 1 e operatie gefaald heeft. Voor maagbandoperaties ligt het re-operatie percentage ten gevolge van late complicaties tussen de 20 en 25%; voor gastric bypass kan op langere termijn vitamine- en mineralengebrek ontstaan en bij gastric sleeve resecties is het percentage patiënten dat een redo nodig heeft zeer aanzienlijk (>50% na 4-5 jaar) (NVvH, 2011). Selectief inkoopbeleid CZ CZ heeft voor de redo s binnen vijf jaar bij eigen patiënten gekeken naar outliers binnen de data. Daarbij is er zowel het absolute volume als het percentage redo s meegenomen. De grens die nu gehanteerd is, is dat er bij een voldoende groot volume maximaal 25% redo s bij maagbanden en maximaal 5% bij gastric bypasses en gastric sleeve resecties mag worden gescoord. Indien een ziekenhuis hierboven scoort kan het niet in de categorie 1 (beste zorg) komen. (De data zijn afkomstig van de ZiZo uitvraag 2014, zorginhoudelijke indicator 2) EWL Excess Weight Loss (EWL) is een methode om de effectiviteit van de bariatrische ingreep te meten. Het EWL wordt als volgt gedefinieerd: %EWL = (begingewicht - eindgewicht) / (begingewicht - 25 * L 2 ) * 100 Het PON stelt dat een EWL van 50% een goede tot excellente uitkomst van de ingreep is. Dit criterium komt van Reinhold 19 waarbij een EWL 75% als uitstekend, EWL 50% als goed, EWL 25% als acceptabel en een EWL van <25% als slecht resultaat gedefinieerd is. De scores EWL betreffen het eerste jaar na de ingreep. De scores van de volgende twee jaren zijn zeker zo belangrijk om als meetmoment mee te nemen. Dit om aan te tonen dat het bereikte gewichtsverlies daadwerkelijk wordt behouden. De aantallen wat betreft de EWL van de maagband zijn over het algemeen erg klein en daarmee onbetrouwbaar om mee te nemen in de categorie-indeling. De kans dat verschillen op toeval berusten is daarmee te groot om deze cijfers in categorieën mee te nemen. De EWL is over meerdere jaren uitgevraagd. Van de patiënten die in 2011 zijn geopereerd hebben we een EWL na het 2 e jaar, en van de patiënten die in 2012 zijn geopereerd een EWL na het 1 e jaar van zowel de Gastric Bypass als de Gastric Sleeve. Indien de aantallen van Gastric Sleeve bij een Selectieve inkoop CZ Bariatrische chirurgie

19 ziekenhuis te klein zijn, zal deze indicator niet meegenomen worden in de categorie-indeling van dat ziekenhuis. Als een ziekenhuis bij de Gastric Sleeve meer dan 50% van de patienten een BMI> 50 heeft, dan zal deze indicator voor dat ziekenhuis in het eerste jaar na operatie niet meegenomen worden in de categorie-indeling. De reden hiervoor is dat de EWL bij een hoge BMI een verkeerd beeld geeft in het eerste jaar na ingreep. Selectieve inkoop CZ Bariatrische chirurgie

20 Selectief inkoopbeleid CZ Ziekenhuizen dienen bij meer dan 70% van de patiënten een EWL van minstens 50% bij Gastric Bypass en Gastric Sleeve na het 1 e jaar (OK in 2012) en na het 2 e jaar (OK in 2011) te behalen om in categorie 1 (beste zorg) terecht te komen. (De data zijn afkomstig van de ZiZo uitvraag 2014, zorginhoudelijke indicator 3 en de eigen uitvraag van CZ) Uitval in het 1 e jaar Het percentage patiënten dat niet meer onder controle van het ziekenhuis is tijdens het natraject (lost to follow-up) is belangrijk om te monitoren. Uit een eerdere, niet gepubliceerde cohortstudie onder geopereerde patiënten die uit de follow-up waren verdwenen, toonde circa 60% onvoldoende gewichtsverlies. 20 Het is van groot belang voor de effectiviteit van de ingreep dat zoveel mogelijk patiënten een multidisciplinair natraject volgen in het eerste jaar na de ingreep en daarna langdurig onder controle blijven. Het uiteindelijke resultaat, gewichtsverlies en daarmee o.a. samenhangende genezen comorbiditeit, van de bariatrische ingreep wordt niet alleen bepaald door de ingreep zelf maar ook voor een belangrijk deel door het volgen van een adequaat natraject. 20 Dit is de reden dat CZ het percentage uitval in het 1 e jaar na de operatie met het nabehandelingstraject/begeleidingstraject heeft uitgevraagd. Het betreft de groep patiënten die bij niemand van het MDO meer terugkomt. Selectief inkoopbeleid CZ Om in categorie 1 (beste zorg) terecht te komen moet een ziekenhuis een uitvalscore van 10% of minder hebben voor uitval in het 1 e jaar (operatie in 2012). (De data zijn afkomstig van de eigen uitvraag van CZ) Genezen comorbiditeit De comorbiditeit (aandoeningen door de Obesitas) is vaak de aanleiding te besluiten tot ingrijpen. Met de bariatrische ingreep probeert men o.a. de Diabetes Mellitus type 2, OSAS, gewrichtsproblemen en hoge bloeddruk te verminderen c.q. te genezen. De genezen comorbiditeit na een bariatrische ingreep is daarom een zeer belangrijke uitkomstindicator. Hier zal in de komende jaren steeds meer aandacht aan worden besteed door CZ. Er is nu gekeken naar het percentage patiënten dat 1 jaar na de operatie (OK in 2012) geen medicatie (orale antidiabetica of insuline) meer gebruikt voor de Diabetes Mellitus. Uit literatuur 21,22,23 blijkt dat dit percentage (verschillende bronnen) schommelt tussen gemiddeld 60 en 80% waarbij de duur waarin dit werd bereikt wisselend wordt aangegeven (1 tot 10 jaar). Selectief inkoopbeleid CZ CZ houdt op basis van bovengenoemde literatuur aan dat een instelling tot categorie 1 (beste zorg) behoort indien 1 jaar na de bariatrische ingreep meer dan 70% van de geopereerden patiënten met Diabetes Mellitus type 2 geen medicatie meer gebruikt voor Diabetes Mellitus type 2. (De data zijn afkomstig van de eigen uitvraag van CZ) 4.7 Samenvatting indicatoren en weging Ten eerste is een set van basisvoorwaarden vastgesteld. Indien een ziekenhuis niet aan deze basisvoorwaarden voldoet, komt deze in categorie 3 (voldoet niet aan de minimale kwaliteitsnormen Selectieve inkoop CZ Bariatrische chirurgie

21 van CZ) en wordt het ziekenhuis niet gecontracteerd voor bariatrische chirurgie. De basisvoorwaarden staan hieronder vermeld en in hoofdstuk 3 en 4 nader uitgelegd. De basisvoorwaarden Data-aanlevering op uitkomstindicatoren Indicatiestelling volgens de CBO-richtlijn met serieuze afvalpoging van minimaal een half jaar Multidisciplinair voortraject Multidisciplinair natraject en follow-up periode van minimaal 3-5 jaar Minimaal 2 bariatrisch chirurgen Minimaal 2 type ingrepen, waaronder de gastric bypass Volledig multidisciplinair team Categorie 1: Beste zorg Volumenormen Volume per behandellocatie: minimaal 200 ingrepen per behandellocatie (in 2013) (CZ-data) Volume per chirurg: minimaal 100 bariatrische ingrepen per chirurg per jaar (in 2013); maximaal één chirurg mag dat jaar, als derde, vierde of vijfde chirurg in het ziekenhuis, minder 100 ingrepen uitvoeren. Indien een chirurg is gestopt met deze behandeling wordt deze niet meegenomen (CZ-data) Uitkomstindicatoren Aan alle uitkomstindicatoren wordt voldaan: Complicaties: o bij Gastric bypass maximaal 5% (CZ-data) o bij Gastric sleeve maximaal 6% (CZ-data) Heroperaties binnen 30 dagen: o bij Gastric Bypass maximaal 5% (ZiZo-data) o bij Gastric Sleeve maximaal 3% (ZiZo-data) Redo's binnen 5 jaar: o bij Gastric Bypass maximaal 5% (ZiZo-data) o bij Gastric Sleeve maximaal 5% (ZiZo-data) o bij Maagbandoperaties maximaal 25% (ZiZo-data) Excess Weight Loss (EWL): o Meer dan 70% van de patiënten hebben een Excess Weight Loss (EWL) van minstens 50% bij Gastric Bypass en Sleeve te behalen voor de volgende patiëntencategorieën (ZiZo-data + CZ-data): Geopereerd in 2011: EWL van minstens 50% in 2013 bij >70% van de patiënten Geopereerd in 2012: EWL van minstens 50% in 2013 bij >70% van de patiënten Uitval natraject: o in het 1 e jaar na de bariatrische ingreep (OK in 2012) is 10% of minder (CZ-data) Minimaal 70% van de patiënten heeft na de ingreep geen Diabetes Mellitus type 2 meer (CZdata) Ziekenhuis voldoet aan alle basisvoorwaarden Selectieve inkoop CZ Bariatrische chirurgie

22 Categorie 2: Goede zorg Volumenormen Volume per behandellocatie: minimaal 100 ingrepen per behandellocatie (in 2013) (CZ-data) Volume per chirurg: minimaal 50 bariatrische ingrepen per chirurg per jaar (in 2013); maximaal één chirurg mag dat jaar, als derde, vierde of vijfde chirurg in het ziekenhuis, minder 50 ingrepen uitvoeren. Indien een chirurg is gestopt met deze behandeling wordt deze niet meegenomen (CZ-data) Uitkomstindicatoren Het ziekenhuis voldoet niet aan één of meer van de uitkomstindicatoren Ziekenhuis voldoet aan alle basisvoorwaarden Categorie 3: Voldoet niet aan de minimale kwaliteitsnormen van CZ Volumenormen Volume per behandellocatie: minder dan 100 bariatrische ingrepen per jaar (in 2013) (CZdata), en/of Volume per chirurg: o eerste of tweede chirurg doen minder dan 50 bariatrische ingrepen per jaar (CZdata), en/of o Twee of meer chirurgen doen minder dan 50 bariatrische ingrepen per jaar (CZdata), en/of(cz-data) Ziekenhuis voldoet niet aan (één van) de basisvoorwaarden: Geen data-aanlevering op uitkomstindicatoren (ZiZo- en CZ-data), en/of Voldoet niet aan de aspecten van een goede indicatiestelling volgens norm met een gedocumenteerde afvalpoging van minimaal een half jaar (CZ-data), en/of Er wordt niet altijd een multidisciplinair voortraject doorlopen volgens norm (CZ-data), en/of Er is niet altijd een multidisciplinair natraject ingericht volgens de norm en een follow-up periode van minder dan 3 jaar (CZ-data), en/of Er niet minimaal twee bariatrisch chirurgen de ingrepen uitvoeren (CZ-data), en/of Er slechts één soort bariatrische ingreep wordt uitgevoerd of de Gastric Bypass niet tot de aangeboden behandeltypen behoort (CZ-data), en/of Er is niet altijd een volledig multidisciplinair team aanwezig (ZiZo-data). Categorie-indeling: Niet van toepassing Ziekenhuizen die bariatrische chirurgie niet (meer) uitvoeren. Selectieve inkoop CZ Bariatrische chirurgie

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015. Beste zorg bij een maagoperatie voor gewichtsvermindering (bariatrie) 580.091.004.001.

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015. Beste zorg bij een maagoperatie voor gewichtsvermindering (bariatrie) 580.091.004.001. Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015 Beste zorg bij een maagoperatie voor gewichtsvermindering (bariatrie) 580.091.004.001.1509 Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015 Beste

Nadere informatie

Beste zorg bij een maagoperatie voor gewichtsvermindering (bariatrie)

Beste zorg bij een maagoperatie voor gewichtsvermindering (bariatrie) Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2014 1 880.99.115.1339 Beste zorg bij een maagoperatie voor gewichtsvermindering (bariatrie) Alles voor betere zorg Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid

Nadere informatie

Beste zorg bij bariatrie

Beste zorg bij bariatrie Beste zorg bij bariatrie Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2017 580.179.1549 Inhoud 1 Toelichting selectief inkoopbeleid... 1 1.1 Selectieve inkoop blijft in ontwikkeling... 1 1.2 Selectieve

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2012-2013 880.99.115.1238. Alles voor betere zorg. Bariatrische chirurgie

Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2012-2013 880.99.115.1238. Alles voor betere zorg. Bariatrische chirurgie Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2012-2013 1 880.99.115.1238 Bariatrische chirurgie Alles voor betere zorg Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2013 Bariatrische chirurgie CZ 5 oktober 2012,

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO)

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) Factsheet en Bariatrische chirurgie (DATO) DATO 2014 [2.0.; 10102014] Registratie gestart: 1 januari 2014 Type Uitvraag over Bron Nr. indicator (jaar) 1 Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie.

Nadere informatie

Handboek met indicatoren en normen Heup- en knievervanging, cataract, Infectie-revisies (Heup & Knie) en Bariatrische Chirurgie.

Handboek met indicatoren en normen Heup- en knievervanging, cataract, Infectie-revisies (Heup & Knie) en Bariatrische Chirurgie. Handboek met indicatoren en normen Heup- en knievervanging, cataract, Infectie-revisies (Heup & Knie) en Bariatrische Chirurgie Versie juli 204 VGZ kiest voor kwaliteit VGZ staat voor zorg van goede medische

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) 2016

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) 2016 Factsheet en Bariatrische chirurgie (DATO) 2016 Start registratie: 2014 Inclusiecriteria Inclusie De patiënten die geregistreerd dienen te worden zijn die patiënten die een chirurgische interventie ondergaan

Nadere informatie

Beste zorg bij Mohs micrografische chirurgie

Beste zorg bij Mohs micrografische chirurgie Beste zorg bij Mohs micrografische chirurgie Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2017 580.179.1549 Inhoud 1 Toelichting selectief inkoopbeleid... 3 1.1 Selectieve inkoop blijft in ontwikkeling...

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Selectief inkoopbeleid Mohs Micrografische Chirurgie

Selectief inkoopbeleid Mohs Micrografische Chirurgie Selectief inkoopbeleid Mohs Micrografische Chirurgie Vera ntwoordingsdocument 2018 584.082.1726 Inhoud 1 Toelichting selectief inkoopbeleid... 3 1.1 Selectieve inkoop blijft in ontwikkeling... 3 1.2 Selectieve

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015 Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015 Beste zorg bij een langdurige infectie na heup- of knieprothese (infectieprothesiologie) 580.089.004.001.1509 Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid

Nadere informatie

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Petra Beusmans, Pauline de Heer Het Zorginstituut draagt onder andere zorg voor het beschikbaar maken van informatie over de

Nadere informatie

Onze resultaten. Ons resultaat: Het CON beschikt over 3 bariatrisch chirurgen

Onze resultaten. Ons resultaat: Het CON beschikt over 3 bariatrisch chirurgen Onze resultaten Het CON Het Centrum voor Obesitas Nederland vindt het zeer belangrijk om transparant te zijn over onze resultaten en de kwaliteit van de geleverde zorg. Om u als patiënt de beste zorg te

Nadere informatie

Nederlandse Obesitas Kliniek. Visie. Verkort behandeltraject

Nederlandse Obesitas Kliniek. Visie. Verkort behandeltraject 2 Nederlandse Obesitas Kliniek Bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben overgewicht. Fors overgewicht wordt obesitas genoemd. Obesitas is erkend als chronische ziekte. Op dit moment komen ruim 800.000

Nadere informatie

580.090.004.001.1509. Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2015. Beste zorg bij schisis

580.090.004.001.1509. Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2015. Beste zorg bij schisis 580.090.004.001.1509 Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2015 Beste zorg bij schisis Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2015 Beste zorg bij schisis Delta Lloyd 8 juli, definitief Inhoud 1 Toelichting

Nadere informatie

Boerhaaveplein 7 4624 VT Bergen op Zoom www.obesitascentrumzuidwest.nl/contact/

Boerhaaveplein 7 4624 VT Bergen op Zoom www.obesitascentrumzuidwest.nl/contact/ Boerhaaveplein 7 4624 VT Bergen op Zoom www.obesitascentrumzuidwest.nl/contact/ Wat dacht u van een mogelijke vermindering van andere ziekten? kans op sterfte Gezondheidsrisico s Ernstig overgewicht is

Nadere informatie

Nederlandse Obesitas Kliniek

Nederlandse Obesitas Kliniek 2 Nederlandse Obesitas Kliniek Bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben overgewicht. Fors overgewicht wordt obesitas genoemd. Obesitas is erkend als chronische ziekte. Op dit moment komen ruim 800.000

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2016. Beste zorg bij schisis. Delta Lloyd 2015, definitief

Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2016. Beste zorg bij schisis. Delta Lloyd 2015, definitief Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2016 Beste zorg bij schisis Delta Lloyd 2015, definitief Inhoud 1 Toelichting selectief inkoopbeleid 3 1.1 Selectieve inkoop blijft in ontwikkeling 3 1.2 Selectieve

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2016. Beste zorg bij schisis. CZ mei 2015, definitief

Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2016. Beste zorg bij schisis. CZ mei 2015, definitief Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2016 Beste zorg bij schisis CZ mei 2015, definitief Inhoud 1 Toelichting selectief inkoopbeleid 4 1.1 Selectieve inkoop blijft in ontwikkeling 4 1.2 Selectieve inkoop

Nadere informatie

1 3 SCP VOÜ. Oi. College voor zorgverzekeringen. Eekholt 4 ni2 xh Diemen

1 3 SCP VOÜ. Oi. College voor zorgverzekeringen. Eekholt 4 ni2 xh Diemen 1 3 SCP. 2012 VOÜ. Oi College voor zorgverzekeringen Eekholt 4 ni2 xh Diemen Aan de Geschillencommissie van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) T.a.v. mevrouw Postbus 291 3700 AG

Nadere informatie

BARIATRISCHE CHIRURGIE

BARIATRISCHE CHIRURGIE BARIATRISCHE CHIRURGIE Toename chirurgie voor MA in the US 1992-2003 criteria voor operatie bmi > 40 kg/m 2 bmi > 35 kg/m 2 en ernstige comorbiditeit meerdere afvalpogingen compliance gang van zaken wordt

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

5.4 Gastro-intestinaal

5.4 Gastro-intestinaal 5.4 Gastro-intestinaal 5.4.1 Indicator: Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA) De mortaliteit en morbiditeit van de chirurgische behandeling van slokdarmkanker heeft de laatste jaren veel aandacht

Nadere informatie

Indicatorenset Bariatrische chirurgie. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Bariatrische chirurgie. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Bariatrische chirurgie Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2012-2013 880.99.105.1238. Alles voor betere zorg. Borstkankerzorg

Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2012-2013 880.99.105.1238. Alles voor betere zorg. Borstkankerzorg Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2012-2013 1 880.99.105.1238 Alles voor betere zorg Borstkankerzorg Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2013 Borstkankerzorg CZ 5 oktober 2012, versie 1.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015 888.99.161.1427. Alles voor betere zorg. Beste zorg bij borstkanker

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015 888.99.161.1427. Alles voor betere zorg. Beste zorg bij borstkanker Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015 1 888.99.161.1427 Beste zorg bij borstkanker Alles voor betere zorg Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015 Beste zorg bij borstkanker CZ

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 december 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 december 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Beste zorg bij een langdurige infectie na heup- of knieprothese (infectieprothesiologie)

Beste zorg bij een langdurige infectie na heup- of knieprothese (infectieprothesiologie) Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2014 1 880.99.299.1339 Beste zorg bij een langdurige infectie na heup- of knieprothese (infectieprothesiologie) Alles voor betere zorg Verantwoordingsdocument

Nadere informatie

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2016. Beste zorg bij borstkanker. Delta Lloyd 2015, definitief

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2016. Beste zorg bij borstkanker. Delta Lloyd 2015, definitief Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2016 Beste zorg bij borstkanker Delta Lloyd 2015, definitief Inhoud 1 Toelichting selectief inkoopbeleid... 3 1.1 Selectieve inkoop blijft in ontwikkeling...

Nadere informatie

Bariatrische operatie Maagverkleining

Bariatrische operatie Maagverkleining 00 Bariatrische operatie Maagverkleining Poli Chirurgie Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een bariatrische operatie (maagverkleining) kunt u met een verwijsbrief van de huisarts of specialist een

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2014 888.99.161.1339. Alles voor betere zorg. Beste zorg bij borstkanker

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2014 888.99.161.1339. Alles voor betere zorg. Beste zorg bij borstkanker Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2014 1 888.99.161.1339 Beste zorg bij borstkanker Alles voor betere zorg Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2014 Beste zorg bij borstkanker CZ

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2016

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2016 Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2016 Beste zorg bij orthopedische revisieoperaties bij geïnfecteerde gewrichtsprothesen (infectieprothesiologie) CZ mei 2015, definitief Inhoud 1 Toelichting

Nadere informatie

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 6 juli 2015 1. Beleid zorginkoop ZBC s 2016 1.1 Algemene lijn inkoop ZBC Voor het contracteringsproces 2016 gaan wij zowel nieuwe zorgaanbieders

Nadere informatie

Beste zorg bij schisis

Beste zorg bij schisis Beste zorg bij schisis Verantwoordingsdocu ment Selectief inkoopbeleid 2017 580.179.1549 Inhoud 1 Toelichting selectief inkoopbeleid 3 1.1 Selectieve inkoop blijft in ontwikkeling 3 1.2 Selectieve inkoop

Nadere informatie

Het Congres Morbide Obesitas wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Congres Morbide Obesitas wordt mede mogelijk gemaakt door: Het Congres Morbide Obesitas wordt mede mogelijk gemaakt door: Bariatrie: (n)iets voor de 1 e lijn? Bariatrie, diabetes en de NHG standaard dr. Dingeman Swank, bariatrisch chirurg NOK drs. Françoise Langens,

Nadere informatie

Leiden openbare indicatoren tot manipulatie van gegevens door ziekenhuizen? 12 november 2013 Vide-bijeenkomst. Kris Smolders

Leiden openbare indicatoren tot manipulatie van gegevens door ziekenhuizen? 12 november 2013 Vide-bijeenkomst. Kris Smolders Leiden openbare indicatoren tot manipulatie van gegevens door ziekenhuizen? 12 november 2013 Vide-bijeenkomst Kris Smolders Adviseur/Onderzoeker Inspectie voor de gezondheidszorg Kwaliteitsindicatoren

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid Alles voor betere zorg. Beste zorg bij schisis

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid Alles voor betere zorg. Beste zorg bij schisis Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015 1 880.99.300.1427 Beste zorg bij schisis Alles voor betere zorg Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2015 Beste zorg bij schisis CZ 8 juli, definitief

Nadere informatie

Obesitas is een dodelijke ziekte!

Obesitas is een dodelijke ziekte! Rode Kruis ziekenhuis Obesitas is een dodelijke ziekte! Niet opereren is een kunstfout! Rode Kruis ziekenhuis Wat is bariatrische chirurgie? Bariatrie = wetenschap van de medische begeleiding van de toename

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Beste zorg bij Infectieprothesiologie

Beste zorg bij Infectieprothesiologie Beste zorg bij Infectieprothesiologie Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2017 580.179.1549 Inhoud 1 Toelichting selectief inkoopbeleid... 1 1.1 Selectieve inkoop blijft in ontwikkeling... 1

Nadere informatie

Chapter 10 Samenvatting

Chapter 10 Samenvatting Chapter 10 Samenvatting Chapter 10 De laatste jaren is de mortaliteit bij patiënten met psychotische aandoeningen gestegen terwijl deze in de algemene populatie per leeftijdscategorie is gedaald. Een belangrijke

Nadere informatie

Selectief inkoopbeleid Infectieprothesiologie

Selectief inkoopbeleid Infectieprothesiologie Selectief inkoopbeleid Infectieprothesiologie Vera ntwoordingsdocument 2018 584.080.1726 Inhoud 1 Toelichting selectief inkoopbeleid... 1 1.1 Selectieve inkoop blijft in ontwikkeling... 1 1.2 Selectieve

Nadere informatie

Behandelmogelijkheden

Behandelmogelijkheden Behandelmogelijkheden 2 Door middel van deze folder willen we u informeren over de verschillende behandelmogelijkheden in het Obesitas Centrum Midden Brabant voor mensen met (morbide) obesitas. Screeningsspreekuur

Nadere informatie

Beste zorg bij borstkanker

Beste zorg bij borstkanker Beste zorg bij borstkanker Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2017 580.179.1549 Inhoud 1 Toelichting selectief inkoopbeleid... 3 1.1 Selectieve inkoop blijft in ontwikkeling... 3 1.2 Selectieve

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2014 [2.5; 14-11- 2014] Registratie gestart: 2011 Nr. Type Uitvraag over Bron indicator (jaar) 1. Aantal nieuwe patiënten met een slokdarm- of maagcarcinoom.

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen

Normering Chirurgische Behandelingen Normering Chirurgische Behandelingen Versie 1.0 Januari 2011 I. Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is de beroepsvereniging van chirurgen in Nederland. In de NVvH participeren zeven

Nadere informatie

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA.

Nadere informatie

Chirurgische behandeling van ernstig overgewicht

Chirurgische behandeling van ernstig overgewicht Chirurgische behandeling van ernstig overgewicht Inleiding Deze folder is bedoeld als aanvullende informatie voor patiënten met ernstig overgewicht (= morbide obesitas) die daarvoor behandeld worden in

Nadere informatie

Huisartsenzorg na bariatrische chirurgie Huisartsbeurs 2 april Madelène Kuipers voormalig huisarts Arts Nederlandse Obesitas Kliniek

Huisartsenzorg na bariatrische chirurgie Huisartsbeurs 2 april Madelène Kuipers voormalig huisarts Arts Nederlandse Obesitas Kliniek Huisartsenzorg na bariatrische chirurgie Huisartsbeurs 2 april 2016 Madelène Kuipers voormalig huisarts Arts Nederlandse Obesitas Kliniek Huisartsenzorg na bariatrische chirurgie obesitas in Nederland

Nadere informatie

CHIRURGISCHE BEHANDELING VAN ERNSTIG OVERGEWICHT

CHIRURGISCHE BEHANDELING VAN ERNSTIG OVERGEWICHT CHIRURGISCHE BEHANDELING VAN ERNSTIG OVERGEWICHT 817 Inleiding Deze folder is bedoeld als aanvullende informatie voor patiënten met ernstig overgewicht (morbide obesitas), die daarvoor worden behandeld

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

2012 ParkinsonNet congres

2012 ParkinsonNet congres Mariëtta Eimers Martijn van der Eijk Kwaliteitsmanager Coördinator patiëntgerichte zorg Programma 1) Wat zijn kenmerken van excellente fysiotherapeuten? Visie patiënt (Masja van het Hoofd) ParkinsonNet-fysiotherapeut

Nadere informatie

Feiten en fabels over voeding, medicatie en diabetes

Feiten en fabels over voeding, medicatie en diabetes Feiten en fabels over voeding, medicatie en diabetes Heleen Berkelmans, diëtist, DITO Paul van den Broek, medisch coördinator Diabetes Inhoud Diëten en medicatie aanpassen? Wat te doen na een gastric bypass?

Nadere informatie

Zorginkoop Achmea Medisch Specialistische Zorg 2015 ZBC s Samen bouwen aan zinvolle zorg

Zorginkoop Achmea Medisch Specialistische Zorg 2015 ZBC s Samen bouwen aan zinvolle zorg Zorginkoop Achmea Medisch Specialistische Zorg 2015 ZBC s Samen bouwen aan zinvolle zorg Frans Schaepkens 12 juni 2014 2 A Samen verder B Kwaliteit C Doelmatigheid D Contractvorm en tijdpad tot eind 2014

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2012-2013

Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2012-2013 Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2012-2013 Colorectale zorg 880.99.180.1243 Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2012-2013 Colorectale zorg 5 oktober 2012, versie 1.0 Inhoud 1 Toelichting voorkeursbeleid

Nadere informatie

Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht

Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht De Nederlandse Obesitas Kliniek, het centrum voor patiënten met morbide obesitas De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) is hét centrum van

Nadere informatie

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars September 2015 Utrecht 1 Handreiking zorgvraagzwaarte-indicator GGZ; Voor GGZinstellingen en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

1. Nederlandse Obesitas Kliniek en het Rode Kruis Ziekenhuis

1. Nederlandse Obesitas Kliniek en het Rode Kruis Ziekenhuis 2 1. Nederlandse Obesitas Kliniek en het Rode Kruis Ziekenhuis Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben obesitas en komen in aanmerking voor behandeling. Het Rode Kruis ziekenhuis en de Nederlandse Obesitas

Nadere informatie

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw.

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw. 2012095565 DE UITVOERING VAN ARTIKEL 2.6 lid 7 Bzv In het bijgevoegde standpunt legt CVZ artikel 2.6 lid 7 Bzv uit. Op 1 januari 2012 is de omschrijving van de prestatie 'dieetadvisering' in het Besluit

Nadere informatie

Veel gestelde vragen waardegericht inkopen van staaroperaties

Veel gestelde vragen waardegericht inkopen van staaroperaties Veel gestelde vragen waardegericht inkopen van staaroperaties Bij elke vraag staat tussen haakjes op welke datum deze vraag aan dit document is toegevoegd. Categorie Vraag Antwoord 1.4 Stimuleren innovaties

Nadere informatie

Maagoperaties bij ernstig overgewicht

Maagoperaties bij ernstig overgewicht CHIRURGIE Maagoperaties bij ernstig overgewicht BEHANDELING Maagoperaties bij ernstig overgewicht U hebt deze folder meegekregen omdat u erover denkt een maagoperatie te ondergaan om uw overgewicht te

Nadere informatie

Operatie geslaagd! Patiënt tevreden?

Operatie geslaagd! Patiënt tevreden? Operatie geslaagd! Patiënt tevreden? Gerbrand van Hout klinisch psycholoog waarom zoveel bariatrische ingrepen? omdat het aantal morbide obese patienten toeneemt de vraag groter is dan het aanbod het effect

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Centrum Over Gewicht

Patiënteninformatie. Centrum Over Gewicht Patiënteninformatie Centrum Over Gewicht 1. Centrum Over Gewicht Een multidisciplinaire aanpak voor overgewicht en obesitas Heelkundig en conservatief programma Behandeling op maat Begeleide opvolging

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Bariatrische chirurgie 2016: Operatieve details. Ruben Schouten Chirurg Huisartsen onderwijs

Bariatrische chirurgie 2016: Operatieve details. Ruben Schouten Chirurg Huisartsen onderwijs Bariatrische chirurgie 2016: Operatieve details Ruben Schouten Chirurg Huisartsen onderwijs Waar gaat het over? Niet over mensen die een beetje te dik zijn. maar over mensen die extreem en gevaarlijk overgewicht

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2017. Samengesteld op 30 maart 2016. Medisch specialistische zorg

Zorginkoopbeleid 2017. Samengesteld op 30 maart 2016. Medisch specialistische zorg Zorginkoopbeleid 2017 Samengesteld op 30 maart 2016 Medisch specialistische zorg Wat vindt u in het zorginkoopbeleid Medisch specialistische zorg 2017? 1 Zorginkoopbeleid... 2 1.1 Kwaliteitsbeleid... 2

Nadere informatie

1. Nederlandse Obesitas Kliniek

1. Nederlandse Obesitas Kliniek 2 1. Nederlandse Obesitas Kliniek Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben obesitas en komen in aanmerking voor behandeling. De Nederlandse Obesitas Kliniek is al meer dan 15 jaar toonaangevend in de behandeling

Nadere informatie

Toelichting sterscores op Vergelijk en Kies. November 2014

Toelichting sterscores op Vergelijk en Kies. November 2014 Toelichting sterscores op Vergelijk en Kies November 2014 Kwaliteit zichtbaar in vergelijk & Kies VGZ kiest voor kwaliteit van zorg voor haar klanten. We bieden goede zorg voor een scherpe prijs. Want

Nadere informatie

voor goede zorg zorg je samen

voor goede zorg zorg je samen Op weg naar de beste balans tussen medisch inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten Een toelichting op het inkoopbeleid ziekenhuiszorg 2015 van Coöperatie VGZ voor goede zorg zorg je samen Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting Samenvatting Binnen het domein van hart- en vaatziekten is een bypassoperatie de meest uitgevoerde chirurgische ingreep. Omdat bij een hartoperatie het borstbeen wordt doorgesneden en er meestal

Nadere informatie

Behandelmogelijkheden

Behandelmogelijkheden OBESITAS CENTRUM Behandelmogelijkheden Bariatrische chirurgie Samen op weg naar een gelukkig gewicht INHOUD Met deze folder informeren we over de verschillende behandelmogelijkheden in het Obesitas Centrum

Nadere informatie

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Rapport Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Selectie van gecontracteerde zorgaanbieders februari 2017 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Wat is een polis met beperkende

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Dikkedarmkanker is een groot gezondheidsprobleem in Nederland. Het is de derde meest voorkomende vorm van kanker bij mannen en de tweede meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. In 2008

Nadere informatie

Sciatica MED Trial resultaten na 1 jaar

Sciatica MED Trial resultaten na 1 jaar Sciatica MED Trial resultaten na 1 jaar Micro endoscopische operatie (buisjesmethode) voor lage rughernia minder effectief U doet mee aan de Sciatica MED Trial, het doelmatigheidsonderzoek naar de behandeling

Nadere informatie

Kwaliteitsnormen voor orthopedische zorg. Versie 3.1

Kwaliteitsnormen voor orthopedische zorg. Versie 3.1 Kwaliteitsnormen voor orthopedische zorg Versie 3.1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Doel...3 1.3 Totstandkoming...3 1.4 Leeswijzer...4 1.5 Onderhoud...4 2. Algemene normen voor orthopedische

Nadere informatie

Maagverkleining vergt veel ervaring

Maagverkleining vergt veel ervaring onderzoek beeld: Corbis Centralisatie verlaagt mortaliteit bij bariatrische chirurgie Maagverkleining vergt veel ervaring dr. Maurits de Brauw, chirurg, St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein/Utrecht dr.

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI) Factsheet en Heupprothese (LROI) - 12 november 2014 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale heupprothesen en kop-halsprothesen in de LROI

Nadere informatie

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014 Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen Versie juli 2014 VGZ kiest voor kwaliteit VGZ staat voor zorg van goede medische kwaliteit, die klantvriendelijk en

Nadere informatie

Prestatie-inkoop in de zorgsector

Prestatie-inkoop in de zorgsector Prestatie-inkoop in de zorgsector 6 februari NEVI zorgcongres Egmond aan Zee Erik van Raaij Peter Dohmen Introductie Achmea Zorginkoop Medisch specialistische zorg 92 ziekenhuizen 196 zelfstandige behandelcentra

Nadere informatie

Evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO) training voor patiënten. Ton Kuijpers, Epidemioloog

Evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO) training voor patiënten. Ton Kuijpers, Epidemioloog Evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO) training voor patiënten Ton Kuijpers, Epidemioloog Guru based medicine Inhoud Voorbeeld van een wetenschappelijk onderzoeksdesign (RCT) Mate van bewijs Conclusies

Nadere informatie

Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013

Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013 Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013 Perfectie Verschil in kwaliteit onvoldoende klinische data voor vergelijken uitkomsten Perfectie = klassieke

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Nederlandse Samenvatting 195 NEDERLANDSE SAMENVATTING DEEL I Evaluatie van de huidige literatuur De stijgende incidentie van slokdarmkanker zal naar verwachting continueren in

Nadere informatie

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Samenvatting R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

Samenvatting R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 SAMENVATTING 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 134 Type 2 diabetes is een veel voorkomende ziekte die een grote impact heeft op zowel degene waarbij

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI) Factsheet en Heupprothese (LROI) 9 september 2015 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale heupprothesen en kop-halsprothesen in de LROI

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2016. Beste zorg bij ernstige eetstoornissen Beste zorg bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2016. Beste zorg bij ernstige eetstoornissen Beste zorg bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2016 Beste zorg bij ernstige eetstoornissen Beste zorg bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen PZP 2015, definitief 1 Inhoudsopgave 1. Toelichting selectief

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie

212

212 212 Type 2 diabetes is een chronische aandoening, gekarakteriseerd door verhoogde glucosewaarden (hyperglycemie), die wereldwijd steeds vaker voorkomt (stijgende prevalentie) en geassocieerd is met vele

Nadere informatie

Bariatrische chirurgie bij kinderen en jeugdigen met ernstige obesitas

Bariatrische chirurgie bij kinderen en jeugdigen met ernstige obesitas Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Bariatrische chirurgie bij kinderen en jeugdigen met ernstige obesitas Onder bariatrische chirurgie vallen verschillende technieken, bijvoorbeeld verkleining of

Nadere informatie

Orbis Medisch Centrum te Sittard. Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Orbis Medisch Centrum te Sittard. Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport vervolgonderzoek leefstijlbegeleiding binnen het hartrevalidatieprogramma Orbis Medisch Centrum te Sittard Amsterdam,

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008)

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) Algemene informatie In dit rapport vindt U de resultaten van de kwaliteitsindicatoren voor borstkankertumoren van AZNikolaas. Hierbij

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Kwaliteit en de zorgverzekeraar. Seminar Kwaliteit van Zorg. Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis

Kwaliteit en de zorgverzekeraar. Seminar Kwaliteit van Zorg. Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis Kwaliteit en de zorgverzekeraar Seminar Kwaliteit van Zorg Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis 1 Missie zorgverzekeraars Zoals benoemd in de zorgverzekeringswet 2006 Kwalitatief goede, betaalbare en

Nadere informatie

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Factsheet NABON Breast Cancer Audit () [1.0.; 15-09-] Registratie gestart: 2011 Als algemene voorwaarde voor het meenemen van een patiënt in de berekening van de kwaliteitsindicatoren is gesteld dat ten

Nadere informatie

Waardegedreven zorginkoop. Darmkanker

Waardegedreven zorginkoop. Darmkanker Waardegedreven zorginkoop Darmkanker 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 CZ groep streeft naar waardegedreven 4 zorginkoop 1.2 Vier aspecten die waarde voor de patiënt 5 beschrijven 1.3 Omslag naar waardegedreven

Nadere informatie