Z4-d87 OPLEIDINGSBELEID. Deelnota. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directie Personeelszaken. Onderafdeling Vorming en Opleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Z4-d87 OPLEIDINGSBELEID. Deelnota. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directie Personeelszaken. Onderafdeling Vorming en Opleiding"

Transcriptie

1 Z4-d87 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Personeelszaken Deelnota OPLEIDINGSBELEID U OZ Onderafdeling Vorming en Opleiding november 1982

2 INHOUDSOPGAVE pagina VOORWOORD 1. INLEIDING 1.1. Spanningsvelden in het opleidingsbeleid 1.2. Het kader van deze nota 1.3. Doel van de nota 1.4. Karakter en opbouw van de nota 1.5. Enkele begrippen DE HUIDIGE SITUATIE 2.1. Inleiding 2.2. Bestaande werkzaamheden Het introduceren van nieuwe medewerkers Voorlichting geven en studie-advisering Het verstrekken van studiefaciliteiten Het inventariseren van opleidingsbehoeften Het opzetten en uitvoeren van cursussen Ontwikkelen en in stand houden deskundigheid van vormings'- en opleidingsmedewerkers Het evalueren en bijstellen van vormings- en oplei di ngsact ivi tei ten ONTWIKKELINGEN 3.1. Inleiding 3.2. Maatschappelijke ontwikkelingen 3.3. Invloed gedragswetenschappen 3.4. Verslechtering van de economische situatie 3.5. Het;"Rapport Vonhoff" UITGANGSPUNTEN VOOR HET OPLEIDINGSBELEID BIJ VERKEER EN WATERSTAAT 16

3 I pagina 5. DE VERDERE ONTWIKKELING VANjHET OPLEIDINGSBELEID Inleiding , Korte termijn Decentralisatie Evaluatie! Opleidingsbehoefte van de lagere echelons A. Nazorg Langere termijn Inventarisatie van de totale opleidingsbehoefte Confectie en maatwerk Kwaliteit en kwantiteit van de opleidingsfunctie 2k 5.3.^. Studiebegeleiding j De onderlinge afstemming vaiji het opleidingsbeleid 25 en het beleid betreffende organisatie De onderlinge afstemming vatti het opleidingsbeleid 27 en het beleid betreffende informatievoorziening Onderlinge afstemming van het opleidingsbeleid en 28 het loopbaanbeleid Participeren in bij- en omscholingsprojecten Emancipatiebeleid CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN f Conclusies i Aanbevelingen Kortere termijn Langere termijn PRIORITEITEN 32 BRONVERMELDING! 33

4 - 1 - VOORWOORD De voor u liggende nota is een nadere uitwerking van het onderdeel "Introductie, vorming, opleiding en training" van de Nota Personeelsbeleid. De Directie Personeelszaken streeft ernaar om, door het uitwerken van de verschillende facetten van het personeelswerk, meer zicht te bieden op de vormgeving van het beleid. De Deelnota Opleidingsbeleid is bestemd voor chefs en de verschillende personeelsfunctionarissen. Immers de chef draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het personeelsbeleid binnen zijn/haar dienst, waarbij de personeelsfunctionaris adviseert. De meer concrete uitvoering van de opleidingsactiviteiten bij de diensten van het ministerie zal in uitvoeringsnota's worden beschreven, zoals: - "Criteria en algemene richtlijnen voor de uitvoering van de Studiefaciliteitenregeling bij Verkeer en Waterstaat" (zgn. B-opleidi ngen); - "Criteria en algemene richtlijnen voor dienstopdrachten tot het volgen van (dienst)opleidingen" (zgn. A-opleidingen); - "Criteria en algemene richtlijnen voor de uitvoering van de Studiefaciliteitenregeling ten behoeve van academische studies". Ook op andere gebieden, zoals introductie, evaluatie van cursusact ivi tei ten e.d., zul len uitvoeringsnota's verschijnen. De bedoeling van deze deelnota is een verdere bijdrage tot de uitbouw van de opleidingsfunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te leveren. - INLEIDING -

5 -2- INLEIDING ^panjiijng^yelc^eji J_ n _ n 1: _ 0 ^'^.'il9 ' 3 ^.'JË Alvorens in deze nota het opleidingsbeleid te formuleren lijkt het juist op deze plaats het spanningsveld te beschrijven waarbinnen de uitvoering van vormings- en opleidipgsactiviteiten zich beweegt. Dit spanningsveld wordt gevormd door enerzijds het persoonlijk belang van het personeelslid en anderzijds! het belang van de organisatie. Dit wil echter niet zeggen dat de belangen altijd tegengesteld moeten zijn; zij kunnen ook in eikaars verlengde liggen. Het spanningsveld kan liggen: - in de persoon zelf. Regelmatig ontstaat bij degene die in aanmeri. king komt voor opleidingsactiviteiten weerstand. Deze weerstand is dan gericht tegjen het moeten volgen van een opleiding of het niet kunnen volgen; omdat het dienstbelang dat niet toelaat; - bij de chef. Hij vindt bijvoorbeeld dat hij een medewerker niet kan missen gedurende bepaalde tijd. Ook kan het echter zijn dat hij problemen ondervindt bij het motiveren en stimuleren van zijn medewerkers om deel te nemen aan vormings- en opleidingsactiviteiten; - bij de organisatie. Omdat verandering in een steeds sneller tempo toeneemt, is vorming en opleiding noodzakelijk. De problemen spitsen zich toe op een tekort aan opleidingsdeskundigheid en de relatief beperkte materiële middelen om medewerkers op te kunnen leiden. Tenslotte speelt de formatieruimte jnog een grote rol. In het bepalen van het aantal benodigde formatieplaatsen wordt nauwelijks rekening gehouden met het feit dat medewerkers een bepaald gedeelte van hun tijd besteden aan opleidingen. Bij de uitvoering van het opleidingsbeleid zal altijd met deze spanningsvelden rekening gehouden moeten worden. jhe_t J<ade_r vaji jteze_n ta. Een belangrijk uitgangspunt van deze nota is dat opleiding moet bijdragen aan: - de

6 -3- - de bevordering van de functionele kwaliteiten van het personeel alsmede van de kwaliteit van de organisatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het management; - de bevordering van het welbevinden en de ontplooiing van het personeel. "In dit kader dient opleiding bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zich, afhankelijk van de aard van de opleidingsactiviteit, te richten op: - het tegengaan of verminderen van de verkokering tussen de diensten en de dienstonderdelen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat; - het leveren van een bijdrage aan de vermaatschappelijking van de Verkeer-en-Waterstaat-organisatie; - het bevorderen van de mondigheid van de medewerkers; - het vergroten of aanvullen van kennis en inzichten nodig voor de uitoefening van de functie; - het aanleren, verbeteren van de sociale en/of functionele vaardigheden nodig voor de functievervulling; - het bevorderen van de veranderings-, samenwerkings- en leerbereidheid. Een tweede uitgangspunt is dat de eerste verantwoordelijkheid voor de opleiding van de ambtenaar ligt bij de ambtenaar zelf. De dienstleiding heeft in deze een eigen verantwoordelijkheid (zie hoofdstuk h). Pas in tweede instantie dragen de met de opleidingsfunctie belaste functionarissen een verantwoordelijkheid. Deze houdt in het zorg dragen voor een goede voorlichting, goede studie-adviezen en adequate opleid i ngsmogeli j kheden. De verantwoordelijkheid van de opleidingssector ligt dus in de "voorwaardenscheppende sfeer". Dit laatste is tevens het kader van deze nota. Hierbij sluit aan het derde uitgangspunt. ledere dienst van het ministerie is zelf verantwoordelijk voor het eigen opleidingsbeleid. De Directie Personeelszaken heeft ten aanzien daarvan een coördinerende, stimulerende, adviserende, ondersteunende en gedeeltelijk uitvoerende taak. In deze heeft de Directie Personeelszaken een speciale verantwoordelijkheid voor de verzorging en de bewaking van de tussen de diensten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bestaande gemeenschappelijke belangen en behoeften op het gebied van de opleiding - van -

7 -kvan het personeel. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: - het bevorderen van de beleidsontwikkeling ten aanzien van vorming en opleiding binnen het ministerie; - het bevorderen van de eenheid van het opleidingsbeleid; - het bevorderen van het tot stand komen van voorwaarden (bijv. financieel, formatief, opleidingsdeskundigheid) voor de uitvoering van het opleidingsbeleid; - de uitvoering van het beleid, dan wel ondersteuning bij de uitvoering van het beleid. In de Nota Personeelsbeleid (pagina 28) worden opleidingsactiviteiten als volgt omschreven: "Introductie, vorming, opleiding en training vormen niet op zichzelf staande activiteiten, maar maken deel uit van een geïntegreerd personeelsbeleid. Wordt daarmee enerzijds getracht de medewerkers beter toe te rusten voor hun huidige en toekomstige taakuitoefening anderzijds gaat het ook om algemene ontwikkeling, waarbij het belang van de ambtenaar meer persoonlijk wordt gediend. Dit alles tegen de achtergrond van het streven naar het verkrijgen van Ivoldoende bekwaam personeel voor nu en in de toekomst en tevens het bewerkstel1igen van arbeidsvoldoening van het personeel. Introductie, vorming, opleiding en training van personeel dienen enerzijds gericht te zijn op de behoeften van de medewerkers, anderzijds op de vereisten van de organisatie. Deze activiteiten die elk op een geëigende wijze daartoe bijdragen, kunnen hun startpunt vinden, zowel bij de medewerker als bij een organisatieonderdeel." Zulk een beleid wordt noodzakelijker naarmate de ontwikkelingen binnen en buiten het ministerie dynamischer worden, waardoor verworven kennis en vaardigheden snel verouderen en een groter beroep wordt gedaan op het (re) organiserend en vernieuwend vermogen van de organisatie. Karakter_en_o bouw_yan_de_nota De nota gaat in de eerste plaats over opleidingsbeleid en over de voorwaarden om dat beleid te kunnen realiseren. Vanuit de huidige taken van vorming en opleiding in de bestaande situatie wordt na de beschrijving van een aantal in gang zijnde en te verwachten ontwikkelingen een toekomstgerichte beleidsvisie ontwikkeld. Het betreft het opleidingsbeleid - op -

8 -5- op zowel korte als langere termijn. "Ter afsluiting van deze nota worden prioriteiten aangegeven voor de uitvoering van het opleidingsbeleid" ÉOBflf-^ëSüiBPÊD Met "een opleidingsbeleid" wordt in deze nota bedoeld een geheel van uitgewerkte ideeën over: - uitgangspunten ten aanzien van een opleidingsbeleid; - gewenste opleidingsmogelijkheden voor te onderscheiden doelgroepen bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat; - het scheppen van opleidingsmogel i jkheden; - middelen waarmee, wegen waarlangs en (rand)voorwaarden waaronder van de huidige in de gewenste situatie ten aanzien van de opleidingsmogelijkheden gekomen kan worden, en - te maken keuzen ten aanzien van de periode waarover, de volgorde waarin en de wijze waarop inhoud moet worden gegeven aan verschillende activiteiten om de doelen te bereiken De opleidingsfunctie in ruime zin houdt onder meer in: - het peilen van opleidingsbehoeften; - het bepalen van opleidingsdoelstellingen; - de planning, programmering en budgettering van opleidingdactiviteiten; - het beheer over en de administratie van de uitvoering van opleidingsactivitei ten; - het (doen) uitvoeren van opleidingsactiviteiten (incl. de follow-up); - de evaluatie van opleidingsactiviteiten; - het geven van voorlichting en studie-adviezen; - het bevorderen van de studiezin; - het verstrekken van studiefaciliteiten, en - (ter ondersteuning van bovengenoemde activiteiten) het documenteren van diverse soorten gegevens Onder "opleiding" wordt verstaan het - al dan niet door middel van cursorische activiteiten - bewust en gericht op gang brengen en begeleiden van leerprocessen c.q. het structureren van leersituaties teneinde verandering te brengen in de kennis ("scholing"), vaardigheden ("training"), en houdingen ("vorming"), alsmede het daaruit voortvloeiende gedrag van individuen, groepen en/of organisaties. Dit moet worden gezien tegen de achtergrond van het genoemde in punt DE -

9 DE HUIDIGE SITUATIE 2.1. JDlëidiQg Binnen het personeelswerk wordt van oudsher een aantal traditionele vormings- en opleidingstaken vervuld. Deze taken omvatten: - het introduceren van nieuwe medewerkers; - het geven van voorlichting over opleidingsmogelijkheden en het geven van studie-adviezen; - het opzetten en uitvoeren van opleidingsactiviteiten; - het verstrekken van studiefaciliteiten. De algemene doelstelling van het opleidingsbeleid zoals vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken, luidde: "bevordering van de studiezin der ambtenaren". Daarbij gold als algemene voorwaarde dat het dienstbelang hierbij moest zijn gebaat. Sinds 1 juni 1978 gelden nieuwe richtlijnen waarin ook de ontplooiingsmogelijkheden en het welbevinden tot de doelstelling van het beleid worden gerekend. Daarmee is het accent binnen het taakgebied verschoven van overwegend beheersmatige werkzaamheden naar steeds meer begeleidende werkzaamheden. Hieronder volgt een verdere uiteenzetting van de huidige vormings- en opleidingstaken ëstaande_werkzaamheden Naast de in 2.1 genoemde traditionele taken worden nog de volgende activiteiten uitgevoerd: - inventariseren van opleidingsbeheoeften; - het in het kader van de nazorg begeleiden van medewerkers en werkeenheden in hun dagelijks werk; - het evalueren en bijstellen van vormings- en opleidingsactiviteiten; - het ontwikkelen van de deskundigheid van vormings- en opleidingsmedewerkers Het introduceren van nieuwe medewerkers Introductie heeft tot doel de nieuwe medewerker: - wegwijs te maken in zijn/haar nieuwe werkomgeving (kennis te laten maken met collega's en chefs, inzicht te geven in taak en plaats binnen de organisatie en de taak van de organisatie in zijn geheel); - zicht te geven op zijn rechten en plichten; - te

10 -7- - te laten kennisnemen van de verschillende instanties welke vanuit het oogpunt van personeelszorg/-begeleiding binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat werkzaam zijn (o.a. bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, dienstcommissies etc). Introductie van nieuwe medewerkers gebeurt bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op verschillende niveaus. a. Departementaal worden maandelijks introductiebijeenkomsten georganiseerd. Wanneer een dienst over een eigen personeelsafdeling beschikt, worden deze algemene introducties door de dienst verzorgd. b. Het introduceren van medewerkers in de functie vraagt veel aandacht. Bij sommige diensten wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde mentorensysteem. Dit houdt in dat nieuwe medewerkers worden ingewerkt door ervaren collega's. c. Voor de nieuw in dienst getreden hogere functionarissen voor wie het, gezien hun opleiding, te verwachten is dat zij in de toekomst op leidinggevende functies terecht zullen komen, zijn introductieactiviteiten ontwikkeld. Met name is dit de departementale Oriëntatie-cursus voor Hogere Functionarissen (OHF). d. Voor de hoogste leidinggevende functionarissen wordt een speciaal introductieprogramma ontwikkeld. De punten c en d zijn met name bedoeld om te voorkomen dat toekomstige leidinggevende functionarissen uitsluitend de taken en belangen van de eigen dienst in het oog houden en die van het ministerie in zijn geheel te weinig zien. Ook wordt door nieuwe hogere functionarissen van het Ministerie deelgenomen aan een interdepartementale introductiecursus Voorlichting geven en studie-advisering a. Een goede documentatie is voor de uitvoering van voorlichtingstaken onmisbaar. Deze documentatie omvat: - gegevens over vormings- en op leidingsmoge 1ijkheden zoals naslagwerken, folders, brochures en ander voorlichtingsmateriaal van diverse opleidngsinstituten; - gegevens over de kwaliteit van de opleiding en diploma's, afkomstig van een aantal grote bedrijven in Nederland en het Ministerie van - Onderwijs

11 -8- Onderwijs en Wetenschappen. (De zogenaamde DEEO-map, d.w.z. documentatie en evaluatie van externe opleidingen); - gegevens over opleidingsinstituten binnen de rijksoverheid. Aleen verzamelen van documentatie is zinloos. Er moet tevens worden gezorgd voor gerichte voorlichting aan de diensten. b. Deze voo.rl ienting wordt verstrekt: - op verzoek; - bij het periodiek overleg met de vormings- en opleidingsfunctionarissen; - door het periodiek toezenden van programma's van de opleidingsinstituten, al dan niet vergezeld van een aanschrijving aan de hoofden van dienst, waarin de procedure van aanmelding wordt geregeld. Het verstrekken van studiefaciliteiten Sinds de rondzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken (februari 195*0 zijn er twee mogelijkheden: a. aanspraak op 100% vergoeding van kosten en eventueel studietijd tijdens diensturen; b. aanspraak op 50% vergoeding van kosten en incidenteel studieverlof. Met de invoering van de "Studiefaciliteitenregeling Rijksoverheid" (1 juni 1978) wordt meer dan vroeger een grotere nadruk gelegd op het persoonlijk belang van de ambtenaar (ontplooiing en welbevinden). De toepassing van deze rijksregeling is voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgewerkt in een aparte nota "Criteria en Algemene Richtlijnen voor de uitvoering van de Studiefaciliteitenregeling Verkeer en Waterstaat". Het inventariseren van opleidingsbehoeften Het behoeftenonderzoek heeft een tweeledige functie: - het stimuleren van ontplooiingsmogelijkheden van de individuele medewerker. Latente behoeften aan opleiding en vorming kunnen in gerichte gesprekken ( zowel persoonsgerichte als groepsgerichte ) duidelijk worden gemaakt. Deze functie richt zich vooral op het begeleidingsaspect; - het verkrijgen van een beeld voor het nodige budget. Hier ligt de nadruk op het beheersaspect. - De -

12 -9- De resultaten van het persoonsgerichte en functiegerichte onderzoek monden uit in een opleidingsvraag waar mogelijk gekoppeld aan loopbaanplannen. Deze opleidi ngsvraag kan zowel een individuele als een collectieve strekking hebben Het opzetten en uitvoeren van cursussen Vorming en opleiding bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vindt plaats op een groot aantal gebieden. Om enige ordening aan te brengen worden de volgende categorieën van opleidingen onderscheiden: a. managementontwikkeling; b. vakgerichte opleidingen, gericht op de apparaatszorg; c. vakgerichte opleidingen, n iet gericht op de apparaatszorg; d. algemene opleidingen en basisvaardigheden. ad a. Een voorwaarde voor een goede taakvervulling èn een goed arbeidsklimaat is een goed functionerend management. De kwaliteit van een arbeidsorganisatie wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de leiding. Het huidige management heeft het leiding geven veelal geleerd in de praktijk door met vallen en opstaan wijs te worden. Steeds meer gaat men het ontbreken van een gerichte opleiding en begeleiding op het gebied van leiding geven als een pijnlijk gemis ervaren. Binnen het opleidingsbeleid neemt daarom managementontwikkeling een zeer belangrijke plaats in. Het doel van managementontwikkeling is: "het verbeteren van het functioneren van de leidinggevenden op alle niveaus binnen Verkeer en Waterstaat, het verhogen van de kwaliteit van de werkorganisatie". Om dit doel te bereiken is een systematische aanpak gekozen welke door de topleiding (van het ministerie en de diensten) wordt gedragen. Een start voor een meer beleidsmatige aanpak van managementontwikkel ing is gemaakt op 11 november 1976 in een vergadering van de secretaris-generaal met de diensthoofden. In deze vergadering werd benadrukt, dat managementontwikkeling als een belangrijk deel van het totale beleid moet worden beschouwd. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt dan ook gedragen door een coördinatiegroep, die wordt voorgezeten door de secretaris-generaal en waarvan vertegenwoordigers van de hoogste niveaus (de "top") de leden vormen. De dagelijkse uitvoering van het beleid is - opgedragen -

13 opgedragen aan de Kerngroep Management Ontwikkeling van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarin medewerkers van de Directie Personeelszaken, de Directie Organisatie en Automatisering, de Afdeling Personeel en de Afdeling Organisatie, beide van Rijkswaterstaat, zitting hebben. Op dit moment is er sprake van een toenemende aandacht voor begeleidende activiteiten in de werksituatie naast de blijvende aandacht voor de cursorische activiteiten. Op de langere duur loopt - naar verwachting - managementontwikkeling over in organisatie-ontwikkeling. Hieronder wordt verstaan een doorlopende, systematische en planmatige verandering van totale diensten (of dienstonderdelen), begeleid door veranderingsdeskundigen en/of organisatie-adviseurs. Daarbij zullen, in het verlengde van het managementontwikkelingsbeleid doelstellingen, personeelsomvang, besluitvormingsprocessen, procedures etc. direct aan de orde komen. Managementontwikkeling beperkt zich tot bestaande organisaties. Het gaat in eerste instantie om het verbeteren van het eigen functioneren van de manager en niet om de verandering van organisatorische randvoorwaarden. Overigens kan dit laatste wel een uitvloeisel zijn van managementontwikkel ingsprogramma's. Organisatie-ontwikkeling kenmerkt zich door activiteiten die het probleemoplossend vermogen van de organisatie moeten vergroten. Deze activiteiten zijn permanent en systematisch. Op het ogenblik worden de volgende activiteiten uitgevoerd: - deelname door Verkeer en Waterstaat samen met het Rijks Opleidings Instituut (R0I) en andere departementen in het Project Management Leergang voonde Overheid (MLO). De MLO is bestemd voor het hoger en topkader en wordt georganiseerd en uitgevoerd door de Stichting Bedrijfskunde (SBK); - Management Leergang VeWa (MLV). De MLV is evenals de MLO bestemd voor het hogere kader van VeWa. Dit project wordt in samenwerking met de SBK georganiseerd en uitgevoerd; - Basis Opleiding Management (BOM).;Deze opleiding heeft als doelgroep het middenkader van VeWa en wordt geheel in eigen beheer georganiseerd en uitgevoerd; Management

14 Management Leergang Rijksluchtvaartdienst (MLR). De Rijksluchtvaartdienst (RLD) is één van de twee "pilot-diensten" voor managementontwikkeling en heeft een eigen managementleergang (de MLR) ontwikkeld afgestemd op de behoeften van de RLD. Deze opleiding is bestemd voor de leidinggevende niveaus onder de directeuren. De MLR is een dienstgerichte opleiding, ontwikkeld in samenspraak met en onder auspiciën van de Werkgroep MO van de RLD. - Middenkaderopleiding Rijksluchtvaartdienst (MKO). De MKO richt zich op het middenkader van de RLD; - Kaderopleiding (KO). De KO is bestemd voor het lager kader en zal veelal dienstgericht worden gegeven; - begeleiding bij het effectueren van het geleerde in de werksituatie (follow up-activiteiten in het kader van de nazorg). Naast deelname aan de interne opleidingsactiviteiten worden door de leidinggevenden binnen Verkeer en Waterstaat veel cursussen gevolgd georganiseerd door externe instituten, waaronder het Rijks Opleidings Instituut. Deze opleidingsactiviteiten richten zich voornamelijk op beleid en instrumenthantering (managementtechnieken). ad b. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van het Rijks Opleidings Instituut (ROl). Cursussen die door Verkeer en Waterstaat zelf worden opgezet en uitgevoerd zijn: - Oriëntatiecursus Middelbare Ambtenaren Personeelswerk (OPM) Het programma is gevuld met diverse inleidingen door interne vakdocenten. De organisatie en de begeleiding is een taak van Vorming en Opleiding; - instructiecursus voor interne vakdocenten; - Professionaliseringsprogramma ten behoeve van interne begeleiders/trainers (PLV). Deze wordt uitgevoerd in samenwerking met de Directie Organisatie en Automatisering en de SBK; - begeleiding docenten Post- en Archiefzaken; - begeleiding van medewerkers PAZ-VeWa die een SOD-studie volgen d.m.v. theoretische lessen. - Deze -

15 ad c. Deze functie-opleidingen worden als regel verzorgd door de diensten waarin de functies worden vervuld. Enkele voorbeelden zijn: - de opleiding tot loods bij DGSM; - de opleiding tot waterstaatkundig ambtenaar bij de RWS; - de opleiding tot scheepvaartmeester bij de RWS; - de opleiding tot luchtverkeersleider bij de RLD; - de diverse vakgerichte opleidingen bij het KNMI. ad d. Deze opleidingen hebben over het algemeen een vormend karakter en/of zijn gericht op het aanleren van een aantal basisvaardigheden: - algemene introductie; - oriëntatiecursus voor hogere functionarissen. Tot voor kort de IJA (Introductiecursus voor Jonge Academici); - oriëntatiecursus RDW, Afdeling D; - cursus Taalvaardigheid; - Functioneren in Tweegesprekken voor Niet-leidinggevenden (FIT); - cursus Algemene Vorming Ambtenaren (AVA); - opleidingsprogramma voor administratieve ambtenaren. Dit project is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting ECABO (Economisch Administratief Beroepsonderwijs) Ontwikkelen en in stand houden deskundigheid van vormings- en op 1 e i d i ngsmedewerke rs Hiertoe behoort het deelnemen aan inter- en intradepartementale contacten op het vakgebied, studiebijeenkomsten en het verrichten van literatuurstudie etc. Daarnaast wordt deelgenomen aan zowel interne als externe opleidingsactiviteiten gericht op een verdere professionalisering Het evalueren en bijstellen van vormings- en op.leidingsact ivi tei ten Dit gebeurt nog niet erg gestructureerd. Er wordt geprobeerd om regelmatig de werkelijke situatie te toetsen aan de doelen van het opleidingsbeleid en aan de daarvan afgeleide doelen voor de deelactiviteiten die hierboven zijn geschetst. - ONTWIKKELINGEN -

16 ONTWIKKELINGEN 3.1. iq]?id[ng Binnen de hoofdtaken van Vorming en Opleiding - zo werd al opgemerkt - valt een verschuiving te zien van beheersmatige werkzaamheden naar meer zorg- en begeleidingsgerichte activiteiten. Om die verschuiving goed te kunnen begrijpen is het nodig om heel in het kort in te gaan op: a. enkele maatschappelijke ontwikkelingen; b. de invloed van de gedragswetenschappen op de leermethoden bij volwassenenonderw ijs. Voor het opleidingsbeleid heeft dit geleid tot een aantal spelregels en uitgangspunten die de stijl van werken bepalen; c. verslechtering van de economische situatie; d. het Rapport Vonhoff Maatschap_ge^ 2ke_ontw j<kel_ ngen Van belang voor het opleidingsbeleid zijn de volgende ontwikkelingen: - de entree van steeds meer hoger opgeleiden in het arbeidsproces; - invoering van nieuwe technieken en systemen, bijvoorbeeld de automatische informatieverwerking; - wijziging in talloze vakgebieden als gevolg van verdergaande specialisatie; - het mondiger worden van het personeel; - veranderende procedures van besluitvorming en informatieverstrekking zoals de instelling van dienstcommissies(-nieuwe stijl) de opkomst van het werkoverleg, project- en matrixorganisaties; - veranderende houding betreffende het recht op informatie; - andere vormen van leiding geven, waarbij grotere aandacht voor inspraak van medewerkers en de noodzaak tot verbetering van de sociale vaardigheden (samenwerken, conflicthantering, vergaderen, planmatig werken, etc); - veranderende waarden, normen en opvattingen t.o.v. de positie en de rolverdeling tussen mannen en vrouwen in de samenleving (emancipatie). Al deze en ook niet genoemde veranderingen vragen om aanpassing en vernieuwing van mens en organisatie en om aanpassing van het opleidingsbeleid. Aanpassing en vernieuwing brengen echter onvermijdelijk weerstand mede. - Deze

17 Deze weerstand wordt mede veroorzaakt door onzekerheid. Gedeeltelijk kan onzekerheid worden weggenomen door goede informatie, waardoor een beter inzicht ontstaat in de noodzaak en de gevolgen van veranderingen. Daarom zal opleiding mensen moeten helpen kennis en inzicht te verwerven en vaardigheden te leren om met onzekerheden om te kunnen gaan. iqyl2f!d_9 2^a95^ëtËüschaggen De gedragswetenschappen hebben invloed op de wijze van omgang met volwassenen om tot het hoogste leerrendement te komen en daarmee samenhangend op de te gebruiken methoden en leermiddelen. Eén van de gevolgen van die invloeden is dat naast de behoefte van de organisatie ook die van de cursist in het leerproces centraal is komen te staan. De begeleider gaat uit van zowel de behoeften van de cursisten als die van de organisatie. Het is mogelijk dat onder de door de betrokkenen geformuleerde leerbehoeften andere behoeften schuilgaan. Het is de taak van de begeleider om te helpen die onderliggende behoefte zichtbaar te maken. Als niet van duidelijke behoeften uitgegaan wordt, kan van de nodige gedragsverandering nauwelijks sprake zijn. Het overdragen van kennis alleen is niet altijd voldoende. Cursisten kunnen met behulp van oefeningen leren van het maken van fouten door henzelf en van die van anderen. Deze fouten hebben dan geen gevolgen voor dat deel van de organisatie waarin zij functioneren (in vakjargon: het scheppen van een beschermde leersituatie). Deze leersituatie kenmerkt zich ook daardoor dat nooit informatie naar buiten zal worden gegeven over het gedrag van cursisten tijdens het leren. Zij kunnen fouten maken en kritiek uiten in een "vrij leerklimaat" zonder dat dit gevolgen voor hun werksituatie heeft. Verslechter ing_van de economjsche_sjtuatje Dit zal in de komende jaren leiden tot een sterk beroep op de overheid om adequaat 'm te spelen op het proces van vermindering van welvaart en de daardoor toenemende druk op de overheidsuitgaven waardoor steeds vaker prioriteiten worden verlegd. Dezelfde of gewijzigde taken zullen met minder middelen moeten worden uitgevoerd maar wel met eenzelfde of hoger rendement. Dit veronderstelt een verandering in houding van de ambtenaar. Ook kunnen her- en bijscholing een gevolg zijn. - Opleiding

18 Opleiding en vorming kunnen ertoe bijdragen dat mensen en organisaties doelmatiger, doeltreffender en meer gemotiveerd gaan werken waardoor de doelen, waarvoor de organisatie staat, met minder kosten worden bereikt en/of meer doelen - respectievelijk doelen in meerdere mate - worden bereikt bij gelijkblijvende kosten yêtjjrapgor^yonhoff" In december 1980 verscheen het rapport nummer 3 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (kortweg het Rapport Vonhoff). Hierin wordt een advies uitgebracht over de organisatie van de rijksdienst. Handhaving en bevordering van de deskundigheid van het ambtelijk personeel is een van de grondvoorwaarden voor vele van de in dit rapport aangegeven aanbevelingen. Opleiding en vorming hebben een belangrijke ondersteunende functie bij de indiensttreding van nieuwe medewerkers, bij hun vordering in de ambtelijke loopbaan, bij overplaatsing, bij reorganisatie en bij de introductie van nieuwere inzichten en processen. Het rapport vestigt op een aantal punten speciaal de aandacht: - als één van de knelpunten wordt gezien de "onvolkomen manier van leiding geven en meer in het algemeen de aandacht voor het management"; - gewenst is een betere opleiding van de wetgevingsambtenaren, en een versterking van de vorming en opleiding van personeelsfunctionarissen, met name de personeelsconsulenten; - op het gebied van organisatieverandering is een grotere deskundigheid van belang. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen personeels- en organisatiemedewerkers een vereiste. Deze samenwerking kan gestimuleerd worden door gezamenlijke opleidingen voor medewerkers uit beide sectoren. - UITGANGSPUNTEN -

19 UITGANGSPUNTEN VOOR HET OPLEIDINGSBELEID BIJ VERKEER EN WATERSTAAT In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor het opleidingsbeleid bij Verkeer en Waterstaat geformuleerd. Deze uitgangspunten te zamen vormen de visie van waaruit vorming en opleiding gestalte krijgen, De uitgangspunten zijn: - het opleidingsbeleid dient bij te dragen aan en moet afgestemd zijn op de doelstel 1ingen van zowel het personeelsbeleid als het beleid betreffende organisatie en informatievoorziening. Dit voor zover die doelstellingen de capaciteiten en het welbevinden van medewerkers en de kwaliteit van de organisatie en het management betreffen; - de primaire verantwoordelijkheid voor de opleiding van de ambtenaar ligt bij de ambtenaar zelf (het initiatief nemen tot èn het volgen van de opleiding). Ook de dienstleiding heeft hierbij een verantwoordelijkheid (voorwaarden scheppen, stimuleren, motiveren en waar nodig voor een goede uitoefening van de functie zelf initiatieven nemen naar de ambtenaar); - de Directie Personeelszaken is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en formulering van het opleidingsbeleid dat in samenspraak met de diensten tot stand komt. De uitvoering van het opleidingsbeleid dient zoveel mogelijk bij de diensten zelf te liggen; - het opleidingsbeleid dient zich te richten op alle ambtenaren. Opleiding stelt zich mede tot doel een bijdrage te leveren aan de emancipatie van vrouw en man, lagere en hogere ambtenaren, minderheden en meerderheid; - deelname aan vorming en opleiding geschiedt bij voorkeur op basis van vrijwi11igheid. Het volgen van opleidingsactiviteiten kan als functie-eis worden opgenomen in functiebeschrijvingen van individuele medewerkers. Een uitzondering hierop vormen programma's gericht op het persoonlijk functioneren; - de te hanteren didactische methoden zijn gericht op de eigen inbreng en de zelfwerkzaamheid van de deelnemers; - alle deelnemers aan opleidingsactiviteiten als ook de begeleiders, vakdocenten etc. participeren in een beschermd leerklimaat; opleid i tig

20 opleiding dient zowel het belang van de dienst als het belang van de individuele werknemer; - de nazorg in de werksituatie is een essentieel en onlosmakelijk deel van de opleidingsactiviteiten. - DE -

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Systeemvisie op Organisatie en Management

Systeemvisie op Organisatie en Management Systeemvisie op Organisatie en Management E.J. Mol 16 Mei 2012 1 Inhoudsopgave 1 SYSTEEMVISIE OP ORGANISATIE EN MANAGEMENT 2 1.1 De organisatie als open systeem.................. 2 1.2 De rol van de manager

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Regeling Opleiding & Ontwikkeling

Regeling Opleiding & Ontwikkeling Regeling Opleiding & Ontwikkeling HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleidingsbeleid en opleidingsplan 4 Vormgeven van het opleidingsbeleid 4 Vormgeven van

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

het project "Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs" in 2002

het project Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs in 2002 Accountantsdienst OCenW Servicegroep Cultuur en Apparaatskosten Bredewater 8 Postadres Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 31 55 Telefax (079) 323 39 20 Rapport over het project "Informatie-

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen Op grond van het bepaalde in artikel 6.6 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever in overeenstemming met het Lokaal Overleg nadere

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 11 januari 2005, kenmerk 6.4/2005000259, Stafgroep Personeel en Organisatie 1 Nummer 10

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE

RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE 1. Inleiding Het opleiden van medewerkers vormt een belangrijk middel om uw bedrijfsvoering te verbeteren. Onder andere met opleidingen, cursussen

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden) Het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden overwegende dat zich sinds de vaststelling van de geldende Organisatieverordening

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Basisgegevens. Algemene karakteristieken

Basisgegevens. Algemene karakteristieken Basisgegevens Functiebenaming: Beleidsmedewerker Dienstonderdeel/post: Ambassade Washington Functieniveau: 09 Aantal uren: Min/Max AO 2040 uur per week Formatieplaatsnr: bovenformatief (tijdelijke functie

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken Hoofd Financiën Als hoofd Financiën verantwoordelijk voor: de uitvoering van de financiële planning, het verwerken van de financiële gegevens en het rapporteren in de vereiste vorm en frequentie; de voortgang

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan!

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Trainen en opleiden Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Direct aan de slag met opleidingsplannen, modellen, fiscale regelingen voor scholingen, procedure EVC en opleidingscriteria Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Nota Personeelsbeleid

Nota Personeelsbeleid -/i 3.y é> ie Z7-f34 n f i. JJÏ'I Ministerie van Verkeer en Waterstaat Nota Personeelsbeleid //, -. ".- "- - 'i:v\ tl l*j..' '-W ' vi's h T:.- ü*i#:" ifl!ï 'C' ic '': e ' ''Tr:., \V 'fe-.'. ^ 1 % * r Inhoudsopgave

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING (M/V) voor 16 tot 24 uur per week

BELEIDSMEDEWERKER DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING (M/V) voor 16 tot 24 uur per week Interne en externe oproep Afdeling PO&O Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen, waarbij

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Het college van de gemeente Heusden; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, artikel 10, lid 2 van de Financiële Beheers- en Controleregeling en artikel

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie;

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie; Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 20531 Datum : 26 november 2013 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. R. de

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Nr.14.0008493 MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regio Gooi

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1985-1986 17317 Opleidingsbeleid bij de Rijksoverheid Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

SEGMENT. Opleidingsabonnement. Omgevingsrecht

SEGMENT. Opleidingsabonnement. Omgevingsrecht SEGMENT Opleidingsabonnement Omgevingsrecht 1 2 3 4 Het opleidingsabonnement van Segment Opleiden voor de nieuwe Omgevingswet De nieuwe Omgevingswet zorgt voor een duidelijke vraag naar nieuwe opleidingen.

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentendecaan Functiecode: 0401

Functieprofiel: Studentendecaan Functiecode: 0401 Functieprofiel: Studentendecaan Functiecode: 0401 Doel Vormgeven en uitvoeren van begeleiding en advisering van studenten, initiëren en opstellen van beleidsvoorstellen alsmede opstellen/actualiseren van

Nadere informatie

Ik als begeleider van de begeleiders. Keuzewerkwinkel inspiratiedag IJD Hasselt

Ik als begeleider van de begeleiders. Keuzewerkwinkel inspiratiedag IJD Hasselt Ik als begeleider van de begeleiders Keuzewerkwinkel inspiratiedag IJD Hasselt Ben ik de stuurder of de motivator van mijn begeleidingsploeg? Welke stijl van leiding geven, ligt in mijn natuur? Deze vragen

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Advies Nr. 52. Functie: Trainer/instructeur

Advies Nr. 52. Functie: Trainer/instructeur Advies Nr. 52 Functie: Trainer/instructeur In haar vergadering van 18 februari 1999 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van de heer H tegen de waardering van de organieke

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP Communicatieplan 1 1 Aan- en inleiding Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke deelname (participatie) te bevorderen, heeft het kabinet besloten de gemeentelijke middelen voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten. (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO)

Regeling Studiefaciliteiten. (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Regeling Studiefaciliteiten Categorie 1 nummer 4 (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle Advies Nr. 51 Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle In haar vergadering van 3 december 1998 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie