Z4-d87 OPLEIDINGSBELEID. Deelnota. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directie Personeelszaken. Onderafdeling Vorming en Opleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Z4-d87 OPLEIDINGSBELEID. Deelnota. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directie Personeelszaken. Onderafdeling Vorming en Opleiding"

Transcriptie

1 Z4-d87 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Personeelszaken Deelnota OPLEIDINGSBELEID U OZ Onderafdeling Vorming en Opleiding november 1982

2 INHOUDSOPGAVE pagina VOORWOORD 1. INLEIDING 1.1. Spanningsvelden in het opleidingsbeleid 1.2. Het kader van deze nota 1.3. Doel van de nota 1.4. Karakter en opbouw van de nota 1.5. Enkele begrippen DE HUIDIGE SITUATIE 2.1. Inleiding 2.2. Bestaande werkzaamheden Het introduceren van nieuwe medewerkers Voorlichting geven en studie-advisering Het verstrekken van studiefaciliteiten Het inventariseren van opleidingsbehoeften Het opzetten en uitvoeren van cursussen Ontwikkelen en in stand houden deskundigheid van vormings'- en opleidingsmedewerkers Het evalueren en bijstellen van vormings- en oplei di ngsact ivi tei ten ONTWIKKELINGEN 3.1. Inleiding 3.2. Maatschappelijke ontwikkelingen 3.3. Invloed gedragswetenschappen 3.4. Verslechtering van de economische situatie 3.5. Het;"Rapport Vonhoff" UITGANGSPUNTEN VOOR HET OPLEIDINGSBELEID BIJ VERKEER EN WATERSTAAT 16

3 I pagina 5. DE VERDERE ONTWIKKELING VANjHET OPLEIDINGSBELEID Inleiding , Korte termijn Decentralisatie Evaluatie! Opleidingsbehoefte van de lagere echelons A. Nazorg Langere termijn Inventarisatie van de totale opleidingsbehoefte Confectie en maatwerk Kwaliteit en kwantiteit van de opleidingsfunctie 2k 5.3.^. Studiebegeleiding j De onderlinge afstemming vaiji het opleidingsbeleid 25 en het beleid betreffende organisatie De onderlinge afstemming vatti het opleidingsbeleid 27 en het beleid betreffende informatievoorziening Onderlinge afstemming van het opleidingsbeleid en 28 het loopbaanbeleid Participeren in bij- en omscholingsprojecten Emancipatiebeleid CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN f Conclusies i Aanbevelingen Kortere termijn Langere termijn PRIORITEITEN 32 BRONVERMELDING! 33

4 - 1 - VOORWOORD De voor u liggende nota is een nadere uitwerking van het onderdeel "Introductie, vorming, opleiding en training" van de Nota Personeelsbeleid. De Directie Personeelszaken streeft ernaar om, door het uitwerken van de verschillende facetten van het personeelswerk, meer zicht te bieden op de vormgeving van het beleid. De Deelnota Opleidingsbeleid is bestemd voor chefs en de verschillende personeelsfunctionarissen. Immers de chef draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het personeelsbeleid binnen zijn/haar dienst, waarbij de personeelsfunctionaris adviseert. De meer concrete uitvoering van de opleidingsactiviteiten bij de diensten van het ministerie zal in uitvoeringsnota's worden beschreven, zoals: - "Criteria en algemene richtlijnen voor de uitvoering van de Studiefaciliteitenregeling bij Verkeer en Waterstaat" (zgn. B-opleidi ngen); - "Criteria en algemene richtlijnen voor dienstopdrachten tot het volgen van (dienst)opleidingen" (zgn. A-opleidingen); - "Criteria en algemene richtlijnen voor de uitvoering van de Studiefaciliteitenregeling ten behoeve van academische studies". Ook op andere gebieden, zoals introductie, evaluatie van cursusact ivi tei ten e.d., zul len uitvoeringsnota's verschijnen. De bedoeling van deze deelnota is een verdere bijdrage tot de uitbouw van de opleidingsfunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te leveren. - INLEIDING -

5 -2- INLEIDING ^panjiijng^yelc^eji J_ n _ n 1: _ 0 ^'^.'il9 ' 3 ^.'JË Alvorens in deze nota het opleidingsbeleid te formuleren lijkt het juist op deze plaats het spanningsveld te beschrijven waarbinnen de uitvoering van vormings- en opleidipgsactiviteiten zich beweegt. Dit spanningsveld wordt gevormd door enerzijds het persoonlijk belang van het personeelslid en anderzijds! het belang van de organisatie. Dit wil echter niet zeggen dat de belangen altijd tegengesteld moeten zijn; zij kunnen ook in eikaars verlengde liggen. Het spanningsveld kan liggen: - in de persoon zelf. Regelmatig ontstaat bij degene die in aanmeri. king komt voor opleidingsactiviteiten weerstand. Deze weerstand is dan gericht tegjen het moeten volgen van een opleiding of het niet kunnen volgen; omdat het dienstbelang dat niet toelaat; - bij de chef. Hij vindt bijvoorbeeld dat hij een medewerker niet kan missen gedurende bepaalde tijd. Ook kan het echter zijn dat hij problemen ondervindt bij het motiveren en stimuleren van zijn medewerkers om deel te nemen aan vormings- en opleidingsactiviteiten; - bij de organisatie. Omdat verandering in een steeds sneller tempo toeneemt, is vorming en opleiding noodzakelijk. De problemen spitsen zich toe op een tekort aan opleidingsdeskundigheid en de relatief beperkte materiële middelen om medewerkers op te kunnen leiden. Tenslotte speelt de formatieruimte jnog een grote rol. In het bepalen van het aantal benodigde formatieplaatsen wordt nauwelijks rekening gehouden met het feit dat medewerkers een bepaald gedeelte van hun tijd besteden aan opleidingen. Bij de uitvoering van het opleidingsbeleid zal altijd met deze spanningsvelden rekening gehouden moeten worden. jhe_t J<ade_r vaji jteze_n ta. Een belangrijk uitgangspunt van deze nota is dat opleiding moet bijdragen aan: - de

6 -3- - de bevordering van de functionele kwaliteiten van het personeel alsmede van de kwaliteit van de organisatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het management; - de bevordering van het welbevinden en de ontplooiing van het personeel. "In dit kader dient opleiding bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zich, afhankelijk van de aard van de opleidingsactiviteit, te richten op: - het tegengaan of verminderen van de verkokering tussen de diensten en de dienstonderdelen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat; - het leveren van een bijdrage aan de vermaatschappelijking van de Verkeer-en-Waterstaat-organisatie; - het bevorderen van de mondigheid van de medewerkers; - het vergroten of aanvullen van kennis en inzichten nodig voor de uitoefening van de functie; - het aanleren, verbeteren van de sociale en/of functionele vaardigheden nodig voor de functievervulling; - het bevorderen van de veranderings-, samenwerkings- en leerbereidheid. Een tweede uitgangspunt is dat de eerste verantwoordelijkheid voor de opleiding van de ambtenaar ligt bij de ambtenaar zelf. De dienstleiding heeft in deze een eigen verantwoordelijkheid (zie hoofdstuk h). Pas in tweede instantie dragen de met de opleidingsfunctie belaste functionarissen een verantwoordelijkheid. Deze houdt in het zorg dragen voor een goede voorlichting, goede studie-adviezen en adequate opleid i ngsmogeli j kheden. De verantwoordelijkheid van de opleidingssector ligt dus in de "voorwaardenscheppende sfeer". Dit laatste is tevens het kader van deze nota. Hierbij sluit aan het derde uitgangspunt. ledere dienst van het ministerie is zelf verantwoordelijk voor het eigen opleidingsbeleid. De Directie Personeelszaken heeft ten aanzien daarvan een coördinerende, stimulerende, adviserende, ondersteunende en gedeeltelijk uitvoerende taak. In deze heeft de Directie Personeelszaken een speciale verantwoordelijkheid voor de verzorging en de bewaking van de tussen de diensten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bestaande gemeenschappelijke belangen en behoeften op het gebied van de opleiding - van -

7 -kvan het personeel. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: - het bevorderen van de beleidsontwikkeling ten aanzien van vorming en opleiding binnen het ministerie; - het bevorderen van de eenheid van het opleidingsbeleid; - het bevorderen van het tot stand komen van voorwaarden (bijv. financieel, formatief, opleidingsdeskundigheid) voor de uitvoering van het opleidingsbeleid; - de uitvoering van het beleid, dan wel ondersteuning bij de uitvoering van het beleid. In de Nota Personeelsbeleid (pagina 28) worden opleidingsactiviteiten als volgt omschreven: "Introductie, vorming, opleiding en training vormen niet op zichzelf staande activiteiten, maar maken deel uit van een geïntegreerd personeelsbeleid. Wordt daarmee enerzijds getracht de medewerkers beter toe te rusten voor hun huidige en toekomstige taakuitoefening anderzijds gaat het ook om algemene ontwikkeling, waarbij het belang van de ambtenaar meer persoonlijk wordt gediend. Dit alles tegen de achtergrond van het streven naar het verkrijgen van Ivoldoende bekwaam personeel voor nu en in de toekomst en tevens het bewerkstel1igen van arbeidsvoldoening van het personeel. Introductie, vorming, opleiding en training van personeel dienen enerzijds gericht te zijn op de behoeften van de medewerkers, anderzijds op de vereisten van de organisatie. Deze activiteiten die elk op een geëigende wijze daartoe bijdragen, kunnen hun startpunt vinden, zowel bij de medewerker als bij een organisatieonderdeel." Zulk een beleid wordt noodzakelijker naarmate de ontwikkelingen binnen en buiten het ministerie dynamischer worden, waardoor verworven kennis en vaardigheden snel verouderen en een groter beroep wordt gedaan op het (re) organiserend en vernieuwend vermogen van de organisatie. Karakter_en_o bouw_yan_de_nota De nota gaat in de eerste plaats over opleidingsbeleid en over de voorwaarden om dat beleid te kunnen realiseren. Vanuit de huidige taken van vorming en opleiding in de bestaande situatie wordt na de beschrijving van een aantal in gang zijnde en te verwachten ontwikkelingen een toekomstgerichte beleidsvisie ontwikkeld. Het betreft het opleidingsbeleid - op -

8 -5- op zowel korte als langere termijn. "Ter afsluiting van deze nota worden prioriteiten aangegeven voor de uitvoering van het opleidingsbeleid" ÉOBflf-^ëSüiBPÊD Met "een opleidingsbeleid" wordt in deze nota bedoeld een geheel van uitgewerkte ideeën over: - uitgangspunten ten aanzien van een opleidingsbeleid; - gewenste opleidingsmogelijkheden voor te onderscheiden doelgroepen bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat; - het scheppen van opleidingsmogel i jkheden; - middelen waarmee, wegen waarlangs en (rand)voorwaarden waaronder van de huidige in de gewenste situatie ten aanzien van de opleidingsmogelijkheden gekomen kan worden, en - te maken keuzen ten aanzien van de periode waarover, de volgorde waarin en de wijze waarop inhoud moet worden gegeven aan verschillende activiteiten om de doelen te bereiken De opleidingsfunctie in ruime zin houdt onder meer in: - het peilen van opleidingsbehoeften; - het bepalen van opleidingsdoelstellingen; - de planning, programmering en budgettering van opleidingdactiviteiten; - het beheer over en de administratie van de uitvoering van opleidingsactivitei ten; - het (doen) uitvoeren van opleidingsactiviteiten (incl. de follow-up); - de evaluatie van opleidingsactiviteiten; - het geven van voorlichting en studie-adviezen; - het bevorderen van de studiezin; - het verstrekken van studiefaciliteiten, en - (ter ondersteuning van bovengenoemde activiteiten) het documenteren van diverse soorten gegevens Onder "opleiding" wordt verstaan het - al dan niet door middel van cursorische activiteiten - bewust en gericht op gang brengen en begeleiden van leerprocessen c.q. het structureren van leersituaties teneinde verandering te brengen in de kennis ("scholing"), vaardigheden ("training"), en houdingen ("vorming"), alsmede het daaruit voortvloeiende gedrag van individuen, groepen en/of organisaties. Dit moet worden gezien tegen de achtergrond van het genoemde in punt DE -

9 DE HUIDIGE SITUATIE 2.1. JDlëidiQg Binnen het personeelswerk wordt van oudsher een aantal traditionele vormings- en opleidingstaken vervuld. Deze taken omvatten: - het introduceren van nieuwe medewerkers; - het geven van voorlichting over opleidingsmogelijkheden en het geven van studie-adviezen; - het opzetten en uitvoeren van opleidingsactiviteiten; - het verstrekken van studiefaciliteiten. De algemene doelstelling van het opleidingsbeleid zoals vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken, luidde: "bevordering van de studiezin der ambtenaren". Daarbij gold als algemene voorwaarde dat het dienstbelang hierbij moest zijn gebaat. Sinds 1 juni 1978 gelden nieuwe richtlijnen waarin ook de ontplooiingsmogelijkheden en het welbevinden tot de doelstelling van het beleid worden gerekend. Daarmee is het accent binnen het taakgebied verschoven van overwegend beheersmatige werkzaamheden naar steeds meer begeleidende werkzaamheden. Hieronder volgt een verdere uiteenzetting van de huidige vormings- en opleidingstaken ëstaande_werkzaamheden Naast de in 2.1 genoemde traditionele taken worden nog de volgende activiteiten uitgevoerd: - inventariseren van opleidingsbeheoeften; - het in het kader van de nazorg begeleiden van medewerkers en werkeenheden in hun dagelijks werk; - het evalueren en bijstellen van vormings- en opleidingsactiviteiten; - het ontwikkelen van de deskundigheid van vormings- en opleidingsmedewerkers Het introduceren van nieuwe medewerkers Introductie heeft tot doel de nieuwe medewerker: - wegwijs te maken in zijn/haar nieuwe werkomgeving (kennis te laten maken met collega's en chefs, inzicht te geven in taak en plaats binnen de organisatie en de taak van de organisatie in zijn geheel); - zicht te geven op zijn rechten en plichten; - te

10 -7- - te laten kennisnemen van de verschillende instanties welke vanuit het oogpunt van personeelszorg/-begeleiding binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat werkzaam zijn (o.a. bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, dienstcommissies etc). Introductie van nieuwe medewerkers gebeurt bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op verschillende niveaus. a. Departementaal worden maandelijks introductiebijeenkomsten georganiseerd. Wanneer een dienst over een eigen personeelsafdeling beschikt, worden deze algemene introducties door de dienst verzorgd. b. Het introduceren van medewerkers in de functie vraagt veel aandacht. Bij sommige diensten wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde mentorensysteem. Dit houdt in dat nieuwe medewerkers worden ingewerkt door ervaren collega's. c. Voor de nieuw in dienst getreden hogere functionarissen voor wie het, gezien hun opleiding, te verwachten is dat zij in de toekomst op leidinggevende functies terecht zullen komen, zijn introductieactiviteiten ontwikkeld. Met name is dit de departementale Oriëntatie-cursus voor Hogere Functionarissen (OHF). d. Voor de hoogste leidinggevende functionarissen wordt een speciaal introductieprogramma ontwikkeld. De punten c en d zijn met name bedoeld om te voorkomen dat toekomstige leidinggevende functionarissen uitsluitend de taken en belangen van de eigen dienst in het oog houden en die van het ministerie in zijn geheel te weinig zien. Ook wordt door nieuwe hogere functionarissen van het Ministerie deelgenomen aan een interdepartementale introductiecursus Voorlichting geven en studie-advisering a. Een goede documentatie is voor de uitvoering van voorlichtingstaken onmisbaar. Deze documentatie omvat: - gegevens over vormings- en op leidingsmoge 1ijkheden zoals naslagwerken, folders, brochures en ander voorlichtingsmateriaal van diverse opleidngsinstituten; - gegevens over de kwaliteit van de opleiding en diploma's, afkomstig van een aantal grote bedrijven in Nederland en het Ministerie van - Onderwijs

11 -8- Onderwijs en Wetenschappen. (De zogenaamde DEEO-map, d.w.z. documentatie en evaluatie van externe opleidingen); - gegevens over opleidingsinstituten binnen de rijksoverheid. Aleen verzamelen van documentatie is zinloos. Er moet tevens worden gezorgd voor gerichte voorlichting aan de diensten. b. Deze voo.rl ienting wordt verstrekt: - op verzoek; - bij het periodiek overleg met de vormings- en opleidingsfunctionarissen; - door het periodiek toezenden van programma's van de opleidingsinstituten, al dan niet vergezeld van een aanschrijving aan de hoofden van dienst, waarin de procedure van aanmelding wordt geregeld. Het verstrekken van studiefaciliteiten Sinds de rondzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken (februari 195*0 zijn er twee mogelijkheden: a. aanspraak op 100% vergoeding van kosten en eventueel studietijd tijdens diensturen; b. aanspraak op 50% vergoeding van kosten en incidenteel studieverlof. Met de invoering van de "Studiefaciliteitenregeling Rijksoverheid" (1 juni 1978) wordt meer dan vroeger een grotere nadruk gelegd op het persoonlijk belang van de ambtenaar (ontplooiing en welbevinden). De toepassing van deze rijksregeling is voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgewerkt in een aparte nota "Criteria en Algemene Richtlijnen voor de uitvoering van de Studiefaciliteitenregeling Verkeer en Waterstaat". Het inventariseren van opleidingsbehoeften Het behoeftenonderzoek heeft een tweeledige functie: - het stimuleren van ontplooiingsmogelijkheden van de individuele medewerker. Latente behoeften aan opleiding en vorming kunnen in gerichte gesprekken ( zowel persoonsgerichte als groepsgerichte ) duidelijk worden gemaakt. Deze functie richt zich vooral op het begeleidingsaspect; - het verkrijgen van een beeld voor het nodige budget. Hier ligt de nadruk op het beheersaspect. - De -

12 -9- De resultaten van het persoonsgerichte en functiegerichte onderzoek monden uit in een opleidingsvraag waar mogelijk gekoppeld aan loopbaanplannen. Deze opleidi ngsvraag kan zowel een individuele als een collectieve strekking hebben Het opzetten en uitvoeren van cursussen Vorming en opleiding bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vindt plaats op een groot aantal gebieden. Om enige ordening aan te brengen worden de volgende categorieën van opleidingen onderscheiden: a. managementontwikkeling; b. vakgerichte opleidingen, gericht op de apparaatszorg; c. vakgerichte opleidingen, n iet gericht op de apparaatszorg; d. algemene opleidingen en basisvaardigheden. ad a. Een voorwaarde voor een goede taakvervulling èn een goed arbeidsklimaat is een goed functionerend management. De kwaliteit van een arbeidsorganisatie wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de leiding. Het huidige management heeft het leiding geven veelal geleerd in de praktijk door met vallen en opstaan wijs te worden. Steeds meer gaat men het ontbreken van een gerichte opleiding en begeleiding op het gebied van leiding geven als een pijnlijk gemis ervaren. Binnen het opleidingsbeleid neemt daarom managementontwikkeling een zeer belangrijke plaats in. Het doel van managementontwikkeling is: "het verbeteren van het functioneren van de leidinggevenden op alle niveaus binnen Verkeer en Waterstaat, het verhogen van de kwaliteit van de werkorganisatie". Om dit doel te bereiken is een systematische aanpak gekozen welke door de topleiding (van het ministerie en de diensten) wordt gedragen. Een start voor een meer beleidsmatige aanpak van managementontwikkel ing is gemaakt op 11 november 1976 in een vergadering van de secretaris-generaal met de diensthoofden. In deze vergadering werd benadrukt, dat managementontwikkeling als een belangrijk deel van het totale beleid moet worden beschouwd. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt dan ook gedragen door een coördinatiegroep, die wordt voorgezeten door de secretaris-generaal en waarvan vertegenwoordigers van de hoogste niveaus (de "top") de leden vormen. De dagelijkse uitvoering van het beleid is - opgedragen -

13 opgedragen aan de Kerngroep Management Ontwikkeling van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarin medewerkers van de Directie Personeelszaken, de Directie Organisatie en Automatisering, de Afdeling Personeel en de Afdeling Organisatie, beide van Rijkswaterstaat, zitting hebben. Op dit moment is er sprake van een toenemende aandacht voor begeleidende activiteiten in de werksituatie naast de blijvende aandacht voor de cursorische activiteiten. Op de langere duur loopt - naar verwachting - managementontwikkeling over in organisatie-ontwikkeling. Hieronder wordt verstaan een doorlopende, systematische en planmatige verandering van totale diensten (of dienstonderdelen), begeleid door veranderingsdeskundigen en/of organisatie-adviseurs. Daarbij zullen, in het verlengde van het managementontwikkelingsbeleid doelstellingen, personeelsomvang, besluitvormingsprocessen, procedures etc. direct aan de orde komen. Managementontwikkeling beperkt zich tot bestaande organisaties. Het gaat in eerste instantie om het verbeteren van het eigen functioneren van de manager en niet om de verandering van organisatorische randvoorwaarden. Overigens kan dit laatste wel een uitvloeisel zijn van managementontwikkel ingsprogramma's. Organisatie-ontwikkeling kenmerkt zich door activiteiten die het probleemoplossend vermogen van de organisatie moeten vergroten. Deze activiteiten zijn permanent en systematisch. Op het ogenblik worden de volgende activiteiten uitgevoerd: - deelname door Verkeer en Waterstaat samen met het Rijks Opleidings Instituut (R0I) en andere departementen in het Project Management Leergang voonde Overheid (MLO). De MLO is bestemd voor het hoger en topkader en wordt georganiseerd en uitgevoerd door de Stichting Bedrijfskunde (SBK); - Management Leergang VeWa (MLV). De MLV is evenals de MLO bestemd voor het hogere kader van VeWa. Dit project wordt in samenwerking met de SBK georganiseerd en uitgevoerd; - Basis Opleiding Management (BOM).;Deze opleiding heeft als doelgroep het middenkader van VeWa en wordt geheel in eigen beheer georganiseerd en uitgevoerd; Management

14 Management Leergang Rijksluchtvaartdienst (MLR). De Rijksluchtvaartdienst (RLD) is één van de twee "pilot-diensten" voor managementontwikkeling en heeft een eigen managementleergang (de MLR) ontwikkeld afgestemd op de behoeften van de RLD. Deze opleiding is bestemd voor de leidinggevende niveaus onder de directeuren. De MLR is een dienstgerichte opleiding, ontwikkeld in samenspraak met en onder auspiciën van de Werkgroep MO van de RLD. - Middenkaderopleiding Rijksluchtvaartdienst (MKO). De MKO richt zich op het middenkader van de RLD; - Kaderopleiding (KO). De KO is bestemd voor het lager kader en zal veelal dienstgericht worden gegeven; - begeleiding bij het effectueren van het geleerde in de werksituatie (follow up-activiteiten in het kader van de nazorg). Naast deelname aan de interne opleidingsactiviteiten worden door de leidinggevenden binnen Verkeer en Waterstaat veel cursussen gevolgd georganiseerd door externe instituten, waaronder het Rijks Opleidings Instituut. Deze opleidingsactiviteiten richten zich voornamelijk op beleid en instrumenthantering (managementtechnieken). ad b. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van het Rijks Opleidings Instituut (ROl). Cursussen die door Verkeer en Waterstaat zelf worden opgezet en uitgevoerd zijn: - Oriëntatiecursus Middelbare Ambtenaren Personeelswerk (OPM) Het programma is gevuld met diverse inleidingen door interne vakdocenten. De organisatie en de begeleiding is een taak van Vorming en Opleiding; - instructiecursus voor interne vakdocenten; - Professionaliseringsprogramma ten behoeve van interne begeleiders/trainers (PLV). Deze wordt uitgevoerd in samenwerking met de Directie Organisatie en Automatisering en de SBK; - begeleiding docenten Post- en Archiefzaken; - begeleiding van medewerkers PAZ-VeWa die een SOD-studie volgen d.m.v. theoretische lessen. - Deze -

15 ad c. Deze functie-opleidingen worden als regel verzorgd door de diensten waarin de functies worden vervuld. Enkele voorbeelden zijn: - de opleiding tot loods bij DGSM; - de opleiding tot waterstaatkundig ambtenaar bij de RWS; - de opleiding tot scheepvaartmeester bij de RWS; - de opleiding tot luchtverkeersleider bij de RLD; - de diverse vakgerichte opleidingen bij het KNMI. ad d. Deze opleidingen hebben over het algemeen een vormend karakter en/of zijn gericht op het aanleren van een aantal basisvaardigheden: - algemene introductie; - oriëntatiecursus voor hogere functionarissen. Tot voor kort de IJA (Introductiecursus voor Jonge Academici); - oriëntatiecursus RDW, Afdeling D; - cursus Taalvaardigheid; - Functioneren in Tweegesprekken voor Niet-leidinggevenden (FIT); - cursus Algemene Vorming Ambtenaren (AVA); - opleidingsprogramma voor administratieve ambtenaren. Dit project is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting ECABO (Economisch Administratief Beroepsonderwijs) Ontwikkelen en in stand houden deskundigheid van vormings- en op 1 e i d i ngsmedewerke rs Hiertoe behoort het deelnemen aan inter- en intradepartementale contacten op het vakgebied, studiebijeenkomsten en het verrichten van literatuurstudie etc. Daarnaast wordt deelgenomen aan zowel interne als externe opleidingsactiviteiten gericht op een verdere professionalisering Het evalueren en bijstellen van vormings- en op.leidingsact ivi tei ten Dit gebeurt nog niet erg gestructureerd. Er wordt geprobeerd om regelmatig de werkelijke situatie te toetsen aan de doelen van het opleidingsbeleid en aan de daarvan afgeleide doelen voor de deelactiviteiten die hierboven zijn geschetst. - ONTWIKKELINGEN -

16 ONTWIKKELINGEN 3.1. iq]?id[ng Binnen de hoofdtaken van Vorming en Opleiding - zo werd al opgemerkt - valt een verschuiving te zien van beheersmatige werkzaamheden naar meer zorg- en begeleidingsgerichte activiteiten. Om die verschuiving goed te kunnen begrijpen is het nodig om heel in het kort in te gaan op: a. enkele maatschappelijke ontwikkelingen; b. de invloed van de gedragswetenschappen op de leermethoden bij volwassenenonderw ijs. Voor het opleidingsbeleid heeft dit geleid tot een aantal spelregels en uitgangspunten die de stijl van werken bepalen; c. verslechtering van de economische situatie; d. het Rapport Vonhoff Maatschap_ge^ 2ke_ontw j<kel_ ngen Van belang voor het opleidingsbeleid zijn de volgende ontwikkelingen: - de entree van steeds meer hoger opgeleiden in het arbeidsproces; - invoering van nieuwe technieken en systemen, bijvoorbeeld de automatische informatieverwerking; - wijziging in talloze vakgebieden als gevolg van verdergaande specialisatie; - het mondiger worden van het personeel; - veranderende procedures van besluitvorming en informatieverstrekking zoals de instelling van dienstcommissies(-nieuwe stijl) de opkomst van het werkoverleg, project- en matrixorganisaties; - veranderende houding betreffende het recht op informatie; - andere vormen van leiding geven, waarbij grotere aandacht voor inspraak van medewerkers en de noodzaak tot verbetering van de sociale vaardigheden (samenwerken, conflicthantering, vergaderen, planmatig werken, etc); - veranderende waarden, normen en opvattingen t.o.v. de positie en de rolverdeling tussen mannen en vrouwen in de samenleving (emancipatie). Al deze en ook niet genoemde veranderingen vragen om aanpassing en vernieuwing van mens en organisatie en om aanpassing van het opleidingsbeleid. Aanpassing en vernieuwing brengen echter onvermijdelijk weerstand mede. - Deze

17 Deze weerstand wordt mede veroorzaakt door onzekerheid. Gedeeltelijk kan onzekerheid worden weggenomen door goede informatie, waardoor een beter inzicht ontstaat in de noodzaak en de gevolgen van veranderingen. Daarom zal opleiding mensen moeten helpen kennis en inzicht te verwerven en vaardigheden te leren om met onzekerheden om te kunnen gaan. iqyl2f!d_9 2^a95^ëtËüschaggen De gedragswetenschappen hebben invloed op de wijze van omgang met volwassenen om tot het hoogste leerrendement te komen en daarmee samenhangend op de te gebruiken methoden en leermiddelen. Eén van de gevolgen van die invloeden is dat naast de behoefte van de organisatie ook die van de cursist in het leerproces centraal is komen te staan. De begeleider gaat uit van zowel de behoeften van de cursisten als die van de organisatie. Het is mogelijk dat onder de door de betrokkenen geformuleerde leerbehoeften andere behoeften schuilgaan. Het is de taak van de begeleider om te helpen die onderliggende behoefte zichtbaar te maken. Als niet van duidelijke behoeften uitgegaan wordt, kan van de nodige gedragsverandering nauwelijks sprake zijn. Het overdragen van kennis alleen is niet altijd voldoende. Cursisten kunnen met behulp van oefeningen leren van het maken van fouten door henzelf en van die van anderen. Deze fouten hebben dan geen gevolgen voor dat deel van de organisatie waarin zij functioneren (in vakjargon: het scheppen van een beschermde leersituatie). Deze leersituatie kenmerkt zich ook daardoor dat nooit informatie naar buiten zal worden gegeven over het gedrag van cursisten tijdens het leren. Zij kunnen fouten maken en kritiek uiten in een "vrij leerklimaat" zonder dat dit gevolgen voor hun werksituatie heeft. Verslechter ing_van de economjsche_sjtuatje Dit zal in de komende jaren leiden tot een sterk beroep op de overheid om adequaat 'm te spelen op het proces van vermindering van welvaart en de daardoor toenemende druk op de overheidsuitgaven waardoor steeds vaker prioriteiten worden verlegd. Dezelfde of gewijzigde taken zullen met minder middelen moeten worden uitgevoerd maar wel met eenzelfde of hoger rendement. Dit veronderstelt een verandering in houding van de ambtenaar. Ook kunnen her- en bijscholing een gevolg zijn. - Opleiding

18 Opleiding en vorming kunnen ertoe bijdragen dat mensen en organisaties doelmatiger, doeltreffender en meer gemotiveerd gaan werken waardoor de doelen, waarvoor de organisatie staat, met minder kosten worden bereikt en/of meer doelen - respectievelijk doelen in meerdere mate - worden bereikt bij gelijkblijvende kosten yêtjjrapgor^yonhoff" In december 1980 verscheen het rapport nummer 3 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (kortweg het Rapport Vonhoff). Hierin wordt een advies uitgebracht over de organisatie van de rijksdienst. Handhaving en bevordering van de deskundigheid van het ambtelijk personeel is een van de grondvoorwaarden voor vele van de in dit rapport aangegeven aanbevelingen. Opleiding en vorming hebben een belangrijke ondersteunende functie bij de indiensttreding van nieuwe medewerkers, bij hun vordering in de ambtelijke loopbaan, bij overplaatsing, bij reorganisatie en bij de introductie van nieuwere inzichten en processen. Het rapport vestigt op een aantal punten speciaal de aandacht: - als één van de knelpunten wordt gezien de "onvolkomen manier van leiding geven en meer in het algemeen de aandacht voor het management"; - gewenst is een betere opleiding van de wetgevingsambtenaren, en een versterking van de vorming en opleiding van personeelsfunctionarissen, met name de personeelsconsulenten; - op het gebied van organisatieverandering is een grotere deskundigheid van belang. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen personeels- en organisatiemedewerkers een vereiste. Deze samenwerking kan gestimuleerd worden door gezamenlijke opleidingen voor medewerkers uit beide sectoren. - UITGANGSPUNTEN -

19 UITGANGSPUNTEN VOOR HET OPLEIDINGSBELEID BIJ VERKEER EN WATERSTAAT In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor het opleidingsbeleid bij Verkeer en Waterstaat geformuleerd. Deze uitgangspunten te zamen vormen de visie van waaruit vorming en opleiding gestalte krijgen, De uitgangspunten zijn: - het opleidingsbeleid dient bij te dragen aan en moet afgestemd zijn op de doelstel 1ingen van zowel het personeelsbeleid als het beleid betreffende organisatie en informatievoorziening. Dit voor zover die doelstellingen de capaciteiten en het welbevinden van medewerkers en de kwaliteit van de organisatie en het management betreffen; - de primaire verantwoordelijkheid voor de opleiding van de ambtenaar ligt bij de ambtenaar zelf (het initiatief nemen tot èn het volgen van de opleiding). Ook de dienstleiding heeft hierbij een verantwoordelijkheid (voorwaarden scheppen, stimuleren, motiveren en waar nodig voor een goede uitoefening van de functie zelf initiatieven nemen naar de ambtenaar); - de Directie Personeelszaken is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en formulering van het opleidingsbeleid dat in samenspraak met de diensten tot stand komt. De uitvoering van het opleidingsbeleid dient zoveel mogelijk bij de diensten zelf te liggen; - het opleidingsbeleid dient zich te richten op alle ambtenaren. Opleiding stelt zich mede tot doel een bijdrage te leveren aan de emancipatie van vrouw en man, lagere en hogere ambtenaren, minderheden en meerderheid; - deelname aan vorming en opleiding geschiedt bij voorkeur op basis van vrijwi11igheid. Het volgen van opleidingsactiviteiten kan als functie-eis worden opgenomen in functiebeschrijvingen van individuele medewerkers. Een uitzondering hierop vormen programma's gericht op het persoonlijk functioneren; - de te hanteren didactische methoden zijn gericht op de eigen inbreng en de zelfwerkzaamheid van de deelnemers; - alle deelnemers aan opleidingsactiviteiten als ook de begeleiders, vakdocenten etc. participeren in een beschermd leerklimaat; opleid i tig

20 opleiding dient zowel het belang van de dienst als het belang van de individuele werknemer; - de nazorg in de werksituatie is een essentieel en onlosmakelijk deel van de opleidingsactiviteiten. - DE -

DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE

DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE kernredactie: H.J.C.M. Stabel MesoConsult B.V. Tilburg november 1998 1998 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Rekrutering en (permanente) educatie van de rechtsprekende macht in vijf landen 2000/8. WODC Onderzoeksnotities. Een internationale verkenning

Rekrutering en (permanente) educatie van de rechtsprekende macht in vijf landen 2000/8. WODC Onderzoeksnotities. Een internationale verkenning WODC Onderzoeksnotities 2000/8 Rekrutering en (permanente) educatie van de rechtsprekende macht in vijf landen Een internationale verkenning N.J. Baas Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Nadere informatie

Over Coaching en leren coachen

Over Coaching en leren coachen Over Coaching en leren coachen 1. Inleiding Coaching is in. Afgaande op advertenties liggen coaching en coaches "goed in de markt". Wie bij een boekhandel langsgaat kan bij de management-afdeling die populariteit

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Deze leidraad is opgesteld door SURF-IBO. December 2005 SURF-IBO Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform

Nadere informatie

Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1

Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 In de begeleidingscommissie te benoemen: - Namens het

Nadere informatie

En dan nu personeelsmanagement in de praktijk

En dan nu personeelsmanagement in de praktijk En dan nu personeelsmanagement in de praktijk Loek Th.R. Wijchers 27 Inleiding Selecteren Introductie Opleiden Beoordelen Functiewaardering Kwaliteitszorg Literatuur De auteur Inleiding Er is momenteel

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Hoe werkt functiewaardering? De ins en outs van functiewaardering, versie 2011

Hoe werkt functiewaardering? De ins en outs van functiewaardering, versie 2011 Hoe werkt functiewaardering? De ins en outs van functiewaardering, versie 2011 Colofon: Dit is een uitgave van de Stichting FNV-Pers ten behoeve van FNV Bondgenoten. Januari 2011 Oplage: 500 Opmaak: Revon

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN Inhoud pagina 1. Management samenvatting 3 2. Inleiding 2.1 Kansen en bedreigingen 5 2.2 De overheid als bedrijf binnen de democratische rechtsstaat 5 2.3

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST VERSLAG VAN HET OVERLEG VAN SECRETARISSEN-GENERAAL MAART JULI 2006 Inleiding De Secretarissen-Generaal van de dertien ministeries,

Nadere informatie

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Met recht verbonden. Verslag van de interdepartementale Visitatie Juridische functie en Wetgeving

Met recht verbonden. Verslag van de interdepartementale Visitatie Juridische functie en Wetgeving Met recht verbonden Verslag van de interdepartementale Visitatie Juridische functie en Wetgeving Visitatiecommissie Juridische functie en Wetgeving maart 2007 Mit schlechten Gesetzen und guten Beamten

Nadere informatie

December 1999 INVENTARISATIE VAN MAATREGELEN DIE BOUWBEDRIJVEN TREFFEN OM DE WERKDRUK TE VERMINDEREN

December 1999 INVENTARISATIE VAN MAATREGELEN DIE BOUWBEDRIJVEN TREFFEN OM DE WERKDRUK TE VERMINDEREN December 1999 INVENTARISATIE VAN MAATREGELEN DIE BOUWBEDRIJVEN TREFFEN OM DE WERKDRUK TE VERMINDEREN INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...4 2. INLEIDING...5 2.1. Onderzoeksvraagstellingen:...5 2.2. Leeswijzer...5

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie