WELKOM OP DE SPOEDGEVALLENDIENST.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELKOM OP DE SPOEDGEVALLENDIENST."

Transcriptie

1 STUDENTENBROCHURE SPOEDGEVALLENDIENST SPOEDGEVALLEN

2 WELKOM OP DE SPOEDGEVALLENDIENST. De komende dagen of weken zal je stage lopen op de dient spoedgevallen. Samen met het ganse spoedgevallenteam heten wij u van harte welkom. 1. VOORSTELLING VAN DE DIENST 1.1 Inleiding Dringende medische hulpverlening Het doel van de dienst spoedgevallen (S.G.) is patiënten met acute levensbedreigende aandoeningen zowel op de dienst S.G. als buiten het ziekenhuis ( prehospital care ) onmiddellijk de eerste zorgen toe te dienen. Daarenboven worden alle patiënten die zich op de afdeling aanbieden, al dan niet op verwijzing van een (huis)arts, opgevangen, onderzocht en behandeld. Zij kunnen zowel ambulant behandeld worden als worden opgenomen op een afdeling in het ziekenhuis Ondersteunende taken - Een observatie eenheid van 10 bedden, bestemd voor een 24-uur opname en nachthospitalisatie is voorzien. - Hulp bij reanimaties op de hospitalisatieafdelingen + poliklinieken. De afdeling heeft een bijkomende taak te vervullen in de ziekenhuisstructuur : het begeleid transport van de patiënten tussen de verschillende kliniekgebouwen. - Standby-opdrachten : Extra MUG-equipes worden ingezet bij officiële opdrachten van de staatsveiligheid, risico-inhoudende gebeurtenissen of manifestaties en bij rampsituaties Opleiding - Begeleiding van praktische stages voor dr. stagiairs, ambulanciers en verpleegkundigen in het kader van hun beroepstitel. - ABC-BLS voor het personeel van het ziekenhuis en Universiteit Gent. ABC- en EHBO-opleiding en voor huisartsen, risicohoudende bedrijven, hulpverlenende diensten. 1.2 Grondplan : in bijlage 1.3 Organisatorisch - Diensthoofd : Prof. Dr. W. Buylaert, internist-farmacoloog en urgentie-arts. - Adj. Diensthoofd : Prof. Dr. P. Calle, internist-cardioloog en urgentie-arts. - Stafleden: Prof. Dr. K. Monsieurs en Prof. Dr. P. De Paepe. - Artsen van wacht : assistenten in opleiding. - Artsen-stagiairs. - Hoofdverpleegkundige : Dhr. Ph. Fortain. - Adjunct-hoofdverpleegkundigen : Mevr. N. Mouton, Dhr. J. Van Brantegem, Dhr. M. Jonckers en Mevr. A. Van Der Gucht. 2. INFORMATIE OVER DE WERKING OP DE SPOEDGEVALLENDIENST 2.1 Specifieke aandachtspunten Op uw eerste stagedag werkt u van 8.00 u. tot u. Bij de aankomst op de dienst kan u zich aanmelden aan het onthaal van de spoedgevallen. Het onthaalpersoneel zal u doorverwijzen tot bij één van de leidinggevenden. Op de eerste dag wordt ook de lijst waarop uw stageplanning staat, opgemaakt. Studentenbrochure Spoedgevallendienst

3 Werken op een spoedgevallendienst betekent dagelijks je prioriteiten kunnen bepalen in functie van de graad van urgentie waarmee patiënten zich aanmelden, de drukte op de dienst en de beschikbaarheid van het personeel. De spoedgevallendienst is een specialistische dienst binnen het ziekenhuis waar de werkdruk over het algemeen hoog is. Van de student wordt dus een flexibele ingesteldheid verwacht alsook een groot aanpassingsvermogen. Dit zal in de eerste dagen niet zo eenvoudig zijn, maar weet dat het spoedgevallenteam en uw mentoren er zijn om u op te vangen en te begeleiden doorheen uw stage. 2.2 De mentor Om alles vlot te laten verlopen en u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden tijdens uw stage, hebben we hiervoor enkele afspraken gemaakt op de dienst. U wordt aan een vaste (hoofd)mentor toegewezen die uw leerproces zal volgen. Dit is een verpleegkundige van de spoedgevallendienst. Hij/zij zal uw tussentijdse evaluaties met u bespreken, uw doelstellingen opvolgen en uw eindevaluatie opmaken. Er wordt daarom getracht u zo veel mogelijk door uw vaste mentor te laten begeleiden. De dagen dat uw vaste mentor niet op dienst aanwezig is wordt u aan een andere verpleegkundige toegewezen. Dit zullen in de mate van het mogelijke zo veel mogelijk dezelfde personen zijn, zodoende dat ook zij uw leerproces kunnen opvolgen en rapporteren aan de hoofdmentor. 2.3 Taakverdeling verpleegkundigen Taakverdeling verpleegkundigen. De verpleegkundigen werken in 3 shiften : - Vroegdienst: van 07:00 tot 15:00 uur; - Laatdienst: van 14:00 tot 22:00 uur; - Nachtdienst: van 22:00 tot 07:00 uur. Binnen deze shiften zijn er verschillende functies die moeten ingevuld worden. Deze verschillende functies zijn: - Observatie eenheid - Intern begeleid vervoer en MUG - Opnamezaal - Omloop Elke functie heeft zijn specifieke aandachtspunten en competentievereisten. Het is de bedoeling dat dit terug te vinden is in een aantal doelstellingen. De dagelijkse taaktoewijzing gebeurt door middel van een taakverdelingslijst die door een leidinggevende wordt opgesteld. Deze lijst is te vinden in onze opnamezaal. 2.4 Het patiëntendossier Het medisch en verpleegkundig dossier omvat alle gegevens van de patiënt tijdens zijn/haar verblijf op de spoedgevallendienst. Het is heel belangrijk, ook als student, deze dossiers goed in te vullen omdat hierdoor ook de kwaliteit van de zorgverlening kan opgevolgd worden en de patiëntenoverdracht efficiënter zal verlopen. Studentenbrochure Spoedgevallendienst

4 Minimaal in te vullen VPK-gegevens : Naam verpleegkundige / student aan wie de patiënt is toegewezen. Korte anamnese. Aankruisen aangevraagde onderzoeken / uitgevoerde opdrachten. Parameters. Infuusbeleid en medicatie: aftekenen na toediening. Te contacteren: naam en telefoonnummer familie. Opname of ontslag. Shift verslagje. 2.5 OCS Dit is het computersysteem dat in het UZ gebruikt wordt om de administratiegegevens van de patiënt te noteren. Alle patiënten die op spoed worden ingeschreven komen automatisch in dit systeem terecht. U hebt als student geen toegang tot dit systeem, aangezien daar een interne vorming moet voor gevolgd worden en u hiervoor over een passwoord moet beschikken. 3 HET PROCES VAN EEN OPNAME OP DE SPOEDGEVALLENDIENST 3.1 Aanmelding op de spoedgevallendienst. Er zijn verschillende manieren waarop de patiënt zich kan melden op de spoedgevallendienst : - Op eigen initiatief. - Verwijzing door (huis)arts. - Via de dringende geneeskundige thuisverpleging (DGH) door middel van 100 ZW al dan niet onder begeleiding van de MUG. - Via secundaire transfers uit perifere ziekenhuizen. - Via repatriëring. - Via helivluchten. - Via poliklinieken. - Via interne MUG interventie. Belangrijk hierbij is dat de patiënt onmiddellijk gezien wordt door de verpleegkundige met opnamefunctie. Deze zal door middel van een quick look de gezondheidstoestand en urgentiegraad van de patiënt inschatten ( triage ). Hij / zij let hierbij op : - Uitzicht van de patiënt. - Vitale parameters. - Bewustzijn. - Klachtenpatroon. - Verwijsbrief. -.. In functie van de klachten, de urgentiegraad en de beschikbare plaatsen (en personeel) op spoed, zal de patiënt een plaats en een verpleegkundige (student) toegewezen worden. Deze zal dan instaan voor de verdere opvang en verzorging van de patiënt gedurende zijn verblijf op de spoedgevallendienst. 3.2 Patiëntenopvang Inschrijvingen Alle patiënten worden ingeschreven door het onthaalpersoneel. Zij bevinden zich aan de balie in de inkom/wachtzaal van de spoedgevallendienst. Nadat de patiënt is ingeschreven Studentenbrochure Spoedgevallendienst

5 zal de niet acute patiënt plaatsnemen in de wachtkamer of indien mogelijk worden doorverwezen naar de opnamezaal. De acute patiënt gaat rechtstreeks naar een onderzoekskamer en wordt dan later ingeschreven. Intussen worden de nodige identificatieklevers en papieren aan de opnameverpleegkundige gegeven. De opnameverpleegkundige zorgt er voor dat de patiënt wordt toegewezen aan een verpleegkundige Toewijzing aan een verpleegkundige Elke patiënt zal aan een verpleegkundige toegewezen worden. Na verloop van tijd kunnen ook patiënten met een eenvoudige pathologie aan studenten toegewezen worden. Het is de bedoeling dat de VPK autonoom een zorgenplan opmaakt en dit uitvoert. Hierbij draagt hij /zij zorg voor de snelheid, kwaliteit van zorg, prioriteiten, communicatie met de familie van de patiënt, de verpleegkundige met opnamefunctie, artsen en andere zorgverleners. Ook de voorbereiding op transfer of ontslag wordt door de toegewezen VPK uitgevoerd. Tenslotte worden ook alle handelingen in het dossier genoteerd samen met de verslaggeving. 4 VERWACHTINGEN NAAR DE STUDENT TOE - Goede achtergrondkennis die tijdens de werking op de dienst aan de praktijk getoetst kan worden. - Vlotte en precieze prestaties, met oog voor details, waarbij op een planmatige en doordachte manier gewerkt wordt. - Zelfstandig werken met veel zin voor initiatief. - Verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van eigen handelingen. - Inzicht in de aanpak van het hele spoedgebeuren; dit wil zeggen op basis van verschillende observaties en met behulp van de achtergrondkennis, een onderscheid kunnen maken tussen de dringende en minder dringende spoedgevallen. - Tactvolle en vlotte omgang met patiënten en met het hele spoedteam. - Goede kennis van de verpleegkundige technieken die voorkomen op de spoedgevallen. - Het tonen van interesse en motivatie door vragen te stellen over de nog niet gekende technieken en pathologie. - Goede rapportage, zowel schriftelijk op het verpleegdossier als mondeling naar het team en de artsen. - Openstaan voor feedback. - Aandacht geven aan het beroepsgeheim. - Rustige blijven, ook in acute situaties. 5 TENSLOTTE Wij hopen dat jullie na het doornemen van de introductiebrochure een duidelijker beeld hebben van de werking op de spoedgevallendienst. Indien er toch vragen zijn of momenten waarop jullie graag iets zouden bespreken, kunnen jullie altijd terecht bij de hoofdverpleegkundige, zijn adjuncten, uw mentor en alle verpleegkundigen werkzaam op de dienst spoedgevallen. Wij wensen jullie een aangename, fijne en leerrijke stage. Het spoedgevallenteam. Bijlagen: - Opleidingsplan van de verschillende functies. - Grondplan. Studentenbrochure Spoedgevallendienst

6 Opleidingsplan Intern begeleid vervoer Omschrijving van de functie. Deze functie wordt 7 dagen op 7 en enkel in de vroege en late dienst uitgevoerd. Naast de functie begeleid vervoer door de dienst spoedgevallen is er ook nog een dienst voor niet begeleid patiëntenvervoer. Deze dienst werkt onder de hiërarchische structuur van de directie verpleging en werkt onafhankelijk van onze dienst. De hoofdactiviteit van het intern begeleid vervoer is het vervoeren van patiënten onder verpleegkundige en / of medische begeleiding tussen verschillende diensten van het ziekenhuis ( met uitzondering van de pediatrische diensten ). Patiënten met een vaak complexe problematiek moeten op een veilige, comfortabele, snelle en deskundige manier vervoerd worden. Hierbij dient de verpleegkundige aandacht te hebben voor de toestand van de patiënt. De evolutie in de gezondheidstoestand tijdens het transport dient nauwkeurig gevolgd te worden. Deze functie wordt steeds uitgevoerd samen met een ambulancier autogeleider. Via een oproepsysteem ( Dect nr ) worden de opdrachten aangevraagd door de verwijzende afdeling. In functie van de werkdruk en de prioriteit van de aanvraag wordt deze opdracht zo snel mogelijk uitgevoerd. Dit gebeurt steeds in overleg met de ambulancier autogeleider. Het intern begeleid vervoer gebeurt met een speciaal voor deze opdracht uitgerust voertuig, tenzij dat het een vervoer betreft binnen hetzelfde gebouw. Een verpleegkundige of arts van de verwijzende afdeling kan in het kader van de bewakingsplicht oordelen of de patiënt al dan niet onder begeleiding moet vervoerd worden. Afhalen van patiënten van de helihaven is eveneens één van de opdrachten van het intern begeleid vervoer. Deze opdracht zal steeds door een leidinggevende van de spoedgevallendienst worden gegeven. Opleidingsplan intern begeleid vervoer

7 Opleidingsplan MUG Omschrijving van de functie. De MUG functie is één van de twee extra-murale functies op de spoedgevallendienst. De MUG of Mobiele Urgentie Groep is een snelle interventiewagen die door het hulpcentrum 100 wordt uitgestuurd voor dringende medische interventies. De ploeg die deze interventie uitvoert, bestaat uit een chauffeur ambulancier, een verpleegkundige en een arts ( urgentie arts in opleiding GSO internist of GSO anesthesist ). De MUG-functie wordt 24u / 24u en 7 dagen op 7 gewaarborgd. Gezien de invulling van de MUG diensten per regio wettelijk bepaald is per aantal inwoners, is er in Gent een tweede MUG actief, nl. de MUG St. Lucas Jan Palfijn. De MUG-verpleegkundige heeft een belangrijke opdracht in de extra murale hulpverlening. De opdracht begint reeds van bij de hulpoproep en eindigt pas na dat alle zorgen aan de patiënt zijn toegediend, de patiënt al dan niet in het ziekenhuis is binnengebracht en alle materiaal in gereedheid is gebracht voor een volgende interventie. Wanneer er geen MUG uitrukken zijn, zal de MUG-verpleegkundige de activiteiten ondersteunen op de spoedgevallendienst. De hoofdactiviteit is, zoals gezegd, de snelle extra-murale hulpverlening. Hieronder wordt een breed gamma van taken verstaan. Van stand-by opdracht tot reanimatie, bevrijding van slachtoffers van verkeersongevallen, drenkelingen, hulpverlening aan kinderen, verzorgen van patiënten met ernstige brandwonden, patiënten met ernstige interne problematiek, enz. Hierbij zal de aard van de hulpverlening variëren van interventie tot interventie. Een cruciale factor zal de toestand van de patiënt of het (de) slachtoffer(s) zijn. Belangrijk hierbij ook is zich te realiseren dat men niet meer werkt binnen de veilige muren van het ziekenhuis, maar vaak in onveilige weersomstandigheden zoals duisternis, sneeuw, regen, ijzel. Ook bij branden, gasontwikkelingen, in autowrakken en op onveilige plaatsen zoals op autosnelwegen, in privé woningen, fabrieken moet hulp geboden worden. Men kan ook geconfronteerd worden met meerdere slachtoffers, agressieve patiënten, agressieve huisdieren, maar ook met een aantal situaties waarbij het gevaar niet zo van zelfsprekend is zoals koolstofmonoxide. Het is dus van het allergrootste belang dat de eigen veiligheid en deze van het team in het algemeen ten allen tijde moet bewaakt worden. Ook het handelen in bijzijn van familie of omstaanders, het kunnen omgaan met hulpverleners van andere korpsen, huisartsen, politie, brandweer, pers, enz. maakt deze opdracht er niet makkelijker op. Opleidingsplan MUG

8 Opleidingsplan 100 ziekenwagen Omschrijving van de functie. De ziekenwagenfunctie is één van de twee extra-murale functies op de spoedgevallendienst. De ploeg die deze interventie uitvoert, bestaat uit twee personen die over een geldige 100-badge beschikken. Op onze spoedgevallendienst zijn dit een chauffeurambulancier en een verpleegkundige, overdag van 7 u. 22 u. s Nachts en in andere diensten ( zoals brandweer ) kunnen dit twee ambulanciers zijn. De 100 ziekenwagenfunctie wordt 24u / 24u en 7 dagen op 7 gewaarborgd. Gezien de invulling van de 100 diensten per regio wettelijk bepaald is per aantal inwoners, zijn er in Gent verschillende 100 ziekenwagens actief. Deze zijn geografisch zo verspreid over het grondgebied dat er op elke plaats een gelijkaardige dienstverlening kan verstrekt worden. De hoofdactiviteit is, zoals gezegd, de extra-murale hulpverlening. Hieronder wordt een breed gamma van taken verstaan. De opdrachten zijn meestal niet zo complex zoals bij een MUG interventie maar vragen toch behoorlijk wat kennis en vaardigheden op verschillende domeinen. De opdrachten variëren van handelingen zoals het spalken van luxaties en fracturen tot meer complexe handelingen zoals reanimatie, hulp aan slachtoffers van verkeersongevallen, drenkelingen, hulpverlening aan kinderen, verzorgen van patiënten met ernstige brandwonden, patiënten met ernstige interne problematiek, enz. Hierbij zal de aard van de hulpverlening variëren van interventie tot interventie. Een cruciale factor is - zoals bij een MUG interventie - de toestand van de patiënt of het (de) slachtoffer(s). Belangrijk hierbij is dat er geen arts aanwezig is in de ziekenwagen en dat in sommige gevallen het noodzakelijk zal zijn om de hulp van een MUG in te roepen omdat de toestand van de patiënt dit vereist. De verpleegkundige met 100-functie heeft hier een verantwoordelijke functie. Daarnaast zijn er staand orders ontwikkeld die (in geval dat er geen MUG-bijstand kan voorzien worden), de 100-VPK moet helpen accuraat en gewettigd op te treden in kritieke situaties. Het begeleiden van secundaire transfers behoort ook tot de taken van de verpleegkundige met 100-functie. Deze transfers gebeuren samen met de dagdienst chauffeur of een (externe) ambulancier en eventueel een begeleidende arts. Hiervoor wordt één van de secundaire transferwagens gebruikt. Secundaire transfers zijn (niet) dringende ziekenvervoeren van een perifeer ziekenhuis naar het UZ Gent. Dit wil niet zeggen dat deze geen dringend karakter kunnen hebben ( afhankelijk van de ziektetoestand van de patiënt ). Dit zijn vaak complexe opdrachten en vereisen terug een specifieke opleiding. Opleidingsplan 100 ziekenwagen

9 Opleidingsplan Observatie eenheid Omschrijving van de functie. De observatie-eenheid bestaat uit 10 bedposities waar patiënten worden opgenomen die maximum 24u. kunnen gehospitaliseerd worden. Tijdens deze 24u. wordt de patiënt geobserveerd en verzorgd ( al dan niet gemonitord ) en zullen de artsen ( verdere ) onderzoeken uitvoeren ( klinisch, labo, andere ) teneinde een juiste diagnose te stellen en een verder verloop van de patiënt zijn / haar behandeling toe te laten. De functie in de observatie eenheid wordt 24u / 24u en 7 dagen op 7 gewaarborgd. De hoofdactiviteit is de patiëntenzorg. De totaalzorg aan patiënten die, zij het voor observatie, zij het in afwachting van een transfer naar de verpleegafdeling, in de observatie eenheid worden opgenomen. Toedienen van hygiënische zorgen, verzorgen van wonden, monitoren van fysische en vitale parameters, uitwerken van medische opdrachten, invullen van het verpleegkundig dossier, afspraken maken met de artsen-consulenten, afspreken van diagnostische onderzoeken, toedienen van medicatie, zijn een aantal van de dagelijkse opdrachten. Ook de psycho-sociale begeleiding van de patiënt en zijn familie is een belangrijke opdracht. Zorg voor de opvang en verdere verzorging na ontslag zijn aspecten waar dagelijks aandacht moet aan besteed worden. Gezien er niet steeds patiënten in de observatie eenheid liggen zal de verpleegkundige op de ogenblikken dat er geen patiënten opgenomen zijn ook ondersteuning moeten bieden in de opnamezaal. Deze patiënten kunnen tijdelijk getransfereerd worden van de opnamezaal naar de observatie eenheid voor verdere monitoring. De functie in de observatie eenheid is een functie die het meest de activiteit met een midcare - hospitalisatie afdeling benadert. Wij verwachten dan ook dat de patiënt centraal staat in het behandelings- en verzorgingsproces en dat er een kwalitatief hoogstaande hulpverlening geboden wordt. Aandacht voor de basiszorgen, medicatietoediening, vitale en fysische parameters, voeding, mobiliteit, uitscheiding, wondverzorging zijn belangrijke competenties. Daarnaast zijn zelfstandigheid, communicatie in een multi-disciplinair team, flexibiliteit belangrijke bijkomende vaardigheden die moeten gekend zijn of aangeleerd worden. Opleidingsplan observatie eenheid

10 Opleidingsplan Omloopfunctie. Omschrijving van de functie. Deze functie is enkel voorzien in de late dienst en in de nachtdienst ( 7 dagen op 7 ). De omloopverpleegkundige heeft voornamelijk een ondersteunende functie uit te voeren naar de collega verpleegkundigen en de artsen. Dit wil zeggen dat de inzetbaarheid van de omloopverpleegkundige meerdere malen per shift zal kunnen wisselen en dit telkens in functie van de werkdruk. De hoofdactiviteit is uiteraard ondersteuning bieden in de patiëntenzorg. Het doel van deze functie is u vertrouwd laten worden met de grote variatie van het werk op de spoedgevallendienst gedurende één shift en in het bijzonder met de wisselende werkdruk die op willekeurige ogenblikken van de dag kan optreden. Hierdoor zullen voornamelijk uw zelfstandig functioneren, flexibiliteit, communicatievaardigheden, stressbestendigheid en werktempo getraind worden. Naast het algemeen ondersteunend karakter van deze functie bent u als omloopverpleegkundige ook specifiek verantwoordelijk voor de patiëntenzorg en ondersteuning van de artsen in de wondhechtingszaal, het gynaecologisch onderzoekslokaal / badkamer en het onderzoekslokaal voor NKO, oogheelkunde en pediatrie. Opleidingsplan Omloopfunctie

11 Opleidingsplan omloopfunctie

12

De dienst Spoedgevallen

De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over dienst Spoedgevallen 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 37 2 Verloop opvang

Nadere informatie

Spoed INFORMATIE VOOR STUDENTEN

Spoed INFORMATIE VOOR STUDENTEN Spoed INFORMATIE VOOR STUDENTEN 2 INHOUDSTAFEL INHOUD Welkom 4 1. Voorstelling van de dienst 5 1.1 Bereikbaarheid 5 1.2 Multi disciplinair team 6 1.3 Patiëntenpopulatie 6 1.4 Functie van de spoedopname

Nadere informatie

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure Intensieve Zorgen Pediatrie Studentenbrochure 01. Inleiding Beste student, Met deze brochure willen we je goed informeren over onze afdeling, medewerkers en patiënten ter voorbereiding van je stage. Uiteraard

Nadere informatie

Contactnummer: Francis Vermote hoofdverpleegkundige. dr. Peter Casteleyn verantwoordelijke arts spoedgevallendienst

Contactnummer: Francis Vermote hoofdverpleegkundige. dr. Peter Casteleyn verantwoordelijke arts spoedgevallendienst spoedgevallendienst Op de spoedgevallendienst kunt u terecht voor alle dringende medische problemen. We beschikken over de nodige faciliteiten om patiënten in de meest kritische toestand op te vangen.

Nadere informatie

Introductiebundel voor studenten

Introductiebundel voor studenten Spoedgevallen juni 2014 1 1. INHOUDSTAFEL 1. INHOUDSTAFEL 2. VOORSTELLING VAN SPOEDGEVALLEN 3. VERWACHTINGEN NAAR DE STUDENT TOE 4. HET SPOEDTEAM 5. PLATTEGROND SPOEDGEVALLEN 6. VERPLEEGKUNDIG PATIENTENDOSSIER

Nadere informatie

Spoedgevallen. Informatiebrochure studenten

Spoedgevallen. Informatiebrochure studenten Spoedgevallen Informatiebrochure studenten Inhoud Welkom 3 1 Voorstelling van het team 4 1.1 Mentoren 4 2 Onze missie en visie over studentenbegeleiding 4 2.1 Missie: 4 2.2 Visie 4 3 Visie van AZ Klina

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Spoed

Onthaalbrochure studenten Spoed Onthaalbrochure studenten Spoed Inhoud...1 1 Welkom...3 2 Gegevens van de afdeling...4 2.1 Voorstelling van de verpleegeenheid...4 2.1.1 Voorstelling personeel...4 2.1.2 Aantal bedden...4 2.1.3 Bezoekuren...4

Nadere informatie

Spoedgevallendienst MUG

Spoedgevallendienst MUG Onthaalbrochure Spoedgevallendienst MUG Verpleegkundig diensthoofd: Michel Hendrikx Medisch diensthoofd: dr. Joost Van der Sijpt Tel.: 011 826 240 mensen zorgen voor mensen Uw komst is vrij onverwacht

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

DRINGENDE HULPVERLENING

DRINGENDE HULPVERLENING DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING STAGEBOEK ZIEKENWAGENPERSONEEL PROVINCIE ANTWERPEN PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR BRANDWEER- EN AMBULANCIERSOPLEIDINGEN NAAM STAGIAIR: ADRES: STAGE-INSTELLING: ADRES:

Nadere informatie

Welkom op de SPOEDGEVALLENDIENST

Welkom op de SPOEDGEVALLENDIENST Welkom op de SPOEDGEVALLENDIENST Welkom Welkom Pijn? Welkom op de spoedgevallendienst van het AZ Sint-Lucas. We streven ernaar om u zo snel mogelijk de meest kwaliteitsvolle zorgen aan te bieden. Wachten:

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Onthaalbrochure Spoedgevallen. Welkom. bij het H. Hartziekenhuis mol

Onthaalbrochure Spoedgevallen. Welkom. bij het H. Hartziekenhuis mol Onthaalbrochure Spoedgevallen Welkom bij het H. Hartziekenhuis mol 1 Contact 2 Spoedgevallendienst: T 014 71 23 92 T 014 71 23 96 F 014 31 88 33 E-mail: spoed@azmol.be spoedgevallen Inhoud De werking van

Nadere informatie

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen 12 NOVEMBER 1993. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren - specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de URGENTIEGENEESKUNDE, alsook

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde

Inwendige geneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Inwendige geneeskunde onthaalbrochure 2 Beste patiënt en familie, Van harte welkom op de afdeling inwendige geneeskunde (4 de verdieping) van het AZ Lokeren. Met deze brochure stellen

Nadere informatie

Onthaalbrochure spoedgevallendienst

Onthaalbrochure spoedgevallendienst Onthaalbrochure spoedgevallendienst Diensthoofd spoedgevallen: dr. Dirk Van der Donckt Medisch coördinator spoedgevallen: dr. Hilde Quintens Hoofdverpleegkundige: dhr. Chris Van Dijck Telefoon onthaal

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. TRIAGE op spoed

PATIËNTEN INFORMATIE. TRIAGE op spoed PATIËNTEN INFORMATIE TRIAGE op spoed Beste mevrouw, mijnheer Wanneer je je op de spoedgevallendienst aan het loket aanmeldt, zal een verpleegkundige je zo snel mogelijk opvangen. Zij zal via het triagesysteem

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie A-dienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg Patiënteninformatie Welkom op beroertezorg 2 Inhoud Welkom op onze dienst... 4 Wie zijn we en wat doen we?... 4 Voorstelling van het multidisciplinair team... 4 Medisch team van neurologen en neurochirurgen...

Nadere informatie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Hier komt titel van persbericht Versie 2012-2013 Pagina 1 OLV Ziekenhuis Afdeling ve Materniteit Asse Bloklaan 5 1730 Asse Tel. 02 300 62 99 Verwelkoming

Nadere informatie

Departement Verpleging. Studenteninfo Gipskamer 0P5

Departement Verpleging. Studenteninfo Gipskamer 0P5 Departement Verpleging Studenteninfo Gipskamer 0P5 Gipskamer 0P5 1. VOORSTELLING VAN DE DIENST 1.1. Inleiding Met deze brochure willen we jou als student wegwijs maken op de afdeling zodat je stage vlot

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Ilse De Jaeck (waarnemend) Stagementoren:

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Spoed Verantwoordelijke: Pieter Van Turnhout Telefoon: 03 650 50 45 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast kan

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING /VERPLEGING Verpleegkundige (gediplomeerd) 1. Plaats in de organisatie De verpleegkundige werkt onder

Nadere informatie

Infobundel stage Pediatrie B4

Infobundel stage Pediatrie B4 Pagina 1 Beste student(e), Hartelijk welkom op de dienst pediatrie van het AZ Monica, campus Deurne. Met deze infobundel willen we je een handleiding meegeven om je stage op een vlotte en leerrijke manier

Nadere informatie

Studentenbrochure. Kinderdagziekenhuis 0K12D

Studentenbrochure. Kinderdagziekenhuis 0K12D Studentenbrochure Kinderdagziekenhuis 0K12D Voorstelling van de dienst 1) Inleiding In het kinderdagziekenhuis worden patiënten opgenomen voor alle pediatrische disciplines. In totaal worden ongeveer 3000

Nadere informatie

Onthaalbrochure Spoed CA

Onthaalbrochure Spoed CA Onthaalbrochure Spoed CA Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling.... 7 Vroege dienst: 07u00-12u00,

Nadere informatie

WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID

WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID UZ Leuven vindt het belangrijk om de verwachtingen van u als patiënt of familie te kennen. Zo kunnen we werken aan voortdurende verbetering van onze patiëntenzorg. Sinds eind

Nadere informatie

Geriatrisch dagziekenhuis

Geriatrisch dagziekenhuis info voor patiënten Geriatrisch dagziekenhuis 01. Geriatrisch dagziekenhuis Het Geriatrisch dagziekenhuis richt zich tot personen ouder dan 75 jaar met acute of chronische aandoeningen, toenemende inactiviteit,

Nadere informatie

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN AZ VESALIUS Introductiebrochure voor studenten Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11 tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN DAGHOSPITAAL E2 1

Nadere informatie

Intern medisch reglement Specialisme CARDIOLOGIE

Intern medisch reglement Specialisme CARDIOLOGIE Specialisme CARDIOLOGIE Versie juni 2015 Regionaal Ziekenhuis H. Hart vzw Naamsestraat 105 3000 Leuven T 016 20 92 11 F 016 20 92 69 www.hhleuven.be Inhoudsopgave 1.Procedureblad medische permanentie 7d

Nadere informatie

Welkom op de Acute Opname Afdeling (AOA)

Welkom op de Acute Opname Afdeling (AOA) Welkom op de Acute Opname Afdeling (AOA) Inleiding De Acute Opname Afdeling (AOA) is een afdeling met 26 bedden, voor patiënten die met spoed moeten worden opgenomen. De AOA is geen reguliere verpleegafdeling;

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Org.nr. 925

FUNCTIEBESCHRIJVING Org.nr. 925 LOCHRISTI O.C.M.W. FUNCTIEBESCHRIJVING Org.nr. 925 DEEL 2: FUNCTIE Fct. nr. AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERPLEGING /VERZORGING Verpleegkundige (gegradueerde) 1. Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Voorstelling. VE101 Mid-Care

Voorstelling. VE101 Mid-Care Voorstelling VE101 Mid-Care Versiedatum: 09/08/2011 1 VERWELKOMING 2/6 Beste student De hoofdverpleegkundige, de praktijklector en de ganse equipe heet je welkom op VE 101. Van onze kant garanderen we

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op de dienst spoedgevallen

Patiënteninformatie. Welkom op de dienst spoedgevallen Patiënteninformatie Welkom op de dienst spoedgevallen Welkom op onze dienst Namens het team van de dienst spoedgevallen heten wij u van harte welkom. U heeft wellicht veel vragen, bent ongerust en wil

Nadere informatie

Medisch Begeleid Transport UZ GENT

Medisch Begeleid Transport UZ GENT 2013 Medisch Begeleid Transport UZ GENT Patrick Van De Voorde UZ Gent 2-9-2013 Omer Vanhaute Omkadering Mede in het licht van de verschillende samenwerkingsovereenkomsten en de positionering als centre

Nadere informatie

Dringende Geneeskundige Hulpverlening - Hulpcentrum 112

Dringende Geneeskundige Hulpverlening - Hulpcentrum 112 1 Dringende Geneeskundige Hulpverlening - Hulpcentrum 112 Dr. F. Gijsenbergh Med. Directeur HC 100 Antwerpen Marc Van Bouwelen Verpl.Spoed, adj. med. directeur 2 GDA 2013 HC112 Antwerpen Systeem DGH en

Nadere informatie

Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie

Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie Voorstelling van de dienst De polikliniek voor Urologie is gelegen op 0P3. Op onze polikliniek worden de patiënten gezien voor consultatie en worden er ook verschillende

Nadere informatie

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat 84 8700 Tielt intredebegleiding@sintandriestielt.be Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Voorstelling van de dienst 2 3. Verwachtingen

Nadere informatie

PATIËNTENINFO. Onthaalbrochure Spoedgevallendienst SPOEDGEVALLENDIENST

PATIËNTENINFO. Onthaalbrochure Spoedgevallendienst SPOEDGEVALLENDIENST PATIËNTENINFO Onthaalbrochure Spoedgevallendienst SPOEDGEVALLENDIENST Inhoud Voorwoord... 5 1 De kernactiviteit van de spoedgevallendienst... 6 2 Aankomst op de spoedgevallendienst... 6 3 De behandelkamers...

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Per jaar melden zich 28.000 mensen op de SEH voor een medische behandeling,

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten

Onthaalbrochure studenten Onthaalbrochure studenten Materniteit / Verloskamer Neonatologie Pagina 1 Hier komt titel van persbericht Inhoudstafel 1. Voorwoord 2. Voorstelling van de afdeling 2.1 Multidisciplinair team 2.2 Architectuur

Nadere informatie

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum)

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Inleiding In deze brochure krijg je meer informatie over de LIC-stage in UZ Leuven. Verschillende afdelingen bieden deze stagevorm aan om

Nadere informatie

Kinesitherapeut. BV1-BV3 m/v contractueel voor onbepaalde duur voltijds of deeltijds. 1. Publicatie. 2. Functiebeschrijving. 3. Aanwervingsvoorwaarden

Kinesitherapeut. BV1-BV3 m/v contractueel voor onbepaalde duur voltijds of deeltijds. 1. Publicatie. 2. Functiebeschrijving. 3. Aanwervingsvoorwaarden Kinesitherapeut BV1-BV3 m/v contractueel voor onbepaalde duur voltijds of deeltijds 1. Publicatie 2. Functiebeschrijving 3. Aanwervingsvoorwaarden 4. Selectieprogramma 5. Aanbod en verloning 1. Publicatie

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. onthaalbrochure

PATIËNTEN INFORMATIE. onthaalbrochure PATIËNTEN INFORMATIE M i d c a r e onthaalbrochure Beste patiënt en familie Midcare is een afdeling van het AZ Lokeren waar patiënten opgenomen worden waarbij de gezondheidstoestand een continue opvolging

Nadere informatie

Informatiebrochure. Dienst Spoedgevallen

Informatiebrochure. Dienst Spoedgevallen Informatiebrochure Dienst Spoedgevallen Geachte patiënt, begeleider of familie U heeft zich zojuist aangemeld op de spoedgevallendienst van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis te Waregem. In deze folder

Nadere informatie

WETGEVING DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING 100 SYSTEEM. Dr. Koen Bronselaer. Dienst Urgentiegeneeskunde Universitaire Ziekenhuizen K. U.

WETGEVING DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING 100 SYSTEEM. Dr. Koen Bronselaer. Dienst Urgentiegeneeskunde Universitaire Ziekenhuizen K. U. WETGEVING DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING 100 SYSTEEM Dr. Koen Bronselaer Dienst Urgentiegeneeskunde Universitaire Ziekenhuizen K. U. Leuven Inhoud Ontstaan Wet 08-06-1964 en verfijningen Mobiele

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR DE HULPVERLENER AMBULANCIER. campus VESTA. augustus 2010. multidisciplinair opleidingscentrum provincie Antwerpen. versie augustus 2010

HANDBOEK VOOR DE HULPVERLENER AMBULANCIER. campus VESTA. augustus 2010. multidisciplinair opleidingscentrum provincie Antwerpen. versie augustus 2010 HANDBOEK VOOR DE HULPVERLENER AMBULANCIER campus VESTA. augustus 2010 versie augustus 2010 multidisciplinair opleidingscentrum provincie Antwerpen Colofon Verantwoordelijke uitgever Redactiesecretarissen

Nadere informatie

Spoedgevallenfunctie ZNA Stuivenberg

Spoedgevallenfunctie ZNA Stuivenberg Spoedgevallenfunctie ZNA Stuivenberg Informatiebrochure voor studenten Auteur Ludo Gijbels Publicatiedatum 10/08/2015 1 / 9 Inhoudsopgave Spoedgevallenfunctie ZNA Stuivenberg... 1 Informatiebrochure voor

Nadere informatie

Verpleegeenheid D1 Pneumologie tropische geneeskunde thoraxoncologie longtransplantatie. Informatiebrochure patiënten

Verpleegeenheid D1 Pneumologie tropische geneeskunde thoraxoncologie longtransplantatie. Informatiebrochure patiënten Verpleegeenheid D1 Pneumologie tropische geneeskunde thoraxoncologie longtransplantatie Informatiebrochure patiënten 3 1. Welkom op D1... 4 2. Het team... 4 2.1 Artsen... 4 2.2 Verpleegkundigen... 5 2.3

Nadere informatie

Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN

Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN INHOUD Welkom 3 1. Voorstelling van de dienst 4 1.1 Wat? 4 1.2 Waar? 4 1.3 Wie? 4 1.4 Indeling 5 2. Patiëntenpopulatie 5 3. Werking van de dienst 5 3.1 Dagindeling

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure C005

Dienstgebonden informatiebrochure C005 Dienstgebonden informatiebrochure C005 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom op de spoedgevallendienst. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het

Nadere informatie

De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten.

De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten. De afdeling Heelkunde 2 De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over de afdeling Heelkunde 2 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie

Nadere informatie

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure Palliatieve zorgen Studentenbrochure 01. Inleiding Binnenkort loop je stage op de palliatieve eenheid en het palliatief support team (PST). Deze brochure is een voorbereiding op jouw stage. De bedoeling

Nadere informatie

Introductiebrochure spoedgevallen

Introductiebrochure spoedgevallen Introductiebrochure spoedgevallen 2 Inleiding Beste student Via deze weg heten wij, hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen en ambulanciers, je welkom op de spoedgevallendienst. Om wat meer inzicht te

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Geriatrie

PATIËNTEN INFORMATIE. Geriatrie PATIËNTEN INFORMATIE Geriatrie 2 Mevrouw, mijnheer Welkom op de afdeling acute geriatrie. De dienst acute geriatrie van het Algemeen Ziekenhuis Lokeren beschikt over 26 bedden en biedt multidisciplinaire

Nadere informatie

DIR - MED ACTIEKAART C4. Coördinerend ADJUNCT DIRECTEUR MEDISCHE HULPVERLENING 1 E MUG VERPLEEGKUNDIGE TER PLAATSE ADJ DIR MED

DIR - MED ACTIEKAART C4. Coördinerend ADJUNCT DIRECTEUR MEDISCHE HULPVERLENING 1 E MUG VERPLEEGKUNDIGE TER PLAATSE ADJ DIR MED Functieomschrijving: De eerste MUG heeft de taak om na aankomst het HC 100 zo snel als mogelijk een SITREP te geven en een eerste organisatie op te zetten zodat de medische hulpverlening op de meest efficiënte

Nadere informatie

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2 Eerste Hart Hulp Welkom Wij willen uw verblijf hier zo prettig mogelijk laten verlopen. In deze brochure vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op onze afdeling. Afdeling Eerste Hart Hulp

Nadere informatie

MP: OVERMACHT. MP Overmacht _final Hulpcentrum 112/100 Oost-Vlaanderen Medische Directie T

MP: OVERMACHT. MP Overmacht _final Hulpcentrum 112/100 Oost-Vlaanderen Medische Directie T 1 MP: OVERMACHT OVERMACHT is een juridisch begrip dat een niet-toerekenbare onmogelijkheid om een verplichting na te komen aanduidt, waardoor de rechtspersoon in kwestie van deze verplichting bevrijd wordt.

Nadere informatie

Kinderdagziekenhuis. Studentenbrochure

Kinderdagziekenhuis. Studentenbrochure Kinderdagziekenhuis Studentenbrochure 01. Inleiding In het Kinderdagziekenhuis worden patiënten opgenomen voor alle pediatrische disciplines. In totaal worden ongeveer 3000 patiënten per jaar verzorgd

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/ VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/ VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING/ VERPLEGING verpleegkundige (bachelor) 1. Plaats in de organisatie De bachelor verpleegkundige werkt

Nadere informatie

Acute Opname Afdeling

Acute Opname Afdeling AOA Acute Opname Afdeling In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de Acute Opname Afdeling. Mocht u na het lezen van de folder nog vragen hebben, stel ze dan gerust. De afdeling Op

Nadere informatie

Orthopedie Neurochirurgie INFORMATIE VOOR STUDENTEN

Orthopedie Neurochirurgie INFORMATIE VOOR STUDENTEN Orthopedie Neurochirurgie INFORMATIE VOOR STUDENTEN INHOUD Welkom 3 1. Voorstelling van de dienst 4 1.1 Wat? 4 1.2 Waar? 4 1.3 Wie? 4 1.4 Indeling 5 2. Patiëntenpopulatie 6 3. Werking van de dienst 6 3.1.

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom bij de diëtisten. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Week Verpleegkunde Procedures. Marc Van Bouwelen JAG

Week Verpleegkunde Procedures. Marc Van Bouwelen JAG Week Verpleegkunde 2017 Procedures Marc Van Bouwelen JAG NVKVV 2017 Procedures stabiele juridische constructie NVKVV 2017 1967 Ex Wet Uitoefening Geneeskunst - K.B. nr. 78 Gecoördineerde wet van 10 mei

Nadere informatie

AZ VESALIUS. Medisch Centrum a.z.vesalius Bilzen. MCB. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11

AZ VESALIUS. Medisch Centrum a.z.vesalius Bilzen. MCB. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11 AZ VESALIUS Introductiebrochure voor studenten Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Medisch Centrum a.z.vesalius Bilzen. DAGHOSPITAAL

Nadere informatie

Medische Beeldvorming ZNA STER

Medische Beeldvorming ZNA STER Informatiebrochure voor studenten Auteur Emiel Beijer Publicatiedatum 7/07/2015 Trefwoorden Medische Beeldvorming, Radiologie, Rx, MRI, CT, Echografie, Röntgenopnamens, anatomie, pathologie, beeldverwerking

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 BE

AFDELINGSPROFIEL GER3 BE AFDELINGSPROFIEL GER3 BE AFDELINGSPROFIEL GER3 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: van de Vijver Lut Hoofdverpleegkundige: Vanessa Van Osselaer Stagementoren:

Nadere informatie

Hartbewaking UZ Gent, 12k12IA. Sector Metabole en Cardiovasculaire Aandoeningen HARTBEWAKING 12K12A HARTBEWAKINGK12A12 29/10/2013 1

Hartbewaking UZ Gent, 12k12IA. Sector Metabole en Cardiovasculaire Aandoeningen HARTBEWAKING 12K12A HARTBEWAKINGK12A12 29/10/2013 1 Sector Metabole en Cardiovasculaire Aandoeningen HARTBEWAKING 12K12A HARTBEWAKINGK12A12 29/10/2013 1 Hartbewaking Inleiding Welkom op Hartbewaking, je toekomstige stagedienst. Op de afdeling Hartbewaking

Nadere informatie

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

Dienst 7 Subtitle PATIËNTENBROCHURE

Dienst 7 Subtitle PATIËNTENBROCHURE PATIËNTENBROCHURE Dienst 7 Subtitle De internist sprak, het is niet goed je hebt weer rommel in je bloed ik leg je echt niet in de luren maar je moet echt weer aan de kuren het spijt mij echt, mevrouw,

Nadere informatie

Triage op de SEH. Spoedeisende Hulp

Triage op de SEH. Spoedeisende Hulp 00 Triage op de SEH Spoedeisende Hulp 1 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). Op de afdeling SEH ontvangen en behandelen we dagelijks 30-60 patiënten. Een deel van deze patiënten wordt met de

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE. Medische beeldvorming 2

INTRODUCTIEBROCHURE. Medische beeldvorming 2 INTRODUCTIEBROCHURE Medische beeldvorming 2 Hoofdverpleegkundige: Daniël Vandenbussche September 2010 WELKOMSTWOORD Beste student Van harte welkom op de dienst medische beeldvorming. Deze introductiebrochure

Nadere informatie

Afdelingsbrochure Sociale dienst

Afdelingsbrochure Sociale dienst Afdelingsbrochure Sociale dienst Studenteninformatie Versie 1.0 Beste student Binnenkort vat je je stage aan in ons ziekenhuis. Deze brochure bevat alle praktische en nuttige info over de dienst waar je

Nadere informatie

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp 00 Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp Spoedeisende Hulp 1 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Op de SEH ontvangen en behandelen we volwassenen en kinderen met acute gezondheidsklachten,

Nadere informatie

Richtlijnen Palliatieve en Supportieve zorg

Richtlijnen Palliatieve en Supportieve zorg Laarbeeklaan 101 1090 Brussel Oncologisch Handboek Palliatieve zorg V1.2008 PALLIATIEVE ZORG: TOELICHTING EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN 1 Inleiding In 2002 werden drie wetten met betrekking tot de zorg voor

Nadere informatie

Verpleegeenheid G3: Informatiebrochure

Verpleegeenheid G3: Informatiebrochure Verpleegeenheid G3: Informatiebrochure Informatiebrochure ontwikkeld door Tom Schiepers en Elisabeth Schroeder in het kader van de bachelorproef, opleiding Professionele Bachelor in de Verpleegkunde, aan

Nadere informatie

DIR - MED ACTIEKAART C1. Coördinerend DIRECTEUR MEDISCHE HULPVERLENING DIR MED

DIR - MED ACTIEKAART C1. Coördinerend DIRECTEUR MEDISCHE HULPVERLENING DIR MED Functieomschrijving: De heeft de operationele leiding over de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening, aangewend voor de medische hulpverleningsketen. Hij werkt onder het administratieve gezag

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure High Care Spoed GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure High Care Spoed GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie High Care Spoed Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts

Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts J.B. Dekeyserstraat 70 3090 Overijse Erk.nr. ROB ce 1397 RVT vzb 395 Tel: 02/686.05.60 Fax: 02/686.06.96 Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts Art. 1. Dit reglement regelt de praktische werkafspraken

Nadere informatie

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2 Eerste Hart Hulp Welkom Wij willen uw verblijf hier zo prettig mogelijk laten verlopen. In deze brochure vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op onze afdeling. Afdeling Eerste Hart Hulp

Nadere informatie

Functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg

Functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg Functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg Infrastructuur / uitrusting / omgevingselementen (NC) Beschikt de functie over een eigen duidelijk aangegeven ingang? Is er een toegang voor voetgangers? Is er

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie Onthaalbrochure studenten Pediatrie 1. Welkom! Welkom op onze afdeling pediatrie van het AZ Jan Portaels. Met deze beknopte brochure willen we je wat meer informatie geven over de afdeling. Natuurlijk

Nadere informatie

introductiebrochure voor studenten intern patiëntenvervoer

introductiebrochure voor studenten intern patiëntenvervoer introductiebrochure voor studenten intern patiëntenvervoer 2 Voorwoord Beste student Welkom binnen het team intern patiëntenvervoer. We willen jou graag als student opnemen in ons team zodat je stageperiode

Nadere informatie

- NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENBUIS- VOORZIENINGEN.

- NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENBUIS- VOORZIENINGEN. 3 1 MJNISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEm EN LEEFMILŒU. BRUSSEL, 19/05/1994 Bestuur der Verzorgingsinstellingen. - NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENBUIS- VOORZIENINGEN. Afdeling "Programmatie en Erkenning" ref. : NRZVill/81-2

Nadere informatie

Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52

Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52 Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52 Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 5 49 Hoofdstuk 5: Het patientendossier

Nadere informatie

De afdeling Neonatologie

De afdeling Neonatologie De afdeling Neonatologie De afdeling Neonatologie als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over de afdeling Neonatologie 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 36 2 Zorgverloop

Nadere informatie

Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit

Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit 1. Opdracht De dagkliniek heelkunde heeft als opdracht niet-dringende heelkundige ingrepen uit te voeren dat op één dag kunnen plaats vinden. De dagkliniek

Nadere informatie

Patiëntenmap. Endoscopisch of ander invasief onderzoek/ interventie zonder sedatie

Patiëntenmap. Endoscopisch of ander invasief onderzoek/ interventie zonder sedatie Patiëntenmap Endoscopisch of ander invasief onderzoek/ interventie zonder sedatie 2 Specialist/chirurg Gegevens Patiëntenklever Patiëntgegevens Naam... Voornaam... Geboortedatum... Geslacht: M V Telefoon:...

Nadere informatie

Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH)

Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) Welkom op de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van het St. Anna Ziekenhuis. Op deze afdeling zien we dagelijks dertig tot veertig patiënten. Een deel van deze patiënten

Nadere informatie

Introductiebrochure: Studenten Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison.

Introductiebrochure: Studenten Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison. Introductiebrochure: Studenten Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison. 16 Sint-Franciskusziekenhuis www.sfz.be P. Paquaylaan 129 3550 Heusden-Zolder Tel.: 011 71 50 00 Fax.: 011 71 50 01 VOORWOORD

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Org.nr. 925

FUNCTIEBESCHRIJVING Org.nr. 925 LOCHRISTI O.C.M.W. FUNCTIEBESCHRIJVING Org.nr. 925 DEEL 2: FUNCTIE Fct. nr. AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERPLEGING /VERZORGING Verpleegkundige (gegradueerde) 1. Plaats in de organisatie

Nadere informatie

verpleegeenheid intensieve zorg

verpleegeenheid intensieve zorg verpleegeenheid intensieve zorg Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf van belang kunnen zijn. Deze brochure biedt

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging)

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging) Functie Graadnaam: gebrevetteerd verpleegkundige Functienaam: Functiefamilie: verplegend en verzorgend Functionele loopbaan: C3-C4 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: bewonerszorg Subdienst: verpleging en

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. intensieve zorgen onthaalbrochure

PATIËNTEN INFORMATIE. intensieve zorgen onthaalbrochure PATIËNTEN INFORMATIE intensieve zorgen onthaalbrochure Mevrouw, mijnheer Intensieve zorgen is een afdeling van het AZ Lokeren waar patiënten opgenomen worden waarbij de gezondheidstoestand een continue

Nadere informatie

dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg

dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM Welkom op afdeling LCO van campus Sint- Barbara. Een opname

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

MP: Het begrip DRINGEND niet dringende oproepen Rechtstreekse oproep EINDE interventie

MP: Het begrip DRINGEND niet dringende oproepen Rechtstreekse oproep EINDE interventie 1 MP: Het begrip DRINGEND niet dringende oproepen Rechtstreekse oproep EINDE interventie A. DRINGENDE OPROEPEN in het kader van de DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING (DGH) ( Wet 8 juli 1964; omzendbrief

Nadere informatie

UW AFSPRAAK PRAKTISCH. De behandelend arts zal in overleg een datum voor het onderzoek plannen en u hieromtrent inlichten.

UW AFSPRAAK PRAKTISCH. De behandelend arts zal in overleg een datum voor het onderzoek plannen en u hieromtrent inlichten. endoscopie ENDOSCOPIE Een endoscopie is een inwendig onderzoek, om te kunnen nagaan wat er gaande is in uw lichaam, een biopsie te nemen of een operatie uit te voeren. Dit onderzoek wordt verricht aan

Nadere informatie