MotivatieMonitor voor HR-professionals

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MotivatieMonitor voor HR-professionals"

Transcriptie

1 MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie hebben.

2 Onderzoek De MotivatieMonitor van Nobiles Media peilt jaarlijks hoe studenten en starters tegen de arbeidsmarkt aankijken. In opdracht van Accountemps en Nobiles Media is in september 2010 voor het eerst ook onderzoek gedaan onder HR-professionals. Wat denken zij dat studenten en starters vinden? Klopt het beeld dat zij van starters en studenten hebben? Zijn er opvallende verschillen? Verder is de werving van studenten en starters onderzocht. Met de aankomende vergrijzing is het voor bedrijven van levensbelang dat zij jong talent weten aan te trekken. En te binden. Waar letten studenten en starters op? En hoe spelen organisaties daarop in? Bureau Consumenten Onderzoek nam de uitvoering van het onderzoek voor zijn rekening. Aan het onderzoek deden 285 HR-professionals mee. Deze brochure vat de resultaten van dat onderzoek samen. Daarnaast laat het zien op welke punten HR-professionals vragen anders hebben beantwoord dan de studenten en starters die deelnamen aan de MotivatieMonitor Klopt het beeld dat HR-professionals van starters en studenten hebben? MotivatieMonitor voor HR-professionals 2

3 Uitkomsten in vogelvlucht HR-professionals schatten over het algemeen goed in wat studenten en starters willen. Maar er zijn enkele opvallende verschillen. In het oog springt onder meer dat HR-professionals onderschatten hoe belangrijk studenten en starters betaald overwerk vinden. Studenten en starters zetten dit in hun top drie van secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij de HRprofessionals bungelt die onderaan de lijst. Het belang van een goede werksfeer en leuke collega s schatten HR-professionals eveneens te laag in. Voor studenten en starters weegt dit aspect het zwaarste bij hun keuze voor een werkgever. HR-professionals denken dat de inhoud van het werk het belangrijkste is. Tegelijkertijd denken dezelfde professionals wel dat een goede werksfeer en leuke collega s hun organisatie aantrekkelijk maken. Meer nog dan de inhoud van het werk. HR-professionals vinden leergierigheid, ambitie en flexibiliteit het belangrijkste bij sollicitanten die pas zijn afgestudeerd. Studenten en starters schatten goed in dat leergierigheid en ambitie het belangrijkste zijn, maar ze onderschatten het belang dat HR-professionals hechten aan flexibiliteit. In het algemeen letten HRprofessionals meer op houding en instelling dan studenten en starters verwachten. Tot slot is opmerkelijk dat een derde van de bedrijven geen duidelijke HR-strategie voor de nieuwe generaties heeft. Opmerkelijk, omdat de economie aantrekt en de vergrijzing binnen enkele jaren leidt tot grote uitstroom op de arbeidsmarkt. Het roept de vraag op of HRprofessionals bij een duidelijke HR-strategie nog beter de wensen en behoeften van studenten en starters kunnen inschatten. MotivatieMonitor voor HR-professionals 3

4 Studenten, starters en HR-professionals Profiel HR-respondenten Leeftijd HR professionals: De studenten en starters die meededen aan de Motivatie- Monitor horen tot de generaties Y (geboren na 1980) en Einstein (geboren na 1988). Bij de HR-professionals is voor de analyse onderscheid gemaakt naar leeftijd, al dan niet leidinggeven en bedrijfsgrootte. 18% van de deelnemers is jonger dan dertig, 43% tussen de dertig en veertig jaar oud en 39% veertig jaar of ouder. Van de HR-professionals heeft 46% een leidinggevende functie als directielid of hoofd dan wel manager van een afdeling HR of P&O. Van de HRprofessionals werkt de meerderheid bij grote bedrijven met 250 medewerkers of meer. Bijna een derde werkt bij een middelgroot bedrijf met 51 tot 250 medewerkers. Bij een tiende telt de organisatie minder dan vijftig medewerkers. 18% 39% 43% Functie HR professionals: 54% 46% 30 jaar en jonger 30 tot 40 jaar 40 jaar en ouder HR-managers HR-medewerkers Grootte organisatie: 10% 34% 31% 25% 1 tot 50 medewerkers 51 tot 250 medewerkers 251 tot 1000 medewerkers Meer dan 1000 medewerkers MotivatieMonitor voor HR-professionals 4

5 Ambitie voor de komende vijf jaar HR-professionals hebben redelijk goed in de gaten wat studenten en starters binnen nu en vijf jaar willen bereiken. Een aanzienlijke stap zetten in de persoonlijke ontwikkeling, een optimale balans vinden tussen werk en privé en een noemenswaardige creatieve prestatie leveren, vormen volgens de HR-professionals de top drie. Die volgorde komt keurig overeen met de antwoorden van de studenten en starters. Wel vinden studenten en starters de stap in de persoonlijke ontwikkeling significant minder belangrijk dan HR-professionals denken. Een ander duidelijk verschil is er bij werken in het buitenland. Van de HR-professionals denkt 11% dat dit in de top drie ambities van studenten en starters staat. Met 25% ligt de feitelijke score veel hoger. HR-professionals onderschatten het belang hiervan. Overigens hebben studenten deze ambitie veel vaker dan starters: 28% tegen 19%. Uitgesplitst naar leeftijd, ontlopen de antwoorden van de HR-professionals op deze vraag elkaar weinig. De wens minimaal twee carrièrestappen te zetten is de enige uitzondering. Een vijfde van de studenten en starters noemt dit als ambitie. De HR-professionals van veertig jaar en ouder komen tot dezelfde score als studenten en starters. De overige HR-professionals noemen dit veel vaker: een derde van de groep tussen de dertig en veertig en bijna twee vijfde van de groep onder de dertig. HR-professionals weten goed wat studenten en starters willen bereiken MotivatieMonitor voor HR-professionals 5

6 Betaald overwerk belangrijker dan bonus of bedrijfsauto De belangrijkste ambities van de studenten en starters zijn terug te zien in de meest gewilde secundaire arbeidsvoorwaarden. Bovenaan de lijst staan voor hen de mogelijkheid tot het volgen van trainingen en cursussen, gevolgd door de mogelijkheid tot thuiswerken. De eerste draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling, de tweede aan een optimale balans tussen werk en privéleven. HR-professionals zien goed dat dit de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden zijn voor de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt. Ook zij zetten die bovenaan. Extra opleidingen en thuiswerken staan bovenaan de lijst van secundaire arbeidsvoorwaarden MotivatieMonitor voor HR-professionals 6

7 Het belang van andere secundaire arbeidsvoorwaarden weten HR-professionals veel minder goed te peilen. Het meest duidelijk is dit bij betaald overwerk. Bij de HR-professionals scoort dit 3%, terwijl niet minder dan 34% van de studenten en starters dit noemde. Studenten en starters willen boter bij de vis: tegenover inzet moet een directe beloning staan. Dit ondanks het feit dat de MotivatieMonitor voor studenten en starters uitwijst dat plezier in het werk belangrijker is dan salaris. Gewenste secundaire arbeidsvoorwaarden Trainingen/ cursussen Mogelijkheid thuis te werken Betaald overwerk 3% 36% 45% 17% 70% 79% Verder zijn studenten en starters veel sterker georiënteerd op het openbaar vervoer dan HR-professionals verwachten. Bijna twintig procent noemt een OV-jaarkaart als belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde, tegen één procent van de HRprofessionals. Tegenover de onderschatting van de behoefte aan een OV-jaarkaart staat een overschatting van wens voor een bedrijfsauto. Ook de laptop van de zaak is minder geliefd dan HR-professionals denken. Extra vakantiedagen Bedrijfsauto 27% 24% 23% 32% Studenten en starters Volgens HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals 7

8 Werksfeer en collega s Belangrijke aspecten bij keuze werkgever Voor de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt zijn werksfeer en collega s de voornaamste aspecten bij de keuze voor een werkgever. HR-professionals beseffen dit nog onvoldoende. In hun inschatting plaatsen HR-professionals een goede werksfeer en leuke collega s onder de inhoud van het werk, opleidingsmogelijkheden/coaching en salaris plus secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook baanzekerheid en maatschappelijk nut wegen voor studenten en starters zwaarder mee dan HR-professionals vermoeden. Aan de andere kant hechten studenten en starters minder aan de status en het aanzien van een organisatie dan HR-professionals denken. Ook mogelijkheden om snel carrière te maken tellen minder mee. Organisaties zetten verschillende middelen in om starters te binden en te behouden. Het schetsen van een loopbaantraject is er daar één van. Bijna de helft (47%) van de HR-professionals zegt dat hun organisatie dit middel inzet. Nog hoger scoren coaching (65%) en trainingen/cursussen (80%). Goede werksfeer/ leuke collega s Intellectuele uitdaging/werk met inhoud en diepgang Hoog salaris goede secundaire arbeidsvoorwaarden Goede opleidingen/ coaching Oog voor balans werk-privé Grote baanzekerheid Maatschappelijk nut Goede mogelijkheden voor snelle carrière Aantrekkelijke internationale mogelijkheden Organisatie met veel status/aanzien Studenten en starters Volgens HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals 8

9 Aantrekkingskracht als werkgever Goede werksfeer en leuke collega s staan voor studenten en starters op de vijfde plaats, denken HR-professionals. Die veronderstelling is onjuist, want het is de absolute nummer één voor de nieuwe generatie. Opmerkelijk genoeg denken de HR-professionals wel dat een goede werksfeer en leuke collega s hun organisatie aantrekkelijk maakt voor studenten en starters. In de communicatie naar studenten en starters is dit aspect ook het meest gebruikt. Gezien het belang dat de nieuwe generatie hieraan hecht is dat een goede zet. Oog voor de balans tussen werk en privéleven is voor bijna de helft van de HR-professionals een aantrekkelijk aspect van hun organisatie. Maar slechts een derde van de organisaties noemt dit in zijn communicatie. Ook bij baanzekerheid is er een significant verschil tussen aantrekkelijkheid en gebruik in de communicatie naar studenten en starters. MotivatieMonitor voor HR-professionals 9

10 Verder geldt dat hoe ouder de HR-professional is, hoe sterker die de inhoud van het werk als aantrekkelijk aspect noemt. Jongere HR-professionals zien de mogelijkheden om snel carrière te maken juist veel vaker als aantrekkelijk aspect dan hun oudere collega s. Opvallend is verder dat hoe groter de organisatie is, des te vaker HR-professionals opleidingsmogelijkheden en coaching noemen als aantrekkelijk aspect. Ook maatschappelijk nut en status en aanzien scoren significant hoger bij HR-professionals in organisaties met meer dan 250 medewerkers. Wat maakt een organisatie aantrekkelijk en wat gebruikt een organisatie in de communicatie? Werksfeer/ leuke collega s Opleidingen/ coaching Inhoud werk 74% 74% 65% 70% 64% 61% Jongere HR-professionals zien de mogelijkheden om snel carriere te maken veel vaker als aantrekkelijk aspect dan hun oudere collega s Balans werk/privé Grote baanzekerheid 45% 34% 23% 11% Aantrekkelijk in organisatie Gebruikt in communicatie MotivatieMonitor voor HR-professionals 10

11 Oriëntatie versus werving Vacaturesites, websites van organisaties en persoonlijke contacten zijn voor studenten en starters de belangrijkste informatiebronnen bij hun oriëntatie op de arbeidsmarkt. Twee andere bronnen die zij veelvuldig raadplegen zijn carrièresites die algemene informatie bieden over werken en beroepen (55%) en dan wel carrièrebeurzen/banenmarkten (48%). De bronnen die studenten en starters gebruiken zijn volgens de HR-professionals niet allemaal even geschikt voor de werving. Carrièresites scoren bij de HR-professionals bijvoorbeeld veel lager en ook vacaturesites noemen zij significant minder vaak. Bij de HR-professionals tekent zich een verschil af tussen de groep jonger dan dertig jaar en hun oudere collega s: de jongste generatie HR-professionals ziet persoonlijke contacten en sociale netwerken als minder succesvol. Opmerkelijk is verder dat studenten en starters relatief vaak gebruik maken van gedrukte media als informatiebron (vakbladen, jaarboeken, dagbladen en carrièremagazines). Volgens HR-professionals zijn die minder succesvol bij de werving van nieuwe medewerkers. MotivatieMonitor voor HR-professionals 11

12 Leergierig en ambitieus Wat is belangrijk bij sollicitanten? Hoogopgeleid vers bloed moet leergierig en ambitieus zijn, vinden HR-professionals. Ook flexibiliteit scoort redelijk hoog. Studenten en starters voelen goed aan dat organisaties de voorkeur geven aan leergierige en ambitieuze sollicitanten. Maar ze onderschatten heel duidelijk de behoefte aan flexibiliteit. Overigens noemen met name HR-professionals van veertig jaar en ouder dit veel vaker. Ambitie is voor deze groep minder van belang. Leergierigheid Ambitie Flexibiliteit Weten wat hij/zij wil Zelfvertrouwen 26% 37% 23% 32% 32% 61% 49% 58% 70% 47% Dat sollicitanten goed weten wat ze willen is voor HRprofessionals eveneens veel belangrijker dan studenten en starters denken. Kortom, HR-professionals letten vooral op houding en instelling. Relevante werkervaring, bestuurlijke ervaring, hoge cijfers en ervaring in het buitenland spelen bij de selectie een kleinere rol dan studenten en starters verwachten. Relevante werkervaring Interessante bijbaan Bestuurlijke ervaring Hoge cijfers 7% 7% 6% 5% 15% 19% 18% 26% Studie in buitenland 4% 16% Studenten en starters Volgens HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals 12

13 Gevolg economische crisis De economische crisis heeft HR-professionals vooral kritischer gemaakt. Bijna twee derde (63%) zegt nu kritischer te zijn dan voorheen. Studenten en starters ervaren dat in meerderheid (55%) ook zo. Een kleine meerderheid (52%) van de studenten en starters vindt werkgevers nu ook terughoudender dan eerst. Bij de HR-professionals is dit bijna de helft (45%). Bij veeleisender (40% versus 43%) en minder royaal met beloning (41% versus 42%) liggen de antwoorden van HR-professionals en studenten en starters dicht bij elkaar. Door de economische crisis is de HR-professional kritischer geworden MotivatieMonitor voor HR-professionals 13

14 Strategie gericht op studenten en starters Een kwart (25%) van de HR-professionals zegt dat hun organisatie een HR-strategie heeft voor de nieuwe generaties op de arbeidsmarkt, de generaties Y en Einstein die na 1980 zijn geboren. Ruim veertig procent (43%) van de organisaties heeft wel een duidelijke HR-strategie, maar niet speciaal voor de nieuwe generatie. De rest van de organisaties, nog altijd een derde (32%), heeft geen duidelijke HR-strategie. In het algemeen geldt dat hoe groter de organisatie is, des te groter de kans op een duidelijke HR-strategie. Zo geeft driekwart (75%) van de HR-professionals in organisaties met meer dan duizend medewerkers aan dat hun organisatie een HR-strategie heeft. Maar ook hier moet een kwart van de organisaties het stellen zónder. Bij organisaties waar minder dan vijftig mensen werken heeft ruim veertig procent (42%) geen speciale HR-strategie. MotivatieMonitor voor HR-professionals 14

15 Over Nobiles Media Nobiles Media is al 21 jaar dé partner in communicatie over studie en carrière richting laatste fase hbo ers en academici en starters. Met verschillende mediatypen als evenementen, gidsen, magazine, online en direct mail weet Nobiles Media de hoogopgeleide student, starter en professionals op het juiste moment te bereiken met praktische informatie voor studeren, oriënteren, solliciteren en starten. Sinds februari 2008 maakt Nobiles Media onderdeel uit van Telegraaf Media Nederland Over Accountemps Accountemps is een divisie van Robert Half International, wereldwijd marktleider op het gebied van gespecialiseerde arbeidsbemiddeling. Accountemps is dé specialist in het uitzenden en detacheren van financiële en boekhoudkundige professionals. In Nederland heeft Accountemps kantoren in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Middels nationale en internationale onderzoeken informeert Accountemps bedrijven en werkzoekenden al jaren over onderwerpen die spelen op de arbeidsmarkt MotivatieMonitor voor HR-professionals 15

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Voorwoord Hierbij presenteren wij u het

Nadere informatie

Sociale media aan het werk

Sociale media aan het werk Sociale media aan het werk Marktonderzoek Faxion 2011 Sociale media aan het werk is een onderzoek van Faxion, april-mei 2011. Sociale media maken een stormachtige opkomst door. Maar welke problemen én

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Hoe werven werkgevers effectief? De Stand van Werven 2015

Hoe werven werkgevers effectief? De Stand van Werven 2015 Hoe werven werkgevers effectief? De Stand van Werven 2015 Colofon Mei 2015 Auteurs Geert-Jan Waasdorp Martijn Hemminga Copyright Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie B.V., 2015 Het auteursrecht op dit

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Amsterdam, juni 2008 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Bert Hof Djoerd de Graaf De wetenschap dat het goed is SEO

Nadere informatie

SALARY & BENEFITS GUIDE 2009-2010 NEDERLAND

SALARY & BENEFITS GUIDE 2009-2010 NEDERLAND SALARY & BENEFITS GUIDE 2009-2010 NEDERLAND SALARY & BENEFITS GUIDE 2009-2010 NEDERLAND INTRODUCTIE Ons woord salaris komt uit het Latijn en heeft als oorspronkelijke betekenis zoutrantsoen. Soldaten in

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Laat generatie Y zich aan de bouwsector binden?

Laat generatie Y zich aan de bouwsector binden? Laat generatie Y zich aan de bouwsector binden? In opdracht van: Onderzoekers/adviseurs: Karen te Lintelo MSc. Drs.ing. Jan Straatman d.d. 30 juni 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

I-bridge, a Randstad company Diemermere 25 1112 TC Diemen www.ibridge.nl

I-bridge, a Randstad company Diemermere 25 1112 TC Diemen www.ibridge.nl I-bridge, a Randstad company Diemermere 25 1112 TC Diemen www.ibridge.nl In het kort... I-bridge ondersteunt Randstad Nederland, Tempo-Team, Yacht én Capac op ICT-gebied. Jong bedrijf (vijf jaar oud) met

Nadere informatie

Salaris- en Loopbaanonderzoek 2015

Salaris- en Loopbaanonderzoek 2015 Salaris- en Loopbaanonderzoek 2015 Inhoud 4 Gecertificeerde professionals verdienen meer dan hun collega s 12 ELA Certificering 15 Tijd voor aanpakken! Het onderhoud aan ons functiegebouw kost zoveel tijd

Nadere informatie

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Even terugkijken 2 1.2 Het onderzoek nader toegelicht

Nadere informatie

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Even terugkijken 2 1.2 Het onderzoek nader toegelicht

Nadere informatie

Diversiteit aan de top

Diversiteit aan de top Diversiteit aan de top Een onderzoek naar methoden om genderdiversiteit in het management te vergroten Lof Media B.V. Naam: Dionne Boerrigter Studentnummer: s1011081 Studie: Bedrijfskunde Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid van werkgevers

Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid van werkgevers Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tot je pensioen werken in de zorg? Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Leidinggeven aan young professionals

Leidinggeven aan young professionals Leidinggeven aan young professionals Sylvie Boermans Jana Deprez Jeroen Stouten Martin Euwema Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 1. 1. Generatie Y: Waarover praten we? 1. 2. Terug in de tijd 1. 3. Diversiteit

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan NRC Carrière heeft onderzoek laten uitvoeren naar talent en talentontwikkeling. Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction International onder hoogopgeleiden

Nadere informatie

War for Wajong. Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt

War for Wajong. Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt War for Wajong Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt War for Wajong Colofon Mei 2014 Auteurs Nikita van der Pijl Msc. Drs. GeertJan Waasdorp Drs. Véronique Oonk

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Onderwijs special

Raet HR Benchmark: Onderwijs special Raet HR Benchmark: Onderwijs special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit het onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in het onderwijs

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen Brancheorganisaties en koepels Trends en ontwikkelingen Introductie In Nederland zijn van oorsprong vele tientallen koepels en verenigingen actief. Zij zetten zich in voor de belangen van organisaties

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO Onderzoek naar de secretariële beroepen maart 2014 ECABO Inhoudsopgave Colofon... 2 Samenvatting... 3 1. Inleiding... 10 2. Kenmerken van de secretaresses... 11 3. Vereiste werk- en denkniveau functie

Nadere informatie

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Eindrapport verkennend onderzoek DIVERSITEIT AAN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN IN HET ONDERWIJS EINDRAPPORT VERKENNEND ONDERZOEK Opdrachtgever SBO (Sectorbestuur

Nadere informatie

Cyber Security Awareness

Cyber Security Awareness bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Cyber Security Awareness Een

Nadere informatie