H I A F. n i e u w s b r i e f. Bestaat een trend naar de ontwikkeling van een Europese versie van IFRS?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H I A F. n i e u w s b r i e f. Bestaat een trend naar de ontwikkeling van een Europese versie van IFRS?"

Transcriptie

1 1 e jaargang - Nummer 3 - Driemaandelijks - maart-april-mei 2008 Afgiftekantoor: 9000 GENT X - P H I A F n i e u w s b r i e f Bestaat een trend naar de ontwikkeling van een Europese versie van IFRS? Gelijkwaardigheid sectorale boekhoud- en jaarrekeningregels met gemeenrechtelijke boekhoud- en jaarrekeningregels voor vzw s, ivzw s en stichtingen Verslag Symposium Internationale boekhoudnormen IAS/IFRS en KMO s De keuze en impementatie van een ERP pakket Programma-overzicht maart - april - mei Hoger Instituut voor Accountancy & Fiscaliteit Kuiperskaai 55/E 9000 Gent V.U.: Erik De Lembre

2 2 I n h o u d s t a f e l Woord vooraf 3 Bestaat een trend naar de ontwikkeling van een Europese versie van IFRS? 5 Gelijkwaardigheid sectorale boekhoud- en jaarrekeningregels met gemeenrechtelijke boekhoud- en jaarrekeningregels voor vzw s, ivzw s en stichtingen 7 Verslag Symposium Internationale boekhoudnormen IAS/IFRS en KMO s 8 Programma-overzicht Hoe evalueert een bankier een onderneming bij een kredietaanvraag? Bewijs in het contractenrecht en afdwingbaarheid van contracten De keuze en implementatie van een ERP-pakket Jaarafsluiting: van inventaris naar belastbare winst Accountancy: aansprakelijkheid en verzekering Abnormale of goedgunstige voordelen Het vennootschapsbestuur: aansprakelijkheid en verzekering Aandachtspunten en valkuilen bij handelshuur Basisprincipes van kostencalculatie Risk Management in de KMO Probleemgebieden vennootschapsbelasting onder de loep Fiscale club: update voor medewerkers accountancy-fiscaliteit Fiscaliteit: stand van zaken Vergelijking IFRS & US GAAP Ontslagrecht in de praktijk Overname van KMO-bedrijven Update personenbelasting Effectief management: leidinggeven en motiveren van medewerkers Programma-overzicht juni Inschrijving 25

3 W o o r d v o o r a f 3 Op vrijdag 12 december vond de hoogmis plaats van de accountancy en fiscale beroepen. Meer dan 650 deelnemers waaronder heel wat erkende boekhouders-fiscalisten, accountants, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren woonden een studiedag bij georganiseerd door het BIBF, IAB en (K)IBR en dit ter gelegenheid van het Vereenvoudigingsprogramma voorgesteld door de Europese Commissie. Tot op heden is het zelden gebeurd dat accountants, revisoren, fiscalisten en ondernemingsorganisaties met zo een geprofileerde eenduidigheid het belang van de jaarrekening en vooral van het eraan gekoppeld systeem van openbaarmaking, verdedigden. Dit bewijst duidelijk het succes van de jaarrekening opgesteld volgens het Belgisch Boekhoudrecht. Doch één van de motiverende argumenten om onze jaarrekening te beschermen is de vrees dat veranderingen aan het huidige Belgisch boekhoudrecht onmiddellijk fiscale onzekerheid zal doen ontstaan. Dergelijke veranderingen zullen ongetwijfeld aanleiding geven tot de opmaak van additionele fiscale bijlagen en dus nieuwe administratieve verplichtingen. Intussen evolueren ook de internationale rapporteringstandaarden. De imposante lijst van (voorgestelde) wijzigingen geeft aan dat de IASB bekommerd blijft om de financiële rapportering te laten aansluiten aan de economische realiteit van het getrouw beeld. Tenslotte, terugblikkend op 2007, willen we een moment van stilte vragen in herinnering aan de heer Guy Gelders die op 2 december 2007 overleden is. Guy Gelders heeft als eerste voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de bakens uitgezet dewelke hebben geleid tot een ongeziene krachtige hervorming waarvan we vandaag nog steeds de vruchten plukken. Vooruitblikkend op ook al is de Nieuwjaarsperiode, als dit tijdschrift in uw bus valt, reeds voorbij - wens ik u allen een gelukkig, vredevol en succesrijk 2008 toe is een schrikkeljaar, dus 366 dagen. Indien de ganse accountantsstand die ene additionele dag zou besteden aan de modernisering van het jaarrekeningenrecht inclusief de nodige aanpassingen ter behoud van de fiscale neutraliteit, dan zou de jaarrekening naar Belgisch boekhoudrecht wellicht vanaf het boekjaar dat ingaat op of na 1 januari 2009, een economisch getrouw beeld geven. Em. Prof. Dr. Erik De Lembre

4 4

5 Bestaat een trend naar de ontwikkeling van een Europese versie van IFRS? 5 In het kader van het vrije kapitaalverkeer is de bekendmaking door de SEC (in juli 2007) dat vanaf 2009 buitenlandse ondernemingen die hun jaarrekening volgens IFRS opmaken niet langer de translatie naar US GAAP dienen te verrichten een belangrijk bericht. Deze bekendmaking is conform de Roadmap waarbij de SEC en de EU zich verbonden: namelijk volledige gelijkwaardigheid van US GAAP en IFRS. De SEC gaat ervan uit dat met IFRS de originele Engelstalige versie IFRS bedoeld is. Vraag is of dit kan gerealiseerd worden? Er doet zich inderdaad de tendens voor om IFRS te Europeaniseren. Gekend zijn de carve out met betrekking tot de financiële instrumenten, ook het feit dat inzake emissierechten de IASB een interpretatie diende terug te trekken om niet in conflict te komen met de Europese stellingname, is tekenend. Of het bij deze twee gevallen zal blijven is de vraag. Binnen Europa blijven kritische stemmen hoorbaar rond de amerikanisering van de jaarrekeningsgrondslagen. Ook het endorsement mechanisme komt onder druk. Het instellen van de Standards Advice Review Group en de meer actieve rol die het Europees Parlement opeist zijn daar tekenen van. De reactie van het Europees Parlement in april 2007 rond een voorstel van verandering van segmentrapportering door de IASB, een politiek vrij neutraal onderwerp, is een duidelijke uitdrukking van de wil om in het proces van endorsement een intensievere rol te spelen. Wat de uitkomst zal zijn van de rondgestuurde vragenlijsten om commentaar, is momenteel nog niet in te schatten. Wel maakt de inhoud van de vragenlijst duidelijk dat het voor de EU belangrijk is dat er rekening gehouden wordt met de kosten nut - afweging. Ook de weerstand tegen het voorstel voor een IFRS SME is een duidelijk teken dat binnen Europa IASBinitiatieven niet zomaar aanvaard worden als overeenstemmend met de noden inzake financiële rapportering in de Europese lidstaten. Een ander probleem dat in de toekomst wellicht ook zal dienen onderzocht te worden, is het feit dat alle normen in het Engels uitgevaardigd worden door de IASB, maar dat bij de erkenning door de EU deze norm in 22 talen omgezet dient te worden. Het is niet ondenkbaar dat ter gelegenheid van de vertaling, de feitelijke toedracht en bedoeling van de oorsprongsversie geweld wordt aangedaan (zonder te spreken over mogelijke vertaalfouten). IFRIC zorgt voor de behandeling van fundamentele vragen en zorgt voor verduidelijking bij de normen. Daarnaast hebben de meeste lidstaten van Europa, hun eigen orgaan voor jaarrekeningsinterpretatie en adviezen (in België de CBN). Wie zal in de toekomst waarborgen dat deze veelheid van interpretaties en adviezen (soms over dezelfde problemen) gelijkgericht blijft? De overname van de IFRS door de Europa, geïnspireerd door de drang naar gelijkwaardigheid US-GAAP en IFRS inzake financiële rapportering schept in de praktijk duidelijk problemen. De wijze waarop de EU de invoering van de IFRS regelt is niet vreemd aan de vrees dat binnen een aantal jaar er een Europees IFRS-stelsel zal ontstaan, met dan uiteraard de vraag of de SEC dan nog dezelfde houding zal aannemen om de gelijkwaardigheid met US-GAAP te handhaven. Een op te volgen problematiek! Em. Prof. Dr. Erik De Lembre

6 6 Gelijkwaardigheid sectorale boekhoud- en jaarrekeningregels met gemeenrechtelijke boekhoud- en jaarrekeningregels voor vzw s, ivzw s en stichtingen Naar aanleiding van de nieuwe vzw-wetgeving zijn vele verenigingen (vzw s), internationale verenigingen (ivzw s) en stichtingen sinds 1 januari 2006 onderworpen aan nieuwe boekhoudkundige verplichtingen. De boekhouding van sommige van deze vzw s, ivzw s en stichtingen werd tot dan toe opgelegd door andere sectorale boekhoudregels. De vzw-wet heeft hiermee rekening gehouden en voorziet in een afwijkende regel die stelt dat de nieuwe boekhoudkundige verplichtingen (op basis van vzw-wetgeving) niet van toepassing zijn op die verenigingen en stichtingen die, gelet op de aard van hun hoofdactiviteit, onderworpen zijn aan bijzondere federale, gewestelijke of gemeenschapswetgeving voor wat betreft het houden van hun boekhouding en hun jaarrekening, en voor zover zij minstens gelijkwaardig zijn aan de bepalingen uit de vzw-wetgeving. De verantwoordelijkheid om deze gelijkwaardigheid na te gaan, ligt bij het bestuursorgaan van de vzw s, ivzw s en stichtingen, en, in voorkomend geval, onder het toezicht van de optredende commissaris. Zij dienen zich hierbij te laten leiden door de aanbeveling die de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) hieromtrent begin januari 2007 heeft uitgebracht. Het loutere gegeven dat een vereniging voor het verkrijgen van subsidies verplicht wordt boekhoudkundige inlichtingen te verschaffen aan de subsidiërende overheid, is bijvoorbeeld onvoldoende om als gelijkwaardig bestempeld te kunnen worden. In zijn aanbeveling heeft de CBN, zowel voor kleine als voor grote en zeer grote verenigingen, volgende criteria vooropgesteld waartegenover de sectorale regelgeving dient getoetst te worden: Grote en zeer grote verenigingen: Er wordt uitdrukkelijk en zonder voorbehoud verwezen naar de wet van 27 juni 1921 en/of het KB van 19 december 2003; Indien dit niet het geval is dan moet de sectorale reglementering ten minste vereisen dat: een patrimoniale boekhouding gevoerd wordt en dit volgens een stelsel van boeken en rekeningen met inachtneming van de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden, waarin alle verrichtingen en alle bezittingen en rechten, schulden, verplichtingen en verbintenissen, kosten en opbrengsten, zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde worden ingeschreven; er een verbod is op compensatie tussen tegoeden en schulden, tussen rechten en verplichtingen en tussen kosten en opbrengsten, tenzij in de bij wet of door een sectorale reglementering bepaalde gevallen; elke boeking geschiedt aan de hand van een gedagtekend verantwoordingsstuk, waarnaar zij moet verwijzen; de rekeningen die de vereniging opent om haar boekhouding te voeren, vastgelegd worden in een voor de aard van het bedrijf van de vereniging of stichting passend rekeningenstelsel; de balans en resultatenrekening zonder toevoeging of weglating voorvloeien uit de balans van de desbetreffende rekeningen, opgemaakt na het in overeenstemming brengen met de gegevens van de inventaris; de toegepaste waarderingsregels overeenstemmen met de waarderingsregels voorgeschreven door het KB van 19 december 2003, of, gelet op het beginsel van het getrouwe beeld, hiermee verenigbaar zijn;

7 7 de jaarrekening de balans, de resultatenrekening en de toelichting omvat die één geheel vormen. De waarderingsregels moeten worden samengevat in de toelichting; deze samenvatting moet voldoende nauwkeurig zijn zodat inzicht verkregen wordt in de toegepaste waarderingsmethoden. Wanneer de sectorale reglementering geen keuze toestaat, moet worden verwezen naar de toegepaste waarderingsregels; de voorstelling en structuur van de jaarrekening, zoals vastgelegd door de sectorale reglementering, overeenstemt met de voorstelling en structuur opgelegd door het KB van 19 december Wanneer dit niet het geval is, kunnen de sectorale boekhoudkundige verplichtingen alsnog als gelijkwaardig worden beschouwd indien, gelet op het vereiste van het getrouwe beeld, de toepassing van de sectorale reglementering dezelfde of gelijkaardige gegevens verstrekt als deze die zouden voortkomen uit een jaarrekening opgesteld overeenkomstig het KB van 19 december 2003; en eventuele bepalingen uit de sectorale wetgeving, die de overgang van een kasboekhouding naar een patrimoniale boekhouding regelen, gelijkaardig zijn aan de desbetreffende bepalingen uit het KB van 19 december Kleine verenigingen: Er wordt uitdrukkelijk en zonder voorbehoud verwezen naar de wet van 27 juni 1921 en/of het KB van 26 juni 2003; Indien dit niet het geval is dan moet de sectorale reglementering ten minste vereisen dat: enkel de verrichtingen die mutaties in contanten of op rekeningen tot gevolg hebben, naar tijdsorde, zonder blanco s noch weglatingen worden geboekt (continuïteit, regelmatigheid, onomkeerbaarheid), op basis van de bewaarde en methodisch opgeborgen verantwoordingsstukken aan de hand waarvan een staat van ontvangsten en uitgaven wordt opgesteld; een inventaris wordt opgesteld, aan de hand waarvan een staat van het vermogen van de vereniging of stichting wordt opgesteld; in de toelichting bij de jaarrekening duidelijk wordt vermeld welke waarderingsregels voor de inventaris werden toegepast. Als de sectorale regeling als gelijkwaardig wordt beschouwd dan mag de vereniging of stichting haar boekhouding verder blijven voeren overeenkomstig deze regels. In het andere geval zullen zij zich moeten schikken naar de boekhoudkundige bepalingen uit de vzw-wetgeving en eventueel bijkomend ook nog naar de niet-gelijkwaardige sectorale regelgeving. Tot slot valt te benadrukken dat het gelijkwaardigheidvraagstuk enkel speelt voor wat betreft het voeren van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening en niet op het vlak van de openbaarmaking en de controle van de boekhouding. Christophe Vanhee, Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering, UGent

8 8 Verslag Symposium Internationale boekhoudnormen IAS/IFRS en KMO s Op dinsdag 16 oktober 07 organiseerde het Departement Bedrijfsmanagement Mercator van de Hogeschool Gent een symposium rond Internationale boekhoudnormen IAS/IFRS en KMO s. Circa 180 genodigden werden in het Auditorium van de Provincie te Gent verwelkomd door Carine Coppens, lector aan de Hogeschool Gent en promotor van het Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) naar de haalbaarheid van IFRS bij de Belgische KMO s. Ze gaf een korte situering van het PWO-project, dat werd uitgevoerd in samenwerking met Universiteit Gent, Deloitte, Ernst & Young, Kantoor Van Cauter, Saeys en co. en de beroepsinstituten IAB, IBR en BIBF. In een eerste deel lichtten verschillende sprekers de stand van zaken en de verwachte ontwikkelingen in België en Europa toe. Piotr Madziar, hoofd van de Accounting Unit van de Europese Commissie, besprak de Europese IAS-verordening en het Europese bekrachtigingsproces, met de verschillende organen die een rol spelen bij het tot stand komen van wetgeving rond boekhoudnormen. Hij ging ook dieper in op de problematiek van SME accounting en het spanningsveld tussen IFRS en het administratieve vereenvoudigingsproces. Saskia Slomp, Technical Director bij de FEE (Fédération des Experts Comptables Européens), lichtte in haar uiteenzetting het standpunt toe van de FEE ten opzichte van IFRS, het vereenvoudigingsproces van de Europese Commissie en de exposure draft van het IASB rond IFRS for SMEs. Yvan Stempnierwsky, voormalig Secretaris Generaal bij de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, gaf een overzicht van de ontwikkelingen in België met betrekking tot de toepassing van IFRS in de statutaire jaarrekening. Hij maakte een vergelijking met de buurlanden die, zoals Frankrijk, als voorbeeld voor België zouden kunnen dienen. Bruno Colmant, voormalig directeur op het kabinet van Didier Reynders en gedelegeerd bestuurder van Euronext Brussel, lichtte in zijn toespraak toe hoe IFRS en de boekhoudtraditie van continentaal Europa van zeer verschillende uitgangspunten vertrekken en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor het Belgische boekhoudwezen. Piotr Madziar Em. Prof. Dr. E. De Lembre Bruno Colmant Na de koffiepauze volgde de uiteenzetting van Em. Prof. Dr. Erik De Lembre, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent. Hij deed een oproep om de inertie inzake Belgisch boekhoudrecht te doorbreken en een aantal nuttige elementen uit IFRS over te nemen. Carine Coppens lichtte de bevindingen toe van een enquête die in het kader van het PWO-project werd gevoerd bij KMO s en boekhouders, accountants en revisoren. Daaruit bleek dat KMO s en de boekhoudsector nauwelijks bekend zijn met de mogelijke effecten van IFRS en nauwelijks voorbereid zijn op de eventuele introductie ervan. Daarna besprak Katrien Van Wymeersch, wetenschappelijk medewerker aan de Hogeschool Gent, de bevindingen van de omzetting van de jaarrekening naar IFRS in 10 bedrijven. Daaruit bleek dat zo n omzetting wel degelijk haalbaar is in KMO s en voor de meeste bedrijven een

9 9 getrouwer beeld geeft, maar dat voor sommige bedrijven IFRS veel extra werk met zich meebrengt voor weinig toegevoegde waarde. Daarna volgde een debat met de verschillende Belgische belangengroepen en beleidsmakers onder leiding van Prof. Dr. Ignace De Beelde, hoogleraar aan de Universiteit Gent. De deelnemers aan het debat waren Yvan Stempnierwsky als vertegenwoordiger van de CBN, André Bert voor het IAB, Sarah De Greef voor het VBO, Rudi Mattheus voor het BIBF, Cindy Laureys voor UNIZO en Inge Saeys voor het IBR. Prof. Dr. I. De Beelde legde aan elke van de discussanten drie stellingen voor, namelijk: - de IFRS-normen zijn complex maar implementatie ervan is haalbaar, ook in de KMO; - de toepassing van IFRS-normen zal leiden tot een meer getrouwe jaarrekening, ook in de KMO; - de voordelen van een implementatie van IFRS in de KMO zijn groter dan de nadelen. Het was opvallend hoe gelijkgestemd de verschillende deelnemers aan het debat waren. IFRS toepassen in de Belgische statutaire jaarrekeningen was voor de verschillende partijen aan de debattafel niet wenselijk. Sarah De Greef benadrukte dat er tot op heden geen enkel voordeel is aangetoond van de toepassing van IFRS in de enkelvoudige jaarrekening, terwijl er wel heel wat kosten aan een omschakeling verbonden zijn. Cindy Laureys sloot zich daarbij aan. Yvan Stempnierwsky was voorstander van een geleidelijke modernisering van het Belgisch boekhoudrecht in de richting van IFRS, naar het voorbeeld van Frankrijk. Rudi Mattheus benadrukte dat de KMO s tevreden zijn over de huidige boekhoudnormen en dat er niet echt vraag is naar verandering. André Bert was vooral bezorgd dat de fiscale neutraliteit bij een omschakeling op IFRS niet zou kunnen gegarandeerd worden. Inge Saeys stelde dat er zowel argumenten pro als argumenten contra IFRS zijn. Maar het IBR is zeker geen aanhanger van de big bang-approach. De conclusie van dit symposium is dat de toepassing van IFRS in de enkelvoudige jaarrekening van de Belgische KMO s nog niet voor morgen zal zijn. Carine Coppens, Mercator, Departement Bedrijfsmanagement

10 10 De keuze en implementatie van een ERP-pakket De term ERP klinkt tegenwoordig bekend in de oren bij de meesten onder ons. Een Enterprise Resource Planning software pakket kun je vergelijken met een computerprogramma dat alle activiteiten van de onderneming in computertaal omzet. Het omvat alle mogelijke schermen om alle departementen hun activiteiten te laten doen. Je hebt dus eigenlijk geen andere systemen (logistieke, productie noch boekhoudpaketten) meer nodig om een bedrijf optimaal te runnen. Het frame van zo n software is hetzelfde voor elk bedrijf. Het bevat modules (o.a. logistiek, kwaliteit, productie, financieel, ) en die modules worden geprogrammeerd naar de specifieke processen binnen een bedrijf (bv. in een productiebedrijf wordt de product flow vastgelegd en wordt bv. bepaald op welk moment facturen gegenereerd worden door het systeem). Na de programmatie worden de data geladen (bv. welke productcodes, prijzen,..). Zo n systemen vormen het hart van een bedrijf. De voordelen van een ERP pakket voor een bedrijf zijn velerlei: Doordat data maar één keer in het systeem moet ingegeven worden is het duidelijk dat efficiëntie een grote troef is. Via een eenmalige ingave dat klant A 500 goederen besteld heeft, worden zowel het productie- als het logistieke en het facturatieproces gestart. Het systeem draagt die data mee doorheen alle processen en stuurt het volledige gebeuren zelf. Gevolg is uiteraard ook dat de foutenmarge heel laag ligt. Dankzij de samenhang in het systeem is er ook een zekere vorm van automatisatie van sommige processen: zo moet men bijvoorbeeld niet meer de facturen handmatig opmaken aangezien het systeem zelf facturen kan generen op basis van de productie- en logistieke data. Wanneer de kost van werknemers in dienst vergeleken wordt met een automatisatie zoals deze, mogen we de kostenbesparing toch niet onderschatten. Een ander groot voordeel van ERP software is dat aan betere voorraadplanning kan gedaan worden. Aangezien het systeem gestoeld is op een MRP (Material Requirement Planning) systeem (een computerprogramma dat berekent hoeveel voorraden nodig zijn om het productieproces draaiende te houden) kan er perfect, met het invoegen van minimumvereisten, aan materiaalplanning gedaan worden zonder dus onnodige stocks te hebben die bijkomend cash vereisten van een onderneming. Last but not least geeft een test database (dit is een kopie van de originele database) het management de kans om een simulatie uit te voeren om de invloed te bekijken van het veranderen van bepaalde factoren. Door die talrijke voordelen krijgen bedrijven belangrijke troeven in handen om competitief te blijven op de markt... Tenminste als de implementatie succesvol verloopt want het succes van de implementatie bepaalt het succes van de onderneming. Software leveranciers stellen een implementatie maar al te vaak voor als een gewone invoering van een programma dat heel eenvoudig is. Hun consultants garanderen dan ook meestal een 100% geslaagde implementatie. Een implementatie is echter helemaal niet zo evident als het er op het eerste zicht uitziet. Eerst en vooral wordt soms onvoldoende stil gestaan bij wat men verwacht en waarom men wil starten met een ERP pakket. Zal een ERP pakket uw verwachtingen inlossen? Of is het een poging tot oplossing voor een specifiek probleem en hoopt men dat de oplossing vanzelf komt via het pakket? Zo is een mooi voorbeeld uit de praktijk een ondernemer die niet begrijpt waarom hij elke dag een andere output krijgt uit zijn productieproces ondanks het feit dat hij elke dag opnieuw dezelfde grondstoffen gebruikt. Hij implementeert een ERP pakket en twee jaar later moet hij constateren dat hij nog steeds niet weet wat er fout loopt. Ten tweede wordt ook onvoldoende gewezen op de enorme inspanningen en kosten die moeten geleverd worden. Een implementatie kost veel geld en tijd. En dat is niet alleen omwille van de software en de leveranciersbegeleiding, maar men vergeet vaak hoe belangrijk het is om de personeelsleden een gedegen opleiding te geven in het systeem. Het is niet voldoende dat iedereen zijn kleine schermpje kan invullen. Het is echter van belang enkele specialisten op te leiden die het hele pakket grondig kennen. Dat is zo ontzettend arbeidsintensief dat werknemers op onbegrip stuiten wanneer zij rapporteren dat er onvoldoende

11 11 backup (vervanging) is voor hun dagelijkse taken. Zo heeft een controller die reeds een full time job heeft met zijn dagelijkse taken, een additionele halftime backup nodig om hem tijd te geven het systeem ten gronde te leren kennen zonder dat de dagelijkse taken blijven liggen. En dan mogen we ook niet de tijd vergeten die deze backup nodig heeft in de beginfase om alle dagdagelijkse taken aangeleerd te krijgen! Backup voorzien voor werknemers die opleiding moeten volgen is een duur zaakje. De frustraties lopen zo al te vaak hoog op. Ten laatste verwacht men ook een zeer vlotte en probleemloze implementatie. Ongewild kan men die echter niet vermijden. Er zullen steeds fouten optreden door onervaren gebruik en dus moet men in den beginne een zeker fouttolerantie aanvaarden. Als we als voorbeeld even onze klant A van daarnet nemen en we geven per ongeluk 5000 goederen in, in plaats van 500. Tja, dit heeft ongelooflijk veel gevolgen: de invoer is fout waardoor de aanvoer van grondstoffen ineens de hoogte in gaat, de aankopen stijgen ineens, de toeleveringen stromen ineens toe, de productiecijfers geven vreemde getallen en de leveringen naar de klant toe zijn zo maar eens 10 keer te groot. Dit is een voorbeeld van een grove typfout die nogal snel gedetecteerd kan worden. Soms gebeurt het echter dat een heel kleine factor verkeerd ingegeven wordt en dan duurt het soms heel lang vooraleer men erachter komt. Een voorbeeld van een fout die niet onmiddellijk bemerkt wordt maar die ook kosten kan veroorzaken is een fout in de productstructuur. Zoals reeds vermeld, moet de software geladen worden met bedrijfsspecifieke data. Een daarvan is de productstructuur. Dit is een uitgebreide weergave van hoe het eindproduct tot stand gebracht wordt. Stel dat in het systeem wordt ingegeven dat een product bestaat uit 4 bouten en 2 onderdelen i.p.v. 3 bouten en 2 onderdelen. In dat geval zal het systeem via MRP de bouten bestellen bij elke productieopdracht. Het zal een hele poos duren vooraleer men merkt dat de voorraad langzamerhand te groot wordt in vergelijking met de benodigde hoeveelheid voor de gaande productiecijfers. En zo zijn er honderden kleine invoeren die fout kunnen lopen. Een volledige implementatie duurt maanden tot enkele jaren. Pas wanneer de setup volledig is en iedereen binnen het bedrijf de juiste handelingen doet in het systeem kan je 100% vertrouwen op de data die uit het systeem rollen. Eenmaal dat stadium bereikt is het ERP pakket een enorme troef voor het bedrijf. Het geeft je de kans goede analyses te doen op allerhande processen en data en bovendien kan het jouw concurrentiepositie beïnvloeden op voorwaarde uiteraard dat er goede interpretaties gegeven worden aan de verkregen output. Maar ja, zoals gezegd er vloeit heel wat water naar de zee vooraleer men zover is. Bezin eer ge begint is dan ook een passende boodschap naar iedereen die overweegt een ERP pakket te implementeren. Veerle Van Hecke, lector Arteveldehogeschool

12 12

13 P r o g r a m m a - o v e r z i c h t 13 maart - april - mei 2008 Accountancy Nieuw! 07/42 Basisprincipes van kostencalculatie 07/48 Vergelijking IFRS & US GAAP 16 april mei 2008 Nieuw! Nieuw! Nieuw! 2 e editie 7 e editie Juridisch/Fiscaal 07/35 Bewijs in het contractenrecht en afdwingbaarheid van contracten 07/37 Jaarafsluiting: van inventaris naar belastbare winst 07/38 Accountancy: aansprakelijkheid en verzekering 07/39 Abnormale of goedgunstige voordelen 07/40 Het vennootschapsbestuur: aansprakelijkheid en verzekering 07/41 Aandachtspunten en valkuilen bij handelshuur 07/46 Fiscale club: update voor medewerkers accountancy-fiscaliteit 07/47 Fiscaliteit: stand van zaken 11 maart maart maart maart april april april april 2008 Nieuw! Nieuw! Nieuw! 07/49 Ontslagrecht in de praktijk 07/50 Overname van KMO-bedrijven 07/51 Update personenbelasting Financieel 07/34 Hoe evalueert een bankier een onderneming bij een kredietaanvraag? 07/36 De keuze en implementatie van een ERP-pakket 07/43 Risk Management in de KMO 07/44 Probleemgebieden vennootschapsbelasting onder de loep 13 en 15 mei mei mei maart maart april april 2008 Nieuw! Management 07/45 Effectief management: leidinggeven en motiveren van medewerkers 21 april 2008

14 14 07/34 Hoe evalueert een bankier een onderneming bij een kredietaanvraag? Elke onderneming heeft vroeg of laat nood aan een tijdelijke of permanente financiering van een bank. Dit heeft voor gevolg dat de bank de kredietwaardigheid gaat onderzoeken en beoordelen. Deze beoordeling steunt voornamelijk op vier factoren: het financiële trackrecord; de kwaliteit van het management; het ondernemers- en financieringsplan en het marktsegment. Naast deze elementen houdt de bankier ook rekening met de kredietvraag en de waarborgen. Het is duidelijk dat je als ondernemer een belangrijke invloed kan uitoefenen op de beoordeling en bijgevolg op de beslissing. Deze opleiding wil u de nodige informatie en nuttige tips aanreiken zodat u zich degelijk kan voorbereiden op de onderhandelingen met uw bankier. Volgende onderwerpen komen aan bod: informatie aanleveren aan uw bankier; financiële analyse; kredietrating van uw onderneming; formulering kredietvraag; het zoeken naar de meest geschikte kredietvorm. Vrijdag 7 maart uur uur Dhr. D. Van Mello, lector Arteveldehogeschool. Accountants, bedrijfsleiders, financiële adviseurs, financieel managers Arteveldehogeschool, Grote vergaderzaal, Hoogpoort Gent 210 euro, documentatie, koffie en broodjeslunch inbegrepen (catering exclusief BTW). Dhr. Guy Gesquière tel.: Attest (3u) IAB, (K)IBR, BIBF (10620) 07/36 De keuze en implementatie van een ERP-pakket Wanneer, waarom en hoe maakt men de keuze van een Enterprise Resource Planning softwarepakket? Tevens komt de daadwerkelijke implementatie uitgebreid aan bod: hoe plannen? wat zijn de factoren tot succes? wat zijn hierbij de mogelijke valkuilen? De voordelen van een ERP-pakket voor een bedrijf zijn velerlei. Hierdoor krijgen zij belangrijke troeven in handen om competitief te blijven op de markt. Tijdens de opleiding wordt heel wat aandacht geschonken aan praktijkvoorbeelden. Woensdag 12 maart uur uur Mevr. V. Van Hecke, lector Arteveldehogeschool. Elkeen die niet veel kennis heeft met betrekking tot ERP-pakketten en maar wel geïnteresseerd is in een inleiding tot ERP. Arteveldehogeschool, Grote vergaderzaal, Hoogpoort Gent 210 euro, documentatie, koffie en broodjeslunch inbegrepen (catering exclusief BTW). Dhr. Guy Gesquière tel.: Attest (3u) IAB, (K)IBR, BIBF (10623)

15 07/35 Bewijs in het contractenrecht en afdwingbaarheid van contracten 15 Door niet-juristen wordt het belang van het bewijs vaak onderschat of zelfs verkeerd begrepen. Iedere ondernemer zou in zijn professioneel handelen een inzicht moeten hebben in de basisprincipes van ons bewijsrecht. Dit inzicht kan voorkomen dat afspraken en overeenkomsten in onderling vertrouwen tot stand gekomen, na verloop van tijd worden ontkend of anders voorgesteld. Uiteraard kan ook niet worden voorbijgegaan aan het steeds toenemend belang van de digitale totstandkoming van contracten. In België bestaat weinig coherente wetgeving omtrent bewijsmiddelen en bewijslast, doch is het bewijsrecht verspreid over diverse wetten van toepassing op verschillende domeinen (burgerlijk recht, handelsrecht, sociaal recht, fiscaal recht, procesrecht). Aan de hand van concrete voorbeelden en realistische cases worden de meest relevante aspecten van het bewijsrecht benaderd en worden de te vermijden valkuilen toegelicht. In een eerste deel wordt stilgestaan bij het bewijs in het contractenrecht: het burgerlijk recht, het handelsrecht alsook het bewijs bij elektronisch tot stand gekomen contracten. In een tweede gedeelte wordt de afdwingbaarheid van contracten onder de loep genomen: ingebrekestelling, incasso, gerechtelijke verzoening, gerechtelijke procedure; Wet van 29 mei 2007 i.v.m. de verhaalbaarheid van erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat op de in het ongelijk gestelde procespartij; Wet op de betalingsachterstand; gevolgen van het faillissement op lopende contracten; hoe anticiperen in het contract op risico s van faillissement van de medecontractant? Dinsdag 11 maart uur uur Dhr. G. Grootaert, lector Contractenrecht Arteveldehogeschool, advocaat, Master in het Sociaal Recht. Elkeen die professioneel met contractafsluiting in aanraking komt en die geen juridische opleiding heeft. Arteveldehogeschool, Grote vergaderzaal, Hoogpoort Gent 210 euro, documentatie, koffie en broodjeslunch inbegrepen (catering exclusief BTW). Dhr. Guy Gesquière tel.: Attest (3u) IAB, (K)IBR, BIBF (10622) De module wordt afgerond met een concrete case door de groep uitgewerkt, gevolgd door een discussie en feedback.

H I A F n i e u w s b r i e f

H I A F n i e u w s b r i e f 1 3 e jaargang - Nummer 3 - Driemaandelijks - maart - april - mei 2010 Afgiftekantoor: 9000 GENT X - P708235 H I A F n i e u w s b r i e f Financiële beroepen en bedrijven onvoldoende vertrouwd met voordelen

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY TRAINING COACHING ADVIES FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer

Nadere informatie

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut IBR - IRE Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat Private Stichting naar Belgisch recht Permanente vorming 2014-2015 www.ibr-ire.be www.icci.be

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Per 1 oktober 2010 start BDO België met

Per 1 oktober 2010 start BDO België met 2010 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Fiscale regularisatie van inkomsten een groeiend succes PAGINA 5 Het boeken van de milieutaksen en -maatregelen PAGINA 8 Boekhoudkundige verwerking van de Tax

Nadere informatie

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen?

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen? 2011 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Gedaan met de verschillen tussen arbeiders en bedienden vanaf ten laatste 8 juli 2013? PAGINA 3 FAQ: Wat zijn de boekhoudkundige en fiscale gevolgen VAN de

Nadere informatie

Yvan De Bie & Peter Leyman (vzw Ryhove, beschutte werkplaats) Vertrouwen, kennis & service

Yvan De Bie & Peter Leyman (vzw Ryhove, beschutte werkplaats) Vertrouwen, kennis & service Bakermat magazine over accountancy, fiscaliteit, audit en juridisch advies v.u.: Baker Tilly Belgium, editie 2, november 2012 Yvan De Bie & Peter Leyman (vzw Ryhove, beschutte werkplaats) Vertrouwen, kennis

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

Newsletter. Editie december 2013

Newsletter. Editie december 2013 Newsletter Editie december 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton 03 Nieuwe EU-jaarrekeningrichtlijn De meeste lezers van deze nieuwsbrief 04 Strenge

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten Newsletter Editie juni 2015 Advisory 02 Draagt uw IT bij tot uw ondernemingsgroei? Kom het te weten door een IT-audit 04 Corporate governance bij Pensioenfondsen: interne audit als hoeksteen Belasting

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Inhoudstafel Inleiding 3 1. Gebruikelijke fasen bij de overname 4 2. Prijsbepaling 5 2.1. Enkele frequent

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Nieuwe technologie ten dienste van het beroep p. 4/ 1 jaar e-invoice in de praktijk Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Tax Audit & Accountancy

Tax Audit & Accountancy Augustus JAARGANG 3 NR. 3 / 2008 VERSCHIJNT 4X PER JAAR (FEB/MEI/AUG/NOV) AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 15 2008 Tax Audit & Accountancy De installatie van de nieuwe ondernemingsraden B&E Business & Economics

Nadere informatie

Uw onderneming klaar voor de overdracht

Uw onderneming klaar voor de overdracht Uw onderneming klaar voor de overdracht EEN UITGAVE VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN IN SAMENWERKING MET HET STAKEHOLDERSPLATFORM VOOR OPVOLGING EN OVERNAME 1 Voorwoord Bedrijfsoverdracht! Elke ondernemer

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Guy Palmaers en Jan Bleyen www.landwell.be Onderwerp Het gewijzigd Wetboek van vennootschappen: een overzicht Datum februari 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie