MOTIVEREN. tips om vrijwilligers te motiveren. Rekrutering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOTIVEREN. tips om vrijwilligers te motiveren. Rekrutering"

Transcriptie

1 MOTIVEREN tips om vrijwilligers te motiveren Rekrutering

2 - 2 - INLEIDING I. MOTIVATIE? Wat is motivatie? Wat is motiveren? II. EEN MOTIVEREND ONTHAAL Wat we wel moeten doen Wat we niet mogen doen Tips voor een motiverende start III. EEN MOTIVERENDE WERKING Wat motiveert? Iets zinvols kunnen verwezenlijken Waardering Wat ontmoediging en demotivatie vermijdt Goede sociale relaties Veiligheid, zekerheid, geborgenheid Eten en drinken IV. EEN MOTIVERENDE LEIDING Leiding geven Aandacht voor resultaat én vrijwilliger Aandacht voor de concrete situatie Leiding krijgen V. EEN MOTIVERENDE SFEER De ingesteldheid van de vrijwilligers Een sfeervolle omgeving Motiverende ontspanningsmomenten VI. EEN MOTIVEREND EINDE VII. EEN AANTREKKELIJKE WERKING Onze werking: wat doen we? Welk vrijwilligerswerk vinden mensen aantrekkelijk? Waar willen mensen aan meewerken? Wat zoeken mensen in vrijwilligerswerk? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?- 29 -

3 Is onze werking aantrekkelijk? BIJLAGEN WAT MOTIVEERT MENSEN? DE BEHOEFTENPIRAMIDE VAN MASLOW DE MOTIVATIETHEORIE VAN HERZBERG BIBLIOGRAFIE

4 - 4 - INLEIDING We hebben aan meer dan honderd rodekruisvrijwilligers gevraagd wat hen ertoe beweegt om in het Rode Kruis actief te blijven. "Het plezier en de voldoening om andere mensen te kunnen helpen, de goede sfeer die in onze afdeling heerst, ik heb er vrienden gevonden, gewaardeerd en aanvaard worden, iets kunnen bijleren dat ook bruikbaar is in het privé-leven, met mensen in contact komen" zijn enkele van de vele antwoorden die we hebben gekregen. Met deze antwoorden zitten we meteen midden in het onderwerp van deze handleiding: motivatie, motiveren. WAT KOMT ER IN DE HANDLEIDING AAN BOD? In een eerste inleidend hoofdstukje vertellen we kort wat 'motivatie' en 'motiveren' is. In de volgende vijf hoofdstukken behandelen we achtereenvolgens: een motiverende start voor nieuwe vrijwilligers, een motiverende werking, motiverend leiding geven, een motiverende sfeer en de relatie uittreders en motivatie. In een laatste hoofdstuk stellen we de vraag of onze werking in zijn geheel aantrekkelijk is. Voor geïnteresseerden zijn als bijlagen nog enkele meer theoretische achtergrondstukjes opgenomen samen met een literatuurlijst.

5 - 5 - I. MOTIVATIE? 1. Wat is motivatie? Soms hoor je wel eens iemand vragen: "Wat bezielt mensen toch om zoveel bezig te zijn voor anderen? Hoe houden ze het vol? Wat beweegt hen toch?" 'Bewegen' is precies de kernbetekenis van het woordje 'motivatie'. Motivatie komt immers van het latijnse woord 'movere' dat bewegen betekent. Motivatie staat voor beweegredenen of, zoals het woordenboek het zegt: "het geheel van beweegredenen om iets te doen of te laten." 2. Wat is motiveren? Motiveren is een woord dat in twee richtingen kan worden gebruikt. We kunnen iemand anders motiveren. Dan betekent het: iemand motieven of beweegredenen geven, aansporen, enthousiast maken. Motiveren is dus zeker niet wat sommigen ervan maken namelijk: ervoor zorgen dat anderen willen wat wij willen dat ze willen. Maar we kunnen ook zelf gemotiveerd zijn. Dan betekent het dat iets ons enthousiast maakt, ons de energie geeft om iets te doen. Uit ervaring weten we dat sommige dingen ons motiveren en andere niet. Wat we ook weten is dat wat de een motiveert iemand anders totaal onberoerd laat. Daarom kunnen we nu

6 - 6 - reeds stellen dat er geen algemeen recept bestaat om mensen te motiveren. Wie wat dieper op dit onderwerp wil ingaan verwijzen we naar de bijlagen. In het volgende hoofdstuk bekijken we een eerste onderdeel van onze werking namelijk het onthaal van nieuwe vrijwilligers.

7 - 7 - II. EEN MOTIVEREND ONTHAAL De eerste indruk die we van iets hebben blijft dikwijls lang hangen. Dit geldt ook voor de eerste indruk die nieuwe vrijwilligers krijgen van onze werking. Daarom is het zo belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan het onthaal van nieuwe vrijwilligers. De verschillende stappen die voorkomen in een goed onthaal van vrijwilligers worden uitvoerig beschreven in het negende hoofdstuk van de handleiding "Rekruteren". Daarom beperken we ons hier tot enkele aandachtspunten die speciaal betrekking hebben op de motivatie. Eerst geven we de antwoorden die we van meer dan honderd rodekruisvrijwilligers tijdens verschillende bijeenkomsten hebben gekregen op de vraag wat we wel en wat we niet mogen doen bij het onthaal van nieuwe vrijwilligers. Daarna bekijken we enkele suggesties meer in detail. 1. Wat we wel moeten doen: - de nieuwe vrijwilligers vanaf het begin betrekken bij alles wat hen aanbelangt; - volledige en concrete informatie geven over de taak in een ritme dat ze zelf aankunnen; - laten proeflopen, langzaam laten inwerken en die periode afsluiten met een evaluatie; - informatie verstrekken over de hele werking en structuur van de afdeling en niet alleen over de dienst waarvoor ze werden aangetrokken; - de taken overzichtelijk houden; - zorgen dat de registratie vlot verloopt en dat men tijdig over de nodige documenten beschikt en alles is geregeld om die te blijven krijgen; - zorgen voor een degelijke onthaalbrochure met een overzicht van de werking, een lijst van de verantwoordelij-

8 - 8 - ken en van de andere vrijwilligers met hun taken en waar en wanneer ze bereikbaar zijn; - iemand aanwijzen bij wie ze in het begin steeds terecht kunnen, een persoonlijke begeleider/peter/meter; - ervan uitgaan dat nieuwe vrijwilligers nog een frisse kijk hebben op wat er gebeurt en dus aandachtig luisteren naar hun voorstellen en vragen en ze ernstig nemen; - aanmoedigen, laten voelen dat men erbij hoort. 2. Wat we niet mogen doen: - de indruk geven dat de nieuwe vrijwilligers er nog niets van kennen ("Wacht maar tot ge een tijdje meedraait dan zult ge wel ondervinden dat het allemaal niet zo simpel is."); - hen overrompelen/overstelpen met informatie; - hen links laten liggen; - hen afstandelijk benaderen; - hen aan hun lot overlaten, hen alles zelf laten uitzoeken, hun plan laten trekken ("Al doende leert men. Wij hebben het ook zo moeten leren."); - hen vanaf de eerste keer alleen op stap sturen ("In het water springen en zwemmen is de beste manier om iets te leren. Dan leert ge vlugst van al wat er allemaal moet gebeuren."); - hen duwen, forceren naar een bepaalde dienst, functie of mandaat; - hen vanaf het begin overstelpen met opdrachten ("Wij doen het al zo lang. De nieuwe moeten het nu maar eens doen. Dan weten ze meteen wat het is."); - vervelend doen wanneer ze vragen stellen of voorstellen doen ("Wat denkt hij wel, hij weet nog van niets en het zou al allemaal moeten veranderen."); - hen onmiddellijk beoordelen, een etiket opplakken ("'t Is precies weer zo een die..."); - de werking mooier voorstellen dan ze is; - bureaucratisch optreden ("Eerst moeten die papieren voor "Brussel" worden ingevuld. En ik raad u aan om ook nog de teksten te lezen die ge hebt gekregen. Daarna kunnen we dan eens kijken wat ge kunt doen." - vastgeroest reageren ("We doen dat hier al altijd zo. Dat is hier zo de gewoonte."); - hen duidelijk laten aanvoelen dat ze nieuw zijn en nog veel moeten leren ("Reken maar dat het nog een heel tijdje zal duren vooraleer ge echt zult weten hoe alles precies in elkaar zit."); - hen betuttelen; - vooral de nadruk leggen op al de problemen die er zijn of geweest zijn in de afdeling, met het gewest of met "Brussel"; - eenzijdig wijzen op de verplichtingen, op wat 'moet'.

9 Tips voor een motiverende start - "Jenny, ik zou je eens iets willen vragen. Zou jij in onze afdeling secretaris willen worden?" "Dat weet ik niet. Daar moet je me toch eerst wat meer uitleg over geven." Ga met de kandidaat vrijwilliger na of hij de opdracht echt wenst te aanvaarden en ervoor geschikt is. Immers, elke vrijwilliger gaat bewust of onbewust toch aan het rekenen. Is het dat wat ik wilde? Is dat het resultaat dat ik verwachtte? Heb ik er die inspanning voor over? (over dit rekenen vind je meer in bijlage 1) Zorg dat een kandidaat vrijwilliger met kennis van zaken kan kiezen. Wees daarom duidelijk in de omschrijving van de doelstellingen en de aard van de taak die je iemand toevertrouwt. Dat alles al doende wel duidelijk zal worden is geen goed uitgangspunt. Vooraleer een vrijwilliger zodoende in de gaten heeft dat hij toch iets anders had verwacht of iets niet aankan of de bedoeling niet goed heeft begrepen kunnen reeds veel brokken zijn gemaakt, er worden verkeerde dingen gedaan, er ontstaan spanningen omdat de verwachtingen niet uitkomen. - "Voor mij is het allemaal nieuw hoor." Bezorg de vrijwilliger een mapje met informatie over alles wat voor hem op een bepaald moment van belang kan zijn: het Rode Kruis algemeen; de werking en de organisatie van de afdeling; namen, adressen en een korte taakomschrijving van alle vrijwilligers; belangrijke gebeurtenissen en data in het afdelingsleven; het huishoudelijk reglement van de afdeling; vergoedingen; verzekeringen. Zorg dat de inhoud het essentiële bevat. Teveel informatie, teveel papier werkt ontmoedigend. - "Ik hoop dat daar iemand zal zijn die ik ken." Zorg dat de vrijwilliger bij een eerste activiteit of samenkomst opgevangen wordt door iemand die hij reeds heeft ontmoet. Geef hem tevens de kans om de andere mensen te leren kennen met wie hij zal samenwerken. Bij het begin van een vergadering vijftien keer een hand moeten geven en vijftien namen horen is natuurlijk niet de goede manier om mensen te leren kennen. Beperk de eerste kennismaking tot enkele mensen waarmee de vrijwilliger vlug te maken zal hebben. Zorg er dan wel voor dat er tijd is voor een babbeltje. Via de gekende mensen kan dan verder kennis worden gemaakt met de anderen. Als je vlug enkele mensen kent bij wie je terecht kan voel je je vlugger thuis. - "Men had mij gezegd dat dit werk een avond of twee per maand in beslag zou nemen. Maar dat klopt helemáál

10 niet. Minstens een avond per week moet ik daarmee bezig zijn. Ik vind dat wel een beetje vervelend." Maak met de vrijwilliger correcte taakafspraken: wat houdt de taak in? Waartoe kan de vrijwilliger zich engageren? Afspraken maken is een soort overeenkomst sluiten. - "Ik heb eigenlijk nooit goed geweten wat er van mij werd verwacht.""het was precies of het niet veel verschil uitmaakte of ik er was of niet was." Maak duidelijk wat er wordt verwacht. Zorg voor concrete doelstellingen en opdrachten. Het is immers heel motiverend om te weten dat men ons nodig heeft, dat men op ons rekent, dat onze inbreng wel degelijk een verschil uitmaakt. Het is daarentegen heel demotiverend wanneer we de indruk hebben dat het weinig verschil maakt of we erbij zijn of niet. Wanneer bij voorbeeld iemand twee, drie keer op een vergadering afwezig kan zijn zonder dat er iemand contact opneemt moet hij toch de indruk hebben dat hij er niet echt nodig is.

11 III. EEN MOTIVERENDE WERKING Motivatie heeft vooral te maken met de werking zelf. Daarom moeten we er ook het meest aandacht aan besteden. In een eerste punt behandelen we elementen in de werking die kunnen bijdragen tot de motivatie van onze vrijwilligers. In een tweede punt bekijken we enkele zaken die niet speciaal bijdragen tot motivatie maar die wel een onbevredigd gevoel geven als ze niet aanwezig zijn. Hierbij gaan we uit van enkele belangrijke menselijke behoeften (de theoretische achtergrond hiervoor vind je in de bijlagen 1,2 en 3). 1. Wat motiveert? Iets zinvols kunnen verwezenlijken "Daar wil ik nu eens echt werk van maken zie!" De hoogste behoefte die mensen kunnen hebben is al hun talenten kunnen inzetten om iets zinvols te realiseren. Het komt er dus op aan om mensen een uitdagende taak toe te vertrouwen. Rekening houdend met ieders mogelijkheden moeten onze activiteiten interessant, stimulerend, uitdagend zijn. We moeten er onszelf een beetje mee kunnen realiseren en, waarom niet, overstijgen. TIPS * vertrouw vrijwilligers een taak toe waarvoor ze ook de verantwoordelijkheid krijgen. "Pol, het nieuwjaarsfeestje dat je vorig jaar met enkele mensen georganiseerd hebt is erg in de smaak gevallen. Zou je voor dit jaar nog eens zoiets gezelligs kunnen uitwerken?" * vertaal de taken in uitdagende opdrachten. "Vorig jaar hebben we 700 lidkaarten verkocht. Kunnen we dit jaar

12 de 750 niet halen? Dat zou mooi zijn en we zouden meteen geld hebben om enkele nieuwe krukken te kopen voor de uitleendienst. Laat ons dat eens bekijken. Als we er samen onze schouders onder zetten moet het toch lukken." Dit klinkt heel anders dan: "De lidkaarten zijn toegekomen. Na de vergadering kan iedereen zijn pakje meenemen. En vergeet niet om tijdig af te rekenen." * geef mensen, zo mogelijk, de kans iets meer te doen dan de taak strikt inhoudt. "Er was me gevraagd om een financieel jaarverslagje te maken. Ik dacht dat het nuttig kon zijn om voor iedereen een kopie te maken. Dat maakt het gemakkelijker om de uitleg te volgen. Iedereen kan het daarna nog eens rustig bekijken." Waardering "De commandant van de brandweer heeft ons gelukgewenst voor ons deskundig optreden en voor de zeer goede samenwerking." "Bah ja, ik ben inderdaad nogal tevreden over wat ik heb gepresteerd." Mensen hebben behoefte aan waardering. Die waardering is dubbel. Er is de waardering die we krijgen van anderen en er is de zelfwaardering. De waardering die we krijgen van anderen heeft te maken met aandacht en erkenning krijgen, zich belangrijk weten, invloed, status en prestige hebben. TIPS * een gemeend "proficiat", "dank u wel", "dat heb je goed gedaan" ook voor het vanzelfsprekende; * vraag iemand om te helpen in plaats van te stikken in eigenwaan en liever de dingen uit de hand laten lopen dan de bijdrage van anderen te waarderen; * heb meer aandacht voor wie iets wel of goed heeft gedaan dan voor wie tekortschoot. Dikwijls wordt meer aandacht en tijd besteed aan bij voorbeeld iemand die zijn dienstverslag niet heeft gemaakt dan aan wie het wel deed. We publiceren eerder de namen van de afdelingen die hun verslag nog niet hebben binnengestuurd dan de namen van de afdelingen die het wel deden; * noem met naam iemand die een opdracht heeft aanvaard of goed heeft uitgevoerd. In een verslag bij voorbeeld kan worden vermeld: "Paul, Karel en Rita hebben aanvaard om ons afdelingsfeestje voor te bereiden" in plaats van "Drie personen hebben aanvaard om het afdelingsfeestje voor te bereiden." * plan vergaderingen op een moment dat IEDEREEN kan

13 aanwezig zijn; * speel informatie door aan wie niet kon aanwezig zijn op een bijeenkomst in plaats van: "Ze moeten maar zorgen dat ze kunnen aanwezig zijn." * geef geschikte vrijwilligers de kans om verantwoordelijkheid te dragen door hen bij voorbeeld de afdeling te laten vertegenwoordigen in een gemeentelijke adviesraad; * breng een bezoek aan vrijwilligers in actie niet om te controleren maar uit waardering; * zorg dat iedereen geïnformeerd is en niet alleen de comitéleden. "Iedereen weet hier precies van alles, uitgenomen ik." * geef inspraak in het beleid en medezeggenschap in de besluitvorming; * luister; * heb aandacht voor datgene waar iedereen mee bezig is. "In een tijdschrift heb ik dit artikel gevonden dat u als verantwoordelijke voor de uitleendienst misschien kan interesseren. Het heeft iets te maken met hulpmiddelen.""volgende maand vindt er in het cultureel centrum een voordracht plaats over 'omgaan met bejaarden'. Germaine, misschien kunnen een paar mensen van uw dienst die voordracht bijwonen. De toegangsprijs zal de afdeling wel terugbetalen." Daarnaast is er de zelfwaardering. Dit is het gevoel dat men heeft wanneer men kan vertrouwen op eigen kracht, zich meester voelt van de situatie, de opdracht aankan, resultaten behaalt zonder zich hiervoor afhankelijk te voelen van anderen. Het is met andere woorden het gevoel dat ontstaat op basis van ervaringen die ons zelfvertrouwen steunen. TIPS * zorg dat de juiste persoon op de juiste plaats terechtkomt. Een oriënteringsgesprek met elke nieuwe kandidaat vrijwilliger is hiervoor een goed werkinstrument. Dit onderwerp wordt uitvoerig toegelicht in hoofdstuk 9 van de handleiding "Rekruteren"; * vertrouw de vrijwilligers taken toe die ze aankunnen; * vertrouw vrijwilligers taken toe die ze zelfstandig en met de nodige verantwoordelijkheid kunnen uitvoeren. Dit versterkt een positief zelfbeeld. Hiertegenover staat betutteling, voortdurend op de vingers staan kijken, u met alles moeien. "Ja, maar ik ben er toch liever altijd zelf bij. Dan ben ik tenminste zeker dat er geen zaken fout lopen." * geef vrijwilligers feedback, bespreek met hen hoe ze in

14 de afdeling functioneren. We kunnen het ook een evaluatiegesprek noemen. We geven ermee aan dat we interesse hebben. Vrijwilligers leren erdoor hun sterke en zwakken kanten kennen en krijgen daardoor een juister zelfbeeld. Iemand kan bij voorbeeld wel denken dat hij iets klaar kan uitleggen terwijl dit niet zo is. Wanneer dit nooit wordt gezegd en besproken kunnen blijvende misverstanden die eruit voortvloeien voor veel frustratie zorgen. 2. Wat ontmoediging en demotivatie vermijdt Er zijn in de afdelingswerking een reeks elementen die door de meeste vrijwilligers als vanzelfsprekend worden verwacht. Ze moeten er zijn. Ontbreken ze of voldoen ze niet dan ontstaat er ongenoegen, onvrede, demotivatie. Goede sociale relaties "Het belangrijkste is, vind ik, dat we één grote vriendengroep zijn." "Zonder goede onderlinge relaties lukt het niet." Veel vrijwilligers zijn en blijven gemotiveerd dankzij de goede sociale relaties, de vriendschappelijke verhoudingen, de vriendelijke sfeer. Het tegendeel is natuurlijk ook waar. Ruzies en spanningen zijn moordend voor het afdelingsleven. TIPS * creëer een goede sfeer. In een volgend hoofdstuk 'Een motiverende sfeer' gaan we hier dieper op in; * organiseer een feestje, een etentje, een uitstap,... waar onderling contact en gezelligheid voorop staan; * voorzie bij elke vergadering de nodige tijd voor informele contacten; * zorg voor een kaartje door iedereen ondertekend, een bloemetje, een drankje,... ter gelegenheid van een verjaardag, een geboorte, ziekte; * pak conflicten en ruzies onmiddellijk aan. Veiligheid, zekerheid, geborgenheid "We zijn hiervoor toch verzekerd?" "Is dat nu weeral veranderd?" Misschien is het u ook reeds opgevallen dat mensen die in korte tijd meermaals in eenzelfde lokaal vergaderen automatisch terug op dezelfde plaats gaan zitten. En is

15 het ook niet zo dat als we zelf ergens voor de eerste maal komen we eerst even rondkijken om te zien of er iemand aanwezig is die we kennen? We voelen ons in een nieuwe omgeving veiliger als er bekenden zijn. Mensen hebben behoefte aan veiligheid en geborgenheid. TIPS * zorg voor de nodige stabiliteit: niet alles telkens opnieuw in vraag stellen, genomen beslissingen om de haverklap herzien, voor elke opdracht de groep een nieuwe samenstelling geven, vergaderdata en -plaatsen voortdurend veranderen. "Hoe, is dat weeral veranderd?" Dit betekent uiteraard geen pleidooi tegen verandering of vernieuwing. Maar elke verandering of vernieuwing moet kunnen worden verantwoord door nieuw ontstane vragen of behoeften, veranderde situaties of uitzicht op betere resultaten; * zorg dat de verzekering in orde is; * garandeer privacy. Niets is hatelijker dan een mededeling die in vertrouwen werd gedaan van derden terughoren; * vermijd roddel; * zorg dat de anderen op u kunnen rekenen; doe wat je hebt beloofd; * zorg dat de nodige papieren, aanvragen, uitnodigingen, enz. in orde zijn. Met andere woorden zorg dat alle administratie in orde is. Een verslag of een uitnodiging te laat versturen schept wrevel; * kom op tijd. Begin op tijd. Eindig op tijd; * zorg voor een beleid en een duidelijke planning; * kom afspraken na in verband met het vergoeden van onkosten; * zorg dat het benodigde materiaal voorhanden is. "Wie laatst met de camionette gereden heeft heeft weer eens niet getankt! Ergerlijk vind ik dat." Eten en drinken "Het is hier koud." Vergaderen in een koud lokaal is niet prettig. Ons verstand wil wel maar de koude leidt ons af. We worden eraan herinnerd dat we ook fysiologische behoeften hebben. TIPS * zorg voor eten en drinken wanneer vrijwilligers een langdurige opdracht moeten vervullen; * zorg voor een gezellig, proper, verwarmd lokaal; * zorg voor gepaste kledij. Een preventieve hulpactie uitvoeren in regen en wind met een regenjas die niet waterdicht is is alles behalve motiverend;

16 * zorg voor goed materiaal

17 IV. EEN MOTIVERENDE LEIDING We hebben het al dikwijls gehoord "Het geheim van een goed draaiende afdeling is een goede voorzitter". Deze uitspraak is wel wat overdreven maar er steekt zeker een grond van waarheid in. De manier waarop een voorzitter of een verantwoordelijke leiding geeft is van groot belang voor de motivatie van de vrijwilligers. Daarom besteden we er in dit hoofdstuk enige aandacht aan. Het is niet de bedoeling hier heel diep op het onderwerp in te gaan. We beperken ons tot enkele hoofdlijnen. In het kader van de vormingsstrategie die door de Gemeenschapsraad werd goedgekeurd, is immers een opleiding "Leiding geven" in het vooruitzicht gesteld voor alwie in het Rode Kruis een leidinggevende functie bekleedt. Leiding heeft twee aspecten namelijk leiding geven en leiding krijgen. We bekijken beide. 1. Leiding geven In de volgende paragrafen beschrijven we twee benaderingswijzen van leiding geven. De eerste benaderingswijze laat ons toe om de grote lijnen te schetsen. De tweede benaderingswijze maakt het mogelijk om genuanceerder op het onderwerp in te gaan. Leiding geven: aandacht voor resultaat én vrijwilliger "We mogen toch een keer lachen hé? Het moet nog een beetje plezant blijven." "Ja, maar ik zou toch willen dat we eerst de agenda van de vergadering afwerken. Anders zal het weer te laat worden. Als er daarna nog tijd over is kan iedereen nog gerust wat blijven hangen."

18 Bij leiding geven moeten we rekening houden met wat we willen realiseren én met wie we te doen hebben. Sommige voorzitters en verantwoordelijken hebben vooral aandacht voor goede verhoudingen tussen de vrijwilligers. Andere hebben vooral oog voor het resultaat. Een goede leiding slaagt erin om een evenwicht te vinden tussen aandacht voor het resultaat en aandacht voor de vrijwilliger. We bekijken ze alledrie even van dichterbij. - We kunnen teveel aandacht hebben voor de menselijke aspecten. Dit komt ongeveer op het volgende neer: voor mij is een goede verstandhouding het allerbelangrijkste; ik hou vooral rekening met de mening van de anderen; ik probeer zoveel mogelijk conflicten te vermijden en als er conflicten zijn probeer ik vooral de gemoederen te bedaren; ik probeer tegen iedereen vriendelijk te zijn; kritiek vind ik vervelend, we moeten positief ingesteld zijn; ik probeer zoveel mogelijk iedereen te helpen; ik kan moeilijk neen zeggen; bij meningsverschillen heeft iedereen wel een beetje gelijk; ik vind dat ik me zo weinig mogelijk moet moeien; ik vind dat we in de eerste plaats allemaal samen een grote familie moeten zijn. - We kunnen daarentegen ook teveel aandacht hebben voor het resultaat, voor prestaties. Dit klinkt dan ongeveer als volgt: voor mij is het resultaat het belangrijkste; ik heb alles goed bedacht en goed gepland, de anderen zullen met sterke argumenten moeten komen om nog iets veranderd te krijgen; ik ben heel streng voor mezelf dus mag ik ook streng zijn voor de anderen; ik ben er liefst zelf bij dan weet ik dat het zal gebeuren zoals het moet; er gaat niets buiten vooraleer ik het zelf heb gezien; ik kan me behoorlijk kwaad maken als er iets verkeerd loopt of als er zijn die denken dat ze het allemaal veel beter weten; mijn mensen houden het meest van duidelijke opdrachten, ik zeg daarom duidelijk wat er moet gebeuren, door wie en wanneer, ze weten dan ook precies wat ik van hen verwacht; wie het er niet mee eens is moet maar opstappen; niet zeuren, geen tierelantijntjes. - Een motiverende leiding integreert aandacht voor het resultaat met aandacht voor de behoeften van de vrijwilligers. De vrijwilligers op een volwassen manier betrekken bij het beleid en de planning vormt de kern van deze manier van leiding geven. We kunnen het als volgt vertalen: voor mij is het belangrijkste dat we als team een uitdagende opdracht tot een goed einde brengen; ik betrek de mensen vroegtijdig bij de zaken die hen direct

19 aanbelangen; ieders mening en alle gezichtspunten vind ik van belang; ik informeer alle betrokkenen en hou geen informatie achter; ik hou van openheid, eerlijk voor zijn gedacht uitkomen; niet wie gelijk heeft telt wel de goede oplossing; ik probeer op de hoogte te zijn en hou van een grondige aanpak; ik hou van effectieve kritiek; als ideeën en voorstellen van anderen beter zijn dan de mijne verander ik mijn standpunt; conflicten hebben altijd een oorzaak waarvoor een oplossing moet worden gezocht; samen gaan we het maken is mijn devies.

20 Leiding geven: aandacht hebben voor de concrete situatie "Tijdens een sportmanifestatie doet zich een ernstig ongeval voor. We kunnen ons niet voorstellen dat de aanwezige verantwoordelijke Hulpdienst als eerste reactie zijn vrijwilligers bij zich zal roepen voor een vergadering om te overleggen wat er best kan worden gedaan. Neen, hij zal duidelijke instructies geven. De voorzitter van de afdeling kan daarentegen gerust de organisatie van het afdelingsfeest delegeren aan de twee vrijwilligers die dit de voorgaande jaren reeds hebben gedaan met veel enthousiasme en tot ieders voldoening. Iedereen zou waarschijnlijk heel vreemd opkijken moest de voorzitter op een eerder autoritaire manier ditmaal twee andere mensen aanduiden om het feest voor te bereiden." Twee voorbeelden om duidelijk te maken dat er niet zoiets bestaat als één beste manier van leiding geven. Wat we in de paragrafen hierboven over 'aandacht voor resultaat en aandacht voor de vrijwilliger' hebben verteld heeft misschien een beetje deze indruk gewekt. Daarom gaan we er in dit tweede deeltje nog wat genuanceerder op in. Maar we zullen het nu vooral bekijken vanuit het standpunt van de vrijwilligers. Hoe moeten we met onze vrijwilligers omgaan om het beoogde resultaat te bereiken? Het antwoord luidt: onze wijze van leiding geven moet aangepast zijn aan de situatie van de vrijwilligers. Daarom wordt in de hedendaagse literatuur over leiderschap dikwijls gesproken over situationeel leiderschap. Maar wat betekent dit concreet? Voor het antwoord op deze vraag steunen we op het boek "Situationeel leiderschap" geschreven door drie Amerikaanse deskundigen op het gebied van leiding geven. ψ De theorie over situationeel leiderschap vertrekt van het standpunt dat de vereiste stijl van leiding geven afhangt van de aard van de medewerkers. Men onderscheidt vier soorten medewerkers, in ons geval vrijwilligers: SOORT KENMERKEN VOORBEELD COMPETENT MET VEEL ZELFVER- TROUWEN - hebben de nodige kennis en voldoende vaardigheden; Een enthousiaste en plichtsgetrouwe penningmeester die als een goede

21 en HEEL GEMOTIVEERD COMPETENT MET MINDER ZELFVERTROUWEN en/of MINDER GEMOTIVEERD MINDER COMPETENT MET WEINIG ZELFVERTROUWEN en/of WEINIG GEMOTIVEERD WEINIG COMPETENT MET VEEL ZELFVERTROUWEN en HEEL GEMOTIVEERD - hebben het vereiste zelfvertrouwen; - zijn heel gemotiveerd. - hebben de nodige kennis en voldoende vaardigheden; - missen nog wat zelfvertrouwen en/of - missen nog wat motivatie. - missen de nodige kennis en vaardigheden; - missen zelfvertrouwen en/of - missen motivatie. - missen de nodige kennis en vaardigheden; - hebben zelfvertrouwen; - zijn heel gemotiveerd huisvader de financies van de afdeling beheert. De vrijwilliger die de basisopleiding van de dienst Ziekenhuisbibliotheken heeft gevolgd maar zich nog wat onzeker voelt de eerste keren dat hij boeken gaat bedelen. De vrijwilliger die geen ervaring heeft met boekhouding en het mandaat van penningmeester maar heeft aanvaard omdat niemand anders het wilde doen. De enthousiaste kandidaat monitor bij het begin van de normaalcursus. ψ Leiding geven is, volgens onze deskundigen, samen te vatten in twee woorden: ondersteunen en sturen. - Ondersteunen verwijst vooral naar wat we hierboven "aandacht voor de vrijwilliger" hebben genoemd: informatie geven, luisteren, communicatie in twee richtingen,

22 aanmoedigen, voorwaarden scheppen, begrip tonen, samenwerking bevorderen, feedback geven. - Sturen heeft vooral te maken met wat we hierboven over "aandacht voor het resultaat" hebben gezegd: doelstellingen vastleggen, organiseren, richting geven, nauwkeurige instructies geven over wie, wat, waar, wanneer en hoe, controleren. Sturen hoeft niet noodzakelijk negatief te worden bekeken of ervaren. Een duidelijk voorbeeld van sturen is de wijze waarop de brandweercommandant blussingswerken leidt. ψ Wat is nu motiverend leiding geven? Een goede leiding, zeggen onze deskundigen, is ondersteunen en sturen in een verhouding die is aangepast aan elke soort van vrijwilligers. - competente, zelfzekere en gemotiveerde vrijwilligers hebben weinig nood aan sturing en ondersteuning. Je kan hen zelfstandig opdrachten toevertrouwen. Een goed woord voor deze vorm van leiding geven is 'delegeren'. Als voorzitter of verantwoordelijke kunnen we onze tussenkomsten verder beperken tot toezicht houden, toezien of alles goed loopt, mogelijk maken dat het werk goed kan worden gedaan. - competente maar minder zelfzekere of minder gemotiveerde vrijwilligers hebben veel ondersteuning nodig maar weinig sturing. Hier kunnen we spreken van 'steunen'. Dit betekent aanmoedigen, ondersteunen, waardering laten blijken, luisteren, meehelpen, om de motivatie en het zelfvertrouwen aan te zwengelen. - minder competente en bovendien minder zelfzekere of gemotiveerde vrijwilligers hebben veel sturing en veel ondersteuning nodig. Voor deze vrijwilligers moeten we de taken of besluiten nauwkeurig toelichten en verantwoorden, veel uitleg geven, vragen beantwoorden, de werkwijze aangeven. Ze verlangen, wanneer ze vorderingen maken, regelmatig een schouderklopje en moeten zich betrokken voelen bij de besluitvorming, om hun inzet te vergroten. Een woord dat hiervoor kan worden gebruikt is 'coachen'. - Minder competente maar sterk gemotiveerde vrijwilligers met veel zelfvertrouwen vragen vooral om concrete instructies, controle en toezicht op de geleverde prestaties om hen op weg te helpen. Het woord 'sturen' geeft dit goed weer. In een schema ziet dit er als volgt uit:

Ik als begeleider van de begeleiders. Keuzewerkwinkel inspiratiedag IJD Hasselt

Ik als begeleider van de begeleiders. Keuzewerkwinkel inspiratiedag IJD Hasselt Ik als begeleider van de begeleiders Keuzewerkwinkel inspiratiedag IJD Hasselt Ben ik de stuurder of de motivator van mijn begeleidingsploeg? Welke stijl van leiding geven, ligt in mijn natuur? Deze vragen

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek.

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. Conflicten hanteren Tijd: verdelen over twee bijeenkomsten. Bijeenkomst 1 Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. De uitkomst van

Nadere informatie

Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf?

Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf? 1 Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf? Zet een kruisje bij het antwoord dat voor jou passend is - eerder juist indien je meestal op die manier handelt - eerder onjuist indien je slechts zelden op

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

12. Over het motiveren en ondersteunen van leden

12. Over het motiveren en ondersteunen van leden 12. Over het motiveren en ondersteunen van leden Adviseren is mensenwerk. We moeten dus kunnen rekenen op voldoende man- en vrouwkracht. En dat blijkt niet altijd even eenvoudig te zijn. Niet iedereen

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Pen en papier? Wat is een businessmodel? Jouw businessmodel is de manier waarop jij in business bent Twee

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Document leerlingenraad Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Inhoud: 1. wat verstaan we onder een leerlingenraad? 2. opzet en organisatie van een leerlingenraad a. samenstelling van

Nadere informatie

reglement Leerlingenraad Daltonschool De Dorendal

reglement Leerlingenraad Daltonschool De Dorendal reglement Leerlingenraad Daltonschool De Dorendal Dit is een eerste opzet van het reglement van de Dorendal. Op 7 februari 2013 zal de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar komen en dit reglement bespreken.

Nadere informatie

Dialogen website Motiveren tot rookstop

Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialoog verandertaal uitlokken en versterken Goedemorgen. Heeft u problemen gehad sinds uw vorige controle? Ja, eigenlijk wel. Mijn tanden zijn sterk verkleurd.

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? 1 Advies is vaak iets anders

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I RAPPORT CARRIEREWAARDEN I Van: B Steerneman Administratienummer: Datum: 31 Aug 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant Orga Prepublish 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken

Nadere informatie

Besturen van een stichting of vereniging

Besturen van een stichting of vereniging Besturen van een stichting of vereniging In dit document wordt ingegaan op een aantal aspecten die van belang zijn bij het goed besturen van een stichting of vereniging. De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. DENKOEFENING VOOR DE CLUB: VRIJWILLIGERSWERK IS VERSCHILLEND VAN VRIJBLIJVEND WERK Ontwikkel als club een visie rond vrijwilligerswerk. Al te vaak doen clubs gewoon

Nadere informatie

WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL

WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL In dit document vind je 12 situaties waarop je verschillend kunt reageren. Omcirkel de aanpak die voor jou het meest voor de hand ligt. Situaties 1. De laatste tijd gaat het

Nadere informatie

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken:

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken: Voorwoord Voor een geslaagd festival ben je vaak afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Als organisatie van een festival loont het dan ook om een gedegen vrijwilligersbeleid te voeren. De vraag is

Nadere informatie

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken?

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken? Werkblad: 1. Wat is je leerstijl? Om uit te vinden welke van de vier leerstijlen het meest lijkt op jouw leerstijl, kun je dit simpele testje doen. Stel je eens voor dat je zojuist een nieuwe apparaat

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Voorwoord! Wie wil ik helpen?!

Voorwoord! Wie wil ik helpen?! Voorwoord Allereerst dankjewel dat je mijn boek hebt gekocht of gekregen en dat je dit ook leest. Dit toont dat jij vooruit wil in het leven en dat je ook actiegericht bent. En actiegerichte mensen halen

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Roos van Leary. Mijn commentaar betreffende de score Mijn score was 4 punten van de 8.

Roos van Leary. Mijn commentaar betreffende de score Mijn score was 4 punten van de 8. Roos van Leary Beschrijving Boven-Samen (BS) dominant gedrag: leidend zelfdefinitie: ik ben sterker en beter dan jij; Ik overzie "het" definitie van de ander: jij bent zwak en hulpbehoevend relatiedefinitie:

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden.

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden. VOORBEELD DE KLAS ALS TEAM (LEERLINGENBOEK) INHOUDSOPGAVE Instructie voor leerlingen.. 5 Gebruik van de lesbrieven. 6 Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7 Wat wil je zijn en worden. 11 Wat wil je zijn

Nadere informatie

300 AANDEEL 2011/020304-10/022

300 AANDEEL 2011/020304-10/022 startbedrag 300 AANDEEL 2011/020304-10/021 300 Je merkt dat er twee ribbels zijn die naar de Chiro moeten komen van hun ouders. Zij houden hun jas de hele dag aan en vragen voortdurend of het nog geen

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

GDF SUEZ wordt ENGIE. Een medewerker afwezig? Regels en praktische tips

GDF SUEZ wordt ENGIE. Een medewerker afwezig? Regels en praktische tips GDF SUEZ wordt ENGIE Een medewerker afwezig? Regels en praktische tips Nagenoeg 40% van de afwezigheden wegens ziekte houdt verband met de arbeidsomstandigheden (soort werk, omgeving, sfeer, uurregeling,

Nadere informatie

Slim omgaan met geld

Slim omgaan met geld Slim omgaan met geld Deel 1 Oorzaken en financieel overzicht. Dit werkboek is van: Datum: 1 Copyright - Drukke Moeders Marijke Minten Welkom Drukke Moeders Online Cursus Financiën Werkboek Dit is een werkboek

Nadere informatie

Deze steekkaarten met tips rond competenties:

Deze steekkaarten met tips rond competenties: Deze steekkaarten met tips rond competenties: zijn een onderdeel van de competentietoolkit ter ondersteuning van sociale sportpraktijken gericht op het ontwikkelen van jongeren. hebben tot doel om te werken

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

HET FUNCTIONERINGSGESPREK

HET FUNCTIONERINGSGESPREK HET FUNCTIONERINGSGESPREK Tips voor een zinvol gesprek Inhoudstafel 1. Wat is een functioneringsgesprek? p4 2. Hoe bereid je je voor? p6 3. Verschillen met het evaluatiegesprek p8 Samenwerking verbeteren

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en

Nadere informatie

Light up your fire voordat burnout toeslaat. Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent

Light up your fire voordat burnout toeslaat. Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent Light up your fire voordat burnout toeslaat Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent Wat is jouw droom? Vuur - energie Waarden, zaken die voor jou belangrijk zijn in je leven

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers?

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? Gespecialiseerd boekhoudkundig of financieel personeel uitzenden is ons vak. Daarnaast adviseren en informeren wij bedrijven ook graag over verloning

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

10 tips voor meer diversiteit in overleg

10 tips voor meer diversiteit in overleg 10 tips voor meer diversiteit in overleg Changemakers: 10 tips voor meer diversiteit in overleg Parlement, gemeenteraad, oudercomité, sportraad ze blinken zelden uit in diversiteit. Nochtans is onze samenleving

Nadere informatie

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren.

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. FEEDBACK WAT IS FEEDBACK EIGENLIJK? Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. Hiermee is feedback een belangrijk middel

Nadere informatie

Vul de enquête in. Bij deze enquête is het belangrijk dat elke vraag wordt ingevuld.

Vul de enquête in. Bij deze enquête is het belangrijk dat elke vraag wordt ingevuld. Dit is stap twee van de test die je in MOVE vindt op pagina 22 & 23. Wil je graag een realistisch beeld van hoe je ervoor staat op de 7 terreinen van je leven? Doe de check. Klopt jouw zelfbeeld met de

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager 1 Executive Leadership Foundation - ELF 2005-2011 Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits netjes de bron wordt vermeld Lastige dingen

Nadere informatie

Assertief op het werk

Assertief op het werk Carola van Dijk en Hans Elbers (red.) Assertief op het werk Ikke, ikke, ikke zonder dat de rest... INHOUD Voorwoord 7 Inleiding 9 1 Het verschil tussen subassertief, agressief en assertief gedrag 11 2

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Thema Kernelementen Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Tips voor de trainer: Doseer je informatie: less is more. Beoordeel wat je gymnasten doen, niet wie ze

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN Het Handvest succesvol vrijwilligen is opgevat als een handig en visueel aantrekkelijke tool. Het moet organisaties toelaten zich te profileren als vrijwilligersorganisatie(-dienst

Nadere informatie

Schudden, delen, geven

Schudden, delen, geven Schudden, delen, geven Flexibilisering is een belangrijk begrip geworden. Niet alleen de tijdsindeling van mensen is flexibeler, ook de binding van mensen met organisaties is aan verandering onderhevig.

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 gebieden: Lichamelijk, mentaal, emotioneel, werk en privé. Het

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

Het aanreiken van zoveel mogelijk praktische tips en instrumenten op het gebied van Projectmanagement

Het aanreiken van zoveel mogelijk praktische tips en instrumenten op het gebied van Projectmanagement Het aanreiken van zoveel mogelijk praktische tips en instrumenten op het gebied van Projectmanagement 1 2 In 3 kwartier Oorzaak van demotivatie Wat is motivatie Wensen+Behoeften+Motivatie Theorie van Maslow

Nadere informatie

Januari. Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid.

Januari. Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid. Januari Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid. (Hoog) gevoelig zijn krijgt in deze tijd steeds meer ruimte en bekendheid, dat is fijn. Een generatie geleden was het niet wenselijk om gevoelig

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Jij als leider!

Hoofdstuk 3: Jij als leider! Kijk eens in de spiegel Hoofdstuk 3: Jij als leider Elke dag als je opstaat, sta je waarschijnlijk een moment voor de spiegel. Misschien let je er niet meer bewust op, maar als je voor de spiegel staat

Nadere informatie

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als 4 Denken In dit hoofdstuk vertellen we hoe jij om kan gaan met je gedachten. Veel gedachten maak je zelf. Ze bepalen hoe jij je voelt. We geven tips hoe jij jouw gedachten en gevoelens zelf kunt sturen.

Nadere informatie

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing Door Pepijn Happel Intro We zijn zo gewend te focussen op wat niet werkt, daarbij geholpen door traditionele probleemoplossende methoden,

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée Life Coach Désirée Snelling Berg Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée 2011 Magie voor het verkopen van je huis

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

Mijn kind heeft een LVB

Mijn kind heeft een LVB Mijn kind heeft een LVB Wat betekent een licht verstandelijke beperking nu precies? Informatie voor ouders van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 6 tot 23 jaar

Nadere informatie

Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg

Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg Uitgave van het LSR (Landelijk Steunpunt cliëntenraden) Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht...

Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht... Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht... 2 Praktische voorbereiding... 2 Tijd (duur)... 2 Locatie... 2 Materiaal...

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

MINIGIDS Omschrijving van de talenten

MINIGIDS Omschrijving van de talenten Omschrijving: Waar haal ik mijn drive vandaan? Aansteker Bezige Bij Als ik een idee heb of hoor, wil ik meteen aan de slag gaan. Ik wil actie en ben vaak de eerste die eraan begint. Ik steek vaak anderen

Nadere informatie

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas)

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Bij deze activiteit wordt een enquête gehouden bij mensen in de omgeving in verband met: het gaan stemmen bij verkiezingen, de deelname van burgers aan

Nadere informatie