TWEEDE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT C Reductieprogramma volgens het stappenplan, tweede actieprogramma - GEMEENTE KASTERLEE -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TWEEDE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT C Reductieprogramma volgens het stappenplan, tweede actieprogramma - GEMEENTE KASTERLEE -"

Transcriptie

1 TWEEDE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT C Reductieprogramma volgens het stappenplan, tweede actieprogramma - GEMEENTE KASTERLEE - 1 Deel 1: beschrijving en motivering van de te ondernemen acties in functie van de doelstellingen voor de verschillende sporen 1.1 Werkgroep De werkgroep heeft als taak de opmaak en de uitvoering van het pesticidenreductieprogramma te begeleiden en werd opgericht bij de opmaak van het eerste actieprogramma. De werkgroep vergaderde vijfmaal om de inhoud van het tweede actieprogramma vast te leggen ( , , , en ). De verslagen zijn opvraagbaar. De werkgroep is als volgt samengesteld: Jan Boonen (coördinator der werken), Hilde Versmissen (milieuambtenaar), Nadia Breugelmans (milieudienst) en Ivo Van Gorp (ploegleider). Afhankelijk van de behandelde onderwerpen werd de werkgroep uitgebreid met Rudie Van Hout (preventieadviseur) en/of Dirk Stijnen (hoofd Technische Dienst). De milieudienst van IOK coördineerde de opmaak van het tweede actieprogramma. In de periode zal de werkgroep regelmatig vergaderen om de uitvoering van het tweede actieprogramma op te volgen. 1.2 Opmaak van een sensibilisatieplan voor de burger (Spoor 3) Het sensibilisatieplan voor de burger werd opgemaakt voor de periode. Sommige acties zijn reeds opgestart of zullen vroeger opgestart worden (in de loop van 2004). Dit werd telkens vermeld bij de timing van de actie. Voorliggend sensibilisatieplan is rigide noch volledig; het weerspiegelt de huidige uitvoeringsfase van het pesticidenreductieprogramma Bij de opmaak van het derde actieprogramma en bij de uitvoering van het eerste en tweede actieprogramma kunnen bijkomende sensibilisatie-acties uitgewerkt worden. Deze zullen vanaf 2005 via de rapportering kenbaar gemaakt worden. tabel met actoren in bijlage 1 sensibilisatieplan in bijlage Afbakening van een deelproject Voor het deelproject werd gekozen voor het gebied Kasterlee-centrum, ten noorden begrensd door Groot Rees, ten oosten door Terlo, ten zuiden door de watermolen en ten westen door Groot Goor. In het proefproject komen zowel verhardingen, groen en groenstroken voor. Het gebied is representatief voor de te behandelen oppervlakken in de gemeente en beneemt ongeveer 20% van het te beheren areaal van de gemeente. In bijlage van dit actieprogramma zitten een aantal afdrukken van stafkaarten: kaart 1: overzichtskaart van de gemeente met aanduiding van het deelproject (schaal 1:10.000) kaart 2: te beheren groenzones binnen het deelproject (schaal 1:6.000) kaart 3: te beheren verhardingen binnen het deelproject (schaal 1:6.000) Tweede actieprogramma Planningsdocument C Kasterlee IOK milieudienst 1

2 1.4 Beheer van kruidgroei op verhardingen (Spoor 4) Inventaris van de verhardingen Op de vergadering van stelde IOK een mogelijke inventarisatiemethode voor verhardingen voor aan de werkgroep. Deze methode blijkt te tijdsrovend en, indien weerhouden, gaat het ten koste van effectief terreinwerk. De meeste kleinere gemeenten, waaronder Kasterlee, hebben te weinig personeel om voldoende tijd te kunnen vrijmaken voor een gedetailleerde inventaris. De gemeente Kasterlee kiest er voor om, in plaats van een gedetailleerde inventaris, een goede inschatting te maken van alle verhardingen van de gemeente waar een onkruidbeheer gevoerd wordt. Deze oppervlakten zullen afgeleid worden uit het kaartmateriaal (deelproject) en uit reeds beschikbare gegevens over de verhardingen (een beschikbaar excel-programma met o.a. aard van de verharding: klinkers, asfalt, goot ). actie S4.1: opmaak van goede inschatting van verhardingen uitwerking: er wordt een inschatting gemaakt van het totale oppervlak aan verhardingen in de gemeente waar een onkruidbeheer (inclusief vegen) gevoerd wordt. De oppervlakten van de verhardingen waar proeven opgezet worden (bijvoorbeeld manueel beheer door uitkrabben van voegen of afsteken van graszoden of proeven met alternatieve bestrijdingsmethoden) worden in meer detail geïnventariseerd. actieverantwoordelijken: Jan Boonen, Ivo Van Gorp en Nadia Breugelmans timing: actie S4.2: verwerking van de ingezamelde gegevens m.b.t. verhardingen uitwerking: de ingeschatte gegevens worden verwerkt in een rekenprogramma dat IOK ter beschikking zal stellen. Hieruit kunnen voor heel de gemeente totale oppervlakten per functie/gebruik (fietspad, voetpad, goot, rijweg ), per alternatieve bestrijdingsmethode of per onkruidklasse berekend worden. actieverantwoordelijken: Jan Boonen en Nadia Breugelmans timing: Inventaris van gepresteerde arbeidsuren In 2003 werd een proef opgezet: op bepaalde verhardingen werd onkruid enkel manueel bestreden (bijvoorbeeld door uitkrabben van voegen of afsteken van graszoden). De volgende jaren zullen er ook proeven opgezet worden rond het gebruik van alternatieve bestrijdingsmethoden (zie verder). Tijdens de looptijd van het tweede actieprogramma houdt de gemeente een logboek bij met de gepresteerde arbeidsuren voor de opgezette proeven. Het logboek wordt zo gedetailleerd mogelijk bijgehouden: per alternatieve bestrijdingsmethode en (zo mogelijk) per functie of gebruik van de verharding (fietspad, voetpad, goot...). Uit de proefresultaten kan de gemeente conclusies trekken voor heel het oppervlak van de gemeente. Er kan berekend worden hoeveel meerwerk elke alternatieve bestrijdingsmethode met zich meebrengt, hoeveel bijkomend personeel en/of hoeveel materieel vereist is om het werk te kunnen uitvoeren in heel de gemeente. actie S4.3: bijhouden van een logboek met gepresteerde arbeidsuren rond alternatieve onkruidbestrijding uitwerking: er wordt zo gedetailleerd mogelijk een logboek bijgehouden met gepresteerde arbeidsuren rond de opgezette proeven met alternatieve bestrijdingsmethoden (gegevens per methode en zo mogelijk per functie of gebruik van de verharding) actieverantwoordelijken: Jan Boonen en Ivo Van Gorp timing: actie S4.4: verwerking van het logboek uitwerking: uit de gepresteerde arbeidsuren en de oppervlaktegegevens kan men de tijdsbesteding van personeel en materiaal per oppervlakte-eenheid afleiden. Uit de ingeschatte oppervlaktegegevens voor heel de gemeente (uitgesplitst per functie/gebruik) kan men afleiden Tweede actieprogramma Planningsdocument C Kasterlee IOK milieudienst 2

3 hoeveel extra personeel en materieel vereist is om een alternatieve methode in te voeren in heel de gemeente. actieverantwoordelijken: Jan Boonen en Nadia Breugelmans timing: Onkruidklassen Tijdens de vergadering van geeft IOK een presentatie rond onkruidklassen. Het systeem van onkruidklassen wordt ingevoerd om het meerwerk dat gepaard gaat met alternatieve onkruidbestrijding in te perken. De gemeente Kasterlee zal de verhardingen indelen in onkruidklassen en weerhoudt de methode uit het draaiboek. In het draaiboek stelt men voor om de verhardingen in het deelproject (en later in heel de gemeente) op te delen in 4 onkruidklassen gaande van klasse 1 (zeer lage tolerantie t.o.v. onkruid) tot klasse 4 (zeer hoge tolerantie t.o.v. onkruid). Bij elke onkruidklasse hoort een andere intensiteit van beheer. De gemeente zal gebruik maken van fotomateriaal om de onkruidklassen per verhardingstype (voetpad, goten, rijweg, vluchtheuvels, parkeerplaatsen) visueel voor te stellen aan het beleid en de bevolking. Fotomateriaal geniet de voorkeur boven een schriftelijke omschrijving omdat het bevattelijker is. Het fotomateriaal uit de presentatie van IOK zal hiervoor gehanteerd worden. actie S4.5: opdeling van de verhardingen in onkruidklassen uitwerking: de verhardingen in het deelproject en in heel de gemeente worden opgedeeld in 4 onkruidklassen, volgens de indeling in het draaiboek. De gemeente zal zones met één bepaalde onkruidklasse afbakenen. De zones worden met cirkels aangeduid op kaart. Het werken met zones heeft als voordeel dat men de keuze voor een onkruidklasse gemakkelijker kan motiveren. actieverantwoordelijken: Nadia Breugelmans, Jan Boonen en Ivo Van Gorp timing: actie S4.6: opmaak en goedkeuring van beleidsnota rond indeling van deelproject in onkruidklassen uitwerking: er wordt een beleidsnota opgemaakt met beeldmateriaal van de 4 onkruidklassen en de voorgestelde indeling van het deelproject in onkruidklassen. Deze beleidsnota wordt bekrachtigd door het schepencollege. Nadien wordt de indeling van het deelproject in onkruidklassen bekend gemaakt aan de bevolking, o.a. via de website. actieverantwoordelijke: Nadia Breugelmans timing: Alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden op verhardingen actie S4.7: uitwisselen van ervaringen rond alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden met andere gemeenten uitwerking: in een vergadering met andere gemeenten zullen ervaringen uitgewisseld worden m.b.t. het gebruik van alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden actieverantwoordelijken: Jan Boonen, Ivo Van Gorp timing: actie S4.8: uittesten van alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden uitwerking: alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden zijn duur in aankoop. Het is aangewezen om ze uit te testen vooraleer ze aan te kopen. De gemeente zal onderzoeken op welke wijze er proeven kunnen opgezet worden met alternatieve onkruidbestrijdingsmiddelen: door de proef uit te besteden aan een aannemer, door materiaal te huren of door het ontlenen van materiaal (en personeel) van naburige gemeenten. De gemeente herhaalt de proef meerdere malen om het optimaal rendement te bepalen. De gepresteerde uren worden bijgehouden zodat er kan geëxtrapoleerd worden naar heel het oppervlak van de gemeente. De gemeente houdt bij het opzetten van de proeven rekening met het arbeidsveiligheidsaspect en contacteert indien nodig de preventie-adviseur. Bij de uitvoering van de proeven wordt uitgemaakt of er met andere factoren Tweede actieprogramma Planningsdocument C Kasterlee IOK milieudienst 3

4 rekening moet gehouden worden zoals bijvoorbeeld het afsluiten van parkeerterreinen bij het vegen, borstelen of branden. De gemeente zal bekijken in hoeverre alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden kunnen aangekocht worden tezamen met buurgemeenten. De proeven worden over een periode van meerdere jaren herhaald om weerseffecten uit te schakelen. actieverantwoordelijken: Jan Boonen, Ivo Van Gorp timing: actie S4.9: invoeren van alternatieve bestrijdingsmethoden uitwerking: na het uittesten van verschillende alternatieve bestrijdingsmethoden wordt er in de begroting een budget voorzien voor de aankoop of het huren van alternatieve technieken of voor het uitbesteden ervan aan een aannemer actieverantwoordelijken: Dirk Stijnen, Nadia Breugelmans, Jan Boonen, Ivo Van Gorp timing: 1.5 Ontwerp en aanpassen van verhardingen reeds uitgevoerde acties: wortelgeleiding wordt standaard opgenomen in de bestekken op enkele plaatsen werden grasdals gebruikt (o.a. parking aan containerpark) met een goed resultaat. Het beheer gebeurt met een grasmachine. er worden geen kasseigoten meer aangelegd. Goten worden vaak met blokjes aangelegd of er worden prefab-betonelementen van 1 m gebruikt. 80% van opstaande kanten tussen goten en voet/fietspaden hebben een helling tussen 45 en 90 in de ontwerpen wordt rekening gehouden met afgeronde hoeken en met onderhoudsvriendelijke vluchtheuvels (aangelegd in asfalt) tussen de kasseien wordt gebruik gemaakt van split (fijne granietkeitjes) in de lastenboeken wordt opgenomen dat de voeg tussen huis en weg moet opgevoegd worden. In de praktijk gebeurt dit meestal met stabilisé. op de Zevendonksesteenweg werden demonteerbare paaltjes aangebracht. Deze worden jaarlijks, bij het maaien van de bermen, gedemonteerd. tegenwoordig worden schampblokken in beton ingegoten. Zo zijn ze onderhoudsvrij op plaatsen waar banken komen, wordt een platform in beton gegoten. De bank wordt los op het platform geplaatst. Op deze manier wordt de plaats onder de bank onderhoudsvrij. actie S4.10: bij het ontwerp van verhardingen rekening houden met het latere beheer uitwerking: IOK geeft een presentatie aan de werkgroep met goede en slechte voorbeelden (vergadering ). Er zal aan de ontwerper van verhardingen een checklist met aandachtspunten voor het latere onderhoud meegegeven worden. Aan de ontwerper wordt gevraagd om na opmaak van het ontwerp de genomen maatregelen naar het latere onkruidbeheer op te sommen in een verslag. uitvoerder: Dirk Stijnen timing: vanaf 2004 actie S4.11: aanpassen van bestaande verhardingen met knelpunten voor een bestrijdingsmiddelenvrij beheer uitwerking: verhardingen met knelpunten voor een bestrijdingsmiddelenvrij beheer zullen, in de mate van het mogelijke, aangepast worden om ze toegankelijker te maken voor alternatieve technieken. Zo zal er in de toekomst meer aandacht besteed worden aan obstakels en verkeersborden. actieverantwoordelijke: Dirk Stijnen timing: vanaf 2004 actie S4.12: coördinatievergaderingen tussen verschillende diensten bij opmaak van bestekken Tweede actieprogramma Planningsdocument C Kasterlee IOK milieudienst 4

5 uitwerking: organiseren van coördinatievergaderingen tussen technische dienst, groendienst, milieudienst en dienst openbare werken waarop inhoud van bestekken voor ontwerp/aanpassing van verhardingen besproken wordt actieverantwoordelijke: Dirk Stijnen, Hilde Versmissen, Nadia Breugelmans, Jan Boonen, Ivo Van Gorp timing: vanaf 2004 actie S4.13: preventief schoonhouden van verhardingen uitwerking: momenteel worden goten driemaal per jaar geveegd door een aannemer. Dit volstaat om de meeste straten onkruidvrij te houden. Voor straten waar dit niet volstaat (en tot op heden nog chemische bestrijdingsmiddelen ingezet worden) zal er bijkomend geveegd worden (manueel) door het gemeentepersoneel. De gemeente evalueert hoe ze dit kan inpassen in haar werkschema. Bij de omringende gemeenten wordt gepeild naar hun ervaringen met veeg-zuigmachines. actieverantwoordelijken: Jan Boonen, Ivo Van Gorp timing: vanaf Beheer van groenzones (Spoor 5) Inventaris van groenzones en gepresteerde arbeidsuren De gemeente Kasterlee is geen voorstander van een gedetailleerde, tijdsrovende inventarisatie van de groenzones en groentypes (aanvankelijk in het deelproject, later uitgebreid naar heel het oppervlak van de gemeente) omdat dit ten kosten van terreinwerk met onmiddellijk resultaat gaat. Het ontbreekt kleinere gemeenten, waaronder Kasterlee, aan mankracht om voldoende tijd vrij te maken voor de opmaak van een dergelijke gedetailleerde inventaris. De gemeente Kasterlee opteert er voor om in plaats van de opmaak van een gedetailleerde inventaris en een logboek, informatie te halen uit de werkverslagen die de coördinator der werken dagelijks per persoon opmaakt. actie S5.1: opmaak van kaartmateriaal van de groenzones uitwerking: de verschillende te beheren groenzones in het deelproject worden aangeduid op een stafkaart (schaal 1:6.000) en genummerd. In de legende worden de groenzones benoemd en wordt aangegeven welke groentypes in de groenzone voorkomen. De kaart wordt meegestuurd met het tweede actieprogramma. actieverantwoordelijken: Nadia Breugelmans timing: actie S5.2: evaluatie van arbeidsbesteding bij omschakeling naar manueel onkruidbeheer uitwerking: in plaats van een tijdsrovende inventaris en logboek bij te houden, opteert de gemeente ervoor om de arbeidsbehoefte te evalueren via de werkverslagen die de coördinator der werken dagelijks invult per persoon. De werkverslagen zullen aangevuld worden met bestrijdingsmiddelen en hoeveelheden die gebruikt worden. Jaarlijks zal geëvalueerd worden waar en waarom er in bepaalde groenzones nog onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt werden en hoe dit in de toekomst kan vermeden worden. actieverantwoordelijken: Jan Boonen timing: Aangepast beheer van bestaande groenzones actie S5.3: manueel onderhoud van groenzones uitwerking: groenzones in het deelproject manueel onderhouden door te wieden, te hakken of te schoffelen actieverantwoordelijke: Ivo Van Gorp Tweede actieprogramma Planningsdocument C Kasterlee IOK milieudienst 5

6 timing: actie S5.4: onderhoud van probleemonkruiden zonder bestrijdingsmiddelen uitwerking: er naar streven om distels manueel te bestrijden en terug te dringen door vlak voor de bloei te maaien en dit regelmatig te herhalen. Enkel in uitzonderlijke gevallen (achterstallig onderhoud, personeelsgebrek) zullen distels chemisch bestreden worden, bij voorkeur met Round-up en in tweede orde met Bofix. Hiervoor wordt een afwijkingsaanvraag ingediend. Amerikaanse vogelkers terugdringen door te rooien of te ringen of mechanisch-chemisch te verwijderen (Bosdecreet) actieverantwoordelijke: Ivo Van Gorp, Jan Boonen timing: actie S5.5: onderhoud van kerkhoven zonder bestrijdingsmiddelen uitwerking: in het deelproject volledig omschakelen naar een manueel onderhoud van de plantsoenen en gazons van het kerkhof o.a. door gebruik te maken van bosmaaier en mulchmaaier en mede door beroep te doen op BUSO De Mast. actieverantwoordelijke: Ivo Van Gorp timing: opmaak van een politiereglement dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren op openbaar domein verbiedt actieverantwoordelijke: Hilde Versmissen timing: actie S5.6: grasvelden voor spel en sport uitwerking: voor sportvelden die beheerd worden door sportclubs het gebruik van bestrijdingsmiddelen met een aanvaardbare POCER-indicator, gedogen actieverantwoordelijke: Ivo Van Gorp, Jan Boonen timing: opdrijven van communicatie met sportclubs en jeugdverenigingen rond pesticidenreductie via de sportraad en de jeugdraad actieverantwoordelijke: Nadia Breugelmans timing: Ontwerp van nieuwe groenzones en aanpassen van bestaande groenzones actie S5.7: bij het ontwerp van groen rekening houden met het latere beheer uitwerking: via een powerpointpresentatie aan de werkgroep worden aandachtspunten meegegeven aan de hand van goede en slechte voorbeelden timing: in het lastenboek bestekvoorwaarden opnemen voor de invulling van groenzones (in woonzones). Indien van toepassing via het lastenboek aan de externe ontwerper opleggen om een beheersplan voor de groenzones op te maken waarin beschreven wordt hoe er de eerste jaren (tot de overdracht aan de gemeente) moet beheerd worden zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. actieverantwoordelijke: Dirk Stijnen timing: 2004 en verder in de groenzones zorgen voor een gesloten beplanting en een gelaagde begroeiing nastreven actieverantwoordelijke: Jan Boonen, Ivo Van Gorp timing: 2004 en verder Tweede actieprogramma Planningsdocument C Kasterlee IOK milieudienst 6

7 actie S5.8: beheer van éénjarigen uitwerking: beperken van het aantal éénjarigen om tijd uit te sparen, behalve in dorpskernen actieverantwoordelijke: Ivo Van Gorp timing: actie S5.9: aanpassen van bestaande graslanden uitwerking: bij nieuw aan te leggen grasland voor intensief beheer de keuze van het grasmengsel afstemmen op het toekomstig gebruik (gebeurt reeds) onderzoek op welke grasperken de beschikbare mulchmaaiers in de toekomst zullen ingezet worden zodat hier niet hoeft gemest te worden de afboording gazon-verharding op dezelfde hoogte leggen als de gazon zodat de grasmaaier er gewoon over kan rijden (gebeurt reeds) actieverantwoordelijken: Ivo Van Gorp timing: actie S5.10: bij aanplant van bomen rekening houden met een aantal aandachtspunten aandachtspunten: rekening houden met de soortkeuze, het aantal bomen en de locatie (beperking van schade aan verhardingen en hinder aan omwonenden) bij de aanplant van bomen; eerder kiezen voor bomen in pleintjes i.p.v. laanbomen in straten zorgen voor voldoende doorwortelbaar volume opteren voor een boomspiegel van min. 1,5 m doorsnede boomspiegels bij voorkeur beplanten bomen in de mate van het mogelijke inplanten in een plantstrook actieverantwoordelijke: Ivo Van Gorp timing: actie S5.11: bij de aanplant van houtige vegetatie rekening houden met soortkeuze uitwerking: soorten kiezen afhankelijk van het bodemtype, de voedselrijkdom van de bodem en het zonlicht, eventueel na advies van de boomkweker. Plantafstanden respecteren zodat de planten volledig kunnen uitgroeien en nadien snoeiwerk kan voorkomen worden. actieverantwoordelijke: Ivo Van Gorp timing: Risico-evaluatie van bestrijdingsmiddelen (Spoor 2) actie S2.1: er wordt voor de periode een bijkomende afwijking aangevraagd voor volgende onkruidbestrijdingsmiddelen: Vossen 1 Greenaway 1 Round-up ultra (8504/B) voor de bestrijding van distels (enkel in uitzonderlijke gevallen: zie actie S5.4) Bofix (8171/B) voor de bestrijding van distels (enkel in uitzonderlijke gevallen en enkel indien Round-up ultra niet effectief blijkt: zie actie S5.4) 1 Deze producten zullen enkel gebruikt worden na gunstig advies van arbeidsgeneesheer en preventie-adviseur. Tweede actieprogramma Planningsdocument C Kasterlee IOK milieudienst 7

8 2 Deel 2: samenvattende tabel (acties uit deel 1 groeperen in tabel) Sporen 2 Doelstellingen Acties Tijdschema Geraamd budget 3 Spoor 1: sensibilisatie van de medewerker Spoor 2: risico-evaluatie van bestrijdingsmiddelen Spoor 3: sensibilisatie van de burger Verantwoord gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen Burgers aanvaarden de consequenties van een nieuw beheer Milieuraad als bondgenoot bij het informeren rond pesticidenreductie Burgers gebruiken zelf ook geen bestrijdingsmiddelen meer in eigen huis en tuin Politie als bondgenoot om te bemiddelen, mensen te overtuigen en kennis uit te dragen S2.1: bijkomende afwijking voor bepaalde chemische onkruidbestrijdingsmiddelen S3.1: kenbaar maken van pesticidenreductieprogramma S3.2: opmaak van een folder rond de gemeentelijke situatie S3.3: opmerkingen van burgers en geformuleerde antwoorden oplijsten en publiceren op website S3.5: kenbaar maken van de indeling van het deelproject in onkruidklassen aan de bevolking S3.4: voorstelling van de onkruidklassen en indeling van het deelproject in onkruidklassen en adviesvraag aan de milieuraad S3.6: publiceren van artikels op de website rond het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de siertuin, moestuin en in en om het huis S3.7: Opmaak van een informerende folder en/of verspreiding van bestaande folders en affiches S3.8: in samenwerking met de bibliothecaris een informatiehoekje maken in de bibliotheek S3.9: verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen door de burger op openbaar domein opnemen in een politiereglement S3.10: regelmatig informeren van de verantwoordelijke van de politiezone i.v.m. pesticidenreductie S3.11: afspraken maken met wijkagenten m.b.t. doorgeven van klachten en toezicht op gebruik van bestrijdingsmiddelen door burgers op openbare verhardingen of groen Mogelijk komen niet alle sporen aan bod, ofwel omdat ze niet van toepassing zijn in de gemeente, ofwel omdat er geen substantiële wijzigingen zijn in de voortgang van spoor 1 en 2 (eerste actieprogramma). 3 De budgetten worden jaarlijks vastgelegd via de begroting. Tweede actieprogramma Planningsdocument C Kasterlee IOK milieudienst 8

9 Sporen 4 Doelstellingen Acties Tijdschema Geraamd budget 5 Spoor 4: beheer van kruidgroei op verhardingen Spoor 5: beheer van groenzones Inzicht verwerven in het te beheren proefgebied: te beheren oppervlakken en tijdsbesteding Opdeling van verhardingen in onkruidklassen met verschillende beheersintensiteit om onkruidbeheer betaalbaar te houden Uittesten, evalueren in invoeren van alternatieve bestrijdingsmethoden Rekening houden met latere onkruidbeheer bij ontwerpen van verhardingen of aanpassen van bestaande verhardingen Preventief onderhoud om onkruidgroei tegen te gaan Inzicht verwerven in het te beheren proefgebied: te beheren oppervlakken en tijdsbesteding Aangepast beheer van bestaande groenzones Rekening houden met het latere onkruidbeheer bij ontwerpen van groenzones of aanpassen van bestaande groenzones S4.1: opmaak van goede inschatting van verhardingen S4.2: verwerking van de ingezamelde gegevens m.b.t. verhardingen S4.3: bijhouden van een logboek met gepresteerde arbeidsuren rond alternatieve onkruidbestrijding S4.4: verwerking van het logboek S4.5: opdeling van de verhardingen in onkruidklassen S4.6: opmaak en goedkeuring van beleidsnota rond indeling van deelproject in onkruidklassen S4.7: uitwisselen van ervaringen rond alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden met andere gemeenten S4.8: uittesten van alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden S4.9: invoeren van alternatieve bestrijdingsmethoden S4.10: bij het ontwerp van verhardingen rekening houden met het latere beheer S4.11: aanpassen van bestaande verhardingen met knelpunten voor een bestrijdingsmiddelenvrij beheer S4.12: coördinatievergaderingen tussen verschillende diensten bij opmaak van bestekken vanaf 2004 vanaf 2004 vanaf 2004 S4.13: preventief schoonhouden van verhardingen vanaf 2005 S5.1: opmaak van kaartmateriaal van de groenzones S5.2: evaluatie van arbeidsbesteding bij omschakeling naar manueel onkruidbeheer S5.3: manueel onderhoud van groenzones S5.4: onderhoud van probleemonkruiden zonder bestrijdingsmiddelen S5.5: onderhoud van kerkhoven zonder bestrijdingsmiddelen S5.6: grasvelden voor spel en sport S5.7: bij het ontwerp van groen rekening houden met het latere beheer S5.8: beheer van éénjarigen S5.9: aanpassen van bestaande graslanden S5.10: aandachtspunten bij aanplant van bomen S5.11: bij de aanplant van houtige vegetatie rekening houden met soortkeuze vanaf Mogelijk komen niet alle sporen aan bod, ofwel omdat ze niet van toepassing zijn in de gemeente, ofwel omdat er geen substantiële wijzigingen zijn in de voortgang van spoor 1 en 2 (eerste actieprogramma). 5 De budgetten worden jaarlijks vastgelegd via de begroting. Tweede actieprogramma Planningsdocument C Kasterlee IOK milieudienst 9

10 3 Deel 3: Inventaris 2003 Chemisch beheer Niet-chemisch beheer (bv. brander, bodembedekkers edm) Opmerkingen Weersomstandigheden Oppervlakte Nr Productnaam Erkenning Nr. Hoeveel heid (kg, l) toepassing Verhardingen -open -halfopen -gesloten -goten Groenzones -onbedekte grond m² vh lm m² G Round-up ultra Zapper Canyon ////////////////////// Casoron GR Round-up ultra 8504/B 9170/B 9153/B 5312/B 8504/B 2.1l 30 liter 4l 88.5 kg 17.6l rugsproeier tractor/sproeier rugsproeier granules rugsproeier -uitbreiding proef met grasdals:parking Jeka -voegen op kerkhof manueel uitkrassen -manueel vegen en zand verwijderen in de dorpskernen (goten, verhardingen) -politiereglement hoofdstuk XXX art 26 verplicht de burgers stoepen en bermen te onderhouden -2x handmatig of machinaal onderhoud kerkhof Kasterlee door leerlingen van het bijzonder onderwijs De Mast. -verhakseld hout als mulchlaag droge zomerperiode droge zomerperiode gras(excl. Sportveld) -kruidige vegetatie -houtige vegetatie -sportvelden m² 0.5ha 35 G16 G Bofix Dichlonet Ronstar GR Round-up ultra Bofix 8171/B 9096/B 7973/B 8504/B 8171/B 5 liter 155 kg 25 kg 7l 3 liter rugsproeier granules granules insmeren vogelkers tractor -afsteken graszoden langs fietspad Tielenstwg.-Gierlebaan -schoffelen in plantvakken -In bloembakken wordt manueel onkruid verwijderd en geen product gebruikt Tweede actieprogramma Planningsdocument C Kasterlee IOK milieudienst 10

11 Chemisch beheer Niet-chemisch beheer (bv. brander, bodembedekkers edm) Opmerkingen Weersomstandigheden Oppervlakte Nr Productnaam Erkenning Nr. Hoeveel heid (kg, l) toepassing Ziekten en plagen -wespennesten 6 privé 200 Permas d 2683/B 25 kg -353x interventie brandweer -insecten / rupsen -vliegjes 7 privé Ratten privé gebouwen G56 G55 ////////////////////// Baygon blauw Sorkil G (25gr) Sorkilbloc (100gr) 7339/B 7249/B 0kg 2x 400ml 300kg 100kg -3x interventie brandweer spuitbus graantjes bloc Anderen Vossen M liter Inspuiten monumenten Verbranden v/d kolonie processierupsen -plaatsen van fuiken (waterlopen) -extra aankoop 10 mollenklemmen 6 Voor de bestrijding van wespen werden grotere hoeveelheden Permas d gebruikt in 2003 t.o.v Dit is te wijten aan de droge, warme zomer. Van de overige bestrijdingsmiddelen is het verbruik in 2003 gedaald t.o.v Voornamelijk gebruikt voor de bestrijding van vliegjes op Petunia s in bloembakken o.w.v. droge, warme zomer. Tweede actieprogramma Planningsdocument C Kasterlee IOK milieudienst 11

12 4 Deel 4: rapportering van uitvoering eerste actieprogramma Sensibilisatie-actie 5: opvolgen van vormingsaanbod in de werkgroep pesticidenreductie het vormingsaanbod van het VVOG, PCLT en VELT werd opgelijst (infomap IOK) en aan de werkgroep toegelicht op de vergadering van in 2003 werden in de gemeente Kasterlee volgende opleidingen gevolgd rond pesticidenreductie: Opleiding Sport en Groen Ivo Van Gorp Paul Driesen Decreet houdende vermindering Nadia Breugelmans van het gebruik van bestrijdingsmiddelen Verantwoord gebruik van Ivo Van Gorp gewasbeschermingsmiddelen Stefaan Breugelmans op openbaar domein Paul Driesen Rudy Driesen Geert Van Gansen Alternatieve technieken voor Ivo Van Gorp onkruidbestrijding op verhardingen Francis Van Doninck in het openbaar domein Opmaak van bestekken en Jan Boonen leveringen inzake openbaar groen actie 6: uitgevoerde acties in 2003 ter vermindering van pesticidengebruik het kerkhof van Lichtaart werd verschillende keren manueel beheerd door De Mast. Het kerkhof van Kasterlee werd door De Mast eenmaal manueel beheerd. er werd meer aandacht besteed aan een correcte dosering er werd lokaal meer gewerkt met een rugsproeier i.p.v. standaard met een tractor netels werden op verschillende plaatsen gemaaid (fietspad van Kerkstraat, Kloosterstraat, speelterrein Breemakkers, langs fietspad Kerkstraat, onder banken van Achterlee, zijstraatje Den Broek Hof, Natuurwandelpad Bosvriendje, Eigenaarsstraat, Neteoevers Kasterlee, sportvelden Lichtaart) distels werden op verschillende plaatsen manueel verwijderd door te maaien (gracht Haverland, zijstraatje Den Broek Hof, Biezenveld, sportvelden Lichtaart, Neteoevers Kasterlee) op sommige plaatsen werd het onkruid manueel verwijderd (Snepkeshof, speelpleintje Eigenaarsstraat, Ark van Noë te Lichtaart, Heemerf Kasterlee, Molenspoor Lichtaart, Rozenwijk Tielen, sportvelden Lichtaart) Tweede actieprogramma Planningsdocument C Kasterlee IOK milieudienst 12

EERSTE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT B Reductieprogramma volgens het stappenplan, eerste actieprogramma - GEMEENTE HERENTHOUT -

EERSTE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT B Reductieprogramma volgens het stappenplan, eerste actieprogramma - GEMEENTE HERENTHOUT - EERSTE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT B Reductieprogramma volgens het stappenplan, eerste actieprogramma - GEMEENTE HERENTHOUT - 1 Deel 1: beschrijving en motivering van de te ondernemen acties in functie

Nadere informatie

DERDE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT D Reductieprogramma volgens het stappenplan - GEMEENTE KASTERLEE -

DERDE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT D Reductieprogramma volgens het stappenplan - GEMEENTE KASTERLEE - DERDE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT D Reductieprogramma volgens het stappenplan - GEMEENTE KASTERLEE - 1 Deel 1: Evaluatie Evaluatie: In deel twee van het Rapporteringsdocument 2007 (tabel) is de evaluatie

Nadere informatie

REDUCTIEPROGRAMMA VOOR BESTRIJDINGSMIDDELEN

REDUCTIEPROGRAMMA VOOR BESTRIJDINGSMIDDELEN REDUCTIEPROGRAMMA VOOR BESTRIJDINGSMIDDELEN GEMEENTE DEERLIJK RAPPORTERINGSDOCUMENT B MAART 2005 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Evaluatie van de acties die beschreven staan in planningsdocumenten B enof

Nadere informatie

1. Tweede actieprogramma Planningsdocument C. Reductieprogramma volgens het stappenplan, tweede actieprogramma

1. Tweede actieprogramma Planningsdocument C. Reductieprogramma volgens het stappenplan, tweede actieprogramma Provincie Antwerpen Gemeente Aartselaar 1. Tweede actieprogramma Planningsdocument C Reductieprogramma volgens het stappenplan, tweede actieprogramma Deel 1: Beschrijving en motivering van de te ondernemen

Nadere informatie

Pesticidengebruik door de gemeentelijke diensten

Pesticidengebruik door de gemeentelijke diensten MILIEUBAROMETER: INDICATORENFICHE GROENBEHEER 1/1 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieubarometer: Pesticidengebruik door de gemeentelijke diensten Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Pesticidengebruik

Nadere informatie

Pesticidenreductie. Wetgevend kader: historiek

Pesticidenreductie. Wetgevend kader: historiek Pesticidenreductie - Wetgevend kader - Alternatieve technieken - Welke afwijkingen zijn mogelijk - Aangevraagde afwijking: case UZA Wetgevend kader: historiek 2001, 2004 en 2008: Vlaams pesticidenreductie-besluit

Nadere informatie

Afwijken van verbod van pesticidengebruik - richtlijnen

Afwijken van verbod van pesticidengebruik - richtlijnen Afwijken van verbod van pesticidengebruik - richtlijnen Adelheid Vanhille Opbouw Overlopen van richtlijnendocument Type 1 afwijkingen Type 2 afwijkingen Beslisboom Invulsjabloon en -formulier Uittesten

Nadere informatie

ALTERNATIEF ONKRUIDBEHEER GROENDIENST STAD BERINGEN

ALTERNATIEF ONKRUIDBEHEER GROENDIENST STAD BERINGEN ALTERNATIEF ONKRUIDBEHEER GROENDIENST STAD BERINGEN Inhoud Overzicht pesticiden rapportering Aanpak alternatief onkruidbeheer Aanpak nieuwe ontwerpen Aanpak omvormingsbeheer Aanpak begraafplaatsen Eikenprocessierups

Nadere informatie

ONKRUIDBESTRIJDING DOOR GEMEENTEN SINDS HET DECREET VAN 2001

ONKRUIDBESTRIJDING DOOR GEMEENTEN SINDS HET DECREET VAN 2001 SINDS HET DECREET VAN 001 ir. Jos De Wael VERBOD OP GEBRUIK PESTICIDEN Vanaf 1 januari 015 geldt voor alle openbare diensten (e.a.) een verbod om in de open lucht pesticiden te gebruiken. Vlaanderen loopt

Nadere informatie

288445/ gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest

288445/ gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest Valkenswaard Lokaal t.a.v. de heer F. Emmerik V de VA LKENSWAAR.D \ \\ Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 oemeente(5>valkenswaard.nl www. alkenswaard.nl Uw

Nadere informatie

10 jaar pesticidenreductiebeleid

10 jaar pesticidenreductiebeleid 10 jaar pesticidenreductiebeleid 10 jaar pesticidenreductiebeleid Welke stappen zijn reeds gezet Welke vorderingen zijn gemaakt Begrippenkader 1 2 1 1 ste pesticidenreductiedecreet 1 ste pesticidenreductiedecreet

Nadere informatie

Wat? Waarom? Pesticidenvrij beheer van groen en terreinen

Wat? Waarom? Pesticidenvrij beheer van groen en terreinen N2 Ecologisch groenbeheer daar is geen kruid tegen opgewassen Pesticidenvrij beheer van groen en terreinen Wat? Waarom? Pesticiden moeten onkruid bestrijden, maar vormen een gevaar voor mens en dier. Wanneer

Nadere informatie

Beheerplan onderhoud groen

Beheerplan onderhoud groen Beheerplan onderhoud groen 1. Inventarisatie openbaar groen Het openbaar groen in de gemeente is geïnventariseerd en in beeld gebracht met het software beheerspakket DGdialog. Onder het openbaar groen

Nadere informatie

Duurzaam gebruik van pesticiden op bedrijventerreinen

Duurzaam gebruik van pesticiden op bedrijventerreinen Opbouw Duurzaam gebruik van pesticiden op bedrijventerreinen ECOnext 17 april 2014 Adelheid Vanhille 1. Historiek Pesticidenreductiedecreet en besluit Europese richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden Decreet

Nadere informatie

L21GRR013 Onderhouden bestratingen. Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding

L21GRR013 Onderhouden bestratingen. Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding L21GRR013 Onderhouden bestratingen Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding Ontwerpfase Ontwerp -> het onderhoud aan bestrating begint bij de ontwerper die aan de tekentafel zit! Ontwerper

Nadere informatie

Reductie van bestrijdingsmiddelen

Reductie van bestrijdingsmiddelen Reductie van bestrijdingsmiddelen Greet Tijskens Velt 12 november 2010 België en verkoop aan particulieren federale wetgeving Volksgezondheid - splitsing erkenning januari 2010 - professioneel gebruik

Nadere informatie

O * Evaluatie onkruidbeheer op verhardingen 2016

O * Evaluatie onkruidbeheer op verhardingen 2016 O17.000549* Evaluatie onkruidbeheer op verhardingen 2016 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Evaluatie onkruid op verhardingen... 3 3.1 Nieuwe wetgeving... 3 3.2 Raadsvoorstel gemeente

Nadere informatie

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Terugdringen chemiegebruik onkruidbestrijding

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Terugdringen chemiegebruik onkruidbestrijding Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden wil de chemische onkruidbestrijding terugdringen en op termijn zelfs totaal afschaffen, uit milieuoverwegingen, maar ook omdat de gemeente een groene gemeente

Nadere informatie

Onkruidbestrijding op verhardingen. Een zoektocht naar niet chemische alternatieven

Onkruidbestrijding op verhardingen. Een zoektocht naar niet chemische alternatieven Onkruidbestrijding op verhardingen Een zoektocht naar niet chemische alternatieven Aanleiding - Brief staatssecretaris Wilma Mansveld - Aangenomen motie m.b.t. gifvrije onkruidbestrijding (11 november

Nadere informatie

Onkruidbeheer middels een wave-machine

Onkruidbeheer middels een wave-machine Onderhoud van de openbare ruimte Natuurlijk vinden bewoners het prettig als de straat waarin ze wonen schoon is en het groen goed wordt bijgehouden. De gemeente zorgt ervoor dat straten, pleinen, grasvelden

Nadere informatie

Onkruidbeheer. Dis is de inleiding uit de cursus: onkruidbeheer op verhardingen

Onkruidbeheer. Dis is de inleiding uit de cursus: onkruidbeheer op verhardingen Welkom Onkruidbeheer Dis is de inleiding uit de cursus: onkruidbeheer op verhardingen Overzicht Analyse Aanpak Verhardingen Methodes Onkruidgroei Gevolgen Zonder is gezonder? Soorten verhardingen Analyse

Nadere informatie

Wie is er bang van de paardenbloem?

Wie is er bang van de paardenbloem? Wie is er bang van de paardenbloem? Pesticidenvrij beheer in Sint-Niklaas Veerle Stuer, Afdelingshoofd milieu 09/03/2016 Wegen pesticidenvrij, Brussel Inleiding DDT W.O.II malaria, gewasbescherming 1972:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING NAAM EN VOORNAAM : TECHNISCH ASSISTENT 1. FUNCTIENAAM technisch assistent graadbenaming : technisch assistent

FUNCTIEBESCHRIJVING NAAM EN VOORNAAM : TECHNISCH ASSISTENT 1. FUNCTIENAAM technisch assistent graadbenaming : technisch assistent FUNCTIEBESCHRIJVING NAAM EN VOORNAAM : TECHNISCH ASSISTENT GROEN 1. FUNCTIENAAM 1.1. technisch assistent 1.2. graadbenaming : technisch assistent 1.3. weddeschaal : D1 - D3 1.4. datum van opmaak : december

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 26 mei 2005 Nummer raadsnota: 15 Onderwerp:

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 26 mei 2005 Nummer raadsnota: 15 Onderwerp: Aan de Raad Made, 3 mei 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 26 mei 2005 Nummer raadsnota: 15 Onderwerp: onkruidbestrijding op (half-)verhardingen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Resultaten enquête Praktijknetwerk Duurzaam Terreinbeheer

Resultaten enquête Praktijknetwerk Duurzaam Terreinbeheer // Resultaten enquête Praktijknetwerk Duurzaam Terreinbeheer Chris van Dijk november Doel van het netwerk Stappen zetten naar duurzamer terreinbeheer Knelpunten benoemen Kennis en ervaring uitwisselen

Nadere informatie

Beter adviseren. bestrijdingsmiddelen. Inleiding. 1. Achtergrond. 2. Aanbevelingen. 3. Hoe stel je een goed advies op? 4. Verdere informatie

Beter adviseren. bestrijdingsmiddelen. Inleiding. 1. Achtergrond. 2. Aanbevelingen. 3. Hoe stel je een goed advies op? 4. Verdere informatie Beter adviseren achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier I Reductie van bestrijdingsmiddelen Inleiding 1. Achtergrond 2. Aanbevelingen 3. Hoe stel je een goed advies op? 4. Verdere informatie

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM TUINPROFESSIONALS VAN NEDERLAND

HARTELIJK WELKOM TUINPROFESSIONALS VAN NEDERLAND HARTELIJK WELKOM TUINPROFESSIONALS VAN NEDERLAND Tuinprofessionaldagen 2017 DOOR KENNIS VERBONDEN Nieuwe wegen van onkruidbestrijding Even voorstellen 17/18 januari 2017 DOOR KENNIS VERBONDEN 3 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onkruidbeheer..de bestrijdingsmiddelen voorbij! Presentatie: Fred Aalders Kwaliteitsbeheerder Afval & Reiniging Gemeente Nijmegen De Bestuurlijke afweging - Nijmegen zag al vroeg in dat (on)kruidbeheer

Nadere informatie

Week van het Onkruid

Week van het Onkruid Week van het Onkruid Inrichting van de openbare ruimte in relatie tot onkruidbeheer op de verhardingen door Eric Pladdet van adviesbureau Greenengineers Week van het Onkruid 2015 Eric Pladdet 12 jaar werkzaam

Nadere informatie

Onkruidbestrijding. Rapportage milieuvriendelijke alternatieven. Tevens bijlage bij de kadernota

Onkruidbestrijding. Rapportage milieuvriendelijke alternatieven. Tevens bijlage bij de kadernota Onkruidbestrijding Rapportage milieuvriendelijke alternatieven Tevens bijlage bij de kadernota 2013-2016 Onkruidbestrijding, bijlage bij de Kadernota 2013-2016 1 Onkruidbestrijding Inleiding In september

Nadere informatie

4.2 Procedure 4 - Omvormingsprogramma

4.2 Procedure 4 - Omvormingsprogramma 4.2 Procedure 4 - Omvormingsprogramma Via een goedgekeurd omvormingsprogramma is het mogelijk om nog beperkt pesticiden te gebruiken op die terreinen waarvoor investeringen gepland zijn. Die investeringen

Nadere informatie

Pesticidenvrij terreinbeheer regelgeving

Pesticidenvrij terreinbeheer regelgeving Pesticidenvrij terreinbeheer regelgeving Adelheid Vanhille 11 februari 2014 Pesticidenreductiedecreet en -besluit Uitgangspunten Pesticiden kunnen schadelijk zijn Mens Milieu Alternatieven Mechanisch Biologisch

Nadere informatie

aanpassen beplanting (omschrijving wens) en bankje/paadje naar het midden zie ook informatie flyer omwoners grasveld Rossini_Paganini

aanpassen beplanting (omschrijving wens) en bankje/paadje naar het midden zie ook informatie flyer omwoners grasveld Rossini_Paganini Snoei- en bloeiactie 2013 Overzicht resultaat uitvoering 16 maart 2013 coördinatie vanuit werkgroep: Zeger Brinkman 0641050844 Locatie aanspreekpunt doel Albert Rousselstraat 68 3x plantenbak, Strausslaan,

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk en Ruimtelijke Ontwikkeling, team Beheer Openbare Ruimte, augustus 2012

Afdeling Maatschappelijk en Ruimtelijke Ontwikkeling, team Beheer Openbare Ruimte, augustus 2012 Afdeling Maatschappelijk en Ruimtelijke Ontwikkeling, team Beheer Openbare Ruimte, augustus 2012 Beleidsnotitie: Adoptie openbaar groen Adoptie openbaar groen De spontane oproep van wethouder Stoel in

Nadere informatie

Bevindingen praktijkproef. onkruidbestrijding d.m.v. Ultima en Heetwater. in de gemeente Slochteren

Bevindingen praktijkproef. onkruidbestrijding d.m.v. Ultima en Heetwater. in de gemeente Slochteren Bevindingen praktijkproef onkruidbestrijding d.m.v. Ultima en Heetwater in de gemeente Slochteren Woord vooraf Het herbicide Ultima is een in 2013 toegelaten middel met onder andere een toepassing op half

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Wat kunnen bewoners en ondernemers verwachten van het basisniveau van onderhoud? Voor participatie Een veilige, toegankelijke openbare ruimte waar mensen

Nadere informatie

De verschillen tussen de onderhoudsniveaus basis en accent zijn aangegeven in de tekst door middel van een onderstreping.

De verschillen tussen de onderhoudsniveaus basis en accent zijn aangegeven in de tekst door middel van een onderstreping. BIJLAGE A. BEELDBOEK GROEN KERNEN In de wijken krijgt de openbare ruimte een gemiddelde kwaliteit. Dit onderhoudsniveau noemen we basis. In de wijken dragen inwoners vervolgens zelf bij aan het beheer

Nadere informatie

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest:

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest: Beheerkosten Poelgeest 2005 Begin 2002 heeft Oranjewoud de beheerkosten voor Poelgeest berekend met behulp van de levensduurbenadering. De wijk Morsebel is hierbij als uitgangspunt genomen, aangezien de

Nadere informatie

2017/310838/118D Oostende AC,Vrijhavenstraat Groenonderhoud Pagina 1 van 11

2017/310838/118D Oostende AC,Vrijhavenstraat Groenonderhoud Pagina 1 van 11 Pagina 1 van 11 dossier 2017/310838/118D lot Oostende - Administratief centrum - Vrijhavenstraat 1-3-5 ontwerp Onderhoud beplanting 2017-2018-2019. bouwheer Administratief Centrum Oostende 17. BEPLANTINGEN

Nadere informatie

Draaiboek voor de afbouw van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten. zonder is gezonder

Draaiboek voor de afbouw van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten. zonder is gezonder Draaiboek voor de afbouw van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten zonder is gezonder Leeswijzer Het draaiboek Zonder is gezonder. Draaiboek voor de afbouw van bestrijdingsmiddelen door openbare

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN DE BESTRIJDING in de provincie West-Vlaanderen. Samenwerking met de gemeenten en de polderbesturen

ORGANISATIE VAN DE BESTRIJDING in de provincie West-Vlaanderen. Samenwerking met de gemeenten en de polderbesturen ORGANISATIE VAN DE BESTRIJDING in de provincie West-Vlaanderen Samenwerking met de gemeenten en de polderbesturen Coördinatie door de provincie Het biotoop van de muskusrat is het water en derhalve gemeente-

Nadere informatie

Tuincommissie voorschriften van de. Federatie van de Amsterdamse Amateur-tuinders

Tuincommissie voorschriften van de. Federatie van de Amsterdamse Amateur-tuinders Tuincommissie voorschriften van de Federatie van de Amsterdamse Amateur-tuinders De Tuincommissie wordt op een ledenvergadering gekozen volgens artikel 15 der Statuten en bestaat uit minimaal 3 leden,

Nadere informatie

Pesticidenvrij beheer dankzij een goed ontwerp. Dan Slootmaekers 2B Connectstartevent 9 juni

Pesticidenvrij beheer dankzij een goed ontwerp. Dan Slootmaekers 2B Connectstartevent 9 juni Pesticidenvrij beheer dankzij een goed ontwerp Dan Slootmaekers 2B Connectstartevent 9 juni Opbouw Voorstelling VMM Meerwaarde Principes Onderhoudsvriendelijk ontwerp Pesticidentoets Pesticidenvrij onderhoud

Nadere informatie

deel 2 vijf-sporen-aanpak

deel 2 vijf-sporen-aanpak deel 2 vijf-sporen-aanpak 1 3 Sensibilisatie van de medewerker en de burger & Samen met de ingenieurs, de landschapsarchitecten en de hoofdcontroleurs werd de stedelijke visie op het beheer van openbaar

Nadere informatie

Samenwerken rond het terug dringen van woekerende (invasieve) planten in Noord- Limburg

Samenwerken rond het terug dringen van woekerende (invasieve) planten in Noord- Limburg Samenwerken rond het terug dringen van woekerende (invasieve) planten in Noord- Limburg Inhoud Onze landschapselementen vroeger, nu en morgen: een blik op het verleden de huidige situatie en de toekomst

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Commissienotitie Amendement groenonderhoud Registratienummer: 00581120 Datum: 24 maart 2016 Portefeuillehouder: W.A. Verhees Steller: G.E. van van Woezik Nummer: RIB-HV-1626

Nadere informatie

Extra geld onkruidbestrijding onvoldoende voor heel Gorinchem

Extra geld onkruidbestrijding onvoldoende voor heel Gorinchem Evaluatie onkruidbestrijding 2016 Inleiding Vanaf 2016 is het verboden om onkruid op wegverhardingen met chemische middelen (glyfosaat) te bestrijden. Vanaf 2017 geldt hetzelfde verbod voor het gebruik

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Onkruidbeheer op verharding 2 1.1 Veranderingen in de wetgeving 2 1.2 Alternatieve methoden 3 1.3 Consequenties gemeente Woudrichem 4 ONKRUIDBEHEER OP VERHARDING Onkruid op

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA BAROMETER DUURZAAM TERREINBEHEER. Criteria Brons. Datum van ingang: 1 maart 2013. Herziening per: 1 april 2013.

CERTIFICATIESCHEMA BAROMETER DUURZAAM TERREINBEHEER. Criteria Brons. Datum van ingang: 1 maart 2013. Herziening per: 1 april 2013. CERTIFICATIESCHEMA BAROMETER DUURZAAM TERREINBEHEER Criteria Brons Datum van ingang: 1 maart 2013 Herziening per: 1 april 2013 Vastgesteld door: Code: Volgnummer: SMK BDT.12 BDT.1 Publicatie van dit schema

Nadere informatie

Opleidingsprogramma ILW Hovenier

Opleidingsprogramma ILW Hovenier Opleidingsprogramma ILW Hovenier Kerntaken: De hovenier voert alle taken uit die bij het aanleggen en het onderhouden van parken en tuinen bod komen. Dit gaat van het uitplanten, het snoeien en het scheren

Nadere informatie

75% Gezond gazon. Vlaamse tuinen en gazon Milieuvriendelijk beheer, zonder zorgen. Dit terwijl gazon. Gazon en herbiciden

75% Gezond gazon. Vlaamse tuinen en gazon Milieuvriendelijk beheer, zonder zorgen. Dit terwijl gazon. Gazon en herbiciden Gezond gazon Vlaamse tuinen en gazon Milieuvriendelijk beheer, zonder zorgen 75% Oppervlakte Tijdsbesteding Groenresten Dit terwijl gazon arbeidsintensief is: wekelijks maaien, bemesten, sproeien in de

Nadere informatie

Milieubarometer 2013 tabellen & grafieken

Milieubarometer 2013 tabellen & grafieken Milieubarometer 2013 tabellen & grafieken Met de milieubarometer wil de gemeente Bekkevoort de toestand van het milieu en de natuur in haar gemeente opvolgen en kenbaar maken aan de bevolking, alsook de

Nadere informatie

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder Leeswijzer cluster Hinder Cluster Hinder Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Toelichting Leeswijzer. De leeswijzer is een onderdeel van

Nadere informatie

Ervaringen met de bestrijding van reuzenbalsemien. 13 september 2011

Ervaringen met de bestrijding van reuzenbalsemien. 13 september 2011 Ervaringen met de bestrijding van reuzenbalsemien 13 september 2011 Verloop van de presentatie 1. Aanzet 2. Plantkundig 3. Bestrijding I. 1 ste jaar (2010) II. 2 de jaar (2011) 4. Conclusies Aanzet Evolutie

Nadere informatie

Begraafplaatsen omvormen

Begraafplaatsen omvormen Welkom Begraafplaatsen omvormen Overzicht Aanpak Wetgeving Omvormen Infrastructuur Gevolgen Graven Communicatie Groen BEHEER Wetgeving Wetgeving Wat? Wie? Wanneer? Afwijkingen? Wetgeving Wat? Aanleg en

Nadere informatie

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Integrale herinrichtingen 2014 2015 2016 2017 2018 Koningshof fase 5, 6, 7, 8 50.000 50.000 50.000 50.000 35.000 Vrouwtjeslant fase 3, 4 45.000 45.000 45.000 ----

Nadere informatie

III. Technische bepalingen

III. Technische bepalingen III. Technische bepalingen 1. : Tegels en klinkers Hoeveelheid: 38725, Eenheid: m2 - VH 2. : Dolomiet Hoeveelheid: 8232, Eenheid: m2 - VH 3. : Honingraten Hoeveelheid: 10022, Eenheid: m2 - VH 4. : Gespecialiseerd

Nadere informatie

Bijeenkomst Duurzaam terreinbeheer Utrecht

Bijeenkomst Duurzaam terreinbeheer Utrecht // Bijeenkomst Duurzaam terreinbeheer Utrecht oktober Agenda Opening Resultaten nulmeting Stand van zaken certificering, toelating etc. Demo registratie module Certificering: wat houdt dat in? Pauze Rondwandeling

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 25 september 2011) Nummer 2551

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 25 september 2011) Nummer 2551 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 25 september 2011) Nummer 2551 Onderwerp Verleende vergunning Natuurbeschermingswet voor gebruik glyfosaat Aan de leden

Nadere informatie

Evaluatie onkruidbestrijding 2016

Evaluatie onkruidbestrijding 2016 Evaluatie onkruidbestrijding 2016 Pagina 1 van 12 Colofon Gemeente: Afdeling: Waterland Openbare Werken Onderwerp: Evaluatie onkruidbestrijding 2016 Opgesteld: woensdag 22 maart 2017 Auteur(s): R. Kiewiet

Nadere informatie

De hieronder besproken woonwijken zijn verduidelijkt met kaartmateriaal en aangepaste richtlijnen in functie van het algemeen groenonderhoud.

De hieronder besproken woonwijken zijn verduidelijkt met kaartmateriaal en aangepaste richtlijnen in functie van het algemeen groenonderhoud. Onderhoud woonwijken Zomerwerk De hieronder besproken woonwijken zijn verduidelijkt met kaartmateriaal en aangepaste richtlijnen in functie van het algemeen groenonderhoud. Winterwerk Alle hieronder opgesomde

Nadere informatie

Onkruid op pad en terras. onkruid in. Onkruid tussen sierstruiken

Onkruid op pad en terras. onkruid in. Onkruid tussen sierstruiken Onkruid op pad en terras onkruid in Onkruid tussen sierstruiken ONKRUID OP PAD & TERRAS Wilt u komaf maken met dat ontsierende onkruid op uw tuinpad of terras? Het productengamma met de blauwe band is

Nadere informatie

Opleiding: HOVENIER AANLEG

Opleiding: HOVENIER AANLEG Opleiding: HOVENIER AANLEG De opleiding hovenier- aanleg kan een aanvulling zijn op het certificaat als hovenier- onderhoud. Omdat veel opleidingselementen terugvallen op deze vorige opleiding is het wenselijk

Nadere informatie

Paritair leercomité 330

Paritair leercomité 330 Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA HOVENIER 24 maanden Toelichting: Op dit formulier worden de competenties hernomen die binnen de opleiding tot hovenier worden. Bij de start van de opleiding

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

Achtergrond en aanleiding. Opzet en uitvoering van het onderzoek

Achtergrond en aanleiding. Opzet en uitvoering van het onderzoek Achtergrond en aanleiding Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden bewaakt een goede waterkwaliteit van water in sloten, plassen, singels en meren, het zogenaamd oppervlaktewater. Bestrijdingsmiddelen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 2600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 20.287 - DSB/20.440 RIS 82 Doorkiesnummer 070-353 30 37 E-mailadres Aantal bijlagen

Nadere informatie

TransforMaDie 2020. Heraanleg de Spoelberchplein

TransforMaDie 2020. Heraanleg de Spoelberchplein TransforMaDie 2020 Heraanleg de Spoelberchplein TransforMaDie 2020 Ø Toekomstvisie gemeente TransforMaDie 2020 is een toekomstvisie op de woonkernen van onze gemeente, met verschillende grote en kleine

Nadere informatie

Veldbezoeken Het gebied is op 16 juli 2014 bezocht door Menno Reemer (EIS) samen met Hendrik Baas (gemeente Zoetermeer).

Veldbezoeken Het gebied is op 16 juli 2014 bezocht door Menno Reemer (EIS) samen met Hendrik Baas (gemeente Zoetermeer). Bijenvraagbaak casus 1: Zoetermeer Westerpark Menno Reemer (EIS Kenniscentrum Insecten) & Robbert Snep (Alterra) 6 oktober 2014 Vraagsteller: Hendrik Baas (Gemeente Zoetermeer) Gebied: Zoetermeer, Westerpark,

Nadere informatie

Verbod chemische onkruidbestrijding op verhardingen -Informatieblad-

Verbod chemische onkruidbestrijding op verhardingen -Informatieblad- Verbod chemische onkruidbestrijding op verhardingen -Informatieblad- Inleiding Voor de bestrijding van onkruiden op verharding worden in Nederland momenteel methoden toegepast die vallen onder de hoofdcategorieën:

Nadere informatie

Onderwerp: het handhaven van huidige kwaliteitsniveau groenbeheerplan

Onderwerp: het handhaven van huidige kwaliteitsniveau groenbeheerplan RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 20 september 2007 Onderwerp: het handhaven van huidige kwaliteits groenbeheerplan Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING In de

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan. Beeldkwaliteitplan Groen

Beeldkwaliteitplan. Beeldkwaliteitplan Groen Beeldkwaliteitplan Beeldkwaliteitplan Groen Titel: Beeldkwaliteitplan groen Opgesteld door: Wilka Guelen Datum: juli 2012 2 Inhoud Inleiding... 4 Samenvatting... 6 1. Groen... 7 1.2 Uitmaaien bosplantsoen...

Nadere informatie

Verslag infovergadering 17 mei 2017 heraanleg voetpaden en groen Jef Buyckxstraat

Verslag infovergadering 17 mei 2017 heraanleg voetpaden en groen Jef Buyckxstraat Verslag infovergadering 17 mei 2017 heraanleg voetpaden en groen Jef Buyckxstraat Aanwezig: 41 buurtbewoners Schepen Stad Turnhout: Luc Debondt Wegen, Groen en Mobiliteit Stad Turnhout: Steven Mateusen,

Nadere informatie

ORGANISATIE van de MUSKUSRATTENBESTRIJDING in de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

ORGANISATIE van de MUSKUSRATTENBESTRIJDING in de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Waterlopen ORGANISATIE van de MUSKUSRATTENBESTRIJDING in de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Wetgeving Volgens de wet van 2 april 1971 en latere uitvoeringsbesluiten zijn de eigenaar en de gebruiker verplicht

Nadere informatie

Tim Verhofstadt. Tuin- en landschapsarchitect. Groendienst stad Brugge. Speelruimtebeleidsplan 2006-2013

Tim Verhofstadt. Tuin- en landschapsarchitect. Groendienst stad Brugge. Speelruimtebeleidsplan 2006-2013 Tim Verhofstadt Tuin- en landschapsarchitect Groendienst stad Brugge Speelruimtebeleidsplan 2006-2013 2 praktijkvoorbeelden 1. Herinrichting van een avontuurlijk en natuurlijk speelplein in het sportpark

Nadere informatie

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte)

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte) : : Schoolomgeving Sint-Michiel Aanwezig ig: Op de bijeenkomst van de Gecomove van 31 maart 2017 werd de schoolomgeving van Sint-Michiel besproken. De Gecomove heeft toen volgend advies geformuleerd: De

Nadere informatie

Onkruidbeheer op verhardingen

Onkruidbeheer op verhardingen Toegankelijk maken van kennis Onkruidbeheer op verhardingen Ceciel van Iperen, projectmanager Openbare Ruimte en Infrastructuur Presentatie CROW - 'Onkruidbeheer op verhardingen' 1 Inhoud 1. CROW 2. Publicatie

Nadere informatie

Inventarisatie niet-landbouwkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Inventarisatie niet-landbouwkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen Inventarisatie niet-landbouwkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 3 december 2013 Inventarisatie niet-landbouwkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen Verantwoording Titel Inventarisatie niet-landbouwkundig

Nadere informatie

Versie Groencommissie: Franc Magnee Dirk Wendt Frans van der Meijden

Versie Groencommissie: Franc Magnee Dirk Wendt Frans van der Meijden Groenplan Rozendaal Versie 20160414. Groencommissie: Franc Magnee Dirk Wendt Frans van der Meijden Inleiding: Dit groenplan is opgesteld door de groencommissie in 2015 in opdracht van het DB. Het plan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bestrijding onkruid op verharding

Raadsvoorstel. Bestrijding onkruid op verharding Raadsvoorstel Inleiding Tijdens de raadsvergadering van 14 mei 2013 is een ordevoorstel aangenomen van meerdere fracties om in een volgende informatievergadering een voorstel over het gebruik van RoundUp

Nadere informatie

Evaluatie Maai- en graasplan uitvoering 2016

Evaluatie Maai- en graasplan uitvoering 2016 Evaluatie Maai- en graasplan uitvoering 2016 Kenmerk: IT17.01282 datum: 22 maart 2017 Pagina 1 van 8 Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 3 1. Evaluatie uitvoering maai- en graasplan... 5 1.1. Inleiding...

Nadere informatie

Bevindingen praktijkproef. gebruik Ultima. in de gemeente Rotterdam

Bevindingen praktijkproef. gebruik Ultima. in de gemeente Rotterdam Bevindingen praktijkproef gebruik Ultima in de gemeente Rotterdam Peter van Welsem Gebruik Ultima op verhardingen november 2013 2013 Deventer, Peter van Welsem Advies en Begeleiding Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Onderwerp: Noodzakelijke intensivering chemievrij Onkruidbeheer BBV nr: 2017 /

Onderwerp: Noodzakelijke intensivering chemievrij Onkruidbeheer BBV nr: 2017 / Informatienota Onderwerp: Noodzakelijke intensivering chemievrij Onkruidbeheer BBV nr: 2017 / 107437 1. Inleiding Vanwege het nadelig effect op het milieu is de gemeente begin 2012 gestopt met het gebruik

Nadere informatie

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Je hebt als groep ouders een idee van wat je rond cultuur, ouderbetrokkenheid en taalstimulering zou willen doen op de school van je kind(eren)? Dit doe

Nadere informatie

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Week van het Onkruid 2015 Presentatie Antea Group Marc de Jong Sr. adviseur Een verwondering Vraag Wie is er groenbeheerder? Wie is er verantwoordelijk voor onkruidbestrijding

Nadere informatie

Optimalisatie onkruidbeheer op verhardingen

Optimalisatie onkruidbeheer op verhardingen Optimalisatie onkruidbeheer op verhardingen Programma Een goed contract, wat is dat? Wat doen we met bestaande contracten? Relatie onkruid en veegbeheer Hoe pakken andere gemeenten het op? Een goed contract

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking ontwerp publieke ruimte bij sociaal wonen

Kwaliteitsbewaking ontwerp publieke ruimte bij sociaal wonen Kwaliteitsbewaking ontwerp publieke ruimte bij sociaal wonen Congres Publieke Ruimte 2016 1. 2. Actoren 3. Coördinatie woningbouw infrastructuur Aandachtspunten Duurzaamheid Gebruik en beheer Kostprijs

Nadere informatie

Onderhoud van fietspaden. Pieter Van Nieuwerburgh 10/03/2015

Onderhoud van fietspaden. Pieter Van Nieuwerburgh 10/03/2015 Onderhoud van fietspaden Pieter Van Nieuwerburgh 10/03/2015 Onderhoud van fietspaden Repetitief onderhoud Netheid vegen onkruidborstelen Groen afranden maaien Netheid Vegen van fietspaden 4 8 beurten/jaar

Nadere informatie

Groenbeheerplan. Sliedrecht. Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004

Groenbeheerplan. Sliedrecht. Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004 Groenbeheerplan 2004 Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004 Groenbeheerplan 2004 Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004 Samenvatting HET GROENBEHEERPLAN

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van de online inventaris pesticidengebruik

Handleiding bij het gebruik van de online inventaris pesticidengebruik \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Handleiding bij het gebruik van de online

Nadere informatie

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Afkoppelen hemelwater Oude Pastoriebuurt Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Opening - welkom Ton van den Kerkhof Projectleider Roy Thijssen Adviseur riolering en water Luuk

Nadere informatie

De DOB Methode. De DOB Methode. Naar duurzamer onkruidbeheer op verhardingen. Publieksrapport. Supported by EU Life

De DOB Methode. De DOB Methode. Naar duurzamer onkruidbeheer op verhardingen. Publieksrapport. Supported by EU Life De DOB Methode De DOB Methode Naar duurzamer onkruidbeheer op verhardingen Publieksrapport Supported by EU Life De DOB Methode Inleiding Onkruidbestrijding op verhardingen vraagt veel aandacht. Veel groen

Nadere informatie

Parkeerproblematiek Vrachtwagens. Raf Venken

Parkeerproblematiek Vrachtwagens. Raf Venken Parkeerproblematiek Vrachtwagens Raf Venken 1 Studie parkerende vrachtwagens in woonkernen in Haspengouw VOEREN 2 Context Oorzaak Vrachtwagens van werknemers uit logistieke sector Parkeren dicht bij huis

Nadere informatie

Activiteitenlijst Hovenier-onderhoud

Activiteitenlijst Hovenier-onderhoud Activiteitenlijst Hovenier-onderhoud Naam Mentor Naam Leerling Naam Trajectbegeleider Beroepspecifieke activiteiten 1. De hovenier-onderhoud bereidt de eigen werkzaamheden voor een plan lezen en interpreteren

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 groene ruimte CSPE KB minitoets bij opdracht 3

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 groene ruimte CSPE KB minitoets bij opdracht 3 landbouw en natuurlijke omgeving 2011 groene ruimte CSPE KB minitoets bij opdracht 3 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen

Nadere informatie

Decreet Duurzaam Gebruik van Pesticiden

Decreet Duurzaam Gebruik van Pesticiden Decreet Duurzaam Gebruik van Pesticiden Algemeen Verbod op het gebruik van pesticiden voor alle openbare besturen Verbod op het gebruik van pesticiden voor scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en

Nadere informatie

Ander onkruidbeheer op trottoirs en wegen in Súdwest-Fryslân

Ander onkruidbeheer op trottoirs en wegen in Súdwest-Fryslân Ander onkruidbeheer op trottoirs en wegen in Súdwest-Fryslân Naar verwachting mogen gemeenten vanaf 2016 geen gebruik meer maken van chemische bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat (Round-Up) om trottoirs,

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Initiatiefvoorstel van het raadslid de heer Van Lammeren, getiteld: Amsterdam gifvrij. De Gemeenteraad van Amsterdam,

Initiatiefvoorstel. Initiatiefvoorstel van het raadslid de heer Van Lammeren, getiteld: Amsterdam gifvrij. De Gemeenteraad van Amsterdam, Gemeenteblad Jaar 2012 Publicatiedatum * Onderwerp van het raadslid de heer Van Lammeren, getiteld: Amsterdam gifvrij. Aan de De van Amsterdam, Gezien het initiatiefvoorstel van het raadslid Van Lammeren,

Nadere informatie