Huur en verhuur van bedrijfsruimte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huur en verhuur van bedrijfsruimte"

Transcriptie

1 Huur en verhuur van bedrijfsruimte

2

3 Huur en verhuur van bedrijfsruimte Proefschrift ter verk rijg ing van de g raad van D octor aan de U niversiteit L eiden, op g ez ag van de R ector M ag nificus D r. D. D. B reimer, hoog leraar in de faculteit der W isk unde en N atuurw etenschap p en en die der G eneesk unde, volg ens besluit van het C olleg e voor Promoties te verdedig en op w oensdag 2 2 juni k lok k e uur door G overt M atthias K erp estein g eboren te V lissing en in A msterdam,

4 Promotiecommissie: Promotor: Referent: O verige leden: Prof. mr. Jac. Hijma Prof. mr. W. M. Kleijn Prof. mr. P. Abas ( Universiteit van Amsterdam) Prof. mr. J. M. Hebly Prof. mr. A. W. Jongbloed ( Universiteit Utrecht) Prof. mr. F. T. O ldenhuis ( Rijksuniversiteit Groningen) Prof. mr. H. J. S nijders Van dit proefschrift verschijnt een handelseditie bij S du Uitgevers met de titel H u u r- rech t B ed rijfsru imte ( 2 e, herziene druk). Productie: Hilarius Publicaties, Leiden G. M. Kerpestein, Amsterdam 2005 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieë n, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Voor het overnemen van gedeelte( n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken ( artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de auteur te wenden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval sy stem of any nature, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopy ing, recording or otherwise, without the prior written permission of the author.

5 A fk orting enlijst / 1 3 A lg emene inleiding / 1 5 Woord vooraf / 15 Doel van onderzoek / 15 Afbakening van het onderzoek / 18 Rechtsvergelijking / 18 1 E en sy stematisc he orië ntatie / De inbedding van het nieuwe huurrecht in het Burgerlijk Wetboek / Van dwingend recht naar semi-dwingend recht / Het vernieuwde huurbegrip / De elementen van een huurovereenkomst (art. 7 :201 BW) / De gemengde overeenkomst / Algemeen / Franchising / De gemengde huurovereenkomst / Flex ibiliteit / 44 2 E en historisc he orië ntatie / Inleiding / De historie van het huurrecht bedrijfsruimte / Het huurrecht voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog / Het huurrecht na de Tweede Wereldoorlog / Opzet en kenmerken van de nieuwe wetgeving / Detailhandelsbedrijfsruimte / Overige bedrijfsruimte / 65 3 E en rec htsverg elijk ende orië ntatie / De hoofdlijnen van het huurrecht in België / Handelshuur / De hoofdlijnen van het huurrecht in Frankrijk / Bail commercial / De hoofdlijnen van het huurrecht in Z witserland / Bail commercial: dwingend, semi-dwingend of regelend? / 91 5

6 4 Varianten op huur en verhuur van bedrijfsruimte / Leasing van onroerende zaken / Leasing in het algemeen / Leasing van onroerende zaken / Operationele lease / Financiële lease / Het fiscale aspect van financiële lease / De afgrenzing van (zuivere) financiële lease met huur / Huurkoop / Inleiding / Historische ontwikkeling / De TWHOG / De behoefte aan flexibiliteit / Van flexibiliteit naar inflexibiliteit / Rechtsvergelijking België / Rechtsvergelijking Frankrijk / Rechtsvergelijking Zwitserland / Publiekrechtelijke uitgifte in huur / Rechtsvergelijking België / Rechtsvergelijking Frankrijk / Rechtsvergelijking Zwitserland / De commanditaire vennootschap / Inleiding / De AHK-kwestie / De aard en de plaats van de CV in het vennootschapsrecht / Art. 7A:1662 lid 2 BW en zijn opvolger / De reikwijdte van de ontwijkingsconstructie / Rechtsvergelijking België / Rechtsvergelijking Frankrijk / Rechtsvergelijking Zwitserland / Flexibiliteit / D e staat van het gehuurde / Inleiding / Het ter beschikking stellen van het gehuurde / Het herstellen van gebreken / De ruime definitie van gebrek / De gevallen waarin de verhuurder niet aansprakelijk is / De acties van de huurder / Semi-dwingend recht / Het geheel vergaan van het gehuurde / Feitelijke stoornis: artikel 7:204 lid 3 BW / Procesbijstandsplicht bij rechtsstoornis (art. 7:211 BW) / Het zich gedragen als een goed huurder / 177 6

7 5.4.1 Het verbod op het veranderen van de gedaante en inrichting van het gehuurde / De verplichting tot het verrichten van kleine herstellingen / De gedoogplicht van dringende werkzaamheden / De gedoogplicht van (complexgewijze) renovaties / De gedoogplicht van aanplakkingen en bezichtigingen / De meldingsplicht van gebreken / Het zich onthouden van onderverhuur bij redelijke bezwaren van de verhuurder / De opleveringsplicht aan het einde van de huur / Aansprakelijkheid van de huurder voor schade tijdens de huur / Rechtsvergelijking gebrekenregeling / België / Frankrijk / Zwitserland / Rechtsvergelijking onderhuur / België / Frankrijk / Zwitserland / Flexibiliteit / De twee categorieën bedrijfsruimte / Inleiding / Wat is bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW? / Onderdeel 1: een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan / Onderdeel 2: ( ) krachtens overeenkomst van huur en verhuur ( ) / Onderdeel 3: ( ) bestemd voor de uitoefening ( ) / Onderdeel 4: ( ) van een kleinhandelsbedrijf ( ) / Onderdeel 5: ( ) van een restaurant- of café bedrijf ( ) / Onderdeel 6: ( ) van een afhaal- of besteldienst ( ) / Onderdeel 7: ( ) of van een ambachtsbedrijf ( ) / Onderdeel 8: ( ) een en ander indien in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor de rechtstreekse levering van roerende zaken of dienstverlening aanwezig is ( ) / Onderdeel 9: ( ) bestemd ( ) voor de uitoefening van een hotelbedrijf ( ) / Onderdeel 10: ( ) bestemd ( ) voor de uitoefening van een kampeerbedrijf ( ) / De afhankelijke woning / Bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW / Van onwenselijke flexibiliteit naar rechtszekerheid / 260 7

8 7 Termijnbescherming / De achtergrond van de termijnbescherming / De hoofdregel: vijf plus vijf jaar / De duur van de eerste huurperiode / De duur van de verlenging / Het semi-dwingendrechtelijke karakter van (o.a.) de termijnbescherming / De eerste beperking van het semi-dwingend recht: de contractspartij / De tweede beperking van het semi-dwingend recht: de duur / De derde beperking van het semi-dwingend recht: de goedkeuring van de rechter voor afwijkende bedingen (art. 7:292 lid 2 en lid 3 BW) / De vierde beperking van het semi-dwingend recht: de huurovereenkomst van maximaal twee jaar / De periode na tien jaar / Flexibiliteit / Inleiding / Redelijkheid en billijkheid in het huurrecht bedrijfsruimte / Onvoorziene omstandigheden in het huurrecht bedrijfsruimte / B eëindiging na opz egging / Inleiding / De momenten waartegen opzegging kan plaatsvinden / De opzeggingsformaliteiten / De verzending per aangetekende brief dan wel de betekening door de gerechtsdeurwaarder / De opzeggingstermijn / De gevolgen van de opzeggingsbrief / De inhoud van de opzeggingsbrief / De opzeggingsgronden in het nieuwe huurrecht / De gronden van opzegging tegen het einde van de eerste huurperiode in kort bestek / De opzeggingsgronden tegen het einde van de verlengingsperiode in kort bestek / De opzeggingsgrond onbehoorlijke bedrijfsvoering nader beschouwd / De opzeggingsgrond dringend eigen gebruik nader beschouwd / Algemene beschouwing / De wachttijd van drie jaar na rechtsopvolging / ( ) persoonlijk ( ) gebruik ( ) / ( ) duurzaam gebruik ( ) / Onbeperkte invulling van het eigen gebruik in het nieuwe huurrecht / ( ) dringend nodig ( ) / Renovatie onder beëindiging van de huurovereenkomst / De opzeggingsgrond belangenafweging nader beschouwd / 324 8

9 8.7.1 De vernieuwde belangenafweging in het nieuwe huurrecht / Het afwegen van belangen op zichzelf beschouwd / De opzeggingsgrond redelijk aanbod nieuwe huurovereenkomst nader beschouwd / De opzeggingsgrond verwezenlijking bestemmingsplan nader beschouwd / De gevolgen van het afwijzen van de beëindigingsvordering / De gevolgen van het toewijzen van de beëindigingsvordering / Tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten / Vergoeding van voordeel genoten na beëindiging / Wil tot eigen gebruik blijkt niet aanwezig te zijn geweest / Schadevergoeding na beëindiging wegens werken in het algemeen belang / Rechtsvergelijking / Rechtsvergelijking België / Rechtsvergelijking Frankrijk / Rechtsvergelijking Zwitserland / Flexibiliteit / Renovaties in het nieuwe huurrecht bedrijfsruimte / De nieuwe belangenafweging / De sterke invloed van de redelijkheid en billijkheid bij opzegging / Tussentijdse beëindiging / De beëindigingsovereenkomst / Opzegging door de erfgenamen van een overleden huurder / Ontbinding wegens wanprestatie / De strekking en reikwijdte van artikel 7:231 BW / De grote rol van het algemene verbintenissenrecht / De rol van ontbinding in de praktijk / Ontbinding bij sluiting van een pand ter bestrijding van drugsoverlast / Ontbinding wegens verwezenlijking bestemmingsplan nieuwe eigenaar/ verhuurder / Beëindiging als gevolg van het faillissement en surseance van de huurder / Grondslag en strekking van artikel 39 Faillissementswet / Surseance van betaling / Opzegging krachtens artikel 39 Faillissementswet en indeplaatsstelling / Flexibiliteit / Indeplaatsstelling / Grondslag en strekking van indeplaatsstelling / Het belang van het voorbehoud tot indeplaatsstelling bij bedrijfsoverdracht / Het moment waarop indeplaatsstelling moet worden gevorderd / De huurder is degene die indeplaatsstelling vordert / De voorwaarden voor indeplaatsstelling / 373 9

10 De bedrijfsoverdracht / Het zwaarwichtige belang bij bedrijfsoverdracht / Het bieden van voldoende waarborgen / De rol van de rechter / Het toetsingskader van de rechter / De machtiging / De rechtsgevolgen van indeplaatsstelling / Rechtsvergelijking / België / Frankrijk / Zwitserland / Flexibiliteit / Nadere huurprijsvaststelling / Inleiding / De grondslag en strekking van nadere huurprijsvaststelling / Het begrip huurprijs / De enge uitleg van het begrip door de Hoge Raad / Het vergelijkbaar maken van de huurprijs van gemengde overeenkomsten / Het moment waarop nadere huurprijsvaststelling mogelijk is / Voorafgaand deskundigenadvies als ontvankelijkheidseis / Probleem 1: de contra-expertise / Probleem 2: de referentieperiode / Toepasselijkheid art 194 t/m art. 200 Rv / De mogelijkheid van een afwijkende ingangsdatum en de ingroeiregeling / De mogelijkheid van een afwijkende ingangsdatum / De ingroeiregeling / De rente over de verschuldigde huurpenningen na nadere vaststelling van de huurprijs / Het verbinden van een indexeringsregeling aan de nader vastgestelde huurprijs / De maatstaven voor de nader vast te stellen huurprijs / Achtergronden en strekking van de thans geldende maatstaven / De objectieve wettelijke maatstaf / De bijzondere omstandigheden als aanvulling op de wettelijke objectieve maatstaf / Verbeteringen / Grondslag en strekking / E nkele voorbeelden van verbeteringen / De vergoeding van de verbeteringskosten door de verhuurder / De invloed van verbeteringen op de gevorderde huurprijs / De bijzondere geschiktheid als factor van betekenis / De energiebesparende verbeteringen na aanschrijving van de gemeente /

11 11.13 Rechtsvergelijking / België / Frankrijk / Zwitserland / Flexibiliteit / Mededingingsrecht / Inleiding / Winkelcentra / De criteria van de Mededingingswet / Flexibiliteit / Bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230A BW / Inleiding / De reflexwerking van de wettelijke regeling voor detailhandelsbedrijfsruimte / De beëindiging van een huurovereenkomst voor overige bedrijfsruimte / De ontruimingsaanzegging annex opzegging door de verhuurder / De buitengerechtelijke huurontbinding / Opzegging op de voet van artikel 39 Faillissementswet / Opzegging wegens werken in het algemeen belang / Ontbinding wegens verwezenlijking bestemmingsplan nieuwe eigenaar/verhuurder / Het einde van de huur en de opzegging annex ontruimingsaanzegging / Opzegging en ontruimingsaanzegging / De opzeggingstermijn / De uitzonderingen op de regel van de geschorste ontruimingsverplichting / De huurprijs / Kwalificatiegeschillen / De zgn. voorvraag over de kwalificatie / Het doorbreken van het wettelijke appè lverbod / De leer van de Hoge Raad bij kwalificatiegeschillen / Flexibiliteit / C onclusies / Flexibiliteit / Verdere suggesties voor flexibiliteit / Suggesties voor verder debat / Wettechnische opmerkingen / 471 S amenvatting / 473 Algemene Inleiding / 473 Een systematische oriëntatie (hoofdstuk 1) /

12 Een historische oriëntatie (hoofdstuk 2) / 474 Een rechtsvergelijkende oriëntatie (hoofdstuk 3) / 474 Varianten op huur en verhuur van bedrijfsruimte (hoofdstuk 4) / 474 De staat van het gehuurde (hoofdstuk 5) / 475 De twee categorieën bedrijfsruimte (hoofdstuk 6) / 476 Termijnbescherming (hoofdstuk 7) / 476 Beëindiging na opzegging (hoofdstuk 8) / 476 Tussentijdse huurbeëindiging (hoofdstuk 9) / 477 Indeplaatsstelling (hoofdstuk 10) / 477 Nadere huurprijsvaststelling (hoofdstuk 11) / 477 Mededingingsrecht (hoofdstuk 12) / 478 Bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230A BW (hoofdstuk 13) / 478 Conclusies / 478 Résumé / 481 Préambule / 481 Une orientation systématiq ue (chapitre 1) / 481 Une orientation historiq ue (chapitre 2) / 482 Une orientation en droit compare (chapitre 3) / 482 Les variantes de bail commercial (chapitre 4) / 482 L état de la chose louée (chapitre 5) / 483 Les deux catégories de lieux d exploitation (chapitre 6) / 483 Protection du délai (chapitre 7) / 484 Résiliation après congé (chapitre 8) / 484 La fin intérimaire du bail (chapitre 9) / 485 Substitution (chapitre 10) / 485 Révision du loyer (chapitre 11) / 485 Droit de la concurrence (chapitre 12) / 486 Lieu d exploitation au sens de l art. 7:230A du Code civil néerlandais (chapitre 13) / 486 Conclusions / 486 L iteratuuroverzicht / 489 Boeken / 489 Artikelen / 496 J urisprudentieregister / 501 Trefwoordenregister / 517 P ersonalia /

13 Afkortingenlijst AAe Ars Aequi AB RvS Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State A-G Advocaat-Generaal AJPI Actualité juridique, Propriété immobilière (t/m 1997) AJDI Actualité juridique, Droit immobilier (vanaf 1998) AMvB Algemene Maatregel van Bestuur art(t). artikel(en) AWB Algemene Wet Bestuursrecht BHAC Bedrijfshuuradviescommissie Bull. Civ. Bulletin des arrê ts de la Cour de cassation, chambres civiles BV besloten vennootschap BW Burgerlijk Wetboek CV Commanditaire vennootschap c.v. centrale verwarming diss. dissertatie éd. édition EK Eerste Kamer e.v. en verder EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Fw. Faillissementswet Hand. Handelingen HR Hoge Raad der Nederlanden Hw. Huurwet JCPI Juris-Classeur périodique (Semaine juridique), édition commerce et industrie (t/m 1983) JCPD Juris-Classeur périodique (Semaine juridique), édition entreprise (vanaf 1994) JHV Journaal Huur & Verhuur KB Koninklijk Besluit KG Kort Geding KGK Kort Geding kort Ktr. Kantonrechter KNOV Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond Mon. Monografie(ën) MvA Memorie van Antwoord MvT Memorie van Toelichting Mw. Mededingingswet 13

14 Afkortingenlijst NBW NCOV n.g. NJ NJB NtBR NV NVM Ow. PG Pres. Rb. Prg. Rb. RFGB ROZ RvdW Wet RO Rv. RvdW RvS Stb. Stcrt. THB TK TWHOZ UvA VU Vz. Vrz. VVK Wet RO WPNR WR Ww zgn. Nieuw Burgerlijk Wetboek Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond niet gepubliceerd Nederlandse Jurisprudentie Nederlands Juristenblad Nederlands tijdschrift voor Burgerlijk Recht naamloze vennootschap Nederlandse Vereniging van Makelaars Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek Parlementaire Geschiedenis President van de rechtbank Praktijkgids Rechtbank Raad voor het Filiaal- en Grootwinkelbedrijf Raad voor Onroerende Zaken Rechtspraak van de Week Wet op de Rechterlijke Organisatie Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Rechtspraak van de Week Raad van State Staatsblad Staatscourant Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte Tweede Kamer Tijdelijke Wet Huurkoop Onroerende Zaken Universiteit van Amsterdam Vrije Universiteit van Amsterdam Voorzitter Voorzieningenrechter Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland Wet op de Rechterlijke Organisatie Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Woon- en bedrijfsruimtehuurrecht Woningwet zogenaamde 14

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik mr. B.C. Mouthaan s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN

Nadere informatie

Cursus huurrecht. Indeling in modules. Systematiek van de wet

Cursus huurrecht. Indeling in modules. Systematiek van de wet Cursus huurrecht Indeling in modules Systematiek van de wet Gelaagde structuur van de wetboeken; Algemene bepalingen huurrecht (artikel 7:201 BW artikel 7:231 BW); o Huur van roerende zaken; o Huur van

Nadere informatie

2 Huur / Algemeen: ruim begrip / Definitie / Andere vormen van ingebruikgeving / 12

2 Huur / Algemeen: ruim begrip / Definitie / Andere vormen van ingebruikgeving / 12 INHOUDSOPGAVE Afkortingen /XV Algemeen /1 1 Inleiding /3 1.1 Achtergronden van titel 7.4 BW / 3 1.2 De aard van de wijzigingen / 3 1.3 Overgangsrecht / 3 1.4 Samenhang met algemeen privaatrecht / 4 1.4.1

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte)

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte) Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte) BUREAU BREIJ B.V. Postbus 15858 1001 NJ AMSTERDAM Kamer van Koophandel, nr. 17082168, ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Nadere informatie

Bemiddelingskosten: twee heren dienen, een onredelijk voordeel bedingen. Hoe zit het nu precies?

Bemiddelingskosten: twee heren dienen, een onredelijk voordeel bedingen. Hoe zit het nu precies? Bemiddelingskosten: twee heren dienen, een onredelijk voordeel bedingen. Hoe zit het nu precies? 1 2 Mw. K. Looijschilder Bemiddelingskosten: twee heren dienen, een onredelijk voordeel bedingen. Hoe zit

Nadere informatie

Huurrecht bedrijfsruimte

Huurrecht bedrijfsruimte Huurrecht bedrijfsruimte Welkom Programma: - Welkomstwoord Robert Ruiter - Voorstelrondje - Ontbijt - Over RRA - Huurrecht bedrijfsruimte Ontbijtsessie RRA 12 maart 2010 Huurrecht bedrijfsruimte Welkom

Nadere informatie

- 290-bedrijfsruimte: openbare, toegankelijke ruimtes zoals winkels en horecabedrijven;

- 290-bedrijfsruimte: openbare, toegankelijke ruimtes zoals winkels en horecabedrijven; Huurrecht 290-bedrijfsruimte (winkelruimte) Bij huurrecht en een huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw. De meeste huurvragen hebben hier dan

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte) Boek 7 BW, titel 4: Bedrijfsruimte Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte Artikel 290 1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN Tweede druk Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Yvonne van de Voort Tweede

Nadere informatie

HUURRECHT BEDRIJFSRUIMTEN

HUURRECHT BEDRIJFSRUIMTEN HUURRECHT BEDRIJFSRUIMTEN iporspronkelijke titel: Nieuw huurrecht bedrijfsruimten door Mr. J.M. Middag en Mr. G. van Muiden) bewerkt door Mr. W.A.P. Smit Vijfde herziene druk Kluwer-Deventer-1993 Inhoud

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Jaarrekening Opgaven- en werkboek Jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

Cursus huurrecht. Indeling in modules. Systematiek van de wet

Cursus huurrecht. Indeling in modules. Systematiek van de wet Cursus huurrecht Indeling in modules Systematiek van de wet Gelaagde structuur van de wetboeken; Algemene bepalingen huurrecht (artikel 7:201 BW artikel 7:231 BW); o Huur van roerende zaken; o Huur van

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Periodeafsluiting Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk opgaven- en werkboek Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS HUURRECHT

PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS HUURRECHT PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS HUURRECHT INVOERING VAN TITEL 7.4. VAN HET BURGERLIJK WETBOEK PER 1 AUGUSTUS 2003 EN DE NADIEN TOT 1 AUGUSTUS 2006 INGEVOERDE WIJZIGINGEN PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS HUURRECHT

Nadere informatie

Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken

Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken In de dagelijkse praktijk komen wij van Stad&Co ondernemers tegen die vragen hebben over hun juridische

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Belastingwetgeving Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Eerste druk Uitgeverij

Nadere informatie

Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet

Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 38 Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet prof. mr. J.M.

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2010

Belastingrecht voor het ho 2010 Belastingrecht voor het ho 2010 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2010 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Supermarktvastgoed & Huurrecht

Supermarktvastgoed & Huurrecht Supermarktvastgoed & Huurrecht Vrijdag 8 maart 2013 Jodit M. de Bruin Programma Inleiding huurrecht Asbest Exploitatieplicht Afwijkende bedingen Huurprijzen Renovatie 2 Inleiding (1) Soorten huur Gebouwde

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2012

Belastingrecht voor het ho 2012 Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen opgaven Deel 9 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING uitwerkingen Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden OPGAVEN Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Opgavenboek Opgavenboek Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren

Nadere informatie

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte)

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte) Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte) BUREAU BREIJ B.V. Postbus 15858 1001 NJ AMSTERDAM Kamer van Koophandel, nr. 17082168, ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Nadere informatie

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw ISBN 978-90-78066-42-2 NUR 822 2010, S.J.H. Rutten, Stichting Instituut voor Bouwrecht Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

INHOUD. Verantwoording / XIII. Afkortingen / XVII. Lijst van verkort aangehaalde literatuur / XIX

INHOUD. Verantwoording / XIII. Afkortingen / XVII. Lijst van verkort aangehaalde literatuur / XIX INHOUD Verantwoording / XIII Afkortingen / XVII Lijst van verkort aangehaalde literatuur / XIX HOOFDSTUK 1. Algemene inleiding in de huurwetgeving /1 1.1 Inleiding / 1 1.2 Totstandkoming titel 7.4 in Boek

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN Tweede druk Jaarrekening Uitwerkingen opgaven Jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 7 Erfbelasting en schenkbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

De Kern van Veranderen

De Kern van Veranderen De Kern van Veranderen #DKVV De kern van veranderen marco de witte en jan jonker Alle rechten voorbehouden: niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Actualiteiten dringend eigen gebruik/renovatie en indeplaatsstelling

Actualiteiten dringend eigen gebruik/renovatie en indeplaatsstelling Actualiteiten dringend eigen gebruik/renovatie en indeplaatsstelling Donderdag 26 juni 2014 Pieter Twaalfhoven Helma Sengers Jodit de Bruin Indeplaatsstelling (1) Hoe? Onderling overleg contractsovername

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk Blommaert Blommaert & Bedrijfseconomische Analyses Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief OPGAVEN Zevende druk Bedrijfseconomische Analyses Opgaven en uitwerkingen Bedrijfseconomische Analyses

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Fiscale jaarrekening Opgaven- en werkboek Fiscale jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Yvonne van de Voort

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Niveau 4 P Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de kostencalculatie Niveau 4 (P) Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 588 Wet van 21 november 2002 tot vaststelling van afdeling 7.4.6 van het Burgerlijk Wetboek (huur van bedrijfsruimte) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2014

Belastingrecht MBA 2014 Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 6 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Huur of erfpacht bij woonwagenstandplaatsen?

Huur of erfpacht bij woonwagenstandplaatsen? Huur of erfpacht bij woonwagenstandplaatsen? Renate Vergeer Wetenschapswinkel Rechten, Universiteit Utrecht Begeleid door de disciplinegroep Privaatrecht Juni 2005 CIP GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK,

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Werkboek Niveau 4 PDB Hans Dijkink Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Niveau 4 PDB Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Leidraad inbrengwaarde

Leidraad inbrengwaarde Leidraad inbrengwaarde Leidraad inbrengwaarde drs. ing. F.H. de Bruijne RT ir. ing. T.A. te Winkel RT ISBN: 978-90-78066-47-7 NUR 820-823 2010, Instituut voor Bouwrecht Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel 3/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel Pagina 1 van 9 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

Actualiteiten Huurrecht VVJ Studiemiddag. Donderdag 27 september 2012

Actualiteiten Huurrecht VVJ Studiemiddag. Donderdag 27 september 2012 Actualiteiten Huurrecht VVJ Studiemiddag Donderdag 27 september 2012 Het wettelijk systeem Het wettelijk systeem WR 7:232-282 (51 art.) Het wettelijk systeem WR DBR 7:232-282 7:290-310 (51 art.) (21 art.)

Nadere informatie

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 samengesteld door: prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ISBN 978-90-78066-82-8 NUR 822 2013, Stichting Instituut

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID bouwkundige brandveiligheid Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/6 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

12 merken, 13 ongelukken

12 merken, 13 ongelukken 12 merken, 13 ongelukken Karel Jan Alsem & Robbert Klein Koerkamp Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Achtste druk Noordhoff

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

ORANJE LOPER. Beëindiging Bedrijfsruimte Huurovereenkomsten 19 mei 2011 John van Baaren. (jvbaaren@plp.nl)

ORANJE LOPER. Beëindiging Bedrijfsruimte Huurovereenkomsten 19 mei 2011 John van Baaren. (jvbaaren@plp.nl) ORANJE LOPER Beëindiging Bedrijfsruimte Huurovereenkomsten 19 mei 2011 John van Baaren (jvbaaren@plp.nl) Kwalificatievraag 7:290 BW (middenstandsbedrijfsruimte) óf 7:230a BW (overige bedrijfsruimte) Definitie

Nadere informatie

ABC voor Raadsleden INKIJKEXEMPLAAR

ABC voor Raadsleden INKIJKEXEMPLAAR ABC voor Raadsleden ABC voor Raadsleden Termen, woorden en uitdrukkingen in en om de raadzaal toegelicht en verduidelijkt mr. O. Schuwer abc voor raadsleden Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001

Nadere informatie

Recht voor de Horeca Casusboek

Recht voor de Horeca Casusboek Recht voor de Horeca Casusboek Mr. Frank H.J.M. ten Berge Recht voor de Horeca Recht voor de Horeca Casusboek Auteur Mr. Frank H.J.M. ten Berge Vierde druk, 2013 Noordhoff Uitgevers Ontwerp omslag: G2K,

Nadere informatie

Frank en Vrij. Thunnissen-bundel. onder redactie van. mr. J.F. de Groot / mr. H.M. Slaghekke

Frank en Vrij. Thunnissen-bundel. onder redactie van. mr. J.F. de Groot / mr. H.M. Slaghekke Frank en Vrij Frank en Vrij Thunnissen-bundel onder redactie van mr. J.F. de Groot / mr. H.M. Slaghekke ISBN 978-90-78066-26-2 NUR 820 Omslagontwerp en binnenwerk: Rob Kluitenberg 2009, Stichting Instituut

Nadere informatie

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Mr. drs. T.H.G. Robbe model inkoopbeleid voor de (semi)overheid Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001 LB Amsterdam

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur woonruimte

Tijdelijke verhuur woonruimte Momenteel staan er veel woningen te koop. Veel mensen hebben zelfs in deze tijd al een nieuwe woning gekocht, terwijl de oude woning nog niet verkocht is. Eigenaren zijn veelal op zoek naar middelen om

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/7 De Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB)

Nadere informatie

De hybride vraag van de opdrachtgever

De hybride vraag van de opdrachtgever De hybride vraag van de opdrachtgever Een onderzoek naar flexibele verdeling van ontwerptaken en -aansprakelijkheid in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ing. W.A.I.

Nadere informatie

Financiële rapportage en analyse MBA

Financiële rapportage en analyse MBA Financiële rapportage en analyse MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/5 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 BW, titel 4: Algemeen e.v. Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 201 1. Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder,

Nadere informatie

Examenprogramma Bijzondere Overeenkomsten: Koop en Huur 1

Examenprogramma Bijzondere Overeenkomsten: Koop en Huur 1 Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Bijzondere Overeenkomsten: Koop en Huur (BO) hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse

Nadere informatie

PROJECT. schaalrekenen. aardrijkskunde en wiskunde 1 vmbo-t/havo. naam. klas

PROJECT. schaalrekenen. aardrijkskunde en wiskunde 1 vmbo-t/havo. naam. klas schaalrekenen PROJECT aardrijkskunde en wiskunde 1 vmo-t/havo naam klas Auteurs Femke Trap José Spaan Bonhoeffer College, Castricum 2006 EPN, Houten, The Netherlands. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

RESULTAATGERELATEERDE

RESULTAATGERELATEERDE erde OVER NO CURE NO PAY RESULTAATGERELATEERDE BELONING Resultaatgerelateerde beloning Over no cure no pay OVER NO CURE NO PAY RESULT AATGERELATEERDE BELONING RESULTAATGERELATEERDE BELONING 02 Resultaatgerelateerde

Nadere informatie

SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP

SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP 12/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP Pagina 1 van 10 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw

Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Onderzoek naar privaatrechtelijke verbeteringsmogelijkheden van de bouwkwaliteit

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A1 Publicatiedatum : 1 juli 2010 Ingangsdatum : 1 juli 2010 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A1:2010/BMI 2002 Pagina 2/6 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Publicatiedatum : 1 februari 2016 Ingangsdatum : 1 februari 2016 VOORWOORD Pagina 2/7 De Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB)

Nadere informatie

De renovatiebepalingen, een inbreuk op de huurbescherming?

De renovatiebepalingen, een inbreuk op de huurbescherming? De renovatiebepalingen, een inbreuk op de huurbescherming? Doctoraal scriptie Open Universiteit 9 augustus 2006 V.M.T van Loon-Majoor De Beuk 83, 6941 ZC Didam 0316-229009 Studentnr. 837279631 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren voor de privaatrechtelijke vormgeving van bouwwerken

Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren voor de privaatrechtelijke vormgeving van bouwwerken Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren voor de privaatrechtelijke vormgeving van bouwwerken Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 44 Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren

Nadere informatie

OENOE WOENOE NOE WOENOE

OENOE WOENOE NOE WOENOE NOE WOENOE ENOE WOENOE OENOE WOENOE NOE WOENOE WOENOE WOE WOENOE WOENO WOENOE WO WOENOE IN WOENO DE OR Wel over eens, niet over eens Een luchtige inleiding in OR-land A. Maat Samensteller(s) en uitgever

Nadere informatie

Trivent en RSP Makelaars. Vught najaar 2016

Trivent en RSP Makelaars. Vught najaar 2016 Trivent en RSP Makelaars Vught najaar 2016 Actuele Marktsituatie Commercieel vastgoed kantoren Winkels Bedrijfsruimte Woningen (verhuurd) 2 0 0 8 Vastgoed in de lift? Kantoren Het gaat iets beter Vooral

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële administratie Uitwerkingen Financiële administratie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk

Nadere informatie

Grafentheorie voor bouwkundigen

Grafentheorie voor bouwkundigen Grafentheorie voor bouwkundigen Grafentheorie voor bouwkundigen A.J. van Zanten Delft University Press CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Zanten, A.J. van Grafentheorie voor bouwkundigen /

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren UITWERKINGEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

* * Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. van. arbeidsrecht. arbeidsverhoudingen

* * Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. van. arbeidsrecht. arbeidsverhoudingen m * * Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden L E X I C O N van arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen ** k EUR op ir EUROPESE STICHTING TOT VERBETERING VAN DE LEVENS- EN

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Huurrecht en faillissement

Huurrecht en faillissement Presentatie Vogon 1 april 2015 Jurjan Adriaansens Advocaat vastgoed sinds 2002-2007 303-taxateur + bedrijfsjurist bij DTZ 2007-2008 Sinds 2008 terug als vastgoedadvocaat Oprichter/partner M2 Advocaten

Nadere informatie

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen Publicatiedatum : 1 februari 2016 Ingangsdatum : 1 februari 2016 VOORWOORD Inspectie gasdetectiebeveiliging Pagina 2/6 De Vereniging van

Nadere informatie

Zevende, herziene druk, derde oplage Illustraties Richard Flohr. C.E. Zegwaart-Braam

Zevende, herziene druk, derde oplage Illustraties Richard Flohr. C.E. Zegwaart-Braam verzorging/biologie 1 Zevende, herziene druk, derde oplage 2010 Illustraties Richard Flohr C.E. Zegwaart-Braam ISBN 978-90-76612-84-3 Spondi, Didam, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Woord vooraf. Zoetermeer, augustus 2005

Woord vooraf. Zoetermeer, augustus 2005 i Woord vooraf Op basis van het aantal in omloop gebrachte varianten in fittersboekjes kan verondersteld worden, dat aan dergelijke boekjes een grote behoefte bestaat. Een aantal bij de VOMI, Branchevereniging

Nadere informatie

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis s-gravenhage, 2015 Omslagfoto Het voorbereiden van renovatiewerkzaamheden

Nadere informatie

Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo. Dr. Harm van Lieshout (redactie)

Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo. Dr. Harm van Lieshout (redactie) Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo Dr. Harm van Lieshout (redactie) Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo Januari 2012 Hanzehogeschool Groningen Colofon Titel Co-makership rond Leven

Nadere informatie

Actualisering Huurovereenkomsten Bedrijfsruimte

Actualisering Huurovereenkomsten Bedrijfsruimte W De olf Juridisch Advies Rechtshulp Mediation s-hertogenbosch - Rosmalen Actualisering Huurovereenkomsten Bedrijfsruimte N. de Wolf De Wolf Juridisch Advies Tel.: 073-8518552 Samenvatting In augustus

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden

Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

groep Computerprogramma woordenschat

groep Computerprogramma woordenschat Taal actief G e b r u i k e r si n st r u c t i e C o m pu te rpro gra m m a w o o rde n s c ha t 214088_OM.indd 1 gro ep 6 22-06-2009 12:22:50 telefoon: 073-628 87 22 e-mail: helpdesk.bao@malmberg.nl

Nadere informatie

Onteigeningsrecht in de praktijk

Onteigeningsrecht in de praktijk Onteigeningsrecht in de praktijk Onteigeningsrecht in de praktijk Mr. J.A.M.A. Sluysmans Mr. J.J. van der Gouw Mr. W.J. Bosma ISBN: 978-90-78066-51-4 NUR 820-823 2011, Instituut voor Bouwrecht Alle rechten

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN Derde druk Basiskennis Calculatie Opgaven Basiskennis Calculatie Opgaven Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Van aardgas naar methanol

Van aardgas naar methanol Van aardgas naar methanol Van aardgas naar methanol J.A. Wesselingh G.H. Lameris P.J. van den Berg A.G. Montfoort VSSD 4 VSSD Eerste druk 1987, 1990, 1992, 1998, licht gewijzigd 2001 Uitgegeven door: VSSD

Nadere informatie

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Colofon ONDERZOEKER StartFlex B.V. CONSULTANCY Centre for applied research on economics & management (CAREM) ENQETEUR Alexander Sölkner EINDREDACTIE

Nadere informatie

Awb en ruimte. mr. L.H.J. Baars. mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie)

Awb en ruimte. mr. L.H.J. Baars. mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie) Awb en ruimte Awb en ruimte mr. L.H.J. Baars mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie) awb en ruimte Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001 LB Amsterdam www.berghauserpont.nl Grafisch vormgeving:

Nadere informatie

Particulier onderzoeker Wettelijke kaders

Particulier onderzoeker Wettelijke kaders Particulier onderzoeker Wettelijke kaders ex:pla n ex:pla n smart smart educational educational tools tools Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden

Nadere informatie

VVJ Actualiteitendag Vastgoedrecht 2015. ONDERDEEL ACTUALITEITEN HUURRECHT DOOR MR. M.F.A. Evers I FAILLISSEMENT EN HUUR. 1. Wettelijke regeling

VVJ Actualiteitendag Vastgoedrecht 2015. ONDERDEEL ACTUALITEITEN HUURRECHT DOOR MR. M.F.A. Evers I FAILLISSEMENT EN HUUR. 1. Wettelijke regeling VVJ Actualiteitendag Vastgoedrecht 2015 ONDERDEEL ACTUALITEITEN HUURRECHT DOOR MR. M.F.A. Evers I FAILLISSEMENT EN HUUR 1. Wettelijke regeling Art. 39 Fw.: in geval van faillissement van de huurder kan

Nadere informatie

HuurRecht ARTIKEL ALGEMEEN. Beeindiging van de huurovereenkomst na shifting door de gemeente 10-44

HuurRecht ARTIKEL ALGEMEEN. Beeindiging van de huurovereenkomst na shifting door de gemeente 10-44 I HuurRecht noemde artikel 551a Wetboek van Strafvordering, te weten op het moment dat een verdenking van kraak bestaat. De enkele verdenking is dus voldoende zodat in beginsel dus geen veroordeling hoeft

Nadere informatie

Artikel 7:220 BW regelt de medewerkingplicht van een huurder bij een voorgenomen renovatie.

Artikel 7:220 BW regelt de medewerkingplicht van een huurder bij een voorgenomen renovatie. Dit artikel is als volgt onderverdeeld: I. de medewerkingplicht van de huurder; II. huurbeëindiging wegens renovatie: de mogelijkheden; III. vergoedingsrechten. I. DE MEDEWERKINGPLICHT VAN DE HUURDER Artikel

Nadere informatie

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Versie : 2.0 Publicatiedatum : 1 september 2012 Ingangsdatum : VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Inspectie Brandbeveiliging Pagina 2/18 Het CCV is de beheerder van de CCV

Nadere informatie