PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen"

Transcriptie

1 PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen april 2013

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. THEORIE: LADDER VOOR VERKLEUREN MET BEHOUD VAN MAXIMAAL GRIJS Is verkleuren met behoud van maximaal grijs aantrekkelijk? Wanneer verkleuren met behoud van maximaal grijs? Hoe werkt de ladder voor verkleuren met behoud van maximaal grijs Conclusies en leereffecten PRAKTIJK: ZES CASES VERKLEUREN MAXIMAAL GRIJS Cruquiusgebied, Amsterdam Minervahaven, Amsterdam Schinkel, Amsterdam Staalfabriek / Verrijn Stuart, Diemen Weesp-Noord, Weesp Molletjesveer-Noorderveld, Zaandam ADVIES: HULPVRAGEN ZES CASES VERKLEUREN MET MAXIMAAL GRIJS 47

3 1. INLEIDING Introductie Samen met PHB Plabeka, Stadsregio Amsterdam en betrokken gemeenten heeft Stec Groep een subsidieaanvraag (HIRB Privaat, onderzoek) ingediend bij de provincie Noord-Holland voor het ontwikkelen van een werkwijze voor maximaal behoud van bedrijfsruimte bij verkleuring van bedrijventerreinen (private kavels). Ofwel: vastgoedconcepten verkleuren met maximaal grijs (bedrijfsruimte). Uw situatie Binnenstedelijke bedrijventerreinen worden in de regio Groot Amsterdam snel verkleurd naar creatief en hip maar ook wonen en kantoren. Juist tegen de stad aan is grote behoefte aan bedrijfsruimte (klein en middelgroot) die stadsverzorgend zijn (loodgieter, bouwbedrijf, schilder, meubelmaker, et cetera). Tussenvarianten (lichte verkleuring met veel bedrijfsruimte) zijn markttechnisch zeer gewenst maar komen vanuit de markt amper van de grond. Er zijn vooralsnog weinig concepten (vastgoed, management, organisatie) waarbij verkleuren met behoud van bedrijfsruimte zijn getest of gerealiseerd. Ook marktpartijen hebben weinig ervaring met nieuwe bedrijfsruimteconcepten op de meer binnenstedelijke bedrijventerreinen, ook zij kiezen mede daarom vaak voor de makkelijkste weg richting maximaal verkleuren en transformatie. Aan behoud van bedrijfsruimte is door gemeenten op een aantal plekken wel grote behoefte, zo ontstaat immers ruimte voor city georiënteerde bedrijfsruimte. Ofwel: hoe verkleur je bestaande terreinen op de private kavel dusdanig dat ze (1) maximaal ruimte voor bedrijfsruimte houden maar (2) wel grote toekomstwaarde hebben (investeringen, levendigheid, verblijfskwaliteit). Hoe beïnvloed je de private kavel (ontwikkelaar, belegger, financier, eigenaar) zodat je maximaal bedrijfsruimte realiseert? Uit de lijst van prioritaire bedrijventerreinen zijn een zestal locaties geselecteerd die nader zijn geanalyseerd en waar wordt gekeken hoe bedrijfsruimte gericht en slim kan worden behouden ( maximaal grijs ). Het betreft de locaties: Stadhaven Minerva, Cruquiuswerkgebied, Verrijn Stuart, Weesp-Noord, Molletjesveer en Schinkel. Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 1

4 2. THEORIE: LADDER VOOR VERKLEUREN MET BEHOUD VAN MAXIMAAL GRIJS In dit hoofdstuk gaan met, aan de hand van enkele concrete vragen, een toelichting op de waarde van verkleuren met behoud van maximaal grijs. Waarom is dit aantrekkelijk? En welke stappen zetten om te komen tot verkleuren met maximaal grijs? 2.1 Is verkleuren met behoud van maximaal grijs aantrekkelijk? Bedrijfsruimte niet sexy genoeg?! Bedrijventerreinen staan onder druk in de Amsterdamse regio. Er is weliswaar behoefte aan bedrijfsruimte nabij de stad, maar in praktijk verkleuren bedrijfslocaties regelmatig naar creatieve hotspots, woningen of kantoorruimte. Hiervoor zijn meerdere redenen te bedenken: bedrijfsruimte is onvoldoende sexy, hip en creatief; in praktijk merken we dat bedrijventerreinen en bedrijfsruimten binnen de vastgoedwereld een onvoldoende hip en vlot imago hebben. Bedrijfsruimte wordt vaak direct gerelateerd aan industrie en aan weinig ruimtelijke kwaliteit ( lelijke dozen ). vooral denken in opbrengsten: transformatie; bij gebiedsontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen wordt vaak te snel gedacht aan forse transformatieopgaven, terwijl het herontwikkelen van bedrijfsruimte juist ook aantrekkelijk kan zijn (mogelijk in combinatie met ander type functies). weinig ervaring met bedrijfsruimte; nog weinig vastgoedmarktpartijen en beleggers richten zich specifiek op de marktkansen van slimme investeringen en waardecreatie met bedrijfsruimte. nog (te) weinig kennis van succesvolle concepten; vastgoedmarktpartijen en beleggers hebben daarnaast vaak nog beperkte ervaring met succesvolle concepten bij (her)ontwikkeling van bedrijfsruimte. vooral denken vanuit eigen pand / kavel; in praktijk denken eigenaar/gebruikers vooral aan eigen pand en kavel (en het bijbehorende bedrijfsproces). Dit is ook logisch, immers, het pand/kavel is een gebruiksobject om te kunnen ondernemen. Het valt ons op dat nog weinig vanuit een vastgoedbril wordt gekeken naar eigen pand en kavel(denk aan (toekomstige) waarde van het pand, lange termijn ontwikkeling et cetera), maar ook vanuit een succesvol gebiedsconcept. Juist hier is nog winst te behalen, zo schatten we in. Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 2

5 Juist de vraag welke investeringen in bedrijfsruimte interessant kunnen zijn om meerwaarde of terugverdiencapaciteit te genereren is interessant. Dit kan voor eigenaar/gebruikers mogelijk lagere exploitatiekosten opleveren, maar het pand ook beter verhuur- en verkoopbaar (meer courant) maken. Belangrijk daarbij is ook te weten welke investeringen daarbij gezamenlijk kunnen worden opgepakt, als straat, deelgebied of locatie. Dat kunnen ook zaken zijn als gebiedsbeheer, gezamenlijke marketing en acquisitie, et cetera. Kortom: meerwaarde door collectief ondernemersinitiatief! We zien dan ook zeker kansen voor (her)ontwikkelen van bedrijfsruimte / bedrijventerreinen in de Stadsregio Amsterdam, dat heeft naast het feit dat deze locaties nog verdiencapaciteit hebben, meerdere redenen: markt die nog verder te professionaliseren is; nog weinig grote vastgoedmarktpartijen en beleggers zijn actief op de bedrijfsruimtemarkt. Slechts sporadisch doen professionele beleggers en ontwikkelaars investeringen in de bedrijfsruimtemarkt. Een klein deel van de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt is in handen van professionele beleggers. Dit biedt kansen om deze markt verder te professionaliseren met behulp van nieuwe concepten en verdienmodellen; gemiddeld minder behoefte aan vastgoed met hogere commerciële waarde (zoals woningen, kantoren, detailhandel); mede als gevolg van de economische crisis zien we dat er per saldo minder behoefte is aan woningen (zelfs in Amsterdam ligt de woningmarkt flink stil momenteel), kantoren en detailhandel. Dit maakt de mogelijkheden voor transformatie van bedrijfsruimte minder groot. Alleen transformatie van locaties die daadwerkelijk meerwaarde hebben, lijkt nog haalbaar. wel behoefte aan stadsverzorgende bedrijfsruimte; tegelijkertijd is er nog steeds behoefte aan stadsverzorgende bedrijfsruimte. Door de groei van de stad, neemt het animo voor dit type functies en doelgroepen verder toe. Juist aan meer kleinschalige bedrijfsruimte is vaak een gebrek. moderne concepten van bedrijfsruimte met mix van andere functies zijn ook populair; gebruikers op de bedrijfsruimtemarkt stellen langzaam maar zeker steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de bedrijfsomgeving en het vastgoed. Achterliggende trends zijn de groeiende behoefte aan een onderscheidend imago en uitstraling en de verdienstelijking van onze economie. Kenniswerkers willen een veilige werkomgeving en stellen prijs op voorzieningen op een bedrijventerrein (crèches, sportfaciliteiten, groen et cetera). Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 3

6 hoge maatschappelijke waarde bedrijventerreinen; bedrijventerreinen hebben vaak een relatief hoge maatschappelijke (sociaal-economische) waarde. Er werken relatief veel personen op een bedrijventerrein, met vaak een bovengemiddeld aandeel lager opgeleiden en middelbaar en oudere werknemers. De toegevoegde waarde en spin-off van bedrijfsvestigingen is vaak ook belangrijk voor de lokale en regionale economie. nieuwe verdienmodellen bij uitstek geschikt voor bedrijfsruimtegebruikers; naast ingrepen die leiden tot verhoging van commerciële waarde van pand/kavel of gebied gerelateerd aan de grondexploitatie of (her)ontwikkeling van vastgoed zien we dat ingrepen waarbij (ook) het perspectief ligt op het creëren van kasstromen binnen een gebiedsexploitatie of via gebiedsbeheer voor bedrijventerreinen interessant zijn. Dit biedt mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen voor bedrijventerreinen. Kortom, het verkleuren van bedrijventerreinen met maximaal grijs is vaak zeker nog aantrekkelijk. Wanneer behoud van bedrijfsruimte een realistische optie is, wordt in de volgende paragraaf verder toegelicht aan de hand van vier stappen. 2.2 Wanneer verkleuren met behoud van maximaal grijs? Vier stappen voor behoud maximaal grijs in de Amsterdamse regio Om te streven naar verkleuren met maximaal behoud van bedrijfsruimte is het belangrijk om helder te hebben wanneer verkleuren van bedrijfsruimte naar een andere type functie interessant is. Zo kan worden ingespeeld op verkleuren en gebieden en objecten worden herkend. We onderscheiden een viertal stappen die inspelen op het behoud van grijs of juist duidelijk maken dat verkleuren een haalbare en aantrekkelijke optie kan zijn: 1. Kies alleen bij het juiste momentum voor verkleuren. 2. Zorg bij verkleuren voor de juiste pand op juiste plek! 3. Kijk goed naar de (sociaal-)economische toekomstwaarde van de locatie. 4. Zoek eerst naar nieuwe verdienmodellen voor bedrijventerreinen. Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 4

7 1. Zorg voor goede timing Als eerste is het van financieel belang om alleen op het juiste moment te kiezen voor het daadwerkelijk verkleuren van een bedrijventerrein of bedrijfsruimte. Wanneer verwervingskosten hoog zijn, is ingrijpen op locaties immers vaak lastig. In praktijk betekent dit overigens dat op een groot aantal bestaande bedrijfslocaties in de Stadsregio Amsterdam het behoud van grijs vaak het meest aantrekkelijk is. Financieel gezien is het meest strategische moment om te kiezen voor verkleuren van een bedrijventerrein aan het einde van de levenscyclus van een pand of kavel (zie ook figuur 1). Te vaak zien we een wens voor herontwikkeling of transformatie wanneer het vastgoed misschien minder mooi, maar voor bedrijven nog steeds heel functioneel is (en vaak nog een relatief hoge commerciële waarde heeft). Gevolg: hoge kosten en een herontwikkeling of transformatie die niet tot uitvoering komt. Voor het behoud van grijs betekent dit dat fase 1 goed geschikt is voor investeren in bedrijfsruimte (bij de start van ontwikkeling), terwijl fase 2 vooral in het teken staat van kwaliteitsbehoud van bestaand kavel en pand. Natuurlijk kan, uit strategisch perspectief, ook gekozen worden voor het verder laten afglijden van een locatie, vanuit het oogpunt om op langere termijn te kiezen voor herontwikkeling/transformatie (en mogelijk ook gedeeltelijk verkleuren). Dit wordt ook wel verelendung genoemd. Figuur 1: levenscyclus van bedrijventerreinen en momenten van ingrijpen Bron: Stec Groep, 2013 Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 5

8 Box 1: toelichting economische levenscyclus bedrijventerrein Wanneer een bedrijventerrein op de markt komt/wordt gezet, dan heeft het terrein een kwaliteitsniveau (zowel ruimtelijk, technisch als economisch) dat past bij het type bedrijven c.q. het kwaliteitssegment waarop dit terrein zich richt. Met andere woorden het ene terrein heeft een heel hoogwaardig kwaliteitsniveau en mikt op het topsegment van de bedrijfsruimtemarkt, het andere terrein is vooral een functioneel verzorgd milieu voor het gros van de bedrijfsruimtevraag (een groot deel van de locaties in de Stadsregio Amsterdam). In de huidige praktijk loopt de kwaliteit van de bedrijventerreinen in de jaren daarna langzaam terug. Daarbij kunnen we grofweg drie fases onderscheiden: In fase I is de kwaliteit van een bedrijventerrein nog niet te ver afgegleden en op de meeste onderdelen nog passend bij het kwaliteitssegment waarop het terrein zich richt. Een ingreep in deze fase, bijvoorbeeld door een facelift van de openbare ruimte, is relatief minder kostbaar. Opstallen hoeven immers niet/nauwelijks verworven te worden, omdat deze veelal nog in een goede staat verkeren. Het beste moment om in te grijpen in fase I is door middel van een facelift of gedeeltelijke revitalisering, omdat dan met relatief lage kosten een verdere teruggang van het terrein tegengegaan wordt. In fase II is de kwaliteit van het terrein verder gedaald, waardoor de ingreep forser moet zijn om, in vergelijking met fase I, het terrein weer op het aanvankelijke kwaliteitsniveau te krijgen. Vanuit kostenoptiek is deze fase echter relatief onaantrekkelijk. Een revitalisering moet forser worden ingezet, onder andere door verwerving van panden en terreinen. Omdat de opstallen in deze fase nog een hoge economische waarde hebben, zullen de kosten dus vele malen hoger zijn dan in fase I. Veelal moet in deze fase duur ingekocht worden, waardoor je je kunt afvragen of er wel echt een herstructureringsprobleem is. Veel eigenaren en gebruikers van het terrein zijn in deze fase nog tevreden over het terrein en gaan dan ook achterover leunen. Door het ingrijpen in deze fase wordt de overheid veelal probleemeigenaar en worden de vastgoedeigenaren op een terrein in een sterke onderhandelingspositie gedreven (met verkoopvraagprijzen die als gevolg hiervan omhoog schieten). Ingrijpen in deze fase is meestal af te raden of moet zich beperken tot heel strategische ingrepen in de faciliterende sfeer. Denk aan kleine verbeteringen in de openbare ruimte of het actualiseren van regelgeving (bestemmingsplan). Wel biedt de verwerving in incidentele gevallen, door de verplaatsing van één of enkele bedrijfsruimtegebruikers op een strategische locatie, een flinke impuls voor de uitstraling van het terrein. Daarbij zijn uiteraard die kavels op het terrein interessant waar de eigenaar zelf al tot verkoop wil overgaan. In fase III is de benodigde ingreep nog forser dan in de tweede fase, maar de opstallen vertegenwoordigen een veel lagere economische waarde. Ze zijn in veel gevallen (economisch) afgeschreven. Ingrijpen in deze fase is dus veel efficiënter dan in de tweede fase. Ingrijpen in de eerste fase dus het voorkomen van verdere veroudering blijft echter de beste optie. Naast ingrijpen kan parkmanagement er ook voor zorgen dat terreinen op niveau blijven. Hiervoor geldt dat het financieel aantrekkelijk is om tijdig te starten. (Bron: Stec Groep, 2013) Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 6

9 2. Juiste pand op de juiste plek? Naast het kiezen van het juiste momentum voor herontwikkelen of transformeren speelt ook de kwaliteit van locatie en pand een belangrijke rol bij de beslissing om bedrijfsruimte te verkleuren. In figuur 2 is hiervoor een vierdeling gemaakt. Hieruit blijkt dat verkleuren van bedrijfsruimte lang niet altijd voor de hand ligt: Bij een goed, kwalitatief pand op een slechte plek blijft het lastig om te kiezen voor transformatie, daar de commerciele waarde van het pand veelal te hoog is. Behoud van bedrijfsruimte (grijs) is dan vaak de meest interessant optie voor korte en middellange termijn. Op langere termijn kan, wanneer de waarde van het pand afneemt, verkleuren een mogelijkheid zijn. Voor een goed, kwalitatief pand op een aantrekkelijke locatie geldt hetzelfde. Hierbij geldt ook dat op langere termijn, wanneer het pand door veroudering in waarde afneemt, vernieuwbouw of revitalisering van de bedrijfsruimte interessant kan zijn. Locaties is immers goed voor bedrijfsruimte. Een kwalitatief slecht pand, met lage commerciele waarde, op een aantrekkelijke locatie voor bedrijfsruimte biedt minder perspectief voor transformeren naar andere type functies. Immers, juist herontwikkeling naar bedrijfsruimte (vernieuwbouw) ligt dan meer voor de hand. Echter, in praktijk blijkt dat functies ook kunnen worden gemengd en een locatie die voor bedrijfsruimte aantrekkelijk is, vaak ook voor andere type functies (met soms ook hogere commerciele waarde) aantrekkelijk kan zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan perifere detailhandel of kantoorachtigen. Een kwalitatief slecht pand op een voor bedrijfsruimte slechte locatie is het meest interessant om te verkleuren. Commerciele waarde van het pand is dan laag, terwijl de locatie meer geschikt is voor ander type functies. Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 7

10 Figuur 2: juiste pand op juiste plek, wanneer verkleuren? Bron: Stec Groep, Kijk ook naar de (sociaal-)economische toekomstwaarde van de locatie Wanneer over bedrijventerreinen wordt gesproken, gaat het nog wel eens over lelijke dozen met weinig uitstraling! Juist belangrijk is om verder te kijken dan alleen de uitstraling en type objecten. Hoe staat het met de economische vitaliteit van een locatie? Wat is de sociaal-economische waarde van een terrein? Om hoeveel banen en vestigingen gaat het? Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een zogenaamde Economische Effect Rapportage (EER). Met een dergelijke analyse kan een bedrijventerrein in een heel ander licht worden geplaatst. Dit geeft heldere input om te komen tot een gewenst toekomstbeeld van een terrein. Is het terrein waardeloos? Dan is verkleuren een optie! Maar heeft het terrein nog veel economische potentie? Dan lijkt transformatie geen optie, daar dit de economische ontwikkeling aantast. Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 8

11 Figuur 3: Economische effect rapportage bedrijventerreinen Bron: Stec Groep, Zoek ook naar nieuwe verdienmodellen voor bedrijventerreinen De traditionele financiële instrumenten gaan uit van groei, nieuwbouw en uitbreiding. De nieuwe cashflow komt uit nieuwe kasstromen op bedrijventerreinen. Dit is tweeledig: enerzijds gaat het om besparen ten opzichte van de huidige situatie (zoals energiebesparing, maar ook dubbele of tijdelijke bestemmingen, TAB of T(r)ex), anderzijds gaat het om cashflow halen uit het afbakenen van rechten en plichten rond de gebiedsexploitatie (bijvoorbeeld de rechten voor beheer of het leveren en collecteren van energie, ESCo s en MUSCo s). Een tiental kansrijke arrangementen voor de Amsterdamse regio staan in de figuur hieronder. Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 9

12 Figuur 4: mogelijke financieringsarrangementen voor bedrijventerreinen in de Amsterdamse regio Bron: Stec Groep, 2013 Het benutten van nieuwe financieringsarrangementen voor bedrijfsruimte en/of bedrijventerreinen betekent dat het behoud van bedrijventerreinen en investeren in (bestaande) bedrijventerreinen voor partijen meer interessant kan zijn. Immers, er is meer te verdienen dan alleen op basis van kasstromen uit huur, koop of grondtransacties. Dit is nieuw, maar past uitstekend binnen de Amsterdamse traditie, waarbij erfpacht en het bepalen van rechten al gewoongoed is. Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 10

13 In de volgende paragraaf presenteren we de ladder voor verkleuren met behoud van maximaal grijs. De vier stappen die hierboven zijn gepresenteerd, vormen een belangrijke basis voor het betreden van deze ladder. Het idee is: bij een goed bedrijfspand op een goede locatie, met voldoende (sociaal-)economische waarde, hoeft eigenlijk geen stap op de trede worden gezet! In de volgende paragraaf meer hierover. 2.3 Hoe werkt de ladder voor verkleuren met behoud van maximaal grijs Ladder voor behoud van maximaal grijs In onderstaande figuur wordt de ladder voor verkleuren met behoud van maximaal grijs weergegeven. De ladder geeft, trede voor trede, de stappen tot verkleuren van bedrijfsruimte naar een andere functie weer. Echter, het merendeel van de tredes staat voor maximaal behoud van bedrijfsruimte. Pas wanneer de laatste trede van de ladder wordt opgestapt, komt volledige transformatie (verkleuren) in beeld. De ladder geeft een mooi overzicht van de vraag: Welke opties zijn er voor bedrijfsruimte bij herontwikkeling / gebiedsontwikkeling van een binnenstedelijk bedrijventerrein? Wanneer iemand afdaalt van een ladder wordt elke trede rustig genomen. Immers, je wilt niet van de ladder naar beneden vallen! In praktijk blijkt het, wanneer het om behoud van bedrijfsruimte gaat, toch anders te gaan. Meer dan eens wordt er een trede overgeslagen en blijkt, bijvoorbeeld vanuit financieel oogpunt, de onderste tredes van de ladder het meest interessant voor een locatie. Dit past goed bij het beeld uit de vier stappen in de vorige paragraaf. Het streven van onderstaande ladder, maar ook van het vier-stappenplan uit de vorige paragraaf, is om tot het besef te komen dat behoud van bedrijfsruimte juist ook interessant kan zijn. Dit kan overigens ook in combinatie met gedeeltelijk verkleuren van een locatie. De ladder is dus geen blauwdruk, maar een biedt handvaten voor verkleuren met maximaal grijs! Per trede (of stap) van de ladder willen we met behulp van een vast format (in een overzichtelijke tabel) een toelichting geven. Daarbij staat centraal: Wat houdt deze stap eigenlijk in? Wat betekent dit voor behoud van maximaal grijs? Wanneer is deze stap interessant voor eigenaar/gebruiker, gemeente en/of ontwikkelaar? Welke mogelijkheden brengt dit met zich mee? Welke opties zijn er? Wat zijn de voor- en nadelen van deze stap en keuze? Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 11

14 Figuur 5: ladder voor behoud van bedrijfsruimte Bron: Stec Groep, 2013 Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 12

15 Trede 1: Behoud van bestaande bedrijfsruimte Wat houdt het in? Bestaande bedrijfsruimte en bedrijventerrein behouden zoals het is. Geen concrete herstructureringsplannen, los van regulier onderhoud en handhaving. Wanneer interessant? Fase I of begin fase II van veroudering Bedrijventerrein met hoge sociaal-economische waarde Commerciele waarde van bedrijfspanden nog relatief hoog Weinig privaat initiatief voor herstructurering/herontwikkeling Weinig leegstand, veel behoefte aan bedrijfsruimte Welke opties zijn er? Niks doen, in huidige staat laten Wel leegstand? Tijdelijke functie toestaan Panden verhuren / kavels verkopen Kosten/opbrengsten Geen extra kosten, want behoud van functie en geen ontwikkelingen Toegevoegde waarde van bedrijfsvestigingen/activiteiten (Indirecte) werkgelegenheid Voordelen Behoud van bedrijfsactiviteiten en werkgelegenheid Vestigingslocatie voor veel doorstarters en nieuwe bedrijven Ruimte voor stadsgerelateerde bedrijvigheid Relatief weinig leegstand op bedrijfsruimtemarkt (naar schatting om en nabij de frictieleegstand) Nadelen Binnenstedelijke bedrijventerreinen liggen onder druk door oprukkende woningbouw en andere functies. Druk op milieuhindercategorie en minder uitstraling van bedrijventerreinen Voldoende bedrijventerreinen (kavels) in de directe omgeving Negatieve beeldvorming Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 13

16 Trede 2: Bedrijfsruimte opwaarderen Wat houdt het in? Bestaande bedrijfsruimte en bedrijventerrein een opwaardering geven, zodat het weer goed aan de eisen en wensen van de gebruiker voldoet Wanneer interessant? Begin fase II van veroudering Bedrijventerrein met gemiddelde of hoge sociaal-economische waarde Commerciele waarde van bedrijfspanden nog relatief hoog Nog weinig privaat initiatief voor herstructurering/herontwikkeling Beperkte leegstand, behoefte aan bedrijfsruimte Welke opties zijn er? Facelift of (beperkte) revitalisering Investeren in openbare ruimte (denk aan wegen, lantaarnpalen, groen), maar ook ondernemers stimuleren voor investeringen in eigen pand en kavel. Strikt blijven handhaven! Met gebruikers terreinscan doen (en quickwins behalen) Bij leegstand tijdelijke functies toestaan Kosten/opbrengsten Kosten varieren van circa per hectare voor een beperkte facelift tot per hectare voor een forse revitalisering Behoud van (indirecte) werkgelegenheid Voordelen Verbeterering van bestaande locatie; locatie blijft aantrekkelijk voor gebruikers. Behoud van bedrijfsactiviteiten en werkgelegenheid (positief saldo in maatschappelijke kosten / baten analyse) Vestigingslocatie voor veel doorstarters en nieuwe bedrijven Ruimte voor stadsgerelateerde bedrijvigheid Nadelen Binnenstedelijke bedrijventerreinen liggen onder druk door oprukkende woningbouw en andere functies Vooral kosten, nog beperkte opbrengsten (gaat met name om investeringen in publieke ruimte bij facelift/revitalisering) Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 14

17 Trede 3: Bedrijfsruimte intensiveren Wat houdt het in? Bestaande bedrijfsruimte en bedrijventerrein intensiveren (en daarmee bruto/netto verhouding verhogen) benutten van restruimte toevoegen van extra meters vloer door intensiever bouwen Wanneer interessant? Met name in fase II Bedrijventerrein met gemiddelde of hoge sociaal-economische waarde Commerciele waarde van bedrijfspanden nog relatief hoog (waardoor vergroten van bedrijfsvloeroppervlak nog een interessante investering is) Initiatief komt vanuit eigenaar/gebruiker Beperkte leegstand, behoefte aan (meer) bedrijfsruimte (en uitbreidingsruimte) Welke opties zijn er? Verhoging van de bebouwingsintensiteit van het bedrijventerrein, door bijvoorbeeld het verhogen van de netto-brutoverhouding van het terrein door aanpassing van de verkavelingsstructuur, gebruik van restkavels en het verminderen van de hoeveelheid infrastructuur en openbare ruimte op het terrein Daarnaast kan de bebouwingsintensiteit worden verhoogd door intensiever ruimtegebruik op de kavel: bouwen in meerdere lagen Kosten/opbrengsten Kosten voor verbouwen / vergroten van bedrijfspand Opbrengsten verhuur/verkoop van extra meters Voordelen Behoud van bedrijfsactiviteiten en werkgelegenheid Vestigingslocatie voor veel doorstarters en nieuwe bedrijven Ruimte voor stadsgerelateerde bedrijvigheid Optimaal benutten van ruimte op bedrijventerrein (duurzaam en past bij goed bij filosofie van ladder van duurzame verstedelijking) Nadelen Soms is intensiveren van bedrijfsruimte te kostbaar (nieuwbouw voordeliger, bijvoorbeeld waar het gaat om verhogen van pand) Niet elke locatie of pand kan intensiever worden bebouwd Soms lost dit niet het probleem van een gebruiker op Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 15

18 Trede 4: Bedrijfsruimte herontwikkelen Wat houdt het in? Bestaande panden herontwikkelen en/of leegstaande kavels ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor kleinschalige (geschakelde) bedrijfsruimte Wanneer interessant? Met name in fase III Bedrijventerrein met gemiddelde sociaal-economische waarde (waardoor behoefte is en blijft aan goede bedrijfsobjecten) Aantrekkelijke locatie voor bedrijfsruimte is noodzakelijk Commerciele waarde van bedrijfspanden laag tot gemiddeld (waardoor waardevermeerdering door herontwikkeling haalbaar is) Leegstand gemiddeld tot bovengemiddeld. Welke opties zijn er? Sloop/nieuwbouw omzetten van bedrijfsruimte met een laag aandeel kantoorvloer naar bedrijfsruimte met een hoger aandeel kantoorvloer (hoogwaardige bedrijfsruimte) herontwikkelen van (middel)groot kantoorpand naar kleinschalige (geschakelde) units. opdelen van bestaande bedrijfspanden Grote kavels herverkavelen tot kleinere kavels of juist meerdere kleinere kavels omzetten tot een groter kavel Kosten/opbrengsten Kosten voor verbouwen / vergroten van bedrijfspand Verkoop van nieuwe bedrijfspand(en) Voordelen Dit past goed binnen de systematiek van de ladder van duurzame verstedelijking, waarbij eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden voor (her)ontwikkeling op bestaande bedrijventerrein (zogenaamde brownfields ). Vestigingslocatie voor veel doorstarters en nieuwe bedrijfjes Ruimte voor stadsgerelateerde bedrijvigheid en behoud van bedrijfsruimte (grijs!) Nadelen Herontwikkelen naar andere type functies dan bedrijfsruimte (meer kantoorachtig of detailhandel) ligt al snel voor de hand, mede gezien de gemiddeld hogere commerciele waarde van dit type activiteiten. Dit gaat ten koste van bedrijfsruimte Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 16

19 Trede 5: Bedrijfsruimte gedeeltelijk transformeren (nieuwe concepten!) Wat houdt het in? Transformatie van een deel van de locatie naar andere functies met een hogere commerciële waarde, zoals wonen, leisure, zorg of kantoorruimte (mits behoefte is aan dit type functies). Bij voorkeur werk functies waarbij een deel bedrijfsruimte kan worden behouden, vanuit het streven naar maximaal grijs. Het betreft veelal nieuwe, moderne concepten gericht op functiemenging Wanneer interessant? Met name in fase III Bedrijventerrein met lage of gemiddelde sociaal-economische waarde Commerciele waarde van bedrijfspanden beperkt tot gemiddeld (waardoor waardestijging mogelijk is bij transformatie) Leegstand gemiddeld tot bovengemiddeld Welke opties zijn er? Bestaande bedrijfsruimte gedeeltelijk transformeren ( modern grijs ), naar bijvoorbeeld: Woon-werk eenheden Kantoorachtigen (bedrijfsruimte met tot 50% kantoor) Hoogwaardige bedrijfsruimte Bedrijfsruimte en showroom Bedrijfsruimte en atelier Maar ook: combinatie van functies op een bedrijventerrein Kosten/opbrengsten Kosten voor verbouw / ontwikkelen Verkoop/verhuur van nieuwe objecten Per saldo waardevermeerdering bij herontwikkeling/transformatie mogelijk Voordelen Gemengde locaties die inspelen op wens van moderne gebruiker. Naast bedrijfsruimte divers aanbod van andere functies Mix-use locaties, ook voor diverse gebruikers interessant Nieuwe soorten vastgoed, modern grijs, dat aansluit bij wensen en eisen van bijvoorbeeld de (commerciele) creatieve industrie Nadelen Volledige transformatie naar andere type functies dan bedrijfsruimte (meer kantoorachtig, showroom of detailhandel) ligt al snel voor de hand, mede gezien de gemiddeld hogere commerciele waarde van dit type activiteiten. Dit gaat ten koste van bedrijfsruimte Soms lastig om grijs ook daadwerkelijk te behouden Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 17

20 Trede 6: Bedrijfsruimte volledig transformeren ( verkleuren ) Wat houdt het in? Transformatie van de hele locatie naar andere functies met een hogere commerciële waarde en de opbrengst (deels) benutten voor verevening van andere te herstructureren bedrijventerreinen Wanneer interessant? Met name in fase III Bedrijventerrein met lage sociaal-economische waarde Commerciele waarde van bedrijfspanden beperkt (waardoor waardestijging mogelijk is bij transformatie) Leegstand gemiddeld tot bovengemiddeld Welke opties zijn er? Bedrijfsruimte transformeren naar bijvoorbeeld: Woningbouw Kantoorpanden Showrooms (perifere) Detailhandel Horeca Bij voorkeur interessante combinatie van functies op voormalig bedrijventerrein Kosten/opbrengsten Kosten voor verbouw / ontwikkelen Verkoop/verhuur van nieuwe objecten Per saldo waardevermeerdering bij herontwikkeling/transformatie mogelijk Voordelen Gemengde locaties die inspelen op wens van moderne gebruiker. Naast bedrijfsruimte divers aanbod van andere functies Waardevermeerding mogelijk (verdiencapaciteit) Locatie krijgt een tweede leven, met nieuwe invulling Nadelen Geen behoud van grijs, risico op verlies van werkfunctie Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 18

PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen

PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. THEORIE: LADDER VOOR VERKLEUREN MET BEHOUD VAN MAXIMAAL GRIJS 2 2.1

Nadere informatie

vastgoedconcepten verkleuren met maximaal grijs in de Amsterdamse regio PHB, Stadsregio Amsterdam en Stec Groep 30 januari 2013

vastgoedconcepten verkleuren met maximaal grijs in de Amsterdamse regio PHB, Stadsregio Amsterdam en Stec Groep 30 januari 2013 vastgoedconcepten verkleuren met maximaal grijs in de Amsterdamse regio PHB, Stadsregio Amsterdam en Stec Groep 30 januari 2013 programma Welkom en introductie door PHB Presentatie verkleuren met behoud

Nadere informatie

ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept)

ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept) ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept) Stec Groep B.V. Peije Bruil en Guido van der Molen Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. CONCLUSIES EN ADVIEZEN

Nadere informatie

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Bovengemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief

Nadere informatie

1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN

1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN BIJLAGE A 1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN Bedrijventerreinen zijn onder te verdelen op basis van verschijningsvorm De vraag naar bedrijfsruimte is gedifferentieerd is en kan

Nadere informatie

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Gemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief meetbare

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Even voorstellen.. Stec groep: adviesbureau Gebieden Gebouwen Grond Geld bedrijventerreinen!! Wat zien we landelijk

Nadere informatie

juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011

juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011 juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011 multifunctionele locaties vraag naar betere locaties welke locatietypen

Nadere informatie

Charloisse Poort. stec groep ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD

Charloisse Poort. stec groep ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD Gemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Charloisse Poort is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Dintelmond: voorbereid op de toekomst

Dintelmond: voorbereid op de toekomst Dintelmond: voorbereid op de toekomst Gemeente Moerdijk Stec Groep, 27 november 2013 Evert-Jan de Kort & Erik Jan van Dijk programma 7.15 uur: ontvangst met koffie en broodjes 7.30 uur: opening/welkomstwoord

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kerkerak, Gemeente Sliedrecht A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kethelvaart Gemeente Schiedam 1. FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN KETHELVAART,

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder, gemeente Maassluis A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht

Nadere informatie

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Nieuw Mathenesse, Gemeente Schiedam A. Inleiding Deze factsheet

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient, gemeente Capelle a/d IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

1. STADSREGIO ARNHEM/NIJMEGEN

1. STADSREGIO ARNHEM/NIJMEGEN BIJLAGE A 1. STADSREGIO ARNHEM/NIJMEGEN 1.1 Westervoortsedijk/ t Broek, Arnhem Algemene kenmerken Oppervlakte (netto ha) Totale oppervlakte: 130,0 ha. Netto uitgeefbaar: 14,8 ha. Levensfase Bedrijventerrein

Nadere informatie

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 19 juni

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 19 juni Werklocaties Leusden Avond van Leusden 19 juni Aanleiding Toenemende leegstand Nieuwe ontwikkelingen blijven uit Druk vanuit provincie 2 Titel presentatie Centrale onderzoeksvraag Hoe positioneert Leusden

Nadere informatie

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ NAUTISCH NDSM Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 N A U T NDSM Amsterdam Uitdagend Tijdspad Nieuw Nautische bedrijven I S C H Inspirerende Schetsen Commerciële

Nadere informatie

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Uit: Bijlagenboek bij STEC rapportage Naar een sterke Eindhovense kantorenmarkt d.d. juni 2011 KANTOORLOCATIES

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Hoofdrapport 4 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context pagina 3 3. Geografische afbakening pagina 4 4. Ontwikkeling

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

menukaart voor verzakelijking bedrijventerreinen Oost-Groningen denken als een belegger in Oost-Groningen -CONCEPT EINDVERSIE-

menukaart voor verzakelijking bedrijventerreinen Oost-Groningen denken als een belegger in Oost-Groningen -CONCEPT EINDVERSIE- 2012 menukaart voor verzakelijking bedrijventerreinen Oost-Groningen denken als een belegger in Oost-Groningen -CONCEPT EINDVERSIE- gemeente Bellingwedde gemeente Menterwolde gemeente Oldambt gemeente

Nadere informatie

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 VERENIGING VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 INLEIDING... 6 1.1 ONDERZOEKSVRAAG

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Werkende bedrijventerreinen

Werkende bedrijventerreinen Werkende bedrijventerreinen Dr. Cees-Jan Pen, programmamanager Platform31/Lector Vastgoed Fontys 1 Mijn agenda Bedrijventerreinen hoger op de politieke agenda: banen, mkb, leefbaarheid, economisch belang

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Parkmanagement in groei traject

Parkmanagement in groei traject Parkmanagement in groei traject Leergang PM 2014 Utrecht, 25 maart 2014 www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Auteur achter, voornaam Levenscyslus bedrijventerrein Programma

Nadere informatie

Ladder van Duurzame verstedelijking

Ladder van Duurzame verstedelijking Omgevingsvisie Ladder van Duurzame verstedelijking Doel De stappen die worden gevraagd, bewerkstelligen dat de wens om een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken, nadrukkelijk wordt gemotiveerd

Nadere informatie

Kleuring van Bedrijventerreinen

Kleuring van Bedrijventerreinen Kleuring van Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen Hoofddorp-Noord Algemeen Segmentering Hoofdsecties Markt Ruimtelijke Structuur Ligging/ Positie en Expressie Interactie Ligging kern Hoofddorp Bestemmingsplan

Nadere informatie

leegstandsmonitor Stadsregio Arnhem Nijmegen Stec Groep Peter van Geffen en Guido van der Molen november 2013

leegstandsmonitor Stadsregio Arnhem Nijmegen Stec Groep Peter van Geffen en Guido van der Molen november 2013 leegstandsmonitor Stadsregio Arnhem Nijmegen Stec Groep Peter van Geffen en Guido van der Molen november 2013 leegstand kantorenmarkt Stadsregio Arnhem- Nijmegen Arnhem en Nijmegen domineren regionale

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3630196 Aan : gemeenteraad Datum : 25 november 2010 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

Nadere informatie

Ruim meer ruimte voor ondernemers op ZKD

Ruim meer ruimte voor ondernemers op ZKD Ruim meer ruimte voor ondernemers op ZKD Den Haag groeit Bevolking is gegroeid met 80.000 inwoners tot 520.000 Bevolking groeit verder met 50.000 tot 80.000 naar 570.000 tot 600.000 Beroepsbevolking groeit

Nadere informatie

BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT

BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT 1. Centrale ligging in regio Rotterdam dankzij A16 2. Overzichtelijke, ruime en parkachtige opzet 3. Goed bereikbaar per auto en metro 4. Veel kleinere bedrijven aanwezig

Nadere informatie

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Vijfsluizen Gemeente Schiedam FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN VIJFSLUIZEN,

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

leegstand en herbestemming

leegstand en herbestemming leegstand en herbestemming Gerben van Dijk, 17 maart 2011, KNX : gebruik #leegst in uw tweets programma introductie motto SBR, prettig kennis te maken focus duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving

Nadere informatie

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda Jaap Kortman (IVAM) in samenwerking met Parkmanager van de Exploitatievereniging Goudse Poort en de Belangenvereniging Goudse Poort,

Nadere informatie

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking Samenvatting Samenvatting Handreiking bij de ladder voor duurzame verstedelijking Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd,

Nadere informatie

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Regionaal Programma Werklocaties Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Doel en opzet presentatie Doel presentatie: Raadsleden informeren over ontwikkeling Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum 1 Kethelvaart Het bedrijventerrein Kethelvaart is gelegen in Schiedam Noord in de wijk Kethel, omgeven door de nieuwbouwwijken Tuindorp, Woudhoek en Spaland. Het bedrijventerrein ligt naast de dorpskern

Nadere informatie

Monitor bedrijventerreinen provincie Noord-Holland

Monitor bedrijventerreinen provincie Noord-Holland Monitor bedrijventerreinen provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland Eindrapport Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland ECORYS Nederland BV Rotterdam, 23 januari 2009 r/ II18688 ECORYS Nederland

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Palmpolstraat 62 * Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: Zeer aantrekkelijk geprijsde, hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte op Veluwsekant in Almere Gelegen op het goed

Nadere informatie

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Uitgevoerd in opdracht van: Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Nijmegen, 30 april 2014 Inhoud A B Aanbod in beeld Bedrijventerrein factsheets 1 A Aanbod in beeld

Nadere informatie

Potentiële vestigingsplaats Bedrijventerrein 67 35% Stedelijk gebied 56 29% Buitengebied 72 37% 195 100% 26. Typering onderneming 2 Zelfstandig ondernemer 66 99% Onderdeel van een concern 1 1% Filiaalhouder

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

KANTOORTYPOLOGIE AMERSFOORT

KANTOORTYPOLOGIE AMERSFOORT BIJLAGE A KANTOORTYPOLOGIE AMERSFOORT In deze bijlage vindt u de kwalitatieve vraag naar kantoren in de gemeente Amersfoort toegelicht. Basis voor deze kwalitatieve vraagraming is de segmentering in vier

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Introductie Plaats van de Ladder binnen het wettelijk kader Agenda Ladder duurzame verstedelijking Jurisprudentie

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Leegstand bedrijfsruimten 3 3 Typering leegstand 6 Bijlage 1 Contactpersonen 9 Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

stads- en landschapsontwerp Werken Westerkade 9 3511 HA Utrecht 030 280 3500 info@burotopia.nl www.burotopia.nl

stads- en landschapsontwerp Werken Westerkade 9 3511 HA Utrecht 030 280 3500 info@burotopia.nl www.burotopia.nl Tatelaar Zevenaar Project: Herstructurering bedrijventerrein Tatelaar, Zevenaar (32 ha) tot een consumentgericht bedrijventerrein. Opdracht: Ontwikkelen van masterplan voor herprofilering en revitalisering

Nadere informatie

Notitie / Memo. 1. Inleiding. 3. Toetsingskaders. 2. Programma. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Notitie / Memo. 1. Inleiding. 3. Toetsingskaders. 2. Programma. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Notitie / Memo Aan: PartnersRO Van: Jan van den Bedem Datum: 16 september 2016 Kopie: Lars Smelter Ons kenmerk: T&PBE2422N001F05 Classificatie: Vertrouwelijk HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

MEOB. Inleiding. Factsheet. MEOB in beeld

MEOB. Inleiding. Factsheet. MEOB in beeld Inleiding in beeld (gemeente Oegstgeest) is een van de terreinen die in kader van de regionale bedrijventerreinenstrategie Holland-Rijnland op de rol staan voor een pilot herstructurering. In deze sheet

Nadere informatie

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam Inhoudsopgave Warehouse - logistiek centrum 5 Bereikbaarheid 7 Dichtbij uw klanten

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

BIJLAGE. Economische Effectrapportages Bedrijventerreinen Holland Rijnland. Stec Groep

BIJLAGE. Economische Effectrapportages Bedrijventerreinen Holland Rijnland. Stec Groep BIJLAGE Economische Effectrapportages Bedrijventerreinen Holland Rijnland Stec Groep In deze bijlage vindt u de EER-factsheets van de 21 onderzochte bedrijventerreinen in Holland Rijnland. We sluiten de

Nadere informatie

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Veluwezoom 15 Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: MARKANTE, MODERNE KANTOORRUIMTE OP ZICHTLOCATIE A6 Te huur aangeboden enkele verdiepingen in een zeer compleet en

Nadere informatie

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee.

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. Programma 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. 10.00-10.15 uur Welkom en introductie op de dag door Gerdo van Grootheest, Frank Strolenberg en Frans Pollux 10.15-10.45 uur Introductie Maastrichtse

Nadere informatie

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking MEMO Betreft : Motivering ladder voor duurzame verstedelijking t.b.v. realisatie kinderdagverblijf Klant : J.P.M. Langelaan, Buitenbrinkweg 81, Ermelo Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Oktober 2016 Besluit

Nadere informatie

Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland. Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017

Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland. Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017 Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017 Uitgifte blijft achter, aanbod blijft stijgen 1200 1000 800 600 400 200 0 2012 2013

Nadere informatie

Woning in plaats van winkel: een financiele beschouwing

Woning in plaats van winkel: een financiele beschouwing Woning in plaats van winkel: een financiele beschouwing 04 February 2013 De transformatie van winkelstraten financieel beschouwd De snelle groei van online winkelen, de filialisering van winkelcentra,

Nadere informatie

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen?

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen? Conclusie Tot 2020 wordt een behoefte naar bedrijventerrein in de gemeente Zijpe geraamd van circa 5 hectare. Dit is ook de oppervlakte die in de planningsopgave in de provinciale structuurvisie is opgenomen.

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief in opdracht van en Nota van Goudse Poort Samenvatting Definitief Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten Geeresteinselaan 57 Postbus 57 3930 EB Woudenberg Telefoon (033) 286 82 11 Fax (033) 286 82 00

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

De toekomst van bedrijventerreinen?

De toekomst van bedrijventerreinen? De toekomst van bedrijventerreinen? Prof. dr. Erwin van der Krabben Radboud Universiteit Nijmegen University of Ulster, Belfast (NI) SKBN / Platform31 Seminar Tilburg 16 juni 2016 Inhoud 1. Is veroudering

Nadere informatie

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V Herontwikkeling DEN BIEST Van kantoren naar wonen Gemzelaar Vastgoed C.V 01. Nieuwe oplossingen voor leegstand Deze brochure illustreert de plannen rondom de herontwikkeling van complex Den Biest in Eindhoven.

Nadere informatie

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder:

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Onderwerp: Financiële dekking: Financiële dekking revitalisering

Nadere informatie

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Van Gijnstraat 7, 7a en 9 Rijswijk

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Van Gijnstraat 7, 7a en 9 Rijswijk Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Van Gijnstraat 7, 7a en 9 Rijswijk Openbare executoriale verkoop De verkoop betreft een openbare executoriale verkoop

Nadere informatie

Xenonstraat 162. Xenonstraat 162, Almere. Huurprijs: 850,- per maand

Xenonstraat 162. Xenonstraat 162, Almere. Huurprijs: 850,- per maand Xenonstraat 162 Huurprijs: 850,- per maand Kantoor Algemene Informatie TE HUUR Multifunctionele bedrijfsunit Adres: Xenonstraat 162 te Deze fraaie bedrijfsruimte met kantoor is gebouwd in 2006 en maakt

Nadere informatie

Te koop / Te huur. A1 Bedrijvenpark Deventer

Te koop / Te huur. A1 Bedrijvenpark Deventer Te koop / Te huur A1 Bedrijvenpark Deventer A1 Bedrijvenpark, Deventer Uitstekend bereikbaar, direct aan de A1 56 hectare uitgeefbare grond Nieuw hoogwaardig bedrijventerrein www.dtz.nl Locatie Kwaliteit,

Nadere informatie

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: zonder Ladder geen nieuwbouw

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: zonder Ladder geen nieuwbouw Ladder voor Duurzame Verstedelijking: zonder Ladder geen nieuwbouw Presentatie aan raadsleden MRE, 24 juni 2015 Ladder laatste rijksbelang RO, overgenomen door provincie PBL: evaluatie Ladder Monitoring

Nadere informatie

Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop. Windmolenbos Haelen

Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop. Windmolenbos Haelen Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop Industrie terrein Windmolenbos Haelen Inleiding Kleinschalige bedrijvigheid vormt een belangrijke bron van vernieuwing en dynamiek in de economie, het zijn de gangmakers

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

9 M 5 ore than to 275

9 M 5 ore than to 275 5 More than to 275 275 95 to schiphol rijk am en de boeing avenue Inspirerend zaken doen Boeing Avenue 275 In de uitdagende werkomgeving van het parkachtige Schiphol-Rijk ligt het moderne en multifunctionele

Nadere informatie

SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT

SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT UPDATE NOVEMBER 2017 www.colliers.nl 16 BEDRIJFSRUIMTEMARKT VRAAG Gebruikers van bedrijfsruimten stellen hogere eisen aan het vastgoed: gebruikers besteden

Nadere informatie

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012 Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland 21 juni 2012 Luc Dietz dagvoorzitter Michaël Kortbeek Voorzitter KvK Midden-Nederland Het probleem Kantorenmarkt: leegstand, fors aanbod Bedrijventerreinen:

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming

Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming Presentatie Raadsleden 22 januari 2014 Maastricht LAB EXP05- Functiemigratie en leegstand stadsbreed Waarom is leegstand landelijk hot? Leegstand neemt

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 Kantorenvisie Netwerkstad Twente Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 1 Inleiding: Het doel van deze Kantorenvisie Netwerkstad is een beter beeld krijgen van het functioneren van de Kantorenmarkt

Nadere informatie

1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken

1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken 1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken Programma sessie 1 op 1 oktober 2015 15.30-15.40 inloop, koffie 15.40 15.50 welkomstwoord wethouders 15.50 16.10 presentatie achtergronden

Nadere informatie