PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen"

Transcriptie

1 PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen april 2013

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. THEORIE: LADDER VOOR VERKLEUREN MET BEHOUD VAN MAXIMAAL GRIJS Is verkleuren met behoud van maximaal grijs aantrekkelijk? Wanneer verkleuren met behoud van maximaal grijs? Hoe werkt de ladder voor verkleuren met behoud van maximaal grijs Conclusies en leereffecten PRAKTIJK: ZES CASES VERKLEUREN MAXIMAAL GRIJS Cruquiusgebied, Amsterdam Minervahaven, Amsterdam Schinkel, Amsterdam Staalfabriek / Verrijn Stuart, Diemen Weesp-Noord, Weesp Molletjesveer-Noorderveld, Zaandam ADVIES: HULPVRAGEN ZES CASES VERKLEUREN MET MAXIMAAL GRIJS 47

3 1. INLEIDING Introductie Samen met PHB Plabeka, Stadsregio Amsterdam en betrokken gemeenten heeft Stec Groep een subsidieaanvraag (HIRB Privaat, onderzoek) ingediend bij de provincie Noord-Holland voor het ontwikkelen van een werkwijze voor maximaal behoud van bedrijfsruimte bij verkleuring van bedrijventerreinen (private kavels). Ofwel: vastgoedconcepten verkleuren met maximaal grijs (bedrijfsruimte). Uw situatie Binnenstedelijke bedrijventerreinen worden in de regio Groot Amsterdam snel verkleurd naar creatief en hip maar ook wonen en kantoren. Juist tegen de stad aan is grote behoefte aan bedrijfsruimte (klein en middelgroot) die stadsverzorgend zijn (loodgieter, bouwbedrijf, schilder, meubelmaker, et cetera). Tussenvarianten (lichte verkleuring met veel bedrijfsruimte) zijn markttechnisch zeer gewenst maar komen vanuit de markt amper van de grond. Er zijn vooralsnog weinig concepten (vastgoed, management, organisatie) waarbij verkleuren met behoud van bedrijfsruimte zijn getest of gerealiseerd. Ook marktpartijen hebben weinig ervaring met nieuwe bedrijfsruimteconcepten op de meer binnenstedelijke bedrijventerreinen, ook zij kiezen mede daarom vaak voor de makkelijkste weg richting maximaal verkleuren en transformatie. Aan behoud van bedrijfsruimte is door gemeenten op een aantal plekken wel grote behoefte, zo ontstaat immers ruimte voor city georiënteerde bedrijfsruimte. Ofwel: hoe verkleur je bestaande terreinen op de private kavel dusdanig dat ze (1) maximaal ruimte voor bedrijfsruimte houden maar (2) wel grote toekomstwaarde hebben (investeringen, levendigheid, verblijfskwaliteit). Hoe beïnvloed je de private kavel (ontwikkelaar, belegger, financier, eigenaar) zodat je maximaal bedrijfsruimte realiseert? Uit de lijst van prioritaire bedrijventerreinen zijn een zestal locaties geselecteerd die nader zijn geanalyseerd en waar wordt gekeken hoe bedrijfsruimte gericht en slim kan worden behouden ( maximaal grijs ). Het betreft de locaties: Stadhaven Minerva, Cruquiuswerkgebied, Verrijn Stuart, Weesp-Noord, Molletjesveer en Schinkel. Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 1

4 2. THEORIE: LADDER VOOR VERKLEUREN MET BEHOUD VAN MAXIMAAL GRIJS In dit hoofdstuk gaan met, aan de hand van enkele concrete vragen, een toelichting op de waarde van verkleuren met behoud van maximaal grijs. Waarom is dit aantrekkelijk? En welke stappen zetten om te komen tot verkleuren met maximaal grijs? 2.1 Is verkleuren met behoud van maximaal grijs aantrekkelijk? Bedrijfsruimte niet sexy genoeg?! Bedrijventerreinen staan onder druk in de Amsterdamse regio. Er is weliswaar behoefte aan bedrijfsruimte nabij de stad, maar in praktijk verkleuren bedrijfslocaties regelmatig naar creatieve hotspots, woningen of kantoorruimte. Hiervoor zijn meerdere redenen te bedenken: bedrijfsruimte is onvoldoende sexy, hip en creatief; in praktijk merken we dat bedrijventerreinen en bedrijfsruimten binnen de vastgoedwereld een onvoldoende hip en vlot imago hebben. Bedrijfsruimte wordt vaak direct gerelateerd aan industrie en aan weinig ruimtelijke kwaliteit ( lelijke dozen ). vooral denken in opbrengsten: transformatie; bij gebiedsontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen wordt vaak te snel gedacht aan forse transformatieopgaven, terwijl het herontwikkelen van bedrijfsruimte juist ook aantrekkelijk kan zijn (mogelijk in combinatie met ander type functies). weinig ervaring met bedrijfsruimte; nog weinig vastgoedmarktpartijen en beleggers richten zich specifiek op de marktkansen van slimme investeringen en waardecreatie met bedrijfsruimte. nog (te) weinig kennis van succesvolle concepten; vastgoedmarktpartijen en beleggers hebben daarnaast vaak nog beperkte ervaring met succesvolle concepten bij (her)ontwikkeling van bedrijfsruimte. vooral denken vanuit eigen pand / kavel; in praktijk denken eigenaar/gebruikers vooral aan eigen pand en kavel (en het bijbehorende bedrijfsproces). Dit is ook logisch, immers, het pand/kavel is een gebruiksobject om te kunnen ondernemen. Het valt ons op dat nog weinig vanuit een vastgoedbril wordt gekeken naar eigen pand en kavel(denk aan (toekomstige) waarde van het pand, lange termijn ontwikkeling et cetera), maar ook vanuit een succesvol gebiedsconcept. Juist hier is nog winst te behalen, zo schatten we in. Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 2

5 Juist de vraag welke investeringen in bedrijfsruimte interessant kunnen zijn om meerwaarde of terugverdiencapaciteit te genereren is interessant. Dit kan voor eigenaar/gebruikers mogelijk lagere exploitatiekosten opleveren, maar het pand ook beter verhuur- en verkoopbaar (meer courant) maken. Belangrijk daarbij is ook te weten welke investeringen daarbij gezamenlijk kunnen worden opgepakt, als straat, deelgebied of locatie. Dat kunnen ook zaken zijn als gebiedsbeheer, gezamenlijke marketing en acquisitie, et cetera. Kortom: meerwaarde door collectief ondernemersinitiatief! We zien dan ook zeker kansen voor (her)ontwikkelen van bedrijfsruimte / bedrijventerreinen in de Stadsregio Amsterdam, dat heeft naast het feit dat deze locaties nog verdiencapaciteit hebben, meerdere redenen: markt die nog verder te professionaliseren is; nog weinig grote vastgoedmarktpartijen en beleggers zijn actief op de bedrijfsruimtemarkt. Slechts sporadisch doen professionele beleggers en ontwikkelaars investeringen in de bedrijfsruimtemarkt. Een klein deel van de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt is in handen van professionele beleggers. Dit biedt kansen om deze markt verder te professionaliseren met behulp van nieuwe concepten en verdienmodellen; gemiddeld minder behoefte aan vastgoed met hogere commerciële waarde (zoals woningen, kantoren, detailhandel); mede als gevolg van de economische crisis zien we dat er per saldo minder behoefte is aan woningen (zelfs in Amsterdam ligt de woningmarkt flink stil momenteel), kantoren en detailhandel. Dit maakt de mogelijkheden voor transformatie van bedrijfsruimte minder groot. Alleen transformatie van locaties die daadwerkelijk meerwaarde hebben, lijkt nog haalbaar. wel behoefte aan stadsverzorgende bedrijfsruimte; tegelijkertijd is er nog steeds behoefte aan stadsverzorgende bedrijfsruimte. Door de groei van de stad, neemt het animo voor dit type functies en doelgroepen verder toe. Juist aan meer kleinschalige bedrijfsruimte is vaak een gebrek. moderne concepten van bedrijfsruimte met mix van andere functies zijn ook populair; gebruikers op de bedrijfsruimtemarkt stellen langzaam maar zeker steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de bedrijfsomgeving en het vastgoed. Achterliggende trends zijn de groeiende behoefte aan een onderscheidend imago en uitstraling en de verdienstelijking van onze economie. Kenniswerkers willen een veilige werkomgeving en stellen prijs op voorzieningen op een bedrijventerrein (crèches, sportfaciliteiten, groen et cetera). Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 3

6 hoge maatschappelijke waarde bedrijventerreinen; bedrijventerreinen hebben vaak een relatief hoge maatschappelijke (sociaal-economische) waarde. Er werken relatief veel personen op een bedrijventerrein, met vaak een bovengemiddeld aandeel lager opgeleiden en middelbaar en oudere werknemers. De toegevoegde waarde en spin-off van bedrijfsvestigingen is vaak ook belangrijk voor de lokale en regionale economie. nieuwe verdienmodellen bij uitstek geschikt voor bedrijfsruimtegebruikers; naast ingrepen die leiden tot verhoging van commerciële waarde van pand/kavel of gebied gerelateerd aan de grondexploitatie of (her)ontwikkeling van vastgoed zien we dat ingrepen waarbij (ook) het perspectief ligt op het creëren van kasstromen binnen een gebiedsexploitatie of via gebiedsbeheer voor bedrijventerreinen interessant zijn. Dit biedt mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen voor bedrijventerreinen. Kortom, het verkleuren van bedrijventerreinen met maximaal grijs is vaak zeker nog aantrekkelijk. Wanneer behoud van bedrijfsruimte een realistische optie is, wordt in de volgende paragraaf verder toegelicht aan de hand van vier stappen. 2.2 Wanneer verkleuren met behoud van maximaal grijs? Vier stappen voor behoud maximaal grijs in de Amsterdamse regio Om te streven naar verkleuren met maximaal behoud van bedrijfsruimte is het belangrijk om helder te hebben wanneer verkleuren van bedrijfsruimte naar een andere type functie interessant is. Zo kan worden ingespeeld op verkleuren en gebieden en objecten worden herkend. We onderscheiden een viertal stappen die inspelen op het behoud van grijs of juist duidelijk maken dat verkleuren een haalbare en aantrekkelijke optie kan zijn: 1. Kies alleen bij het juiste momentum voor verkleuren. 2. Zorg bij verkleuren voor de juiste pand op juiste plek! 3. Kijk goed naar de (sociaal-)economische toekomstwaarde van de locatie. 4. Zoek eerst naar nieuwe verdienmodellen voor bedrijventerreinen. Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 4

7 1. Zorg voor goede timing Als eerste is het van financieel belang om alleen op het juiste moment te kiezen voor het daadwerkelijk verkleuren van een bedrijventerrein of bedrijfsruimte. Wanneer verwervingskosten hoog zijn, is ingrijpen op locaties immers vaak lastig. In praktijk betekent dit overigens dat op een groot aantal bestaande bedrijfslocaties in de Stadsregio Amsterdam het behoud van grijs vaak het meest aantrekkelijk is. Financieel gezien is het meest strategische moment om te kiezen voor verkleuren van een bedrijventerrein aan het einde van de levenscyclus van een pand of kavel (zie ook figuur 1). Te vaak zien we een wens voor herontwikkeling of transformatie wanneer het vastgoed misschien minder mooi, maar voor bedrijven nog steeds heel functioneel is (en vaak nog een relatief hoge commerciële waarde heeft). Gevolg: hoge kosten en een herontwikkeling of transformatie die niet tot uitvoering komt. Voor het behoud van grijs betekent dit dat fase 1 goed geschikt is voor investeren in bedrijfsruimte (bij de start van ontwikkeling), terwijl fase 2 vooral in het teken staat van kwaliteitsbehoud van bestaand kavel en pand. Natuurlijk kan, uit strategisch perspectief, ook gekozen worden voor het verder laten afglijden van een locatie, vanuit het oogpunt om op langere termijn te kiezen voor herontwikkeling/transformatie (en mogelijk ook gedeeltelijk verkleuren). Dit wordt ook wel verelendung genoemd. Figuur 1: levenscyclus van bedrijventerreinen en momenten van ingrijpen Bron: Stec Groep, 2013 Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 5

8 Box 1: toelichting economische levenscyclus bedrijventerrein Wanneer een bedrijventerrein op de markt komt/wordt gezet, dan heeft het terrein een kwaliteitsniveau (zowel ruimtelijk, technisch als economisch) dat past bij het type bedrijven c.q. het kwaliteitssegment waarop dit terrein zich richt. Met andere woorden het ene terrein heeft een heel hoogwaardig kwaliteitsniveau en mikt op het topsegment van de bedrijfsruimtemarkt, het andere terrein is vooral een functioneel verzorgd milieu voor het gros van de bedrijfsruimtevraag (een groot deel van de locaties in de Stadsregio Amsterdam). In de huidige praktijk loopt de kwaliteit van de bedrijventerreinen in de jaren daarna langzaam terug. Daarbij kunnen we grofweg drie fases onderscheiden: In fase I is de kwaliteit van een bedrijventerrein nog niet te ver afgegleden en op de meeste onderdelen nog passend bij het kwaliteitssegment waarop het terrein zich richt. Een ingreep in deze fase, bijvoorbeeld door een facelift van de openbare ruimte, is relatief minder kostbaar. Opstallen hoeven immers niet/nauwelijks verworven te worden, omdat deze veelal nog in een goede staat verkeren. Het beste moment om in te grijpen in fase I is door middel van een facelift of gedeeltelijke revitalisering, omdat dan met relatief lage kosten een verdere teruggang van het terrein tegengegaan wordt. In fase II is de kwaliteit van het terrein verder gedaald, waardoor de ingreep forser moet zijn om, in vergelijking met fase I, het terrein weer op het aanvankelijke kwaliteitsniveau te krijgen. Vanuit kostenoptiek is deze fase echter relatief onaantrekkelijk. Een revitalisering moet forser worden ingezet, onder andere door verwerving van panden en terreinen. Omdat de opstallen in deze fase nog een hoge economische waarde hebben, zullen de kosten dus vele malen hoger zijn dan in fase I. Veelal moet in deze fase duur ingekocht worden, waardoor je je kunt afvragen of er wel echt een herstructureringsprobleem is. Veel eigenaren en gebruikers van het terrein zijn in deze fase nog tevreden over het terrein en gaan dan ook achterover leunen. Door het ingrijpen in deze fase wordt de overheid veelal probleemeigenaar en worden de vastgoedeigenaren op een terrein in een sterke onderhandelingspositie gedreven (met verkoopvraagprijzen die als gevolg hiervan omhoog schieten). Ingrijpen in deze fase is meestal af te raden of moet zich beperken tot heel strategische ingrepen in de faciliterende sfeer. Denk aan kleine verbeteringen in de openbare ruimte of het actualiseren van regelgeving (bestemmingsplan). Wel biedt de verwerving in incidentele gevallen, door de verplaatsing van één of enkele bedrijfsruimtegebruikers op een strategische locatie, een flinke impuls voor de uitstraling van het terrein. Daarbij zijn uiteraard die kavels op het terrein interessant waar de eigenaar zelf al tot verkoop wil overgaan. In fase III is de benodigde ingreep nog forser dan in de tweede fase, maar de opstallen vertegenwoordigen een veel lagere economische waarde. Ze zijn in veel gevallen (economisch) afgeschreven. Ingrijpen in deze fase is dus veel efficiënter dan in de tweede fase. Ingrijpen in de eerste fase dus het voorkomen van verdere veroudering blijft echter de beste optie. Naast ingrijpen kan parkmanagement er ook voor zorgen dat terreinen op niveau blijven. Hiervoor geldt dat het financieel aantrekkelijk is om tijdig te starten. (Bron: Stec Groep, 2013) Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 6

9 2. Juiste pand op de juiste plek? Naast het kiezen van het juiste momentum voor herontwikkelen of transformeren speelt ook de kwaliteit van locatie en pand een belangrijke rol bij de beslissing om bedrijfsruimte te verkleuren. In figuur 2 is hiervoor een vierdeling gemaakt. Hieruit blijkt dat verkleuren van bedrijfsruimte lang niet altijd voor de hand ligt: Bij een goed, kwalitatief pand op een slechte plek blijft het lastig om te kiezen voor transformatie, daar de commerciele waarde van het pand veelal te hoog is. Behoud van bedrijfsruimte (grijs) is dan vaak de meest interessant optie voor korte en middellange termijn. Op langere termijn kan, wanneer de waarde van het pand afneemt, verkleuren een mogelijkheid zijn. Voor een goed, kwalitatief pand op een aantrekkelijke locatie geldt hetzelfde. Hierbij geldt ook dat op langere termijn, wanneer het pand door veroudering in waarde afneemt, vernieuwbouw of revitalisering van de bedrijfsruimte interessant kan zijn. Locaties is immers goed voor bedrijfsruimte. Een kwalitatief slecht pand, met lage commerciele waarde, op een aantrekkelijke locatie voor bedrijfsruimte biedt minder perspectief voor transformeren naar andere type functies. Immers, juist herontwikkeling naar bedrijfsruimte (vernieuwbouw) ligt dan meer voor de hand. Echter, in praktijk blijkt dat functies ook kunnen worden gemengd en een locatie die voor bedrijfsruimte aantrekkelijk is, vaak ook voor andere type functies (met soms ook hogere commerciele waarde) aantrekkelijk kan zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan perifere detailhandel of kantoorachtigen. Een kwalitatief slecht pand op een voor bedrijfsruimte slechte locatie is het meest interessant om te verkleuren. Commerciele waarde van het pand is dan laag, terwijl de locatie meer geschikt is voor ander type functies. Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 7

10 Figuur 2: juiste pand op juiste plek, wanneer verkleuren? Bron: Stec Groep, Kijk ook naar de (sociaal-)economische toekomstwaarde van de locatie Wanneer over bedrijventerreinen wordt gesproken, gaat het nog wel eens over lelijke dozen met weinig uitstraling! Juist belangrijk is om verder te kijken dan alleen de uitstraling en type objecten. Hoe staat het met de economische vitaliteit van een locatie? Wat is de sociaal-economische waarde van een terrein? Om hoeveel banen en vestigingen gaat het? Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een zogenaamde Economische Effect Rapportage (EER). Met een dergelijke analyse kan een bedrijventerrein in een heel ander licht worden geplaatst. Dit geeft heldere input om te komen tot een gewenst toekomstbeeld van een terrein. Is het terrein waardeloos? Dan is verkleuren een optie! Maar heeft het terrein nog veel economische potentie? Dan lijkt transformatie geen optie, daar dit de economische ontwikkeling aantast. Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 8

11 Figuur 3: Economische effect rapportage bedrijventerreinen Bron: Stec Groep, Zoek ook naar nieuwe verdienmodellen voor bedrijventerreinen De traditionele financiële instrumenten gaan uit van groei, nieuwbouw en uitbreiding. De nieuwe cashflow komt uit nieuwe kasstromen op bedrijventerreinen. Dit is tweeledig: enerzijds gaat het om besparen ten opzichte van de huidige situatie (zoals energiebesparing, maar ook dubbele of tijdelijke bestemmingen, TAB of T(r)ex), anderzijds gaat het om cashflow halen uit het afbakenen van rechten en plichten rond de gebiedsexploitatie (bijvoorbeeld de rechten voor beheer of het leveren en collecteren van energie, ESCo s en MUSCo s). Een tiental kansrijke arrangementen voor de Amsterdamse regio staan in de figuur hieronder. Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 9

12 Figuur 4: mogelijke financieringsarrangementen voor bedrijventerreinen in de Amsterdamse regio Bron: Stec Groep, 2013 Het benutten van nieuwe financieringsarrangementen voor bedrijfsruimte en/of bedrijventerreinen betekent dat het behoud van bedrijventerreinen en investeren in (bestaande) bedrijventerreinen voor partijen meer interessant kan zijn. Immers, er is meer te verdienen dan alleen op basis van kasstromen uit huur, koop of grondtransacties. Dit is nieuw, maar past uitstekend binnen de Amsterdamse traditie, waarbij erfpacht en het bepalen van rechten al gewoongoed is. Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 10

13 In de volgende paragraaf presenteren we de ladder voor verkleuren met behoud van maximaal grijs. De vier stappen die hierboven zijn gepresenteerd, vormen een belangrijke basis voor het betreden van deze ladder. Het idee is: bij een goed bedrijfspand op een goede locatie, met voldoende (sociaal-)economische waarde, hoeft eigenlijk geen stap op de trede worden gezet! In de volgende paragraaf meer hierover. 2.3 Hoe werkt de ladder voor verkleuren met behoud van maximaal grijs Ladder voor behoud van maximaal grijs In onderstaande figuur wordt de ladder voor verkleuren met behoud van maximaal grijs weergegeven. De ladder geeft, trede voor trede, de stappen tot verkleuren van bedrijfsruimte naar een andere functie weer. Echter, het merendeel van de tredes staat voor maximaal behoud van bedrijfsruimte. Pas wanneer de laatste trede van de ladder wordt opgestapt, komt volledige transformatie (verkleuren) in beeld. De ladder geeft een mooi overzicht van de vraag: Welke opties zijn er voor bedrijfsruimte bij herontwikkeling / gebiedsontwikkeling van een binnenstedelijk bedrijventerrein? Wanneer iemand afdaalt van een ladder wordt elke trede rustig genomen. Immers, je wilt niet van de ladder naar beneden vallen! In praktijk blijkt het, wanneer het om behoud van bedrijfsruimte gaat, toch anders te gaan. Meer dan eens wordt er een trede overgeslagen en blijkt, bijvoorbeeld vanuit financieel oogpunt, de onderste tredes van de ladder het meest interessant voor een locatie. Dit past goed bij het beeld uit de vier stappen in de vorige paragraaf. Het streven van onderstaande ladder, maar ook van het vier-stappenplan uit de vorige paragraaf, is om tot het besef te komen dat behoud van bedrijfsruimte juist ook interessant kan zijn. Dit kan overigens ook in combinatie met gedeeltelijk verkleuren van een locatie. De ladder is dus geen blauwdruk, maar een biedt handvaten voor verkleuren met maximaal grijs! Per trede (of stap) van de ladder willen we met behulp van een vast format (in een overzichtelijke tabel) een toelichting geven. Daarbij staat centraal: Wat houdt deze stap eigenlijk in? Wat betekent dit voor behoud van maximaal grijs? Wanneer is deze stap interessant voor eigenaar/gebruiker, gemeente en/of ontwikkelaar? Welke mogelijkheden brengt dit met zich mee? Welke opties zijn er? Wat zijn de voor- en nadelen van deze stap en keuze? Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 11

14 Figuur 5: ladder voor behoud van bedrijfsruimte Bron: Stec Groep, 2013 Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 12

15 Trede 1: Behoud van bestaande bedrijfsruimte Wat houdt het in? Bestaande bedrijfsruimte en bedrijventerrein behouden zoals het is. Geen concrete herstructureringsplannen, los van regulier onderhoud en handhaving. Wanneer interessant? Fase I of begin fase II van veroudering Bedrijventerrein met hoge sociaal-economische waarde Commerciele waarde van bedrijfspanden nog relatief hoog Weinig privaat initiatief voor herstructurering/herontwikkeling Weinig leegstand, veel behoefte aan bedrijfsruimte Welke opties zijn er? Niks doen, in huidige staat laten Wel leegstand? Tijdelijke functie toestaan Panden verhuren / kavels verkopen Kosten/opbrengsten Geen extra kosten, want behoud van functie en geen ontwikkelingen Toegevoegde waarde van bedrijfsvestigingen/activiteiten (Indirecte) werkgelegenheid Voordelen Behoud van bedrijfsactiviteiten en werkgelegenheid Vestigingslocatie voor veel doorstarters en nieuwe bedrijven Ruimte voor stadsgerelateerde bedrijvigheid Relatief weinig leegstand op bedrijfsruimtemarkt (naar schatting om en nabij de frictieleegstand) Nadelen Binnenstedelijke bedrijventerreinen liggen onder druk door oprukkende woningbouw en andere functies. Druk op milieuhindercategorie en minder uitstraling van bedrijventerreinen Voldoende bedrijventerreinen (kavels) in de directe omgeving Negatieve beeldvorming Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 13

16 Trede 2: Bedrijfsruimte opwaarderen Wat houdt het in? Bestaande bedrijfsruimte en bedrijventerrein een opwaardering geven, zodat het weer goed aan de eisen en wensen van de gebruiker voldoet Wanneer interessant? Begin fase II van veroudering Bedrijventerrein met gemiddelde of hoge sociaal-economische waarde Commerciele waarde van bedrijfspanden nog relatief hoog Nog weinig privaat initiatief voor herstructurering/herontwikkeling Beperkte leegstand, behoefte aan bedrijfsruimte Welke opties zijn er? Facelift of (beperkte) revitalisering Investeren in openbare ruimte (denk aan wegen, lantaarnpalen, groen), maar ook ondernemers stimuleren voor investeringen in eigen pand en kavel. Strikt blijven handhaven! Met gebruikers terreinscan doen (en quickwins behalen) Bij leegstand tijdelijke functies toestaan Kosten/opbrengsten Kosten varieren van circa per hectare voor een beperkte facelift tot per hectare voor een forse revitalisering Behoud van (indirecte) werkgelegenheid Voordelen Verbeterering van bestaande locatie; locatie blijft aantrekkelijk voor gebruikers. Behoud van bedrijfsactiviteiten en werkgelegenheid (positief saldo in maatschappelijke kosten / baten analyse) Vestigingslocatie voor veel doorstarters en nieuwe bedrijven Ruimte voor stadsgerelateerde bedrijvigheid Nadelen Binnenstedelijke bedrijventerreinen liggen onder druk door oprukkende woningbouw en andere functies Vooral kosten, nog beperkte opbrengsten (gaat met name om investeringen in publieke ruimte bij facelift/revitalisering) Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 14

17 Trede 3: Bedrijfsruimte intensiveren Wat houdt het in? Bestaande bedrijfsruimte en bedrijventerrein intensiveren (en daarmee bruto/netto verhouding verhogen) benutten van restruimte toevoegen van extra meters vloer door intensiever bouwen Wanneer interessant? Met name in fase II Bedrijventerrein met gemiddelde of hoge sociaal-economische waarde Commerciele waarde van bedrijfspanden nog relatief hoog (waardoor vergroten van bedrijfsvloeroppervlak nog een interessante investering is) Initiatief komt vanuit eigenaar/gebruiker Beperkte leegstand, behoefte aan (meer) bedrijfsruimte (en uitbreidingsruimte) Welke opties zijn er? Verhoging van de bebouwingsintensiteit van het bedrijventerrein, door bijvoorbeeld het verhogen van de netto-brutoverhouding van het terrein door aanpassing van de verkavelingsstructuur, gebruik van restkavels en het verminderen van de hoeveelheid infrastructuur en openbare ruimte op het terrein Daarnaast kan de bebouwingsintensiteit worden verhoogd door intensiever ruimtegebruik op de kavel: bouwen in meerdere lagen Kosten/opbrengsten Kosten voor verbouwen / vergroten van bedrijfspand Opbrengsten verhuur/verkoop van extra meters Voordelen Behoud van bedrijfsactiviteiten en werkgelegenheid Vestigingslocatie voor veel doorstarters en nieuwe bedrijven Ruimte voor stadsgerelateerde bedrijvigheid Optimaal benutten van ruimte op bedrijventerrein (duurzaam en past bij goed bij filosofie van ladder van duurzame verstedelijking) Nadelen Soms is intensiveren van bedrijfsruimte te kostbaar (nieuwbouw voordeliger, bijvoorbeeld waar het gaat om verhogen van pand) Niet elke locatie of pand kan intensiever worden bebouwd Soms lost dit niet het probleem van een gebruiker op Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 15

18 Trede 4: Bedrijfsruimte herontwikkelen Wat houdt het in? Bestaande panden herontwikkelen en/of leegstaande kavels ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor kleinschalige (geschakelde) bedrijfsruimte Wanneer interessant? Met name in fase III Bedrijventerrein met gemiddelde sociaal-economische waarde (waardoor behoefte is en blijft aan goede bedrijfsobjecten) Aantrekkelijke locatie voor bedrijfsruimte is noodzakelijk Commerciele waarde van bedrijfspanden laag tot gemiddeld (waardoor waardevermeerdering door herontwikkeling haalbaar is) Leegstand gemiddeld tot bovengemiddeld. Welke opties zijn er? Sloop/nieuwbouw omzetten van bedrijfsruimte met een laag aandeel kantoorvloer naar bedrijfsruimte met een hoger aandeel kantoorvloer (hoogwaardige bedrijfsruimte) herontwikkelen van (middel)groot kantoorpand naar kleinschalige (geschakelde) units. opdelen van bestaande bedrijfspanden Grote kavels herverkavelen tot kleinere kavels of juist meerdere kleinere kavels omzetten tot een groter kavel Kosten/opbrengsten Kosten voor verbouwen / vergroten van bedrijfspand Verkoop van nieuwe bedrijfspand(en) Voordelen Dit past goed binnen de systematiek van de ladder van duurzame verstedelijking, waarbij eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden voor (her)ontwikkeling op bestaande bedrijventerrein (zogenaamde brownfields ). Vestigingslocatie voor veel doorstarters en nieuwe bedrijfjes Ruimte voor stadsgerelateerde bedrijvigheid en behoud van bedrijfsruimte (grijs!) Nadelen Herontwikkelen naar andere type functies dan bedrijfsruimte (meer kantoorachtig of detailhandel) ligt al snel voor de hand, mede gezien de gemiddeld hogere commerciele waarde van dit type activiteiten. Dit gaat ten koste van bedrijfsruimte Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 16

19 Trede 5: Bedrijfsruimte gedeeltelijk transformeren (nieuwe concepten!) Wat houdt het in? Transformatie van een deel van de locatie naar andere functies met een hogere commerciële waarde, zoals wonen, leisure, zorg of kantoorruimte (mits behoefte is aan dit type functies). Bij voorkeur werk functies waarbij een deel bedrijfsruimte kan worden behouden, vanuit het streven naar maximaal grijs. Het betreft veelal nieuwe, moderne concepten gericht op functiemenging Wanneer interessant? Met name in fase III Bedrijventerrein met lage of gemiddelde sociaal-economische waarde Commerciele waarde van bedrijfspanden beperkt tot gemiddeld (waardoor waardestijging mogelijk is bij transformatie) Leegstand gemiddeld tot bovengemiddeld Welke opties zijn er? Bestaande bedrijfsruimte gedeeltelijk transformeren ( modern grijs ), naar bijvoorbeeld: Woon-werk eenheden Kantoorachtigen (bedrijfsruimte met tot 50% kantoor) Hoogwaardige bedrijfsruimte Bedrijfsruimte en showroom Bedrijfsruimte en atelier Maar ook: combinatie van functies op een bedrijventerrein Kosten/opbrengsten Kosten voor verbouw / ontwikkelen Verkoop/verhuur van nieuwe objecten Per saldo waardevermeerdering bij herontwikkeling/transformatie mogelijk Voordelen Gemengde locaties die inspelen op wens van moderne gebruiker. Naast bedrijfsruimte divers aanbod van andere functies Mix-use locaties, ook voor diverse gebruikers interessant Nieuwe soorten vastgoed, modern grijs, dat aansluit bij wensen en eisen van bijvoorbeeld de (commerciele) creatieve industrie Nadelen Volledige transformatie naar andere type functies dan bedrijfsruimte (meer kantoorachtig, showroom of detailhandel) ligt al snel voor de hand, mede gezien de gemiddeld hogere commerciele waarde van dit type activiteiten. Dit gaat ten koste van bedrijfsruimte Soms lastig om grijs ook daadwerkelijk te behouden Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 17

20 Trede 6: Bedrijfsruimte volledig transformeren ( verkleuren ) Wat houdt het in? Transformatie van de hele locatie naar andere functies met een hogere commerciële waarde en de opbrengst (deels) benutten voor verevening van andere te herstructureren bedrijventerreinen Wanneer interessant? Met name in fase III Bedrijventerrein met lage sociaal-economische waarde Commerciele waarde van bedrijfspanden beperkt (waardoor waardestijging mogelijk is bij transformatie) Leegstand gemiddeld tot bovengemiddeld Welke opties zijn er? Bedrijfsruimte transformeren naar bijvoorbeeld: Woningbouw Kantoorpanden Showrooms (perifere) Detailhandel Horeca Bij voorkeur interessante combinatie van functies op voormalig bedrijventerrein Kosten/opbrengsten Kosten voor verbouw / ontwikkelen Verkoop/verhuur van nieuwe objecten Per saldo waardevermeerdering bij herontwikkeling/transformatie mogelijk Voordelen Gemengde locaties die inspelen op wens van moderne gebruiker. Naast bedrijfsruimte divers aanbod van andere functies Waardevermeerding mogelijk (verdiencapaciteit) Locatie krijgt een tweede leven, met nieuwe invulling Nadelen Geen behoud van grijs, risico op verlies van werkfunctie Handreiking verkleuren met behoud van maximaal grijs 18

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0 De laatste jaren is een zeer duidelijke verandering in de markt te zien, veroorzaakt door de crisis én krimp en vergrijzing in Nederland. Dat hoeft volgens ons niet tot doemdenken te leiden, integendeel.

Nadere informatie

Investeren in herstructurering

Investeren in herstructurering De mogelijke bijdrage van Rabo Vastgoed aan het oplossen van de financiële knelpunten bij de herstructurering van bedrijventerreinen ir. C.L. Hulsman MCD-scriptie november 2007 Scriptie ter afronding van

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Structuurvisie leegstand: Gemeente Deventer Deel A. De beschrijving 2013 De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Gemeente Deventer Grote Kerkhof 4

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010 Structuurvisie Kantoren 2010-2020 november 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.2 Beleidskaders nieuwe structuurvisie kantoren... 3 1.3 Beleidsproces... 3 2. Constateringen voor de toekomstige kantorenmarkt...

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking in Drenthe

Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking in Drenthe Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking in Drenthe Stec Groep aan provincie Drenthe Laura Engelbertink en Guido van der Molen december 2013 Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking in

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG juni 2013 Uitgevoerd door STEC Groep in opdracht van

Nadere informatie

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen leegstand OP Nederlandse bedrijventerreinen Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen Structurele leegstand op Nederlandse bedrijventerreinen, het is een snel groeiend probleem. Om dat probleem

Nadere informatie

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014 SAMENVATTING Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 30 december 2014 De ontwikkel- en realisatiestrategie beschrijft de ambities, mogelijke ontwikkelingen op basis van marktvraag en marktkansen

Nadere informatie

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Scharlo Maasoever Nederveenweg Haven Zeve van And Cartografe Berkhaag n elstraat weg Haven I - VI Laageinde Eerste Zeine Zanddonk Versie:

Nadere informatie

REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14

REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14 REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14 Behandeld in het Dagelijks Bestuur op 10 juli 2013 Ter vaststelling in het Algemeen Bestuur van de stadsregio op 9 oktober 2013 1 Inhoud Managementsamenvatting...5

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Lessen uit zes Rijkspilots Cees-Jan Pen Veerle Petit Hanneke van Rooijen Bart Pasmans Den Haag, augustus 2013 Uitgave Platform31 Den Haag, augustus

Nadere informatie

De waarde van de kantooromgeving

De waarde van de kantooromgeving De waarde van de kantooromgeving De waarde van de kantooromgeving Effecten van omgevingskenmerken op de huurprijzen van kantoorpanden A. Weterings, E. Dammers, M. Breedijk, S. Boschman en P. Wijngaarden

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Kennisbundel Herstructurering van bedrijventerreinen

Kennisbundel Herstructurering van bedrijventerreinen Kennisbundel Herstructurering van bedrijventerreinen Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1: Kennismaken met de BOM en de BHB pag. 3 Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. Deel

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Herontwikkeling va an kantorenterreinen

Herontwikkeling va an kantorenterreinen 02/ 04/2009 Herontwikkeling van kantorenterreinenn Van Amstel III naar Arena City Master Thesis Marianne Schalekamp Herontwikkeling van Kantorenterreinen Master Thesis Marianne Schalekamp April 2009 1

Nadere informatie

De volle inzet op lege kantoren

De volle inzet op lege kantoren Initiatiefnota De volle inzet op lege kantoren Hergebruik, transformatie of sloop van langdurig leegstaande kantoren in Deventer Een initiatiefnota van de PvdA-fractie Deventer Maart 2012 Door Rob de Geest

Nadere informatie