TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : de stichting, Stichting Inkomensbeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : de stichting, Stichting Inkomensbeheer"

Transcriptie

1 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : de stichting, Stichting Inkomensbeheer Faillissementsnummer : 07/363 F Datum uitspraak : 28 juni 2007 Curator : mr S.M. Postma Rechter-Commissaris : voorheen mr A.C.A. Wildenburg, thans mr M.L.D. Akkaya Verslagperiode : 18 juli 2007 t/m 14 november 2007 Bestede uren verslagperiode : 117 uren en 24 minuten Bestede uren totaal : 193 uren en 54 minuten Referentie curator : Algemeen Faillissement en Stichting Derdengelden STIB Nadat in het faillissement van de Stichting inkomensbeheer een doorstart van de onderneming van de gefailleerde stichting was gerealiseerd en daarmee de continuering van de dienstverlening aan de circa 2300 cliënten was gegarandeerd, heb ik mij kunnen toeleggen op de te doen gebruikelijke werkzaamheden in het faillissement; onder andere de ontruiming van het kantoorpand aan de Weesperzijde 116, verkoop van resterende inventaris, het incasseren van debiteuren, verdere uitwerking van de activa-overeenkomst (doorstart), het beëindigen van diverse verzekeringen en incasseren van gerestitueerde premies etc. Over de inhoud van de overeenkomst tussen de Stichting CAV, de Stichting Derdengelden Stib (en haar bestuursleden) en de curator Stichting Inkomensbeheer werd overeenstemming bereikt. Op grond van deze overeenkomst heeft de Stichting Derdengelden zich verplicht om zich te onderwerpen aan een boekenonderzoek door een externe accountant aangewezen door de Stichting CAV. Doelstelling van het accountantsonderzoek is om vastgesteld te krijgen of alle aan Derdengelden ter beschikking gestelde gelden en vermogensbestanddelen van derden volledig aanwezig zijn en op een juiste wijze administratief zijn verwerkt. Dit onderzoek is ook van belang voor de faillissementsboedel, omdat uit het resultaat van het onderzoek duidelijk moet worden op welke wijze de boedel crediteur of debiteur is van de Stichting Derdengelden Stib. Het onderzoek is op dit moment nog niet afgerond. Aan dit tweede openbaar verslag is een tussentijds financieel verslag gehecht. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Dit onderwerp behoeft op dit moment geen nadere toelichting. Kortheidshalve mag ik verwijzen naar hetgeen ik op deze plaats heb geschreven in het eerste openbaar verslag.

2 1.2 Winst en verlies / 1.3 Balanstotaal Behoeft op dit moment geen nadere toelichting. Lees hetgeen op deze plaats in het eerste openbaar verslag werd geschreven. 1.4 Lopende procedures Niet van toepassing. 1.5 Verzekeringen De verzuimverzekering bij De Goudse Verzekeringen (De Goudse N.V.) werd beëindigd. Een premierestitutie van 9.687,15 werd daarna op de faillissementsrekening bijgeschreven. Nadat ik een ziekteverzuimoverzicht over het eerste kwartaal 2007 aan De Goudse Verzekeringen had toegezonden, werd op basis van de eerder genoemde verzuimverzekering een bedrag (schade-uitkering) op de faillissementsrekening ontvangen van , Huur Blijkens een onderhuurovereenkomst tussen Stichting HVO Querido en Stichting Inkomensbeheer, verhuurt HVO Querido met ingang van 1 juli 2003 aan Stib een kantoorruimte aan de Weesperzijde 116 te Amsterdam. Nadat de huurovereenkomst werd beëindigd, rest nog een boedelvordering (huurpenningen) verschuldigd aan HVO Querido van 4.013,81. In het gehuurde kantoorpand aan de Weesperzijde, met een fraai uitzicht vanuit de directiekamer over de Amstel, resteerde na de doorstart en de verhuizing van de overgedragen onderneming naar het pand van CAV te Amsterdam (Ottho Heldringstraat 41) nog een inventaris en computer- en randapparatuur. Met de onderverhuurder HVO Querido werd, met instemming van de rechter-commissaris, overeengekomen dat de inventaris (geïnventariseerd en getaxeerd door het Nederlands Taxatie en Adviesbureau te Amsterdam) aan haar werd overgedragen in ruil voor de gehele ontruiming van het kantoorpand door de onderverhuurder. De vereniging Ypsilon is nog steeds gehuisvest aan de Weesperzijde 116. HVO Querido heeft in verband met het faillissement en het vertrek van Stib uit de kantoorruimte de kantoorhuisvesting voor Ypsilon gehandhaafd. Indien in verband met de postblokkade die rust op het postadres van Stib de vereniging Ypsilon wordt getroffen, wordt bericht gedaan aan Ypsilon zodat voor haar bestemde post op het kantooradres van de Vos & Partners kan worden afgehaald. 1.7 Oorzaken faillissement Op dit moment is er geen aanleiding om mijn commentaar in het eerste openbaar verslag aan te vullen. 2

3 2. Personeel Dit onderwerp werd besproken in het eerste openbaar verslag. Bijzonderheden hebben zich daarna niet voorgedaan. 3. Activa Bedrijfsmiddelen / 3.6 Verkoopopbrengst De kantoorinventaris werd overgedragen aan HVO Querido in ruil voor de verplichting het gehele kantoorpand (t.z.t.) te ontruimen (zie hiervoor, onder huur ). Een deel van de computerapparatuur werd verkocht aan de Stichting CAV. Dit was apparatuur die onmisbaar was voor een succesvolle doorstart. De omvang van deze transactie is gering. Het resterende en omvangrijkste deel van de computer(rand)apparatuur werd geveild en heeft na aftrek van kosten een bedrag opgeleverd van 2.091, Bodemvoorrecht fiscus De Belastingdienst heeft over het tijdvak mei 2007 zojuist een naheffingsaanslag opgelegd aan Stib, zodat een bodemvoorrecht voor zover van belang van toepassing is. Andere activa In het eerste openbaar verslag maakte ik er melding van dat er tevergeefs contact was gezocht met Solveon. Inmiddels loopt er een schriftelijke discussie over door ABN AMRO c.q. Solveon geïncasseerde vorderingen en de rechthebbende ten aanzien van deze geïncasseerde geldsommen. ABN AMRO beroept zich op een pandrecht. Deze discussie is nog niet afgesloten. Inmiddels is het zo dat op het rekeningnummer van Stib bij ABN AMRO (rekeningnummer ) na datum faillissement diverse betalingen zijn ontvangen. Een aantal debiteuren van Stib heeft betaald op die rekening. Premie restituties werden ontvangen op die rekening, maar ook een aantal posten waarvan in onderzoek is of de storting toekomt aan Stib dan wel de doorgestarte onderneming CAV. Een overzicht van alle ontvangen betalingen op de rekening is voorhanden en binnenkort zal met CAV worden overlegd aan wie wat toekomt. Boedelactief 3.14 Stand van de boedel Ontvangen gelden zijn overgeboekt naar de faillissementsrekening. Door Solveon is met regelmatige tussenposen het rekeningnummer bij ABN AMRO van Stib geschoond en werd met regelmatige intervallen een saldo overgeboekt naar de faillissementsrekening die wordt aangehouden bij de Kas Bank. Zoals ik hiervoor aan gaf, sluit ik niet uit dat een aantal betalingen dat werd gedaan op het rekeningnummer van Stib in feite toekomt aan CAV. Binnenkort heb ik overleg met CAV om te onderzoeken welke bedragen van de faillissementsrekening zullen moeten worden overgeboekt naar de rekening van CAV. Ten aanzien van de faillissementsrekening merk ik nog op dat door de Rechtbank Amsterdam het salaris van de bewindvoerder voor de werkzaamheden gedurende de (voorlopige) surséance van betaling werd vastgesteld en dat dit salaris en verschotten, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting, inmiddels van de faillissementsrekening is afgeschreven. 3

4 Dan resteert er met inachtneming van het vorenstaande op dit moment een saldo per 7 november 2007 van , Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren / Opbrengst A. Of de faillissementsboedel (Stib) op dit moment een vordering heeft op de Stichting Derdengelden Stib is onduidelijk. Hierboven gaf ik aan dat momenteel een externe accountant een onderzoek doet naar de financiële positie van de Stichting Derdengelden Stib. Als dit onderzoek zal zijn afgerond, zal, naar ik veronderstel, duidelijk worden of de faillissementsboedel schuldeiser of schuldenaar is van de Stichting Derdengelden. B. STIB geniet rente-inkomsten vanuit de Stichting Derdengelden. Of de faillissementsboedel ene vordering heeft ten aanzien van de Stichting Derdengelden is in onderzoek (zie hiervoor). C. Na de voorlopig verleende surséance van betaling werd een aantal facturen opgesteld voor een totaal bedrag van ,=. Deze facturen zijn inmiddels betaald. Een aantal bekende debiteuren van voor datum faillissement heeft haar vorderingen voldaan. Een bedrag van 9.510,20 werd op de faillissementsrekening bijgeschreven. HVO Querido was zowel schuldenaar als schuldeiser van Stib. Hierover is overleg gevoerd met HVO Querido. HVO Querido heeft daarna tegen finale kwijting zorg gedragen voor betaling op de faillissementsrekening van ,29. In dit verband wordt nog opgemerkt dat de stichting Stib niet BTW-plichtig was. Het vorenstaande in aanmerking nemende moet het er voor worden gehouden dat alle de curator bekende deugdelijke debiteuren hun vorderingen aan Stib hebben voldaan. 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank ABN AMRO ABN AMRO c.q. Solveon heeft na faillissementsdatum nadat ABN AMRO eerst het debetsaldo van 2.810,26 had laten vollopen door tot dusver en viertal betalingen vanaf rekeningnummer in totaal ,04 op de faillissementsrekening (die wordt aangehouden bij de Kas Bank) voldaan. 5.3 Beschrijving zekerheden / 5.4 Separistenpositie ABN AMRO heeft zich uiteindelijk beroepen op een pandrecht ten aanzien van debiteuren. Ik heb dit beroep op zekerheid nog in onderzoek en voor momenteel met Solveon een discussie over de rechtmatigheid van het pandrecht c.q. de rechtmatigheid van de uitvoering van dit pandrecht door ABN AMRO c.q. Solveon. 4

5 5.6 Eigendomsvoorbehoud / 5.7 Reclamerechten / 5.8 Retentierechten Tot dusverre hebben derden zich niet beroepen op eigendomsvoorbehouden, reclamerechten of retentierechten. HVO Querido heeft zich als eigenaar opgeworpen van de telefooncentrale in het kantoorpand aan de Weesperzijde. Ik heb die aanspraak gehonoreerd. 6. Doorstart / voortzetten Op dit moment behoeft hetgeen hierover werd geschreven in het eerste openbaar verslag geen correctie of aanvulling. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht / 7.2 Depot jaarrekeningen / 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Behoeft op dit moment geen verdere toelichting 7.4 Stortingsverplichting aandelen Niet van toepassing 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Nadat NTAB en Randstad een boedelvordering bij mij hadden ingediend voor respectievelijk 1.830,51 (incl. 19% BTW) en 1.181,63 (incl. 19% BTW) volgde HVO Querido te Amsterdam met een boedelvordering terzake de huur van het pand aan de Weesperzijde 116 voor een bedrag van 4.013, Preferente vordering van de fiscus Ik heb een naheffingsaanslag terzake loonheffingen over de maand mei 2007 ontvangen van de Belastingdienst Amsterdam, ten bedrage van ,=. 8.3 Preferente vordering van het UWV UWV heeft nog geen boedelvordering of overige vorderingen ingediend in het faillissement. 8.4 Andere preferente vorderingen Tot dusverre niet bekend. 5

6 8.5 Aantal / bedrag concurrente crediteuren Een lijst met bekende concurrente crediteuren is aan dit verslag gehecht. Daaruit blijkt een aantal van 20 crediteuren die een totaalbedrag aan vorderingen bij mij heeft ingediend van , Verwachte wijze van afwikkeling Nog steeds kan geen prognose worden gegeven over de wijze waarop het faillissement zal worden afgewikkeld. Ik moet er nog steeds vanuit gaan dat het er niet naar uitziet dat er voor de preferente en concurrente crediteuren een uitkering beschikbaar zal komen. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Mede in aanmerking nemende het nog lopende accountants onderzoek (zie hierboven) is het nog niet duidelijk hoeveel tijd gemoeid zal zijn met het definitief afwikkelen van het faillissement. 9.2 Plan van aanpak De positie van Stib ten aanzien van Stichting Derdengelden Stib is nog een punt van aandacht zoals hierboven uiteengezet. Ik zal de uitslag van het onderzoek moeten afwachten waarna mogelijk daaraan ook conclusies zullen worden verbonden ten aanzien van de rechtmatigheid met betrekking tot onbehoorlijk bestuur. Het mag duidelijk zijn dat het faillissement zich in een laatste fase van afwikkeling bevindt nu een groot aantal praktische kwesties werd opgelost. 9.3 Indiening volgend openbaar verslag Het derde openbaar verslag zal over drie maanden verschijnen. Indien een nadere toelichting bij dit verslag wordt gewenst, ben ik daartoe graag bereid. Hoogachtend, mr Sj. M. Postma (curator) 6

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerden : Meerdal BV/ Faillissement Erny van Reijmersdal Winkels BV/ Faillissement Erny Shops BV/ Faillissement The Sample Shop BV/ Faillissement

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

ELFDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 01.0285 Datum uitspraak : 25 juli 2001

ELFDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 01.0285 Datum uitspraak : 25 juli 2001 ELFDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Ocean Warrior B.V. Faillissementsnummer : 01.0285 Datum uitspraak : 25 juli 2001 Curator : mr J. Lensink Rechter-Commissaris : mr

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET In de voorlopige surseance van betaling van de besloten vennootschap Smit Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Sunny Garden gevestigd

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Argo Pantes Finance B.V. Faillissementsnummer : 06/362 F Datum uitspraak faillissement : 20 juni 2006 Curator : mr S.M. Postma

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV;

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV d.d. 5 mei 2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; Handelsnaam: : idem Adres: : Ambachtsweg 8,

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie