Inhoudsopgave. Verslag verantwoord beleggen SPW Voorwoord. 1. Verantwoord beleggen in cijfers. 2. Beleid voor verantwoord beleggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Verslag verantwoord beleggen SPW 2014. Voorwoord. 1. Verantwoord beleggen in cijfers. 2. Beleid voor verantwoord beleggen"

Transcriptie

1

2 Verslag verantwoord beleggen SPW 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Verantwoord beleggen in cijfers 4 2. Beleid voor verantwoord beleggen 5 3. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur als onderdeel van de beleggingsstrategie 8 4. Verduurzaming en beter bestuur bij bedrijven 4.1 Inspelen op klimaatverandering 4.2 Fatsoenlijke arbeidsomstandigheden 4.3 Bewust belonen 4.4 Goed bestuurde ondernemingen 4.5 Mensenrechten Uitgesloten bedrijven en staatsleningen Vooruitblik Bijlagen : Bedrijven waarmee onze vermogensbeheerder contact had over duurzaamheid en goed bestuur 2: Overzicht uitgesloten bedrijven en staatsleningen Colofon 31 32

3 Verslag verantwoord beleggen SPW

4 Verslag verantwoord beleggen SPW 2014 Voorwoord Voorwoord Verantwoord beleggen is een mooi begrip. Maar wat betekent het eigenlijk? Wat is verantwoord en wat niet? En wat doet een pensioenfonds dat zichzelf omschrijft als een verantwoord belegger in de dagelijkse praktijk? Op die vragen proberen we u een antwoord te geven in dit verslag over Voor ons als pensioenfonds is goed beleggen van levensbelang. Premies die werknemers en hun werkgevers elke maand opzij leggen, moeten groeien zodat ze een solide pensioen kunnen opleveren. Niet alleen nu maar ook nog over vijftig jaar. Daarom beleggen we in aandelen, obligaties, vastgoed, infrastructuur en grondstoffen. Hiermee zijn we actief in meer dan 60 landen wereldwijd. We kijken niet alleen naar rendementen en risico s. Essentieel is ook dat bedrijven fatsoenlijk omgaan met het milieu en hun medewerkers. Goed bestuur is ook belangrijk. Dat zijn de kernpunten van ons ESG-beleid (environment, social en governance). Hierbij baseren we ons onder meer op de richtlijnen voor verantwoord ondernemen die zijn vastgesteld onder toezicht van de Verenigde Naties. Belangrijk zijn ook de internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend om de productie en verspreiding van massavernietigingswapens tegen te gegaan. De uitvoering van dit beleid hebben we uitbesteed aan onze vermogensbeheerder APG. Mede namens ons spreekt APG met ondernemingen over ESG-onderwerpen. In 2014 werd wereldwijd met meer dan 200 ondernemingen gesproken (vaak via audio- of videoverbindingen). Daarnaast waren er bezoeken aan Chinese mijnen en kledingfabrieken in Bangladesh en Birma. Ook stemde APG (doorgaans van afstand) op de aandeelhoudersvergaderingen van de meer dan bedrijven waarin wij beleggen. Verantwoord beleggen draagt bij aan een duurzamere economie. Daarom beperken we ons niet tot het aanspreken van ondernemingen die steken laten vallen. Met name binnen ons vastgoedportefeuille sporen we bedrijven aan om zuiniger om te gaan met water en energie en minder CO2 uit te stoten. Verder zijn we actief op zoek naar bedrijven die bijdragen aan oplossingen voor klimaatverandering, waterschaarste etc. Dit noemen we bedrijven met een hoge duurzaamheidswaarde. Onze beleggingen hierin zijn in 2014 meer dan verdubbeld. Voor ons is verantwoord beleggen meer dan een mooi begrip. Wij hopen dat we u dat via dit verslag duidelijk kunnen maken. Bestuur van SPW 3

5 Verslag verantwoord beleggen SPW Verantwoord beleggen in cijfers 1. Verantwoord beleggen in cijfers miljoen euro Totaal belegd vermogen SPW eind Aantal aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin SPW belegt en waar onze vermogensbeheerder stemde over voorstellen. 100 Aantal ondernemingen in de Europese aandelenportefeuille die een brief kregen over hernieuwde beloningsrichtlijnen. 54 procent Percentage beloningsvoorstellen op aandeelhoudersvergaderingen waar SPW tegen stemde. 634 duizend ton CO2-voetafdruk SPW. 9,2 miljoen euro Groei van het aantal green bondsbeleggingen. 347 Aantal wereldwijde beleggers die samen met SPW een klimaatverklaring tekenden op VN-Klimaattop. 411 miljoen euro Belegd vermogen met een hoge duurzaamheidswaarde. 4

6 Verslag verantwoord beleggen SPW Beleid voor verantwoord beleggen 2. Beleid voor verantwoord beleggen De pensioenpremies die onze deelnemers en hun werkgevers elke maand afdragen, beleggen we zodanig dat ze een zo goed mogelijk rendement opleveren tegen een aanvaardbaar risico. Door verantwoord te beleggen, dragen wij tevens bij aan duurzame ontwikkeling. Ons beleid voor verantwoord beleggen kent drie doelen: De risico- en rendementsverhouding verbeteren; Blijk geven van maatschappelijke verantwoordelijkheid; Bijdragen aan de waarborging van de integriteit van de financiële markten. Uitvoering door onze vermogensbeheerder Ons beleggingsbeleid (en daarmee ook het beleid voor verantwoord beleggen) wordt vastgesteld door het bestuur dat hierbij onder andere wordt ondersteund door het bestuursbureau. De uitvoering is ondergebracht bij APG dat ons pensioenvermogen beheert. Dit gebeurt deels via externe managers. Doordat SPW het beleggingsbeleid laat uitvoeren door een grote vermogensbeheerder kan het meer invloed uitoefenen op hoe ondernemingen opereren. Onze belegger heeft een team van negen specialisten op het terrein van duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur. Tot de taken van dit team behoren onder meer: portefeuillemanagers ondersteunen bij verantwoord beleggen, gesprekken voeren met bedrijven over verantwoord ondernemen, voorstellen voor niet-beursgenoteerde beleggingen beoordelen op duurzaamheid en goed bestuur en het stembeleid uitvoeren. Eén van de specialisten is gestationeerd op het kantoor van de vermogensbeheerder in Hongkong om voldoende aandacht te kunnen geven aan de beleggingen in Azië en Oceanië. De specialisten van onze vermogensbeheerder zijn actief binnen verschillende nationale en internationale samenwerkingsverbanden die zich via gesprekken met beleidsmakers en sectororganisaties inzetten voor het ontwikkelen van betrouwbare en efficiënte regelgeving. Het International Corporate Governance Network (ICGN) is daarbij van groot belang, net als de Principles for Responsible Investment (PRI). In Nederland betreft dit onder meer institutionele beleggersvereniging Eumedion. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur Om goed te kunnen beleggen, willen wij de kansen en risico s van onze beleggingen duidelijk in beeld hebben. Daarom wordt er bij beleggingsbeslissingen niet alleen afgegaan op de financiële prestaties en de bedrijfsprocessen, maar wordt ook gekeken of bedrijven beschikken over een goed milieu- en sociaal beleid en of zij goed worden bestuurd. Dit zijn de zogenoemde ESGfactoren: environment, social en governance. Door inzicht te krijgen in de kansen en risico s van onze beleggingen op deze terreinen, kan dit worden meegenomen bij beleggingsbeslissingen. Heldere verwachtingen Voor ons beleid verantwoord beleggen hebben we heldere verwachtingen geformuleerd die aansluiten op nationale en internationale regelgeving. In de eerste plaats zijn dat de Nederlandse wetten en de internationale verdragen waarbij Nederland partij is. Van bedrijven en fondsen waarin wordt belegd, verwachten we dat ze handelen in lijn met de richtlijnen voor verantwoord ondernemen van de Verenigde Naties (Global Compact). Hierbij gaat het om mensenrechten, arbeidsrechten, anti-corruptie en milieu. Op verschillende manieren controleert onze vermogensbeheerder of bedrijven hieraan voldoen. Twijfels hierover kunnen aanleiding zijn voor een dialoog. Dialogen kunnen soms jaren duren. Als een bedrijf niet erin slaagt om ernstige tekortkomingen te verbeteren en er ook geen zicht is op verbetering in de nabije toekomst, kunnen wij tot uitsluiting overgaan waarna onze vermogensbeheerder ons belang in het bedrijf verkoopt. Dit is een laatste stap die slechts bij hoge uitzondering wordt gezet, al was het maar omdat we op een verkochte onderneming geen invloed meer kunnen uitoefenen. Belangrijk voor ons ESG-beleid zijn verder twee documenten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen moeten er toe bijdragen dat bedrijven handelen in lijn met de relevante wet- en regelgeving. Ze gaan verder dan de VN Global Compact door ook aandacht te besteden aan 5

7 Verslag verantwoord beleggen SPW Beleid voor verantwoord beleggen consumentenbelangen, de verspreiding van kennis en het afdragen van belastingen. De OESO-uitgangspunten voor goed ondernemingsbestuur moeten er aan bijdragen dat ondernemingen op een transparante manier bestuurd worden. Een duidelijke taakverdeling tussen toezichthoudende en uitvoerende functies is daarbij van groot belang. Verder verwachten we dat bedrijven handelen in lijn met de principes van het Internationale Corporate Governance Netwerk. Dit ICGN is een samenwerkingsverband van beleggers dat goed ondernemingsbestuur bevordert. De principes gaan onder meer over verslaggeving en accountantscontrole en de rechten en verantwoordelijkheden van bestuurders en aandeelhouders. gevolgen hebben voor de waarde van de onderneming. Door een goed oog te hebben voor ESG-factoren was onze vermogensbeheerder meerdere keren in staat aandelen (deels) te verkopen voordat de koers scherp daalde. Ook heeft hij beleggingen (deels) van de hand gedaan nadat ondernemingen weigerden een serieuze dialoog aan te gaan. Daarbij ging het over onderwerpen met mogelijk grote gevolgen doordat toezichthouders drastisch konden gaan ingrijpen of vanwege potentiële problemen met maatschappelijke stakeholders. Slechte ESG-prestaties waren ook (mede) aanleiding om niet in zee te gaan met een niet-beursgenoteerde onderneming die vrij snel daarna ernstige problemen kreeg. Bijdragen aan betere prestaties Het risico van een incidentele of structurele waardedaling kan betrekking hebben op individuele bedrijven, maar ook op bedrijven in een bepaalde markt, bijvoorbeeld waar het overheidsbestuur niet op orde is. Een verstoorde machtsbalans in het ondernemingsbestuur is voor onze vermogensbeheerder ook een waarschuwingssignaal. Bedrijven moeten doorgaans eerst hun bestuursproblemen oplossen, voordat ze succesvol kunnen zijn. Doen ze dat niet dan zullen beleggers zelfs negatief reageren wanneer ze met nieuwe strategieën komen die op zich veelbelovend zijn. Er is dan geen vertrouwen dat die nieuwe strategieën ook zullen worden gerealiseerd. Onze vermogensbeheerder staat voortdurend in contact met de bedrijven en fondsen waarin belegd wordt. Door goede relaties met het management te onderhouden, is hij niet alleen op de hoogte van de risico s en kansen, maar kan hij ook meepraten over de strategie. Dit geldt voor zowel de beursgenoteerde beleggingen, als de niet-beursgenoteerde beleggingen. Ook hier hebben we heldere verwachtingen geformuleerd over de wijze waarop ons vermogen wordt beheerd. Onze vermogensbeheerder wendt zijn invloed aan om andere marktpartijen aan te sporen ook verantwoord beleggen centraal te stellen. Rendement en verantwoord beleggen We zijn ervan overtuigd dat onze vermogensbeheerder betere risicogecorrigeerde rendementen kan behalen door bij zijn beslissingen structureel aandacht te schenken aan ESG-factoren. Die zorgen voor een completer beeld van risico s en kansen, waardoor beter beslissingen kunnen worden genomen. De ESG-score die onze vermogensbeheerder in 2014 heeft ontwikkeld voor de beleggingen in de kwantitatieve aandelenportefeuille geeft een goed zicht op risico s van koersdalingen. Uit het onderzoek van de vermogensbeheerder, dat de basis voor deze score vormt, blijkt dat er een aantal milieuen bestuursfactoren zijn die duidelijk maken of een bedrijf grotere risico s loopt. ESG-factoren kunnen soms al in een vroeg stadium waarschuwen voor misstanden als omkoping en corruptie die mogelijk grote 6

8 Verslag verantwoord beleggen SPW Beleid voor verantwoord beleggen 7

9 Verslag verantwoord beleggen SPW Milieu, sociaal beleid en goed bestuur als onderdeel van de beleggingsstrategie 3. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur als onderdeel van de beleggingsstrategie De pensioenpremies van onze deelnemers hebben we belegd in verschillende beleggingsproducten: aandelen, obligaties, vastgoed, infrastructuur, private equity, hedgefondsen en grondstoffen. De beleggingen zijn verdeeld over verschillende portefeuilles met ieder een eigen beleggingsstrategie. Verantwoord beleggen is onderdeel van elke strategie, maar wordt per categorie op maat uitgevoerd. Figuur 3.1: Waarin beleggen we ons vermogen? Eind 2014 hadden we een totaal belegd vermogen van miljoen euro. Actief beleggen door eigen beheerder We hebben er voor gekozen om het grootste deel van ons vermogen actief te laten beleggen. Dit betekent dat de ongeveer 90 portefeuillemanagers bij de vermogensbeheerders niet passief de marktindices volgen, maar beleggingsbeslissingen nemen op basis van eigen kennis van ondernemingen en marktinzichten. Daarnaast hebben we de meeste beleggingen (bijna 80 procent) in eigen beheer via onze vermogensbeheerder. Door deze manier van beleggen kunnen we duurzaamheid en goed bestuur een duidelijke plek geven in de beleggingspraktijk. In 2014 is onze vermogensbeheerder begonnen met het percentage aandelen in eigen beheer verder te vergroten, met name in de sectoren waarin grote belangen worden aangehouden en de vermogensbeheerder over voldoende kennis beschikt (bijvoorbeeld door fundamentele aandelenbeleggingen in de VS). Hierdoor zal het rechtstreekse contact met bedrijven toenemen. Om ervoor te zorgen dat de portefeuillemanagers toegang hebben tot de meest actuele, relevante informatie over duurzaamheid en goed bestuur, heeft de vermogensbeheerder in de afgelopen jaren verschillende instrumenten ontwikkeld. Hieronder volgen de belangrijkste stappen die in 2014 zijn gezet bij het steviger verankeren van de aandacht voor duurzaamheid en goed bestuur in de beleggingspraktijk. 8

10 Verslag verantwoord beleggen SPW Milieu, sociaal beleid en goed bestuur als onderdeel van de beleggingsstrategie Achtergrondpapers Om portefeuillemanagers en beleggingsstrategen beter in staat te stellen om in hun dagelijkse werk handen en voeten te geven aan verantwoord beleggen, heeft onze vermogensbeheerder in 2014 achtergrondpapers opgesteld. Deze gaan over de vier kernthema s van de VN Global Compact die aan de basis ligt van ons beleid: mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie. Het thema klimaatverandering is hieraan toegevoegd. Elk achtergrondpaper geeft uitleg over hoe de thema s worden gezien binnen de VN Global Compact, hoe relevant ze zijn voor de beleggingsportefeuille en hoe portefeuillemanagers ze aan de orde kunnen stellen in de contacten met bedrijven. Eerder verschenen soortgelijke papers over schaliegas en human capital. Sectorraamwerken Voor 38 verschillende bedrijfstakken heeft onze vermogensbeheerder in 2014 in beeld gebracht waar de grootste risico s zitten op het terrein van duurzaamheid en goed bestuur. Daarbij is per bedrijfstak gekeken hoe groot de kans is dat een bedrijf met een bepaald risico te maken kan krijgen en wat vervolgens de gevolgen daarvan zijn. Dat kan zijn in de vorm van boetes, maar ook een waardedaling als gevolg van overheidsmaatregelen, druk van maatschappelijke organisaties of weerstand van lokale gemeenschappen. De raamwerken, die eind 2014 in een afrondende fase waren, zijn bedoeld voor de portefeuillemanagers die hierin aandachtspunten kunnen vinden voor hun gesprekken met bedrijven en vragen die ze kunnen stellen. De Kwantitatieve duurzaamheidsscore Duurzaamheidsfactoren en kenmerken van goed bestuur hebben ook een duidelijke plek gekregen in de kwantitatieve (Quant) aandelenstrategieën. Het team dat bij onze vermogensbeheerder de kwantitatieve aandelenstrategieën beheert, heeft samen met het team dat actief is op het terrein van duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur in 2014 een kwantitatief model ontwikkeld dat bedrijven in deze aandelenportefeuilles een score kan toekennen voor duurzaamheid en goed bestuur. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gegevens van gespecialiseerde bureaus en een zelfontwikkeld algoritme dat nieuws analyseert (text mining) op negatieve berichtgeving over bijvoorbeeld omkoping en corruptie. Uitgebreid onderzoek door onze vermogensbeheerder heeft aangetoond dat bedrijven met een lage Quantduurzaamheidsscore hogere risico s met zich meebrengen die in onvoldoende mate worden gecompenseerd door hogere rendementen. De Quant-duurzaamheidsscore wordt inmiddels gebruikt in het beleggingsproces. Als vervolg op dit initiatief worden ideeën ontwikkeld om bedrijven te kunnen identificeren die niet alleen goed scoren wat betreft de verhouding tussen risico en rendement, maar ook positief bijdragen aan een duurzame samenleving. Groei beleggingen met hoge duurzaamheidswaarde De beleggingen met een hoge duurzaamheidswaarde zijn in 2014 flink toegenomen. Eind 2013 was hier nog voor 196 miljoen euro in belegd, eind 2014 was dat bedrag gestegen naar 411 miljoen euro. Deze stijging wordt voor slechts een deel verklaard door de waardestijging van de hele portefeuille. Ook uitgedrukt als percentage van het totaal belegd vermogen is de stijging fors. Van 2,3procent eind 2013 naar 3,9 procent in Bij beleggingen met een hoge duurzaamheidswaarde (high sustainability investments, ofwel HSI s) gaat het om activiteiten die bijdragen aan oplossingen voor klimaatverandering, waterschaarste, wateroverlast, vervuiling, verlies van leefgebieden of diersoorten en behoefte aan microfinanciering. Onder deze HSI s vallen ook beleggingen in bedrijven die hoog scoren op de Acces to Medicine Index. Deze index, die gefinancierd wordt door onder andere de Nederlandse en Britse overheid, geeft weer in hoeverre farmaceutische bedrijven bijdragen aan een toegankelijke gezondheidszorg in landen waar de gemiddelde inkomens laag zijn. Zoals uit de onderstaande figuur blijkt, vallen de meeste HSI s onder de aandelenbeleggingen. Binnen de categorie vastgoed was de grootste groei. Dit is het gevolg van de toename van het aantal zogenoemde green stars. Green stars zijn vastgoedbeleggingen die in de hoogste categorie scoren bij het jaarlijkse duurzaamheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Globale Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Onze vermogensbeheerder spant zich al jaren er voor in dat onze vastgoedbeleggingen zich ontwikkelen tot green star. De groei binnen de beursgenoteerde aandelen en de bedrijfsobligaties wordt deels verklaard door het gebruik van betere research. Daaruit bleek dat sommige bedrijven die vorig jaar niet meegeteld werden wel degelijk omschreven kunnen worden als belegging met hoge duurzaamheidswaarde. 9

11 Verslag verantwoord beleggen SPW Milieu, sociaal beleid en goed bestuur als onderdeel van de beleggingsstrategie Figuur 3.2: Verdeling van de beleggingen met een hoge duurzaamheidswaarde over de beleggingscategorieën Opmars green bonds Binnen de beleggingen met een hoge duurzaamheidswaarde is ook het aantal green bonds sterk gegroeid. Dit zijn leningen die worden gebruikt voor de financiering van duurzame projecten. Onze green bonds zijn onder meer uitgegeven door de Europese Investeringsbank, de ontwikkelingsbank voor de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en het Franse energiebedrijf GDF Suez. Green bonds zijn relatief nieuwe producten. Op 1 januari 2014 hadden we er twee ter waarde van 2,5 miljoen euro. Eind 2014 zijn het er twaalf met een totale waarde van bijna 14 miljoen euro. Deze groei was mogelijk doordat er relatief veel van dit soort obligaties op de markt kwamen die aan onze eisen voldeden. Onze eisen liggen op het terrein van het genereren van een marktconform rendement en dienen van voldoende omvang te zijn, waardoor ze onder meer beter verhandelbaar zijn. Ondanks dat er steeds meer green bonds op de markt verschijnen, is het totale aanbod nog steeds redelijk beperkt. Meer aandacht bij externe managers De externe managers bij wie onze vermogensbeheerder een deel van ons vermogen heeft ondergebracht, zijn in 2014 meer aandacht gaan besteden aan duurzaamheid en goed bestuur. Dat blijkt uit de herhaling van het onderzoek waarmee onze vermogensbeheerder in 2013 heeft vastgesteld hoe ver deze managers op verschillende terreinen waren met verantwoord beleggen. Van de 28 managers die aan beide onderzoeken meededen, lieten er 18 verbeteringen zien op één of meerdere terreinen, 7 bleven gelijk en 3 deden het minder dan in Een manager die bij de vorige inventarisatie nog geen beleid had, beschikt daar nu wel over. Een ander had zijn beleid flink uitgebreid. Drie van de acht kwantitatieve managers zijn nieuwe ESG-gegevensbestanden gaan gebruiken of ontwikkelden methodes om ESG-factoren een plek te geven in hun beslissingsmodellen. Onze vermogensbeheerder gebruikt dit onderzoek bij de jaarlijkse evaluaties van de managers om te kijken hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen. Integratie in het beleggingsproces Hoe de aandacht voor milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur een plek heeft gekregen in de verschillende strategieën van onze vermogensbeheerder, staat in de tabel hierna. Van alle beleggingen verwachten we dat ze handelen in lijn met de afspraken die in VN-verband zijn gemaakt over hoe bedrijven moeten omgaan met mensenrechten, arbeidsrechten, anti-corruptie en milieu. Het uitsluitingsbeleid geldt ook voor de gehele portefeuille. De Landenrisicometer, die onze vermogensbeheerder heeft ontwikkeld in samenwerking met een onderzoeksbureau, geeft portefeuillemanagers zicht op de risico s van landen waar het gaat om duurzaamheid en goed bestuur. Verder worden voorstellen voor nieuwe beleggingen (boven een bepaalde omvang) in nietbeursgenoteerde ondernemingen en nieuwe mandaten voor externe managers ook beoordeeld door het team dat let op duurzaamheid en goed bestuur. Dit team heeft niet alleen adviesrecht maar is ook betrokken bij het opstellen van de voorwaarden die worden opgenomen in de overeenkomsten die 10

12 Verslag verantwoord beleggen SPW Milieu, sociaal beleid en goed bestuur als onderdeel van de beleggingsstrategie de basis vormen voor de nieuwe beleggingen. Aandelen in eigen beheer Fundamenteel Alle portefeuillemanagers van de vermogensbeheerder hebben toegang tot het in eigen huis ontwikkelde ESG-dashboard dat een indruk geeft van hoe een bedrijf scoort op milieu- en sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. In het dashboard staan verder het stemgedrag van onze vermogensbeheerder bij het bedrijf, de correspondentie over ESG-factoren en de gesprekken die hierover hebben plaatsgevonden met het bedrijf. Ook staan er analyses in van drie onafhankelijke onderzoeksbureaus. Het ESGvergelijkingsprofiel voor bedrijfsrisico s, dat onze vermogensbeheerder heeft laten ontwikkelen met dataleverancier Bloomberg, geeft portefeuillemanagers inzicht in trendmatige ontwikkelingen zoals het aantal ernstige ongelukken. Via dit model kunnen prestaties van een bedrijf worden vergeleken met die van sector- en branchegenoten. Risicowaarderingsmodellen voor duurzaamheid en goed bestuur geven zicht op de mate waarin de waarde van een belegging wordt beïnvloed door risico s en kansen op één van de ESG-terreinen. Kwantitatief De in 2014 door de vermogensbeheerder ontwikkelde Quantduurzaamheidsscoremaakt het eenvoudiger om ESG-factoren een rol te laten spelen bij beleggingsbeslissingen in de omvangrijke portefeuille die vooral wordt beheerd met behulp van kwantitatieve modellen. Aandelen externe managers Bij elk nieuw mandaat dat bij een externe manager wordt ondergebracht, wordt gecontroleerd of dit gebeurt in overeenstemming met het beleid voor verantwoord beleggen. Ongeveer 30 grote vermogensbeheerders die voor onze vermogensbeheerder werken, zijn in 2014 voor het tweede achtereenvolgende jaar uitgebreid doorgelicht op de aandacht die ze geven aan milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. Deze analyse wordt elk jaar herhaald en de uitkomsten worden met de managers besproken. Staatsobligaties Onze vermogensbeheerder belegt niet in landen waarvoor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een wapenembargo heeft afgekondigd. Bedrijfsobligaties Alle portefeuillemanagers hebben toegang tot het ESG- dashboard. De portefeuillemanagers nemen in de beleggingsvoorstellen de duurzaamheidsscores op. Als die lager zijn dan de scores van vergelijkbare bedrijven, volgt een meer gedetailleerde analyse. Vastgoed Bij nieuwe niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen eist onze vermogensbeheerder dat ze voor de hele beleggingsperiode meedoen aan de Global Real Estate Sustainability Benchmark, de duurzaamheidsvergelijking voor vastgoed. Dit betekent een toetsing vooraf en een jaarlijkse meting van de prestaties. Waar nodig wordt een dialoog gestart om de prestaties te verbeteren. In 2014 vonden meer dan 50 van dit soort gesprekken plaats. Doordat onze vermogensbeheerder wereldwijd één van de grootste vastgoedbeleggers is, kan hij een significante invloed uitoefenen op de sector. Infrastructuur Onze vermogensbeheerder heeft samen met andere grote beleggers in 2014 gewerkt aan een nieuw onafhankelijk duurzaamheidsmeetinstrument voor infrastructuur. Dit zal een beter inzicht geven in de duurzaamheidsprestaties van infrastructuurbeleggingen en aanknopingspunten bieden voor gesprekken met managers om hun prestaties te verbeteren. Hedgefondsen Onze vermogensbeheerder verwacht van alle fondsen waarvoor dat relevant is dat ze een beleid hebben met aandacht voor milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. Onze vermogensbeheerder hanteert hierbij een op maat gesneden aanpak waarbij de strategie van het fonds voor een belangrijk deel bepaalt hoe die eisen eruitzien. Hedgefondsen worden aangemoedigd om lid te worden van de Hedge Fund Standards Board die transparantie, integriteit en goed ondernemingsbestuur promoot. Private equity Onze vermogensbeheerder streeft ernaar dat private equity managers een passend ESG-beleid hebben. Belangrijk is ook transparantie over hun prestaties op dit terrein. Om dit eenvoudiger te maken heeft onze vermogensbeheerder bijgedragen aan het opstellen van het ESG Disclosure Framework van de European Private Equity & Venture Capital Association. Dit raamwerk heeft hij geïntegreerd in zijn eigen procedures bij de due dilligence en de monitoring van de private equity beleggingen. 11

13 Verslag verantwoord beleggen SPW Milieu, sociaal beleid en goed bestuur als onderdeel van de beleggingsstrategie Grondstoffen De beleggingen via termijncontracten in grondstoffen worden dusdanig beheerd dat er geen prijsopdrijvend effect optreedt. 12

14 Verslag verantwoord beleggen SPW Milieu, sociaal beleid en goed bestuur als onderdeel van de beleggingsstrategie 13

15 Verslag verantwoord beleggen SPW Verduurzaming en beter bestuur bij bedrijven 4. Verduurzaming en beter bestuur bij bedrijven Onze vermogensbeheerder wil de bedrijven en fondsen waarin wordt belegd zo goed mogelijk kennen. Door relaties te onderhouden met het management blijft hij op de hoogte van de ontwikkelingen en kan hij meepraten over de strategie. Bedrijven worden aangesproken als er zorgen zijn over de duurzaamheid van de bedrijfsvoering of de bestuurspraktijk. Dit gebeurt op verschillende manieren en varieert van een mening geven tot een intensiever proces met gedragsverandering als doel. Dat laatste wordt engagement genoemd en kan verschillende vormen aannemen afhankelijk van het bedrijf, de aard en omvang van de belegging en het onderwerp dat speelt. Regelmatig spelen meerdere onderwerpen tegelijk. Engagements heeft onze vermogensbeheerder niet alleen met bedrijven. Voor ons is het belangrijk dat overheden en marktpartijen regels afspreken die ertoe bijdragen dat we ook op de lange termijn kunnen blijven zorgen voor een goed pensioen voor onze deelnemers. Het goed functioneren van financiële markten is daarvoor ook van belang, net als een stabiel klimaat zodat daar geen bedreiging van uit gaat voor de waarde van onze beleggingen. Om dit te bevorderen, overlegt onze vermogensbeheerder met verschillende partijen. Daarnaast oefent onze vermogensbeheerder invloed uit door te stemmen op aandeelhoudersvergadering. Met praktische en inhoudelijke ondersteuning van een extern bureau bracht hij in 2014 zijn stem uit over bijna voorstellen op vergaderingen van beursgenoteerde bedrijven waarin wij ons vermogen hebben belegd. Dit gebeurde op basis van ons ESGbeleid. Onze vermogensbeheerder was persoonlijk aanwezig op de aandeelhoudersvergaderingen van Ahold, Philips en Wereldhave. Op de volgende pagina's volgt een selectie van wat werd ondernomen op belangrijke gebieden in

16 Verslag verantwoord beleggen SPW Verduurzaming en beter bestuur bij bedrijven 4.1 Inspelen op klimaatverandering Het terugdringen van klimaatverandering is van groot belang voor SPW. Een wereldwijde temperatuurstijging kan grote gevolgen hebben. Hetzelfde geldt voor overheidsmaatregelen die klimaatverandering moeten tegengaan en de technologische innovaties die (mede) daaruit voortkomen. VN-Klimaattop Tijdens de VN-Klimaattop in New York kondigde onze vermogensbeheerder aan dat hij in drie jaar tijd zijn beleggingen in duurzame energieproductie wilde verdubbelen ten opzichte van begin Op dat moment had onze vermogensbeheer voor ongeveer een miljard in deze beleggingen belegd. Samen met ruim 300 andere beleggers ondertekende SPW een verklaring met de belofte om serieus op zoek te gaan naar beleggingen met een lage CO2-uitstoot, voor zover dat past binnen onze rol als (pensioenfonds)belegger. Daarnaast beloofden we om bedrijven waarin we beleggen aan te zetten om duidelijk en open te zijn over de risico s die ze lopen door klimaatverandering. In haar toespraak op de top benadrukte bestuurder Kemna van onze vermogensbeheerder dat om de ergste vormen van klimaatverandering tegen te gaan wereldwijd een verdubbeling nodig is van het bedrag dat wordt geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Dat bedraagt nu zo n 250 miljard dollar. Ook pleitte ze ervoor dat het aanmerkelijk duurder wordt om CO2 uit te mogen stoten (via een wereldwijd handelssysteem in CO2uitstootrechten)en voor het afschaffen van subsidies op fossiele energie. voert niet alleen overleg met beleidsmakers maar spreekt ook bedrijven aan op wat investeerders van hen verwachten over hoe zij inspelen op de risico s van klimaatverandering. Analyse risico fossiele beleggingen Onze vermogensbeheerder heeft een analyse gemaakt van de risico s die onze beleggingen lopen door strengere overheidsmaatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Om de ergste gevolgen daarvan te voorkomen, zal de wereld minder energie moeten gaan gebruiken en overschakelen van kolen en olie naar het minder vervuilende gas en hernieuwbare bronnen. Dit zal vooral gevolgen hebben voor de beleggingen in energie die ongeveer 10 procent van onze portefeuille uitmaken. Een afname van de kolenvraag en een sterk stijgende CO2-prijs zouden negatief kunnen uitpakken voor mijnbouwbedrijven en kolencentrales. Een sterke toename van elektrische auto s kan negatief uitpakken voor oliebedrijven. Onze vermogensbeheerder heeft geanalyseerd waar de grootste risico s zitten als de wereldwijde CO2-uitstoot in 2020 zijn hoogtepunt bereikt en daarna afneemt. Dat is namelijk wat er volgens klimaatdeskundigen moet gebeuren om de gemiddelde temperatuurstijging aan het einde van de eeuw tot twee graden te beperken. De grootste risico s voor het fonds zitten hierbij in de ondernemingen die sterk afhankelijk zijn van steenkool. Onze vermogensbeheerder was al voor de analyse begonnen om deze beleggingen te beperken en overweegt nu of een verdere afname nodig is. Lobbyen voor Europese maatregelen Op de Klimaattop maakte toenmalig voorzitter Barroso van de Europese Commissie bekend dat de EU de CO2-uitstoot in 2030 met 40 procent wil terugbrengen ten opzicht van Hiermee volgde hij het pleidooi van onze vermogensbeheerder en nog zo n 80 andere beleggers, verenigd in de Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC). Die heeft hiervoor gelobbyd bij de verschillende Europese instellingen (Commissie, Raad en Parlement). De IIGCC lobbyde eveneens voor een drastische hervorming van het Europese systeem van de handel in uitstootrechten omdat de huidige CO2-prijs veel te laag is om over te schakelen van kolen naar schonere alternatieven. Een besluit hierover is nog niet genomen. Doordat één van de duurzaamheidsspecialisten van onze vermogensbeheerder in het tienkoppige IIGCC-bestuur zit, wordt bijgedragen aan een beter internationaal klimaatbeleid. De IIGCC De analyse geeft geen aanleiding om alle beleggingen in fossiele brandstofproducenten van de hand te doen, zoals een aantal maatschappelijke groeperingen in 2014 bepleitte. Onze vermogensbeheerder ziet de vraag naar energie de komende jaren nog stijgen en verwacht niet dat hernieuwbare energiebronnen daar in voldoende mate aan kunnen voldoen. Wel wordt een verandering in de energiemix verwacht: minder kolen en olie, meer gas en hernieuwbare energie. Amerikaanse olie- en gasbedrijven Met acht olie- en gasbedrijven in Texas heeft onze vermogensbeheerder na afloop van de VN-Klimaattop gesproken over hoe zij in hun bedrijfsvoering rekening houden met mogelijk strengere milieumaatregelen van de overheid tegen klimaatverandering. Veel bedrijven blijken daarop nog nauwelijks in te spelen omdat ze ervan uitgaan dat die strengere 15

Verslag Verantwoord Beleggen 2014 bpfbouw

Verslag Verantwoord Beleggen 2014 bpfbouw Verslag Verantwoord Beleggen 2014 bpfbouw bpfbouw.nl Voorwoord De keuze om verantwoord te beleggen, is een principiële. Wij willen dat bedrijven zich fatsoenlijk gedragen. Niet alleen in Nederland maar

Nadere informatie

VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014

VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014 VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014 VOORWOORD Vernieuwen om voorop te blijven lopen Aandacht voor mens, milieu en de manier waarop ondernemingen bestuurlijk zijn georganiseerd, speelt al jarenlang een

Nadere informatie

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 >> > ABP Verslag verantwoord beleggen 2013 1 > 4. Woord vooraf 6. 2013 in getallen 8. Beleid voor verantwoord beleggen 10. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Beleid voor verantwoord beleggen 6. 3. Uitvoeringsbeleid richting ondernemingen 18. 4. Uitsluitingen van bedrijven en landen 31

Inhoudsopgave. 1. Beleid voor verantwoord beleggen 6. 3. Uitvoeringsbeleid richting ondernemingen 18. 4. Uitsluitingen van bedrijven en landen 31 2013 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 2013 in kengetallen 5 1. Beleid voor verantwoord beleggen 6 1.1 Doel van verantwoord beleggen 6 1.2 Uitgangspunten van ons beleid verantwoord beleggen 6 1.2.1 De ESG-factoren

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen APG

Verantwoord Beleggen APG Verantwoord Beleggen APG Jaarverslag www.apg.nl/verantwoordbeleggen 2013 Voorwoord Ervoor zorgen dat 4,5 miljoen Nederlanders een goed pensioen ontvangen. Dat is de opdracht die wij uitvoeren voor onze

Nadere informatie

verslag verantwoord BeLeggen 2013 Mee in verandering 1

verslag verantwoord BeLeggen 2013 Mee in verandering 1 VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Mee in verandering 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kengetallen 2013 7 1. Beleid voor verantwoord beleggen 9 2. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur als onderdeel van de

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 5. 2. Kengetallen in 2012 7. 3. Het verantwoord beleggen 8. 4. De uitvoering van het 12 verantwoord beleggenbeleid

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 5. 2. Kengetallen in 2012 7. 3. Het verantwoord beleggen 8. 4. De uitvoering van het 12 verantwoord beleggenbeleid Verslag verantwoord beleggen 2012 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. Kengetallen in 2012 7 3. Het verantwoord beleggen 8 beleid van SPW 3.1 Doel van verantwoord beleggen 8 3.2 De pijlers van het verantwoord

Nadere informatie

Verslag Verantwoord Beleggen ABP

Verslag Verantwoord Beleggen ABP Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen ABP 2011 Vanuit de deelnemer bekeken 1 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011 2 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

Verslag verantwoord beleggen 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Verslag verantwoord beleggen 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Verslag verantwoord beleggen 2011 Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2 Voorwoord In 2011 was er veel onrust op de financiële markten en moest gereageerd worden op het afnemende vertrouwen

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Samenvatting 8 Uitvoering activiteiten verantwoord beleggen 10 Voorbeelden

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 2 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 PENSIOENFONDS

Nadere informatie

ABP Verslag Verantwoord Beleggen

ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2008 ABP Verslag Verantwoord Beleggen ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2008 2 ABP Inhoudsopgave Voorwoord 5 Beleid Verantwoord Beleggen 6 Visie 6 Het ABP Beleid Verantwoord Beleggen 6 Beleidsimplementatie

Nadere informatie

ABP Verslag Verantwoord Beleggen

ABP Verslag Verantwoord Beleggen ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2010 Milieu-, sociale en governance- (ESG-) factoren integreren in het beleggingsproces. In dialoog treden met ondernemingen waarin ABP belegt, om zo verbetering van duurzaamheid

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 verantwoord beleggen

Jaarverslag 2012 verantwoord beleggen Jaarverslag 2012 verantwoord beleggen Pensioenfonds PNO Media 2 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN 2012 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag verantwoord beleggen 2012 Pensioenfonds

Nadere informatie

Ver ant woord Beleggen Jaarverslag 2009

Ver ant woord Beleggen Jaarverslag 2009 VER ANT WOORD BELEGGEN Jaarverslag 2009 Ver ant woord Beleggen Jaarverslag 2009 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 1. Profiel 6 1.1 PGGM N.V. is een uitvoeringsorganisatie 7 1.2 Onze activiteiten

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen PME Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen volgens PME 1) PME streeft naar een goed én verantwoord rendement. We beleggen op basis van de zogenoemde ESG-criteria:

Nadere informatie

APG Verslag Verantwoord Beleggen

APG Verslag Verantwoord Beleggen 2008 APG Verslag Verantwoord Beleggen 2008 APG Verslag Verantwoord Beleggen APG Verslag Verantwoord Beleggen 2008 Inhoud Ambities vertalen in verantwoord beleggen 3 Duurzaam beleggen steeds actueler 4

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij PMT. Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij PMT. Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij PMT Onze tien leidende beginselen voor verantwoord beleggen Dit zijn de globale criteria op basis waarvan wij invulling geven aan verantwoord beleggingsbeleid.

Nadere informatie

2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13

2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13 2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord beleggen 4 4. Hoogtepunten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2014

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2014 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2014 Inhoud Inleiding 3 Actief aandeelhouderschap 4 Overheidsbeleid 8 Uitoefening stemrecht en deugdelijk ondernemingsbestuur 10 Ethisch gescreende fondsen

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 10 Collectief engagement 17 Corporate Governance 18 Bijlagen

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

2013 Q2 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-0813

2013 Q2 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-0813 2013 Q2 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-0813 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord Beleggen 4 4. Hoogtepunten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Nadere informatie