VOORWOORD. Beste ouders,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Beste ouders,"

Transcriptie

1 VOORWOORD Beste ouders, Voor u ligt de schoolgids van basisschool CNS De Groenling, een school voor Protestants Christelijk Basisonderwijs. Deze gids is bedoeld voor ouders, die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind en natuurlijk voor de ouders die al kinderen op onze school hebben. Met deze schoolgids willen wij u informeren over: - de identiteit van onze school - wat wij met ons onderwijs willen - de organisatie van ons onderwijs Deze informatie kan nooit helemaal volledig zijn, maar we proberen zo zorgvuldig mogelijk deze gids samen te stellen. Onze schoolgids wordt elk jaar bijgesteld en aan het begin van het schooljaar op onze website gepubliceerd. De ouders die dit kenbaar hebben gemaakt, krijgen een papieren exemplaar. Daarnaast krijgen alle ouders een jaaragenda met daarin een overzicht van de activiteiten, vakanties en vrije dagen. We willen u dringend aanraden deze schoolgids goed te lezen en alvast data van vrije dagen, vakanties, bijzondere schoolactiviteiten, enz. in uw agenda te noteren. Leest u daarbij a.u.b. ook de nieuwsbrieven aandachtig, u bent dan altijd goed op de hoogte van vrije dagen ed. Om de school te leren kennen is een schoolgids natuurlijk niet voldoende. U leert de school het beste kennen via de verhalen van uw kind, maar ook door het meedoen aan allerhande schoolactiviteiten, het bezoeken van informatieavonden, het lezen van de nieuwsbrief, het regelmatig bezoeken van onze site; enz. Vragen, opmerkingen en suggesties betreffende de inhoud van deze schoolgids worden zeer op prijs gesteld. Immers: niet alleen, maar samen als ouders, kinderen en leerkrachten bouwen we aan onze school. Met vriendelijke groet, Team van C.N.S. De Groenling Schoolgids CNS de Groenling 1

2 INHOUDSOPGAVE pag. Woord vooraf 1 Inhoudsopgave 2, 3 1. DE SCHOOL 1.1 Over de naam van de school Over het logo van de school Adres en voedingsgebied van de school IRIS, vereniging voor christelijk onderwijs Het college van bestuur (CvB) en de schoolvereniging De basisscholen van IRIS Directie van C.N.S. De Groenling Schoolgrootte en teamgrootte 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 2.1 Onze missie Identiteit Kwaliteit op De Groenling Belangrijkste omgangsregels De omgang van leerlingen met elkaar Schorsen en verwijderen van leerlingen 7 3. DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 3.1 Algemeen De aanmelding Doorstroming van kleuters Groepsgrootte Schooltijden en hoe laat naar school? Groepsverdeling Aantal uren onderwijs Ingaan en uitgaan Dislocatie Wat leert uw kind Hoe wordt er geleerd? Huiswerk DE ZORG VOOR ONZE KINDEREN 4.1 Algemeen Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen op school 17 -dossiervorming 17 -leerlingvolgsysteem 17 -leerlijn 17 -doubleren 17 -dyslexie volg document Voor de signalering van de zorg spelen een aantal mensen een rol: Organisatie: 18 - leerlingbespreking 18 - groeps-/toets bespreking 18 - groepsplan 18 - groepsoverdracht Externe contacten 19 - externe begeleidingsdiensten 19 - een extern onderzoek initiatief van de ouders Passend Onderwijs 19 - school ondersteuningsprofiel 19 - de ambulante begeleider 19 - de leerlinggebonden financiering ( het rugzakje ) 19 - zorgplicht 20 - voortgezet onderwijs 20 - groep 8, drempelonderzoek en Cito 20 - informatieavond schoolkeuze groep kwaliteitscontrole 20 - de resultaten en uitstroom naar het voortgezet onderwijs 20 - onderwijskundig rapport HET PERSONEEL VAN ONZE SCHOOL 5.1 Een overzicht van ons team Inval en de manier waarop wij omgaan met vervanging Bevordering arbeidsparticipatie ouderen (BAPO)en roostervrije dagen Personele mobiliteit Personeelsvergaderingen Scholing DE OUDERS EN SCHOOL 6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders Informatievoorziening aan de ouders 25 Schoolgids CNS de Groenling 2

3 -schoolgids 25 -nieuwsbrief 25 -website 25 -algemene informatieavond 25 -klassennieuws 25 -gesprekken met ouders / spreekweek 25 -ouderbezoeken Jeugd Hulp Team Schoolmaatschappelijk werk Medezeggenschapsraad Gezamenlijke Medezeggenschapsraad Schooladviesraad Activiteitencommissie Verkeersouders en de verkeersveiligheid rond de school Vrijwillige ouderbijdrage Klachtenregeling 28 -contactpersonen 28 -seksuele intimidatie 28 -gedragscode 29 -meld code huiselijk geweld, verwijsindex Schoolverzekering Een aantal praktische zaken 29 -nog niet zindelijk en wel naar school? 29 -vieringen 30 -kerkdienst; gezin, school en kerk 30 -goede doelen 30 -voor- en naschoolse opvang 30 -inzamelen batterijen 30 -inzamelen cartridges/toner 30 -gevonden voorwerpen 30 -meesters- en juffendag 30 -schoolfotograaf 30 -schoolreizen Overblijven/Tussenschoolse opvang DE SCHOOL EN DE ETERNE RELATIES 7.1 Iris directeurenoverleg Directeurenoverleg IJsselmuiden- Kampen Voortgezet onderwijs Hoger beroepsonderwijs Jeugdgezondheidszorg Onderwijsinspectie Openbare bibliotheek Theaterbezoek Quintus Kinderopvang Partou Logopdedie praktijk Het praathuis Muziek-theaterlessen i.s.m. Ventura REGELS IN DE SCHOOL 8.1 Regels voor de kinderen Pleinwacht Niet meedoen aan schoolactiviteiten Verlof en extra vrije dagen Vakanties Gymnastiek Kleine pauze Verf en lijm Rijwielstalling Schoolpennen Sponsoring NAMEN EN ADRESSEN 9.1 Medezeggenschapsraad Gezamenlijke medezeggenschapsraad Schooladviesraad Activiteitencommissie School Adressen extern Bank- en gironummers 40 JAARAGENDA , 42, 43 Schoolgids CNS de Groenling 3

4 1. DE SCHOOL 1.1 Over de naam van de school De naam van de school is gekozen in Er waren meerdere redenen waarom het uiteindelijk De Groenling geworden is. Groen van Prinsterer was één van de grote voorvechters van een school met de Bijbel. Daartoe richtte hij in 1860 de Vereniging Christelijk Nationaal Schoolonderwijs op. Daarnaast staat de kleur groen voor jeugd, pril, jong. Om het nog verder compleet te maken: De Groenling is een vogel, die vaak groepsgewijs te zien is. De school staat in de wijk Groenendael en veel van onze leerlingen komen uit de wijk Losse Landen, de straatnamen hebben hier vogelnamen. Verder is het een naam die niet veel voorkomt, goed in het gehoor ligt en de kinderen waarschijnlijk ook wel aanspreekt. 1.2 Over het logo van de school Mede omdat onze school De Groenling heet, hebben we als logo een vogel. Maar het logo staat ook voor een vogel die leert vliegen, zijn draai vindt. Op school helpen we de leerlingen vliegen totdat ze zoveel mogelijk zelfstandig kunnen uitvliegen. 1.3 Adres en voedingsgebied van de school. Het adres luidt CNS De Groenling Groenendael EM IJsselmuiden Tel Veel van onze kinderen komen uit de wijken; De Losse Landen, Zeegraven, Oosterholt-Noord, maar ook komen er steeds vaker kinderen uit andere wijken van IJsselmuiden. 1.4 Nieuwe school Indien alles volgens de planning verloopt zullen we tussen april en juni 2015 verhuizen naar de nieuwe Groenling in de wijk het Meer. Momenteel wordt er druk gebouwd aan de 12 klassige basisschool waarin ook kinderopvang Ienieminie een plaats zal krijgen. Het voedingsgebied zoals hierboven beschreven zal dan in de loop van de tijd mogelijk wat veranderen. Het uitgangspunt dat kinderen uit alle wijken van IJsselmuiden welkom zijn bij ons op school blijft natuurlijk van kracht. 1.5 IRIS, vereniging voor christelijk onderwijs Onze school hoort bij de schoolvereniging IRIS. Schoolvereniging IRIS is ontstaan op 1 augustus 1998 uit een bestuurlijke fusie van drie protestants-christelijke schoolverenigingen. Twee verenigingen uit Kampen gingen toen samen met de vereniging van Kampereiland. In januari 2001 kwamen daar verenigingen bij uit IJsselmuiden, Wilsum en Kamperveen en in januari 2004 volgde s- Heerenbroek. Zeven schoolverenigingen werken nu samen om aan het protestants-christelijk onderwijs gestalte te geven onder de naam; IRIS, vereniging voor Christelijk Onderwijs te Kampen. IRIS is het Griekse woord voor regenboog. De regenboog geeft de veelkleurigheid van het Christelijk onderwijs weer. De boog bindt ons samen. Bovendien is het een teken van het verbond dat God met zijn schepping sloot. Sinds april 2012 heeft IRIS een nieuwe huisstijl met nieuw logo. Behalve de veelkleurigheid van Schoolgids CNS de Groenling 4

5 de regenboog, speelt het oog een belangrijke rol. Ons motto is "IRIS heeft oog voor pupillen". Het kind staat centraal in ons denken, ons onderwijs en onze doelen. Daar focussen we op. De grondslag van onze vereniging is als volgt omschreven; De Vereniging heeft de Bijbel als Gods Woord tot grondslag, mede uitgesproken in het belijden der kerk. Daarin is Jezus Christus de weg tot heil. Hij geeft ons het grote gebod: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Dit alles is voor ons inspiratie en richtlijn voor opvoeding en onderwijs. Onze vereniging heeft een pluriform karakter, wat zijn weerslag vindt in de samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) en het personeel aan de scholen. Leden van de RvT, leerkrachten en leerlingen zijn afkomstig uit diverse protestants-christelijke kerken en geloofsgemeenschappen. Op de scholen beschouwen wij het als een uitdaging om te werken aan de christelijke identiteit. Ten aanzien van vragen over Bijbel, geloof en kerk, ontmoeten bestuur, personeel en ouders elkaar in een open gesprek. De persoonlijke opvattingen spelen hierbij een rol. Vanuit onze christelijke identiteit willen wij het totale onderwijs binnen onze scholen gestalte geven. De identiteit beschouwen we als kleur, atmosfeer, zuurdesem voor de onderwijsleersituaties. In onze christelijke scholen willen we zichtbaar, tastbaar en aanwijsbaar maken, dat we bezield zijn door de blijde boodschap. Dit betekent dat we de waarden en normen, die ons vanuit de Bijbel worden aangereikt, vertalen in het leven van hier en nu. De basisscholen van onze vereniging stellen zich op als gastvrije scholen, waar ook kinderen uit niet-kerkelijk gebonden gezinnen zich welkom weten, mits de ouders het uitgangspunt van de vereniging respecteren. Aanmeldingsgesprekken vinden in dit verband plaats om wederzijds de nodige duidelijkheid te verschaffen. Meer informatie over onze verenging, zoals de samenstelling van de RvT en de adviesgroepen kunt u vinden op onze website: Daar vindt u ook de benodigde informatie over het lidmaatschap van schoolvereniging IRIS. Een inschrijfformulier is van onze website te downloaden of verkrijgbaar bij de directie van de school. 1.5 Het college van bestuur (CvB) en de Schoolvereniging Het CvB van IRIS wordt gevormd door: Friso Kingma, voorzitter Gerard Wolters, lid Samen met Ariënne van Dijk vertegenwoordigen zij het bestuur en de vereniging op het bestuurskantoor van IRIS, Bouwkamp 2 (eerste verdieping) te Kampen.. Met vragen of opmerkingen gericht aan het college van bestuur kunt u terecht op het bestuurskantoor van IRIS, waar het CvB en het secretariaat u graag te woord staan. U kunt ons bereiken via: IRIS, vereniging voor Christelijk Onderwijs Postbus BA Kampen Telefoon: De basisscholen van IRIS Onder het bestuur van de vereniging IRIS vallen 14 basisscholen. De namen en adressen van die scholen kunt u vinden op de website van de vereniging: 1.7 Directie van C.N.S. De Groenling De leiding van de school is in handen van de directeur dhr. H. Dirksma. Op maandag t/m donderdag is dhr. Dirksma ambulant, d.w.z. dat hij op die dagen meestal geen lesgevende taken heeft. Op vrijdag is hij niet op school aanwezig. Plaatsvervangend directeur is mw. G. Junte. Wanneer dhr. H. Dirksma afwezig is kunt u met eventuele vragen terecht bij mw. G. Junte. Is zij afwezig dan kunt u terecht bij mw. M. de Haas of mw. J. Brink. 1.8 Schoolgrootte en teamgrootte De school telt 241 leerlingen (peildatum 1 oktober 2014). Deze leerlingen zijn dit jaar verdeeld over 10 groepen. Het team bestaat uit 18 leerkrachten, dit is inclusief directie en IB-ers. Het team wordt ondersteund door mw. Lisanne Sollie en mw. Manoah Mulder, zij zijn werkzaam als onderwijsassistent. Mw. R. Westendorp, onze algemeen leerkracht ondersteuner is gedurende een halve week aanwezig, de andere helft werkt ze op C.B.S. Vizier. Schoolgids CNS de Groenling 5

6 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 2.1 Onze missie In een goede sfeer leer je zoveel meer. Vanuit deze missie (hoofdgedachte) willen we het onderwijs op De Groenling inhoud geven. We vinden dat kinderen zich alleen goed kunnen ontwikkelen in een veilige leeromgeving. Een goede sfeer is dan de belangrijkste voorwaarde. Een goede sfeer bereik je door duidelijk te zijn over de schoolidentiteit, over de regels, over verwachtingen die de school van ouders mag hebben en andersom. In de onderstaande paragrafen wordt duidelijk gemaakt hoe wij een goede, veilige sfeer willen bereiken. 2.2 Identiteit Op onze school wordt gewerkt vanuit een algemene christelijke identiteit die past in de plaatselijke context. Onze school is niet gebonden aan één van de kerkgenootschappen. Deze christelijke identiteit wordt ontleend aan de boodschap van Christus, zoals die spreekt vanuit de Bijbel. Daarmee behoort ook tot uiting te komen dat het Christen-zijn meer inhoudt dan het geloven in het bestaan van God, maar dat dit vooral ook een levenshouding is. Vanuit die levenshouding wordt op school steeds weer gewerkt aan een veilige sfeer, waarin wordt opgekomen voor de zwakkeren en waarbij in de omgang met elkaar, naastenliefde en respect voor de anderen en hun mening tot uiting komen. We geven, met vallen en opstaan, het samen Christen-zijn vorm in de totale leef- en werksfeer op onze school. 2.3 Kwaliteit op De Groenling 1. Een goede samenwerking tussen bestuur, schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders, vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met zijn allen! 2. Het werken in en het samenwerken met De Groenling, staat in het teken van respect voor elkaar, rekening houden met elkaar. 3. Er moet ruimte zijn om jezelf te zijn en we vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren. 4. Het Ieren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het steeds zelfstandiger en zelf verantwoordelijker te worden. Het samen Ieren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar staat hoog in het vaandel. 5. Wij stellen ons actief op om de onderwijsachterstanden ten gevolge van sociale, economische en culturele omstandigheden op te heffen en/of te verminderen. 6. Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal (ik en de ander), emotioneel (ik en gevoel), motorisch (ik en bewegen), cognitief (ik en het leren), en creatief (ik en vindingrijkheid) gebied, met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens. 7. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met methoden en/of onderwijsleermiddelen die rekening houden met de verschillen tussen onze leerlingen en die ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken. Bij de aanschaf van nieuwe leermiddelen zal hier dan ook rekening mee worden gehouden. 8. Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen nauwlettend gevolgd om zorg op maat te geven, want leerlingen en ouders hebben recht op een professionele begeleiding. Daarom heeft de school een actief na- en bijscholingsbeleid voor haar personeel. 9. De Groenling voert een actief beleid in het samenwerken met voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs om de overgang naar de verschillende schooltypen zo makkelijk mogelijk te maken. Naast al deze punten willen we, als leerkrachten van De Groenling, graag een school zijn waar de volgende kenmerken naar voren komen. We willen hier doorlopend aan werken. Het kind centraal. De Groenling wil graag een school zijn waar het kind centraal staat. Een school waar je later met plezier aan terugdenkt. Een school waar je je welkom voelt, waar je met plezier naar toe gaat. Een school die je zelfvertrouwen geeft, een goede basis is voor het voortgezet onderwijs en voor de omgang met anderen. Een school waar je de nodige kennis opdoet en waar je creatieve vaardigheden kunt ontwikkelen. Herkenbaar beleid. De Groenling wil graag een school zijn die in overleg met de ouders een duidelijk herkenbaar beleid voert. Een school die keuzes maakt op religieus, pedagogisch en onderwijskundig terrein. Keuzes in het personeelsbeleid en de schoolorganisatie. Een school die voor die keuzes uitkomt: dit is ons beleid en dit zijn de resultaten. Schoolgids CNS de Groenling 6

7 Verschillen. De Groenling wil graag een school zijn die ieder kind geeft wat het nodig heeft. Hoe willen we dit vorm geven?? Een paar voorbeelden: -Wie moeite heeft met de leerstof wordt geholpen. -Begaafde kinderen Ieren hun talenten te ontplooien. -Kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren, helpen we om zich wel te kunnen concentreren. -Faalangstige kinderen willen we meer zelfvertrouwen geven. -We willen kinderen met diverse onderwijsbehoeften zo optimaal mogelijk begeleiden. Goede werksfeer. De Groenling wil graag ook een school zijn waar de kinderen zeggen: "Hé, is het nu al weer tijd!" Een school waar leerkrachten graag willen werken en waar ouders hun kind graag naar toe sturen! Wij, als leerkrachten van De Groenling, hopen dat uw kind de vertaling van al deze woorden in onze school dagelijks tegenkomt. Maar niet alleen uw kind. Als het goed is, herkent ook u onze school aan de kenmerken die hierboven genoemd zijn. Voor al onze middelen zijn we afhankelijk van de regelgeving en vergoedingen die vanuit Den Haag komen. Onze regering bepaalt de wettelijke kaders waaraan we ons moeten houden. Dat betekent o.a. dat vanuit Den Haag bepaald wordt hoeveel leerkrachten er op onze school benoemd mogen worden. Het aantal leerkrachten heeft natuurlijk weer gevolgen voor de groepsindeling. 2.4 Belangrijkste omgangsregels Een schoolgemeenschap kan niet zonder omgangsregels. De volgende regels hebben we met elkaar afgesproken: Voor groot en klein zullen we aardig zijn. We willen allemaal rustig kunnen werken, daarom blijft het lawaai binnen de perken. De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen. 2.5 De omgang van leerlingen met elkaar In het schooljaar hebben we scholing gevolgd, hoe om te gaan met pestgedrag, de zogenaamde no-blame aanpak. Dit wordt ingezet indien nodig. In het schooljaar gaan we een nieuwe methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling kiezen. Hierin leggen we ook accenten voor wat betreft respect, zelfverantwoordelijkheid en normen en waarden. 2.6 Schorsen en verwijderen van leerlingen We hopen natuurlijk dat dit soort zaken nooit zullen gebeuren maar toch vindt onze wetgever dat er regels over dit onderwerp in de schoolgids moeten worden opgenomen. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat de directie, na overleg met de groepsleerkracht, bestuur en mr., inspectie en leerplichtambtenaar, moet besluiten om een leerling voor de duur van 1 of 2 weken te schorsen. Dit zal alleen voorkomen na extreem wangedrag en na veelvuldig overleg met ouders en andere betrokkenen. Helpt een schorsing niet om dit extreme wangedrag in te perken dan kan in uiterste nood worden overgegaan tot verwijdering. Deze verwijdering vindt plaats, weer na overleg met de groepsleerkracht, bestuur, mr., inspectie en leerplichtambtenaar. De school heeft bij verwijdering van een leerling de inspanningsverplichting om een andere basisschool voor deze leerling te zoeken. Op onze school ligt het accent op een positieve benadering van kinderen om zo het gewenste veilige schoolklimaat te bereiken. Dit levert meestal een goede sfeer op. U als ouder kunt hieraan bijdragen door uw kinderen er ook thuis op aan te spreken zich aan schoolregels en algemene fatsoensnormen te houden. Schoolgids CNS de Groenling 7

8 3. DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 3.1 Algemeen De Groenling wordt bezocht door ongeveer 241 kinderen (peildatum ). Deze kinderen zijn verdeeld over 10 groepen. Aan de school zijn 18 teamleden verbonden, alsmede twee onderwijsassistent en een algemeen leerkrachtondersteuner. Het personeel verricht haar werkzaamheden grotendeels parttime. 3.2 De aanmelding Vaak wordt door ouders de vraag gesteld wanneer ze hun kind op moeten geven. Als leidraad kunt u het best het tijdstip aanhouden wanneer de gemeente Kampen u de onderwijskrant stuurt. Deze krant wordt u toegestuurd ongeveer een half jaar voordat uw kind 4 jaar wordt. U mag uw kind natuurlijk ook eerder aanmelden. Wanneer u, n.a.v. de onderwijskrant, informatie in wilt winnen over onze basisschool kunt u het beste een afspraak maken met de directeur. Deze heeft dan een gesprek met u en leidt u rond door de school. Alle leerlingen uit IJsselmuiden zijn in principe welkom bij ons op school. Wel dienen de ouders de uitgangspunten van onze christelijke school te respecteren. De dag nadat de kinderen 4 jaar geworden zijn, mogen ze voor het eerst naar onze school. Een uitnodiging voor deze 1 e dag krijgen de kinderen ongeveer 6 weken voordat ze 4 jaar worden. Voorafgaand aan deze 1 e schooldag mogen de kinderen 4 ochtenden komen wennen. Deze wenmomenten worden in overleg met de groepsleerkracht van onze jongste groep gepland. De kinderen die na 31 mei 4 jaar worden, komen voor het eerst na de zomervakantie op school. Voor deze kinderen wordt ook een kennismakingsmoment georganiseerd. Op één van de laatste dagen van het schooljaar, organiseren we de zogenaamde wisselmorgen waarbij alle kinderen kennismaken met hun nieuwe leerkracht. In augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs van kracht geworden. In het kort gezegd komt het erop neer dat we voor elk kind moeten bepalen of we het een goed onderwijsarrangement ( passend onderwijs ) kunnen bieden. De aanmeldingsprocedure van nieuwe leerlingen is daarom vanaf augustus 2014 aangepast. Na de afspraak, gesprek en rondleiding moeten de ouders uiterlijk 12 weken voordat het kind vier jaar wordt een aanmeldingsformulier inleveren. Dit is voor alle scholen uit de regio gelijk. Het formulier is bij school te verkrijgen. Na ontvangst van het formulier wordt gekeken of het kind op onze school past. Daarna volgt dan de definitieve inschrijving of wordt eventueel een andere school voor het kind geadviseerd. Het management geeft de ouders informatie en verzorgt de inschrijving. 3.3 Doorstroming van kleuters Omdat de jongste kleuters niet allemaal op de eerste schooldag van het schooljaar naar school gaan, is er voor deze groep leerlingen een speciale overgangsregeling. Het uitgangspunt hierbij is de ontwikkeling van het kind, gecombineerd met zijn onderwijsbehoeften. Als een 4-jarige naar school gaat, komt deze in groep 1, en volgt vanaf dat moment alle reguliere activiteiten in deze groep, binnen de vastgestelde lestijd. Deze leerlingen vallen vanaf dat moment ook onder de reguliere verlofregeling. 3.4 Groepsgrootte We proberen elk jaar weer de groepen zo klein mogelijk te houden. Daarom zetten we zoveel mogelijk middelen in om dit te realiseren. Het is helaas niet altijd mogelijk om de groepen klein te houden, dit heeft te maken met o.a. de gelden die vanuit Den Haag beschikbaar worden gesteld en keuzes die binnen de schoolorganisatie gemaakt moeten worden. Wel trachten we bij groepen die extra hulp nodig hebben i.v.m. de grootte of de samenstelling van de groep dit zoveel mogelijk via extra handen in de klas te organiseren. 3.5 Schooltijden en hoe Iaat naar school? Groep 1 s morgens dinsdagmiddag (andere middagen vrij) Groep 2 s morgens s middags vrij op woensdag- en vrijdagmiddag Groep 3 s morgens woensdag s middags vrij op woensdag- en vrijdagmiddag Schoolgids CNS de Groenling 8

9 Groep 4 t/m 8 s morgens woensdag 's middags vrij op woensdagmiddag voor de groepen 6, 7 en 8a is de kleine pauze van tot uur voor de groepen 3, 4, 5 en 8b is de kleine pauze van tot uur Het komt nogal eens voor dat kinderen al erg vroeg op school aanwezig zijn. Het is echt voldoende wanneer uw kind 10 minuten voor schooltijd aanwezig is. De schooldeuren gaan s morgens en s middags ook 10 minuten voordat de bel gaat open. De kinderen mogen dan naar binnen, maar mogen ook buiten blijven spelen. I.v.m. de drukte op het plein vinden we het voor de kinderen van groep 1 beter dat ze op de dinsdagmiddag vanaf uur worden binnengebracht en dus niet buiten blijven spelen. Natuurlijk mogen de kleuters van groep 1 en 2 en de kinderen van groep 3 en 4 s morgens door moeder of vader in de klas gebracht worden. Wel is het in het belang van uw kind dat u vlot afscheid neemt. 3.6 Groepsverdeling MA DI WOE DO VR Groep Leerkracht mo. mi. mo. mi. mo. mo. mi. mo. mi. 1/instroom (lokaal 3) lln Janet Brink Linda Fix 2a (lokaal 2) 20 lln Nellie Brink Janet Brink Janneke van der Vinne 2b (lokaal1) 20 lln Geerlinge Hamburger Nellie Brink Bovenstaande groepsindeling geldt tot de kerstvakantie Per januari 2015 gaan we i.v.m. de grote instroom van nieuwe leerlingen de groepen herindelen. Naar aanleiding van de huidige instroomgegevens kiezen we er nu voor om met 3 groepen te blijven werken. Wel worden het dan twee groepen 1/2 en daarnaast een groep 1 waar nieuwe leerlingen bij instromen. Mocht de situatie veranderen, bijvoorbeeld meer nieuwe leerlingen dan wat we op dit moment weten, dan is het mogelijk dat we de groepsindeling per januari 2015 op een andere manier moeten organiseren (u kunt dan denken aan bijvoorbeeld een 4 e kleutergroep). We zullen dit natuurlijk zo goed mogelijk en op tijd met alle betrokkenen communiceren. Groepsindeling groepen 1 en 2; geldt van januari 2015 tot zomervakantie 2015 MA DI WOE DO VR Groep Leerkracht mo. mi. mo. mi. mo. mo. mi. mo. mi. 1c/instroom lln (lokaal 3 Janet Brink Linda Fix 1a/2a 28 lln (lokaal 2) Nellie Brink Janet Brink Janneke van der Vinne 1b/2b 28 lln (lokaal 1) Geerlinge Hamburger Nellie Brink Schoolgids CNS de Groenling 9

10 Groep Leerkracht mo. mi. mo. mi. mo. mo. mi. mo. mi. 3 (lokaal 4) 31 lln Barbara Tetrode Simone van Ommen Lisanne Sollie (Lio + onderwijsass.) 4 (lokaal 5) 27 lln Alie de Munnik Alie van der Linde 23x 16x 23x 16x Groep Leerkracht mo. mi. mo. mi. mo. mo. mi. mo. mi. 5 (lokaal 6) 31 lln Janneke Boers Simone van Ommen Lotte Kieftenbelt ( Lio-er) 6 (lokaal 7) 28 lln Bertiene Drost Janneke Verhaagen 7 (lokaal 8) 27 lln 8a (dislocatie) 20 lln Alinda Westendorp Arrita Plender ½ ½ Monique de Haas ½ ½ 8b (dislocatie) 20 lln Gerlinda Junte Monique de Haas ½ ½ Arrita Plender Opmerkingen bij de klassenverdeling Deze klassenverdeling is tot stand gekomen in overleg met team, bovenschoolse directie, schooladviesraad en MR. 2. Het is mogelijk dat bij diverse groepen in de loop van het jaar stagiaires van de onderwijsassistentopleiding worden ingezet. Opmerkingen per groep a. Tot januari 2015 zijn de groepen 1 en 2 niet al te groot. Na de kerstvakantie verandert de groepsindeling. We gaan dan werken met twee groepen 1/2. U wordt tijdig op de hoogte gesteld van de nieuwe groepsindeling. Zie verder de opmerkingen bij de groepen 1 en 2 in het overzicht. b. Op maandagmiddag en donderdagmiddag zitten de kinderen van de groepen 2 apart, ook in de situatie na de kerstvakantie. c. Groep 3 heeft op maandag en dinsdag gedurende het 1 e half jaar een Lio-er. Dat is onze onderwijsassistent Lisanne Sollie. Lio-er staat voor Leraar in Opleiding, het is de bedoeling dat Lio-ers zoveel mogelijk zelfstandig de groep gaan lesgeven en bijvoorbeeld ook bij de spreekweken een aantal gesprekken gaan voeren. Op maandag en dinsdagmorgen zijn Lisanne Sollie en Barbara Tetrode samen in groep 3. Op dinsdagmiddag geeft Lisanne Sollie alleen les in deze groep. Zodra haar Lio-stage is afgerond gaat Barbara Tetrode ook op de dinsdagmiddag lesgeven. Op woensdagmorgen is Lisanne Sollie als onderwijsassistent vast verbonden aan deze groep. d. Groep 4 heeft het 1 e halfjaar op dinsdagmorgen een dubbele bezetting. In het 2 e halfjaar gaat Alie van der Linde extra ondersteuning bieden in groep 3. De Lio-er ( Lisanne Sollie) heeft dan haar Lio-stage afgerond. e. Groep 5 heeft gedurende het 1 e half jaar ook een Lio-er, Lotte Kieftenbelt. Zij geeft les op de maandag t/m de woensdag. Hierdoor is er in deze groep op deze dagen ook een dubbele bezetting waardoor extra ondersteuning in de groep mogelijk is. Schoolgids CNS de Groenling 10

11 f. Groep 8a en 8b zitten elke donderdagmiddag het 1 e lesuur bij elkaar. De rest van de middag hebben de kinderen met behulp van de vakleerkracht, Sander Liefers, wel in twee groepen gymnastiek. Hierdoor hebben we voorkomen dat er gedurende de hele middag gewerkt moet worden met een groep van 40 leerlingen. In onze school zijn naast de leerkrachten nog meer mensen werkzaam; a. Lisanne Sollie Zij is werkzaam als onderwijsassistent voor de kinderen en groepen die extra ondersteuning nodig hebben. Ze is op woensdag t/m vrijdag werkzaam bij ons op school. Daarnaast geeft ze gedurende het 1 e half jaar als Lio-er les in groep 3 op de maandag en dinsdag. b. Reiny Westendorp Zij werkt als algemeen leerkracht ondersteuner op maandag, de ½ woensdag en op donderdag bij ons, de andere dagen werkt ze op C.B.S. Vizier. c. Manoah Mulder Zij werkt elke ochtend gedurende ongeveer twee uur als onderwijsassistent en wordt ingezet voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. d. Ellen Winters Zij assisteert op dinsdagmiddag de directie bij de school- en leerling administratie. e. Sander Liefers Hij geeft op donderdagmiddag gymles aan de beide groepen 8 en verzorgt de buitenschoolse activiteiten op de donderdagmiddag na schooltijd. De interne begeleiders (IB-ers) a. Monique de Haas Zij geeft les in de groepen 8a en 8b. Daarnaast is ze op de donderdag werkzaam als IB-er en coördineert ze de leerlingenzorg in de groepen 4 t/m 8. b. Janet Brink Zij geeft op de maandagmorgen les in groep 1 en op de maandagmiddag in groep 2a. Op dinsdagmiddag geeft ze extra ondersteuning in de groepen 1 en 2. Op de dinsdagmorgen en donderdag is ze werkzaam als IB-er en coördineert zij de leerlingenzorg in de groepen 1 t/m 3. Daarnaast stuurt ze ook de zorg aan voor de leerlingen die bijzondere ondersteuning (onderwijsarrangementen) nodig hebben. De directie a. Hotze Dirksma Hij is als directeur eindverantwoordelijk. Hij is op maandag t/m donderdag op school werkzaam. Op vrijdag is hij meestal afwezig. Doordat de werkzaamheden van een directeur zich niet alleen beperken tot de eigen school, zal hij regelmatig vergaderingen ed. buiten de eigen school hebben. Het is dus verstandig om, indien u de directeur wilt spreken, altijd even te bellen voor een afspraak. b. Gerlinda Junte Zij is plaatsvervangend directeur en neemt waar wanneer Hotze Dirksma afwezigheid is. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor o.a. de leerling-administratie en andere administratieve zaken. Deze werkzaamheden voert ze uit op de donderdagmiddag. Wanneer beide directieleden afwezig zijn kunt u zich wenden tot Monique de Haas of Janet Brink. 3.7 Aantal uren onderwijs Alle kinderen van de basisschool moeten, gerekend over de hele basisschoolperiode, een minimum aantal uren naar school. Voorheen was dat voor de groepen 1 t/m 4 minimaal 3520 uur en voor de groepen 5 t/m 8 in totaal 4000 uur. Tegenwoordig mogen de scholen zelf een urenverdeling maken met de voorwaarde dat de groepen 1 t/m groep 8 in totaal minimaal 7520 uur naar school gaan. Dit jaar gaan de groepen 1 t/m 8 in totaal 7550 uur naar school. We voldoen hiermee ruim aan de minimumeisen. De school heeft ervoor gezorgd dat uw kind(eren) voldoende onderwijstijd krijgt. Het valt ons op dat de laatste jaren er steeds vaker kinderen te laat door hun ouders naar school gebracht worden. Dat is vervelend voor uw kind, (hij/zij komt te laat in de les) het is vervelend voor de leerkracht (hij/zij wordt tijdens het lesgeven gestoord) en het is vervelend voor u zelf. Kom dus op tijd en verlaat de klas ook weer op tijd!!! 3.8 Ingaan en uitgaan De groepen 1, 2 en 3 komen via de onderbouwingang de school binnen. Deze ingang bevindt zich aan de westkant (bij het fietspad naar het tunneltje) van de school. De groepen 4, 5, 6 en 7 komen door de bovenbouwingang naar binnen. Dit is de ingang aan de kant van de Hoeksteen. Schoolgids CNS de Groenling 11

12 Alle kinderen (en natuurlijk hun begeleiders) die met de fiets of auto worden gebracht gaan via het Boniplein naar onze school. Op deze manier proberen we voor iedereen een verkeersveilige situatie te creëren in de Groenendael. Wanneer de school uit gaat is het de bedoeling dat de ouders van de groepen 1 en 2 in de buurt van de zandbak en dus op het plein wachten op de kinderen. Wilt u de kinderen niet uit de rij halen, het wordt dan erg onoverzichtelijk voor de leerkrachten. 3.9 Dislocatie (in gezondheidscentrum) Sinds februari 2008 maakten wij gebruik van een dislocatie. Sinds oktober 2013 is deze dislocatie, in de vorm van twee mooie leslokalen en een vergaderruimte in het gezondheidscentrum, schuin tegenover de school. De groepen 8a en 8b gaan zowel s morgens als s middags vanaf ons hoofdgebouw hier gezamenlijk naar toe. De fietsen worden aan de achterkant van het gezondheidscentrum geplaatst. De kinderen gaan voor schooltijd en tijdens de pauzes gewoon op ons plein spelen. Tien minuten voordat de bel gaat, is er een leerkracht in de dislocatie aanwezig. De kinderen mogen dan alvast naar de dislocatie gaan en hoeven niet buiten te blijven wachten Wat leert uw kind? De organisatie van onze school staat beschreven in het schoolplan. Veel daarvan vindt u, zeer beknopt weliswaar, in deze schoolgids terug. Hieronder geven we een opsomming van de vakken waar uw kind mee te maken krijgt. -Godsdienstonderwijs De godsdienstige vorming neemt in alle groepen een centrale plaats in. We maken in de groepen 3 t/m 8 gebruik van de methode "Trefwoord." Uit de Bijbel worden verhalen verteld en deze krijgen een diepere betekenis door gesprekken en creatieve verwerkingen. In de hogere groepen wordt ook aandacht geschonken aan maatschappelijke en geestelijke stromingen. Vrijwel iedere week wordt er een geestelijk lied aangeleerd, dit kan een gezang zijn, een Bijbellied, een opwekkingslied enz. We gebruiken liederen die de methode aangeeft. Daarnaast hebben we een liedlijst waarbij de groepen 3 t/m 6 en de groepen 7 en 8 regelmatig een zelfde lied aanleren. In de groepen 1 en 2 worden de Bijbelverhalen zoveel mogelijk in chronologische volgorde verteld. Deze groepen maken zelf een Bijbelrooster en werken niet met Trefwoord. Hier is voor gekozen omdat wij het erg belangrijk vinden dat de kinderen een goede basis hebben wat betreft de Bijbelverhalen. Door deze basis begrijpen de kinderen beter waar Trefwoord het in de hogere groepen over heeft. Als we een viering in de kerk hebben (Kerst of Pasen) volgen de groepen 1 en 2 wel Trefwoord, zodat we dan in de hele school met hetzelfde thema bezig zijn. De liedjes die in deze groepen worden aangeleerd worden aangepast aan de Bijbelverhalen die verteld worden of aan het thema waar ze op dat moment over werken. Voor de vieringen, zie Lezen Wat het lezen betreft: In de kleutergroepen wordt doelbewust gewerkt aan voorbereidend lezen. Spelenderwijs worden de kinderen op het lezen voorbereid. Er wordt veel voorgelezen, er is aandacht voor rijmen, er worden spelenderwijs letters aangeboden en ook maken we o.a. gebruik van de methode Schatkist. Voor aanvankelijk technisch lezen is in groep 3 de nieuwste versie van de methode "Veilig leren lezen" in gebruik. In de groepen 4 t/m 8 werken we met Estafette een methode voor voortgezet technisch lezen. Aan het begin van de morgen, wordt er ongeveer 45 minuten met deze methode gewerkt. De kinderen van groep 4 t/m 8 zijn ingedeeld volgens hun leesniveau (AVI) en krijgen in hun eigen groep, instructie die bij hun niveau past. Groep 4 doet dit 4 keer per week, groep 5 t/m 8 doet dit 2 keer per week. Op de andere dagen starten we met stillezen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leeskilometers maken zodat de kinderen zich het lezen zo goed mogelijk eigen maken. Begrijpend lezen: In groep 4 wordt de methode Speurneus gebruikt, maar het accent in groep 4 ligt vooral op het goed en vlot leren lezen. In de groepen 5 t/m 8 werken we met nieuwsbegrip en nieuwsbegrip xl. Daarnaast zijn in de groepen 5 t/m 8 afspraken gemaakt om extra aandacht te aandacht te geven aan begrijpend lezen via bijvoorbeeld informatieboeken, ABCDE-leeskaarten, teksten van Cito en/of internet, het jeugdjournaal. -Leesschool Sinds het schooljaar zijn we leesschool. Dit houdt ondermeer in dat we ons uiterste best doen om alle kinderen op een zo hoog mogelijk lees-niveau te krijgen. Ook betekent dit dat we nauw samenwerken met de bibliotheek in Kampen en IJsselmuiden. We hebben per groep leesbevorderende- en culturele activiteiten afgesproken en daarnaast doen we ook mee met leesbevorderingsprojecten. Vier keer per jaar gaan alle groepen boeken lenen in de bibliotheek, we lenen allerlei projectcollecties bij de bieb, per jaar bezoeken diverse groepen de bibliotheek enz. Binnen onze school zijn twee collega s (Alie van der Linde en Arrita Plender) Schoolgids CNS de Groenling 12

13 aangesteld als leescoördinatoren. Jaarlijkse Activiteiten leesschoolaanbod: Groep 1 en 2 : Kinderboekenweek Feest Workshop Boekenbas Boekenbas 4 / 6 keer Digitale prentenboeken Leesbevorderingsproject Nationale voorleesdagen met High Tea ( februari ) 4 keer klassikaal lenen in IJsselmuiden. Groep 3 : Kinderboekenweek feest 4 keer per jaar klassikaal lenen IJsselmuiden Lijn leesbevordering, Nationale voorleesdagen met High Tea (februari) Bezoek bibliotheek met informatie over lenen Groep 4 : Kinderboekenweek Feest Lijn Leesbevordering Mandjes lezen 4 keer per jaar klassikaal lenen IJsselmuiden Groep 5 : Kinderboekenweek Feest Schrijvers in de bibliotheek (oktober) 4 keer per jaar klassikaal lenen IJsselmuiden. Lijn Leesbevordering Groep 6: Kinderboekenweek Feest 4 keer per jaar klassikaal lenen Lijn Leesbevordering. Mediawijsheid: Bezoek aan de bibliotheek Groep 7: Kinderboekenweek Feest 4 tot 6 keer per jaar klassikaal lenen in Kampen Lijn Leesbevordering Toneellezen Groep 8 : Kinderboekenweek Feest 4 tot 6 keer per jaar klassikaal lenen in Kampen Lijn Leesbevordering Voorleeswedstrijd bibliotheek -Schrijven Voor het schrijfonderwijs gebruiken de methode schrijfatelier voor groep 2 en Novoskript voor de groepen 3 t/m 8. Bij alle groepen ligt het accent bij het schrijfonderwijs zowel op het oefenen van de fijne en grove motoriek als op de ontwikkeling van het handschrift. Naast Novoscript maken de groepen 4 t/m 7 ook gebruik van oefenmateriaal van Pennenstreken. -Rekenen Ook in het rekenonderwijs is er aansluiting tussen de groepen. In groep 1, 2 en begin 3 zitten de kinderen in de fase van het voorbereidend rekenen. In groep 1 en 2 wordt er gewerkt met de methode Schatkist en de map gecijferd bewustzijn. Bij Schatkist hoort een computerprogramma waar de kinderen van de groepen 1 en 2 mee werken. Daarnaast gebruiken de groepen 1 t/m 6 ook lesactiviteiten uit Met sprongen vooruit. Sinds het schooljaar werken we in de groepen 3 t/m 8 met de nieuwe rekenmethode "Pluspunt." Deze methode legt het accent op het leren rekenen met inzicht maar ook wordt, in tegenstelling met de oude methode Pluspunt, veel aandacht besteed aan memoriseren, eenduidige oplossingsstrategieën, ouderwets Schoolgids CNS de Groenling 13

14 cijferen, enz. Natuurlijk werken de kinderen ook op de computer. Ze doen dit met de computerprogramma s die bij Pluspunt horen. Barbara Tetrode en Monique de Haas zijn onze gecertificeerde rekencoaches. Zij komen met voorstellen om ons rekenonderwijs op een nog hoger plan te krijgen. De toets resultaten van de laatste jaren geven overigens aan dat we tot nu toe in alle groepen ruim boven het landelijk gemiddelde scoren. -Taal/Spelling Taalonderwijs betekent in groep 1 en 2 vooral het bevorderen van mondeling taalgebruik en uitbreiden van de woordenschat. Leren luisteren en spreken zijn voor kleuters belangrijke activiteiten. Hiervoor wordt natuurlijk veel voorgelezen, de map fonetisch bewustzijn wordt ingezet en er wordt gebruik gemaakt van de methode "Schatkist" (inclusief een bijbehorend computerprogramma). Ook de boeken uit de serie "Ik ben Bas" worden bij het taalonderwijs aan kleuters ingezet. In groep 3 wordt de nieuwste methode Veilig Leren Lezen gebruikt voor de taalactiviteiten. "Taal in Beeld" is in groep 4 t/m 8 onze taalmethode. De methode " Spelling in Beeld" wordt gebruikt voor het spellingonderwijs. Bij deze methodes hoort een computerprogramma met o.a. een woordenschat programma en spellingsoefeningen. Op de site van uitgeverij Zwijsen kunt u informatie vinden over zowel Veilig Leren Lezen als Taal in Beeld/Spelling in Beeld. -Engels Alle leerlingen van groep 7 en 8 krijgen Engels. We maken sinds gebruik van de methode "Groove me". Omdat deze methode digitaal wordt aangeleverd kan deze methode steeds weer geactualiseerd worden. Het Engels spreken en naar het Engels luisteren, vinden we voor onze leerlingen overigens belangrijker dan grammatica en spelling van de Engelse taal. -Wereldverkenning Voor wereldverkenning wordt er in groep 1 en 2 gebruik gemaakt van de NOT-serie "Koekeloere." In de groepen 3 en 4 wordt naar Huisje, boompje, beestje gekeken. In groep 5 en 6 kijken de kinderen naar Nieuws uit de natuur In groep 7 en 8 wordt er naar het TV weekjournaal gekeken, daarbij wordt er ook gebruik gemaakt van de krant die erbij hoort. De groepen 5 t/m 8 werken met de methode Topondernemers. Dit is een methode die via thema s werkt en waarbij aardrijkskunde, natuur en geschiedenis in samenhang aan bod komen. De topografie (plaatsnamen ed.) van Nederland, Europa en de wereld komen achtereenvolgens in groep 6, 7 en 8 aan bod m.b.v. de methode Geobas. Eén keer in de week besteden we ook aandacht aan geschiedenis in de groepen 5 t/m 8. Sinds dit schooljaar gebruiken we hiervoor de nieuwe digitale geschiedenismethode Eigentijds. -Verkeer Voor het verkeersonderwijs werken we vanaf groep 4 met de verkeerskranten. In groep 4 wordt gewerkt met Stap vooruit, in de groepen 5 en 6 wordt het blad "Op voeten en fietsen" gebruikt en in groep 7 en 8 de jeugdverkeerskrant. Het theoretisch- en praktisch verkeersexamen vindt plaats in groep 7. -Computers Wij hebben op dit moment de beschikking over ongeveer 45 computers en/of laptops. Ongeveer 25 hiervan staan in de grote hal. Ze worden vooral bij de methode Topondernemers gebruikt en ook gebruikt bij rekenen, lezen en taal. De overige computers bevinden zich in de groepen. Uiteraard wordt er vooral in de onderbouw aandacht besteed aan het leren omgaan met de computer. In de hogere groepen wordt ook geoefend met teken- en tekstverwerkingsprogramma's. Alle groepen in het hoofdgebouw en ook de dislocatie, zijn voorzien van een zogenaamd activ-board (digi-bord). Dit is een digitaal schoolbord dat gekoppeld is aan een computer en waarmee je allerlei informatie van internet, maar ook van diverse methoden met de kinderen kan delen. De kinderen mogen nooit zomaar op de computer, er zijn duidelijke afspraken op welke sites ze mogen werken. Worden er andere sites bezocht dan moet er eerst toestemming aan de leerkracht gevraagd worden. In de nieuwe school (zie paragraaf 1.4) willen we natuurlijk gebruik gaan maken van de meest moderne middelen op ICT-gebied. We zijn bezig met touchscreens i.p.v. digitale borden. En ook bekijken we momenteel hoe en of we meer kunnen gaan werken met tablets. In groep 8 starten we dit jaar met een pilot waarbij we een aantal tablets gaan inzetten. -Schoolprojecten -Diverse kleine projecten zijn met name in de kleuterperiode regelmatig aan de orde. -We doen dit jaar weer mee met de Kinderboekenweek. Tijdens deze week besteden we aandacht aan het thema van dit jaar: Feest. Dit jaar wordt dat geen grootschalig project, wel hopen we weer een boekenmarkt te organiseren. -Het hele jaar zal in het teken staan van de nieuwbouw. Praktisch betekent dat ondermeer dat de groepen regelmatig de nieuwbouw zullen bezoeken. Schoolgids CNS de Groenling 14

15 -Expressie Naast de leervakken besteden we tijd aan de expressievakken. Tekenen en handvaardigheid geven we met gebruikmaking van de bronnenboeken "Teken- en Handvaardig". Daarnaast gebruiken de groepen 5 t/m 8 de methode Uit de Kunst. Deze expressievakken worden vaak in circuitvorm gegeven, eventueel m.b.v. ouders. -Bewegingsonderwijs Gymnastiek geven we met behulp van het werkboek "Bewegingslessen basisonderwijs. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van studenten bewegingsonderwijs (CALO) of van studenten die via de Pabo een extra opleiding bewegingsonderwijs volgen. Dit jaar hebben krijgen op de donderdagmorgen groep 7 en op donderdagmiddag de groepen 8a en 8b les van een vakleerkracht Sander Liefers. Sander is tevens de combinatiefunctionaris die ook naschoolse bewegingsactiviteiten verzorgd. Zie ook de sportpas Kampen. -Muziek Bij muziek maken de leerkrachten in de groepen 1 en 2 veel gebruik van de van het Li-la liedjesboek die hoort bij de methode Schatkist en van de muziekmethode Moet je doen. In de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van de methode "Moet je doen". Ook wordt regelmatig van de liedbundel "Eigenwijs" en soms van het aanbod van de muziekschool en schooltelevisie gebruik gemaakt. -Sociaal-emotionele vaardigheden Omdat we werken vanuit onze missie in een goede sfeer leer je zoveel meer vinden we het belangrijk dat kinderen onderling, maar ook richting volwassenen op een goede, respectvolle manier met elkaar omgaan. We besteden dagelijks aandacht aan omgangsvormen, respect enz. In Trefwoord komen vaak spiegelverhalen voor of kinderen worden uitgenodigd na te denken over bepaalde zaken. Verder gebruiken we boekjes die aanleiding zijn voor een gesprek met de kinderen over bijvoorbeeld pesten, buitensluiten, ouders die gaan scheiden enz. In het schooljaar gaan we op zoek naar een nieuwe methode. M.b.v. deze methode hopen we nog meer dan voorheen van groep 1 t/m 8 structureel aandacht te besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook zullen we tijd besteden aan het aanleren van sociale vaardigheden. We blijven, zoals we de laatste jaren al steeds deden, doorgaan met het meer nadruk leggen op groepsbindende activiteiten, we gaan nog meer aandacht besteden aan pesten en onaangepast gedrag via de no-blame aanpak, we willen ons pestprotocol vernieuwen en we stellen nadrukkelijk de 4 schoolregels (zie 2.5) gedurende het hele jaar centraal Hoe wordt er geleerd? Bij het wat wordt er geleerd gaat het vooral om het gebruik van de methoden. Bij het hoe wordt er geleerd gaat het in deze context om ons organisatiemodel. Onze speerpunten zijn; lezen, zelfstandig werken, werken op niveau, groepsdoorbrekend werken, betrokkenheid, gemotiveerde kinderen, uitleg op verschillende niveaus, sociaal en pedagogisch klimaat op De Groenling. We hebben daarbij specifieke keuzes gemaakt op het gebied van de schoolontwikkelingen, de aanpak bij de overgang van 2 naar 3, effectieve instructie, zelfstandig werken en de tweede leerlijn. We omschrijven dit kort. In de groepen 1 en 2 werken we aan de hand van diverse thema s met verplichte werkjes, maar daarnaast mogen de kinderen zelf kiezen uit verschillende werkjes en de verschillende hoekactiviteiten. Ook houden ze zelf bij wat ze aan werkjes en activiteiten gedaan hebben. Deze werkjes en hoekactiviteiten hebben verschillende niveaus. Bij de overgang van 2 naar 3 proberen we de verworvenheden van de kleutergroepen vast te houden. Kinderen hebben in de kleutergroepen al leren werken in hoeken en ze weten hoe ze moeten samenwerken. Daarnaast wordt werken regelmatig afgewisseld door spel. In groep 3 schuiven we dit niet zomaar aan de kant. Wij kiezen voor een geleidelijke overgang. Concreet betekent dit dat gedurende de ochtenden er zo veel mogelijk op niveau gewerkt wordt aan rekenen, lezen en schrijven waarbij veel aandacht geschonken wordt aan zelfstandig werken. Gedurende de middagen wordt er ook zoveel mogelijk tijd besteed aan het leren lezen. Dit gebeurt dan vaak in de vorm van zelfstandig werken, via de taal- en leesspelletjes, enz. Daarnaast gaan de kinderen niet, zoals de hogere groepen, twee keer naar het gymnastieklokaal, maar één keer. De hierdoor vrijkomende tijd wordt benut voor buitenspel. In groep 4 wordt natuurlijk de werkwijze uit de groepen 1, 2 en 3 voortgezet. Het zelfstandig werken wordt verder uitgebreid. In 5 t/m 8 wordt het zelfstandig werken uitgebreid van ochtend/middag-taken tot taken voor een dag en in groep 8 wordt er met een weektaak gewerkt. De ochtenden worden vooral gebruikt voor de kernvakken; lezen, rekenen, taal en schrijven. Voor het werken met de rekenmethode Pluspunt hebben we schoolbreed afspraken gemaakt. Daarbij moet u denken aan afspraken hoe we omgaan met kinderen die heel goed of juist wat minder goed kunnen rekenen, hoe we beoordelingen geven van de toetsen, enz. Schoolgids CNS de Groenling 15

16 Voor het werken met onze taalmethode Taal in Beeld en Spelling in Beeld zijn ook diverse werkafspraken gemaakt. Wat taal betreft hebben we afgesproken dat de kinderen die het aan kunnen, zo zelfstandig mogelijk met onderdelen van de methode gaan werken. Hierdoor willen we extra tijd vrijmaken voor kinderen die wat betreft het taalonderwijs juist extra ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben. Ook zijn er kinderen die juist behoefte hebben aan meer uitdaging. Voor deze kinderen is er in de klas extra materiaal aanwezig. Meer begaafde kinderen werken ook met Levelwerk. Meestal op de middagen en soms op de ochtend gaan de groepen 5 t/m 8 aan het werk met Topondernemers. Daarbij wordt gebruik gemaakt van allerlei materialen en ook is er voor deze methode een speciale site ontwikkeld. Het werken aan een thema duurt ongeveer 6 weken en tijdens het werken aan een thema worden regelmatig presentaties door en voor de kinderen gehouden. De meeste presentaties zullen bij de afsluiting van het thema plaatsvinden. Mochten er grote wijzigingen plaatsvinden, dan houden we u gedurende het jaar op de hoogte. Naast Topondernemers werken de kinderen van de groepen 6 t/m 8 via Geobas aan de topografie (kennis van de plaatsen in Nederland, Europa en de wereld). Eén keer per week wordt er in de groepen 5 t/m 8 aandacht besteed aan geschiedenis. In de groepen wordt gewerkt met de nieuwe digitale methode Eigentijds. Ook tijdens deze geschiedenislessen willen we de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig en/of in groepjes de leerstof laten verwerken. Doordat we nadrukkelijk werken aan zelfstandig werken verandert onze manier van uitleg (instructie) ook. De kinderen die dat aan kunnen, krijgen een korte werkinstructie en kunnen daarna aan de slag. Op deze manier proberen we extra tijd en aandacht te geven aan de kinderen die extra hulp en zorg nodig hebben. In een aantal groepen is er dan ook een aparte hoek ingericht voor individuele uitleg of uitleg in kleine groepjes Huiswerk Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen werk mee naar huis om te leren en/of te oefenen. Dit wordt gedurende de jaren opgebouwd en uitgebreid. Naast extra oefening is vooral in groep 7 en 8 een goede voorbereiding op de manier van omgaan met huiswerk in het voortgezet onderwijs een belangrijk doel. Een overzicht; groep 1-8 elke dag even lezen (voorlezen, samen lezen of zelf lezen) groep 4 tafels 1 t/m 10 (verdeeld over het jaar/ niet in volgorde, maar naar moeilijkheidsgraad) woorden van de week groep 5 herhaling van de tafels woorden van de week groep 6 herhaling van de tafels aardrijkskunde (topografie Nederland) ± 2 x per maand spreekbeurt - 1 a 2x per jaar woorden van de week groep 7 herhaling van de tafels aardrijkskunde (topografie Europa) ± 2 x per maand geschiedenis (tekst) 1 x per 6 weken spreekbeurt - 1 a 2 x per jaar woorden van de week elke week werkstuk 1 à 2x per jaar verkeer - i.v.m. het verkeersexamen zal er vooral in de winter en voorjaar huiswerk meegegeven worden. huiswerkblad (taal, rekenen, begrijpend lezen, studievaardigheden) 1 x per 2 weken voor de kerst. 1 x per week na de kerst Engels 1x per 4 weken vanaf januari groep 8 aardrijkskunde (topografie wereld) ± 3 x per maand geschiedenis (tekst) 1 x per 6 weken Engels 1 x per 4 weken spreekbeurt - 1 a 2x per jaar werkstuk 1 à 2 x per jaar woorden van de week huiswerkblad (taal, rekenen of begrijpend lezen) - 1 x per week Naast het bovengenoemde werk krijgen kinderen individueel nog wel eens taal- of rekenwerk mee. Dit gaat overigens in overleg met de ouders. Als uw kind extra huiswerk meekrijgt, staat dat aangegeven op een huiswerkbriefje Op dit briefje Is ook ruimte voor u als ouder/verzorger om opmerkingen mee terug te sturen naar school. Schoolgids CNS de Groenling 16

17 4. DE ZORG VOOR ONZE KINDEREN 4.1 Algemeen Alle kinderen op onze school hebben in meer of mindere mate zorg nodig. In ons leerlingvolgsysteem beschrijven we de verschillende onderwijsbehoeften van elk kind. Onze uitgangspunten: Onze leerlingenzorg richt zich vooral op de vormingsgebieden rekenen, spelling, (aanvankelijk) lezen en de sociaal- emotionele ontwikkeling. De kinderen die extra hulp nodig hebben worden zoveel mogelijk in de groep begeleid. 4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen op school -Dossiervorming Vanaf de eerste schooldag van een kind wordt er een digitaal dossier aangelegd. Hierin staan de gegevens van de leerling, de gegevens van het gezin, gegevens voortkomend uit gesprekken met ouders (zoals belangrijke afspraken), gegevens uit speciale onderzoeken, opvallende uitslagen van toetsen, observaties en handelingsplannen. -Leerlingvolgsysteem Om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen en verder te bewaken worden de kinderen regelmatig getoetst. Toetsen geven ons inzicht in de prestaties van de kinderen. Bovendien geven de toetsen ons een totaalbeeld van de school en kunnen we onze resultaten vergelijken met die van andere scholen. Om de ontwikkeling van de kinderen goed te blijven volgen nemen we regelmatig landelijk genormeerde toetsen af (meestal van Cito). De resultaten van alle groepen worden in ons leerlingvolgsysteem, digitaal, bijgehouden. In dit leerlingvolgsysteem staan de resultaten van de groepen en van de leerlingen afzonderlijk. Naast het leerlingvolgsysteem maken we gebruik van toetsen die bij de lesmethodes horen. Ook deze resultaten worden bijgehouden. In de groepen 1/2 worden de volgende toetsen afgenomen: Rekenen en wiskunde Toets voor beginnende geletterdheid Ook wordt er in deze groepen gebruik gemaakt van de: Pravoo In groep 3 t/m 8: In deze groepen wordt er, voor de verschillende vakken, gebruik gemaakt van methodegebonden toetsen. Ook worden de volgende Cito-toetsen afgenomen: Leestechniek/ Leestempo toets Spelling Woordenschat Rekenen Begrijpend lezen Aan de hand van de resultaten van deze toetsen kunnen we zien welke kinderen extra hulp geboden kan worden. Op deze wijze willen we leer- en ontwikkelingsachterstanden voorkomen/zo klein mogelijk houden. In groep 3 worden de herfst-, winter-, lente,- en zomertoets taal en lezen afgenomen. Met deze toetsen kunnen we vroegtijdig signaleren welke begeleiding de kinderen nodig hebben. In groep 7 wordt de entreetoets afgenomen en tenslotte wordt in groep 8 het Schooleindonderzoek afgenomen voor de schoolkeuzebepaling. -Leerlijn Als het kind op een vakgebied uitvalt, kan besloten worden, na overleg met de ouders, tot het volgen van een eigen leerlijn. Hierbij wordt de afgesproken procedure gevolgd. Het volgen van een eigen leerlijn betekent in de praktijk, dat het kind aangepaste leerstof krijgt aangeboden en dat het in veel gevallen niet het niveau eind groep 8 zal halen. -Doubleren Er bestaat ook de mogelijkheid, dat we besluiten het kind een schooljaar over te laten doen. Ook hierbij volgt de school de afgesproken procedure. Als we overgaan tot deze stap, gebeurt dit hoofdzakelijk in de groepen 1, 2, 3 en 4. Zittenblijven heeft alleen zin, als het kind onvoldoende aansluiting heeft bij het niveau van de volgende groep of als het sociaal-emotioneel nog niet toe is aan de volgende groep en wij ervan overtuigd zijn dat dit over Schoolgids CNS de Groenling 17

18 een jaar wel het geval is. Indien het kind de klas overdoet, wil dat niet zeggen, dat het alles moet overdoen. We willen verder gaan op het niveau, waar het kind is gebleven. Als we overwegen om het kind het schooljaar over te laten doen, dan wordt hierover met ouders/verzorgers tijdig gesproken. Hoewel wij over het doubleren nadrukkelijk willen communiceren met de ouders, behoudt de school in de uiteindelijke beslissing het laatste woord. -Dyslexie Volg Document (DVD) Sommige kinderen hebben moeite met lezen, spelling of beiden. Er kan dan sprake zijn van dyslexie. Vanaf groep 2 houden wij kinderen die taalzwak zijn, extra in de gaten. Samen met de Intern Begeleiders volgt de groepsleerkracht de ontwikkeling van deze kinderen. Vanaf groep 4 wordt er gesproken over kinderen met een vergrote kans op dyslexie. Deze kinderen worden gevolgd via het Dyslexie Volg Document (D.V.D.). Dit document is een protocol waarin beschreven staat welke stappen er moeten worden ondernomen en welke toetsen wanneer worden afgenomen. Deze kinderen krijgen, indien nodig extra tijd en/of hulp bij toetsen (zo worden bijvoorbeeld lange teksten voorgelezen) en aan het eind van de basisschool gaat het D.V.D. mee naar het Voortgezet Onderwijs. Indien er vragen zijn over het aanbieden van de juiste lesstof en/of begeleiding kunnen we als school terecht bij onze orthopedagoog dhr. C. Rieck. Met behulp van het Dyslexie Volg Document kan het V.O. extra hulp aanvragen en krijgen kinderen, indien nodig dan ook weer extra tijd bij toetsen e.d. Wij geven dus geen dyslexie verklaring af, wij geven het kind automatisch meer tijd en extra hulp indien nodig. 4.3 Voor de signalering van de diverse onderwijsbehoeftes spelen een aantal mensen een rol: De groepsleerkracht Deze signaleert problemen bij leerlingen n.a.v. toetsen en observaties. De leerkracht meldt de gesignaleerde zorgleerlingen aan bij de I.B.-er in de leerlingenbespreking. De groepsleerkracht onderhoudt de contacten met ouders. Ook maakt de leerkracht, eventueel ondersteund door de I.B.-er, een groepsplan voor de hele groep. De leerkracht draagt de verantwoording voor de uitvoering van de groepsplannen. De Intern Begeleider De taak van de Intern Begeleider is het bewaken van de zorglijn. De I.B.-er is verantwoordelijk voor de coördinatie en planning van de leerlingen zorg. De I.B.-er heeft groeps-, en toets- en individuele leerling besprekingen met de leerkrachten. De I.B.-er kan ook extra onderzoek doen om te bepalen wat de oorzaak van het probleem van een leerling is. Bij ons op school werken twee I.B.-ers: -Janet Brink, zij is verantwoordelijk voor de zorg in groep 1 tot en met 3. Daarnaast stuurt ze ook de zorg aan voor de leerlingen die bijzondere ondersteuning (onderwijsarrangementen) nodig hebben. -Monique de Haas, zij coördineert de zorg voor groep 4 tot en met 8. De directie Er is zeer regelmatig nauw overleg tussen de directie en de I.B.-er. Dit noemen we een intern zorgteamoverleg. De directie draagt de eindverantwoording voor de zorg op school. 4.4 Organisatie: -Leerlingbespreking Tijdens de zorgvergaderingen hebben we leerling bespreking. Dit overleg wordt met het hele team gehouden. We bespreken leerlingen die specifieke onderwijsbehoeftes nodig hebben (dat kan gedrag zijn, maar ook extra ondersteuning bij een leervak) of juist leerlingen die opvallen door hun hoge begaafdheid. Op deze manier zijn alle leerkrachten betrokken. Teambreed nemen we besluiten. -Groeps-/toets bespreking Vier keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats. Tijdens deze bespreking wordt er gekeken welke onderwijsbehoeften er zijn in de groep, zowel op sociaal-emotioneel-, als op leergebied. De toets resultaten van de leerlingen worden per groep geanalyseerd door de leerkracht(en), directie en de interne begeleider. Naar aanleiding van deze analyse worden de nieuwe groepsplannen opgesteld. -Groepsplan Elke leerkracht maakt groepsplannen voor de verschillende vakgebieden. In dit plan worden alle leerlingen genoemd. De leerlingen worden geclusterd op grond van toetsen en observaties. Op deze manier wordt er gewerkt aan de doelen per vak passend bij de onderwijsbehoeften van het kind. Regelmatig worden deze plannen geëvalueerd en bijgesteld. -Groepsoverdracht Schoolgids CNS de Groenling 18

19 Aan het einde van het schooljaar worden de leerlingen overgedragen aan de volgende leerkracht. Hierbij is ook de verantwoordelijke I.B-er aanwezig. De groepsoverdracht wordt aan de hand van de leerling volgkaarten en ons leerlingvolgsysteem besproken. Alle bijzonderheden van de leerlingen, zoals onderwijsbehoeftes gedragsproblemen, gezinssamenstelling, bijzonderheden m.b.t. de gezondheid van de leerling, extra hulp en belangrijke afspraken, staan hierop vermeld. 4.5 Externe contacten: -Externe begeleidingsdiensten Mochten we externe expertise nodig hebben bij het verlenen van zorg aan een leerling, dan zal er in overleg met de ouders, contact gezocht worden met een externe begeleidingsdienst. Deze externe schoolbegeleider zal de IBer en de groepsleerkracht adviezen geven over de te nemen stappen. Mocht dit geen resultaat opleveren dan kan er een uitgebreider onderzoek gedaan worden door een externe begeleidingsdienst. Het resultaat van zo n onderzoek wordt besproken met de ouders. Er wordt dan, indien nodig, een plan opgesteld, dat door de school wordt uitgevoerd. Uiteindelijk zou het kunnen dat het kind het beste op zijn/haar plek is op een andere school. Als ouders wordt u steeds op de hoogte gehouden. -Een extern onderzoek voor uw kind op initiatief van de ouders Als school werken wij met een aantal instanties samen die ons ondersteunen met pedagogische en didactische adviezen. Zo consulteren wij bijvoorbeeld de GGD, orthopedagoog en andere relaties. Vanzelfsprekend staat het u als ouders vrij om ook pedagogische/didactische informatie middels onderzoek bij externe instanties te verkrijgen. De school wil in voorkomende gevallen graag de noodzakelijkheid van een dergelijk onderzoek met de ouders in kaart brengen. In dat gesprek komen ook de verwachtingen met betrekking tot tijdsinvestering, afstemming en inspanningen aan de orde. Indien de school niet vroegtijdig bij een dergelijk extern onderzoek wordt betrokken, kan besloten worden hieraan geen medewerking te verlenen. 4.6 Passend onderwijs School Ondersteuningsprofiel Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een SOP biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband samen vormen een dekkend netwerk van de ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier zou er voor elk kind een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen moeten zijn. Een ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: - een korte typering van onze school - de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen. - de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school) - de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden. Op school hebben is de verdere uitwerking van het SOP aanwezig. -De Ambulante Begeleider Het kan zijn dat er extra ondersteuning noodzakelijk is vanuit het speciaal onderwijs. Dit is o.a. voor leerlingen met een ondersteuningsarrangement. De contactpersoon c.q. de ambulante begeleider van de school voor speciaal onderwijs overlegt regelmatig met de betrokkenen op school en geeft zo nodig adviezen voor de begeleiding van het betreffende kind. Ouders worden hier nauw bij betrokken. Ook dit zal met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 veranderen waarbij overigens wel de ambulant begeleider blijft bestaan. -De Leerling Gebonden Financiering ( Het rugzakje )/Passend Onderwijs U heeft vast wel eens gehoord van termen zoals WSNS, intern begeleider, rugzakleerling en dergelijke meer. Ze hebben allemaal te maken met de gezamenlijke inspanning van basisscholen en speciale basisscholen om de juiste ondersteuning te bieden aan kinderen. De afgelopen jaren is er dankzij die samenwerking veel bereikt en zijn er voor heel veel kinderen nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Extra aandacht en ondersteuning in de groep als het nodig is, maar ook juiste actie bij leerachterstanden in de vorm van extra hulpmiddelen of extra begeleiding. Tot 1 augustus 2014 werd deze extra ondersteuning betaald vanuit de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het rugzakje. In dit systeem was het alles of niets. Voor leerlingen met een rugzakje kregen scholen een vast bedrag, zonder dat hierbij gekeken werd naar wat er daadwerkelijk nodig is. Voor leerlingen zonder rugzakje, voor wie toch ondersteuning nodig was, kregen scholen een basisbedrag voor lichte ondersteuning. Schoolgids CNS de Groenling 19

20 Vanaf 1 augustus 2014 is dit systeem veranderd. Er wordt voor ieder kind dat ondersteuning nodig heeft een arrangement op maat gemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van wat het kind nodig heeft. De financiering voor de ondersteuning is binnen passend onderwijs flexibeler en breder inzetbaar. Om de regelgeving verder te vereenvoudigen en om meer onderwijspartners te betrekken, is besloten om per 1 augustus 2014 de voormalige WSNS verbanden op te heffen en te vervangen door grotere samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. Basisscholen en speciale basisscholen blijven samenwerken, maar voortaan worden óók de scholen voor speciaal onderwijs aan de samenwerking toegevoegd. Wat er vooral verandert, is dat ondersteuning in het onderwijs aan leerlingen flexibeler zal worden georganiseerd én beter zal worden afgestemd op de jeugdzorg. School en ouders kijken samen naar wat het kind nodig heeft en de juiste expertise wordt snel en effectief ingezet. Dat maakt het voor scholen nog beter mogelijk om ondersteuning te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben. -Zorgplicht Een andere verandering is dat scholen een zorgplicht krijgen. Dat betekent dat schoolbesturen voor elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden: op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs binnen het Samenwerkingsverband Kampen. Zorgplicht wil dus niet zeggen dat scholen verplicht alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte moeten opvangen. Als het schoolbestuur zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan zorgt het schoolbestuur voor een passende plek bij een van de samenwerkingspartners. Het speciaal (basis) onderwijs blijft bestaan. -Voortgezet onderwijs De leerlingen van groep 8 worden uiteraard het meest met het voortgezet onderwijs geconfronteerd. Zij staan met de ouders voor de keuze welke vorm van voortgezet onderwijs het beste bij hen past. Kiezen voor een vervolgschool betekent richting geven aan de toekomst van uw kind. De leerkracht van groep 8 zal u zo goed mogelijk informeren. -Groep 8, drempelonderzoek en Cito In november nemen wij het Drempelonderzoek af. Dit is een toets met de volgende onderdelen: begrijpend lezen, spelling, technisch lezen, woordenschat en rekenen/wiskunde. Deze nemen wij af voor een tussenmeting. In januari nemen we Citotoetsen Midden 8 af. Op basis van het leerlingvolgsysteem van het kind komt de school met een advies voor het traject voor Voortgezet Onderwijs. Dit wordt met u als ouders besproken. Het leerlingvolgsysteem en het advies van de school (leerkracht groep 8) zijn bepalend voor toelating. Dit advies wordt o.a. gebaseerd op de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de beoordeling van de leerkracht. De uiteindelijke beslissing voor toelating ligt bij de ontvangende school c.q. bij het voortgezet onderwijs. De leerkracht neemt contact met u op om samen met u de schoolkeuze te bespreken. De CITO Eindtoets is in 2015 nog niet verplicht. Op dit moment beraden we ons hier nog over. -Informatieavond schoolkeuze groep 8 Voor de ouders en de leerlingen in groep acht, houdt het voortgezet onderwijs voorlichtingsbijeenkomsten. U krijgt tijdig bericht wanneer en waar deze plaats vinden. U wordt voorgelicht door woordvoerders van de scholen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Kiezen voor een vervolgschool betekent richting geven aan de toekomst van uw kind. Voor zo'n belangrijke zaak kunnen wij deze voorlichtings- en informatieavonden zeker bij u aanbevelen. -Kwaliteitscontrole De overheid heeft op basis van de Wet op het Primair Onderwijs als taak de kwaliteit van scholen te bepalen. Daarvoor gebruikt de inspectie o.a. het Jaarlijks Onderzoek en het Periodiek Onderzoek. De overheid controleert dus op diverse manieren of de scholen onder gunstige schoolcondities en met goed onderwijs, optimale opbrengsten te realiseren. Op de website van de inspectie kunt u de resultaten vinden van deze onderzoeken. -De resultaten van ons onderwijs en uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs De resultaten van het schooleindonderzoek, wat we tot vorig jaar gebruikten, worden ook gebruikt om de resultaten van het onderwijs van onze school te bepalen. De individuele resultaten worden omgerekend naar een schoolscore. Als een school een schoolscore heeft van 0,5 en hoger, dan is het onderwijs van deze school van een voldoende hoog niveau. Bij een schoolscore lager dan 0,5 spreekt de onderwijsinspectie van een onvoldoende resultaat. Scoort een school drie keer op rij een onvoldoende, dan spreekt de inspectie van een zeer zwakke basisschool en komt deze school onder verscherpt toezicht. De laatste 4 jaar behaalden we met onze school steeds een positieve score variërend tussen de 0,1 en 1,5. Het schooljaar vormt een uitzondering op deze reeks. Dat schooljaar lag de score op -0,5. Gemiddeld gaat meer dan de helft van de kinderen van groep 8 naar HAVO/VWO. -Onderwijskundig rapport Schoolgids CNS de Groenling 20

21 Over iedere leerling die de school tussentijds verlaat, wordt voor de ontvangende school een onderwijskundig rapport opgesteld. Soms gaat dit nog op papier maar steeds vaker gebeurt dit digitaal. 5. HET PERSONEEL VAN ONZE SCHOOL 5.1 Een overzicht van ons team Mw. J.R. Boers IB-er Mw. J. Brink Mw. N. Brink Mw. B. Drost Directeur Dhr. H. Dirksma Wederiklaan DA Kampen Mw. L. Fix IB-er Mw. M. P. de Haas Mw. G. Hamburger adjunct dir. Mw. G.W. Junte Klaver DL IJsselmuiden Dhr. F. W. Kerkmeijer Mw. A.S. van der Linde Schoolgids CNS de Groenling 21

22 Mw. A. de Munnik Mw. A.S. van Ommen Mw. A.A. Plender Mw. B. Tetrode Mw. J. Verhaagen Mw. J. van der Vinne Mw. A. Westendorp Onderw.ass. Mw. L. Sollie Mw. M. Mulder Leerkr. Mw. R. Westendorp onderst. 5.2 Inval en de manier waarop wij omgaan met vervanging Bij afwezigheid van een leerkracht is de directeur verantwoordelijk voor de vervanging. Hij/zij zal ernaar streven om de vervanging door het eigen personeel te laten plaats vinden, om zodoende de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. Als er geen eigen personeel beschikbaar is, wordt een beroep gedaan op de invalpool. Omdat meer scholen een beroep doen op de invalpool zal er zo nu en dan geïmproviseerd moeten. Bij ziekte neemt de directeur de volgende maatregelen: 1. wanneer er een duo-collega is, wordt deze gevraagd; 2. lukt dat niet, dan worden invalkrachten gebeld; 3. als ook dat niet leidt tot een oplossing, dan worden collega s gevraagd een extra dag te werken; Schoolgids CNS de Groenling 22

23 4. als er stagiaires op school zijn, wordt aan hen gevraagd om een groep (onder verantwoordelijkheid van hun mentor) waar te nemen; 5. als het niet lukt op deze wijze vervanging te regelen, dan treedt de NOODPROCEDURE in werking. Dit houdt in: a. kinderen intern opvangen b. naar huis sturen (komt gelukkig hoogst zelden voor) Ad a: intern opvangen : Het intern opvangen van leerlingen gebeurt bijv. door de IB-er en RT-er. Als de aantallen het redelijkerwijs mogelijk maken worden, in laatste instantie, worden leerlingen over andere groepen verdeeld of worden groepen samengevoegd; Intern opvangen zal alleen de eerste dag gebeuren. Diezelfde dag gaat er een brief mee naar huis waarin gemeld wordt of- en op welke wijze er de volgende dag(en) les kan worden gegeven aan de betreffende leerlingen; Als er vervanging in de bovenbouw nodig is, kan het gebeuren dat er intern met leerkrachten geschoven wordt. Dit omdat het dikwijls moeilijk is een ervaren vervanger voor de bovenbouw te vinden. We vallen dan terug op de ervaring van de eigen leerkrachten uit de onderbouw Dit gebeurt voor maximaal 1 week volgens een door de school opgesteld schema. Ad b: naar huis sturen : Als intern opvangen niet lukt, proberen we de ouders tijdig in te lichten; Eén groep heeft maximaal 2 dagen lesvrij, daarna is een andere groep aan de beurt (bijv. de naast hogere/lagere groep); Zodra deze noodprocedure in werking treedt, worden bestuur en inspectie ingelicht; Als leerlingen van groep 3 t/m 8 lesvrij zijn, krijgen zij een huiswerkpakket mee naar huis. Dit kan alleen gebeuren als het ruim van tevoren (minimaal 1 dagdeel) bekend is. 5.3 Bevordering arbeidsparticipatie ouderen (BAPO) en roostervrije dagen Binnen het onderwijs kennen we de BAPO-regeling. Dit is een seniorenregeling. Binnen deze regeling is het voor leerkrachten ouder dan 52 jaar mogelijk om extra vrije dagdelen op te nemen. De klas krijgt dan les van collega s uit het schoolteam, zodat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. Eenzelfde oplossing wordt gekozen als leerkrachten roostervrije dagen hebben. Zie ook de groepsverdeling. 5.4 Personele Mobiliteit Vrijheid is voor mensen zeer waardevol. Ieder bepaalt graag zelf wat voor hem/haar een goede werkplek is. Schoolvereniging IRIS met haar 14 scholen en ruim 200 personeelsleden zoekt naar kansen om de beste werkplek voor het personeel te vinden. Als vereniging bieden we het personeel jaarlijks een kans om van school te veranderen. Dit heet personele mobiliteit. Een leerkracht gaat dan op een andere school werken. We zien deze mobiliteit als een kans om je te verrijken in kennis en vaardigheden. Jaarlijks inventariseren we de personele mobiliteitswensen. Vervolgens wordt geprobeerd de gewenste veranderingen tot stand te brengen. Pas na de afwegingen voor mobiliteit (in mei) kunnen scholen hun eigen groepsverdeling voor het nieuwe cursusjaar invullen. 5.5 Personeelsvergaderingen Elke dinsdagmiddag of donderdagmiddag (en soms op maandagmiddag) is er een personeelsvergadering. Deze start om uur en duurt tot ongeveer uur. Indien u tijdens een vergadering naar school belt, kan het dus zijn dat we u maar kort te woord kunnen staan. Bij calamiteiten is overleg natuurlijk altijd mogelijk. 5.6 Scholing Er is de laatste 10 jaar veel veranderd in het onderwijs, maar nog altijd geldt dat het basisonderwijs voor de ontwikkeling, vorming en opvoeding van groot belang voor uw kind is. Om steeds maar weer de snel veranderende ontwikkelingen in het onderwijs te volgen nemen de leerkrachten van CNS De Groenling regelmatig deel aan cursussen, opleidingen en team studiedagen. We willen hiermee bereiken dat ons onderwijs kwalitatief steeds beter wordt. In het cursusjaar richten wij ons op de volgende nascholingsonderwerpen: Schoolgids CNS de Groenling 23

24 -Opleiding hoogbegaafdheidsspecialist -Cursus hoogbegaafdheid Linda Fix Alle teamleden -Pedagogische- en soc. emotioneel beleid -Ontwikkeling digitaal rapport -Verder ontwikkelen van onze leesschool -Vervolg scholing leerling-administratiesysteem ParnasSys Werken met groepsplannen Alle teamleden Alle teamleden Alle teamleden met coördinatie door Alie van der Linde en Arrita Plender Alle teamleden -Coaching opleiding, begeleiden van stagiaires -Diverse netwerkbijeenkomsten -BHV herhalingscursus Janneke van der Vinne, Janneke Boers, Alinda Westendorp Alle teamleden Janneke Verhaagen, Nellie Brink, Janneke Boers, Hotze Dirksma, Reiny Westendorp Schoolgids CNS de Groenling 24

25 6. DE OUDERS EN SCHOOL 6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden we belangrijk. Daarom willen we een laagdrempelige school zijn waar je als ouder of als belangstellende makkelijk binnen kunt stappen. We hopen op deze manier een stuk openheid te creëren waarin kinderen, ouders en leerkrachten op een goede manier met elkaar in gesprek zijn en waarin eventuele problemen op een juiste manier worden opgelost. De ouderbetrokkenheid wordt o.a. zichtbaar in het ondersteunen van activiteiten binnen en buiten de school welke zonder hulp van ouders bijna niet te realiseren zijn. Te denken valt aan hulp bij de circuitlessen op de vrijdagmiddag, begeleiding bij excursies, schoolkamp, assisteren bij schoolfeesten, kinderen begeleiden bij de taal- en ontwikkelingsspelen in de onderbouw, helpen bij de schoonmaak van de lokalen, enz. Ook dit jaar hopen we weer een beroep op de ouderhulp te kunnen doen. Aan het begin van het jaar wordt hiervoor een ouderhulpformulier aan alle ouders uitgedeeld. Op dit formulier kunnen de ouders aangeven bij welke activiteiten ze hulp kunnen verlenen. 6.2 Informatievoorziening aan de ouders -Schoolgids Elk gezin ontvangt aan het begin van het nieuwe schooljaar een digitale schoolgids. Deze schoolgids moet voldoen aan de wettelijke eisen en de inhoud wordt dan ook gecontroleerd door de inspectie van onderwijs. De schoolgids wordt op onze website gepubliceerd. Ouders die liever een papieren versie ontvangen, kunnen dat aangeven. Ook krijgen alle ouders elk jaar een activiteitenoverzicht (de jaaragenda) op papier uitgereikt. -Nieuwsbrief Alle ouders ontvangen via de mail de nieuwsbrief. Ook wordt de nieuwsbrief op onze website geplaatst. Aparte berichtgevingen in de vorm van allerlei losse briefjes proberen we te voorkomen al is dat soms niet altijd mogelijk. Tegenwoordig worden vrijwel alle berichten per groep, via de mail, verstuurd worden. -Website Op de website van onze school vindt u veel informatie. We proberen deze site zo actueel mogelijk te houden. Alle nieuwsbrieven, foto s van projecten en excursies, de schoolgids, enz. worden op deze site geplaatst. Dus kijk er regelmatig even op!! -Algemene informatieavond Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een algemene informatieavond. Na een gedeelte waarin u algemene informatie wordt verstrekt over de school, wordt u geïnformeerd over de gang van zaken in de groep van uw zoon of dochter wat betreft het nieuwe cursusjaar. -Klassennieuws Twee keer in het schooljaar worden de ouders geïnformeerd over het reilen en zeilen in de groepen. We noemen dit klassennieuws. De data wanneer dit nieuws meegegeven wordt, staan in de agenda, achter in deze schoolgids. -Gesprekken met ouders / spreekweek Dit jaar organiseert de school 4 spreekweken. Ongeveer 1 ½ week voor de spreekweek kunnen de ouders zich inschrijven voor een spreekweek. De data zijn opgenomen in de jaaragenda. Ook kunnen ouders door de leerkrachten worden uitgenodigd. Andere ouders kunnen gewoon gebruik maken van de intekenlijsten waarbij de leerkrachten in de gaten houden dat gedurende het schooljaar alle ouders minimaal 1 keer gebruik maken van de spreekweek. Voor de ouders van groep 1 en 2 hebben we de eerste spreekweek ietsje anders georganiseerd. Omdat gebleken is dat heel veel ouders van deze groepen gebruik maken van de 1 e spreekweek, plannen we deze 1 e spreekweek 10 minuten per gesprek in. Voor de groepen 3 t/m 8 is dat 15 minuten en die tijdsduur geldt ook voor alle groepen tijdens de andere spreekweken. Mocht u buiten deze spreekweken om de leerkracht willen spreken, dan is dat in overleg altijd mogelijk. Bij dringende vragen of problemen moet u niet op de spreekweek wachten om dit met de leerkracht te bespreken maar eerder een afspraak maken. Een uitgebreid gesprek starten terwijl u de kinderen brengt of haalt is niet erg praktisch. Het is dan vaak druk in de klas en de leerkracht heeft op dat moment weinig tijd. Beter is om dan een afspraak te maken op een rustig tijdstip. De leerkracht zal u indien nodig, daar dan ook op wijzen. -Ouderbezoeken Schoolgids CNS de Groenling 25

26 De leerkrachten komen niet meer standaard op huisbezoek. Wel komt de groepsleerkracht van de allerjongste kinderen (gr. 1b) bij u thuis om een uitnodigingskaartje voor de 1 e schooldag te brengen. Ook blijft een huisbezoek op verzoek van de ouders of van de leerkrachten natuurlijk mogelijk. 6.3 Jeugd Hulp Team 12 min Opvoeden en opgroeien is niet altijd gemakkelijk. Driftbuien, pesten, leerproblemen. Het gaat niet bij iedereen vanzelf en zonder problemen. Veel ouders hebben vragen en weten het soms even niet meer. Het is ook best ingewikkeld. Je kunt bij familie of vrienden terecht voor een tip of geruststellend woord. Soms ontbreekt het hieraan of zou je toch wel wat meer over het probleem van het kind willen weten en er wat aan willen doen. Het komt ook voor dat een kind of gezin in de knel komt door bijvoorbeeld gezondheids-, relatie- en/of financiële problemen. Bij al dit soort vragen kunnen we het Jeugd Hulp Team 12Min inschakelen. Dit hulpteam is in de gemeente Kampen in het leven geroepen speciaal voor (ouders van) kinderen van 0 t/m 12 jaar waarbij sprake is van meerdere of ingewikkelde problemen. Na overleg met de ouders kan de school een kind bij het JHT 12- aanmelden. In het JHT 12- nemen ondermeer bureau jeugdzorg, het schoolmaatschappelijk werk (zie 6.4), de schoolbegeleidingsdienst, een wijkverpleegkundige en een sociaal verpleegkundige deel. 6.4 School Maatschappelijk Werk op De Groenling Onze schoolmaatschappelijk werker is Jiska Weststrate. Het (school)maatschappelijk werk (SMW) maakt inmiddels onderdeel uit van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Kampen, dat begin 2010 van start ging, en het wordt nu op heel veel basisscholen in Kampen aangeboden. Waarmee kunt u bij het SMW terecht? Soms zijn er binnen een gezin problemen, waarvoor ook de school niet zo snel een oplossing kan bedenken, of waar u als ouders de school misschien liever niet bij inschakelt. Dat hoeven niet altijd hele grote problemen te zijn. U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht voor heel veel vragen met betrekking tot opgroeien en opvoeden, zoals: Mijn kind wordt gepest, wat nu? Mijn kind kan niet goed voor zichzelf opkomen, wat moet ik nu doen? Mijn kind is erg druk en luistert slecht, ik weet niet wat ik nu moet doen Mijn kind trekt zich terug en maakt geen contact met andere kinderen, wat is er aan de hand? Mijn man en ik hebben steeds ruzie en de kinderen lijden er onder We zijn nu dan wel gescheiden, maar ik vind het allemaal erg moeilijk om er mee om te gaan, ondanks de afspraken Het lukt mij niet om aan school duidelijk te maken waar ik problemen mee heb Ik weet niet bij wie ik moet aankloppen met vragen over mijn kind Er zijn moeilijke dingen gebeurd in en rond ons gezin, met wie kan ik praten? Ik heb praktische hulp nodig thuis, maar hoe moet dat? Ik heb problemen met geld en de papieren Hoe werkt het? In principe is Jiska Weststrate, elke laatste donderdag van de maand tussen uur aanwezig, op school. Een overzicht van de spreekuren kunt u op het prikbord in de gang en op de ramen vinden. Ook zal deze gepubliceerd worden in de agenda van de nieuwsbrieven. U kunt rustig even binnenlopen met al uw vragen. Als uw verhaal iets meer tijd nodig heeft, wordt er een afspraak voor een ander moment gemaakt. In een eerste gesprek wordt bekeken wat er aan de hand is, wat er tot dan toe al is gedaan en waar u het beste naar toe kunt voor hulp. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk, dat wil zeggen dat geheimhouding verplicht is, ook tegenover de school. Er wordt afgesproken wat er wel en niet tegen de school gezegd kan worden. U kunt ook via de Intern Begeleider van de school of via de leerkracht van uw kind vragen of er contact met u opgenomen kan worden voor het maken van een afspraak. Indien gewenst kan het gesprek ook op een andere locatie plaatsvinden (bijvoorbeeld op het kantoor van het CJG). Jiska Weststrate Wederiklaan DD Kampen (school)maatschappelijk werker Centrum voor Jeugd en Gezin t. (038) (CJG) 0f (038) (De Kern; maatsch. dienstverl.) 6.5 Medezeggenschapsraad De Medezeggenschapsraad, kortweg MR., is een instantie die sinds 1984 deel uitmaakt van de school. De raad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De ouders zijn: Arne Kattenberg (vader van Kim en Stan), Jolanda van de Beek (moeder van Noa) en Annet Jansen (moeder van Teun en Yvon) De leerkrachten zijn: Geerlinge Schoolgids CNS de Groenling 26

Basisschool CNS De Groenling. In een goede sfeer leer je zoveel meer

Basisschool CNS De Groenling. In een goede sfeer leer je zoveel meer Basisschool CNS De Groenling In een goede sfeer leer je zoveel meer Voorwoord Beste ouders/verzorgers, In deze schoolgids vindt u informatie over: de identiteit van onze school wat wij met ons onderwijs

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben.

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben. Informatie groep 4 Welkom op de site van groep 4 van CBS De Bargeweide. Er zitten 27 kinderen in groep 4. We hebben twee juffen, juf Annet Semmekrot en juf Wietske Scholts. Juf Wietske wordt op dit moment

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Inloop: 8.35u en 13.05u Iedere vrijdagmiddag is het maatjeslezen Estafette groep 7 groep 8 08.45 Lezen Lezen 09.00 Gym gym 10.00 Jeugdjournaal kijken en buitenspelen Jeugdjournaal

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz. O.B.S. Merseberch Van Beuningenlaan 28a 3953 BR Maarsbergen tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.nl/ Verantwoording eten is lestijd op de Merseberch, versie januari

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Basisschool CNS De Groenling. In een goede sfeer leer je zoveel meer

Basisschool CNS De Groenling. In een goede sfeer leer je zoveel meer Basisschool CNS De Groenling In een goede sfeer leer je zoveel meer Voorwoord Beste ouders/verzorgers, In deze schoolgids vindt u informatie over: de identiteit van onze school wat wij met ons onderwijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 3,

Aan de ouders van groep 3, groepsbrief 2017-2018 Aan de ouders van groep 3, Elk jaar krijgt u informatie over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. Met deze brief willen we u alvast iets vertellen over groep 3. Ook dit schooljaar

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst (Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016 Dorpsstraat 44 2665BJ Bleiswijk Telefoon 010-5212635 www.cbsdepoort.nl e-mail: admin@cbsdepoort.nl Twitter: @cbsdepoort (Mini) Schoolgids CBS De Poort (De Poort..

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4-5 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Informatieboekje voor groep 4/5 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken.

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Welkom op de infoavond van groep 6 Even voorstellen Meester Dennis en zijn werkdagen

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 8 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Beste ouders, Dit jaar zal er een belangrijke keuze gemaakt moeten worden. Naar welke school gaat uw zoon/dochter volgend

Nadere informatie

Informatieavond groep 7-8

Informatieavond groep 7-8 Welkom allemaal. Informatieavond groep 7-8 Schooljaar 2014-2015 02-09-2014 Agenda Voorstellen aanwezigen Schoolmissie Gang van zaken in de groep Voortgezet onderwijs Activiteiten groep 7 en 8 Communicatie

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5

Informatieboekje groep 5 Informatieboekje groep 5 Informatie groep 5 1 Dit is het informatieboekje van groep 5. Hierin kunt u informatie vinden over de methodes, de regels en andere specifieke zaken die bij groep 5 horen. Het

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt.

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. INFORMATIE OVER GROEP 4 Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken:

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken: Informatie over groep 5 Groep 5A: Juf Maaike (ma, di en wo) Juf Jolanda (do en vr) Groep 5B: Juf Anita (ma, di en wo) Juf Dien (do en vr) Gymles: maandag (van gymleerkracht Elly Buijs) dinsdag (van de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 3 en 4

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 3 en 4 CBS DE VAART 2015-2016 Informatieboekje groep 3 en 4 De schoolregels Op onze school zijn 3 hoofdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tot deze hoofdregels 1. Ik accepteer en respecteer een

Nadere informatie

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Agenda: 5 november: gastles kinderyoga voor alle groepen 9-10 november: juf Wilma afwezig (cursus) 11 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 10 november) 13 november: 19.30

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Nummer 2 / 27 augustus 2015. Openingsviering

Schooljaar 2015-2016. Nummer 2 / 27 augustus 2015. Openingsviering Schooljaar 2015-2016 Nummer 2 / 27 augustus 2015 Openingsviering Morgen houden we op school de openingsviering. We willen hiermee in gezamenlijkheid het nieuwe begin van het schooljaar markeren. Leerkrachten

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Keuchenius: School met Talent Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Groepssamenstelling Groep 4 17 leerlingen 7 meisjes 10 jongens Leerkrachten Juf Annelies Griepink-Roodenburg (maandag, dinsdag, en de woensdag

Nadere informatie

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Informatieavond groep 7 Leerkracht van deze groep: Bas Zijderveld Algemene informatie Veel nieuwe leerstof. Goede werkhouding. Leren plannen (agenda). Repetities. Huiswerk/werkbladen

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Informatieavond groep 3-4

Informatieavond groep 3-4 Welkom allemaal. Informatieavond groep 3-4 Schooljaar 2014-2015-2016 Maandag 7 september 2015 Groep 3-4 groep 3: 15 kinderen groep 4: 15 kinderen Na vanavond hebben jullie hopelijk antwoord op de vraag.

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 4 2014-2015

Informatieboekje Groep 4 2014-2015 Informatieboekje Groep 4 2014-2015 Groep 4 Schooljaar 2014-2015 In groep 4 beginnen we met een stabiele basis te leggen voor het zelfstandig werken. Gedurende dit jaar leren de kinderen zelfstandig te

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Informatieavond groep 7. Opening en welkom

Informatieavond groep 7. Opening en welkom Informatieavond groep 7 Opening en welkom voorstellen Juf Iris Juf Danielle Kernwaarden Schoolplan 2015-2019 Doelen Goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners. Een fijne,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137

Nieuwsbrief 2. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Nieuwsbrief 2 16 september 2013 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Infomorgens Vorige week gaf juf Joanne een informatiemorgen voor de ouders van groep

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 28 augustus 2014

Nieuwsbrief 1 28 augustus 2014 Nieuwsbrief 1 28 augustus 2014 Van de directie Schooljaar 2014 2015 Maandag 25 augustus zijn alle 391 leerlingen op de Vonder weer begonnen. Wij willen alle leerlingen, leerkrachten en overig personeel,

Nadere informatie

Welkom in groep 7. Maandag t/m woensdag: juf Orinda/ juf Manon Donderdag en vrijdag: juf Manon/ Meester de Weijer

Welkom in groep 7. Maandag t/m woensdag: juf Orinda/ juf Manon Donderdag en vrijdag: juf Manon/ Meester de Weijer Welkom in groep 7 Maandag t/m woensdag: juf Orinda/ juf Manon Donderdag en vrijdag: juf Manon/ Meester de Weijer Informatie avond groep 7 Uw adresgegevens kloppen die? Welke vakken zijn er in groep 7?

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 18 september 2015

Nieuwsbrief. 18 september 2015 Nieuwsbrief 18 september 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Achter ons schoolplein ligt een maïsveld. Veel kinderen lopen na schooltijd of in het weekend

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 11 december 2015

Nieuwsbrief. 11 december 2015 Nieuwsbrief 11 december 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Nog één weekje en dan is het kerstvakantie. In school is het gezellig met kerstbomen en

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 7-8!

Welkom op de informatieavond van groep 7-8! Welkom op de informatieavond van groep 7-8! De onderwerpen van vanavond: De vakgebieden (Continu-)rooster en pauze Huiswerk Regels Verjaardagen Kamp Spullen meenemen Verzuim Rapporten en 10-minuten gesprekken

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 6 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 6. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 3 en 4!

Welkom op de informatieavond van groep 3 en 4! Welkom op de informatieavond van groep 3 en 4! De onderwerpen van vanavond De vakgebieden Rooster, pauze Huiswerk Regels Verjaardagen Spullen meenemen Bedtijd en gewenning Verzuim Rapporten en 15-minuten

Nadere informatie

Als je meer wilt dan een goede dorpsschool..."

Als je meer wilt dan een goede dorpsschool... Burgemeester Westerbeek van Eertenschool Als je meer wilt dan een goede dorpsschool..." Nieuwsbrief 13 september 2013 In dit nummer: Schoolgids 2013-2014 De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie