4nummer. vba journaal. 20e jaargang winter jaar VBA Journaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4nummer. vba journaal. 20e jaargang winter 2004. 20 jaar VBA Journaal"

Transcriptie

1 vba journaal 4nummer 20e jaargang winter jaar VBA Journaal

2 Inhoud Bijdrage Beckers 12 In deze bijdrage geeft de auteur een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het kwantitatief beleggen, waarbij nadrukkelijk de verschillen met het kwalitatief beleggen tot uitdrukking komen. Afgesloten wordt met een vier-stappen plan om kwantitatief belegger te worden. Bijdrage Bauer, Frentrop, Guenster en de Ruiter 19 In deze bijdrage geven de auteurs een overzicht van zowel het corporate governance debat zoals deze in Nederland is gevoerd, alsook van het empirisch onderzoek dat is verricht naar de relatie tussen corporate governance en financial performance. Bijdrage Kocken 35 De auteur beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van risk management over de afgelopen twintig jaar. De auteur betoogt dat risk management in de afgelopen twintig jaar is geëvolueerd van een speeltje voor de elite tot een aandachtsgebied met een breed maatschappelijk belang. Bijdrage Ineichen 45 Hedge funds vormen één van de nieuwe beleggingscategorieën die de laatste tien jaar sterk aan belangstelling hebben gewonnen. De auteur geeft in deze bijdrage een historische schets van de hedge fund markt en komt daarbij tot de conclusie dat ondanks het feit dat de hedge fund markt hype - achtige trekjes vertoont, zij een volwaardige plaats heeft gevonden op de beleggingsmarkt. Agenda Programma VBA december december 2004 Eerste bijeenkomst in een cyclus rond het thema duurzaam beleggen, Investeren in Water. Rosarium, Europaboulevard Amstelpark 1 te Amsterdam januari januari 2005 Nieuwjaarsborrel en prijsuitreiking Sweepstake 2004IGC, Dam 27 te Amsterdam 18 januari 2005 IFRS seminar Rosarium, Europaboulevard Amstelpark 1 te Amsterdam Informatie over bovenstaande bijeenkomsten te verkrijgen bij het secretariaat: telefoon: of website 2 VBA Journaal is een uitgave van de Vereniging van BeleggingsAnalisten (VBA) Weteringschans 87 e 1017 RZ Amsterdam Hoofdredacteur Drs. A.J.C. de Ruiter Plaatsvervangend hoofdredacteur Prof. Dr. Ph. Stork Redactie Drs. J. van As RBA Prof. Dr. C. Dert A.H. Leuftink Drs. Ph.D.H. Menco RBA Drs. A. Ratra RBA Drs. M.B.A. Sanders RBA Drs. C.M.H.G. de Vaan RBA Redactieadres & opgave advertenties VBA Irma Willemsen telefoon: Abonnementen VBA Weteringschans 87 e 1017 RZ Amsterdam telefoon: Abonnementenprijs 2004: 79,25 inclusief verzendkosten Vormgeving en realisatie a z grafisch serviceburo bv, Den Haag. De in het VBA Journaal geplaatste artikelen geven de mening weer van de auteurs en niet noodzakelijk de mening van de redactie. ISSN-nummer Copyright 2004 Vereniging van BeleggingsAnalisten Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Van de voorzitter Twintig jaar VBA Journaal is een geweldig jubileum, niet alleen omdat het Journaal gedurende al die jaren een belangrijke plaats in onze vereniging heeft ingenomen, maar ook omdat het Journaal een dergelijk hoog niveau heeft kunnen bereiken. Twintig jaar geleden schreef de toenmalige voorzitter Ted Heese: Ik wens de redactie toe dat zij een goede koers mogen stellen; een koers waar theorie en praktijk elkaar zullen vinden. Dat was een vooruitziende blik bij het begin van het Journaal, want het vinden van een juist evenwicht tussen theorie en praktijk, maar ook tussen vakinhoudelijke onderwerpen en verenigingsnieuws is gedurende de twintig jaren van het bestaan een uitdaging gebleven. Voor de redacties heeft in het verleden het behouden van een wetenschappelijke status altijd hoog in het vaandel gestaan. Het Bestuur hechtte echter altijd veel belang aan het verenigingsnieuws en aan informatie over de activiteiten van de commissies en bijeenkomsten. Uiteraard gaat er veel waardering naar de initiatiefnemers van het Journaal. Het Credo waarmee de eerste redactie van start ging staat vol idealisme. Er was sprake van een geloofsovertuiging en een dynamiek die het beginproces een grote vaart zou geven. Veel daarvan is uitgekomen en we mogen de founding fathers: A. Polder, H. Pot en P. Stephan, dankbaar zijn voor hun pionierswerk. Zelf vergeleken zij hun werk met het inschepen voor een raft-expeditie die een tocht over wilde en onstuimige wateren stond te beginnen. De geschiedenis heeft zeker onstuimige momenten beleefd. Diverse keren is gewisseld van uitgever en met elke wisseling kreeg het Journaal ook een ander uiterlijk. Na teleurstellende ontwikkelingen bij de laatste uitgever heeft het bestuur besloten de uitgave van het VBA Journaal zelf ter hand te nemen. De VBA is nu uitgever van het Journaal en van de Katernen. Als we de beginexemplaren van het Journaal nu naast de nummers van het afgelopen jaar leggen, dan springt de professionele uitstraling in het oog. Bij het tienjarige jubileum schreef Harry Panjer, toen voorzitter, dat het VBA Journaal een vaste plaats heeft verworven in de financiële wereld en in wetenschappelijke kring erkenning heeft gekregen. Aan die positie en erkenning is in de afgelopen jaren geen verandering gekomen. Wel is nieuw dat in de afgelopen jaren het verenigingsnieuws en de activiteiten van de commissies door een speciale sectie in het Journaal prominenter aandacht krijgen. Het gaat namelijk niet alleen om de theorie en de praktijk van het beleggen maar ook om het reilen en zeilen van de vereniging. Rest mij nog een grootse hulde te brengen aan de vele redactieleden die dit alles mogelijk hebben gemaakt. Het zoeken naar auteurs en aanzetten tot het leveren van kopij, het maken van thema nummers, het vergt allemaal veel, heel veel tijd. Door alle leden is dit naast de gewone werkkring uitgevoerd en het is niet teveel gezegd als ik namens alle leden van de vereniging een dank uitspreek aan de huidige maar ook aan alle voorafgaande redacties. René Willemsen Dr. René Th. H. Willemsen RBA, voorzitter VBA 3

4 vba nr. 4, winter 2004 journaal Voorwoord van de hoofdredacteur Het is al weer twintig jaar geleden dat de VBA-leden A. Polder, H. Pot en P. Stephan het schip het VBA Journaal te water lieten en op koers zette. De koers was voor de oprichters heel duidelijk, het VBA Journaal moest een medium worden dat de communicatie en discussie tussen de leden zou bevorderen. Met een hegeliaans perspectief in het achterhoofd was het ongetwijfeld de bedoeling van de oprichters om via de discussie tot een verdieping en verbreding van ons vakgebied te komen. Terugkijkend op de afgelopen twintig jaar kunnen we stellen dat zowel de oprichters alsook de redacties die na hen de koers van het VBA Journaal hebben bepaald, geslaagd zijn in deze missie. Het VBA Journaal heeft altijd een scherp oog gehad voor actuele ontwikkelingen op de financiële markten alsook voor ontwikkelingen in de academische literatuur. Wat dat betreft was er voldoende inspiratie de afgelopen twintig jaar. Zo hebben we verschillende crises zien passeren (beurskrach van 1987, crisis in het EMS in 1992, obligatiemarkt crisis in 1994, valutacrisis in de emerging markets in 1998 en wederom een crisis in de aandelenmarkt in 2000 direkt na het uiteenspatten van de TMT-bubble), nieuwe markten zien ontstaan (bijvoorbeeld de hedge fund markt) en ook op het politiek toneel hebben belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden (de val van De Berlijnse muur in 1988, de inval van Irak in Koeweit in 1990 en de inval van de VS in Irak in 2003). Ondanks de volatiliteit die met deze gebeurtenissen gepaard ging, hebben we geen structureel hogere volatiliteit kunnen documenteren op de financiële markten in de afgelopen twintig jaar. Ook de performance van aandelen en obligaties hebben er niet onder geleden. De meeste beleggers kunnen met een tevreden gevoel op de afgelopen twintig jaar terugkijken. Het gemiddeld jaarrendement op aandelen bedroeg in de VS en Europa tussen de 11 en 13 procent, en het gemiddeld jaarrendement op obligaties (10-jaars staats) bedroeg in de VS en Europa tussen de 7 en 8 procent. Japan was een outlier ; nadat de aandelenmarkt in Japan met meer dan 200% was gestegen in de jaren , kwam in 1990 de man met de hamer die in Japan voor lange tijd het licht uit deed; met als resultaat dat het gemiddeld jaarrendement op Japanse aandelen niet hoger uitkwam dan 2% over de afgelopen twintig jaar. Ook in de academische literatuur zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest. Eén van de meest in het oog springende is de ontwikkeling van kwantitatieve tools voor de verschillende facetten van het beleggingsproces. Verschillende van deze tools zijn in de afgelopen twintig jaar uitgebreid aan de orde geweest in het VBA Journaal. In deze speciale uitgave wordt via een viertal themaartikelen stil gestaan bij een aantal voor beleggingsanalisten relevante ontwikkelingen van de afgelopen twintig jaar (en die waarschijnlijk de komende twintig jaar ook nog wel op de agenda staan). Beckers geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het kwantitatief beleggen; bovendien geeft hij nog een 4-stappen plan om kwantitatief belegger te worden. Bauer, Frentrop, Geunster en De Ruiter geven een overzicht van zowel het corporate governance debat zoals dat de afgelopen jaren is gevoerd en de empirische literatuur die de relatie beschrijft tussen corporate governance en financial performance. Dit onderwerp heeft met name de laatste vijf jaar aan momentum gewonnen door de aangescherpte regelgeving op dit gebied, maar ook door de accounting schandalen die voor een groot deel ingebed waren in een zwakke corporate governance structuur. De derde bijdrage is van de hand van Theo Kocken die de ontwikkelingen beschrijft op het gebied van risk management. In zijn bijdrage laat hij zien dat risk management is geëvolueerd van een speeltje voor de elite tot een aandachtsgebied met een breed maatschappelijk belang. In de laatste bijdrage, tot slot schets Ineichen de belangrijkste ontwikkelingen van de hedge fund markt over de afgelopen jaren. Namens de redactie bedank ik een ieder die direkt of indirekt een bijdrage heeft geleverd in de afgelopen twintig jaar aan het verwezenlijken van de missie van de founding fathers van het VBA Journaal. Ook in de komende jaren hoopt de redactie, tezamen met het bestuur, de commissies en de leden, het VBA Journaal als effectief medium te kunnen positioneren voor haar leden ten behoeve van het uitwisselen van informatie, discussie en educatie. Hans de Ruiter 4

5 Verenigingsnieuws Twintig jaar VBA-Journaal en DCB!!! Het jubileumnummer ter gelegenheid van het 20- jarig bestaan van het VBA-Journaal is bij uitstek geschikt voor een stuk geschiedschrijving. Toen de redactie ons enige tijd geleden verzocht een bijdrage te leveren aan het jubileumnummer, realiseerden wij ons dat ook DCB een lange historie kent die teruggaat tot in de jaren 70 van de vorige eeuw. In deze bijdrage willen wij een overzicht geven van het ontstaan en de ontwikkeling van de commissie vastrentende waarden binnen de VBA tot de plaats die de huidige Dutch Commission on Bonds thans inneemt in de financiële wereld. In 1976 ging de EFFAS European Bond Commission (EBC) van start als een internationale werkgroep die zich aanvankelijk vooral richtte op de analyse van de beleggingsmérites van converteerbare obligaties. Het werkterrein van deze werkgroep werd spoedig uitgebreid tot het gehele gebied van vastrentende waarden. Aangezien er ook Nederlandse VBA-leden in deze groep actief waren en waarvan Peter Versloot en Willem Zwager enige jaren gezamenlijk het voorzitterschap hebben vervuld, kan deze werkgroep worden aangemerkt als het begin van de Nederlandse Commissie voor Vastrentende Waarden. In 1986 werd de behoefte gevoeld om ook binnen de VBA een vaste commissie vastrentende waarden te starten met Peter Versloot als de eerste voorzitter. Behalve aan de regelmatige plenaire vergaderingen van de Nederlandse commissie namen diverse leden ook deel aan de vergaderingen van de EBC. Een belangrijke activiteit van de EBC bestond destijds uit de publicatie van de roemruchte EFFAS boekwerken The European Bond Markets die tot in het midden van de jaren 90 met grote regelmaat werden gepubliceerd. In het begin had dit naslagwerk de vorm van een stevige stapel A4-papier, maar het is in de tijd uitgegroeid tot een waarlijk kloek boekwerk. Het doel van deze publicatie was om internationale beleggers grondig te informeren over de kenmerken van de verschillende Europese obligatiemarkten door gebruik te maken van de kennis van lokale obligatiemarktdeskundigen. De Nederlandse commissie verzorgde in deze publicatie het hoofdstuk over de Nederlandse vastrentende markt. Vanaf eind 1988 bestond er binnen de VBA ook een informaticawerkgroep welke als (oorspronkelijke) doelstelling heeft meegekregen om beleggingssoftware te onderzoeken en waar mogelijk ook software te ontwikkelen. Binnen deze werkgroep werden een projectgroep vastrentende waarden en een werkgroep aandelen opgericht. Nadat de activiteiten van de Informaticawerkgroep zijn afgesloten met een VBA-seminar in 1991, werd besloten om de activiteiten meer te gaan richten op nieuwe ontwikkelingen op het beleggingsgebied. Daarnaast wilden de deelnemers dat er met een nieuwe structuur een meer formele positie binnen de Vereniging van Beleggingsanalisten kon worden verkregen. Vanaf dat moment ontstond de VBA Commissie Portfolio Management, terwijl de projectgroep vastrentende waarden samengevoegd werd met de reeds bestaande VBA commissie vastrentende waarden. De fusie vergadering voor de commissie vastrentende waarden nieuwe stijl werd op 13 december 1990 gehouden te Utrecht. Voorzitter van de uitgebreide commissie werd Peter van der Linde; Koos t Hart werd gekozen tot secretaris. Als doelstellingen werden daarbij o.a. geformuleerd: het streven naar standaardisatie van terminologie en berekeningsmethoden op vastrentend gebied en het streven naar een betere kwaliteit van vastrentende research. De doelstellingen van onze commissie vertonen overigens veel gelijkenis met die van de EFFAS European Bond Commission, waarmee de contacten verder werden geïntensiveerd en welke tot op de dag van vandaag van groot belang zijn voor de activiteiten van de commissie. De commissie wil de gestelde doelstellingen realiseren door het verzorgen van publicaties in vakbladen en presentaties voor (inter-)nationale beleggers. Gemiddeld bestaat de commissie uit 20 à 30 deelnemers die werkzaam zijn bij banken, pensioenfondsen, consultants en verzekeringsmaatschappijen. Ook wordt sinds het begin een nauwe samenwerking met de universiteiten nagestreefd. Op het gebied van standaardisatie heeft de commissie een leidende rol gespeeld. In de tweede helft van de jaren 80 werden door dataleverancier Datastream, in samenwerking met EFFAS, internationale obligatie-indices berekend. Door de commissie werd, naar aanleiding van vragen uit de praktijk, een onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van deze indices. De 5

6 Verenigingsnieuws bevindingen zijn uitgewerkt in een rapport 1 dat onderwerp van discussie was in één van de EBC-vergaderingen in Daarbij werd binnen de EBC een commissie Bond Indices opgericht, welke als opdracht kreeg onderzoek te doen naar een standaardisatie van de regels en criteria voor de samenstelling en berekening van obligatie-indices. De activiteiten van deze subwerkgroep resulteerden enkele jaren later in een officiële EFFAS publicatie 2 en in de lancering van de Bloomberg EFFAS indices voor overheidsobligaties. In diverse Europese landen werden door de lokale commissies seminars georganiseerd om de beleggers te informeren over de nieuwe indices voor Europese obligaties. Ook de Nederlandse commissie heeft een miniseminar in Amsterdam georganiseerd waarbij vertegenwoordigers van Bloomberg en van de EBC als spreker optraden. Van genoemde EFFAS publicatie is in 2002 een tweede editie verschenen waarin de regels en criteria voor indices van niet-overheidsobligaties zijn uitgewerkt. Inmiddels heeft de commissie vastrentende waarden een groot aantal rapporten op haar naam staan, vooral in het VBA Journaal en in de reeks VBA-katernen. Naast verschillende rapporten en artikelen over indices voor staatsobligaties, Credits en High Yield heeft de commissie publicaties verzorgd op het gebied van Bondholder Value en Option Adjusted Spreads. De toegenomen intensivering van de contacten met de EFFAS EBC en het sterkere internationale karakter van de beleggingsindustrie hebben ertoe geleid dat we voortaan als Dutch Commission on Bonds (DCB) door het leven gaan. In dit kader worden de onderzoeksrapporten en de verslagen van de bijeenkomsten in het Engels opgesteld. Behalve door middel van publicaties heeft de commissie zich tijdens een aantal seminars gepresenteerd voor de Nederlandse (institutionele) beleggers. Het DCB-seminar in januari 2001 waar diverse leveranciers van Electronic Trading systemen zich presenteerden, was een sprong voorwaarts en mocht zich verheugen in een enorme belangstelling. Dat DCB de actualiteit nauwlettend volgt, is de afgelopen maanden tot uiting gekomen met de organisatie van het middagseminar voor de VBA van 22 november j.l. Tijdens deze bijeenkomst werden de gevolgen van het nieuwe financieel toezichtskader voor de vastrentende beleggingen van pensioenfondsen vanuit verschillende gezichtspunten belicht. Ook tijdens de plenaire bijeenkomsten van de commissie werden het afgelopen jaar meerdere presentaties over dit actuele thema verzorgd. Al bijna 30 jaar profileert de Nederlandse vastrentende commissie zich door alert te reageren op actuele ontwikkelingen op het vakgebied. In het begin lag de aandacht vooral op de bestudering van conventies inzake de berekening van effectief rendement en obligatieindices. Tengevolge van de veranderingen die zich in de afgelopen 30 jaar ook op de vastrentende markten hebben voltrokken, wordt er thans meer onderzoek gedaan naar portefeuilletechnische aspecten en speciale vastrentende instrumenten. Peter van der Linde Koos t Hart Noten 1 Koos t Hart en Peter van der Linde Datastream/EFFAS Bond Indices; Paper presented at Vienna-meeting of the EFFAS European Bond Commission August Patrick J. Brown Constructing and Calculating Bond Indices Probus Publishing, 1994 Dutch Commission on Bonds Op 22 november j.l. heeft de DCB het seminar Invloed FTK op het vastrentende beleggingsbeleid georganiseerd. Al snel na de aankondiging bleek dat de belangstelling zeer groot zou zijn en met bijna 200 bezoekers was dit inderdaad het geval. De afgelopen maanden is al veel gesproken over het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK), maar veel onzekerheid blijft bij pensioenfondsen bestaan over de consequenties en benodigde aanpassingen in het te voeren beleggingsbeleid. In ieder geval is duidelijk dat de rekenrente tot het verleden behoort en dat een fair market-value voor verplichtingen bepaald moet worden. Dit impliceert dat verplichtingen een vastrentend karakter krijgen. Ook is duidelijk dat naast een lange beleggingshorizon, de korte termijn van belang wordt. Het seminar beoogde antwoorden te vinden op twee vragen: wat betekent de fair market-value voor het risicoprofiel van een pensioenfonds en welke vastrentende produkten kunnen aangewend worden ter beheersing van dit risico. De kapstok waaraan de gepresenteerde strategieën en produkten werden opgehangen, was een presentatie 6

7 Verenigingsnieuws independent custodian KAS BANK is een onafhankelijke Europese bank gespecialiseerd in clearing, settlement en custody. Onze neutrale en onafhankelijke positie is uniek binnen de effecten- en bankenwereld. Onze basisdienstverlening bestaat uit bewaarneming, afwikkelen van transacties, beheerhandelingen, belastingterugvordering en de mogelijkheid om interactief uw effectenportefeuilles on-line, middels diverse dwarsdoorsneden, in te zien. Buiten onze kernactiviteiten bieden wij u ook: Real-time on-line custody informatie Beleggings en Financiële administratie Treasury & Cash Management Performance meting & Risico analyse Securities Lending Compliance Monitoring Transactie kosten analyse & Commission Recapture Global Proxy Voting Administratie beschikbare premieregelingen Committed to your business BEN KRAMER / TELEFOON / van DNB/PVK. Gaston Siegelaer, projectleider FTK, en Dirk Broeders, senior beleidsmedewerker, gaven een zeer duidelijk beeld van het FTK en de specifieke vastrentende aspecten hierin. Alle lof hiervoor! Zeker gegeven het feit dat de PVK, sinds de eerste contouren van het FTK bekend werden gemaakt, zeer onder vuur heeft gelegen. Voor de pauze lag het accent op de door pensioenfondsen te voeren beleggingsstrategieën. Presentaties werden gegeven door Gerard Roelofs van Watson Wyatt, Gerlof de Vrij van PGGM en Theo Kocken van Cardano Risk Management. Bij alle presentaties kwam duidelijk naar voren dat de zogenaamde duration-gap een belangrijke bron van risico is. Er is echter geen sprake van een nieuw risico: het verschil in rentegevoeligheid heeft altijd al bestaan, maar het wordt onder het FTK daadwerkelijk zichtbaar. Vanuit verschillende invalshoeken werd ingegaan op de vraag hoe om te gaan met het solvabiliteitsrisico en wat de implicaties zijn voor het rendement op lange termijn. Duidelijk kwam naar voren dat de maximale kans op onderdekking van 2,5% over een 1-jaars periode een zeer belangrijke restrictie in het te voeren beleggingsbeleid is. Na de pauze verschoof het accent naar produkt oplossingen. Presentaties kwamen van Jeroen van Bezooyen van Goldman Sachs, Jeroen Tielman van FundPartners en Bart Kuijpers van BNP Paribas. Achtereenvolgens werd gesproken over de markt voor rente- en inflatieswaps, de pension bonds en gestructureerde oplossingen. Alle produkten kunnen ingezet worden om het solvabiliteitsrisico te verminderen en geen van deze produkten is beter dan de ander. Wel is duidelijk dat naarmate de oplossingsvariant klant specifieker wordt, de complexiteit sterk kan toenemen. Ieder pensioenfonds zal voor zichzelf moeten uitmaken wat het beste past. Tot slot gaf Theo Nijman, hoogleraar aan de KUB en verbonden aan Netspar, zijn mening over het FTK en de implicaties voor het te voeren beleid. Wellicht was zijn belangrijkste boodschap om vooral niet te technocratisch te handelen, maar bovenal het belang van de deelnemers in het pensioenfonds in het oog te houden. Dankzij de duidelijke presentaties van de sprekers en de altijd energieke dagvoorzitter, Cor Worms, kan van een succesvol seminar gesproken worden. De presentaties zijn op te vragen bij het secretariaat van de VBA. 7

8 Verenigingsnieuws Buluitreiking Op 24 november jongstleden vond voor de vierde keer de diploma-uitreiking plaats van de VBA-opleiding aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 1. Dhr. drs. W. van den Berg AON Consulting 2. Dhr. drs. E. Bijvoet Univé Verzekeringen 3. Dhr. drs. B. Bos ABP Investments 4. Dhr. drs. M. Bottenberg SPF Beheer 5. Dhr. drs. P.P.A. Bronger Stichting Pensioenfonds Hoogovens 6. Dhr. drs. L.E. Brüning Transtrend 7. Dhr. drs. G. Cuiper Delta Lloyd 8. Dhr. drs. W.J.G. van Dommelen ING Investment Management 9. Dhr. ing. C.F. van Duin Grontmij 10. Dhr. E.B.J. Eijking Pensioenfonds PNO Media 11. Dhr. G.J.C. van der Geer MeesPierson 12. Dhr. H.J. Guicherit MBA KingsCouncil 13. Dhr. drs. P.F. Hamburger ING Bank 14. Dhr. drs. A.J.N. van der Heijden Kempen Capital Management 15. Mw. drs. B.G.D. Heins-Oostlander AAG ABN AMRO 16. Dhr. drs. Q.V. Ho De Nederlandsche Bank 17. Dhr. drs. R.E. Hulshof-Bink Mn Services 18. Dhr. ir. P.J. Looijen Mn Services 19. Dhr. drs. H.Z. Medendorp TPG KPN Pensioen 20. Dhr. mr.drs. M.G. van der Meer ABN AMRO Bank 21. Dhr. drs. P.D. van der Meer Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 22. Mw. drs. W.E.J.B. Montulet Ortec Consultants 23. Mw. drs.ing. F.J.M. Morssink BDO Corporate Finance 24. Dhr. drs. R. Mouthaan PGGM 25. Dhr. drs. J.L.M. Muijtjens ABP Vermogensbeheer 26. Dhr. drs. M.M.G.C. van Oorschot F. van Lanschot Bankiers 27. Dhr. drs. S. Ormel Stichting Pensioenfonds Hoogovens 28. Dhr. mr. O.A. Priester Fortis Investment Management 29. Dhr. ir. J.P.F. van Rhee F. van Lanschot Bankiers 30. Dhr. drs. J.S. Rol NIB Capital Bank 31. Dhr. drs. M.J.H. van der Sanden Philips Pensions Competence Center 32. Dhr. drs. F.M. Slobbe Reuters 33. Dhr. drs. M.T.J. Smaling Rabobank de Ronde Venen 34. Dhr. drs. R.A.E.J. Smeets Pensioenfonds DSM 35. Dhr. drs. A.J. van Stijn Stichting Pensioenfonds Hoogovens 36. Mw. drs. L.J.C.M. Thissen AAG Mercer Human Resource Consulting 37. Dhr. drs. D. Tijssen Achmea Pensioenen 38. Dhr. drs. B.J.C.aan den Toorn Interpolis 39. Dhr. drs. R.C.C. Vanderbooren ING Bank 40. Dhr. drs. S. Verkroost Delta Lloyd 41. Dhr. drs. K.H.J. Verstappen ABP Vermogensbeheer 42. Dhr. drs. R.J.C.B. Vesters Optas Management 43. Dhr. drs. R. Vlugt Fortis 44. Dhr. drs. J. Vreugdenhil F. van Lanschot Bankiers 8

9 Verenigingsnieuws Oratie Tom Steenkamp en Michael Damm Op 9 november 2004 hebben zowel Tom Steenkamp als Michael Damm, beiden verbonden aan de postdoctorale opleiding financieel en beleggingsanalist aan de VU, hun rede uitgesproken ter aanvaarding van het ambt van respectievelijk hoogleraar Beleggingsleer en hoogleraar Risicobeheer aan de faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hieronder volgt van beide oraties een kort verslag. De oratie van Tom Steenkamp was getiteld Even Apeldoorn bellen Over lange termijn beleggingstheorie, het nut van collectief beleggen en de effecten van het toezicht op pensioenfondsen. De rede ging in op een aantal actuele vragen rondom het onderwerp pensioenfondsen. Steenkamp trachtte op de vragen Beleggen pensioenfondsen niet te veel in aandelen?, Kan ik niet beter zelf voor mijn pensioen beleggen dan via een pensioenfonds? en Wat zijn de effecten van het toezicht op het beleggingsbeleid van pensioenfondsen? een antwoord te geven. De antwoorden op deze vragen worden gezocht met behulp van de beleggingstheorie, in het bijzonder de portefeuilletheorie. Steenkamp meent dat op basis van de kennis en inzichten die de lange termijn beleggingstheorie geeft een lans kan worden gebroken voor het percentage aandelen dat tegenwoordig in de portefeuilles van pensioenfondsen is opgenomen. Een behoorlijk percentage aandelen is te rechtvaardigen omdat door tijdsvariërende risicopremies de verhouding tussen risico en rendement voor een lange termijn belegger gunstiger zijn dan voor een korte termijn belegger. Tevens zou bij een lange beleggingshorizon het menselijk kapitaal van de belegger meegenomen moeten worden. Het menselijk kapitaal is de huidige waarde van de toekomstige inkomsten uit arbeid. Ook is hij van mening dat de solvabiliteitstoetsen die de toezichthouder hanteert wel eens schadelijk kunnen zijn omdat pensioenfondsen een beleggingsbeleid gaan voeren dat niet in overeenstemming is met de inzichten uit de lange termijn beleggingstheorie. Dit heeft zowel te maken met het feit dat gestuurd moet worden op een nominale dekkingsgraad, terwijl de feitelijke doelstelling van een pensioenfonds het aanbieden van geïndexeerde pensioenuitkeringen is, alsook met het korte termijn karakter van de solvabiliteitstoets. Tot slot betoogde Steenkamp dat de vraag of we ons pensioen beter via een pensioenfonds kunnen beleggen niet eenduidig te beantwoorden is. Collectief beleggen ten opzichte van individueel beleggen kent een aantal voordelen, waaronder intergenerationele risicodeling en kostenvoordelen, en een aantal nadelen, waaronder geen optimaal life cycle beleggingsbeleid en een gemiddelde risicoaversie in het beleggingsbeleid dat niet in overeenstemming hoeft te zijn met de risicoaversie van de individuele belegger. Wel is hij van mening dat door de vergrijzing de huidige producten van pensioenfondsen voor jongere generaties onaantrekkelijk worden en dat een verdere differentiatie van producten nodig is. Meer weten? De oratie is te bestellen via 9

10 Verenigingsnieuws klinkende prestaties. Dit blijkt in mindere mate het geval te zijn. De performance van Nederlandse vastrentende beleggingsfondsen is in de afgelopen tien jaar niet zichtbaar verbeterd. De hiervoor gebruikte risico/rendement maatstaven maken dit overduidelijk. Hoewel de kennis wel degelijk lijkt te zijn toegenomen is er kennelijk nog steeds onvoldoende kennis van hoe we wel of juist niet met onzekerheid en het hieruit voortvloeiende risico moeten omgaan. In het laatste deel van de oratie werd kort een idee geschetst hoe we deze tekortkoming kunnen opruimen. De kern hiervan is het maken van ons huiswerk, en Michael Damm voegde daaraan toe hetgeen ik de studenten van de VBA opleiding dan ook altijd van harte aanbeveel. De oratie van Michael Damm was getiteld Wat niet weet, dat kan deren: Over Leven en Beleggen onder onzekerheid. De kern van de oratie was dat wij mensen maar steeds niet in staat blijken om onzekerheid op een passende manier in te schatten en/ of te kwantificeren. Wij gebruiken hiervoor hardnekkig de verkeerde instrumenten. Dit komt deels omdat we niet altijd in de gaten hebben dat onzekerheid verschillende gedaanten kan aannemen. In de rede werd een beschrijving gegeven van deze verschillende gedaanten. In het eerste deel van de oratie werd ook een instrument aangereikt waarmee we deze verschillende gedaanten van elkaar kunnen onderscheiden. De hiervoor ontwikkelde OnzekerheidsKubus bevat 8 cellen met elk een eigen familie van onzekere gebeurtenissen. Door bewust te zijn van deze verschillen en de implicaties die hieruit voortvloeien voor het wel of niet kunnen beheersen van zo n specifiek risico kunnen brokken in risico management die hier het gevolg van zijn worden voorkomen. Dat deze tekortkoming in het begrijpen, ordenen en behandelen van risico s ook gevolgen heeft voor het managen van risico s in de beleggingssfeer, laat zich raden. In het tweede deel van de rede werd aangegeven hoe managers van Vastrentende Waarden Portefeuilles hun vaardigheden op het gebied van risico begrip en risico managen inschatten. Als we de positieve inschatting van managers over de ontwikkeling van hun vaardigheden in de afgelopen tien jaar zouden moeten geloven dan zag de wereld er rooskleurig uit. Het merendeel van de risico s is bekend en kan worden gemanaged. Uiteraard is even gekeken of deze bewering gestaafd wordt met in performance cijfers door- The European federation of financial analysts societies In de loop van 2005 zal de zittingsperiode van de huidige voorzitter van de EFFAS, Frits Rau, afgelopen zijn. Het zoeken naar een opvolger is gestart. Mochten er leden zijn die geschikte kandidaten kennen of die zelf in aanmerking zouden willen komen voor een nominatie door de VBA dan verzoeken wij om contact met het bestuur op te nemen. Het bestuur 10

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 vba journaal 3nummer 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 7 Ronde Tafel bijeenkomst: duurzaam vastgoed in opkomst 21

Nadere informatie

Jaarverslag 2004/2005

Jaarverslag 2004/2005 Jaarverslag 2004/2005 VBA Beroepsvereniging van Beleggingsdeskundigen Inhoudsopgave : Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2005............................................ 3 : Verslag van het

Nadere informatie

vba VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR

vba VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR vba BEROEPSVERENIGING J A A R V E R S L A G VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR VAN BELEGGINGSPROFESSIONALS 07 08 Jaarverslag 2007/2008 VBA Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals

Nadere informatie

het toezicht op pensioenbeleggingen

het toezicht op pensioenbeleggingen het toezicht op pensioenbeleggingen Aanbevelingen van de VBA voor het FTK vba Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals Het toezicht op pensioenbeleggingen Aanbevelingen van de VBA voor het FTK Amsterdam,

Nadere informatie

Van de voorzitter. vba journaal 3

Van de voorzitter. vba journaal 3 Van de voorzitter E indelijk is het dan zover, het vernieuwde VBA-Journaal ligt voor u. Niet alleen de redactie is, zoals al in het vorige nummer bekend is gemaakt, deels vernieuwd, maar nu ook het uiterlijk

Nadere informatie

INVESTMENT MANAGEMENT

INVESTMENT MANAGEMENT INVESTMENT MANAGEMENT www.im-vu.nl is verder kijken Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management de opleiding Startdatum September (1x per jaar) Opleidingsduur Parttime 2,5 jaar (2 jaar + scriptie)

Nadere informatie

CHEQ. Kwantitatieve strategieën

CHEQ. Kwantitatieve strategieën CHEQ tijdschrift Kwantitatieve strategieën Kwartaaluitgave 29 December 2008 voor professionele beleggers Alfa en duurzaamheid Robeco Responsible Private Equity II Laagrisico aandelen: saai is beter Meer

Nadere informatie

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen Gegevens student: Student: ir. Justin van Tienen Studentnummer: 1717 Adres: Kemelstede 157 4817 SW Breda Gegevens opleiding: Opleiding: Begeleider

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie Governance Event KAS BANK LSP Life Sciences Fund 10 jaar MultiManager Fonds Effectief transitiemanagement bespaart kosten en tijd DPN Roundtable discussie over Administration Mark Schilstra gestart als

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

FACTORBELEGGEN GEEFT MEER INZICHT IN RISICO S

FACTORBELEGGEN GEEFT MEER INZICHT IN RISICO S VOORZITTER Arjen Pasma, PGGM Investments DEELNEMERS Rob Brand, Blue Sky Group Wim van Hyfte, Candriam Investors Group Maarten de Kok, MN, sinds 1 september ING Pensioenfonds Bill McCoy, FactSet Valentijn

Nadere informatie

STERK GROEIEN. // RONDE TAFEL ETF's. Marc Vijver, Index People

STERK GROEIEN. // RONDE TAFEL ETF's. Marc Vijver, Index People VOORZITTER Marc Vijver, Index People DEELNEMERS Joost van Beek, Theodoor Gilissen Bankiers Cees Bezuijen, Vanguard Asset Management Han Dieperink, Rabobank Private Banking Marcel van Ostaden, Lombard Odier

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

KAS Selections. Voorwoord

KAS Selections. Voorwoord PremiePensioenInstelling Gevolgen van Solvency II BeFrank Uitblinken in een nieuw Reacties op openbare stelsel consultaties Groenboek D-Day voor Europese Transaction Management richtlijn EMIR Services

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

CHEQ. Responsible Investing

CHEQ. Responsible Investing CHEQ Kwartaaluitgave 24 Mei 2007 Responsible Investing = De koers van het klimaat = Stuwende kracht achter duurzaamheid in de financiële wereld = People, planet, profit prikkels = Hoe kun je klimaatverandering

Nadere informatie

Voorwoord. Wouter Kolk

Voorwoord. Wouter Kolk Voorwoord Er zijn wel eens betere tijden geweest voor beleggers. Economische neergang, terroristische aanslagen en boekhoudkundige malversaties maken het leven van een belegger er niet zonniger op. Maar

Nadere informatie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie Promotor : Prof. dr. Sigrid VANDEMAELE

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

De psyche in het beurswezen

De psyche in het beurswezen De psyche in het beurswezen Bart Caers Gegradueerde in Bedrijfsmanagement optie Financie- en Verzekeringswezen Academiejaar: 2003-2004 Katholieke Hogeschool Kempen Campus HIKempen Geel Departement Handelswetenschappen

Nadere informatie

VALUE INVESTING VEREIST FLEXIBILITEIT EN DISCIPLINE

VALUE INVESTING VEREIST FLEXIBILITEIT EN DISCIPLINE VOORZITTER Ramon Tol, Blue Sky Group DEELNEMERS Dylan Ball, Franklin Templeton Investments Stijn ter Haar, Timeos Kurt Kotzegger, Raiffeisen Capital Management Simon Lansdorp, Robeco Coos Luning, TKP Investments

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Het "januari-effect" : onderzoek op basis van Belgische en Nederlandse

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. FNV Bondgenoten Beleggingsrisico s Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Inhoudsopgave Voorwoord 4 Willem Noordman 1. Goed bestuur basis voor goed risicobeheer

Nadere informatie

Actief beleggen en indexbeleggen

Actief beleggen en indexbeleggen Actief beleggen en indexbeleggen DUFAS, mei 2010 1 Copyright DUFAS 2010 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie dient de informatie accuraat te zijn en dient

Nadere informatie

Het rendement van risico

Het rendement van risico Het rendement van risico Rede uitgesproken ter aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Financiering aan de Universiteit Utrecht op woensdag 16 april 2003 door Arie Buijs 1 Het rendement

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS RONDE TAFEL AANBIEDERS RONDE TAFEL 3 DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS Door Hans Amesz 90 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarmee worden aanbieders van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten

Nadere informatie