Nieuwsbrief. Juni 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Juni 2007"

Transcriptie

1 (((!"#" % #% ) *+, #& % % $# %&'! Nieuwsbrief Juni 2007 Informatie voor leden van de Federatie Dorpshuizen Gelderland Federatie van samenwerkende dorpshuisbesturen een bundeling van kennis en ervaring sinds ============================================== ^.<7._` a Van de voorzitter COLOFON Het leek mij goed, nu de nieuwe Provinciale b8.646c934d0.6a staten zijn gekozen, het coalitie akkoord is gepresenteerd en de nieuwe Gedeputeerden RQQJBQEO bekend zijn, namens de Federatie kennis te BFJPBQEO maken met de Gedeputeerden. In de respectievelijke gesprekken met de heren Keereweer en Esmeijer heb ik het succes van de regeling Vitaal Gelderland benadrukt. Gelukkig is er nu voldoende geld om de 1 juni b8:.3_263771<4d6f.1_<22ea tranche uit te voeren. Intern in het provincie apparaat is de medewerking toegezegd om de goedkeuring van deze tranche 26 juni bekend te stellen, zodat de (ver)bouw activiteiten nog in de zomer kunnen plaatsvinden. (www.spectrum-gelderland.nlp [}Nh {Mhp [}Nh }gnp Ik heb er tevens voor gepleit niet alleen aandacht te besteden aan nieuwbouw, maar ook aandacht te besteden aan het in stand houden van het bestaande. Dat geldt zowel voor de infrastructuur als voor de ondersteuning van de besturen, met andere woorden we kunnen ook voor de periode de subsidie om de steun via onze adviseurs te houden niet missen. Daar we voor de rest van 2007 geen uren meer beschikbaar hebben om de projecten in het kader van Vitaal Gelderland te ondersteunen, hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt een aanvullende subsidie voor dit jaar te vragen, om zo de gang er in te houden. Een busreis Om ook de statenleden van de commissie Welzijn en Landelijk gebied, die beiden met de problematiek van dorpshuizen te maken hebben, goed te informeren is er in nauwe samenwerking met Spectrum op 30 mei een oriënterend bezoek gebracht aan de dorpshuizen in Eefde, Heerde en Beuningen. Een gezelschap van 40 personen is met veel succes gedurende een dagprogramma op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Alle lof voor onze adviseur Nicolette Verkleij die dit op een uitstekende wijze heeft voorbereid en georganiseerd. Ook dank aan Gerrit Kapteijns voor zijn assistentie en de dorpshuisbesturen voor de ontvangst en het uiteenzetten van de problematiek. (vervolg op pag. 2)

2 FDG-VKK Bij de gesprekken met de provincie kwam vanzelfsprekend ook de voortgang van de fusie/samenwerking met VKK ter sprake. Vertegenwoordigers van de besturen van FDG en VKK hebben op 23 en 31 mei indringend met elkaar gesproken, om in een open gedachtewisseling te komen tot een inventarisatie van wat ons gemeenschappelijk bindt en hoe we daar met behoud van de bestaande service aan de leden en op basis van gelijkwaardigheid in de naaste toekomst vorm aan kunnen geven. Beide partijen zijn het erover eens dat een fusie alleen kans van slagen heeft als dit voor beide partijen voordeel oplevert, maar dat zulks op dit moment nog een stap te ver is. Volstaan dient te worden met een nauwere samenwerking. Beide voorzitters zullen met de provincie overleggen of en hoe deze nauwere samenwerking op steun van de Provincie kan rekenen. Vanzelfsprekend zullen er geen definitieve stappen worden genomen zonder goedkeuring van en door de leden. 30 mei 2007 aanvang van de tocht (als het lukt zet Ria alle foto s op de website; onder ACTUEEL) uitvoerige uiteenzettingen in Het Hart van Eefde door Hannelore Majoor-Scholten De voorzitter van Heerde Hans Bakker Energiebelasting Ons aanhoudende commentaar op de wijze waarop de aanvragen Energiebelasting worden afgehandeld, heeft er toe geleid dat we uitgenodigd zijn om op het ministerie samen met een vertegenwoordiging van Emmen te spreken over mogelijke vereenvoudigingen. Dit gesprek is positief verlopen, we krijgen de aangepaste procedure van te voren te zien om waar nodig nog commentaar te geven We houden U op de hoogte. en daarna de burgemeester Willem Hoornstra hieronder Thjo Lucassen Het bestuur en de enquête Het bestuur heeft zich intensief bezig gehouden met het meerjaren plan ter onderbouwing van de subsidieaanvraag voor die periode. Om beleid goed te kunnen onderbouwen en onze steun goed te richten hebben we wel informatie van de leden nodig, tot nu toe is 30% van de enquête terug ontvangen, we doen een dringend beroep om alsnog deze enquête te retourneren. En tenslotte Alles overziende hebben we weer een drukke maand vol activiteiten achter de rug, dit brengt me bij de vraag om na te gaan wie ons bestuur nog zou willen versterken, we hebben nog veel deeën maar komen handjes en hoofden! te kort. Beuningen waar ook de bloemen mochten spreken Met vriendelijke groet, F.L. Hogenbirk, voorzitter 2

3 Notulen van de ledenvergadering van de Federatie van Dorpshuizen Gelderland gehouden op maandag 16 april 2007 om uur in het pand van dorpshuis De Hucht in Alphen aan de Maas Aanwezig: F.J. Hogenbirk, voorzitter, J.H.J.M. Mutsaers, secretaris/penningmeester en de leden mevr. A.A. van der Aalst Wolken, J.H. Elderson en A.W. Meijer. Ondersteuning Federatie: mevr. Ria Willems-van Heumen, administratief medewerkster en mevr. N. Verkleij en G. Kapteijns, adviseurs. Leden afgevaardigden van 28 dorpshuizen met 48 personen uit Alpen, Angeren, Balgoy, Beuningen, Deest, Druten-Zuid, Eefde, Gameren, Harreveld, Hedel, Heerde, Heerewaarden, Horssen, Kedichem, Kerkwijk, Kesteren, Leuth, Malden, Nederasselt, Nunspeet, Oldebroek, Oosterhout, Ooy, Puiflijk, Rossum, Waardenburg, Winssen en Yzendoorn. Afgemeld: Stg. Dorpshuis te Aalst, Stg. Dorpshuis te Angerlo, Stg. Dorpshuis te Benschop, Stg. Dorpshuis te Echteld, Stg. Dorpshuis Meeuwensteyn te Heukelum, Verenigingsgebouw de Terp te Heumen, Stg. Dorpshuis t Trefpunt te Gorssel, M.C. de Marke te Hattem, Ver. Dorpshuis de Wieken te Hulshorst, Dorpshuis De Avezathen te Kerk-Avezaath, Ver. Het Dorpshuis te Kootwijkerbroek, Dorpshuis Het gebouw te Lathem, Ver. Dorpshuis De Heerdt te Oosterwolde, Dorpshuis De Rozenhoek te Ravenswaay, Dorpshuis Het Blanke Schot te Uddel, Ver. Ughelens Belang te Ughelen, Dorpshuis Westbroek te Westbroek, Dorpshuis De Hanze te Maasbommel, De Kloosterhof te Weurt. 3 1.Opening De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en geeft het woord aan de heer Gerard van Mil, secretaris van dorpshuis De Hucht. De heer Van Mil geeft een historisch overzicht van het ontstaan van het dorpshuis en de moeilijkheden die daarbij ondervonden werden. Wat wil, de ouderen in Alphen kregen, mede door particuliere initiatieven, een eigen dorpshuis/ontmoetingsruimte in het dorp met als gevolg dat de Hucht de dagelijkse bezetting verloor. De financiële situatie verslechterde. Een faillissement dreigde. De samenstelling van het bestuur kromp tot 2 leden. Een gezamenlijke actie van de FDG, het dorpscomité Alphen, geïnteresseerden en de gemeente West Maas en Waal blies nieuw leven in het dorpshuis. Met trots kan ik u melden, aldus de heer van Mil, het dorpshuis floreert onder bezielende leiding van het bestuur en de vrijwilligers. Samenvattend: het dorpshuis is momenteel een goed draaiende organisatie! Wat betreft de toekomst, en zeker nu het begrip kulturhus meer en meer in beeld komt, zal de uitdaging vernieuwing en aanpassing zijn. De eerder genoemde ontmoetingsruimte van de ouderen is te klein geworden en er wordt weer gedacht aan een samenvoeging. De gesprekken dienaangaande met de gemeente West Maas en Waal zijn gestart. Tot slot wenst hij allen een vruchtbare vergadering toe. De voorzitter dankt de heer Van Mil voor zijn presentatie van zijn dorpshuis en voor de gastvrije ontvangst in Alphen. 2. Bestuurszaken. a. Afscheid bestuursleden. De voorzitter richt het woord tot mevr. Marijke Verstappen en de heer Teun Meijer, die beiden afscheid nemen van het bestuur. Mevrouw Verstappen is voorzitter geweest van 1 fe- 1 februari 2005 tot en met 1 december Onder haar voorzitterschap is veel gebeurd en tot stand gekomen. Hij memoreert de onverwachte terugdraaien van de subsidie voor de jaren van ,- naar ,- hetwelk wonderwel in goede banen kon worden geleid. De opstelling van een meerjarenplan, de vernieuwing van de Web-site, de start van de gesprekken tussen de Federatie en de VKK. Helaas was het voorzitterschap niet te combineren met haar werk als plaatsvervangend gemeentesecretaris van de gemeente Neder Betuwe. Hij dankt haar voor het vele werk en wenst haar succes en een goede gezondheid toe. Als blijk van waardering overhandigt hij haar een cadeaubon, het bekende Federatiekruikje met geestrijk vocht en een grote struik bloemen. Marijke Verstappen zegt dat zij de haar toegezwaaide lof mede te danken heeft aan haar bestuursleden, het personeel en de adviseurs. Het werk voor de Federatie

4 was niet zomaar iets voor haar. Als voorzitter van het dorpshuis te Spijk wist ze waar ze het over had en wat haar te doen stond. In het leefbaar maken en houden van het platteland waren en zijn de dorpshuizen een belangrijk onderdeel. Tot slot wenst zij de Federatie en in het bijzonder de nieuw te benoemen bestuursleden alle succes toe. Ging mevr. Verstappen weg om de niet (meer) te combineren taken in het vrijwilligerswerk en het beroepsmatig functioneren, bij Teun Meijer aldus de voorzitter, lagen de zaken op een ander vlak. Teun Meijer, die hij de moeder van het Federatiebestuur van de afgelopen jaren noemt, is bestuurslid vanaf 1 april 1998, we spreken dus over een periode van 9 jaar. Teun Meijer wordt in november a.s. 80 jaar. een leeftijd om kalmer aan te doen. We zullen Teun, als stimulerende kracht achter de Nieuwsbrief, missen. De Nieuwsbrief waaraan hij een persoonlijk tintje gaf. Zijn zo bewonderde bijdrage als Anneke van de Tap zullen we moeten ontberen. Teun was het ook die steeds actief op pad was bij het werven van bestuursleden voor de Federatie. Onder grote dank overhandigt de voorzitter ook hem de cadeaubon, het FDG-kruikje en een boeket bloemen. Teun Meijer zegt het werk altijd met veel plezier gedaan te hebben. Zich tot de leden wendend: Beste leden, zorg dat er voldoende mensen zijn die naast hun eigen dorpshuiswerk ook een bestuursfunctie voor de Federatie willen vervullen. Bedenk dat het dan pas problematisch voor u wordt zodra de Federatie er niet is of zou zijn, wanneer je ze nodig hebt. b. Nieuwe bestuursleden. - Leidy van der Aalst. Wethouder van de gemeente Ubbergen, heeft vanuit die functie veel te doen met dorpshuizen. Haar achtergrond is de welzijnssector. Zij is begonnen in een buurthuis en is daarin zowel beleidsmatig als uitvoerend werkzaam geweest. Via Spectrum is zij gevraagd voor een periode van een half jaar dit i.v.m. de samenwerking/fusie met de VKK - zitting te nemen in het bestuur. Al werkende voor de Federatie is haar helder geworden dat dat half jaar zeker een statutaire zittingstermijn zal worden. -- Hans Elderson is bestuurslid van het dorpshuis De Doorkijk in Druten-Zuid en heeft dus enig zicht op de 4 taken die hem wachten. Hij zit nog volop in het arbeidzaam leven en wel op het vlak van het personeelswerk. Binnen de Federatie zal hij zo de tijd het toelaat zich bezighouden met klantenondersteuning /- contacten. (Helaas, nog geen foto beschikbaar) -- Johan Geelhoed heeft zich als kandidaat bestuurslid teruggetrokken. In de 3 maanden dat hij functioneerde heeft hij het informatieblad verzorgd en de enquête opgesteld, welke laatste inmiddels onder de leden is verspreid. Niet binnen alle geledingen werd zijn grote voortvarendheid altijd begrepen/geaccepteerd. Jammer genoeg heeft dat geleid tot het in aanhef genoemde. Het bestuur, aldus de voorzitter, bestaat nu nog maar uit 4 bestuursleden, waarvan er 2 in het arbeidzaam leven actief zijn. Hij doet, gelijk Teun Meijer al eerder in de vergadering deed, een oproep aan de leden om kandidaten te stellen voor een bestuursfunctie. 3. Mededelingen/ingekomen stukken a. Nieuwe leden Momenteel heeft de Federatie 115 leden; een groei sinds december 2004, toen 79 leden, ofwel een toename van 45%. De nieuwe leden zijn: in 2006: Sociaal Centrum de Kiekemure te Harderwijk, Stg. Accommodatie dorp Voorst te Voorst, M.C. de Marke te Hattem, Stg. Gemeenschapshuis te Opijnen, Stg. Sociale Culturele Accommodaties Putten, te Putten, Dorpshuis De Smeltkroes te Ulft, Dorpshuis Kloosterhof te Weurt en Dorpshuis t Noordhuukien te Noordeinde. in 2007: De Vicary te Kesteren, De Talter te Oldebroek, Stg. Dorpscentrum te Vaassen, Stg. Ontmoetingscentrum te Ochten en Stg. Dorpshuis te De Steeg. b. Stand van zaken artikel 24, lid 4 van de Successiewet. (art. 24 is inmiddels overgegaan naar de Wet inkomstenbelasting) Een aantal dorpshuizen is in het verleden, aldus de voorzitter, door de Inspecteur der Successie op basis van hun statuten en de uitvoering daarvan, erkend als instelling van algemeen nut. De Hoge Raad heeft inmiddels een uitspraak gedaan, waarin gesteld werd dat als dorpshuisbesturen alleen een gebouw exploiteren dit geen erkenning als algemeen nut beogende instelling inhoudt. Gevolg is dat bij legaten het hoge tarief in rekening wordt gebracht en bij de nieuwe regeling er ook geen aftrekmogelijkheden voor giften zijn bij de gever. Hij haalt een voorbeeld aan waartoe een en ander kan leiden. In Friesland overlijdt iemand die , -- bezit. Daarvan gaat testamentair 50%

5 naar een kerkgenootschap ofwel , -- waarover 8% successie moet worden betaald. De andere helft gaat naar een dorpshuis, dus ook , -- waarover het hoogste tarief werd geheven, van de , -- bleef , -- over!! Dit betekent dat we de politiek hierop moeten aanspreken om onze stelling dat zulks een onrechtvaardige regeling is aan de orde te stellen. Mocht u meer informatie willen dan kunt u die vinden in de Vraagbaak van de Federatie van Dorpshuizen. c. Regulerende energiebelasting In een vorige vergadering is dit punt al eens besproken. Wanneer dorpshuizen voor 70% of meer hun zaal beschikbaar stellen aan de leden, zijnde sociaal culturele instellingen, kunnen zij in aanmerking komen voor een gedeeltelijke teruggave van de belasting op energiekosten. De aanvragen moeten binnen 13 weken na afloop van het verbruiksjaar, dus voor 1 maart ingediend worden op daartoe speciaal bestemde formulieren. In het gesprek dat de voorzitter en de heer Timmer (Heerde) met de inspecteur van de belastingen te Emmen hebben gehad, bleek dat die formulieren erg onduidelijk zijn. Het gesprek was scherp van toon, maar bleef correct. Dit was mede de aanleiding om een verslag van die bijeenkomst te vragen, welk verslag inmiddels is toegestuurd. De bijeenkomst heeft er toe geleid dat de toepasbaarheid van de regeling op basis van de bestaande wet- en regelgeving wordt geëvalueerd. Op zijn vroegst zal de nieuwe regeling op 1 januari 2008 kunnen ingaan/bekend zijn. De reeds ingediende aanvragen komen dan alsnog voor beoordeling en besluitvorming in aanmerking. Mijn advies is, aldus de voorzitter, blijf de aanvragen indienen. d. Bestuurdersverantwoordelijkheid verzekering Op veler verzoek is door het bestuur van de Federatie nagegaan of er een mogelijkheid is de bestuurders te verzekeren. Dit is mogelijk via de Bedrijven Compactpolis die de Federatie eerder voor de leden met korting bij Interpolis heeft bemiddeld. Dit kan individueel per dorpshuis bij de plaatselijke Rabobank. De premie bedraagt: = bij een max. verzekerd bedrag van , , -- bij een balanstotaal van max , , -- bij een balanstotaal van max , , -- bij een balanstotaal van max , -- = bij een max.verzekerd bedrag van , , -- bij een balanstotaal van max , , -- bij een balanstotaal van max , , -- bij een balanstotaal van max , -- Wellicht bestaat er ook een mogelijkheid om bij het gemeentebestuur aan te haken, immers zij zijn beslist verzekerd voor dit soort zaken. Een alternatieve aanbieding is natuurlijk ook mogelijk. e. Streekcommissies Er zijn in Gelderland 5 Streekcommissies t.w. Achterhoek en Liemers; De Valleicommissie; De Veluwecommissie; Rivierengebied West en Rivierengebied Oost. In de voordracht van GPVO/VKK/FDG van 5 april 2007 hebben zitting: mevr. Leidy van der Aalst in Rivierengebied Oost, daarbij ondersteund door Gerrit Kapteijns en in de Veluwe commissie de heer F.L. Hogenbirk. In de Vallei commissie omvattende gedeeltes van Utrecht en Gelderland zit mevr. H. Colijn de Raat, burgemeester van Scherpenzeel. Het is voor de Federatie van belang hierin evenals in de klankbordgroepen, die de Streekcommissies adviseren zitting te hebben. Deze Streekcommissies geven heel breed, niet altijd interessant, maar wel belangrijke aanbevelingen aan het provinciebestuur voor het verstrekken van subsidies. Er zijn met name nog vacatures in de klankbordgroepen van Rivierengebied West en Achterhoek/Liemers. Deze vergaderen 3 à 4 maal per jaar. De voorzitter verzoekt bij de aanwezigen na te gaan of er mogelijke geïnteresseerden zijn. Na de pauze meldt zich voor de klankbordgroep van Rivierengebied West de heer Leo Vonk, Deilsedijk 28, 4158 CG Deil. telefoon Vaststelling van de notulen van de ledenvergadering van 30 november 2006 De voorzitter zegt dat de notulen ter inzage hebben gelegen en ook opgenomen zijn geweest in de Nieuwsbrief van december Hij zegt dat de tekst onder punt 7, 2 e zin als volgt moet worden aangepast: Hij licht toe dat met name de toename van de reiskosten (bestuur woont over de provincie verspreid) en de vervanging van de software (huidig systeem was qua licenties aan zijn maximum) een aantal redenen zijn die geleid hebben tot een voorstel tot verhoging met 5% Hierna worden de notulen, onder dankzegging aan de secretaris, vastgesteld. 5. Jaarrekening 2006 Op vrijdag 30 maart 2007 zijn de financiële gegevens over het boekjaar 2006 gecontroleerd door de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren J.Th. Derks en J.M. de Leeuw. Er zijn door de commissie geen onrechtmatigheden in de boekhouding aangetroffen en het verslag geeft een getrouw beeld van de gevoerde administratie. De leden van de commissie zijn heden helaas niet aanwezig. 5

6 De heer Derks is met vakantie en de heer De Leeuw is op korte termijn verhinderd. De heer F. Timmer vraagt wat de reden is van de rekening courantpost, temeer daar er aan liquide middelen een bedrag van ruim , -- tegenover staat. Mevrouw Ria Willems, administratief medewerkster, zegt dat dit verband houdt met de kosten verbonden aan de vernieuwing van de website. Begin 2006 beschikte de Federatie tijdelijk niet over liquide middelen om de nota daarvoor te voldoen. De nota s voor de contributies waren net uit en de liquide middelen waren/zijn uitgezet op een Tele-spaarregeling. Hierna wordt de jaarrekening unaniem vastgesteld en wordt de penningmeester decharge verleend. 6. Stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de regeling Vitaal Gelderland De voorzitter zegt dat de adviesgelden voor Vitaal Gelderland door de Provincie rechtstreeks verstrekt zijn aan Spectrum, met de bedoeling deze in te zetten als menskracht voor de ondersteuning van de dorpshuisbesturen. Aanvankelijk liep deze constructie/omweg stroef. Overleg/begrip heeft er toe geleid dat gesproken kan worden van een goede samenwerking. Naast de ondersteuning voor Vitaal Gelderland zijn zaken opgepakt als het houden van workshops, beschikbaarstelling faciliteiten en de ondersteuning op andere gebieden ook buiten de regeling Vitaal Gelderland. Bij de (her)opening van dorpshuis De Boxhof heeft Gedeputeerde H. Keereweer gemeld dat voor Vitaal Gelderland (op papier) , -- extra zou worden vrijgemaakt. In de praktijk echter bleek deze toezegging , -- minder waard. Er was maar , --, terwijl dat bedrag niet alleen bestemd was voor de dorpshuizen. Inmiddels zijn er voor de tranche per 1 juni 2007 acht aanvragen ingediend, te weten: Dorpshuis Stroe te Barneveld De Koets in Vuren (Lingewaal) t Ballegoijke in Balgoij (Wijchen) Keijsershof in Opijnen (Neerijnen) Het Hart in Eefde (Gorssel) Dorpshuis Oosterhout (Over Betuwe) De Vicary in Kesteren (Neder Betuwe). Het Parkhuis in De Steeg (Rheden). De afwikkeling van de aanvragen loopt allerminst soepel. Intern bij de Provincie is er onduidelijkheid. De aanvragen van 1 maart 2007 zijn overgeheveld naar 1 juni 2007, omdat op 1 maart het intern niet helder was of het geld vrijgemaakt door de Staten op 28 februari 2007, ook daadwerkelijk beschikbaar was. De voorzitter heeft hierover inmiddels een gesprek gehad met een ambtenaar van de Provincie. Verzocht is de aanvragen van oorspronkelijk 1 maart 2007 als eerste te beoordelen bij de tranche van 1 juni Er moet dan wel gezorgd worden dat voor die aanvragen nog 2 offertes van aannemers (dus totaal 3) worden aangereikt. Gevraagd is de procedure zo aan te passen dat de 13-weken-termijn liggende tussen voorlopige en definitieve beschikking wordt verkort. Met andere woorden de tranche van 1 juni 2007 te honoreren op uiterlijk 26 juni Dit vereist zoals gezegd 3 offertes van aannemers. Het advies is regel NU die offertes want anders ben je te laat en overstijgt de procedure de zomermaanden. Heer B. Meekes, dorpshuis Harreveld: zegt in dit kader een beleidsmedewerker van de Provincie te hebben gebeld. Deze voorzag dat er nà 1 juni 2007 nieuwe middelen beschikbaar komen. Dit was aanleiding voor hem om Nicolette Verkleij te vragen hen bij de aanvrage te ondersteunen. Tot zijn verbazing deelde zij mede dat daarvoor geen gelden meer zijn. De uren voor Vitaal Gelderland zijn besteed. De voorzitter zegt dat er ook voor hem geen helderheid is. Dat is de reden om op korte termijn met de verantwoordelijken binnen de Provincie, zowel leden van Gedeputeerde Staten als Statenleden en/of fracties te gaan overleggen, zeker nu ook het coalitie akkoord naar buiten zal komen. Er zou voor de jaren , -- beschikbaar komen voor de dorpshuizen. Om te voorkomen wat we nu meemaken, zal aldus de voorzitter er snel helderheid moeten komen over de bestedingen. Gerrit Kapteijns zegt, dat, nu de ondersteuningsuren zijn besteed, de Federatie zich bij de Provincie hard moet maken voor nieuwe uren. Nicolette Verkleij zegt de heer Meekes in die zin van dienst te kunnen zijn dat zij aan de hand van reeds ingediende en gehonoreerde aanvragen hen een eind op weg te kunnen helpen. Dorpshuis de Parel te Rossum vraagt: Wat is het verschil tussen een dorpshuis en een kulturhus? Er is sprake van een kulturhus wanneer verschillende sociaal maatschappelijk en culturele participanten in één of meer gebouwen komen tot een geïntegreerd beheer en een gezamenlijke programmering van functies hebben op het gebied van zorg, welzijn, educatie, cultuur en zakelijke dienstverlening. (of minstens 3 van deze terreinen), waarbij voorts een uniforme programmering geldt. Het onder gezamenlijk beheer brengen van de soms diverse functies is meestal wel mogelijk, maar gezamenlijke programmering van activiteiten is meestel een utopie, we zouden moeten streven naar maatwerk, gelukkig staat dat ook in het nieuwe statenprogramma. 6

7 De heer B. Derksen (Ooy) vraagt waar de geprivatiseerde dorpshuizen onder vallen. De voorzitter zegt, onderschreven door Nicolette Verkleij, dat in de Vallei alle dorpshuizen vrij zijn in het kader van de BEM om voor de aan hen gelieerde verenigingen, zoals bruiloften en partijen te organiseren. Voor wat betreft de Stichting als eigenaar van het gebouw en faciliteitverlener aan de verenigingen valt u onder de REB-regeling, maar ook onder Vitaal Gelderland als u het gebouw wilt aanpassen aan (nieuwe) functies, als u meer algemeen maatschappelijke functies binnenhaalt, voor/naschoolse opvang, meldpunt ouderen, kleuteropvang, etc. kunt u bij een verbouwing zelfs onder de kulturhusregeling vallen.. Dorpshuis Eefde: Zij hebben voor 1 juni 2007 hun aanvrage ingediend en rekenen op 13 weken vanaf toekenning te kunnen starten. Althans dat is hun planning. Nicolette Verkleij herhaalt nog maar eens dat er dan ook tijdig 3 offertes van aannemers moeten liggen, één in het dossier en twee extra. De heer F.Timmer (Heerde) geeft het advies de te betalen gelden voor een overbruggingskrediet mee te nemen als te maken kosten in de aanvrage. De voorzitter verwijst de leden naar het landelijk fondsenboek. Uit ervaring is gebleken, dat er nogal mogelijkheden zijn om via die weg subsidies/bijdragen binnen te halen. De heer B. Meekes, dorpshuis te Harreveld zegt dat zij het werk aan hun dorpshuis in eigen beheer willen uitvoeren. Zij hebben te weinig financiële middelen om het werk uit te besteden. De regel bij uitvoering in eigen beheer is dat zij per vrijwilliger 12,50 per uur als kosten moeten opvoeren, maar ook hier geldt weer dat er 3 offertes van aannemers moeten worden uitgebracht, zoals gezegd; één in het dossier en twee extra. Hieraan valt niet te ontkomen. 7. Voortgang gesprekken met de Vereniging van Kleine Kernen De stand van zaken is als volgt; De voorzitter heeft inmiddels een gesprek gehad met de voorzitter van de VKK, de heer P. Peters. De conclusie was dat alleen wanneer beide partijen een fusie een nuttige zaak achten, deze tot stand kan komen. De leden moeten tenminste behouden wat zij nu hebben. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de Provincie voor een fusie is. Hij maakt duidelijk dat de Federatie pas aan het begin van het proces staat. Alles verkeert nog in een onderzoeksfase en daarom is het van belang met u tijdig over de ontwikkelingen van gedachten te wisselen om uw meningen mee te kunnen nemen in het verdere proces. 7 De heer B. Meekes, dorpshuis Harreveld, vraagt hoe de verhoudingen (grootte en werkgebied) van partijen zijn. De voorzitter geeft een overzicht van de ontstaansgeschiedenis. De FDG vindt haar oorsprong in het Rivierengebied, waar zij sterk vertegenwoordigd is terwijl zij zwak vertegenwoordigd is in de Achterhoek. De VKK is juist sterk vertegenwoordigd in de Achterhoek. Het wezenlijk verschil zit hem in het feit dat de dorpshuisbesturen consistent zijn omdat zij een relatie naar hun gebruikende verenigingen vertegenwoordigen, dit in tegenstelling tot de ontwikkeling van dorpsplannen/- visies door de VKK. P A U Z E Gelegenheid voor een hernieuwde kennismaking met medeleden en bespreking van problemen en oplossingen. Het bleek duidelijk tot lering ende vermaek. 8. Samenwerking/fusie met de Vereniging van Kleine Kernen Thematisch gedeelte: Verkenning van kansen en bedreigingen Nicolette Verkleij zal met Leidy van der Aalst en Gerit Kapteijns 3 groepen vormen waarin gediscussieerd wordt en om ieders persoonlijke mening wordt gevraagd hoe men aankijkt tegen een mogelijke samenwerking. Ieder van de leden zal een daartoe samengesteld formulier ontvangen waarop naam en dorpshuis dat men vertegenwoordigt kan worden vermeld. Indien iemand daar bezwaar tegen heeft, kan hij/zij dat ook anoniem doen. Vervolgens geeft Nicolette uitleg en toelichting op de benodigde zelfwerkzaamheid van de leden. Er zal op 3 onderwerpen nader worden ingegaan: 1. Wat hebben we (FDG) te brengen / aan te bieden. 2. Wat zijn de plussen bij samenwerken/fuseren. 3. Wat zijn onze aandachtspunten in dit proces. De waarde van dit korte onderzoek is dat (en snel) een beeld wordt verkregen van wat de aanwezige leden belangrijk achten om mee te geven aan het bestuur. Van belang is van de leden te weten wat men als meerwaarde ziet. De leden zullen uiteraard helder en inzichtelijk worden geïnformeerd en op de hoogte worden gehouden van het verloop. Eerst zal de inventarisatie van het externe bureau, te noemen de 1 e stap of 1 e aftastingsfase, moeten worden geëvalueerd. Daarbij is het van belang

8 dat we ook in deze fase de mening, de gevoelens van de leden kennen. Hierna worden 3 groepen gevormd waarin de leden aan de hand van voorgeformuleerde suggesties bij de drie onderwerpen keuzes maken en aanvullingen leveren. De uitslag van de onderwerpen: Aanbod - Aanbrengen Halen - Kansen. en Aandachtspunten alsmede de lijsten vermeldende de namen van de leden van de 3 groepen zijn als bijlagen aan de notulen toegevoegd, worden ter verdere studie bewaard. Uit de commentaren wordt bevestigd dat de leden nog weinig inhoudelijk met de VKK bezig zijn en zich geen beeld hebben (kunnen) vormen. Het bestuur zal zich samen met het externe bureau over de uitslag buigen. Teun Meijer biedt aan een en ander in de eerstkomende uitgave van de Nieuwsbrief te verwerken, waarvoor de voorzitter hem bij voorbaat dankt. (Zie hiervoor verderop in deze Nieuwsbrief. TM) Bestuurszaken De voorzitter zegt dat hij onder punt 3 verzuimd heeft de herkiesbaarstelling van Joost Mutsaers aan de orde te brengen. Joost Mutsaers is bereid de dubbelfunctie secretaris/penningmeester te blijven vervullen. De leden stemmen hiermede in. 10. Rondvraag De heer J. Uijttewaal dorpshuis Horssen: Wanneer teruggekeken wordt op fusieprocessen blijkt dat meer dan de helft niet slaagt/geslaagd is. Hij constateert dat de FDG en de VKK zich op een verschillende markt begeven, een ander product aanbieden en een totaal andere cultuur uitstralen. hij verzoekt het bestuur dit gegeven van af het begin duidelijk in de gaten te houden. De voorzitter zegt ook elders zijn oor te luister te leggen. We gaan de discussie met de VKK open in. Op lokaal niveau is het duidelijk dat we elkaar kunnen versterken. Op provinciaal niveau dient dat nog te worden aangetoond. Onze fundatie is beter en consistenter. Wij zullen, mocht het zover komen, de belangen van de FDG nu en op termijn waarborgen. Het enkele feit dat de Provincie een fusie voorstaat is op zich geen reden hiertoe te besluiten. De heer H. Meekes dorpshuis Harreveld: Terugkomend op punt 4, sub d zegt hij dat de offerte bij Univé voor de bestuurdersaansprakelijkheid verzekering, die 8 hetzelfde pakket omvat als die van de Rabobank, goedkoper is; hij noemt 30%. De voorzitter verzoekt hem deze offerte ter hand te stellen. Gerit Kapteijns zegt dat er nog plaatsen vrij zijn in 2 workshops, t.w. 8 mei 2007: Arbo-beleid en op 22 mei 2007: WMO. Per workshop is er plaats voor 12 personen ofwel 6 dorpshuizen (2x). De shops zullen zoveel als mogelijk centraal in het gebied waaruit de aanmeldingen komen, worden gehouden. De voorzitter zegt dat gezien de vele actuele zaken een overzicht aan de leden hier aanwezig en die ons hun adres hebben verstrekt zal worden toegezonden. Deze actuele informatie zal ook op de website van de Federatie worden geplaatst. Volgende ledenvergadering: 20 november 2007 in het dorpshuis Vereniging Ughelens Belang te Ughelen. Hierna dankt de voorzitter de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering. Wijchen, 18 april De secretaris/penningmeester, Joost H.J.M. Mutsaers. Grapje? Daar lijkt het wel iets van weg te hebben. Wat u hieronder (op de volgende pagina) ziet is een weergave van wat de besprekingen na de pauze hebben opgeleverd. Over de drie genoemde onderwerpen hebben de aanwezigen in drie groepen gesproken, praktisch iedereen heeft de voorgestelde opmerkingen een plaats gegeven en van commentaar voorzien. Nicolette heeft, waarschijnlijk in de nacht nog, een en ander in een overzichtelijk systeem gebracht en de waarde van elke opmerking aangegeven, de waarde die de opmerkingen van de leden kregen. De redactie vond het zonde dit nog weer een keer samen te vatten en geeft haar verslag onaangetast weer. Geprint is het goed te lezen, op het scherm kan het hier en daar onduidelijk zijn: geef dan boven in de balk aan dat u geen 100% maar liefst 150% wilt hebben. Veel succes. Let u vooral op de regels die op verzoek van de leden onder elk onderwerp zijn bijgeschreven.

9 Aandachtspunten (51 aanwezigen, 46 formulieren terug) AANBOD / BRENGEN (51 aanwezigen, 46 formulieren terug) Ik, dorpshuisbestuurder, zie wat wij als dorpshuizen via de Federatie Dorpshuizen Gelderland (FDG) te brengen hebben in een samenwerking / fusie met de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKK): RANGORDE 1. Enthousiast bestuur FDG 20 X = Lidmaatschapsgeld dorphuizen (114 betalende leden) 7 X 3. Groot FDG netwerk dorpshuizen/bestuurders 30 X = 1 4. Groot netwerk (alle dorpshuizen) via Spectrum 18 X = 5 5. Ondersteuning via adviseurs van Spectrum 20 X = Vitale dorpshuizen in dorpskernen 23 X = 2 7. Contacten met gemeenten 13 X 8. Ontwikkelde producten en diensten FDG 18 X = 6 9. Uitvalsbasis voor dorpsraden 4 X 10. Workshops (visieontw. en WMO zijn ook interessant voor dorpsraden) 7 X 11. Ingang bij landelijke werkgroep dorpshuizen.nl 10 X 12. Het kantoor in Wamel (betere provinciale dekking, bereikbaarheid) 8 X 13. Goede financiële situatie FDG 15 X = Nieuwsbrief 7 X Bijgeschreven: Pro s: Stabiliteit via bestuur dorpshuis goed klankbord voor hetgeen er leeft in het dorp. Draagvlak in dorpen en steden. Kennis en ervaring. Directe contacten met vele bewoners. Concreet werken. Grote materiële inbreng: in onroerend goed, in de vorm van dorpshuizen en ondergrond. Samen sta je sterker naar de provincie of gemeente toe. Bij fusie meer daadkracht naar de overheid. Op zich is samenwerking goed. Je moet met een Dorpsbelang aan het werk. Vragen: Geen directe mening ivm fusie of samenwerking, onbekend met werk van VKK. Te weinig achtergrond informatie vwb insteek financiën. Hoeveel leden hebben VKK en wat is hun geldelijke inbreng? Contra: Ik heb er geen enkel gevoel bij. Te vroeg voor fusie, eerst samenwerking. Wat is de toegevoegde waarde van de fusie? Geen samenwerking of fusie. Federatie moet op eigen benen. Samen met Spectrum verder om de adviseurs te handhaven. Geen fusie ivm een slechte vertegenwoordiging in Eefde. Bestuur dorpsraad heeft geen behoefte aan samenwerking. Belangen liggen toch ver uit elkaar. Bij beoordelen over fusie wil ik meer weten wat VKKG inbrengt. Heb je een?? over een fusiebesluit hebt, dan kun je de eventuele bovenstaande punten gebruik maken. In Angeren is dorpshuisbestuur de spil in het dorp. Ik wil de volgende aandachtspunten voor de Federatie Dorpshuizen Gelderland (FDG) meegeven voor de eventuele samenwerking / fusie met de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKK): 1. Produkten en diensten voor leden waarborgen 36 x = 2 2. Identiteit FDG 19 x 3. Dorpshuis-specifieke kennis behouden 39 x = 1 4. Te groot = onbereikbaar 11 x 5. Kantoor Wamel behouden 11 x 6. Niet alle aangesloten leden staan in kleine kernen 12 x 7. Weinig raakvlakken tussen dorpshuizen / dorpsraden 9 x 8. We hebben helemaal geen dorpsraad in ons dorp 24 x = 5 9. Lastig om te gaan met verschillend distributieniveau 3 x 10. We moeten inhoudelijk betrokken en deskundige bestuurders behouden 27 x = Behoud federatieve karakter FDG; voor ons, door ons 20 x = Behouden financiële dienstverlening 27 x = De reserve van FDG moet niet door armlastige VKKG opgesoupeerd worden. 18 x Bijgeschreven: Pro s Het moet toegevoegde waarde hebben voor de twee: Federatie en VKK. Beide verenigingen moeten elkaar versterken. Vragen: Is het zo dat de VKK armlastig is? Hoe zit het met de financiën? Contra s: Als de provincie dit wil, dan moeten ze dat maar regelen. Ik wil dorphuis en dorpsraad duidelijk gescheiden houden. Alleen eventuele samenwerking. Let op specifieke dorpshuis problematiek. Dorpsraden dienen niet dorpshuizen te overheersen. Dorpsraad te veel politiek gezicht. Tot slot en als ultiem bewijs de foto die Teun Meijer maakte van de nog kortere samenvatting op het eind van de vergadering: een poging de vijf meest genoemde opmerkingen bij elk van de onderwerpen weer te geven. (Hier zal de aandachtige lezer zelfs met 200% nog de nodige moeite hebben. Met excuses) HALEN / KANSEN (51 aanwezigen, 46 formulieren terug) Ik denk dat het dorpshuis via de Federatie Dorpshuizen Gelderland (FDG) in een samenwerking / fusie met de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKK) een aanvulling kan krijgen: 1. Contacten met dorpsraden 8 x 2. Sterkere politieke lobby bij de provincie 31 x = 1 3. Betere aanpassing dorpshuis aan de wensen van het dorp 13 x 4. Sterkere positiedorpshuis naar gemeente door gezamenlijke acties met dorpsraad 20 x = Bredere adviesfunctie, meer diensten en produkten 16 x 6. Profilering op leefbaarheid platteland -> spilfunctie dorpshuis 22 x = Continuïteit van de FDG 6 x 8. Sterkere organisatie 20 x = Beter bereikbaar kantoor 1 x 10. Meer subsidiemogelijkheden; zowel provinciaal als lokaal 22 x = Kennis over kleine kernen problematiek 17 x = Lokaal: Legitimering voor het dorpshuisbestuur. Je doet het voor het hele dorp. 7 x 13. Verbreding bestuur 11 x 14. Uitbreiding leden via netwerk VKK 7 x 15. Kostenbesparing op infrastructuur 4 x 16. Inhoudelijke koppeling dorpshuizen/dorpsraden 6 x 17. Profilering op leefbaarheid platteland 12 x 18. Meer bestuurlijke armslag om in te zetten in de landelijke lobby 16 x = Betere mogelijkheden voor fondsenwerving 12 x Bijgeschreven: Pro s Vragen: Te weinig inzicht over de functie van een dorpsraad maar de belangen liggen volgens mij ver uit elkaar. Contra s: Dorpshuis Angeren wil zich niet profileren als dorpsraad. In dorpsraad ook veel politeik belang. Dus ook wat dat betreft is geen fusie noodzakelijk. Weinig blijft. In Eefde niet een fusie dus Netwerk naar de organisatie is goed vertegenwoordigd van de bestuurlijke platforms, o.a. provincie door de bestuurders. Er is geen dorpsraad actief in Angeren. We hebben gemeentelijke platforms. 9

10 Hoor het ook eens van een ander Reactie van workshopdeelneemster Hallo, ik ben Geraldine en ik pacht per 1 januari 2007 Wijkcentrum de Doorkijk in Druten-Zuid. Ik werd gelijk voor de leeuwen gegooid door aan de workshop van Nicolette en Gerrit mee te doen. De workshop ging over het ondernemersplan financiën en visie. Ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat we (ik denk alle aanwezigen) ten eerste een leuke gezellige groep hadden en verder dat we er, maar laat ik voor mezelf spreken, dat ik er veel van opgestoken heb. Voor mij was natuurlijk alles interessant, want je hoorde van de andere beheerders-pachters wat zij zoal in hun dorpshuis binnen hebben, en wat er allemaal mogelijk is, en wat niet. De workshop over visie is en was wel de meest er uitspringende, er werd voor veel mensen veel duidelijk over hun uiteindelijke doel, en hoe dat te bewerkstelligen. Ik vind dat ik er zeer zeker baat bij heb gehad, dus Nicolette bedankt. Groetjes, Geraldine Graag meer dan één getuige dus ook het volgende relaas: Begin mei werd ik samen met een aantal andere vertegenwoordigers van dorpshuizen uit Gelderland hartelijk ontvangen in het Dorpshuis in Angeren. Gerrit Kapteijns gaf daar samen met Nicolette Verkleij, beiden adviseurs van Spectrum, de workshop Dorpshuizen en ARBO. Samen met de Theo van Eck (voorzitter) had ik me ingeschreven voor deze workshop omdat we weinig wisten van de wetgeving op het gebied van ARBO. Het bleek dat we hierin niet alleen stonden, ook voor enkele andere aanwezigen was deze avond een soort van verkenning van de Arbo-wet. Sommigen hadden al meer ervaring, zij kwamen met meer specifieke vragen en voor hen was de avond bedoeld om te kijken of ze met hun beleid op de goede weg zijn. Een belangrijk onderdeel was natuurlijk de inhoud van deze wet die per 1 januari 2007 is aangepast maar daarnaast zetten Gerrit en Nicolette ons ook aan het denken over hoe je als bestuur van een organisatie verantwoordelijk wilt zijn voor je medewerkers, vrijwilligers, bezoekers enz. Hoe maak je ARBO bespreekbaar, welke risico s zijn er en wie maakt de inventarisatie, wanneer en hoe wordt een en ander in kaart gebracht en welke maatregelen zijn er eventueel nodig. Door een aantal praktische oefeningen hebben we de eerste stappen gezet in het inventariseren van risico s van de eigen organisatie. Voor mij was het een hele leerzame avond met name ook omdat het erg op de praktijk gericht was, heel concreet en daardoor duidelijk. Mijn vragen zijn voor een groot deel beantwoord en ik heb handvatten gekregen om met het eigen bestuur verder aan de slag te gaan. De aanwezigheid van de verschillende dorpshuizen en de ontspannen manier waarop de avond verliep, nodigde uit tot uitwisseling van ideeën, ervaringen en soms discussie. Ik vond deze avond zeker de moeite waard en ik kan alle leden van de Federatie aanbevelen eens een workshop van Spectrum mee te maken. Anja Zaat Secretaris Beheerscommissie De Vriendenkring Leuth. Voor bestuurders die graag helemaal bij willen blijven In verband met de rondgang van een aantal Statenleden langs enkele dorpshuizen op 30 mei was een mooie folder samengesteld, met daarin het programma van de dag, terwijl er voor elk van de drie dorpshuizen een pagina was gereserveerd om zich voor te stellen; het was een juweeltje van kleinkunst. Eefde lichtte toe wanneer er sprake is van een multifunctioneel dorpshuis; dat nam nogal wat tijd in beslag maar Hannelore had een dankbaar gehoor. In Heerde sprak de voorzitter onder de titel Van denksport tot concert, na de lunch kwam de burgemeester aan het woord over Dorpshuis en Brede School, waarna door een ervaren dame een indrukwekkende beschrijving werd gegeven van de inspanningen om een cultureel programma ingepast te krijgen in een professionele theaterzaal die men niet verwacht in een dorp!. Beuningen liet dorpshuisbestuurder én wethouder aan het woord om de samenwerking tussen dorpshuis en gemeente uit de doeken te doen. Verrassing voor allemaal was het interactieve programma onderweg in de bus om vooroordelen over dorpshuizen aan het licht te brengen en de algemene kennis alvast wat op te krikken. De slotzin van de folderboodschap aan de gasten luidde : wij wensen u een genoeglijke dag. De indruk bestaat dat het dat inderdaad geworden is. 10

11 ƒ ˆ Š ˆ Œ Žƒˆ Ž voor de tekst van allerlei wetten Tel Postbus 93002; 2509 AA Den Haag Tel : voor computers die niet de allernieuwste hoeven zijn (voor stichtingen, onderwijs en non-profit organisaties) ˆ Topmodellen computers tegen scherpe prijs: (net niet meer de laatste snufjes!) it2move.bv ˆ ƒˆ ˆ šš œ žžÿ Flevolaan 52; 1382 JZ Weesp Tel postbus 194; 2700 AD Zoetermeer Tel Blind Color (voor kleurenblinden) Postbus AD ARNHEM fax: Voor BHV-cursussen: Veiligheidsinstituut Ž Ž ˆ ˆ Š ˆ Œ Ž Binnenstraat 23; 6674 BX HERVELD Tel Piet Hein ten Hacken Boslaan 36; 6652 GH DRUTEN Tel opleidingen, etc. Langelaar 73; 4847 EL TETERINGEN Tel Wie, Wat, Waar? Ž ƒ Š Ž Alles over de Risico Inventarisatie en Evaluatie (de RI&E) ƒ ª««««±««²³ Lichtgewicht en stapelbare tafels: Marten T. Tinga Klaesterdyk 50 ; 8831 XC Winsum. Tel Hoe zat dat ook alweer met dat web-adres? Lijstje van adressen die soms van pas kunnen komen NJBB Postbus 74 ; 2685 ZH Poeldijk Tel De Nederlandse koolzuurcentrale b.v. Ž Ž ˆ µ Œ ˆ Š ˆ ƒ Dr. Nolenslaan GM Sittard Tel Voor brandveiligheid, brandwerende producten: Flame Guard; Postbus 6572; 6503 GB Nijmegen Tel Postbus Œˆ ¹ ˆ 8006; 6880 CA Velp Tel NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk) Plompetorengracht 15 A Postbus 2877; 3500 GW Utrecht Tel Waterbedrijf Vitens Tel (Postbus 51 heeft gratis folders) Ringleidingen ReSound GN BV Selseweg 16; 6955 BJ Ellecom Tel

12 Veelgevraagde Fondsen Maar: raadpleeg ook of er in eigen plaats of regio bijzondere fondsen zijn. Men kan soms merkwaardige stichtingen ontdekken, opgericht met een heel specifiek doel. Een duik in het fondsenboek of de fondsendisk kan ook de moeilte lonen! Oranje Fonds Postbus CB Bunnik Tel Fax Internet VSB Fonds Postbus AA Utrecht Tel Fax Internet Nationaal Fonds Ouderenhulp (voorheen: Fonds Zomerpostzegels/Ouderenzegels) Postbus CA Bunnik Tel Fax Internet Prins Bernhard Cultuurfonds Postbus GX Arnhem Tel Fax Internet Fundatie van den Santheuvel, Sobbe (een koepel van particuliere Fondsen!) Herengracht CC Amsterdam Tel R.C. Oude-Armenkantoor Keizersgracht EZ Amsterdam Tel SKaN FONDS (voorheen: Stichting Katholieke Noden; contacten met R.C. Oude-Armenkantoor) Postbus AD Hilversum Tel Fax Internet Fondsen Samen Buiten Spelen Postbus AD Utrecht Tel Stg Kinderpostzegels Nederland Stationsweg AS Leiden Tel Fax Internet Jantje Beton Cartesiusweg BA Utrecht Tel Fax Internet Stg Stijgbeugel Steenplaat EK Huizen Tel Fax

13 De REMINDER die alle Statenleden bij het afscheid in Beuningen nog mochten meenemen 30 mei 2007 Geachte Statenleden, Allereerst danken we U dat u de tijd heeft willen vrijmaken om deel te nemen aan dit dagprogramma, we hopen dat we voldoende informatie hebben kunnen overdragen en dat U gewaardeerd heeft wat U hebt gehoord en gezien. U hebt een indruk kunnen krijgen hoe, door de inzet van vele vrijwilligers bij het instandhouden van de dorpshuizen, een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het leefbaar houden van het platteland. Nu U gedurende dit dagprogramma bent voorgelicht over de stand van zaken bij de dorpshuizen en de Federatie van Dorpshuizen in Gelderland, neem ik de vrijheid U enkele wensen van ons als een soort reminder mee te geven. Als op 26 juni in de Staten het Uitvoeringsprogramma van het nieuwe College moet worden vastgesteld, zou U deze in uw overwegingen kunnen meenemen. 1. De Regeling Vitaal Gelderland is een succes Het is niet toevallig dat er nu jaar na de bouwhausse van dorpshuizen in de 70er jaren, behoefte is aan nieuw/verbouw. De Regeling Vitaal Gelderland springt hier goed op in. In het subsidiekader dat als basis diende, staat in art. 8.1 vermeld: denkbare projecten zijn nieuwbouw, aanpassing of renovatie van gebouwen of voorzieningen zoals dorpshuizen, voor bestaande of nieuwe functies die daarin eerder nog geen onderdak vonden. De praktijk is dat uitsluitend projecten met nieuwe functies worden erkend. Wij pleiten er voor dat ook renovatieprojecten conform het gestelde in het subsidiekader worden erkend. Tijdens het Gelders Plattelands Parlement hebben we gepleit voor een grootonderhoudsprogramma conform de provincie Noord-Holland, achteraf gezien was dat niet nodig, de huidige regeling maakt het al mogelijk. Het succes van de regeling Vitaal Gelderland is er ook de oorzaak van dat we voor de rest van 2007 geen adviesuren meer ter beschikking hebben om nieuwe voorstellen te begeleiden. We hebben de Gedeputeerde Keereweer om een extra subsidie van gevraagd om alsnog 6 voorstellen te kunnen begeleiden en zo het momentum van het project Vitaal Gelderland te kunnen handhaven. 2. Dorpshuis besturen kunnen niet zonder ondersteuning De vele taken en de complexe wet- en regelgeving maken het noodzakelijk dat de vrijwilligers in de dorpshuisbesturen worden ondersteund. Voor een deel treedt het Bestuur van de Federatie op als belangenbehartiger, het kantoor zorgt samen met een administratiekantoor voor de boekhouding van leden die dat wensen, maar daarnaast is coaching en advies noodzakelijk, zowel voor de projecten in het kader van Vitaal Gelderland als ten behoeve van de gewone bestuurspraktijk. De tijd dat de bestuursleden van de Federatie deze functie volledig voor hun rekening konden nemen, is voorgoed voorbij. De afgelopen 3 jaar is deze steun tot volle tevredenheid geleverd door 2 adviseurs van Spectrum op basis van een subsidie van voor 3 jaar. Gemiddeld werd totaal 640 adviesuur per jaar geleverd met daarbij ook nog administratieve ondersteuning etc. door Spectrum. Wij pleiten er voor deze regeling ook voor de periode op dezelfde wijze te handhaven. Een meerjarenprogramma ter ondersteuning van deze subsidieaanvraag, gecombineerd met een verantwoording van de resultaten van de afgelopen 3 jaar, zal daarbij aan de provincie worden aangeboden. 3. Kulturhuser en Dorpshuizen hebben allebei bestaansrecht In het coalitieakkoord staat voor Kulturhuser: We willen de bestaande regeling meer toespitsen op de specifieke behoefte, aard en omvang van de wijken en kernen. We zijn benieuwd naar de criteria, immers nu valt nieuwbouw in kleine kernen soms niet onder het Kulturhusprogramma omdat niet aan alle eisen van het merk Kulturhus kan worden voldaan. Gevolg: het maximum subsidiebedrag valt terug van naar (Vitaal Gelderland). Wanneer we het geen Kulturhus noemen maar een Multifunctionele Accommodatie, zouden we het toch ook uit de gelden voor de Kulturhuser kunnen financieren? Dan wordt alsnog maatwerk geleverd zonder conflict met de merknaam. Vanzelfsprekend kan dat alleen maar binnen het bestaande budget en rekening houdend met de belangen van zuivere Kulturhuser. F.L Hogenbirk Voorzitter FDG 13

14 14 ',3,. 907/0-,7;,3/,,3 º ««««¼ ½¾ À Á½«¾Â «šã¼«½ Ä«±ÅÄ ««««¼ ½¾Å½ ««± «¾«±±«À Æš «ÇÅ ¾Ä Ǽ««««ÀÈ«É«±ÇÊÁ±Ã  «Âš ÃÇÊÁ Ç «Ê««Ç¾««¾¾««š«Â««ÁÁ ¼ ¾«Ê«±Ã«À½ É ½¼«¾šËÊ«««Ê ±«š «¼«Ê««À ̽» ±Ã š ««Ê«¾Á ¾¾«±««««¾¾«««± ÂÇ«±Ç¾«Çà «½«ÀÍ «È«Á «ª»š»««Ä É ¾š ««±½ ±Çī««Ê««Â«Ê«¾ š ÃÇÊÁ Ç È«Á ««Âš«±«³Å šáå⠫«ÎÏÊ «Ÿš±Â«ÂÁÇÅÊ Â¼««Â¾«ÇÇ Ç¾««šÃ ÐѼ«Å»šÁ ««Ç «Ã± ¾ÇÊ««Âš ÃÇÊÁ Ǽ«Ç««±«Â«Â«Ÿ š Ë ±«Ò¾ Ó ¾«ÀÔ«Ê Â«¼ É šš «««¾«½±ÁÇÉ«½Á «Ç¾ ½½«Àº ¾Ê«½ «š¾«õ ֫Ǿ¼««Â Â«Ê ± ÁÁ Ä Ëʾ«À «±Á½½ Êš«Â«Ä«««Ä ¼«Çš«Ã¾«Ç«««ÀØ ¾«Ç±š¾¾«½Ä ¼Â«ÁÇÄ«±ÀÆ ÅÄ ¾««É š Ä ¾ «±«Â«Ê««Ä«šš½ «¾Ç««± É½Ç Ê«¾Ê ÂÓ É««Ê «¾š«½Ä ¼««¾««ÇÅÄ Ç«š«Ã ¼«¾ «Â«ÃÁ¾««Â«ÖǼ«É«± É «Ê «šã⫾šëê¾± Ç ±¾ š ǾŜš ÇÇ«««Â«ªÖÄ É½«È««Ê ±Â««¾««Ç¼««Å «Ä«Â«š «ī± ««±ÂÕ³ Ø š«â «ÁÁ ½Ä ¼Ê«¾ «±ÇËÊ Ã «À Ù»«šš» ¾¾«Ê««¾»««««Â««¾«±ÂÅ««Ç¾ ««««¾É«Á ¾Â««š «± ɽ¾«Êš«½ Ä««Â ¾ ± «Ä Ëʾ«Å¼ Ê É½š Ê«¾Â «¾ ɱ ¾«Å ± Çà «½«ÂÄ«ÂÊ ÉǾ««ÂÇ«¾ÊšÁÇ Ç¾«¾š¾Ê ÉÁ ¾«Ó «± ɽī±±««½¾ «š «Êš«¾ Ǿ ÇËÊš Ç Âš ÃÇÊÁ Ç Ç«Ä ¾Â ±±«¼ ±¾«Âš«ÇÅ«šš ±š «Ä ¾«±±«¼ ± š ½ «««± ɽ¼š«¾ ««Á «Ä ±Ê«¾ «±» É ÀÖ ±Á Ǿ««Â ¾Â «¼«Ç«Â«Â«ÕÚšš ±Â «Â«Ò¾ ¾«±«½ É ± «Â ¾«Â ½«Å¾««± ɽ¼«¾Ä ¾ ½ ¾ÁÇÇ«Ê Â Á ¾ «Ç«««ÂÅ ¾Ä«± ¾ÁÁ ± ɽÀœ«¾ «±±«¼ ± ±Ç «Ç «Â«½š«½Å» ± ½¼»««À Í ½Ä ¼š»«Ä«¾ÊšÁ«Å «Â««ÂÊ«¾ š ««ÇÂÁ «¾É«Çš «ÀÛ««Å ¾ Ç «¾««± ɽÀÍ «Ä«¾Ó ÊšÁ«± «¾Ê««± š«â» «Êš«Â««¼««¾««Â«Ã š Ë «¼š«¾«Ä«½«Ê«¾ «ÊšÁ««±š«Â«Âš ÃÇÊÁ»«Å ¾ÁÁ ± ɽ  ¾ È«Á Ó «Ê«¾ É»š «ż Ê ÉÇËÊ«¾Ç¾«šš½Ê««± š«â Ä ¾«Â«Ç º«Á ¾Åº ÇÇ««ÖÄ É½ÀÜÁÇÇ«¾Ä««Ç«««š «Çšš ½¾«½Ê«±«¼ ± «š«â» É «Ê ±š «Â«ºØÙ«Ä ¾Â ¾¼«¾Â«Âš ÃÇÊÁ»«¾«¼ ½«Ê««¾ÅÊš«Â «ÊÁ ǽ ¼«Ç ««¼««ÇËÊ Ã «½š«Ç¾«Â¼š«¾«Äš «À̽ š«â«««¼«¾«õ œ«¾¼šš Ǿ«Ä Ç ¾ ½Â É««Çà «½½«Â«Ç¾«š «± š «½«±«½««Ê«¾»«± «šÃÓ Ý «¼«Ç«Ä «š «« Á½ ±±«Ç Ä ¾»««Êšš « «Ê «֫««œ««Ó «ÀÛ ¾ÁÁ ± ɽʚš «½Ê«šš½š «Â«ÁÇ «Ç»«± Þ «««ËʾÇËÊšš± «ÇÉ«Ä ÇÊ«¾ «Ä««Ç¾Å¼«¾Û Ëš±«¾¾«±Ç«ÆÁ  «Ç¾ «¼ «Ëʾ  «¼«¾ÊÁ¼š Ê ½± Çšš Ê«¾«ß ¼««±ššÂÇ¾Ê ÂÀ ̽ «ÇëÁ «± Ç««½««Çà š «Â«Ã ÉÇ Â «šã⫾«á «Ç»šÁÄš «Á ¾ «Â««±ÂÅ ±Ä Ǿ«š «¾Ê«±«¼ ±»«½«š  «Ã ÉÇÄ«±»šÁ «Ó Ǿ ÀŸ ¼ ÆÁ ÂÁÇÞÊšÁ¾»«ÇÃ Õ Ø ¼ É Ê ¾ «š ¾«±š««¾š«½ šš ÂšÓ ««±Ç¾«½««««ª¾«±½«Ç «³Ò¾ ¾«± ÂÊšš ««Â ¾¼«Ê«¾¼««Ç¾ «¾ š «Ä Çšš Ê«¾ «¾ÊšÁÇ Ç¼«Â«ÉÄ ±± «ÇÅ«¾š¼«±š»«¾ «Ç¾ÁÁ «ǫ¼«Â«Ä«½«Ç «š ÃÇÊÁ Ó»«Àº««¾É«Ä ¾ šš ¼ ÉÊ«±«¼ ±Ê«¾«Â«Ä Dz ̽ʫ«ß¾ Ä ¾± «¼š«¾«ÇËÊ É «ÉÊ«¾ š¾«ó «««Ëš ÇÁ¼Ã¾ «ÅÄ ¾ ½Ä ±Â«Ê«¾ «Çà «½ ±Á Ǿ««ÀÜÄ««Â ««½š»«±«Â«Â«Ò¾ Ó ¾«Ä «Ê«¾«š««Âš «««Ç ¾ É«š Â«Ó Ê Â«± «š ««Â«ÇËÊšš±š Ä ¾ šš Ç ¼«Ó Ä«½ šš½åâ«âš ÃÇÊÁ Ç «Ç¾Á «±¾ ÉÂǾ ªš ¾ «±» ¾¾«³¾««š «««±««Â«Ç½Á Â Ó «Å «¼««¾«ÅÇËÊšš± «Ç¾Á «ÅÄš šáäå À ¼ ««Âšš ÀÍ» É Â «ÉÄ ±± «Ç ±¾ É«š «± «Â«Ã ¾ ÉÅÊ««Â«Ç½Á  «ÉǾ  šâ Å«¾ÁÁ ± ɽ «¾ ±±««Â «Ç ¾Á ¾ «ÀÍÁÇ «Ç ¼«Ä«½ «à«Â«¾ «¼«¾Òë˾ Á¼ š Ó Â É««šÁ«««Ã ««ÊšÁ«¼š«Ç¾Äš Ó Â«À Ô«±Â««½Ê«¾¼«¾Ãš± ¾ Ë»š««Ç «Ä««Ç¾À áâãäåæçèéêêæëìææäí îëëæâæïéëðæñéòí NOVETHEEK in het dorpshuis te Heerde NOordVEluwse bibliotheek

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden 17-5-2011 Pagina 1 van 38 Een woord vooraf In dit verslag treft u een globaal overzicht van de werkzaamheden van de regionale cliëntenraad, de CWD. Tevens

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING 1 UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING Woensdag 22 april 2015 Van der Valk, hotel Spier, Oude Postweg 8 9417TG SPIER Route: http://www.hotelspier.nl/nl/routebeschrijving/ Ieder (heel) uur vertrekt van

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR).

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). VOORWOORD Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). Voor de Cliëntenraad Roerdalen was 2014 wederom een turbulent jaar. Dit kwam onder andere door de invoering van de Participatiewet.

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie