^ «^ lng.d.d.: 1 Z ÜKÏ Za3.krir.: Bij deze brief ontvangt u de stukken voor de vergadering van het RCW op 11 november a.s.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "^ «^ lng.d.d.: 1 Z ÜKÏ 2010. Za3.krir.: Bij deze brief ontvangt u de stukken voor de vergadering van het RCW op 11 november a.s."

Transcriptie

1 . ^tj.'^^, prcvirjde Aan de leden van het Regionaal Collebe Waddei^MlM^ g»'ön«3geja ^ «^ Postbus AE Leeuwarden Bezoekadres: Ruiterskwartier 12Ia T F E lng.d.d.: 1 Z ÜKÏ 2010 Con'.nr.: m- Za3.krir.: Afd.: Ons kenmerk: Datum: Bjjlage(n): Soktober 2010 vergaderstukken RCW (zie bijgevoegd overzicht) Uv\/ kenmerk: Uw brief van: Onderwerp: de vergadering van het RCW van 11 november a.s. Geacht college, Bij deze brief ontvangt u de stukken voor de vergadering van het RCW op 11 november a.s. Naast de stukken ontvangt u ter informatie het definitieve afsprakenkader voor het programma Naar een rijke Waddenzee. Met vriendelijke groet, Hella van Grinsven, secretaresse RCW. De meest actuele en vouedige informatie over het waddengebied vindt u op de website van de samenwerkende overheden: wvw/. waddenzee.nl.

2 stukken RCW 11 november 2010 versie: 8 oktober 2010 Eerste verzending: Soktober 2010 Agendapunt vergaderstukken 1 - agenda RCW - overzicht stukken schriftelijke ronde 3b - behandelvoorstel maatregelenprogramma - voortgang uitvoering maatregelenprogramma - maatregelenprogramma versie a - behandelvoorstel bestuurlijke organisatie - projectplan Naar een RegieCollege Waddengebied 4b - behandelvoorstel jaarplan en begroting jaarplan en begroting RCW en SEPH-W 2011 versie c - overzicht ingekomen en verzonden stukken - afschrift brief Waddeneilanden aan RWS over niet-primaire taken 4d - vergaderschema RCW conceptverslag RCW 1 juli jl. - resultaat schriftelijke ronde RCW 23 september jl. Ter informatie ontvangt u bij de stukken het definitieve afsprakenkader voor het programma Naar een rijke Waddenzee, juli 2010.

3 rcw Postbus AE Leeuwarden Bezoekadres Ruiterskwartier 12Ia Regionaal College Waddengebied donderdag n november 2010 TO ^ F uur E Huis voor de Wadden te Leeuwarden Agenda 1. Opening Inspraak en informatieve presentaties Er zijn geen verzoeken voor Inspraak of Informatieve presentaties ontvangen. Portefeullleonderwerpen: a. Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied Deel B: beheerplannen Er zijn geen punten ter bespreking of informatie ontvangen. b. Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied Deel C: maatregelenprogramma Ter bespreking. Bespreking van de voortgang in de uitvoering van de afspraken gemaakt In het B&O-plan. Beoordeling of de beoogde koers en keuzen gerealiseerd worden of dat er aanvullende acties of afspraken nodig zijn. c. Natuur d. Veiligheid, inspectie en handhaving e. Internationale aspecten f. Waddenfonds g. Kennis h. Duurzame economische ontwikkeling i. Recreatie en Toerisme j. Visserij k. Klimaat I. Landschap en cultuurhistorie Er zijn voor deze portefeullleonderwerpen geen punten ter bespreking of Informatie ontvangen.

4 Overige onderwerpen a. Bestuurlijke organisatie Ter vaststelling. * Instemmen met het projectplan 'Naar een RegieCollege Waddengebied'. * Besluit instelling van de stuurgroep die uitvoering van het projectplan gaat begeleiden. b. Jaarplan en begroting RCW 2011 Ter vaststelling. Vaststellen jaarplan en begroting 2011 voor RCW en SEPH-W. c. Ingekomen en verzonden stukken Ter informatie. * Het overzicht van de Ingekomen en verzonden stukken * De brief van De Waddeneilanden aan RWS Noord-Nederland betreffende het afstoten van niet-primalre taken (R ). d. Vergaderschema RCW 2011 Ter Informatie. Het vergaderschema is samengesteld op basis van het vergaderritme van het RCW en de agenda's van de voorzitter en de leden van het RCW. Notulen Ter vaststelling. * Het conceptverslag van het RCW van 1 Juli Jl. * Het resultaat van de schriftelijke ronde van 23 september Jl. Rondvraag en sluiting

5 Behandelvoorstel Regionaal College Waddengebied Vergadering RCW, d.d Agendapunt: 3b Onderwerp: Maatregelenprogramma, Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied Deel C Behandeling: Ingebracht door: ter bespreking regisseurs Beh. en Ontw.plan C Terugmelding naar het RCW: Persbericht:, d.d. CU (zie bijgevoegd concept) Omschrijving agendapunt: {maximaal 5 regels: de omschrijving komt op de papieren/digitale agenda te staan) Bespreking van de voortgang in de uitvoering van de afspraken gemaakt in het B&O-plan. Beoordeling of de beoogde koers en keuzen gerealiseerd worden of dat er aanvullende acties of afspraken nodig zijn. Korte toelichting op het agendapunt: (bij voorkeur alleen deze pagina of maximaal 1 A4 extra) In de schriftelijke RCW vergadering van september is verzocht om de voortgang in de uitvoering van het Maatregelprogramma te agenderen. Het secretariaat heeft het schematisch overzicht van de uitvoering geactualiseerd ( schema met smilye's). Bijgevoegd is ook een uitdraai van het gehele Maatregelenprogramma waarin per afspraak de stand van de uitvoering is aangegeven. Het secretariaat geeft voor de bespreking en beoordeling de volgende overwegingen en vragen mee. 1 Cement Het RCW heeft in de derde nota Waddenzee de opdracht gekregen om het ontwikkelingsperpectief uit de Derde Nota Waddenzee te concretiseren in een Beheer- en Ontwikkelingsplan. Daarmee is de regie voor de realisering van het perspectief (de keuzes, koers en afspraken) bij het RCW komen te liggen. Het B&O-plan is het gezamenlijke document van alle overheden en daarmee de inhoudelijke werkbasis van het RCW en als het ware het cement van de samenwerking. Gezien de bezuinigingen, verkenningen van verschuiving van taken en de evaluatie van de bestuurlijke organisatie is het belangrijk om juist op de inhoudelijk werkbasis samen resultaten te boeken. 2. Mijlpalen De afspraken in het B&O-plan zijn uitgezt als mijlpalen naar het toekomstperspectief Realisering van afspraken zoals "het samenstellen van een integraal natuurherstelprogramma natte wad " en "een verkenning van de mogelijkheden van havenspecialisatie " vragen uiteraard vervolgens om uitvoering en daarmee om vervolgafspraken. 3. Som der delen Aan de uitvoering van een aantal afspraken wordt vanuit verschillende programma's, projecten, en ontwikkelingen bijgedragen En een aantal afspraken is een procesafspraak waarmee beoogd wordt om verschillende projecten en initiatieven in gang te zetten. In het B&O-plan zijn afspraken gemaakt om koersen en keuzen te realiseren. Vraag is wanneer heeft de som der delen het beoogde voldoende gerealiseerd.

6 Maatregelenprogramma B&O-plan deel C Schema stand van zaken Toelichting: 1. De afspraken waarvan in het B&O-plan waddengebied is afgesproken dat zij in 2011 afgerond zijn, staan nu ook in het overzicht. 2. Aan de uitvoering van de meeste afspraken dragen al veel initiatieven en projecten bij. Deels is dit papierwerk ( opstellen programma of visie, doen van verkenningen of onderzoek), deels is dit communicatiewerk en deels is dit "schop in de grond" werk. 3. Er is in het schema een onderscheid gemaakt tussen: ^ ^ ^, substantiële" bijdragen, en "enkele" ( kleinere) bijdragen. 4. In een aantal gevallen is de bijdrage gericht op een beperkt deel ( provincie of gemeente) van het waddengebied terwijl de afspraak wel breder is. Ook het betrekken van (RCW) partners bij uitvoering en resultaten is nog niet in ieders uitvoeringsorganisatie doorgedrongen en in beleidsplannen verankerd. 5. Bij minder dan de helft van de afspraken is een overkoepelend plan van aanpak 6. Aan een beperkt aantal afspraken wordt nog niet gewerkt. /C:^

7 Maatregelenprogramma B&O-plan deel C stand van zaken l-io-'io Afspraken en agendapunten voor 2009, 2010 en 2011 (cursief) + permanent aandacht onderwerpen.<f. Legenda uitgevoerd plan van aanpak en uitvoenng substantiële losse bijdragen M0] enkele losse bijdragen geen plan v. aanpak, geen losse bijdragen Afspraak of agenda Regisseurs Betrokkenen Termijn stavaza. Categorie Ecosysteem habitat en soorten no. 2 [Opstellen stroomgebied beheerplannen Heijsman Van Erkelens RWS 2009 //^- 'is No 6 i Beschermen habitats en soorten Verhulst Hollenga LNV RWS 2009 Prov. Uitvoerir S No 60 Begeleiden invoering veillgheidsregio's Heijsman de Hoop Gemeenten Prov. RWS 2009 m Categorie Ecosysteem habitat en soorten no. 1 Samenstellen integraal natuurherstelprogramma Natte wad Verhulst LNV 2010 Hollenga RWS no. 3 'Opstellen beheerplan Waddengebied Natura 2000 Heijsman Van Erkelens RWS LNV 2010 Provincies Gemeenten Maatregelenprogramma Pagina 1

8 No 4 I Uitwerker} mogelijkheden dynamisch duinbeheer Verhulst Provincies Hollenga Waterschappen LNV RWS 2011 W No7 I Uitvoeren herstelplan trekvissen Verhulst Waterschappe 2010 Hollenga RWS No 8! Verbeteren regimes bestaande spuiwerken RWS 2011 Waterschappen No 9 Opstellen plan v. aanpak Lauwersmeer Heijsman Provincies Van Erkelens Waterschappen LNV RWS i 1 No 10 I Integrale verkenning effecten vaargeulverdieping Heijsman Van Erkelens RWS 2010 ^ No 13 jonderzoeken mogelijkheden zoet-zout overgang Afsluitdijk Heijsman RWS 2010 Van Erkelens LNV Prov. No 14 i In kaart brengen mogelijkheden kleinere zoet-zout overgangen Verhulst RWS 2011 Hollenga Provincies Waterschappen LNV No 16 j Concretiseren mogelijkheden innovatie watertransport, incl veerdiensten Eygendaal EZ 2011 Scheffer Provincies Categorie Klimaat en energie N 17 iruimte reserveren, specificeren en bestemmen voor dijkversterking Heijsman Schokker Prov. Gemeenten Waterschappen 2010 i'so Maatregelenprogramma Pagina 2

9 Categorie Landschap en cultuurhistorie No 24 [Opstellen landschapsontwikkelingsplannen Tilstra van Kampen Prov. 2010, No 25 lopstellen beeldkwaliteitsplannen Tilstra van Kampen Provincies Gemeenten 2011 No 28 \lnventariseren beschermingsmaatregelen stilte en duisternis Tilstra van Kampen Gemeenten VROM 2011 WW -ï^' Provincies No 29 jlancewadplan aanbevelingen vertalen In concrete projecten Tilstra van Kampen LNV Gemeenten 2010 Prov. No 32 \Bevorderen innovatie verlichtingstechniek, benutten waddengebied \als inspiratiebron Eijgendaal Scheffer EZ Gemeenten 2011 Categorie Wonen, werken en recreëren No 35 Verkenning mogelijkheden havenspecialisatie resulterend In pl.v. a. Eijgendaal Scheffer Prov Gemeenten 2010 No 36 jtoekomstverkennlng visserijhavens in relatie ontwikkelingen visserij Eijgendaal Scheffer Allen 2010 No 37 1 Uitvoeren convenant vaarrecreatie Kruisinga Scheffer Allen 2010] [ No 39 I Vooronderzoek marketingstrategie visserijsector, met oog op Eijgendaal Provincies 2011 istreeklabels, toerisme e.d. Scheffer No 38 laanbrengen samenhang in voorlichting, educatie en handhaving Heijsman de Hoop i.s.m. Allen 2010 Maatregelenprogramma Pagina 3

10 No 43 I Onderzoeken mogelijkheden agrotoerisme Kruisinga Provincies ' 2ÖÏJWiM^7SM fe$j Scheffer No 44 jin bee/d brengen mogelijkheden combinatie (andbouw en zorgsector Eijgendaal Scheffer Gemeenten Provincies 2011 'fi^,^xi-m No 45 \ln beeld brengen mogelijkheden zilte teelten Eygendaal Scheffer Provincies LNV 2011 No 46 IOpstellen pi. v. a. recreatieve & toeristische ontwikkeling kustgebied Kruisinga Scheffer Gemeenten 2010 ' '1 No 47 i Bundelen krachten t.a.v. promotie en marketing voor toerisme Kruisinga I Hele Waddengebied Scheffer Gemeenten (vaste wal) Prov. 2010D No 53 IVerkennen kansen mogelijke Werelderfgoedstatus Verhulst Schokker i.s.m. Gemeenten Prov LNV f^^:>) Uitvoering no 56 \Ontwikkelen gezamenlijke visie inzet voorlichting, educatie, gasttieerschap, waddencentra Kruisinga Scheffer Allen 2011 No 57 I Versterking samenwerking handhaving Heijsman de Hoop Prov. RWS LNV 2010a /" ïi'l No 58 1 Samenstellen integraal natuurherstelprogramma begeleiden Verhulst Hollenga Beheerraad 2010 Maatregelenprogramma Pagina 4

11 Categorie Klimaat en energie No 22 Initiëren lokale projecten energiebesparing en zelfvoorziening Heijsman Schokker Gemeenten Prov. EZ permanent Categorie Landschap en cultuurhistorie No 31 Ontwikkelen gebiedsgericht ontwerp Tilstra van Kampen Prov Gemeenten permanent No 33 Uitvoeren beschermingsbeleid maritieme archeologische waarden Tilstra van Kampen Prov. permanent rr:.^' No 34 Beleefbaar maken cultuurhistorische waarden en archeol. vondsten Tilstra van Kampen Prov. permanent tz:y Categorie Wonen, werken en recreëren No 48 Behouden 6 bevorderen leefbaarheid door Investeringen In vervoer en onderwijs Eijgendaal Scheffer VROM Prov. Gemeenten permanent No 49 Actief aantrekken kennisinstituten gericht / geënt op Waddengebied Verhulst Hollenga Prov. permanent No 50 Bevorderen synergie kennisinstituten Verhulst Hollenga VROM permanent No 51 Duurzaam bouwen en renoveren Eijgendaal Scheffer VROM Gemeenten permanent No 52 jstimuleren behoud en verbetering kwaliteit toeristische ^ Voorzieningen met oog voor nieuwe doelgroepen Kruisinga Scheffer Gemeenten Prov. permanent No 40 IBevorderen / tot stand brengen duurzame visserij, onderdeel ivisie duurzame Waddenzeevisserij Hollenga Verhulst Prov. LNV 2013 Maatregelenprogramma Pagina 5

12 Behandelvoorstel Regionaal College Waddengebied Vergadering RCW, d.d, Agendapunt: 4a Onderwerp: Projecplan 'Naar een RegieCollege Waddengebied' Behandeling: Ingebracht door: ter vaststelling Secretariaat RCW Terugmelding naar het RCW: Persbericht: O, d.d. JUJ (zie bijgevoegd concept) Omschrijving agendapunt: {maximaal 5 regels: de omschrijving komt op de papieren/digitale agenda te staan) Instemmen met het projectplan 'Naar een RegieCollege Waddengebied'. Besluit instelling van de stuurgroep die uitvoering van het projectplan gaat begeleiden. Korte toelichting op het agendapunt: (bij voorkeur alleen deze pagina of maximaal 1 A4 extra) De aanbevelingen uit het advies van Berenschot over de toekomst van de bestuurlijke organisatie voor het waddengebied zijn grofweg uitgewerkt in een projectplan. Het projectplan bevat een eerste grove vertaling van aanbevelingen naar werkzaamheden en een eerste inschatting van prioritering en tijdsbeslag voor de nadere uitwerking van zaken. Dit projectplan zal werkendeweg verfijnd, aangescherpt en geactualiseerd worden. Het projectplan dient als een kompas voor de uitwerking van het brede scala aan aanbevelingen. Voor de begeleiding van de uitvoering van het projectplan stellen wij voor een stuurgroep 'Naar een RegieCollege Waddengebied' (stuurgroep NRCW) in te stellen. In de pre-ambule is hier al een voorzet voor gegeven. Wij verzoeken u in te stemmen met de benoeming van de volgende stuurgroepleden: De heer J. Jorritsma (voorzitter) De heer N. Tilstra De heer J. Verhulst De heer D. Hollenga Mevrouw M. van Kampen De heer P. van Erkelens.

13 Projectplan Naar een RegieCollege Waddengebied Nr Adviezen Berenschot Initiatiefnemer Activiteiten Uitwerking Periode van uitwerking excl. besluitvorming Besluitvorming Streefdatum Implementatie 1 Besluitvorming over Berenschot als lijn voor de toekomst van de bestuurlijke organisatie van het waddengebied VROM Ter kennisname aan TK n.v.t. september Opstellen projectplan 'Naar een RegieCollege Waddengebied' RCW Instellen stuurgroep SRCW september - oktober 2010 RCW Uitwerken: Wat is regie? Stuurgroep oktober - december 2010 RCW 3 Opheffen CCW en IWC VROM Wetswijziging VROM TK 4 Opheffen Adviescommisie en Regiocommissie Waddenfonds VROM Ontwerp beoordeling en advies door RCW Stuurgroep november februari 2011 TK Wetswijziging VROM TK 5 Opheffen Raad voor de Wadden VROM Wetswijziging VROM TK 6 Opheffen Regionale Stuurgroep Deltaprogramma en onderbrengen bij RCW 7 Overheveling coördinatorschap waddengebied van VROM naar LNV inclusief bemensing klein IWC LNV Overeenkomst met Deltacommissaris LNV januari - maart 2011 VROM en LNV Wetswijziging VROM en LNV januari - maart 2011 TK 8 Opstellen convenant deelnemers RCW aangaande het RCW Opstellen convenant: Stuurgroep mei -juli 2011 RCW eigenaarschap (rollen, verantwoordelijkheden en spelregels democratische besluitvorming RCW, kostenverdeelsleutel tussen deelnemers, omgaan met personele en financiële risico's) 9 Uitwerking organisatie RCW (personeel [taken, omvang, RCW Organisatiebeschrijving Stuurgroep januari - april 2011 RCW werkwijze, professionalisering], werkprocessen, begroting) Werkprocessen Functiebeschrijvingen Exploitatie 10 Benoemen leden per bestuursgeleding en voorzitter RCW RCW Instellingsbesluit Stuurgroep januari - februari 2011 RCW Opheffen Regiegroep B&O-plan Stuurgroep januari - februari 2011 RCW Opheffen Stuurgroep Waddenprovincies Waddenprovincies januari - februari 2011 Provincies 11 Clustering thema's en toedelen thema's aan regisseurs RCW Huishoudelijk reglement Stuurgroep januari - februari 2011 RCW 12 Nadere uitwerking (leden, werkwijze, spelregels) forum van RCW Instellingsbesluit Stuurgroep in samenwerking mei -juli 2011 RCW expertise en opiniëring waddengebied Huishoudelijk reglement met belangenorganisaties 13 Uitwerking Adviescollege Waddenvisserij Regisseurs Visserij Instellingsbesluit Regisseurs Visserij december januari 2011 LNV? 14 Evaluatie InterWad Regisseurs Kennis 15 Organiseren projectbeoordeling Waddenfonds via het RCW zie 4. Evaluatierapport Advies over toekomst Interwad Regisseurs Kennis januari - april 2011 RCW 1 januari 2012 omdat dan het contract met ICTU afgelopen is. 16 Verbinden Kennisagenda Waddenacademie met RCW RCW Oriëntatie Jaarplan en - verantwoording in RCW vaststellen Stuurgroep en Waddenacademie december februari 2011 RCW 17 Doorsnijden relatie ICTU en InterWad voor Stuurgroep september - november Onderbrengen medewerkers InterWad bij RCW per RCW zie 9 Plaatsingsplan 19 Onderbrengen medewerker SEPH-W bij RCW RCW zie 9 Plaatsingsplan Stuurgroep oktober - december 2011 RCW Stuurgroep december 2011 RCW

14 Behandelvoorstel Regionaal College Waddengebied Vergadering RCW, d.d Agendapunt: 4b Onderwerp: Jaarplan en begroting RCW 2011 Behandeling: Ingebracht door: ter vaststelling Secretariaat RCW Terugmelding naar het RCW: Persbericht: O, d.d. dj (zie bijgevoegd concept) Omschrijving agendapunt: {maximaals regels: de omschrijving komt op de papieren/digitale agenda te staan) Vaststellen jaarplan en begroting 2011 voor RCW en SEPH-W Korte toelichting op het agendapunt: (bij voorkeur alleen deze pagina of maximaal 1 A4 extra) In de begroting is de opgelegde bezuiniging van het rijk verwerkt (zie bijlage 1). Omdat bij het toepassen van de korting uitgegaan moest worden van het prijspeil van 2007 hebben we de begroting van 2007 als uitgangspunt genomen. Dat heeft tot gevolg dat het SRCW voor ,- ter beschikking heeft (was afgelopen jaren ,- en SEPH-W ,- (was afgelopen jaren ,-). Omdat de kosten voor personeel, huisvesting en kantoor nauwelijks beïnvloedbaar zijn, komt de korting vooral ten laste van de posten inhuur en communicatie. Als in de loop van 2011 blijkt dat er een tekort is, kunnen we een beroep doen op de overlopende passiva. De stand van overlopende passiva (op basis van de afgelopen jaren) voor RCW is per 1 januari ,159,96 en voor SEPH-W ,-. Met ingang van 2011 draag het rijk 20% minder bij aan het RCW en 10% minder aan SEPH-W (uitgaande van prijspeil 2007). In de RCW-vergadering van 2 juli 2009 hebben de regionale partners aangegeven dat zij niet gaan korten op hun bijdrage. Derhalve ziet de kostenverdeling voor 2011 er als volgt uit: Voor het RCW rijk ,- provincies ,- gemeeten ,- waterschappen ,- Voor SEPH-W rijk ,- provincies ,-

15 JAARPLAN & BEGROTING 2011 Regionaal College Waddengebied

16 'Een krachtig orgaan met status, zijnde het RegieCollege Waddengebied, wil vanuit een inzet bewegen in het hier en nu naar een doel, daar en later.' (Preambule, augustus 2010)

17 Inleiding Dit is het jaarplan en de begroting 2011 voor het RCW, het RCW-Secretariaat (SRCW) en het Steunpunt Handhaving Waddenzee (SEPH-W). Ais er geschreven wordt over het Secretariaat dan impliceert dat ook de activiteiten van SEPH-W. Het jaarplan gaat niet over de beleidsvorming en -uitvoering voor het waddengebied. Hiervoor hebben we het Maatregeienprogramma en daaruit voortvloeiende programma's zoals 'Naar een rijke Waddenzee'. In het jaarplan staan de secretariaatsactiviteiten voor het RCW en de coördinatie op de handhaving beschreven. Eerst wordt een overzicht gegeven in algemene zin van de activiteiten die door het Secretariaat. Vervolgens worden deze op medewerkersniveau verder gespecificeerd. Op basis van deze activiteiten is de begroting voor 2011 opgesteld. In de begroting is de opgelegde bezuiniging van het rijk verwerkt (bijlage 1).

18 Activiteiten 2011 o Specifieke opgave in 2011 Nadere uitwerking adviezen en implementatie rapport 'Toekomst bestuurlijke organisatie waddengebied' danwei de gevolgen van het Regeerakkoord a Activiteiten t.b.v. het Huis voor de Wadden Bestendiging en waar nodig intensivering samenwerking Bedrijfsvoering Facilitaire dienstveriening Beheer en onderhoud Doorlopende activiteiten SRCW Ondersteunen collegevergaderingen Ondersteunen voorzitter Informatie, communicatie en overleg Organisatie Waddentoogdag Secretariaat Regiocommissie Secretariaat Beheerraad Ondersteuning Wadden Sea Board Aanjagen uitvoering Maatregelenprogramma - jaarplan/jaarverslag Coördinatie handhaving Waddenhandhavingsoverleg Handhavingsprogramma - Jaarverslag Handhaving Omgevingsanalyse Samenwerking Inspecties Waddenzee Bovenstaande heeft, zonder volledig te willen zijn, tot de volgende taakverdeling en verantwoordelijkheden geleid: Hella van Grinsven (4 dagen per week) - alle activiteiten rondom de RCW-vergaderingen: planning, attendering ambtenaren, verzamelen stukken, redactie agenda en behandeivoorstellen, verzenden stukken, notulering, verslag, catering; financiële administratie RCW; financiële administratie Huis voor de Waddengebied; - contractbeheer inclusief uitvoering (ICT, beveiliging, onderhoud, calamiteiten); - contacten met OBW (eigenaar pand); bijhouden databases (o.a. diverse adresgroepen); - alle voorkomende secretariële werkzaamheden (ontvangst, telefonie, correspondentie, plannen afspraken); bhv'er.

19 Rianca Groen (3 daaen per week) - eerste aanspreekpunt voor alle voorkomende secretariële werkzaamheden (post, agendabeheer, telefoon, ontvangst, facilitaire aspecten rondom vergaderingen het het Huis,archivering, correspondentie, gedecentraliseerde p&o-procedures, catering); - contractbeheer inclusief uitvoering (schoonmaak, inrichting kantoorartikelen); - 'hoofd' bhv; - alle activiteiten rondom vergaderingen van de Beheerraad: planning, attendering; ambtenaren, verzamelen stukken, redactie agenda en behandeivoorstellen, verzenden stukken, notulering, verslag, catering; - alle activiteiten rondom bijeenkomsten van de regiocommissie Waddenfonds: planning, attendering ambtenaren, verzamelen stukken, redactie agenda en behandeivoorstellen, verzenden stukken, notulering, verslag, catering. Roland Wijmenqa (5 daaen per week) - concentreren van het bevoegd gezag strafrechtelijke handhaving; - betrokkenheid bij politiemonitor Waddenzee; - betrokkenheid bij Leidraad vergunningen; - alle activiteiten die betrekking hebben op project Samenwerkende Inspecties Waddenzee (gezamenlijke planning, ontwikkelen visiedocument, bevorderen registratiesysteem en gegevensuitwisseling (in relatie met Convenant Vaarrecreatie Waddenzee), risicoanalyse, scholing/training/casusoverleg (in relatie met CVW), handhavingsprogramma 2011); - enkele activiteiten voortvloeiden uit CVW (strafvorderingsrichtlijn, handhavingsarrangement, centraal meldpunt verstoringen, monitoring handhaving); - organiseren, voorzitten en verslaan Toeristisch Overleg Waddenzee; - alle juridisch getinte activiteiten voor het RCW (instellingsbesluit, convenanten etc); - in het kader van bovenstaande bezoeken van congressen, symposia, themabijeenkomsten, workshops etc. Liesbeth Meijer (4 dagen per week) - alle activiteiten rondom B&O-plan en Maatregelenprogramma (aansporen, attenderen, bijhouden, initiëren, evalueren, rapporteren, gesprekken met regisseurs en ambtenaren etc); - volgen en input leveren aanpalende programma's (Deltaprogramma, Naar een Rijke Waddenzee, Kennis voor Klimaat, Werelderfgoed etc); - secretaris Beheerraad (voorbereiden, organiseren, ondersteunen vergaderingen Beheerraad en specifiek de voorzitter); - diverse activiteiten ten behoeve van het bevorderen van integraal beheer (opstellen en bijstellen visie, kansen benutten); - coördinatie en bevorderen pilot integraal beheer De Razende Bol; - ondersteunen regionale regisseur in Wadden Sea Board (dossiers volgen, beoordelen, vergaderingen voorbereiden, diverse internationale overleggen bijwonen, afstemming met LNV etc); - verzorgen nieuwsbrieven; - in het kader van bovenstaande bezoeken van congressen, symposia, themabijeenkomsten, workshops etc.

20 EIze Klinkhammer (5 dagen per week) faciliteren besluitvormingsprocessen RCW( in 2011 o.a. zaken voortvloeiend uit Maatregelenprogramma, werelderfgoed, WSB, 'bestuurlijke hervormingen'); faciliteren voorzitter (voorbereiding RCW-vergaderingen, informeren, afstemmen, vergezellen in overleggen, uitwerken afspraken etc); bewaken voortgang Maatregelenprogramma mede in relatie tot overige dossiers (bijvoorbeeld Toekomst Afsluitdijk, havenontwikkeling, krimp etc); bovenstaande invulling geven door veel te investeren in relatiebeheer, organiseren en bijwonen van overleggen met RCW-partners, ambtelijk en bestuurlijk, met ngo's, met collega-secretarissen, met collega-organisaties; - anticiperen en inspelen op politiek-bestuurlijke ontwikkelingen (bijv. Waddenfonds) bemoeienis met dossiers die moeizaam lopen; - in het kader van bovenstaande bezoeken van congressen, symposia, themabijeenkomsten, workshops etc; - secretariaat Regiocommissie Waddenfonds (voorbereiden, organiseren vergaderingen, ondersteunen voorzitter, voorbereiden en afhandeling besluitvoming, afstemming met DLG en Adviescommissie, afstemming met VROM); - organiseren Meet&Greet voor alle waddenwerkers; - leidinggeven aan Secretariaat met alle bijbehorende hrm-activiteiten, planning en control aangelegenheden en overige zaken die de huisvesting en organisatie betreffen; - eerste aanspreekpunt in het Huis voor de Wadden voor huisvestingsaangelegenheden. Het valt in ons werk niet mee voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar specifieke dossiers te benoemen waarop we onze energie en tijd moeten inzetten. We zijn van vele externe invloedsfactoren afhankelijk (politiek-bestuurlijke ontwikkelingen) en veelal van de programmering van tweeden (rijkspartijen, provincies, gemeenten, waterschappen) en derden (Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Coalitie Wadden Natuurlijk, It Fryske Gea, VNO-NCW etc). Zo valt nog niet te voorspellen of en hoe er werkzaamheden gaan voortvloeien uit het advies van Berenschot.

21 Begroting 2011 In de begroting is de opgelegde bezuiniging van het rijk verwerkt (bijlage 1). Omdat bij het toepassen van de korting van het rijk uitgegaan moest worden van het prijspeil van 2007 hebben we de begroting van 2007 als uitgangspunt genomen. Dat heeft tot gevolg dat het SRCW voor ,- ter beschikking heeft (was afgelopen jaren ,-) en SEPH-W ,- (was afgelopen jaren ,-). In de RCW-vergadering van 2 juli 2009 is besloten dat de regionale partners geen korting toepassen op hun bijdrage. In de schriftelijke vergaderronde van 23 september jl. hebben de regionale partners aangegeven hun bijdrage te willen handhaven op het niveau van Inkomsten 2011 Bovenstaande resulteert in de volgende inkomsten: Voor het RCW rijk ,- provincies ,- gemeenten ,- waterschappen ,- totaal ,- Voor SEPH-W rijk ,- provincies ,- totaal ,- Verplichtingen 2011 Personeel primair, zijnde salarissen, zie tabel op volgende pagina. Personeel secundair: per medewerker reserveren we in principe 5000 voor individuele arbeidsvoorwaarden (IKAP) voor reis- en verblijfkosten, opleiding en eventuele incidentele beloning. Omdat er afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd is qua opleiding en training voor beide secretaresses valt hebben we dit bedrag voor het RCW voor het jaar 2011 naar beneden bijgesteld. Inhuur derden Vanuit SEPH-W wordt bijgedragen aan het monitoringsprogramma Convenant Vaarrecreatie Waddenzee. Dit is een verplichting die voor de jaren 2010 t/m 2012 geldt. Tevens betaalt SEPH-W aan de provincie Fryslan als vergoeding voor P&O- en financieel/administratieve werkzaamheden. Blijft er nog 500 over voor onvoorzien. Het RCW betaalt ,- aan de provincie Fryslan als vergoeding voor P&O- en financieel/administratieve werkzaamheden. Vervolgens ligt er een verplichting voor bijdrage ontwikkeling toerisme strategie werelderfgoed ( ,-) en een toezegging bijdrage startnotitie één bestemmingsplan Waddenzee aan de gemeenten (max ,-).

22 Communicatie Hier ligt een verplichting van ,- voor een slotconferentie betreffende havenspecialisatie voor onvoorzien. Zo hebben we afgelopen jaar bijvoorbeeld B&Oplannen laten drukken en nieuwe Uitvoeringsplannen gedrukt. Huisvesting De totale huur voor RCW en SEPH-W bedraagt , ,- daarvan wordt op SEPH-W geboekt. Het andere deel bedraagt bijna en wordt geboekt op RCW. In 2010 bedragen de lasten voor gas, licht water, schoonmaak, beveiliging, klein onderhoud etc voor het gehele Huis ongeveer ,-. Naar rato zijn RCW en SEPH-W gezamenlijk verantwoordelijk voor 36% van deze kosten., zijnde nagenoeg ,-. Kantoor Op basis van de uitgaven verwachten wij hier met een budget van ,- toe te kunnen voor SEPH-W en RCW gezamenlijk. Toevoeging uit reserves Tot en met het jaar 2009 heeft het RCW een reserve opgebouwd van ,96 en SEPH-W van ,00. Deze reserve is ontstaan uit overschotten van eerdere begrotingen. Om de begrotingen van RCW en SEPH-W sluitend te krijgen stellen wij voor voor het RCW toe te voegen uit de de reserve ( / ) en voor het SEPH-W 7310 ( / ). Bovenstaande begroting laat niet/nauwelijks ruimte voor onvoorziene uitgaven. Dat heeft tot gevolg dat in 2011 geen beroep op het RCW kan worden gedaan voor een bijdrage uit de lopende begroting. Als er een beroep voor een bijdrage komt, zal het RCW voorgesteld worden te putten uit de reserve.

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins 14 juni 2010 41643 Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Inhoud Pagina

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Samen meer voor de Waddenzee

Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Samen meer voor de Waddenzee Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018 Samen meer voor de Waddenzee December 2013 Colofon Dit actieplan is een gezamenlijk plan van de betrokken overheden, natuurorganisaties (vertegenwoordigd in

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2008 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Jaarplan 2008...4 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...5 2.3. Advies en facilitering...5 2.3.1.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op:

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op: Aan de leden van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht Datum: 06-06-2012 Kenmerk: 2012-04402 Contactpersoon: H. Kerckhaert Telefoon: 030-2862578 Onderwerp: Uitnodiging vergadering woensdag 20

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie