^ «^ lng.d.d.: 1 Z ÜKÏ Za3.krir.: Bij deze brief ontvangt u de stukken voor de vergadering van het RCW op 11 november a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "^ «^ lng.d.d.: 1 Z ÜKÏ 2010. Za3.krir.: Bij deze brief ontvangt u de stukken voor de vergadering van het RCW op 11 november a.s."

Transcriptie

1 . ^tj.'^^, prcvirjde Aan de leden van het Regionaal Collebe Waddei^MlM^ g»'ön«3geja ^ «^ Postbus AE Leeuwarden Bezoekadres: Ruiterskwartier 12Ia T F E lng.d.d.: 1 Z ÜKÏ 2010 Con'.nr.: m- Za3.krir.: Afd.: Ons kenmerk: Datum: Bjjlage(n): Soktober 2010 vergaderstukken RCW (zie bijgevoegd overzicht) Uv\/ kenmerk: Uw brief van: Onderwerp: de vergadering van het RCW van 11 november a.s. Geacht college, Bij deze brief ontvangt u de stukken voor de vergadering van het RCW op 11 november a.s. Naast de stukken ontvangt u ter informatie het definitieve afsprakenkader voor het programma Naar een rijke Waddenzee. Met vriendelijke groet, Hella van Grinsven, secretaresse RCW. De meest actuele en vouedige informatie over het waddengebied vindt u op de website van de samenwerkende overheden: wvw/. waddenzee.nl.

2 stukken RCW 11 november 2010 versie: 8 oktober 2010 Eerste verzending: Soktober 2010 Agendapunt vergaderstukken 1 - agenda RCW - overzicht stukken schriftelijke ronde 3b - behandelvoorstel maatregelenprogramma - voortgang uitvoering maatregelenprogramma - maatregelenprogramma versie a - behandelvoorstel bestuurlijke organisatie - projectplan Naar een RegieCollege Waddengebied 4b - behandelvoorstel jaarplan en begroting jaarplan en begroting RCW en SEPH-W 2011 versie c - overzicht ingekomen en verzonden stukken - afschrift brief Waddeneilanden aan RWS over niet-primaire taken 4d - vergaderschema RCW conceptverslag RCW 1 juli jl. - resultaat schriftelijke ronde RCW 23 september jl. Ter informatie ontvangt u bij de stukken het definitieve afsprakenkader voor het programma Naar een rijke Waddenzee, juli 2010.

3 rcw Postbus AE Leeuwarden Bezoekadres Ruiterskwartier 12Ia Regionaal College Waddengebied donderdag n november 2010 TO ^ F uur E Huis voor de Wadden te Leeuwarden Agenda 1. Opening Inspraak en informatieve presentaties Er zijn geen verzoeken voor Inspraak of Informatieve presentaties ontvangen. Portefeullleonderwerpen: a. Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied Deel B: beheerplannen Er zijn geen punten ter bespreking of informatie ontvangen. b. Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied Deel C: maatregelenprogramma Ter bespreking. Bespreking van de voortgang in de uitvoering van de afspraken gemaakt In het B&O-plan. Beoordeling of de beoogde koers en keuzen gerealiseerd worden of dat er aanvullende acties of afspraken nodig zijn. c. Natuur d. Veiligheid, inspectie en handhaving e. Internationale aspecten f. Waddenfonds g. Kennis h. Duurzame economische ontwikkeling i. Recreatie en Toerisme j. Visserij k. Klimaat I. Landschap en cultuurhistorie Er zijn voor deze portefeullleonderwerpen geen punten ter bespreking of Informatie ontvangen.

4 Overige onderwerpen a. Bestuurlijke organisatie Ter vaststelling. * Instemmen met het projectplan 'Naar een RegieCollege Waddengebied'. * Besluit instelling van de stuurgroep die uitvoering van het projectplan gaat begeleiden. b. Jaarplan en begroting RCW 2011 Ter vaststelling. Vaststellen jaarplan en begroting 2011 voor RCW en SEPH-W. c. Ingekomen en verzonden stukken Ter informatie. * Het overzicht van de Ingekomen en verzonden stukken * De brief van De Waddeneilanden aan RWS Noord-Nederland betreffende het afstoten van niet-primalre taken (R ). d. Vergaderschema RCW 2011 Ter Informatie. Het vergaderschema is samengesteld op basis van het vergaderritme van het RCW en de agenda's van de voorzitter en de leden van het RCW. Notulen Ter vaststelling. * Het conceptverslag van het RCW van 1 Juli Jl. * Het resultaat van de schriftelijke ronde van 23 september Jl. Rondvraag en sluiting

5 Behandelvoorstel Regionaal College Waddengebied Vergadering RCW, d.d Agendapunt: 3b Onderwerp: Maatregelenprogramma, Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied Deel C Behandeling: Ingebracht door: ter bespreking regisseurs Beh. en Ontw.plan C Terugmelding naar het RCW: Persbericht:, d.d. CU (zie bijgevoegd concept) Omschrijving agendapunt: {maximaal 5 regels: de omschrijving komt op de papieren/digitale agenda te staan) Bespreking van de voortgang in de uitvoering van de afspraken gemaakt in het B&O-plan. Beoordeling of de beoogde koers en keuzen gerealiseerd worden of dat er aanvullende acties of afspraken nodig zijn. Korte toelichting op het agendapunt: (bij voorkeur alleen deze pagina of maximaal 1 A4 extra) In de schriftelijke RCW vergadering van september is verzocht om de voortgang in de uitvoering van het Maatregelprogramma te agenderen. Het secretariaat heeft het schematisch overzicht van de uitvoering geactualiseerd ( schema met smilye's). Bijgevoegd is ook een uitdraai van het gehele Maatregelenprogramma waarin per afspraak de stand van de uitvoering is aangegeven. Het secretariaat geeft voor de bespreking en beoordeling de volgende overwegingen en vragen mee. 1 Cement Het RCW heeft in de derde nota Waddenzee de opdracht gekregen om het ontwikkelingsperpectief uit de Derde Nota Waddenzee te concretiseren in een Beheer- en Ontwikkelingsplan. Daarmee is de regie voor de realisering van het perspectief (de keuzes, koers en afspraken) bij het RCW komen te liggen. Het B&O-plan is het gezamenlijke document van alle overheden en daarmee de inhoudelijke werkbasis van het RCW en als het ware het cement van de samenwerking. Gezien de bezuinigingen, verkenningen van verschuiving van taken en de evaluatie van de bestuurlijke organisatie is het belangrijk om juist op de inhoudelijk werkbasis samen resultaten te boeken. 2. Mijlpalen De afspraken in het B&O-plan zijn uitgezt als mijlpalen naar het toekomstperspectief Realisering van afspraken zoals "het samenstellen van een integraal natuurherstelprogramma natte wad " en "een verkenning van de mogelijkheden van havenspecialisatie " vragen uiteraard vervolgens om uitvoering en daarmee om vervolgafspraken. 3. Som der delen Aan de uitvoering van een aantal afspraken wordt vanuit verschillende programma's, projecten, en ontwikkelingen bijgedragen En een aantal afspraken is een procesafspraak waarmee beoogd wordt om verschillende projecten en initiatieven in gang te zetten. In het B&O-plan zijn afspraken gemaakt om koersen en keuzen te realiseren. Vraag is wanneer heeft de som der delen het beoogde voldoende gerealiseerd.

6 Maatregelenprogramma B&O-plan deel C Schema stand van zaken Toelichting: 1. De afspraken waarvan in het B&O-plan waddengebied is afgesproken dat zij in 2011 afgerond zijn, staan nu ook in het overzicht. 2. Aan de uitvoering van de meeste afspraken dragen al veel initiatieven en projecten bij. Deels is dit papierwerk ( opstellen programma of visie, doen van verkenningen of onderzoek), deels is dit communicatiewerk en deels is dit "schop in de grond" werk. 3. Er is in het schema een onderscheid gemaakt tussen: ^ ^ ^, substantiële" bijdragen, en "enkele" ( kleinere) bijdragen. 4. In een aantal gevallen is de bijdrage gericht op een beperkt deel ( provincie of gemeente) van het waddengebied terwijl de afspraak wel breder is. Ook het betrekken van (RCW) partners bij uitvoering en resultaten is nog niet in ieders uitvoeringsorganisatie doorgedrongen en in beleidsplannen verankerd. 5. Bij minder dan de helft van de afspraken is een overkoepelend plan van aanpak 6. Aan een beperkt aantal afspraken wordt nog niet gewerkt. /C:^

7 Maatregelenprogramma B&O-plan deel C stand van zaken l-io-'io Afspraken en agendapunten voor 2009, 2010 en 2011 (cursief) + permanent aandacht onderwerpen.<f. Legenda uitgevoerd plan van aanpak en uitvoenng substantiële losse bijdragen M0] enkele losse bijdragen geen plan v. aanpak, geen losse bijdragen Afspraak of agenda Regisseurs Betrokkenen Termijn stavaza. Categorie Ecosysteem habitat en soorten no. 2 [Opstellen stroomgebied beheerplannen Heijsman Van Erkelens RWS 2009 //^- 'is No 6 i Beschermen habitats en soorten Verhulst Hollenga LNV RWS 2009 Prov. Uitvoerir S No 60 Begeleiden invoering veillgheidsregio's Heijsman de Hoop Gemeenten Prov. RWS 2009 m Categorie Ecosysteem habitat en soorten no. 1 Samenstellen integraal natuurherstelprogramma Natte wad Verhulst LNV 2010 Hollenga RWS no. 3 'Opstellen beheerplan Waddengebied Natura 2000 Heijsman Van Erkelens RWS LNV 2010 Provincies Gemeenten Maatregelenprogramma Pagina 1

8 No 4 I Uitwerker} mogelijkheden dynamisch duinbeheer Verhulst Provincies Hollenga Waterschappen LNV RWS 2011 W No7 I Uitvoeren herstelplan trekvissen Verhulst Waterschappe 2010 Hollenga RWS No 8! Verbeteren regimes bestaande spuiwerken RWS 2011 Waterschappen No 9 Opstellen plan v. aanpak Lauwersmeer Heijsman Provincies Van Erkelens Waterschappen LNV RWS i 1 No 10 I Integrale verkenning effecten vaargeulverdieping Heijsman Van Erkelens RWS 2010 ^ No 13 jonderzoeken mogelijkheden zoet-zout overgang Afsluitdijk Heijsman RWS 2010 Van Erkelens LNV Prov. No 14 i In kaart brengen mogelijkheden kleinere zoet-zout overgangen Verhulst RWS 2011 Hollenga Provincies Waterschappen LNV No 16 j Concretiseren mogelijkheden innovatie watertransport, incl veerdiensten Eygendaal EZ 2011 Scheffer Provincies Categorie Klimaat en energie N 17 iruimte reserveren, specificeren en bestemmen voor dijkversterking Heijsman Schokker Prov. Gemeenten Waterschappen 2010 i'so Maatregelenprogramma Pagina 2

9 Categorie Landschap en cultuurhistorie No 24 [Opstellen landschapsontwikkelingsplannen Tilstra van Kampen Prov. 2010, No 25 lopstellen beeldkwaliteitsplannen Tilstra van Kampen Provincies Gemeenten 2011 No 28 \lnventariseren beschermingsmaatregelen stilte en duisternis Tilstra van Kampen Gemeenten VROM 2011 WW -ï^' Provincies No 29 jlancewadplan aanbevelingen vertalen In concrete projecten Tilstra van Kampen LNV Gemeenten 2010 Prov. No 32 \Bevorderen innovatie verlichtingstechniek, benutten waddengebied \als inspiratiebron Eijgendaal Scheffer EZ Gemeenten 2011 Categorie Wonen, werken en recreëren No 35 Verkenning mogelijkheden havenspecialisatie resulterend In pl.v. a. Eijgendaal Scheffer Prov Gemeenten 2010 No 36 jtoekomstverkennlng visserijhavens in relatie ontwikkelingen visserij Eijgendaal Scheffer Allen 2010 No 37 1 Uitvoeren convenant vaarrecreatie Kruisinga Scheffer Allen 2010] [ No 39 I Vooronderzoek marketingstrategie visserijsector, met oog op Eijgendaal Provincies 2011 istreeklabels, toerisme e.d. Scheffer No 38 laanbrengen samenhang in voorlichting, educatie en handhaving Heijsman de Hoop i.s.m. Allen 2010 Maatregelenprogramma Pagina 3

10 No 43 I Onderzoeken mogelijkheden agrotoerisme Kruisinga Provincies ' 2ÖÏJWiM^7SM fe$j Scheffer No 44 jin bee/d brengen mogelijkheden combinatie (andbouw en zorgsector Eijgendaal Scheffer Gemeenten Provincies 2011 'fi^,^xi-m No 45 \ln beeld brengen mogelijkheden zilte teelten Eygendaal Scheffer Provincies LNV 2011 No 46 IOpstellen pi. v. a. recreatieve & toeristische ontwikkeling kustgebied Kruisinga Scheffer Gemeenten 2010 ' '1 No 47 i Bundelen krachten t.a.v. promotie en marketing voor toerisme Kruisinga I Hele Waddengebied Scheffer Gemeenten (vaste wal) Prov. 2010D No 53 IVerkennen kansen mogelijke Werelderfgoedstatus Verhulst Schokker i.s.m. Gemeenten Prov LNV f^^:>) Uitvoering no 56 \Ontwikkelen gezamenlijke visie inzet voorlichting, educatie, gasttieerschap, waddencentra Kruisinga Scheffer Allen 2011 No 57 I Versterking samenwerking handhaving Heijsman de Hoop Prov. RWS LNV 2010a /" ïi'l No 58 1 Samenstellen integraal natuurherstelprogramma begeleiden Verhulst Hollenga Beheerraad 2010 Maatregelenprogramma Pagina 4

11 Categorie Klimaat en energie No 22 Initiëren lokale projecten energiebesparing en zelfvoorziening Heijsman Schokker Gemeenten Prov. EZ permanent Categorie Landschap en cultuurhistorie No 31 Ontwikkelen gebiedsgericht ontwerp Tilstra van Kampen Prov Gemeenten permanent No 33 Uitvoeren beschermingsbeleid maritieme archeologische waarden Tilstra van Kampen Prov. permanent rr:.^' No 34 Beleefbaar maken cultuurhistorische waarden en archeol. vondsten Tilstra van Kampen Prov. permanent tz:y Categorie Wonen, werken en recreëren No 48 Behouden 6 bevorderen leefbaarheid door Investeringen In vervoer en onderwijs Eijgendaal Scheffer VROM Prov. Gemeenten permanent No 49 Actief aantrekken kennisinstituten gericht / geënt op Waddengebied Verhulst Hollenga Prov. permanent No 50 Bevorderen synergie kennisinstituten Verhulst Hollenga VROM permanent No 51 Duurzaam bouwen en renoveren Eijgendaal Scheffer VROM Gemeenten permanent No 52 jstimuleren behoud en verbetering kwaliteit toeristische ^ Voorzieningen met oog voor nieuwe doelgroepen Kruisinga Scheffer Gemeenten Prov. permanent No 40 IBevorderen / tot stand brengen duurzame visserij, onderdeel ivisie duurzame Waddenzeevisserij Hollenga Verhulst Prov. LNV 2013 Maatregelenprogramma Pagina 5

12 Behandelvoorstel Regionaal College Waddengebied Vergadering RCW, d.d, Agendapunt: 4a Onderwerp: Projecplan 'Naar een RegieCollege Waddengebied' Behandeling: Ingebracht door: ter vaststelling Secretariaat RCW Terugmelding naar het RCW: Persbericht: O, d.d. JUJ (zie bijgevoegd concept) Omschrijving agendapunt: {maximaal 5 regels: de omschrijving komt op de papieren/digitale agenda te staan) Instemmen met het projectplan 'Naar een RegieCollege Waddengebied'. Besluit instelling van de stuurgroep die uitvoering van het projectplan gaat begeleiden. Korte toelichting op het agendapunt: (bij voorkeur alleen deze pagina of maximaal 1 A4 extra) De aanbevelingen uit het advies van Berenschot over de toekomst van de bestuurlijke organisatie voor het waddengebied zijn grofweg uitgewerkt in een projectplan. Het projectplan bevat een eerste grove vertaling van aanbevelingen naar werkzaamheden en een eerste inschatting van prioritering en tijdsbeslag voor de nadere uitwerking van zaken. Dit projectplan zal werkendeweg verfijnd, aangescherpt en geactualiseerd worden. Het projectplan dient als een kompas voor de uitwerking van het brede scala aan aanbevelingen. Voor de begeleiding van de uitvoering van het projectplan stellen wij voor een stuurgroep 'Naar een RegieCollege Waddengebied' (stuurgroep NRCW) in te stellen. In de pre-ambule is hier al een voorzet voor gegeven. Wij verzoeken u in te stemmen met de benoeming van de volgende stuurgroepleden: De heer J. Jorritsma (voorzitter) De heer N. Tilstra De heer J. Verhulst De heer D. Hollenga Mevrouw M. van Kampen De heer P. van Erkelens.

13 Projectplan Naar een RegieCollege Waddengebied Nr Adviezen Berenschot Initiatiefnemer Activiteiten Uitwerking Periode van uitwerking excl. besluitvorming Besluitvorming Streefdatum Implementatie 1 Besluitvorming over Berenschot als lijn voor de toekomst van de bestuurlijke organisatie van het waddengebied VROM Ter kennisname aan TK n.v.t. september Opstellen projectplan 'Naar een RegieCollege Waddengebied' RCW Instellen stuurgroep SRCW september - oktober 2010 RCW Uitwerken: Wat is regie? Stuurgroep oktober - december 2010 RCW 3 Opheffen CCW en IWC VROM Wetswijziging VROM TK 4 Opheffen Adviescommisie en Regiocommissie Waddenfonds VROM Ontwerp beoordeling en advies door RCW Stuurgroep november februari 2011 TK Wetswijziging VROM TK 5 Opheffen Raad voor de Wadden VROM Wetswijziging VROM TK 6 Opheffen Regionale Stuurgroep Deltaprogramma en onderbrengen bij RCW 7 Overheveling coördinatorschap waddengebied van VROM naar LNV inclusief bemensing klein IWC LNV Overeenkomst met Deltacommissaris LNV januari - maart 2011 VROM en LNV Wetswijziging VROM en LNV januari - maart 2011 TK 8 Opstellen convenant deelnemers RCW aangaande het RCW Opstellen convenant: Stuurgroep mei -juli 2011 RCW eigenaarschap (rollen, verantwoordelijkheden en spelregels democratische besluitvorming RCW, kostenverdeelsleutel tussen deelnemers, omgaan met personele en financiële risico's) 9 Uitwerking organisatie RCW (personeel [taken, omvang, RCW Organisatiebeschrijving Stuurgroep januari - april 2011 RCW werkwijze, professionalisering], werkprocessen, begroting) Werkprocessen Functiebeschrijvingen Exploitatie 10 Benoemen leden per bestuursgeleding en voorzitter RCW RCW Instellingsbesluit Stuurgroep januari - februari 2011 RCW Opheffen Regiegroep B&O-plan Stuurgroep januari - februari 2011 RCW Opheffen Stuurgroep Waddenprovincies Waddenprovincies januari - februari 2011 Provincies 11 Clustering thema's en toedelen thema's aan regisseurs RCW Huishoudelijk reglement Stuurgroep januari - februari 2011 RCW 12 Nadere uitwerking (leden, werkwijze, spelregels) forum van RCW Instellingsbesluit Stuurgroep in samenwerking mei -juli 2011 RCW expertise en opiniëring waddengebied Huishoudelijk reglement met belangenorganisaties 13 Uitwerking Adviescollege Waddenvisserij Regisseurs Visserij Instellingsbesluit Regisseurs Visserij december januari 2011 LNV? 14 Evaluatie InterWad Regisseurs Kennis 15 Organiseren projectbeoordeling Waddenfonds via het RCW zie 4. Evaluatierapport Advies over toekomst Interwad Regisseurs Kennis januari - april 2011 RCW 1 januari 2012 omdat dan het contract met ICTU afgelopen is. 16 Verbinden Kennisagenda Waddenacademie met RCW RCW Oriëntatie Jaarplan en - verantwoording in RCW vaststellen Stuurgroep en Waddenacademie december februari 2011 RCW 17 Doorsnijden relatie ICTU en InterWad voor Stuurgroep september - november Onderbrengen medewerkers InterWad bij RCW per RCW zie 9 Plaatsingsplan 19 Onderbrengen medewerker SEPH-W bij RCW RCW zie 9 Plaatsingsplan Stuurgroep oktober - december 2011 RCW Stuurgroep december 2011 RCW

14 Behandelvoorstel Regionaal College Waddengebied Vergadering RCW, d.d Agendapunt: 4b Onderwerp: Jaarplan en begroting RCW 2011 Behandeling: Ingebracht door: ter vaststelling Secretariaat RCW Terugmelding naar het RCW: Persbericht: O, d.d. dj (zie bijgevoegd concept) Omschrijving agendapunt: {maximaals regels: de omschrijving komt op de papieren/digitale agenda te staan) Vaststellen jaarplan en begroting 2011 voor RCW en SEPH-W Korte toelichting op het agendapunt: (bij voorkeur alleen deze pagina of maximaal 1 A4 extra) In de begroting is de opgelegde bezuiniging van het rijk verwerkt (zie bijlage 1). Omdat bij het toepassen van de korting uitgegaan moest worden van het prijspeil van 2007 hebben we de begroting van 2007 als uitgangspunt genomen. Dat heeft tot gevolg dat het SRCW voor ,- ter beschikking heeft (was afgelopen jaren ,- en SEPH-W ,- (was afgelopen jaren ,-). Omdat de kosten voor personeel, huisvesting en kantoor nauwelijks beïnvloedbaar zijn, komt de korting vooral ten laste van de posten inhuur en communicatie. Als in de loop van 2011 blijkt dat er een tekort is, kunnen we een beroep doen op de overlopende passiva. De stand van overlopende passiva (op basis van de afgelopen jaren) voor RCW is per 1 januari ,159,96 en voor SEPH-W ,-. Met ingang van 2011 draag het rijk 20% minder bij aan het RCW en 10% minder aan SEPH-W (uitgaande van prijspeil 2007). In de RCW-vergadering van 2 juli 2009 hebben de regionale partners aangegeven dat zij niet gaan korten op hun bijdrage. Derhalve ziet de kostenverdeling voor 2011 er als volgt uit: Voor het RCW rijk ,- provincies ,- gemeeten ,- waterschappen ,- Voor SEPH-W rijk ,- provincies ,-

15 JAARPLAN & BEGROTING 2011 Regionaal College Waddengebied

16 'Een krachtig orgaan met status, zijnde het RegieCollege Waddengebied, wil vanuit een inzet bewegen in het hier en nu naar een doel, daar en later.' (Preambule, augustus 2010)

17 Inleiding Dit is het jaarplan en de begroting 2011 voor het RCW, het RCW-Secretariaat (SRCW) en het Steunpunt Handhaving Waddenzee (SEPH-W). Ais er geschreven wordt over het Secretariaat dan impliceert dat ook de activiteiten van SEPH-W. Het jaarplan gaat niet over de beleidsvorming en -uitvoering voor het waddengebied. Hiervoor hebben we het Maatregeienprogramma en daaruit voortvloeiende programma's zoals 'Naar een rijke Waddenzee'. In het jaarplan staan de secretariaatsactiviteiten voor het RCW en de coördinatie op de handhaving beschreven. Eerst wordt een overzicht gegeven in algemene zin van de activiteiten die door het Secretariaat. Vervolgens worden deze op medewerkersniveau verder gespecificeerd. Op basis van deze activiteiten is de begroting voor 2011 opgesteld. In de begroting is de opgelegde bezuiniging van het rijk verwerkt (bijlage 1).

18 Activiteiten 2011 o Specifieke opgave in 2011 Nadere uitwerking adviezen en implementatie rapport 'Toekomst bestuurlijke organisatie waddengebied' danwei de gevolgen van het Regeerakkoord a Activiteiten t.b.v. het Huis voor de Wadden Bestendiging en waar nodig intensivering samenwerking Bedrijfsvoering Facilitaire dienstveriening Beheer en onderhoud Doorlopende activiteiten SRCW Ondersteunen collegevergaderingen Ondersteunen voorzitter Informatie, communicatie en overleg Organisatie Waddentoogdag Secretariaat Regiocommissie Secretariaat Beheerraad Ondersteuning Wadden Sea Board Aanjagen uitvoering Maatregelenprogramma - jaarplan/jaarverslag Coördinatie handhaving Waddenhandhavingsoverleg Handhavingsprogramma - Jaarverslag Handhaving Omgevingsanalyse Samenwerking Inspecties Waddenzee Bovenstaande heeft, zonder volledig te willen zijn, tot de volgende taakverdeling en verantwoordelijkheden geleid: Hella van Grinsven (4 dagen per week) - alle activiteiten rondom de RCW-vergaderingen: planning, attendering ambtenaren, verzamelen stukken, redactie agenda en behandeivoorstellen, verzenden stukken, notulering, verslag, catering; financiële administratie RCW; financiële administratie Huis voor de Waddengebied; - contractbeheer inclusief uitvoering (ICT, beveiliging, onderhoud, calamiteiten); - contacten met OBW (eigenaar pand); bijhouden databases (o.a. diverse adresgroepen); - alle voorkomende secretariële werkzaamheden (ontvangst, telefonie, correspondentie, plannen afspraken); bhv'er.

19 Rianca Groen (3 daaen per week) - eerste aanspreekpunt voor alle voorkomende secretariële werkzaamheden (post, agendabeheer, telefoon, ontvangst, facilitaire aspecten rondom vergaderingen het het Huis,archivering, correspondentie, gedecentraliseerde p&o-procedures, catering); - contractbeheer inclusief uitvoering (schoonmaak, inrichting kantoorartikelen); - 'hoofd' bhv; - alle activiteiten rondom vergaderingen van de Beheerraad: planning, attendering; ambtenaren, verzamelen stukken, redactie agenda en behandeivoorstellen, verzenden stukken, notulering, verslag, catering; - alle activiteiten rondom bijeenkomsten van de regiocommissie Waddenfonds: planning, attendering ambtenaren, verzamelen stukken, redactie agenda en behandeivoorstellen, verzenden stukken, notulering, verslag, catering. Roland Wijmenqa (5 daaen per week) - concentreren van het bevoegd gezag strafrechtelijke handhaving; - betrokkenheid bij politiemonitor Waddenzee; - betrokkenheid bij Leidraad vergunningen; - alle activiteiten die betrekking hebben op project Samenwerkende Inspecties Waddenzee (gezamenlijke planning, ontwikkelen visiedocument, bevorderen registratiesysteem en gegevensuitwisseling (in relatie met Convenant Vaarrecreatie Waddenzee), risicoanalyse, scholing/training/casusoverleg (in relatie met CVW), handhavingsprogramma 2011); - enkele activiteiten voortvloeiden uit CVW (strafvorderingsrichtlijn, handhavingsarrangement, centraal meldpunt verstoringen, monitoring handhaving); - organiseren, voorzitten en verslaan Toeristisch Overleg Waddenzee; - alle juridisch getinte activiteiten voor het RCW (instellingsbesluit, convenanten etc); - in het kader van bovenstaande bezoeken van congressen, symposia, themabijeenkomsten, workshops etc. Liesbeth Meijer (4 dagen per week) - alle activiteiten rondom B&O-plan en Maatregelenprogramma (aansporen, attenderen, bijhouden, initiëren, evalueren, rapporteren, gesprekken met regisseurs en ambtenaren etc); - volgen en input leveren aanpalende programma's (Deltaprogramma, Naar een Rijke Waddenzee, Kennis voor Klimaat, Werelderfgoed etc); - secretaris Beheerraad (voorbereiden, organiseren, ondersteunen vergaderingen Beheerraad en specifiek de voorzitter); - diverse activiteiten ten behoeve van het bevorderen van integraal beheer (opstellen en bijstellen visie, kansen benutten); - coördinatie en bevorderen pilot integraal beheer De Razende Bol; - ondersteunen regionale regisseur in Wadden Sea Board (dossiers volgen, beoordelen, vergaderingen voorbereiden, diverse internationale overleggen bijwonen, afstemming met LNV etc); - verzorgen nieuwsbrieven; - in het kader van bovenstaande bezoeken van congressen, symposia, themabijeenkomsten, workshops etc.

20 EIze Klinkhammer (5 dagen per week) faciliteren besluitvormingsprocessen RCW( in 2011 o.a. zaken voortvloeiend uit Maatregelenprogramma, werelderfgoed, WSB, 'bestuurlijke hervormingen'); faciliteren voorzitter (voorbereiding RCW-vergaderingen, informeren, afstemmen, vergezellen in overleggen, uitwerken afspraken etc); bewaken voortgang Maatregelenprogramma mede in relatie tot overige dossiers (bijvoorbeeld Toekomst Afsluitdijk, havenontwikkeling, krimp etc); bovenstaande invulling geven door veel te investeren in relatiebeheer, organiseren en bijwonen van overleggen met RCW-partners, ambtelijk en bestuurlijk, met ngo's, met collega-secretarissen, met collega-organisaties; - anticiperen en inspelen op politiek-bestuurlijke ontwikkelingen (bijv. Waddenfonds) bemoeienis met dossiers die moeizaam lopen; - in het kader van bovenstaande bezoeken van congressen, symposia, themabijeenkomsten, workshops etc; - secretariaat Regiocommissie Waddenfonds (voorbereiden, organiseren vergaderingen, ondersteunen voorzitter, voorbereiden en afhandeling besluitvoming, afstemming met DLG en Adviescommissie, afstemming met VROM); - organiseren Meet&Greet voor alle waddenwerkers; - leidinggeven aan Secretariaat met alle bijbehorende hrm-activiteiten, planning en control aangelegenheden en overige zaken die de huisvesting en organisatie betreffen; - eerste aanspreekpunt in het Huis voor de Wadden voor huisvestingsaangelegenheden. Het valt in ons werk niet mee voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar specifieke dossiers te benoemen waarop we onze energie en tijd moeten inzetten. We zijn van vele externe invloedsfactoren afhankelijk (politiek-bestuurlijke ontwikkelingen) en veelal van de programmering van tweeden (rijkspartijen, provincies, gemeenten, waterschappen) en derden (Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Coalitie Wadden Natuurlijk, It Fryske Gea, VNO-NCW etc). Zo valt nog niet te voorspellen of en hoe er werkzaamheden gaan voortvloeien uit het advies van Berenschot.

21 Begroting 2011 In de begroting is de opgelegde bezuiniging van het rijk verwerkt (bijlage 1). Omdat bij het toepassen van de korting van het rijk uitgegaan moest worden van het prijspeil van 2007 hebben we de begroting van 2007 als uitgangspunt genomen. Dat heeft tot gevolg dat het SRCW voor ,- ter beschikking heeft (was afgelopen jaren ,-) en SEPH-W ,- (was afgelopen jaren ,-). In de RCW-vergadering van 2 juli 2009 is besloten dat de regionale partners geen korting toepassen op hun bijdrage. In de schriftelijke vergaderronde van 23 september jl. hebben de regionale partners aangegeven hun bijdrage te willen handhaven op het niveau van Inkomsten 2011 Bovenstaande resulteert in de volgende inkomsten: Voor het RCW rijk ,- provincies ,- gemeenten ,- waterschappen ,- totaal ,- Voor SEPH-W rijk ,- provincies ,- totaal ,- Verplichtingen 2011 Personeel primair, zijnde salarissen, zie tabel op volgende pagina. Personeel secundair: per medewerker reserveren we in principe 5000 voor individuele arbeidsvoorwaarden (IKAP) voor reis- en verblijfkosten, opleiding en eventuele incidentele beloning. Omdat er afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd is qua opleiding en training voor beide secretaresses valt hebben we dit bedrag voor het RCW voor het jaar 2011 naar beneden bijgesteld. Inhuur derden Vanuit SEPH-W wordt bijgedragen aan het monitoringsprogramma Convenant Vaarrecreatie Waddenzee. Dit is een verplichting die voor de jaren 2010 t/m 2012 geldt. Tevens betaalt SEPH-W aan de provincie Fryslan als vergoeding voor P&O- en financieel/administratieve werkzaamheden. Blijft er nog 500 over voor onvoorzien. Het RCW betaalt ,- aan de provincie Fryslan als vergoeding voor P&O- en financieel/administratieve werkzaamheden. Vervolgens ligt er een verplichting voor bijdrage ontwikkeling toerisme strategie werelderfgoed ( ,-) en een toezegging bijdrage startnotitie één bestemmingsplan Waddenzee aan de gemeenten (max ,-).

22 Communicatie Hier ligt een verplichting van ,- voor een slotconferentie betreffende havenspecialisatie voor onvoorzien. Zo hebben we afgelopen jaar bijvoorbeeld B&Oplannen laten drukken en nieuwe Uitvoeringsplannen gedrukt. Huisvesting De totale huur voor RCW en SEPH-W bedraagt , ,- daarvan wordt op SEPH-W geboekt. Het andere deel bedraagt bijna en wordt geboekt op RCW. In 2010 bedragen de lasten voor gas, licht water, schoonmaak, beveiliging, klein onderhoud etc voor het gehele Huis ongeveer ,-. Naar rato zijn RCW en SEPH-W gezamenlijk verantwoordelijk voor 36% van deze kosten., zijnde nagenoeg ,-. Kantoor Op basis van de uitgaven verwachten wij hier met een budget van ,- toe te kunnen voor SEPH-W en RCW gezamenlijk. Toevoeging uit reserves Tot en met het jaar 2009 heeft het RCW een reserve opgebouwd van ,96 en SEPH-W van ,00. Deze reserve is ontstaan uit overschotten van eerdere begrotingen. Om de begrotingen van RCW en SEPH-W sluitend te krijgen stellen wij voor voor het RCW toe te voegen uit de de reserve ( / ) en voor het SEPH-W 7310 ( / ). Bovenstaande begroting laat niet/nauwelijks ruimte voor onvoorziene uitgaven. Dat heeft tot gevolg dat in 2011 geen beroep op het RCW kan worden gedaan voor een bijdrage uit de lopende begroting. Als er een beroep voor een bijdrage komt, zal het RCW voorgesteld worden te putten uit de reserve.

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DRZN. 2007/4545 13 december 2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Concept : 3 december 2014 Vastgesteld : Vergadering 11 december 2014 Opgemaakt : 15 december 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins 14 juni 2010 41643 Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Inhoud Pagina

Nadere informatie

Waddeneilanden. Werkwijze

Waddeneilanden. Werkwijze Werkwijze Waddeneilanden STREEKAGENDA WADDENEILANDEN [DEEL C] Gemeente Vlieland Gemeente Terschelling Gemeente Ameland Gemeente Schiermonnikoog Provincie Fryslân Wetterskip Fryslân C UITGANGSPUNTEN Voor

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau

Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau Zaanstreek-Waterland / MRA Noord Ambitie & Potentieel Visie &

Nadere informatie

Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof

Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE

SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE Naam gemeenteraadsfractie Senioren Hollands Kroon Datum 6 juli 2015 Volgnummer SV 1517 Onderwerp: Waddenzeegemeenten aanjagen Geachte

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Agenda Bestuursplatform

Agenda Bestuursplatform secretariaat Limburglaan 10 postbus 5700 6202 MA Maastricht telefoon 043 389 77 66 info@rovl.nl www.rovl.nl Rabobank 13.25.75.728 Agenda Bestuursplatform Datum vergadering 12 mei 2011 Tijdstip 9.00 12.30

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

asj~ 1 7 JULI 2013 KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. Impuls */oo/ Kffwir ai\ cuu-uu*

asj~ 1 7 JULI 2013 KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. Impuls */oo/ Kffwir ai\ cuu-uu* Aan Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. de heer R. Knoop Postbus 200 2900 AE Krimpen aan den Dssel Krimpen aan den IJssel, 16 juli 2013 Betreft: aanvraag

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010).

Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010). Definitief concept oktober 2010 Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010). Inleiding In Deel 4 van de pkb Derde Nota Waddenzee (januari 2007)

Nadere informatie

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017.

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Wij

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Aan: Provinciale Staten van Fryslân en Groningen. Assen, 6 augustus 2012. Geachte leden van Provinciale Staten. 1. Aanleiding. De Algemene Rekenkamer

Aan: Provinciale Staten van Fryslân en Groningen. Assen, 6 augustus 2012. Geachte leden van Provinciale Staten. 1. Aanleiding. De Algemene Rekenkamer Aan: Provinciale Staten van Fryslân en Groningen Betreft: Decentralisatieie Waddenfonds Assen, 6 augustus 2012 Geachte leden van Provinciale Staten 1. Aanleiding De Algemene Rekenkamer (AR) heeft in haar

Nadere informatie

te DE Afdeling Auteur Datum

te DE Afdeling Auteur Datum Inhoud: Wijzigingsverordening Aan College van Burgemeester en Wethouders Registratiedat. Registratienr II 1 5. 0 0 0 7 5 9 0 te DE Afdeling Werk, en Zorg Relatie RAADPLEEGBAAR NA BESLUIT [ Ja Nee ] Advies

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

aan kopie van datum regioraad

aan kopie van datum regioraad Memo aan kopie van datum Gemeenteraad Vertegenwoordigers 5112014 regioraad betreft Regioraad 12 november 2014 Geachte raadsleden, Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 12 november

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

enteame1ana eenteame1ana .tx 1 schiv Provincie provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslîn SCHIER M 0 N Nl K000 WAD DEN EILANDEN

enteame1ana eenteame1ana .tx 1 schiv Provincie provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslîn SCHIER M 0 N Nl K000 WAD DEN EILANDEN WAD DEN EILANDEN Pl eenteame1ana gemeente SCHIER M 0 N Nl K000 WAD DEN EILANDEN Ministennvan Binnenlandse Zaken en Knninkrijksrelaties Provincie Noord-Holland provinsje fryslân provincie fryslân b schiv

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Deltaprogramma 2014. Bijlage F. Bestuurlijke Planning DP2015

Deltaprogramma 2014. Bijlage F. Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F 2 Bestuurlijke planning In deze bijlage is de bestuurlijke

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

EVALUATIE SAMENWERKING FRIESE WADDENEILANDEN

EVALUATIE SAMENWERKING FRIESE WADDENEILANDEN EVALUATIE SAMENWERKING FRIESE WADDENEILANDEN In het kader van een vernieuwde samenwerking tussen de Friese Waddeneilanden is d.d. 27 april 2009 een convenant ondertekend door het Ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard!

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! > www.vrom.nl Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender Waddenfonds 8 september tot en met 17 oktober 2008 Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

9 Stiens, 28 oktober 2015

9 Stiens, 28 oktober 2015 9 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS CB14.131 notities 14 Aventus\CB14.131.reglement remuneratiecommissie ROC Aventus PvB versie 1.0 goedgekeurd RvT 01.12.2014. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN

Nadere informatie

Het Regiecollege Waddengebied nieuwe stijl.

Het Regiecollege Waddengebied nieuwe stijl. Het Regiecollege Waddengebied nieuwe stijl. Het RCW kijkt met integrale blik naar het gebied. De leden die zitting hebben in het RCW zijn de bestuurlijke partners, Rijk, Provincie, Gemeenten en Waterschappen.

Nadere informatie

Op 10 oktober heeft u ons schriftelijk vragen gesteld met betrekking tot de stand van zaken pilot Sociaal Wijkteam Ospel.

Op 10 oktober heeft u ons schriftelijk vragen gesteld met betrekking tot de stand van zaken pilot Sociaal Wijkteam Ospel. Gemeentehuis Raadhuisplein 1, Nederweert PvdA fractie Nederweert Postbus 2728 6030 AA Nederweert T 14 0495 of (0495) 677 111 F (0495) 633 245 E info@nederweert.nl www.nederweert.nl NL08 BNGH 028.50.05.804

Nadere informatie

2. Heeft het museum momenteel nog personeel om voor de belangen van het museum op te komen?

2. Heeft het museum momenteel nog personeel om voor de belangen van het museum op te komen? Gemeente Hoogeveen R - MEI 2015 DATUM 30 april 2015 ONDERWERP Beantwoording schriftelijke vragen museum ONS NUMMER Postadres Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen Bezoekadres Raadhuisplein 24 7901 BW Hoogeveen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

Reglement van Orde. Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel

Reglement van Orde. Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel Reglement van Orde Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel Burgum, 19 juni 2012 Reglement van Orde rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel Gelet op artikel 10 lid 5 van de Verordening op de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Raadsvoorstel Agendapunt: 11 Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Gelet op: de bepalingen zoals vermeld in de Algemene Subsidieverordening van de provincie Zuid-Holland

Gelet op: de bepalingen zoals vermeld in de Algemene Subsidieverordening van de provincie Zuid-Holland Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering 2010 Nummer 6164 onderwerp bijdrage realisatie projecten Ondergedompeld in de Biesbosch 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Griffie. Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling en de leden van het college van B&W

Gemeente Haarlem. Griffie. Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling en de leden van het college van B&W Gemeente Haarlem Griffie Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling en de leden van het college van B&W Datum Onderwerp Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail adres

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

Geachte raden, staten, colleges, burgemeesters en commissaris, 1. Het Evaluatierapport Grondbank en ROZ

Geachte raden, staten, colleges, burgemeesters en commissaris, 1. Het Evaluatierapport Grondbank en ROZ Regionale Ontwikkelingsorganisatie (ROZ) Bijlage 3.3 AB ROZ en Grondbank 30 september 2013 Aan: - de gemeenteraden van Gouda, Rotterdam, Waddinxveen en - de colleges van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark bij de Spinder te Tilburg; 2. Kaders vast te stellen

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015 DATUM 18 mei 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer G.J. de Graaf SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

"^verijssel G 1 4 5 5 7 O. provincie. Overlegorgaan nationaal Park Weerribben-Wieden T.a.v. dhr. P. Niens Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

^verijssel G 1 4 5 5 7 O. provincie. Overlegorgaan nationaal Park Weerribben-Wieden T.a.v. dhr. P. Niens Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Luttenbergstraat 2 Postbus 008 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 83 80 Fax 038 425 5 20 overijssel.nl/loket/subsidies subsidie@overijssel.nl 8 G 4 verlegorgaan nationaal Park Weerribben-Wieden T.a.v. dhr.

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid Wij gaan voor groen! Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid 1. Aanleiding Al vele jaren wordt in de regio Noordoost Brabant samengewerkt aan

Nadere informatie

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen Reglement werkwijze Expertgroep toetsen Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. Expertgroep: Expertgroep toetsen PO, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit

Nadere informatie

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Zaaknummer : 170397 Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Collegevergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 21 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Concept begroting 2009

Concept begroting 2009 Concept begroting 2009 Colofon Datum/versie: april 2008 Documentnaam: concept begroting 2009 Opgesteld door: Ondersteund door: stuurgroep Regio Groningen-Assen projectbureau Regio Groningen-Assen Status:

Nadere informatie

Grenzen verleggen in het Waddengebied. Maarten Hajer

Grenzen verleggen in het Waddengebied. Maarten Hajer Grenzen verleggen in het Waddengebied Maarten Hajer De Waddenzee versterken: ja, maar hoe? 2 Waar J.C. Bloem niet geldt 3 En dan: wat is natuur nog in dit land? Waddenzee van (inter)nationaal belang Grootste

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Gemeente Delft VERZONDEN 2 4 JUNI Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft VERZONDEN 2 4 JUNI Geachte leden van de raad, Gemeentebrede Bedrijfsvoeringsondersteuning Gemeente Delft Juridische zaken De Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Juridische

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe ... ', Drenthe. Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe d.d. 28 november 2016 Aanwezig: gedeputeerde C. Bijl Wethouder H. Heijerman wethouder M. Hoogeveen wethouder FAJ Buijtelaar

Nadere informatie

Communicatie CO2 footprint. versie mei 2015

Communicatie CO2 footprint. versie mei 2015 Communicatie CO2 footprint versie mei 2015 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, April 2015 TPA Nederland Controle: Directeur K. Brouns Coldmix BV Mei 2015 AGK Pagina 1 van 5 pagina s 2015

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-04-2017 Agendapunt: Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT Nota Bedrijfsvoering RMH Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling nota 3. Personeel 4. Organisatie 5. ICT 6. Financiën/Administratieve Organisatie 7. Communicatie 8. Huisvesting 9. Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Collegevoorstel Inleiding De Brabantste Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) heeft aangeboden om de gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon-op-Zand te faciliteren in de samenwerking op ruimtelijk-economisch vlak.

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015.

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015. Agendapunt voor de vergadering 29juni2015 van het algemeen bestuur RUD Drenthe Datum:.26-05-2014 Opsteller: T. de Boer / G. Schepers Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar Advies van de raad van

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 28 januari 2016

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 28 januari 2016 DATUM 28 januari 2016 PLAATS Enschede, kamer 503 TIJDSTIP 10:45 uur VOORZITTER R.G. Welten SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 AANWEZIG De heren R.G. Welten en H.M. Bolhaar (verslag) alsmede mevrouw G.J.M.

Nadere informatie

tijdelijk voorzitter, gemeente Leeuwarden De heer R.L.M. Lambrichs de Bruin tijdelijk secretaris

tijdelijk voorzitter, gemeente Leeuwarden De heer R.L.M. Lambrichs de Bruin tijdelijk secretaris Verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de FUMO op maandag 28 januari 2013 van 10.00 tot 11.30 uur in het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden. Aanwezig: De heer A. van der Ploeg

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 2 Inhoud pagina begripsbepalingen 3 doel reglement 3 taken en bevoegdheden 3 specifieke taken bevoegdheden 3 individuele advisering 4 kwaliteitseisen

Nadere informatie

adviestaken wadden gebundeld

adviestaken wadden gebundeld adviestaken wadden gebundeld voorstel voor één nieuw efficiënt adviesorgaan briefadvies 2011/02 De Raad voor de Wadden is een onafhankelijk adviescollege dat in 2003 bij wet is ingesteld. De Raad heeft

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht Raadsvergadering d.d. 26 november 2013 Nr. : 9 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

rj, provinsje fryslân provincie fryslân Friese Koers De heer J. Hiemstra Leeuwarden, 27 augustus 2013 Verzonden, 133 SEP. 2013

rj, provinsje fryslân provincie fryslân Friese Koers De heer J. Hiemstra Leeuwarden, 27 augustus 2013 Verzonden, 133 SEP. 2013 provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon; (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 1 1 Friese Koers De heer J. Hiemstra www.fryslan.nl provincie@fryslan ni www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie