Rk. Bs. Johannes Paulus,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rk. Bs. Johannes Paulus,"

Transcriptie

1 Rk. Bs. Johannes Paulus, Demer 19, 5256 AB Heusden T E I

2 J P m i s s i e : S C H I T T E R E N van M I C R O naar M A C R O Richtinggevende uitgangspunten: elk kind is UNIEK elk kind is ANDERS elk kind heeft TALENTEN elk kind is SOCIAAL Zoals een diamant niet schittert zonder licht, zal talent niet schitteren zonder discipline Michael Jordan Noot: * In een aantal gevallen in deze gids kan waar hij staat evengoed zij worden gelezen.

3 Het bezoeken van een basisschool is één van de vele belangrijke fasen in het leven van elke mens. Daarom is het belangrijk daar met zorg mee om te gaan. Als ouders maakt u de keuze voor uw kinderen en vertrouwt u de kinderen heel wat uurtjes toe aan onze zorg. Om u te steunen in uw keuze, maar ook te ondersteunen in het begeleiden van uw kind, vinden wij het belangrijk, dat u goed op de hoogte bent van het reilen en zeilen op onze school. Daarom als eerste aanzet voor u deze schoolgids. Zoals elk kind heeft ook elke school zijn eigen kwaliteiten, ideeën, mogelijkheden en beperkingen. In deze gids willen we u nader informeren over zaken die wij heel belangrijk vinden, over hoe de organisatie is, over de zorg die aan leerlingen besteed wordt, over heel praktische onderwerpen en over diverse spelregels die er op onze school zijn. Een schat aan informatie, maar middels de inhoudsopgave achterin kunt u hoofdstukjes uitkiezen, die u in eerste aanzet het meest aanspreken. Helemaal volledig zal deze gids zeker niet zijn, maar wat we altijd belangrijk vinden is om met elkaar in gesprek te gaan. In een persoonlijk contact zijn diverse onderwerpen vaak beter duidelijk te maken, dan in een beknopte tekst. We hopen, dat u onze gids leest met plezier. Ook degenen, die onze school al wat langer bezoeken, kan ik aanraden deze informatie ook helemaal te lezen. Hier en daar worden jaarlijks onderwerpen veranderd en/of nieuwe zaken toegevoegd. Indien dit van toepassing is dan wordt dit jaarlijks met de MR afgestemd, wordt om instemming gevraagd en daarmee wordt de schoolgids definitief vastgesteld. Tevens willen we u vragen deze gids te bewaren totdat u een vernieuwde versie hebt ontvangen. Het overgrote deel van de informatie verandert niet jaarlijks en dus kan de gids (mogelijk) wat langer meegaan. Informatie die telkens anders kan zijn (o.a. groepsindeling, adressen instellingen, etc.) nemen we op in onze jaarlijkse Jaarkalender. Zo hebt u ook alle praktische informatie direct bij de hand. Als u tijdens, of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze ons! We wensen u en uw kind(eren) een goede tijd op onze school toe in een fijne sfeer en hopen op een vruchtbare samenwerking met u in het belang van uw kind(eren). Namens het team, Corien van Casteren Schoolleider

4 O N Z E B A S I S S C H O O L Onze school is sinds 1 januari 1998 één van de twaalf katholieke basisscholen van de Stichting Katholiek Onderwijs gemeente Heusden ( SKOH). Maar met deze fusie was het proces van schaalvergroting nog niet ten einde. Vanaf 1 januari 2002 kennen we S t i c h t i n g S C A L A, Basisonderwijs in de gemeente Heusden. De stichting is vanaf die datum namelijk uitgebreid met sbo de Regenboog en de drie openbare scholen uit de gemeente Heusden. SBO staat voor Speciaal BasisOnderwijs. Totaal heeft de stichting dus 16 scholen onder haar beheer. Een school wordt gemaakt door de mensen, die er werken. Vandaar dat elke school zijn eigen sfeer en karakter heeft. Het uitgangspunt, elke school zijn eigen gezicht, waardoor er diversiteit van soorten scholen binnen de gemeente blijft, vindt ook het bestuur belangrijk en wil dit voor de toekomst waarborgen. Uitgangssituatie is het leerstofjaarklassensysteem, waarbij hier en daar klassendoorbrekend gewerkt wordt. Dit kan opgaan voor groepen, maar het kan ook individuele leerlingen betreffen. In de zorg voor individuele leerlingen blijven we ontwikkelen, waarbij ook steeds de praktische haalbaarheid een wezenlijke afweging is. Ook worden ouders betrokken bij het verlenen van zorg aan individuele leerlingen. Steeds vaker krijgen we te maken met gezinnen met daarin twee werkende partners. Toch is er een goede betrokkenheid en actieve inbreng van ouders in de school. We kennen slechts een zeer bescheiden aantal leerlingen uit multiculturele groeperingen. Wij zijn niet zo n grote school, die in principe openstaat voor alle kinderen, maar die de leerlingen vooral betrekt uit de vesting Heusden en de oorspronkelijk wat meer agrarische kern Herpt. Daarnaast komen ook leerlingen o.a. uit Heesbeen, Oudheusden en Wijk en Aalburg. Al meerdere jaren is het leerlingenaantal redelijk stabiel gebleven.

5 I D E N T I T E I T Op onze school proberen we in het dagelijkse leven vanuit de katholieke gedachte te werken en de kinderen te begeleiden. Dat wil niet zeggen, dat we niet voor andere gezindten open staan, want in principe is iedereen welkom op onze school met respect voor onze visie. We vinden dus ook diverse kinderen van andere gezindten op onze school. Echter we zijn een katholieke school en willen dat ook laten blijken. We maken gebruik van de methode Kleur. Deze methode werkt met eigentijdse thema s. Tevens worden communie en vormsel begeleid en zijn er wisselende contacten met de parochies. De catechesethema s uit de methode worden aan alle kinderen aangeboden; we gaan daarin niet heel dogmatisch te werk, maar op een open, christelijke manier, met respect voor ieders eigen overtuiging. Onze manier van omgaan met de geloofsovertuiging is een aanvullende rol op de eerste opvoedingssituatie, het gezin. Wel nemen alle leerlingen deel aan het reguliere program in de groep. We kunnen geen leerkracht vrij roosteren om kinderen bv. tijdens catechese buiten de klas te laten. Naast zaken rondom identiteit hebben we als basisschool ook een heel nadrukkelijke opdracht om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in een ononderbroken ontwikkelingslijn. Hoge idealen die in de praktijk niet altijd helemaal haalbaar blijken, omdat elke basisschool zo zijn eigen beperkingen kent en ook van buitenaf diverse hindernissen worden opgeworpen. Toch proberen we alle kinderen zo goed mogelijk vooruit te helpen en zoveel mogelijk oog te hebben voor het individuele kind. Regelmatig worden daartoe alle kinderen getoetst, om waar nodig het program bij te stellen. We willen, dat Uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school toe gaat. We gunnen elk kind een zo goed mogelijke, maar ook zo fijn mogelijke basisschooltijd. Onze school hangt daarom niet alleen van testen en toetsen aan elkaar, maar kinderen moeten ook een beleving hebben. Een beleving, die er is, doordat we op een open, eerlijke manier met elkaar omgaan, respect hebben voor elkaar, met een bepaalde discipline en zorg. Een beleving, door allerlei activiteiten die niet getest of getoetst hoeven te worden, maar die we gewoon samen meemaken. We willen de kinderen respect leren opbrengen voor waarden en normen van anderen, die zich op welke manier dan ook onderscheiden. We zijn alert op negatief gedrag en werken vooral aan het voorkomen er van. Er wordt daarom gericht gewerkt in de groepen aan de bevordering van de sociaalemotionele ontwikkeling We proberen, als negatief gedrag zich toch manifesteert, daar zo snel mogelijk op in te spelen. We proberen een school te zijn, waar kinderen zich veilig voelen, waar een gemakkelijk contact tussen kinderen, ouders en leerkrachten belangrijk is. We vinden het heel belangrijk, dat school en ouders elkaar steeds zullen vinden als er zaken zijn uit te praten of uit te leggen.

6 O R G A N I S A T I E S t i c h t i n g S C A L A Raad van Toezicht Directeur bestuurder Domein managers Schoolleiders G M R Gemeenschappelijke Medezeggenschaps- Raad Bolster Jongleren Olof Palme Duinsprong Joh.- Paulus Th.J. Rijken Directie Kompas Rege Palet Vijfhoeven Wilgen Bussel Lambertus Dromenvanger Regenboog Coördinatorenoverleg Oudervereniging LEERLINGEN / Ouders Medezeggenschapsraad Team

7 S C H O O L B E S T U U R S t i c h t i n g S C A LA heeft het beheer over de 12 katholieke + de drie openbare scholen in de gemeente Heusden en sbo de Regenboog in Drunen. Elke school zijn eigen gezicht, maar desalniettemin zijn er velerlei zaken die op bestuursniveau geregeld moeten worden. De Raad van Toezicht functioneert op afstand en regelmatig hebben de Scholleiders overleg met de Directeur Bestuurder, Dhr. Henk van der Pas. In deze groep vindt veel beleidsvoorbereiding, afstemming van beleid plaats, waardoor er wel gezamenlijkheid is en toch elke school zijn eigen karakter kan behouden. M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs een medezeggenschapsraad. De wet geeft de medezeggenschapsraad algemene en bijzondere bevoegdheden, die zijn vastgelegd in het medezeggenschaps-reglement. Dit reglement ligt op school voor U ter inzage. De medezeggenschapsraad bespreekt in haar vergaderingen een breed scala aan onderwerpen. Zaken in het directe belang van onze school, maar ook allerlei vraagstukken waarover de GMR instemming of advies kan/ moet geven aan het bestuur, worden in onze MR voor besproken. Zo wordt ook de schoolgids, zodra hij klaar is, ter beoordeling aangeboden aan de MR. Veelal zijn diverse onderwerpen al eerder in een vergadering aan bod geweest, of worden leden bij de voorbereiding/ correctie van de nieuwe gids betrokken. Onze MR bestaat uit 6 leden: 3 ouders (gekozen uit en door ouders) en 3 personeelsleden (gekozen uit en door personeel). niveau van de hele stichting met elkaar bespreekt. Hun bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Op basis van nieuwe wetgeving gelden m.b.t. bevoegdheden, reglement en samenstelling van MR / GMR sinds schooljaar nieuwe afspraken. Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, adviezen te geven, standpunten kenbaar te maken, instemming te verlenen of te onthouden aan voorstellen van het bestuur. Sinds juni 1998 kennen we ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps- Raad, die allerlei onderwerpen op het

8 O U D E R V E R E N I G I N G De ouderraad heeft een formele status: zij zijn een eigenstandig rechtspersoon in de vorm van een vereniging. In een notariële akte zijn de statuten neergelegd en de oudervereniging heeft op basis daarvan een huishoudelijk reglement opgesteld. Dit alles is in overleg en met instemming van de MR gebeurd. De oudervereniging heeft tot taak om binnen de school alle ouders te vertegenwoordigen. Uit hun midden kiezen ze zelf een (dagelijks) bestuur (=ouderraad). Ze vergaderen ongeveer 6 keer per jaar met een afvaardiging van het team. We hopen dat alle ouders spontaan lid worden van de vereniging. Ouders kunnen lid van het bestuur van OV worden door zich verkiesbaar te stellen bij de jaarlijkse verkiezingen in september (jaarvergadering). Zittende OV-leden kunnen aanvullende informatie verstrekken. Mocht U interesse hebben, dan kunt U dat altijd kenbaar maken aan een van de OV-leden. We vinden het wel erg prettig als ouders met allerlei leuke ideeën, suggesties een lid van de ouderraad inschakelen, daarom kennen we een contactouder per groep. In de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar maakt de OV een verdeling van de groepen. (welk OV-lid is eerste aanspreekpunt voor welke groep). In de nieuwsbrief (en op de site) wordt dit aan ouders bekend gemaakt met het verzoek dit zo nodig zelf in de jaarkalender aan te tekenen. We hopen, dat dit meewerkt aan een goede communicatie met elkaar. Verder ondersteunt deze vereniging bij de opzet /voorbereiding /organisatie van allerlei activiteiten, zoals: - schoolreisjes, schoolfeestjes - Kerstmis, schoolkamp enz. - het verzorgen van alle boodschappen voor deze activiteiten - het bijhouden van draaiboeken van de taken van de oudervereniging - het mede coördineren van schoolse - en buitenschoolse activiteiten - hulp bieden bij het maken of opknappen van speel- en leermiddelen - het coördineren van het overblijven. - evt. assisteren bij sommige lessen - beheren van de financiële - ouderbijdragen. In de jaarvergadering - wordt hiervan rekening en - verantwoording afgelegd Alle hulpouders en leden van de oudervereniging werken altijd onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten/ directie. Alle ouders, die binnen of buiten de school met kinderen werken, zijn hierbij op dezelfde manier verzekerd als de leerkrachten van onze school. De Tussenschoolse Opvang ( overblijven) is volledig onder verantwoordelijkheid van de Oudervereniging gebracht. Voor de praktische uitwerkingen heeft de vereniging een aparte overblijfcommissie in het leven geroepen. Een en ander is ook vastgelegd in een apart overblijfreglement. ( zo gewenst op te vragen bij OV)

9 G R O E P E N, T E A M, T A K E N & F U N C T I E S Op de Johannes Paulusschool zitten gemiddeld ongeveer 195 leerlingen verdeeld over 8 leerjaren. Om de kinderen in hun ontwikkeling zo goed mogelijk op gang te helpen, leggen we het accent van urenbesteding in de onderbouw. Als onverhoopt toch combinaties moeten worden gemaakt, zullen we dat in principe eerst in de bovenbouw doen. Zo mogelijk met twee opeenvolgende leerjaren. We kennen in elk geval twee heterogene kleutergroepen, verder is elk leerjaar nu een zelfstandige groep. Bij de jaarlijkse besprekingen over de bezetting en de groepsindeling wordt uiteraard telkens gekeken naar het totale schoolbeeld. Voor de concrete groepsindeling en de bijbehorende leerkrachten verwijzen we u naar onze jaarkalender, die elk jaar vóór de zomervakantie aan de kinderen wordt meegegeven. Naast de verdeling van leerkrachten over de groepen kennen we op onze school nog diverse andere taken. Wie welke taak precies heeft, kunt u terugvinden in de jaarlijkse Jaarkalender. Intern Begeleider De Intern Begeleider coördineert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Ze doet evt. aanvullend onderzoek, houdt welbevindingsgesprekken. Ook onderhoudt zij contacten met allerlei externe instanties. Remedial teaching Een terugloop van leerlingen heeft gevolgen voor de beschikbare leerkrachturen. Naast een inkrimping van beschikbare leerkrachturen, maar ook door onderwijskundige ontwikkelingen is de afgelopen jaren de beschikbare tijd voor remedial teaching verminderd en anders ingevuld. We noemen RT nu liever ondersteuning. Deze ondersteuning wordt zoveel mogelijk voor langere tijd door een en dezelfde leerkracht verzorgd. Het streven is, om RT vooral aan groepjes kinderen te verzorgen. Dit betekent, dat kinderen geclusterd worden op basis van soortgelijke problemen. Verder wordt gestreefd om ook pre-teaching te laten plaatsvinden, zodat de kinderen daarna beter deel kunnen nemen aan het proces/ de activiteit in de eigen groep. Naast deze leerkracht(en) vinden we het belangrijk en waardevol om, goed begeleid, meerdere hulpouders in te schakelen bij gerichte leerlingenhulp. Zowel de leerkracht als de hulpouders staan onder supervisie van de Intern Zorg Adviseur. Contactpersoon Twee Leerkrachten zijn contactpersoon voor de kinderen als ze problemen hebben, waar ze niet met iedereen over durven/ kunnen praten. Zij maken ook deel uit van de werkgroep Preventie Machts-Misbruik van alle basisscholen in de gemeente Heusden (Pluszorg). Zij kunnen ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, of klachtencommissie. Ambulant begeleider Vanuit de Speciaal Onderwijsschool De Zwengel uit Vught komen collega s regelmatig op school om onze leerkrachten te begeleiden bij onderwijs aan leerlingen met een Leerling Gebonden Financiering, de zg. rugzak. Compensatieverlof Elk jaar vullen meerdere collega s zoveel mogelijk het compensatie verlof van de collega s in. In de organisatie wordt jaarlijks gezocht naar de best mogelijke invulling hiervan binnen het team. ARBO-coördinator: Deze bewaakt allerlei arbo-zaken op school. Samen met drie andere collega s vormt hij het BHV-team. BHV staat voor BedrijfsHulpVerlener. Elk jaar volgen deze collega s een herhalingscursus, opdat ze helemaal up-todate blijven. Niet-onderwijzend personeel Dagelijks wordt de school schoongemaakt door een medewerkers van Schoonmaakbedrijf WML Wekelijks komt een medewerker van de Servicedienst van Scala voor allerlei voorkomende klusjes, tuinonderhoud, kopieerwerk, e.d.

10 Overblijfouder(s) Vier dagen per week kunnen kinderen overblijven onder begeleiding van vrijwilligers/ ouders. Afhankelijk van het aantal kinderen worden meerdere ouders ingeschakeld. De coördinatie valt onder verantwoordelijkheid van de oudervereniging, die hiervoor een overblijfcommissie heeft ingesteld. Er is een overblijfreglement. De vrijwilligers vallen voor de wettelijke aansprakelijkheid onder de verzekering zoals het bestuur die ook voor de leerkrachten heeft afgesloten. Leerlingen vallen voor wat dit betreft onder hun eigen aansprakelijkheids-verzekering. Stagiaires Sinds jaar en dag geven we graag de gelegenheid aan studenten om op onze school stage te lopen. Er zijn diverse opleidingen die op zoek zijn naar stageplaatsen, t.w. de Pabo uit Den Bosch, Tilburg, Utrecht, Koning-Willem-Icollege uit Den Bosch, of ROC uit Waalwijk / Tilburg in verband met onderwijs- of klassenassistenten. Vanuit de PABO kan het gebeuren, dat we een zgn. LIO (leraar-in-opleiding) stage krijgen. Deze student zit in het laatste jaar van de opleiding en moet daarom in een eerste periode een ontwikkelopdracht van de basisschool uit voeren, maar daarna ook een aantal weken zo zelfstandig mogelijk een groep begeleiden. Hij/ zij wordt in deze periode als een volwaardig teamlid ingezet. Coördinatorenoverleg (CO) Bij het CO zijn de volgende medewerkers aanwezig: Schoolleider Intern Begeleider (op uitnodiging) Boven/Onderbouw Coördinatoren Het CO vindt 6 tot 8 keer per jaar plaats.. De Bovenbouw Coördinator Als de schoolleider niet aanwezig is op school, is de zij het eerste aanspreekpunt voor allerlei bezoek en diverse vragen. Zij weet ook altijd waar de schoolleider is. De bovenbouw coördinator is de schakel tussen het CO en de groepen 5 t/m 8. De onderbouwcoördinator Zij is de schakel tussen de groepen 1 t/m 4 en het CO De Intern Begeleider Zij is de schakel binnen het Coördinatorenoverleg naar alle aspecten van de leerlingenzorg.

11 L E E R L I N G E N NIEUWE LEERLINGEN GROEP 1 Op de dag dat kinderen vier jaar worden mogen ze naar de basisschool. Dit is een nieuwe, grote stap in het leven van een kind. De wet biedt de mogelijkheid om ook vóór de vierde verjaardag naar school te gaan. Deze zogenaamde gewenningsdagen vóór de vierde verjaardag willen we graag beperken tot 5 halve dagen in de week voor hun verjaardag. In overleg met de ouders maakt de schoolleider bij de inschrijving hierover afspraken, waarbij gekeken wordt naar wensen van de ouders, de vakanties en de activiteiten van de school. Na hun verjaardag mogen ze dus hele dagen naar school. Vierjarigen zijn echter nog niet leerplichtig en mocht blijken, dat een kind in het begin de nieuwe situatie niet zo goed aan kan, dan is er in overleg met de betreffende leerkracht zeker een oplossing te vinden. Kinderen die vijf worden, zijn vanaf de eerste dag van de maand na hun verjaardag leerplichtig en moeten dan volledig naar school. De formele verlofregels gelden dan voortaan ook voor hen. Ouders die hun kind(eren) op onze school willen aanmelden, kunnen uiteraard altijd eerst een kijkje komen nemen, een kennismakingsgesprek aangaan. Prettig is dan wel, dat u eerst een afspraak maakt met de directeur, zodat we tijd en ruimte hebben om u ook goed te kunnen ontvangen. Tevens is het de bedoeling dat u voor de formele inschrijving, die op school gebeurt, een afspraak maakt met de schoolleider. Bij deze inschrijving wordt u ook gevraagd, of u akkoord gaat met het gedragsprotocol, de luizencontrole en het plaatsen van foto s op de website. Nieuwe leerlingen ontvangen kort voor hun start een kaart van de leerkracht als welkom. Bij de kinderen van groep 1 is daar o.a. een brief aan toegevoegd met allerlei spelregeltjes, die in de kleutergroep van toepassing zijn. O U D E R S OUDERCONTACTEN In het belang van de school en de ontwikkeling van Uw kinderen, vinden wij een goed contact met de ouders erg belangrijk. We informeren u over allerlei gebeurtenissen op school en over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. We denken dat het goed is op verschillende manieren contact met u te hebben. Op de eerste plaats zullen u in de loop van het jaar diverse brieven bereiken in de vorm van mededelingen, uitnodigingen, oproepen tot hulp. Tevens proberen we om regelmatig een Nieuwsbrief uit te brengen, waarin verslagjes van activiteiten, bijdragen van leerlingen en allerlei berichtjes e.d. zijn opgenomen. Alle informatie wordt zoveel als mogelijk digitaal verspreid. Gescheiden ouders kunnen een schriftelijk verzoek indienen, middels een speciaal formulier, over welke zaken beide ouders afzonderlijk geïnformeerd willen worden. Voor informatie over de school, activiteiten en vieringen kunt u terecht op de website Over het functioneren van uw kind wordt u geïnformeerd door gesprekken (gr 1 / 2) en rapporten (gr 3 t/m 8). Naar aanleiding van de rapporten worden in de loop van het jaar twee individuele ouderavonden belegd, waarbij in een kort gesprek de vorderingen van uw kind nog eens onder de loep genomen kunnen worden. Ook na het laatste rapport is er de mogelijkheid om op vrijwillige basis met de leerkracht te overleggen.

12 Mocht uit toetsen e.d. blijken, dat voor uw kind tijdelijk een apart leergangetje wordt opgesteld, dat buiten de groep plaats vindt, dan ontvangt u hierover bericht. Gr 1/2 meestal mondeling, in groep 3 t/m 8 middels een briefje. Het verloop en de effecten worden geregistreerd op de interne volgkaart. In principe wordt u op de ouderavonden hierover geïnformeerd. Uiteraard wordt u, indien nodig op gesprek gevraagd, maar u kunt ook zelf een gesprek ter toelichting aanvragen. Aan het begin van het schooljaar kennen we een OUDER-INFO-avond, in principe in combinatie met de Algemene Leden- Vergadering van de Oudervereniging. Op deze avond wordt een belangrijk stuk informatie gegeven over wat er in de groep van uw kind gaat gebeuren. In groep 8 zult u dan ook geïnformeerd worden over de basisvorming, de diverse vormen van voortgezet onderwijs, de scholen en de procedure m.b.t. de door-stroming naar het voortgezet onderwijs. Wij vinden het als team héél belangrijk, om ook nader kennis te maken met ouders. Ouders die hun kind(eren) op onze school willen aanmelden, zijn van harte welkom! Het kennismakingsgesprek en de formele inschrijving gebeuren steeds door de directeur. Als Uw kind daadwerkelijk naar onze school gaat, willen we graag een intake-gesprek met u houden. In dit gesprek wordt meer specifiek naar diverse ontwikkelingsaspecten gevraagd. Naast al deze geplande mogelijkheden tot contact zijn de leerkrachten altijd bereid om buiten de ouderavonden om met u te praten over uw kind. Als U daar behoefte aan heeft, kunt u altijd een afspraak maken. Zijn er dan toch nog onderwerpen, die u met de school wilt bepraten, maar niet direct met de betreffende leerkracht, dan kunt u uiteraard altijd een afspraak maken met de schoolleider. In het belang van school is het prettiger, dat u tijdig (zeker ook) de school inlicht. Als problemen blijven slepen, wordt het vaak alleen maar ingewikkelder. KLACHTENREGELING Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken, of zo gewenst een klacht in te dienen. Samen streven we naar een goede oplossing. Komen we er niet uit, dan bespreken we wie er ingeschakeld moet worden om het probleem wel op te lossen. Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de vertrouwenspersoon /klachtencommissie. De klachtenregeling van ons bestuur is gebaseerd op het landelijke model van het VBKO (in Den Haag ) Contactpersoon Elk kind kan een beroep doen op de contactpersonen van school als ze problemen hebben (van welke aard dan ook) waar ze niet met iedereen over durven praten. Uiteraard zijn deze gesprekken vertrouwelijk. Afhankelijk van haar beoordeling kan de contactpersoon verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie. Onze school kent twee interne contactpersonen. Beiden zijn contactpersoon voor de gehele school. Tweemaal per jaar stellen zij zich in de klassen voor aan de kinderen. Het zou een goede zaak zijn, indien u dit alles over contact-/vertrouwenspersonen heel open bij uw kinderen bekend maakt/ onder de aandacht brengt. Elk jaar wordt het PMM-protocol (Preventie Machts Misbruik) door alle teamleden ondertekend. Stagiaires en overige vrijwilligers worden middels een aparte brief ook gericht geïnformeerd. Bij een tussentijdse schoolwissel kan gevraagd worden om een instemmingverklaring te ondertekenen.

13 Wij hanteren de volgende klachtenprocedure: KLAGER KLACHT OVER KLAGEN BIJ Kind ander kind eigen leraar eigen leraar eigen leraar, andere leraar, directie andere leraren eigen leraar schoolse zaken eigen leraar, directie machtsmisbruik leraren, directie agressie, pesten vertrouwens-/contactpersoon seksuele intimidatie vertrouwens-/contactpersoon Ouder ander kind leraar, directie leraar eigen kind leraar, directie schoolse zaken leraar, directie, algemeen directeur schoolleider directeur bestuurder machtsmisbruik leraren, directie agressie, pesten vertrouwens-/contactpersoon seksuele intimidatie vertrouwens-/contactpersoon algemeen directeur Meldcode Scholen hebben de plicht een meldcode kindermishandeling en Huiselijk Geweld tehanteren. De meldcode gaat over alle vormen van kindermishandeling. Scholen zijnniet verplicht om te melden, maar wel om de meldcode actief te hanteren. Binnenonze zorgstructuur wordt de meldcode ingepast. Signalen van kindermishandelingen huiselijk geweld worden in kaart gebracht en besproken met collega s. Daarnawordt de casus ingebracht in het Zorgteam van de school. Hier worden de vervolg-stappen bepaald. Op de website vindt u meer informatie over de meldcode. Ook is er een app beschikbaar: De externe vertrouwenspersonen zijn te bereiken via de onderstaande diensten. Daar wordt u doorverwezen naar de juiste persoon. Externe Vertrouwenspersonen P. M. M. telefoon voor klachten over machtsmisbruik GGD hart voor Brabant Vogelstraat VL Vragen s Hertogenbosch over onderwijs : mw. Irma van Hezewijk Voor klachten over communicatie / bejegening Fontys Fydes Onderwijsadviseurs Piostbus JD Tilburg Klachtencommissie Landelijke Klachtencommissie VKO VKO secretaris dhr. Nentje Postbus 82324, 2508 EH Den Haag Vertrouwensinspecteur Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld Meldpunt lokaal tarief Inspectie Basisonderwijs Inspectie van het Onderwijs Postbus GS Utrecht Telefoon algemeen: (gratis) via website

14 ONDERSTEUNING DOOR OUDERS U kunt op velerlei manieren op school meehelpen. Om U een idee te geven noemen we een aantal zaken: - helpen bij groepslezen (AVI) - helpen bij het wisselen van boekencollecties bij de BIEP - helpen bij diverse vieringen - helpen bij lees/taalspelletjes - helpen bij textiele werkvormen - helpen bij wereldoriëntatie enz. - helpen als computer-ouder - helpen van individuele leerlingen - helpen bij de musical(s) Ook ouders die gaande het jaar pas op school komen, kunnen zich altijd tussen-door opgeven, om op enigerlei wijze de helpende hand te bieden. Het is goed voor u, u raakt bij de school van uw kinderen betrokken. Het is goed voor uw kinderen, want die vinden het fijn als hun ouders zich voor hun school interesseren en het is goed voor de school, die draait er beter door. OUDERBRIGADIERS We kennen géén brigadiers die de oversteek aan de Demer extra beveiligen. Als ouders dient u zelf uw kinderen hierin te begeleiden. Nadrukkelijk willen we u vragen uw kind(eren) goed te instrueren over het oversteken aan deze straat, want er is toch behoorlijk wat verkeer. Wij vinden, vanwege het overzicht, de uitgang vlakbij de Schramstraat nog altijd de meest veilige plaats. Ouders,die kinderen op de fiets komen brengen, willen we ook vragen LOPEND het zwarte pad op de speelplaats langs de paaltjes te gebruiken en niet dwars over de speelplaats te gaan. Dit voorkomt allerlei nare ongelukjes. OUDERBIJDRAGE Om het werk van de oudervereniging mogelijk te maken wordt aan alle leden een contributie gevraagd. Het betreft een vrijwillige ouderbijdrage in de vorm van contributie. Deze is in de jaarvergadering vastgesteld op 42,50 per jaar. Door betaling bent u lid van de O.V. Deze contributie wordt omstreeks oktober / november door een automatische incasso geïncasseerd. De oudervereniging heeft bij de RABO-bank Heusden-Vlijmen een rekening onder nr De contributie wordt o.a. besteed aan: - handenarbeidmaterialen bij activiteiten; - schoolreis groep 1 t/m 5 - schoolkamp groep 6 - schoolverlaterskamp groep 8 - kinderboekenweek - St. Nicolaasfeest. - kerstfeest - carnaval - paasviering - verjaardagcadeau voor leerkrachten Bij de eerste contacten met school krijgt u via de oudervereniging een overeenkomst aangeboden, die ondertekend op school kan worden in geleverd. Hiermee gaat u akkoord met een automatische incasso om uw contributie te innen. Mogen we u vragen om dit zo spoedig mogelijk na de oproep af te handelen. In de overeenkomst is ook een restitutieregeling opgenomen in verband met het tussentijds in- of uitstromen van leerlingen. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij de penningmeester van de oudervereniging. Als u geen lid van de oudervereniging wilt worden, gaan we er vanuit dat u dat ook kenbaar maakt aan de penningmeester van de vereniging. Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking. Bijgaand treft u een voorbeeldovereenkomst, zoals de vereniging die hanteert.

15

16 O U D E R V E R E N I G I N G Basisschool JOHANNES PAULUS Demer 19, 5256 AB Heusden KvK Overeenkomst (vrijwillige) Contributie Oudervereniging 1. Het bestuur van de oudervereniging JOHANNES PAULUS vertegenwoordigd door Mw. E. Verhoeven, penningmeester van de oudervereniging en 2. De Heer/mevrouw zijnde wettelijke vertegenwoordiger van: (naam kind en groep) wonende te verder te noemen de wettelijke vertegenwoordiger. In aanmerking nemende dat de wettelijke vertegenwoordiger de leerling heeft ingeschreven bij de school, welke inschrijving de school heeft aanvaard; de school naast het verzorgen van het reguliere onderwijs zich tevens sterk maakt voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse activiteiten, welke ten doel hebben de persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen; voor genoemde activiteiten volgens artikel 40 lid 1 WPO een overeenkomst voor de contributie gesloten kan worden; de wettelijke vertegenwoordiger het van belang acht dat de leerling naast het reguliere onderwijs tevens deelneemt aan de in de schoolgids genoemde, door de school verzorgde activiteiten; de wettelijke vertegenwoordiger door het aangaan van deze overeenkomst gehouden is de daarin opgenomen contributie aan de oudervereniging volledig en tijdig te voldoen. Verklaren te zijn overeengekomen dat 1) de wettelijke vertegenwoordiger de leerling gebruik wenst te laten maken, c.q. deel te laten nemen aan alle activiteiten naast het reguliere onderwijs, zoals vermeld in de schoolgids. 2) de wettelijke vertegenwoordiger jaarlijks het bedrag betaalt dat is vastgesteld tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) welke is goedgekeurd door haar leden, middels een machtiging tot automatisch incasso, welke afgeschreven zal worden in de 1 ste week van november van ieder schooljaar. Het niet betalen van de contributie (of een deel daarvan), betekent dat de leerling van deelname bij activiteiten kan worden uitgesloten. In geval van uitsluiting zal de school voor vervangende schoolactiviteiten zorgen. 3) ter attentie van de contributie de oudervereniging de volgende normen hanteert: de penningmeester kan onder omstandigheden, na een aangegane overeenkomst, de verschuldigde contributie, op schriftelijk verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger, geheel, dan wel gedeeltelijk kwijtschelden; Indien leerling gedurende het schooljaar instroomt c.q. uitstroomt, zal de contributie naar rato worden geïnd of gerestitueerd. Deze handeling zal plaats vinden 1 maand na in -/ of uitschrijving op schriftelijk verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger; Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur dat de leerling onderwijs geniet op de Johannes Paulusschool te Heusden.

17 Machtiging tot automatische incasso: Hierbij machtigt (naam wettelijke vertegenwoordiger) de Oudervereniging van de Johannes Paulus School te Heusden om per schooljaar een eenmalige incasso te doen, zoals vastgesteld tijdens de ALV, van rekeningnummer t.n.v. Adresgegevens: straat en huisnummer: postcode en woonplaats: Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud te Heusden d.d. Mw. E. Verhoeven, penningmeester OV De wettelijke vertegenwoordiger

18 V A K A N T I E S / V R I J E D A G E N Het rooster van vakanties en vrije dagen wordt voor een belangrijk deel landelijk, dan wel regionaal bepaald. Daarmee is het overgrote deel van vrije dagen benoemd. Toch kunnen er dan nog enkele verschillen per plaats, maar ook tussen individuele scholen, zijn. Studiedagen bijvoorbeeld hoeven niet voor alle scholen op eenzelfde dag te vallen. Scholen kunnen hierin ook een stukje eigen beleid voeren. Afwijkingen betreffen dan ook meestal wat losse dagen. Een gedetailleerd overzicht vindt u in de Jaarkalender. S C H O O L T I J D E N voor A L L E GROEPEN We adviseren u om steeds nauwkeurig de actuele jaarkalender te bekijken, daar de groepen 1 t/m 4 een afwijkend rooster door extra vakanties en vrije dagen kennen. ma, di, do, vrij 's morgens uur Ma, di, do, vrij 's middags uur Voor de groepen 1 t/m 8 geldt een inlooptijd vanaf uur. Woensdag uur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Groep zijn ELKE vrijdagmiddag VRIJ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Op jaarbasis moeten groep 1 t/m 4 minimaal 880 uren naar school Groep 5 t/m 8 kent een iets ander rooster dan de onderbouw want zij gaan op jaarbasis minimaal 1000 uren naar school. Over een periode van 8 schooljaren moeten de leerlingen 7520 uur naar school.

19 W A T L E R E N Z E O P D E B A S I S S C H O O L Voor alles wat we de leerlingen op school willen (laten) leren zijn de kerndoelen zoals geformuleerd door SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) leidraad voor ons onderwijs. Methodeontwikkelaars spiegelen hun ideeën/ uitwerkingen ook aan deze kerndoelen. Door de keuzes van onze methoden menen we goed aan te sluiten bij wat de kerndoelen voorstaan. In het kader van het NIEUWE LEREN (enigszins misleidende term) hebben we ons georiënteerd op en geëxperimenteerd met geïntegreerd zaakvakkenonderwijs, meervoudige intelligentie en vormen van coöperatief leren. In deze zoektocht proberen we middels een groeiende aandacht voor en een praktische inpassing/ toepassing leerlingen meer kans te geven om meer zelfverantwoordelijk en zelfstandig te leren. In groep 1 t/m 4 werken we derhalve met takenborden en in groep 5 t/m 8 met een taakbrief. Om het nieuwe leren concreter te kunnen toepassen zijn we in 2005 begonnen met een meer doelgerichte, structurele en geleidelijke invoering van COÖPERATIEF LEREN volgens Kagan en Kagan. Coöperatief Leren is er op gericht, dat kinderen van en met elkaar leren volgens de principes van GIPS: Gelijke deelname, Individuele aansprakelijkheid, Positieve wederzijdse afhankelijkheid en Simultane interactie. Wij denken hiermee een goed, werkbaar concept te hebben voor leerling én leerkracht. Om de implementatie zo effectief mogelijk te laten zijn, werken we o.a. met onze eigen Interne Coach Coöperatief Leren. Een van de leerkrachten is hiervoor elke week een dagdeel vrij geroosterd om collega s te ondersteunen bij de toepassing in de klas. Tevens verzorgt zij de scholing van de collega s op teamniveau. In diverse richtingen verloopt dit proces naar volle tevredenheid. Op basis van het concept van coöperatief leren zitten de groepen 3 t/m 8 (zoveel mogelijk) in viertallen. Naast de voortdurende aandacht voor Coöperatief Leren zijn we in begonnen met een drastische omschakeling van ons zaakvakkenonderwijs. We werken voortaan met de geïntegreerde projecten van ALLES-IN-1. Dat wil zeggen, dat aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, techniek, Engels, cultuur en alle expressievakken voor groep 5 t/m 8 worden aangeboden vanuit één centraal thema gedurende een achttal weken. Binnen het project is er wel een differentiatie in de verschillende groepen; dus groep 5 heeft wel hetzelfde thema, maar een beperktere inhoud dan groep 8. De hoofdvakken taal, rekenen en lezen, maar ook lichamelijke oefening blijven vooralsnog apart op het lesrooster staan en hebben een eigen leergang. Nieuw bij deze omschakeling is ook, dat de kinderen niet alleen les krijgen van hun eigen leerkracht, maar ook van de andere bovenbouwleerkrachten. Elke leerkracht verzorgt een eigen onderdeel en wel voor vier groepen. Op deze manier wordt ook meer gebruik gemaakt van de talenten van leerkrachten. Elk thema kent ook verschillende vormen ter afsluiting, al of niet met de gehele bovenbouw. Dit kan bv in de vorm van een tentoonstelling, of een gezamenlijke voorstelling.

20 G R O E P 1 / 2 Jongste en oudste kleuters zitten bij ons in dezelfde groep (heterogeen). We hebben gemerkt, dat kinderen veel van elkaar kunnen leren. Bij de jongste kleuters gaat het nog meer om het wennen aan het naar school gaan. Groep 1 en 2 zien zich geplaatst voor de taak een aansluiting te vinden tussen de algemene ontwikkeling, die reeds in het gezin en de kinderopvang plaats had (heeft) en een grotere mate van zelfstandigheid, die o.a. in groep 3 verlangd wordt. Het kind moet thuis raken in een wereld die voor hem/haar voor 'n groot deel nog onbekend is. Door het spelelement wordt de nodige aandacht besteed aan de zintuiglijke, maar ook de verstandelijke ontwikkeling, die bij kleuters sterk is verbonden aan het handelen, het omgaan met dingen. En wat spreekt een kleuter meer aan dan spelend bezig zijn met dingen. Het is dus niet een "zo maar spelen". Het spel is erop gericht om bij het kind een aantal vaardigheden te ontwikkelen, die van belang zijn voor zijn / haar verdere loopbaan in de basisschool. Hierin telt niet alleen de ontwikkeling van het verstand, maar ook het omgaan met anderen, het samenwerken in de groep of groepen, het zich uiten in woord en gebaar. We werken in de kleutergroepen steeds vanuit de kring; de dag begint er mee en eindigt er mee. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken, in de speelzaal, of op de speelplaats. De basis van de programmering komt voort uit de methode KLEUTERPLEIN. Er wordt gewerkt aan de hand van thema s, waar allerlei activiteiten aan worden gekoppeld. Elke klas heeft dan ook zijn eigen themahoek. bv. post, koningen, herfst, vakantie e.d. De kinderen wordt ook gevraagd af en toe wat materialen voor deze hoek mee te brengen. Tevens werken we in deze groepen al met een takenbord ter bevordering van de zelfstandigheid en als aanzet tot een meer zelfverantwoordelijk leren. Regelmatig worden observaties gepleegd en 2 x per jaar wordt van elk kind een hele screeningslijst gescoord. Deze wordt daarna ook met de ouders besproken. De leerlingen worden tevens gevolgd in hun cognitieve ontwikkeling door het afnemen van een aantal onafhankelijke Cito-toetsen. Bij de oudste kleuters bieden we door extra ondersteuning aandacht aan het trainen van het fonemisch bewustzijn. Een gerichte taaltraining in voorbereiding op groep 3. Op de OUDER-INFO-avond en lopende het schooljaar krijgt u meer informatie over de diverse onderdelen. Bovendien kunt u altijd de betreffende leerkrachten naar meer informatie vragen.

21 G R O E P 3 t/m 8 Vanaf groep 3 werken we op een andere manier en daardoor is de inrichting van de lokalen ook duidelijk anders. Uitgangssituatie is nog steeds het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen toch zoveel mogelijk aandacht wordt besteed aan de individuele leerling. In deze groepen komen allerlei vakgebieden aan bod. In de verdeling blijkt, dat we veel tijd besteden aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Het overzicht geeft gemiddelden aan, omdat het per leerjaar ietsje anders kan zijn. Vanaf het schooljaar 2005/2006 hebben we de tijden voor de basisvaardigheden wat bijgesteld om ook voldoende tijd aan allerlei andere vakgebieden te kunnen besteden. Globale lessentabel gr. 3 t/m 8 Taal 4 uur Engels ¾ uur Lezen 3 uur Gezond gedrag ½ uur Rekenen 4 uur Expressievakken 2 uur Schrijven ¾ uur Lich. Oefening 1 ½ uur Wereldoriëntatie 3 uur Catechese ½ uur Verkeer ½ uur Computervaardigheid ¾ uur Muziek ½ uur Dans ½ uur Pauzes 1 ¼ uur De methode Alles-in-1, die we nu voor het tweede jaar gebruiken, werkt thematisch, waardoor een aantal vakgebieden geïntegreerd worden. Ook in de groepen 3 t/m 8 worden de leerlingen gevolgd in hun ontwikkeling door het regelmatig afnemen van toetsen. Tweemaal per jaar worden meerdere Cito-toetsen afgenomen, waarmee we ons ook kunnen meten met landelijke objectieve normen. Op verzoek kunnen ouders een uitdraai van toetsresultaten verkrijgen via de eigen leerkracht. G R O E P 3 De overgang van groep 2 naar groep 3 is nog altijd een hele stap. Dit proberen we wat te vergemakkelijken door groep 3 in het begin van het schooljaar een aantal keren nog een half uurtje terug te laten gaan naar groep 1 /2. Daarnaast gaan de leerlingen van groep 2 ongeveer na Pasen, of Hemelvaart al een aantal keren naar groep 3 om kennis te maken en wat meer voorbereid te zijn. Het lezen in groep 3 wordt aangeleerd met de methode LEESSLEUTEL Dit is een klanksynthese-methode, d.w.z. de klanken worden ieder afzonderlijk aangeboden. De letter aa en a zijn dus 2 verschillende klanken. De letters worden aangeboden in verhaalvorm m.b.v. de poppenkast. Een ander didactisch hulpmiddel wat in de eerste weken veel gebruikt wordt, is het gebarenalfabet. Dit kan een steun zijn voor kinderen om de letters beter te horen, te herkennen of te onthouden. Met de geleerde letters worden eerst woorden gevormd van twee klanken, later van drie klanken en zo verder.

22 Het tellen en rekenen in groep 3 gaat tot en met het getal 20. Geteld wordt er ook tot 100, maar rekenen tot en met 20. In het begin heel veel met concrete materialen en langzamerhand steeds meer naar de abstracte manier, dus zonder concrete materialen. Ook in groep 3 werken we in navolging van groep 1/ 2 met een takenbord. Waar mogelijk proberen we in dit takenbord ook enige toepassingen op te nemen die aansluiten bij de diverse te onderscheiden intelligenties. Andere activiteiten die in groep 3 aan bod komen zijn: verkeer - gym - schrijven - tekenen - textiele werkvormen - handenarbeid - wereldoriëntatie catechese seo (sociaal emotionele ontwikkeling). V A K G E B I E D E N gr.3/8 CATECHESE Onze catechese is gericht op het kind en zijn ervaringen. In groep 1 en 2 leert de kleuter de wereld te ontdekken en van die ontdekking een ervaring te maken. We brengen de kinderen in contact met respect, naastenliefde, waardering, vertrouwen, verwondering en bewondering. Sinds het schooljaar hanteren we de methode K L E U R, waarmee door de hele school één lijn gevolgd wordt. In vier thema s wordt inhoud gegeven aan levensbeschouwelijke vorming. Deze thema s zijn voor de kinderen heel herkenbaar. In groep 4 wordt de kinderen de gelegenheid gegeven de E.H. Communie te doen en in groep 8 het H. Vormsel. Vanuit de parochie is er onder leiding van de pastor een werkgroep, die de eerste communie in goed overleg met de scholen mee voorbereidt en verzorgt. De school heeft steeds meer een ondersteunende taak in de feitelijke voorbereiding. Bij het uitdiepen van thema s en bij bezinning op het jaarthema en evt. andere onderwerpen wordt het team in de catechese ondersteund door dhr. B.Banning districtscatecheet. Tevens verzorgt hij in alle groepen een of meer gastlessen en levert (zo mogelijk) ook een bijdrage aan de vieringen van Pasen en Kerst. TAAL Voor het taalonderwijs gebruiken we de methode TAAL ACTIEF. Met ingang van het schooljaar werken we met de nieuwste versie van dit pakket. De methode heeft een tweedeling in Spelling en Taal, waarin alle andere facetten van taal aan bod komen. Naast een schriftelijke verwerking, het stellen en het ontleden is er ook ruime aandacht voor het spreken en luisteren. LEZEN In groep 3 leren de kinderen lezen met de vernieuwde versie van de klanksynthesemethode de LEESSLEUTEL. In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de methode GOED GELEZEN.. Een compleet pakket, waarin alle facetten van lezen in ruime mate aan bod komen en waarin kinderen geleerd wordt om heel gestructureerd met teksten om te gaan. Naast deze methode doen we in groep (2) 3, 4, 5 aan groepslezen (ook wel duolezen), waarbij de leerlingen van groep 8 elke week een half uur met 2 leerlingen lezen. Vanwege het grote belang van lezen besteden we ook aandacht aan voorlezen, boekbesprekingen, maken van boekverslagen en kennen we een apart project van de BIEP genaamd DE RODE DRAAD. Voor elke groep zijn er verschillende activiteiten, die door de plaatselijke bibliotheek worden aangestuurd. Het kan een boekencollectie in de klas betreffen, maar ook een bezoek aan de Biep zelf, een schrijver op bezoek o.i.d. De leerlingen zijn hier steeds heel enthousiast over.

23 SCHRIJVEN In groep 3 t/m 8 wordt systematisch schrijfonderwijs verzorgd a.d.h.v. de methode SCHRIJFSLEUTEL. In groep 1 /2 worden ook al aanzetten gegeven en krijgen ouders ook letterkaarten e.d. mee. In gr.1 t/m 4 wordt daarnaast ook met SCHRIJFDANS gewerkt. In gr. 3 t/m 6 is het vooral het technische schrijven: de vaardigheid om een duidelijk leesbaar verzorgd handschrift te krijgen. In groep 7/8 komen ook andere schrijf-vormen aan bod. REKENEN Ook hier gebruiken we een recente methode, nl. REKENRIJK. Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd het rekenwerk in een zinvol geheel te plaatsen. Ook samen praten over oplossingsmogelijkheden, die allemaal niet altijd hetzelfde hoeven te zijn, is een belangrijk uitgangspunt bij deze methode. Toch is een stuk vaardigheid nodig om verder te komen, daarom krijgen de kinderen in groep 4/5/6 de gelegenheid om de tafels/deeltafels te leren en tafeldiploma s te halen. We hebben hiervoor vele materialen gemaakt en/of verzameld om het automatiseren beter aan bod te laten komen. In groep 7/8 wordt af en toe ook gewerkt met rekenmachientjes. Als U met uw kind over rekenen praat, houdt er dan rekening mee, dat delen en vermenigvuldigen op een wat andere manier wordt aangeleerd, dan U van vroeger uit gewend bent. ENGELS Engels is opgenomen in Alles - in 1. We vinden bij het leren van Engels belangrijk, dat de leerlingen: - wat eenvoudig Engels kunnen spreken - eenvoudige Engelse teksten kunnen lezen - het Engels kunnen beluisteren /verstaan - een eenvoudig briefje kunnen schrijven. WERELDORIËNTATIE/VERKEER. Vanaf werken we met de projecten van ALLES - in - 1 Ook bij deze projecten moeten wel eens keuzes gemaakt worden, daar de beschikbare tijd niet toelaat alles te behandelen. Uiteraard streven we er naar iedereen een bepaalde minimale basiskennis mee te geven. Bovendien heeft veel kennis slechts een beperkte duur in onze snel veranderende maatschappij. Het gaat bij deze vakken niet zozeer om een massa feitenkennis er in te pompen, maar toch moeten de leerlingen regelmatig allerlei proefwerkjes leren om vast te stellen wat van alle informatie beklijft. Wereldoriëntatie in groep 3-4 krijgt vooral inhoud via HUISJE, BOOMPJE, BEESTJE. Verder kennen we enkele natuurpaden, waarbij voor groep 3-4 de leerlingen van groep 8 als tutor kunnen fungeren. Voor verkeer gebruiken we in groep 3-4 de methode RONDJE VERKEER van 3VO en kunnen de kinderen van groep 7 hun verkeersdiploma halen. (theoretisch en praktisch) Groep 5 tm/ 8 gebruiken materiaal van 3VO. In het kader van GEZOND GEDRAG (Beter omgaan met jezelf en de ander) besteden we ook aandacht aan seksuele voorlichting. EXPRESSIEVAKKEN Voor muziek gebruiken we door de methode MUZIEK, MOET JE DOEN, waarin praktijk en theorie in een goede verhouding zijn verwerkt. Voor de overige vakken kennen we de methoden TEKENVAARDIG, HAND- VAARDIG EN TEXTIELVAARDIG. Zo mogelijk worden externe deskundigen ingeschakeld. Ook deze methoden worden als leidraad gebruikt en we hebben een eigen cyclus gemaakt om toch zo veel mogelijk facetten aan bod te laten komen. De tijd voor textiele werkvormen wordt deels ook benut voor dansante vorming. We gebruiken hiervoor de leergang DANSEN, MOET JE DOEN. Voor de groepen 5 t/m 8 geldt ook hier weer dat alle expressie is gekoppeld aan het project van ALLES - in 1. Bovenvermelde leergangen worden in de bovenbouw hooguit nog als bronnenboek benut.

24 LICHAMELIJKE OEFENING GROEP 1 /2 De kinderen van groep 1 en 2 spelen en gymmen op de speelplaats en in de speelzaal van onze school. De kleuters mogen in hun ondergoed gymmen, maar mogen ook gymkleren gebruiken. Gymschoenen worden aangeraden, daar op blote voeten gymmen vrij koud en minder hygiënisch is. Het is de bedoeling, dat de gymschoenen alleen in de speelzaal gebruikt worden, dus niet buiten. Tot slot nog een verzoek: Wilt u de gymschoenen in een tas doen en aan de binnenkant van de schoenen EN OP de tas DUIDELIJK de NAAM vermelden. GYMSCHOENEN MOGEN ALLEEN DAN ZWARTE ZOLEN HEBBEN, ALS DEZE NIET AFGEVEN OP DE VLOER. LICHAMELIJKE OEFENING GR 3 T/M 8 De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in de gymzaal van Oud- Heusden. Deze lessen worden in principe verzorgd door de eigen leerkracht. De lesstof is gebaseerd op de nieuwe leergang Basislessen Bewegingsonderwijs geschreven door Van Gelder & Stroess. Het gebruik van gymschoenen verplicht. Dit om te voorkomen, dat leerlingen voetwratten, of een vorm van eczeem oplopen. De gymschoenen mogen dan in ieder geval NIET BUITEN gebruikt worden. We gaan er verder vanuit, dat de kinderen in de gymzaal andere kleren aan hebben, dan die waarmee ze in de klas zitten. De gymkleding dient te bestaan uit een turnpakje, of eenvoudig shirt, met korte mouwen en een korte broek. Wilt u er op toezien, dat de kinderen steeds de gymkleren bij zich hebben. Maar belangrijker nog is het, dat u er op toeziet, dat de GYMTAS NA ELKE GYMLES WEER mee naar huis komt voor de was. is TAAKBRIEF In het kader van ontwikkelen van adaptief onderwijs werken we sinds 2001/2002 in groep 1 t/m 4 met een takenbord en in gr. 5 t/m 8 met een taakbrief. Hiermee wordt meer vorm gegeven aan het zelfstandig werken, zelf je werk leren plannen, zelf keuzes maken. In het verlengde hiervan wordt in groep 7 en 8 ook gewerkt met een agenda, die door de school wordt aangeschaft. De agenda kan ook de functie van een op-enneer-schriftje hebben om tijdelijk wat meer een vinger aan de pols te kunnen houden. I C T In bijna alle groepen zijn 3 stations beschikbaar en gelijktijdig hebben we ook een ICT-lokaal in gebruik. Hierin zijn 17 stations aanwezig. Naast vernieuwde techniek werken we voortaan, zoals nagenoeg alle Scalascholen, vanuit het raamprogramma SKOOL. Alle software wordt hiermee extern vanuit een centrale server beheerd. Allerlei technische problemen worden extern opgelost en wij kunnen ons meer en meer op de inhoud richten. Het computergebruik is door deze aanpassingen behoorlijk toegenomen. De hele groep kan nu gelijktijdig met ICT bezig te zijn. Ook extra ondersteuning wordt via de computer geboden. Groepen van kinderen werken bv. met het digitale remedial teaching programma Zuid Vallei, Palm e.d. In alle groepen is een digitaal schoolbord. Duurzaamheid Het is onze opdracht om blijvend op een duurzame manier te werken en te handelen, vanuit de basisovertuiging dat we de wereld leefbaarder en mooier moeten achterlaten voor de generaties die na ons komen. Het is onze opdracht om daar vanuit alle beleidsterreinen, zowel binnen het educatieve proces als in de aanverwante processen, in woord en daad doorlopend inhoud aan te geven en bewustwording te stimuleren. Het is onze opdracht om alle betrokkenen hierin zowel hun eigen als de gezamenlijke verantwoordelijkheid te laten dragen. Hiervoor investeert Scala permanent in de attitudevorming van alle betrokkenen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid.

25 S O C I A A L E M O T I O N E L E ONTWIKKELING Naast alle inspanningen voor de intellectuele ontwikkeling wordt het allengs belangrijker om steeds meer aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Met behulp van de leergang BETER OMGAAN MET JEZELF EN DE ANDER proberen we leerlingen betere handvatten te geven om beter om te gaan met zichzelf en de mensen om hen heen. Dit schooljaar gaan we ons oriënteren op een nieuwe methode hiervoor. Naast al deze deelleergangen proberen we te zorgen voor een fijne, ongedwongen sfeer en het gezamenlijk laten ervaren van deze sfeer, door allerlei vieringen en activiteiten: - Kinderboekenweekproject - Sinterklaasviering - Kerstviering - rondjes theater met alle groepen (elke groep verzorgt een creatief onderdeel van deze voorstelling met hetzelfde thema; denk hierbij aan zang, dans, sketch, gedicht, decor) - gezamenlijk carnavalsfeest Ook middels COÖPERATIEF LEREN besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Teambouwers en Klassenbouwers komen standaard in alle groepen aan bod. Daarnaast werken we met de leerlijn seksuele en releationele ontwikkeling van de GGD, waarin alle aspecten van de sociaal emotionele ontwikkeling aan bod komen. Ook maken we nu gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem SCOL, om kinderen op dit terrein beter te kunnen volgen. (Sociale Competentie Observatie Lijst) Het zou goed zijn van tijd tot tijd ook met ouders rondom dit thema in gesprek te komen/ blijven, omdat opvoeden nu eenmaal niet alleen maar een schoolse taak is. In de mooiste vorm is het een samenspel van ouders en school. Een uitwisseling van ervaringen, meningen, inzichten biedt meer kansen tot afstemming en kan alleen maar in het voordeel van de kinderen werken. - paasviering - verjaardag van de leerkracht - schoolreis voor groep 1 / 2 - schoolreis voor groep 3 t/m 5 - jaarlijks schoolkamp voor 6 in september - Survivaltocht voor groep 7 in september - jaarlijks schoolverlaters- (tenten)- kamp voor groep 8 - schoolmarkt aan het einde van het jaar (vindt om de 2 jaar plaats) - Sportdag

26

27 O N D E R W I J S O P M A A T De JOHANNES PAULUS school is klassikaal georganiseerd, d.w.z. kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten in eenzelfde leerjaar bij elkaar. Op grond van het leerlingenaantal kunnen combinatieklassen voorkomen, die dan allereerst in de bovenbouw gevormd zullen worden. Alle kinderen hebben aandacht en zorg nodig, maar de een wat meer en de ander wat minder. De leerkrachten proberen hun inspanningen zoveel mogelijk hierop af te stemmen, maar het zijn geen duizendpoten en kennen daarom daarbij ook hun beperkingen. Niet iedereen kan steeds evengoed inspelen op alle individuele behoeften van kinderen. Onderwijs op maat is een begrip dat we steeds verder proberen te ontwikkelen, binnen alle beperkingen die de dagelijkse praktijk ook met zich meebrengt. Naast de investeringen in adaptief onderwijs m.b.v. Giralis zijn we sinds 2005 heel druk met de implementatie van Coöperatief Leren. In beide gevallen werd/wordt vooral gestuurd/ begeleid op leerkrachtkwaliteiten, o.a. door klassenbezoeken, film-opnamen en nagesprekken met de interne Coach Coöperatief Leren. LEERLINGEN VAN ANDERE SCHOOL Voordat een kind wordt toegelaten is er altijd overleg met de vorige school. Soms worden ouders zelfs terugverwezen om eerst op de huidige school zaken goed uit te praten. Wanneer leerlingen van een andere school bij ons komen, wordt het kind in principe geplaatst in een groep op grond van het onderwijskundig rapport van de vorige school. Zo nodig nemen we zelf wat extra toetsen af en dan zou kunnen blijken, dat uw kind beter naar een andere groep kan gaan. Uiteraard gebeurt een en ander in goed overleg met de ouders. ANDERSTALIGE KINDEREN We kennen op onze school slechts weinig anderstalige kinderen. Zij doorlopen dan ook allen het reguliere programma. Afhankelijk van hun beginsituatie worden er extra programma s ingezet om hun taalvaardigheid zo goed mogelijk te stimuleren. In de orthotheek kennen we daarin diverse programma s, zoals TAALPLAN KLEUTERS, KNOOP HET IN JE OREN, VAN HOREN ZEGGEN en ALLEMAAL TAAL. Daar het veelal een enkele leerling betreft proberen we deze programma s door hulpouders (onder aansturing van de Interne Zorg Adviseur) te laten uitvoeren. Voor het begrijpend lezen kennen we o.a. de leergang BIJ JOU en BIJ MIJ. ZELFSTANDIG WERKEN Zelfstandig werken betekent, dat kinderen met hun taakbrief gedurende een vooraf bepaalde tijd geheel zelfstandig aan het werk zijn met van te voren besproken opdrachten. Ondertussen heeft de leerkracht de kans uitleg, instructie, begeleiding, individuele hulp etc. te geven aan een kleine groep, een

28 individuele leerling. Hij /zij mag daarbij door de zelfstandig werkende kinderen niet gestoord worden. Er worden zelfstandige werkvormen aangeleerd en benut. In groep 1 en 2 werken de kinderen met een takenbord en daarbij een taakbrief. Aspecten van adaptief onderwijs worden hierbij heel nadrukkelijk benaderd. In groep 3 en 4 werken we ook met een takenbord. Een aantal zeer diverse taken worden zoveel mogelijk zelfstandig uitgevoerd. Een werkwijze, die ze al vanuit groep 1 / 2 kennen. Leidraad bij het zoeken/ formuleren van opdrachten is de diversiteit van intelligenties die we onderscheiden. Aan het einde van groep 4 wordt al wel geanticipeerd op het gebruik van een taakbrief in groep 5 t/m 8. In de bovenbouw komt veel stof voor zelfstandig werken voort uit regulier verwerkingsmateriaal dat bij de verschillende methodes hoort. meer de kans krijgt, maar ook meer leert zelfstandig te leren en zelfverantwoordelijk te zijn voor zijn ontwikkeling. Het concept van Coöperatief Leren geeft ook meer en meer mogelijkheden aan de leerlingen hun kennis en talenten in te zetten. Afhankelijk van de voortgang in de stof kon/ kan een leerkracht ook wel eens andersoortig werk aanbieden, om enkele kinderen individueel, of in kleine groepjes wat extra hulp te bieden. In alle groepen wordt geprobeerd om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de individuele verschillen van de kinderen. Dus niet alleen aandacht voor de zwakkere kinderen, maar ook aandacht voor de wat betere leerlingen. Differentiatievormen komen daardoor soms wisselend, soms structureel voor. Het ene vakgebied, of de ene methode geeft/heeft meer mogelijkheden tot differentiatie, dan de andere. In alle groepen is een takenbord en/of taakbrief ingevoerd. We zien dit als een belangrijk hulpmiddel om meer kans en ruimte te geven aan autonoom en competent gedrag van de leerlingen. Leerkrachten zijn dan ook druk om hier goed vorm aan te geven en steeds meer reguliere stof middels de taakbrief te laten verwerken en zo het onderwijs meer om te buigen naar een adaptieve vorm waarbinnen de leerling

29 INDIVIDUELE HULP Voor de organisatie van en ondersteuning bij hulp aan individuele leerlingen kennen we een Intern Begeleider Zij neemt evt. extra toetsen af, adviseert leerkrachten bij hulpvragen in de breedste zin van het woord, helpt bij het maken van handelingsplannen, coacht leerkrachten, heeft contacten met de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) van WSNS (Weer Samen Naar School), heeft contact met speciaal onderwijs en heeft zitting in het IB -netwerk van Scala. Op gemeentelijk niveau neemt zij ook deel aan het Kernnetwerk. Een zorgnetwerk, waarin velerlei disciplines vertegenwoordigd zijn. Zij kan ook op eigen inzicht kinderen ter bespreking inbrengen in dit orgaan. Op grond van methodetoetsen, methodeonafhankelijke toetsen, observaties die van alle leerlingen worden gedaan, worden leerlingen gesignaleerd, die extra zorg behoeven. De Intern Begeleider bekijkt samen met de leerkracht welke hulp c.q. programma het meest gewenst is en door wie de hulp geboden kan worden. Dit kan betekenen, dat we via WSNS contact leggen met het speciaal onderwijs om extra adviezen te krijgen. Soms is een onderzoek door de Scala-orthopedagoog noodzakelijk om meer zicht te krijgen op de mogelijk dieperliggende oorzaken. Andere keren kan worden volstaan met het consulteren van de orthopedagoog door de leerkracht. Onderzoek kan alleen met uw toestemming. In principe moeten opgestelde handelingsplannen binnen de groep kunnen worden uitgevoerd. Maar het kan ook zijn, dat een hulpouder (aangestuurd door leerkracht en/of Intern Begeleider) wordt ingezet, of dat een individueel kind door de remedial teacher (mits die beschikbaar is) wordt geholpen. Soms kan het ook gebeuren, dat ouders zelf worden ingeschakeld om thuis, of op school met zoon of dochter wat extra oefeningetjes te doen. Als U als ouder problemen over Uw kind wilt bespreken, doet u dat altijd in eerste aanzet met de groepsleerkracht. Pas in 2 e instantie kunt u zo gewenst in overleg treden met de Interne Zorg Adviseur. OUDERS BINNEN DE SCHOOL EEN AANWINST. Veel activiteiten binnen onze school worden ondersteund door ouders. Naast de ouders, die helpen bij allerlei activiteiten [waar we als school heel blij mee zijn], zijn ook ieder jaar een aantal ouders actief, die individuele kinderen helpen met echte leerprobleempjes op het gebied van taal, lezen, rekenen en schrijven. Deze ouders gaan heel zorgvuldig om met deze kinderen en hun probleempjes. Zij worden altijd begeleid bij het bieden van de hulp. Deze begeleiding wordt gegeven door de eigen leerkracht, een andere leerkracht in samenwerking met de Intern Zorgadviseur. Als uw kind in deze vorm van hulp komt, dan krijgt u als ouders hiervan altijd bericht. De voortgang wordt bijgehouden op een zogenaamde volgkaart en die wordt op de ouderavonden met u besproken. Afhankelijk van de voortgang, kan er ook tussentijds een uitwisseling zijn op uw, of ons verzoek. LEERLINGEN MET EEN BEPERKING In principe staat onze school open voor alle kinderen, dus ook voor kinderen met een lichamelijke, of sociaal-emotionele handicap. Met dien verstande dat in overleg met het team wordt bekeken, of we wel de nodige deskundigheid in huis hebben, of kunnen krijgen, hoe een en ander zich verhoudt tot alle zorgleerlingen opdat we het kind een verantwoorde opvang kunnen geven. Als we tot toelating besluiten willen we ook deze leerling een zo goed mogelijke begeleiding bieden in de eigen ontwikkeling. Maar het kan ook zijn, dat we kleur moeten bekennen en dat we alle zorg die een leerling nodig heeft, niet kunnen bieden binnen onze setting.

30 Als een leerling heel specifieke zorg behoeft en de reguliere middelen zijn niet meer toereikend, kan de Regeling Leerling Gebonden Financiering (LGF) uitkomst bieden. Deze regeling sinds noemen we ook wel Rugzakwet. Uiteraard vindt dan zeer regelmatige evaluatie plaats met alle betrokken partijen. Er zijn, met betrekking tot deze rugzakleerlingen, allerlei procedureafspraken en modelformulieren gemaakt, die wij als school hanteren. Ook leerlingen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht binnen onze school. In een aantal gevallen kan dit volstaan met de mogelijkheden die de methoden in zich hebben. In andere gevallen is het mogelijk, dat leerlingen een aparte extra leergang doorlopen. O.a. voor rekenen hebben we hiervoor de leergang SOMPLEX in huis. Uiteraard zijn er meerdere materialen in onze orthotheek aanwezig. MEERBEGAAFDE LEERLINGEN EEN JAAR OVERDOEN / VERSNELLEN? Voor de meer begaafde, of meer uit te dagen leerlingen uit gr. 4 t/m 8 werken we met Levelwerk dat speciaal ontwikkeld os voor deze leerlingen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen, dat een leerling versneld doorstroomt en dus een leerjaar overslaat. De afweging tot deze beslissing gebeurt altijd in goed overleg met de betreffende ouders, leerkracht èn Intern Begeleider. De basisschool bestaat zoals U weet uit 8 groepen. Volgens de wet mogen de kinderen over de leerstof uit de acht groepen maximaal 10 jaar doen. Het zittenblijven zou ook niet meer voor moeten komen. Door de variabele instroom in groep 1, en de ontwikkelingsmogelijkheden van elk individueel kind kan het voorkomen, dat een kind niet genoeg heeft aan de vier jaren van de onderbouw. "Zittenblijven betekent: dat jaar weer opnieuw doen, dus weer vooraan beginnen. Een betere oplossing is, een tussenjaar inbouwen, waarin de kinderen doorgaan, waar ze gebleven zijn. Vaak ligt dit kritische moment voor deze keuze in groep 2, 3, of 4. Als daarna dan de onderbouw (groep 1 t/m 4) goed afgesloten wordt, veronderstellen wij, dat de vier leerjaren in de bovenbouw (gr. 5 t/m 8) zonder al te grote problemen zullen verlopen. Ieder kind kan dan het voortgezet onderwijs kiezen, wat voor hem of haar het beste voldoet. Voor een enkel vakgebied kan het ook nodig zijn, dat een leerling een eigen leerlijn moet gaan volgen. Het gaat dan de methode, of soms een andere, in een eigen tempo volgen. Uiteraard gebeuren dit soort zaken alleen in goed overleg met de ouders. Als we als school, na het volgen van een gedetailleerd stappenplan van hulpverlening en overleg, tot de conclusie komen, dat doubleren, of versnellen al of niet wenselijk/ noodzakelijk is, heeft tot slot de school de finale beslissing met betrekking tot de groepsplaatsing. Een beleidsplan hierover ligt voor u ter inzage. Als ouders deze beslissing uiteindelijk toch niet willen aanvaarden, rest slechts de mogelijkheid van het kiezen van een andere school. Afhankelijk van de capaciteiten van de leerling kan evt. ook een procedure via de PCL gestart worden. Soms hebben kinderen tijdens hun ontwikkeling dusdanige leer- en/of gedragsproblemen, dat dit uiteindelijk onze SPECIALE BASISSCHOOL mogelijkheden overstijgt om deze leerling de meest adequate begeleiding te geven. Bijgaand treft U een beschrijving aan zoals er in het kader van Weer Samen Naar School

31 over een aantal zaken gedacht wordt, wat mogelijkheden zijn en welke procedures van toepassing zijn. Onderdeel van het gehele zorgtraject buiten onze school is het zorgplatform, waarvan U na het WSNS-verhaal ook een beschrijving vindt. Als het wat moeilijker gaat met uw kind op school Informatie over Weer Samen Naar School (WSNS) Het komt frequent voor dat kinderen op de basisschool gedurende korte of lange tijd extra aandacht nodig hebben. De moeilijkheden kunnen betrekking hebben op het leren, het functioneren in de groep, de persoonsontwikkeling of andere lichte- en zwaardere problemen. Het is een belangrijke taak van de school om de werkelijke problemen te ontdekken en de leerling zo goed mogelijk te helpen. Allereerst is het zaak dat de ouders samen met de groepsleraar nagaan wat de moeilijkheden zijn. U bent als ouder erg belangrijk in zo n gesprek, omdat u veel weet over uw kind en een grote betrokkenheid heeft. Voor leraren is het nuttig om te weten hoe een kind met leermoeilijkheden zich thuis gedraagt. Al pratende kan zowel voor de leraar als voor de ouders een vollediger beeld ontstaan van het kind in de verschillende situaties. Soms kan een leerling gebaat zijn met een andere aanpak in de klas. In een aantal gevallen kan hulp gezocht worden buiten de eigen groep. Zittenblijven wordt zo veel mogelijk vermeden, maar soms zullen kinderen er bij gebaat zijn nog een jaar in dezelfde groep te blijven. Voor ouders is het belangrijk om te weten dat tussen scholen verschillen in opvatting bestaan over zittenblijven. Vraag dus aan de school hoe ze in de praktijk omgaan met zittenblijven. De basisscholen hebben de opdracht hun onderwijs af te stemmen op de ontwikkeling van de leerlingen. Observaties, toetsen en leerlingvolgsystemen zijn er om de voortgang van de leerlingen te beschrijven. De groepsleraar bekijkt eerst wat hij of zij zelf aan problemen of achterstanden van uw kind kan doen. Op veel scholen zijn er leerkrachten die in overleg met de groepsleraar extra hulp en begeleiding kunnen geven aan de leerling. Hulp buiten school Daarnaast kan het voor een goede hulp aan kinderen belangrijk zijn, dat er contacten worden gelegd tussen scholen en andere instellingen in de gemeente. Kinderen zijn soms gebaat met logopedie, of fysiotherapie, of met hulp vanuit een jeugdwelzijnsinstelling. Het is gewenst, dat er een goede afstemming is tussen thuis en school over de hulp die men inroept. In principe vindt externe hulp buiten de reguliere schooltijden plaats. Een plan om het kind te helpen Tegenwoordig maakt de school steeds vaker een individueel handelingsplan voor een leerling. In zo n plan wordt beknopt beschreven welke extra ondersteuning men een leerling gedurende een bepaalde tijd kan bieden. Het gaat bijvoorbeeld om extra lessen in taal en rekenen, hulp bij het beter leren schrijven en spreken. Het handelingsplan moet in voortdurend overleg met de ouders worden opgesteld. Het werken met zulke plannen was in het speciaal onderwijs al gewoon. Maar nu werken ook basisscholen er mee. Zo proberen de leerkrachten de leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen basisschool te helpen. Het verwijzen naar speciale scholen wordt stilaan minder. Speciale hulp en ambulante begeleiding Voor de speciale hulp aan kinderen kan de school soms een beroep doen op leraren van andere scholen. Dat kunnen bijvoorbeeld leraren en deskundigen zijn van scholen voor speciaal onderwijs, van mensen met deskundigheid op een bepaald gebied. Gedacht kan worden aan hulp vanuit een school bedoeld voor kinderen met gehoor- en spraakproblemen. Het onderwijs en de overheid streven ernaar dat zoveel mogelijk kinderen op de basisschool kunnen blijven, ook als die leerlingen speciale problemen hebben. Getracht wordt om voor deze kinderen binnen de eigen school een speciale leerweg uit te stippelen. Soms kan voor deze kinderen ook een zgn. RUGZAK worden aangevraagd. Met deze extra middelen kan dan mogelijk extra hulp op de reguliere basisschool worden georganiseerd. De Intern begeleider heeft alle benodigde informatie over de rugzakmiddelen en procedures. Onderzoek deskundigen WSNS (Scala) Elke school binnen het WSNS verband kan een beroep doen op de orthopedagoog, of psycholoog om van gedachten te wisselen over de leer- en/of opvoedingsproblemen die zich voordoen. Als een van beide wordt ingeschakeld moeten de ouders en de school daarmee akkoord gaan. Soms zal men geholpen zijn met consultatie en met leerlingenbespreking. Bij hardnekkige problemen

32 kan men besluiten een onderzoek te laten verrichten. De werkwijze van deze deskundigen is bekend bij de scholen. De school is graag bereid om de ouders te vertellen hoe een en ander in zijn werk gaat. Speciale school voor basis onderwijs Ondanks alle inspanningen van de basisschool kan het toch voorkomen dat uw kind beter op zijn plaats is op een speciale school voor basisonderwijs. Deze scholen hebben kleinere groepen. Ze beschikken ook over meer faciliteiten en deskundigheid om leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen of stoornissen in hun ontwikkeling te helpen. Sinds 1 augustus 1998 is er het nodige veranderd rond de speciale scholen omdat de Wet op het primair onderwijs in werking is getreden. Met ingang van die datum zijn er namelijk geen afzonderlijke scholen meer voor allerlei specifieke leerlingen, maar spreken we van speciale scholen voor basisonderwijs (sbo). Van deze speciale scholen voor basisonderwijs heeft het WSNS verband HEUSDEN er twee De Leilinde in Oudheusden en sbo de Regenboog in Drunen. De overstap naar een speciale school voor basisonderwijs. De overstap van uw kind van een gewone basisschool naar een speciale school voor basisonderwijs wordt heel zorgvuldig gemaakt. Zoals hiervoor al beschreven is, probeert de basisschool uw kind eerst zelf de noodzakelijke hulp te geven. Alleen wanneer dat onvoldoende resultaat heeft, wordt plaatsing op een speciale school besproken. U bent daar als ouder nauw bij betrokken en als het goed is weet u dan al veel van de verbrede zorg die uw kind nodig heeft. Het is voor de meeste ouders dus geen verrassing wanneer zo n overstap aan de orde komt. Hoe is de weg naar de speciale school voor basisonderwijs? De periode op de basisschool is belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Het streven is dat kinderen zoveel mogelijk op de gewone basisschool begeleid kunnen worden. Maar voor sommige kinderen is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) een meer passende plek om zich te ontwikkelen. Voor de toelating tot een speciale basisschool is een beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) nodig. Een beschikking is een soort verklaring dat het kind toelaatbaar is op het SBO. Voor toelating tot een SBO vraagt de ouder de beschikking aan. De school levert een verslag (onderwijskundig rapport) over het kind. De commissie beoordeelt of de toelating van een leerling tot het speciaal basisonderwijs noodzakelijk is. De PCL bestaat uit 3 deskundigen op het gebied van leerproblemen en de ontwikkeling van kinderen. Aan de commissie is een secretaris deskundige toegevoegd, die een pre-advies geeft. De commissie is onafhankelijk en houdt zich aan de regels van de Algemene Wet Bestuursrecht. Voor aanmelding van een kind bij de PCL moeten de volgende documenten worden aangeleverd: het aanmeldingsformulier ouders. Volgens de wet mogen alleen ouders een officiële aanvraag doen. het ouderformulier. Op dit formulier geven ouders in eigen woorden weer waarom hun kind wordt aangemeld. verslagen van eerder onderzoek. Bijvoorbeeld verslagen van onderzoek door een medisch specialist, kinderpsychiater of psycholoog. het onderwijskundig rapport. Dit rapport wordt opgesteld door de basisschool. Het wordt door de ouders ondertekend voor gezien. Ouders kunnen het aanmeldingsformulier en ouderformulier op de basisschool verkrijgen, of aanvragen bij het secretariaat van de PCL. De PCL beoordeelt of al het mogelijke is gedaan om het kind binnen de gewone basisschool te begeleiden. Vervolgens beslist zij of toelating tot een speciale basisschool noodzakelijk is. De PCL moet binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit nemen. Deze termijn mag één keer met acht weken worden verlengd. De commissie moet goed kunnen uitleggen hoe zij tot het besluit is gekomen. Zij werkt daarom altijd volgens een vaste procedure en onderbouwt het besluit met duidelijke argumenten. De ouders ontvangen de beslissing en de onderbouwing daarvan op schrift. Zonder beschikking van de PCL kan het kind niet naar een school voor speciaal basisonderwijs. De ouders mogen hun visie op de aanmelding toelichten op het ouderformulier. Daarnaast kan het voorkomen dat de PCL informatie wil opvragen bij derden. Hiervoor moet de commissie toestemming aan de ouders vragen. Ouders hebben zelf altijd het recht om documenten over hun kind in te zien. Er zijn voor ouders geen kosten verbonden aan het indienen van een aanvraag bij de commissie. Als ouders het niet eens zijn met de uitspraak van de PCL kunnen ze binnen zes weken na verzending van het besluit, bezwaar aantekenen bij de PCL. De PCL is dan verplicht om haar besluit voor te leggen aan de Regionale Verwijzingscommissie (RVC). De RVC moet binnen vier weken advies uitbrengen. Na

33 ontvangst van dat advies nodigt de PCL de ouders uit voor een hoorzitting. Alle scholen van Scala behoren bij het samenwerkingsverband Heusden. Binnen dit verband werkt men samen aan zorg voor alle kinderen. Het samenwerkingsverband Heusden bestaat uit 16 basisscholen en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs. Op beide SBO-scholen worden kinderen begeleid met speciale onderwijsbehoeftes, zoals: een kind dat instructie nodig heeft die de sterke visuele kant benut ter compensatie van het zwakke gehoor; een kind dat aangepaste opdrachten nodig heeft die op het juiste niveau liggen en waardoor het zelfvertrouwen groeit; een kind dat feedback nodig heeft waardoor zijn inzet gewaardeerd wordt en het concreet inzicht krijgt in zijn of haar manier van werken; een kind dat een leerkracht nodig heeft die in een kleine groep situaties creëert, waarin sterke kanten naar voren komen. Voor meer informatie: PCL Samenwerkingsverband Heusden Secretariaat Postbus AB Vlijmen Telefoon SBO de Regenboog Johan de Witstraat CK SBO de Leilinde Kasteellaan GV Heusden Indicatie (CvI). Deze toelatingscommissies van deze scholen beslissen zelf over toelaatbaarheid en feitelijke toelating. Speciale scholen Voor kinderen met zintuiglijke handicaps, ernstige gezondheids- en gedragsproblemen en voor kinderen met lichamelijke of geestelijke handicap zijn er scholen voor speciaal onderwijs. Maar voor deze leerlingen kunnen ook extra middelen worden aangevraagd waarmee de leerling met extra inzet mogelijk toch op de reguliere basisschool kan voortgaan. We doelen hier op het zgn. rugzakje of wel LGF (Leerling Gebonden Financiering) De basisschool kan u desgewenst nader informeren over deze scholen en/of aanvragen. Het moge duidelijk zijn dat bedoelde scholen niet behoren tot het WSNS verband. Deze scholen vallen niet onder de Wet op het primair onderwijs, maar onder de Wet op de expertise centra. Ze worden ook wel REC-scholen genoemd. REC staat voor Regionaal Expertise Centrum. Deze scholen heten speciale scholen. De toelaatbaarheidsverklaring komt niet tot stand via de PCL, maar middels de Commissie van

34 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK Even kennismaken Mijn naam is Lisette Dekker en ik ben in de gemeente Heusden (Drunen en Heusden) werkzaam als schoolmaatschappelijk werkster. Ik werk bij Juvans. Deze instelling heeft zowel algemeen maatschappelijk werk als ook schoolmaatschappelijk werk in het pakket. Wanneer schakel je het schoolmaatschappelijk werk in? Wanneer u als ouder/verzorger zorgen hebt over uw kind, dan kunt u daarover spreken met de leerkracht op school. Vaak komt u er zo wel uit. Maar er kunnen situaties zijn, waarbij er zorgen blijven, bijvoorbeeld: uw kind is bang, angstig of faalangstig uw kind heeft voortdurend ruzie of wordt gepest uw kind heeft problemen met het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis zoals echtscheiding, verlies of een verhuizing. Maar ook: u weet niet meer hoe u met uw kind kan omgaan u heeft andere problemen in uw gezin, uw relatie. Ook de leerkracht kan zorgen hebben over uw kind en u adviseren dat verdere hulpverlening nodig is. In al deze gevallen kan er contact met mij worden opgenomen. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Op school liggen folders over het (school)maatschappelijk werk of u belt of mailt mij. Ook geven wij sociale vaardigheidscursussen voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar, de cursus omgaan met pubers enzovoort. Voor ons aanbod kunt u ook terecht op onze site Lisette Dekker, schoolmaatschappelijk werkster Juvans Grotestraat 63a 5151 JD Drunen Telefoon: R A P P O R T A G E De rapportage van groep 1 en 2 zal al regelmatig mondeling gebeuren, omdat ouders vaak nog met hun kind naar school komen. Ook worden deze ouders ingeroosterd bij de ouderavonden in november/december en in maart/april, die voor de overige groepen plaatsvinden. Observatielijsten die van elke leerling zijn ingevuld en evt. toetsresultaten worden daarbij als leidraad gebruikt. Individueel kan er ook voor ouders van groep 2 aan het einde van het schooljaar nog een extra contact zijn m.b.t. de overgang naar groep 3. In groep 3 kan in een week al veel gebeuren op het gebied van de leerstof, maar ook op het gebied van de ijver en het gedrag. Regelmatig (ongeveer elke twee weken) krijgt uw kind werkbladen mee met daar achterop een enkele opmerking geschreven over de vooruitgang of de probleempjes van de achterliggende periode. In groep 4 gebeurt dit op dezelfde manier, maar dan ongeveer maandelijks. Wat betreft een verslag van de prestaties van uw kind, ontvangen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 DRIE RAPPORTEN. De leerkrachten vullen deze digitaal in. De kinderen krijgen een rapportmap mee, die zes jaar meegaat en waarin alle rapporten bewaard blijven. De juiste gebruiksregels van dit nieuwe rapport vindt u in een toelichting bij het rapport. Deze rapporten worden in principe meegegeven in de maanden november/december, maart/april en juni/ juli. De exacte data vindt u ook in de jaarkalender. De eerste twee rapporten zullen vervolgd worden met een ouderavond, in de week na

35 het meegaan van het rapport. Hiervoor wordt iedereen uitgenodigd op tijd. Na het 3 e rapport is er in de voorlaatste week op uw verzoek, of op verzoek van de leerkracht een ouderavond voor hen die behoefte hebben om ook het laatste rapport met de leerkracht te bespreken. Voor groep 8 vervalt de tweede ouderavond. In plaats daarvan is er in januari een adviesgesprek. In dit gesprek wordt het adviesformulier besproken en krijgen de ouders een adviesverklaring mee. V O O R T G E Z E T De keuze van het vervolgonderwijs is niet alleen afhankelijk van de inspanningen van de basisschool, maar hangt zeker ook af van de interesse, motivatie en aanleg van het kind. In alle leerjaren proberen we het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden van het kind om er het maximale uit te halen en er voor te zorgen, dat elk kind in de voor haar/hem meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt. De specifieke voorbereiding tot deze overstap gebeurt in groep 8. Samen met de leerkracht werken de leerlingen hiertoe het project Zoem in door. Hierdoor krijgen de leerlingen meer zicht op alle mogelijkheden van het VO en worden ze zelf ook al wat bewust gemaakt van het keuzeproces dat voor hen gaat komen. Ter informatie verstrekt het ministerie elk jaar de brochure Voortgezet Onderwijs, Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen. (site Hierin vindt U een hele beschrijving van alle van toepassing zijnde vormen van voortgezet onderwijs. Op de ouder-info-avond in september wordt een en ander rondom het gehele overstapproces op onze school toegelicht. In oktober/november bestaat er de mogelijkheid deel te nemen aan een extern O N D E R W I J S psychologisch onderzoek gericht op het kiezen van een nieuwe school. Dit is voor eigen rekening. De uitslag hiervan gaat rechtstreeks naar de ouders, die er voor kunnen kiezen de school al of niet over deze uitslag te informeren. In december komen de leerlingen van groep 8 in een vergadering aan de orde. Deelnemers aan deze vergadering zijn de leerkracht(en) van gr.8 èn gr. 7, de Intern zorg coördinatie, De schoolleider. Overige teamleden kunnen vrijwillig deelnemen. De leerkracht van gr.8 doet dan verslag van zijn/haar bevindingen en door de vergadering wordt de ontwikkeling van ieder kind besproken. In gezamenlijk overleg wordt het advies bepaald. In november en januari organiseren alle basisscholen van de gemeente Heusden twee informatieavonden, waar de scholen van voortgezet onderwijs zich een eerste maal presenteren. In januari komt er allerlei papieren informatie beschikbaar van de scholen in de omgeving (Waalwijk, Wijk en Aalburg, Den Bosch, Drunen) en verschijnen de In deze maand vindt er een adviesgesprek plaats van de leerkracht(en) van gr. 8 en de Intern Begeleider met de ouders. Hierin worden de benodigde formulieren (o.a. onderwijskundig rapport) besproken. Met de adviesverklaring moeten de ouders zelf het kind aanmelden bij de VO-school van hun keuze. Ieder jaar maken alle leerlingen van groep 8 de CITO-EINDTOETS, waarvan de uitslag (via school) bekend wordt aan ouders. Deze uitslag moet ook worden doorgegeven aan de nieuwe vervolgschool.

Rk. Bs. Johannes Paulus,

Rk. Bs. Johannes Paulus, 2015-2016 Rk. Bs. Johannes Paulus, Demer 19, 5256 AB Heusden T 0416 66 52 11 E Info@jpsheusden.nl I www.jpsheusden.nl J P m i s s i e : S C H I T T E R E N van M I C R O naar M A C R O Richtinggevende

Nadere informatie

KBS. JPS, Demer 19, 5256 AB Heusden. T E I

KBS. JPS, Demer 19, 5256 AB Heusden. T E I 2016-2017 KBS. JPS, Demer 19, 5256 AB Heusden T 0416 66 52 11 E Info@jpsheusden.nl I www.jpsheusden.nl Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de JPS, geldend voor het schooljaar 2016-2017. In deze gids

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Geachte ouders, verzorgers,

Geachte ouders, verzorgers, Basisschool St. Caecilia, Schoolmeesterstraat 2, 5056 KK Berkel-Enschot tel.: 013-5331360 Postadres: Postbus 9, 5056 ZG Berkel-Enschot E-mail: caecilia@bs-caecilia.nl Geachte ouders, verzorgers, Bij deze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR (bijlage I) per gezin. Groep Doel Ouderbijdrage

OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR (bijlage I) per gezin. Groep Doel Ouderbijdrage OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2013-2014 (bijlage I) per gezin 1. Persoonlijke gegevens ouder/wettelijk vertegenwoordiger Uw gegevens Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam.

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Wij hopen u op deze pagina s, alle duidelijkheid te geven over de ouderraad. Mocht u toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan zien wij graag uw

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Trivium

Reglement Oudercommissie Trivium Reglement Oudercommissie Trivium versie 8 d.d. 18 november 2010 Concept reglement oudercommissie Trivium Pagina 0 van 5 Begripsbepalingen Ouders Oudercommissie Bevoegd gezag MR School Teamleden Adviseur

Nadere informatie

OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR (bijlage I) per gezin

OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR (bijlage I) per gezin OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2015-2016 (bijlage I) per gezin 1. Persoonlijke gegevens ouder/wettelijk vertegenwoordiger Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012

Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012 Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012 1. Wat verstaan we onder ouderpariciptatie en welke vormen onderscheiden we? Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn begrippen die nogal eens door elkaar heen

Nadere informatie

NOTITIE. Ouderbijdrage 10-6-2005 pag 1

NOTITIE. Ouderbijdrage 10-6-2005 pag 1 NOTITIE 1. De vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage, geïnd door school en/of ouderraad(vereniging) is vrijwillig. Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Regeling en reglement

Regeling en reglement Regeling en reglement 1.1 Regeling van de TSO op de Vennegötte te Lochem 1.2 Inleiding De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) vanaf 1 augustus 2006 onder de verantwoording

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September Overzicht activiteiten september 2012 De nieuwsbrief van 7 september 2012 Datum Activiteit Voor wie September Di. 11-09 Aangekondigde BHV oefening Gr 1-8 Di. 11-09 Informatie-ochtend Ouders van potentiële

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Jaarplan MR 2015-2016

Jaarplan MR 2015-2016 Christelijke Basisschool 'De Kraanvogel' Medezeggenschapsraad mr@dekraanvogel.nl Inleiding Jaarplan MR 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van de Medezeggenschapsraad (MR) CB 'De Kraanvogel'. Het jaarplan

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 3 2017-2018 Informatie groep 3. Als aanvulling op de schoolgids, hebben we puntsgewijs zaken op papier gezet, die voor komend schooljaar van belang zijn. Als u er vragen over heeft, dan

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 1-2

Informatieboekje. Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 2016-2017 Thematisch werken: We werken in groep 1 / 2 met thema s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Gedurende deze thema s zullen de volgende ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Basisschool De Sterredans Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Sterredans Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Sterredans Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Palludara

Vrijwilligersbeleid Palludara Vrijwilligersbeleid Palludara Definitie Een vrijwilliger is een persoon die op vrijwillige basis werkzaamheden uitvoert voor Stichting Palludara, of op de scholen die tot haar organisatie behoren. Vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarverslag medezeggenschapsraad. basisschool t Getij

Jaarverslag medezeggenschapsraad. basisschool t Getij Jaarverslag 2014-2015 medezeggenschapsraad basisschool t Getij 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Wat doet de medezeggenschapsraad? 3. Leden van de medezeggenschapsraad van t Getij 4. Activiteiten van de

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad. van PCBS Maranatha. Te Nieuwkoop

Huishoudelijk Reglement Ouderraad. van PCBS Maranatha. Te Nieuwkoop Huishoudelijk Reglement Ouderraad van PCBS Maranatha Te Nieuwkoop PCBS Maranatha Ladderhaak 7 2421NK Nieuwkoop Tel: 0172-520055 E-mail: info@maranathaschool.nl A. Algemeen Huishoudelijk Reglement Ouderraad

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR INTEGRAAL KINDCENTRUM DE REGENBOOG

REGLEMENT OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR INTEGRAAL KINDCENTRUM DE REGENBOOG REGLEMENT OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2016-2017 INTEGRAAL KINDCENTRUM DE REGENBOOG Inleiding IKC De Regenboog betaalt het onderwijs en sommige hieraan gerelateerde zaken uit de reguliere schoolbegroting.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel van de MR... 3 Communicatiemiddelen... 4 Nieuwsbrief Menko toren & Bonifatiusschool... 4

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de Koet 2017-2018 Jaarplan MR - OBS de Koet 2017-2018 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Taakstelling...3 3. Samenstelling en taken....4 4. Onderwerpen......4 4.1 Cyclische onderwerpen...4

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE Beste ouders/ verzorgers, Hierbij treft u informatie aan over de groepen 1 en 2 van basisschool de Wilde Wingerd. Dit informatiepakket is bedoeld om u een beeld

Nadere informatie

Omgaan met klachten en bezwaren

Omgaan met klachten en bezwaren Omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert

Rouwprotocol Widdonckschool Weert Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van ouder(s) / verzorger(s) In dit protocol wordt beschreven hoe Widdonckschool Weert kan handelen bij het overlijden van een ouder(s) / verzorger(s) van (een

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten.

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten. De Scheepsbel Schooljaar 2015/2016, nummer 1, september 2015 Belangrijke data 30 september Playbackshow (alleen voor de kinderen) 2 oktober Weeksluiting groep 8 7 oktober Start Kinderboekenweek 14 oktober

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van de kwaliteitswet (invoering schoolplan, schoolgids, klachtrecht).

De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van de kwaliteitswet (invoering schoolplan, schoolgids, klachtrecht). Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Informatie boekje groep 3

Informatie boekje groep 3 Informatie boekje groep 3 Groepsinformatie groep 3 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 3 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Beste ouder(s), Zoals u weet gaan de schooltijden veranderen. Vorig jaar wees een enquête uit dat ongeveer 60 % van de ouders de voorkeur geeft aan een rooster

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO Jaargang 21, Maand: juni 2015 Basisschool De Schare INFO Na een prachtige meimaand met veel vrije dagen en heel veel activiteiten als de lentemarkt en de sportdag, gaan we in juni een maand lang hard werken

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

Informatie voor alle scholen van de Stichting Fluenta

Informatie voor alle scholen van de Stichting Fluenta Informatie voor alle scholen van de Stichting Fluenta Op deze en volgende bladzijden staat informatie die voor alle scholen van de stichting gelijk is. Deze tekst is ook opgenomen in alle schoolgidsen.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging

Huishoudelijk reglement Oudervereniging A DEFINITIES Huishoudelijk reglement Oudervereniging Artikel 1 Ouders :de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven. Oudervereniging :de vereniging, gevormd door

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

Nummer 03 18 september 2014

Nummer 03 18 september 2014 Nummer 03 18 september 2014 Agenda 19 september konvooi Market Garden 24 september rondgang vertrouwenspersonen 01 oktober ontruimingsoefening BHV 02 oktober Molenveldnieuws nr. 4 verschijnt 03 oktober

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep leraar Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie 1. Inleiding

Nadere informatie

PAULUSPRAAT 1. Augustus 2016

PAULUSPRAAT 1. Augustus 2016 PAULUSPRAAT 1 Augustus 2016 Inhoudsopgave - Van de directie - Aanmelding nieuwe leerlingen - Nieuws van de ouderraad - Roald Dahl week - Kinderboekenweek - Voorleesexpres - Korting op schoolreisje - Agenda

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

Beleid ouderbetrokkenheid

Beleid ouderbetrokkenheid VAN OUDERBETROKKENHEID NAAR PARTNERSCHAP Beleid ouderbetrokkenheid 2013 C B S PR I N S M A U R I T S D I R K S L A N D 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Belang ouderbetrokkenheid... 4 1.1 Wat is het

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Vanuit de directie. Belangrijke data. Schoolse zaken. Week t/m 24 september

Nieuwsbrief. Vanuit de directie. Belangrijke data. Schoolse zaken. Week t/m 24 september Nieuwsbrief Week 38 18 t/m 24 september Vanuit de directie Op de Dag van de Democratie een nieuwsbrief van school, met een aantal punten die heel goed passen bij deze dag. Gisteren zaten we met alle kinderen

Nadere informatie

Het Praatpaaltje. Extra s voor scholieren uit gezinnen met weinig geld. GGD Gezonde voeding invullijsten

Het Praatpaaltje. Extra s voor scholieren uit gezinnen met weinig geld. GGD Gezonde voeding invullijsten Extra s voor scholieren uit gezinnen met weinig geld Extra geld voor ouderbijdrage en andere schoolkosten Hebt u een laag inkomen en weinig geld? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015. Jaarvergadering IN DIT NUMMER:

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015. Jaarvergadering IN DIT NUMMER: SEPTEMBER 2015 Nieuwsbrief Jaarvergadering Woensdag 30 September is de jaarvergadering van de oudervereniging van onze school. Deze avond start om 20.00 uur. De oudervereniging stelt deze avond een aantal

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie