Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005"

Transcriptie

1 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004

2 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers in beeld 23 Exploitatie 2005 en toelichting 25 Personalia 27 Afkortingenlijst 28 MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

3 DIRECTIE Was 2004 het jaar van SPD naar MEE, waarin veranderen leren betekende, 2005 was het jaar van de inhoud, waarin veranderen het zoeken naar balans betekende. Met andere woorden: de verdere professionalisering van ons dienstenpakket kreeg vorm, de aanmelding van cliënten werd gecentraliseerd, de wachtlijst werd teruggedrongen, oud-hulpverleners werden dienstverleners, de prestatiegerichte bekostiging en registratie kregen vorm en veel aandacht werd besteed aan public relations. Zowel landelijk als lokaal heeft MEE zich als cliëntondersteuningsorganisatie goed geprofileerd. Verder verscheen de notitie Op weg naar MEE Groningen 2006, waarin op basis van het uitgangspunt vorm volgt inhoud, een eerste aanzet werd gegeven tot herformulering van de interne organisatie. Deze eerste aanzet werd eind 2005 gevolgd door de uitwerking in de notitie MEErgroei? Groei MEE!, waarbij MEE Groningen dankbaar gebruik maakte van externe ondersteuning, welke geboden werd door de Nieuwlande Groep. Tevens vond de (politieke) discussie over de beoogde Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in Den Haag plaats. Anticiperend daarop, want van meet af aan was duidelijk dat de Wmo er zou gaan komen alleen het hoe was nog onduidelijk, heeft MEE Groningen met diverse gemeenten contact gezocht. Dit resulteerde in deelname van consulenten van MEE Groningen in de frontoffice van het loket voor Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) van twee gemeenten (Marne en Winsum). Eind 2005 ontstond zicht op deelname in nog drie WWZ-loketten van drie Groninger gemeenten. En hoe de ontwikkeling vanuit de Wmo ook gaat lopen, dichter bij cliënten gaan zitten is sowieso een belangrijk gegeven voor een cliëntondersteuningsorganisatie. Zoals gebruikelijk is een jaarverslag (inclusief het kwaliteitsjaarverslag) onderdeel van een drieluik. Naast dit verslag is er het jaarplan 2005: daarin worden de voorgenomen doelen geconcretiseerd. Dit jaarverslag kan men lezen als een geaggregeerde terugkoppeling van de voorgenomen resultaten. Tevens is er de jaarrekening 2005: daarin worden de (financiële) standen van zaken op de balansdatum, de gang van zaken tijdens het boekjaar, de realisatie van de afgesproken dienstverlening, bijzondere gebeurtenissen na de balansdatum, ontwikkeling budget e.d. aangegeven. In dit jaarverslag zal met name de exploitatie 2005, ontleend aan de jaarrekening, een plaats krijgen, alsmede zaken die direct gerelateerd zijn aan diverse ontwikkelingen, zoals doelgroepen, cliëntvragen, dienstenaanbod, opbouw van de personeelsbezetting, het verlooppercentage en het percentage ziekteverzuim. Uit dit verslag zal blijken dat wij wederom op basis van de voorgenomen doelen de daarbij behorende resultaten in belangrijke mate hebben behaald. Met name het afsluiten van dit veranderjaar met 103% van de voorgenomen dienstverlening is een grote verdienste van al onze medewerkers. Ik wil hen bij dezen daarvoor nadrukkelijk bedanken, temeer daar velen van hen ondertussen ook flink geïnvesteerd hebben in de eigen ontwikkeling. De toekomst zal met name staan in het teken van verder ontwikkelen van dienstverlening (al dan niet via een WWZ-loket) aan mensen met stoornissen in het autistisch spectrum, waarover in 2005 een convenant getekend werd met diverse partners, aan mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen en aan mensen met zintuiglijke beperkingen (of combinaties van beperkingen). Met betrekking tot de laatste doelgroep is samenwerkingsoverleg gestart met de huidige aanbieders van dienstverlening, zorg en onderwijs. Met betrekking tot specifieke doelgroepen ( multi-probleem casuïstiek en risicojongeren 12 plus ) werd met de gemeente Groningen eveneens op convenantbasis samenwerking gerealiseerd. Last but not least kwamen mensen met psychische problematiek door samenwerking met het Vraag- en InformatiePunt (V!P) van het GGz-cliëntenplatform (onderdeel van de koepel van cliëntorganisaties) meer in beeld. Ten slotte wil ik onze cliënten bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en verder alle medewerkers, cliëntenraadsleden, ondernemingsraadsleden, leden van de Raad van Toezicht, vrijwilligers, cliëntorganisaties en overige relaties voor hun inzet en samenwerking. We genieten dit vertrouwen al veertig jaar en hebben dit jubileum in december 2005 uiteraard gevierd. MEE Groningen 3 Jaarverslag 2005

4 Als eerbetoon aan onze voorgangers en aan de huidige medewerkers zag het boekje Van negeren naar MEE doen - een historisch overzicht op basis van interviews met (oud)medewerkers - het licht. Zo gaat de geschiedenis niet verloren, want wie schrijft blijft niet onopgemerkt. Ik wens u veel leesplezier! Peter Willegers Directeur/Bestuurder MEE Groningen 4 Jaarverslag 2005

5 RAAD VAN TOEZICHT Ook 2005 was weer een intensief jaar voor MEE. Na de overdracht van cliënten en langdurende hulpverleningstaken eind 2004, is in 2005 verder handen en voeten gegeven aan MEE-nieuwe stijl. Zo is hard gewerkt aan de interne structuur en aan de verbreding van kennis en aanbod voor de nieuwe doelgroepen, en zijn er contacten gelegd met belangenorganisaties en gemeenten om MEE op de kaart te zetten als organisatie die in de doolhof van de zorg daadwerkelijk iets kan betekenen voor mensen met een beperking. De Raad van Toezicht heeft de ontwikkelingen met grote belangstelling gevolgd. Er is vorig jaar zesmaal vergaderd met de directie, eenmaal met de OR en eenmaal met het Managementteam. Hierdoor heeft de Raad een breed beeld kunnen krijgen van wat er in en buiten MEE Groningen speelt. Daarnaast is er een bijeenkomst geweest met de Raad van Toezicht en directie van MEE Drenthe, om te spreken over de eventuele samenwerking op facilitair gebied. Evenals voorgaande jaren, heeft een afvaarding van de Raad de conceptjaarrekening doorgenomen met de accountant. De Raad van Toezicht heeft veel waardering voor de manier waarop de veranderde situatie door directie en personeel wordt opgepakt en ingevuld. Ondanks de bedenkingen die er waren en zijn bij de inkrimping van het hulpverleningspakket (is de vaak kwetsbare cliënt daarbij wel gebaat?), toont de organisatie een sterke motivatie en inzet om de oude en nieuwe doelgroepen binnen de gegeven kaders optimaal van dienst te zijn. Dat zij er in geslaagd is om in het bewegende veld de financiële resultaten goed op koers te houden, is een compliment waard. Het afgelopen jaar heeft de Raad van Toezicht ook zelf de nodige wijzigingen ondergaan. De heer H. van Ulsen heeft na ruim 12 jaar afscheid genomen, tegelijk met mevrouw W. Tijssen. Gelukkig hebben drie nieuwe leden de Raad versterkt: mevrouw M. Lantinga, de heer H. Kikkers en de heer F. Kremer. De Raad van Toezicht heeft daardoor op dit moment de gewenste sterkte van minimaal vijf personen. De Raad van Toezicht ziet 2006 met vertrouwen tegemoet en zal de ontwikkelingen met interesse blijven volgen. Groningen, maart 2006 Liesbeth van Rossum Voorzitter Raad van Toezicht MEE Groningen 5 Jaarverslag 2005

6 CLIËNTENRAAD MEE GRONINGEN In dit verslagjaar was de Cliëntenraad van MEE Groningen wederom actief. Zo vond vijf keer overleg plaats met de directie van MEE Groningen over de volgende onderwerpen: protocol omgaan met ontevredenheid en klachtenbeleid, reglement Cliëntenraad, vacatures Cliëntenraad, interne organisatie: notitie Op weg naar MEE Groningen en externe ontwikkelingen in het kader van de Wmo. De Cliëntenraad werd met betrekking tot de notitie Op weg naar MEE Groningen om advies gevraagd en heeft dit advies ook uitgebracht. Met betrekking tot de samenstelling van de Cliëntenraad kan vermeld worden dat een aspirant lid vanuit de doelgroep mensen met een lichamelijke beperking twee vergaderingen heeft bijgewoond in In 2006 zal dit aspirant lid besluiten al dan niet lid te worden van de Cliëntenraad. Tevens was de Cliëntenraad vertegenwoordigd bij de informatiebijeenkomsten over de organisatiewijzigingen en bij de jubileumviering. MEE Groningen 6 Jaarverslag 2005

7 ONDERNEMINGSRAAD De OR van MEE Groningen telde zeven leden. In het jaar 2005 gaf één van de leden te kennen te willen stoppen met het OR-werk. Op dat moment was al bekend dat in januari 2006 nieuwe verkiezingen moesten worden georganiseerd. Ook wisten we al dat we met vijf mensen verder zouden gaan omdat de fte s bij MEE Groningen zijn afgenomen. We hebben daarom besloten om met zes mensen het jaar vol te maken en geen inspanningen te verrichten om er een nieuw OR-lid bij te krijgen. De vaste leidraad voor de OR was in het jaar 2005 het volgen van de Veranderorganisatie. Alle belangrijke punten zijn steeds door de directie aan de OR voorgelegd, waarna we in eigen geleding daarover uitgebreid hebben gesproken om vervolgens in de Overlegvergadering (met de directie) de dialoog en discussie aan te gaan. Belangrijke onderdelen zijn bijvoorbeeld geweest: De notitie Op Maat naar MEE Groningen. De OR heeft de achterban hierover geraadpleegd en omdat het om een belangrijk onderdeel van de nieuwe organisatie ging, hebben we ook nog extern advies gevraagd. Een ander belangrijk onderdeel was de notitie MEErgroei? Groei MEE!, omdat daarin de interne organisatieverandering echt vorm ging krijgen. De OR heeft daarover kritische geluiden laten horen en in een aparte sessie met de directie hierover van gedachten gewisseld. De directie heeft dit serieus opgepakt, waarna consensus kwam. Verder heeft de OR zich nog beziggehouden met allerlei andere onderwerpen, zoals: verzuimbeleid functioneringsgesprekken CAO-perikelen studiefaciliteiten stagebeleid vakantiebeleid De intentie om op het gebied van de facilitaire zaken een eventuele samenwerking aan te gaan met MEE Drenthe is door de beide directies verwoord in de notitie Twee keer MEE in actie. De OR s van Drenthe en Groningen hebben met elkaar afgesproken om deze acties betrokken en kritisch te gaan volgen, en om zo nodig met elkaar van gedachten te wisselen. De aanzet vond al plaats in Het vervolg daarop zal in 2006 gaan plaatsvinden. MEE Groningen 7 Jaarverslag 2005

8 KWALITEITSJAARVERSLAG Ontwikkelingen MEE Groningen In 2005 vond binnen MEE Groningen de veranderorganisatie haar beslag. MEE Groningen voltooide de overgang naar het nieuwe, uniforme dienstenpakket. Ook is er volop aandacht geweest voor het vormgeven van de collectieve taken, een proces dat in 2006 verder gaat. Halverwege 2005 brak de tijd aan voor MEE Groningen om zich te beraden op de effecten van de veranderorganisatie voor de organisatiestructuur. Daarbij was het van belang om vooruit te kijken: hoe kan de MEE-organisatie zich optimaal inrichten en voorbereiden met het oog op de actuele en verwachte marktontwikkelingen? Een belangrijk deel van de medewerkers van MEE Groningen ging een traject in om dit goed in kaart te brengen, dit alles onder de titel Op weg naar MEE Groningen 2006 en resulterend in de notitie MEErgroei? Groei MEE!. Kwaliteitsfunctionaris Ook de kwaliteitsfunctionaris heeft geparticipeerd in het Op weg naar MEE Groningen traject. Beoogd werd dat de functie van kwaliteitsfunctionaris deel uit zou gaan maken van een nieuw te vormen afdeling. Deze afdeling gaat zich richten op verbreding van doelgroepen en het verbeteren van de aan te bieden dienstverlening. De afdeling kreeg uiteindelijk de naam Vernieuwing en Ontwikkeling (V&O) en werd gepositioneerd in het primaire proces, tezamen met het Team Centrale Aanmelding (TCA) de Front Office vormend. Voor de kwaliteitsfunctionaris betekent dit in 2006 formeel de overstap van Facilitaire Zaken naar Primair Proces. De stafleden zijn opgedeeld in een technische staf, aangestuurd door de manager Facilitaire Zaken en een inhoudelijke staf, die deel uit gaat maken van V&O, onder leiding van een in 2006 aan te stellen hoofd Front Office. Het integrale stafoverleg komt hiermee te vervallen. Praktisch gezien vindt de functie Kwaliteit binnen MEE Groningen op deze manier een inbedding die goede mogelijkheden biedt om direct het primaire proces te ondersteunen: binnen V&O als actief lid van de denktank en vanuit de positie in de Front Office de uitwisseling met de basisteams in de Back Office. HKZ In 2005 is landelijk gewerkt aan het HKZ-certificeringschema (HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Een werkgroep bestaande uit o.m. vertegenwoordigers van ketenpartners en de inspectie hebben begin 2006 een conceptschema gereed. Dit schema wordt gebaseerd op het algemene schema dat HKZ hanteert, het MK-MEE (voorheen genoemd MK-SPD) dat al voor de branche was ontwikkeld en houdt rekening met alle voor de MEE-organisaties relevante wet- en regelgeving. MEE Groningen is voornemens zich op termijn te laten certificeren. Het HKZ-schema zal daarom in de vernieuwing en ontwikkeling van MEE Groningen als normatieve leidraad moeten gaan fungeren. Ook zullen bestaande processen aan de hand van de HKZ-normen kritisch geëvalueerd en waar nodig bijgesteld moeten worden. De koepelvereniging MEE Nederland biedt ondersteuning bij het certificeringtraject. Benchmarking In 2005 zijn drie van de vier instrumenten voor de landelijke benchmarking gereedgekomen. Het instrument voor de cliëntraadpleging was in 2004 al gereed. In 2005 zijn daar de instrumenten voor medewerkerraadpleging, de maatschappelijke waardering en doelmatigheid bij gekomen. In 2006 vindt branchebreed de eerste volledige benchmarking plaats. Dit gaat gefaseerd en met ondersteuning van een extern bureau dat zorgt voor de verwerking van de gegevens en de eindrapportages. MEE Groningen 8 Jaarverslag 2005

9 In het kader van de kwaliteit is de eerste landelijke benchmarking een belangrijke stap. De uitkomsten gaan naar verwachting belangrijke input leveren voor het bepalen van de koers van MEE Groningen. MEE Groningen verwacht de uitkomsten binnen de afdeling V&O te kunnen vertalen naar concrete (verbeter)acties. Handreikingen MEE Nederland MEE Nederland heeft in 2005 wederom een aantal handreikingen verzorgd, waaronder een Model Klachtenreglement, Model Privacyreglement en Model Protocol Seksuele Intimidatie. Deze heeft MEE Groningen benut om nieuwe reglementen of protocollen op te baseren of bestaande mee te evalueren. Protocollering en documentenbeheer In 2005 heeft binnen MEE Groningen een flink aantal nieuwe protocollen en procedures het licht gezien. Was er in 2004 nog veel aandacht nodig voor het proefdraaien met het nieuwe dienstenpakket, in 2005 bleek de nieuwe werkwijze zodanig te zijn eigengemaakt dat de behoefte ontstond om op onderdelen processen eenduidig te gaan vastleggen. Ook is er in 2005 een inventarisatie gemaakt van alle bestaande procedures en protocollen binnen de organisatie. Dit was een arbeidsintensieve klus die echter een goed uitgangspunt heeft opgeleverd voor het inrichten van een documentenbeheerssysteem dat nodig is in het kader van certificering. Zoals reeds was besloten in 2004, is in het verslagjaar overgegaan tot aanschaf van een softwarepakket voor dit doel. Dit pakket draagt de naam Operationeel Management Systeem (OMS) en draait in dezelfde Lotus Notesomgeving als het cliëntregistratiesysteem MEEs. In 2006 zal de overgang worden gemaakt van gebruik van het intranet naar de inrichting van en instructie van medewerkers in het werken met het nieuwe systeem. Doel is dat medewerkers op eenvoudige wijze toegang krijgen tot alle relevante kwaliteitsdocumentatie. Ook kan OMS praktisch worden ingezet (als workflow ) in het proces van ontwikkeling en evaluatie van procedures en protocollen. Privacy In 2005 heeft MEE Groningen op basis van de handreiking van MEE Nederland een nieuw privacyreglement opgesteld. Sinds de invoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in 2001 is een privacyreglement niet langer verplicht, maar het wordt wel geadviseerd als instrument om vast te leggen en te communiceren hoe de organisatie invulling geeft aan de eisen van de WBP. De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het College Bescherming Persoonsgegevens, het orgaan dat toeziet op naleving van de WBP. De Cliëntenraad heeft de gelegenheid gekregen zich over de tekst te buigen en kwam met zinvolle toevoegingen, die zijn verwerkt. In het najaar is het definitieve reglement in de organisatie beschikbaar gekomen. Ook is het geplaatst op de website van MEE Groningen, zodat alle cliënten en andere belangstellenden van de tekst kennis kunnen nemen. In de algemene cliëntenfolder wordt naar het reglement verwezen. Klachtenbeleid In 2004 formuleerde de Klachtencommissie opnieuw haar reglement. In 2005 heeft MEE Groningen aanvullend beleid ontwikkeld in de vorm van een protocol omgaan met ontevredenheid. Zowel Cliëntenraad als Klachtencommissie zijn hierbij actief betrokken. Dit protocol heeft als doel ervoor te zorgen dat cliënten eventuele ontevredenheid over MEE Groningen bespreekbaar maken met de consulent, zodat deze direct kan proberen in overleg met de cliënt de ontevredenheid weg te nemen. Als dit niet lukt, vindt overleg plaats met de teamleider. MEE Groningen 9 Jaarverslag 2005

10 Het protocol voorziet ook in een (anonieme) registratie van ontevredenheid die niet door de consulent kon worden opgelost. De kwaliteitsfunctionaris is verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie en rapportage aan het Managementtam. In 2005 zag ook de brochure Klachtenbeleid het licht. Alle nieuwe cliënten van MEE Groningen krijgen deze uitgereikt. Doel van de brochure is voor cliënten de drempel laag te houden om uiting te geven aan ontevredenheid of om eventueel een klacht in te dienen. De visie van MEE Groningen is dat ontevredenheid en klachten serieus moeten worden genomen en moeten worden benut om de dienstverlening te verbeteren. In de brochure wordt uitgelegd hoe MEE Groningen omgaat met uitingen van ontevredenheid en hoe cliënten een officiële klacht kunnen indienen. In de brochure is een verkorte versie van het klachtenreglement opgenomen. De volledige tekst kan worden opgevraagd of ingezien op de website van MEE Groningen. Klachtencommissie In 2005 is één klacht binnengekomen. Deze brief werd medio juli gestuurd aan de Cliëntenraad, wat niet de officiële route was. De brief is doorgestuurd naar de Klachtencommissie en de directie. Van alledrie de partijen heeft de klager een schriftelijke reactie ontvangen. De geuite klacht betrof de wachttijd, die als te lang werd ervaren. Hierop heeft de directeur intern onderzoek laten uitvoeren. Naar aanleiding van de uitkomsten zijn interne procedures en protocollen aangescherpt. Resultaat hiervan was een aantoonbare vermindering van de wachttijd. De klager is hierover geïnformeerd. Kwaliteit in een oogopslag Goede kwaliteit van dienstverlening betekent aandacht voor Eenduidige werkwijzen protocollering Privacy van cliënten privacyreglement Meningen van cliënten klachtenbeleid benchmarking Transparantie van dienstverlening HKZ-certificering MEE Groningen 10 Jaarverslag 2005

11 FACILITAIRE ZAKEN Algemeen Facilitaire Zaken heeft in 2005 opnieuw een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Zo zijn er organisatorische wijzigingen geweest binnen o.a. de teams administratie en automatisering en is er intern gewerkt aan een nog meer klantgerichte benadering, onder het motto: zeggen wat je gaat doen en doen wat je gezegd hebt. Om de verbinding binnen Facilitaire Zaken te behouden zijn er themamiddagen georganiseerd. Hierin zijn opnieuw zaken aan de orde gekomen die iedereen raken binnen zijn/haar functioneren. Zo is er ruim aandacht geweest voor het thema veranderorganisatie en de communicatie. Huisvesting Als gevolg van de nieuwe externe budgetfinanciering, daar waar het gaat om de huisvestingslasten, is er in 2003 een lange termijn huisvestingsplan gemaakt voor de jaren 2003 tot en met Hierin staat vermeld wat er aan verbouwingen en nieuwe huisvestigingsinitiatieven te verwachten is. De meeste aspecten zijn in relatie met de arbeidsomstandigheden (Arbo). Voor de locatie Groningen betekende dit in 2005 ondermeer het afronden van de renovatie van het hoofdgebouw. In het najaar van 2005 zijn in een keer alle bureaus vervangen voor instel/verstelbare bureaus. Daarnaast zijn de spreekkamer/vergaderruimtes opnieuw ingericht. In 2005 is opnieuw een lange termijn huisvestingsplan ( ) geschreven. De doelen van de renovatie, te weten oplossing parkeerproblemen, eigentijdse arbeidsomgeving conform Arbo-eisen creëren en het realiseren - zij het in beperkte mate - van flexibele arbeidsplaatsen, zijn nagenoeg gehaald. Het parkeerprobleem kan men nooit helemaal oplossen. BHV Er is een BHV-oefening gehouden in Het is wettelijk verplicht jaarlijks minimaal een oefening te houden. De oefening is goed verlopen. In het laatste kwartaal zijn veertien personen verplicht bijgeschoold als Bedrijfshulpverlener (BHV er) en zijn er vier personen opgeleid als EHBO er, zodat de organisatie hiermee ruim voldoet aan de wettelijke eisen. We hebben in 2005 een inbraakpoging gehad (TCA-kamer, begane grond). Daarnaast is er in 2005 een keer sprake geweest van vandalisme aan het gebouw: de slagboom voor de parkeerplaats is door het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling vernield. Arbo/VGWM-commissie De in 2003 ingestelde Arbo/VGWM-commissie (Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) heeft een belangrijke taak en wel het volgen en adviseren van de Ondernemingsraad en het management op het gebied van Arbo-aspecten en werkomstandigheden. De commissie bestaat uit leden van de Ondernemingsraad en leden namens de werkgever. In 2005 is er vooral aandacht geweest voor de periodiek verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Rondom de zomer heeft Ardyn (Arbo-dienst) de RI&E uitgevoerd. In het najaar zijn de uitkomsten besproken en in 2006 wordt een plan van aanpak gemaakt en gerealiseerd. Automatisering In het afgelopen jaar heeft MEE Groningen ten aanzien van de automatisering wederom een belangrijke stap voorwaarts gemaakt. In het najaar van 2005 hebben we de servers vervangen als uitkomst van de verdere ontwikkelingen binnen het bedrijfsinformatiesysteem for MEE, in de wandelgangen MEEs genoemd). MEE Groningen 11 Jaarverslag 2005

12 Daarnaast zijn we als MEE Groningen blijven samenwerken met MEE Drenthe op het gebied van beheer en onderhoud van het bedrijfsinformatiesysteem als gevolg van langdurige ziekte binnen MAVI. Deze samenwerking heeft geleid tot positieve resultaten. De MAVI-medewerker van MEE Drenthe werkt wekelijks een aantal uur bij MEE Groningen en de applicatiebeheerder van MEE Groningen een aantal uur bij MEE Drenthe. De aanloopproblemen ten aanzien de managementrapportages (MARAP) die er in 2004 waren zijn nagenoeg opgelost in In 2005 zijn updates van Lotus Notes gerealiseerd, zijnde LN 6.5 en Centrale administratie Binnen de administratie is gewerkt aan de samenwerking met de andere onderdelen van de organisatie. De resultaten zijn wederom positief. De primus inter paris heeft samen met de administratief medewerkers het afgelopen jaar gewerkt aan het verder opzetten en aanscherpen van de werkinstructies. Vooral de werkprocessen tussen het hoofdkantoor en het regiokantoor verschilden erg van elkaar. Vervanging tussen medewerkers administratie was hierdoor lastig. Te denken valt hierbij aan de werkinstructies betreffende het op juiste wijze doorverbinden van telefoongesprekken, notuleren en de postverwerking. Ook is er aandacht gekomen voor de individuele werkbegeleiding van de administratief medewerkers. Per 1 augustus is er een nieuwe medewerker secretariële ondersteuning van teamleiders aangenomen. Financiële zaken In 2005 is een verdere uitwerking van de planning en controlecyclus gerealiseerd. Maandelijks krijgt het Managementteam de financiële rapportages. De maandelijkse rapportages bestaan uit het begrote budget, de realisatie van de werkelijke kosten en de relatie van de realisatiekosten met de vastgestelde begroting. Daarnaast wordt er een relatie gelegd tussen de begroting en de productie. Per drie maanden wordt er een liquiditeitsbegroting gemaakt. De manager Facilitaire Zaken verzorgt de aanvragen subsidie winkeltaak (CVZ) en de subsidie Integrale Vroeghulp in het voorjaar van het lopend boekjaar. Daarnaast verzorgt hij de afrekening van al die subsidies in het voorjaar van het volgende boekjaar. Tevens heeft de manager Facilitaire Zaken de aansturing van de externe controller in zijn takenpakket. Daarnaast werkt MEE Groningen mee aan het Early Warning System (EWS) van het Zorgkantoor Groningen (Menzis). Per kwartaal worden de gegevens ten behoeve van de bedrijfsvoering aan het Zorgkantoor verstrekt. Directiesecretariaat Op het directiesecretariaat was in 2005 de bezetting weer compleet door de aanstelling van een nieuwe secretaresse voor de managers eind Verder is er gewerkt aan deskundigheidsbevordering. Klachten In het jaar 2005 zijn er vijf klachten bij Facilitaire Zaken binnengekomen betreffende de schoonmaak. Met name het periodieke werk leverde nogal wat klachten op. Deze klachten zijn telkens na overleg met de schoonmaak afgehandeld. De schoonmaak van het Hoofdgebouw is in 2005 anders ingericht. Er is meer aandacht voor periodiek onderhoud gekomen in samenspraak met het dagelijks onderhoud. Fouten, ongevallen en bijna-ongevallen Er zijn geen fouten en ongevallen gemeld die geleid hebben tot een procedure. Er zijn geen bijnaongevallen gemeld. De EHBO heeft in één geval doorverwezen naar een arts. MEE Groningen 12 Jaarverslag 2005

13 Management- en Verantwoordingsinformatie (MAVI) Inleiding Sinds begin 2005 is de stafmedewerker MAVI als gevolg van ziekteverlof langdurig afwezig geweest. Gedurende het gehele jaar 2005 heeft de stafmedewerker MAVI van MEE Drenthe de taak overgenomen samen met de manager Facilitaire Zaken MEE Groningen. Sinds 2003 werkt MEE Groningen met een bedrijfsinformatiesysteem for MEE van de firma Intraworks). Een belangrijk uitgangspunt bij dit registratiesysteem is het registeren van de individuele diensten, de collectieve taken, de registratie van de projecten zoals SchoolmaatschappelijkWwerk en tijdsregistratie. Gedurende het gehele jaar 2004 hebben we als MEE Groningen proef kunnen draaien op basis van de diensten. Enerzijds op de inhoudelijke kant en anderzijds op het gebruik van het registratiesysteem. Als gevolg hiervan is begin 2005 een nieuwe dienstenkalender gekomen op basis van de uitkomsten in In het primaire proces van MEE Groningen werken inmiddels alle medewerkers met de nieuwe systematiek van registreren van de verschillende diensten die MEE Groningen aan haar cliënten kan bieden. Collectieve taken Om de collectieve taken goed in kaart te brengen heeft MEE Groningen een projectleider ingehuurd. De projectleider heeft samen met de verantwoordelijke manager de totale collectieve taken van MEE Groningen in beeld gebracht. Deze gegevens zijn gebruikt voor de subsidieaanvraag Tijdsregistratie Om een compleet beeld te krijgen is in het eerste kwartaal een aanvang gemaakt met het registeren van tijd. Binnen het bestaande bedrijfsinformatiesysteem bestaat de mogelijkheid van tijdsregistratie. Nagenoeg het gehele primaire proces diende te komen tot een volledige tijdsregistratie. In opdracht van het CVZ is er in het tweede kwartaal een controle uitgevoerd door accountants betreffende de betrouwbaarheid van het bedrijfsinformatiesysteem. MEE Groningen voldeed volledig aan de gestelde uitgangspunten geformuleerd in het rapport van bevindingen. Najaarmonitor Als gevolg van de terugkoppeling gegevensverzameling ten aanzien van het proefdraaien 2004 bleek dat ook MEE Groningen, in overeenstemming met het landelijke gemiddelde, een foutmarge binnen de afgesloten diensten had. Een actie moest leiden tot een betere registratie van de individuele diensten. De manager Facilitaire Zaken heeft hiertoe in kleine sessies (teamlid en teamleider) de caseload van de individuele medewerkers besproken. Het resultaat hiervan is dat eind 2005 de foutmarge onder het landelijke gemiddelde ligt. Gebruikersgroep MAVI Vanuit de samenwerking binnen de MEE-organisaties is er een gebruikersgroep Intraworks. De stafmedewerker MAVI van MEE Drenthe heeft samen met de MAVI-applicatiebeheerder van MEE Groningen namens MEE Groningen deel genomen aan dit overleg. Men komt vier keer per jaar bijeen om ten aanzien van het gebruik van for MEE het directeurenoverleg te adviseren. Financieel Door de aansluiting van de MAVI-gegevens zoals de productiegegevens met de financiële gegevens en de personele gegevens is een volledig beeld ontstaan binnen de planning en controlecyclus die maandelijks aan het management wordt aangeleverd. Het heeft in 2005 veel tijd gekost maar de MARAP is nu in orde. MEE Groningen 13 Jaarverslag 2005

14 En door de gegevens geaggregeerd aan te leveren hopen we de organisatie nog meer van dienst te kunnen zijn. P&O De kinderopvang is in verband met veranderde wet- en regelgeving (Wet Kinderopvang 2005) in het jaar 2005 door MEE Groningen zelf uitgevoerd. Dit is naar tevredenheid gegaan. In 2006 zal de kinderopvang op dezelfde wijze worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er in het afgelopen jaar ook een aantal notities geschreven en procedures ingevoerd, zoals bijvoorbeeld de procedure studiefaciliteiten waarin duidelijk is vastgelegd welke vergoeding de medewerker inzake een aangevraagde scholing of opleiding kan verwachten. Het vakantiebeleid en de gedragscode geschenken en uitnodigingen zijn eveneens ingevoerd. Deze code dient te voorkomen dat er conflicten ontstaan tussen de belangen van MEE Groningen en de privé-belangen van de medewerkers, m.a.w. dat het belang van MEE Groningen wordt geschaad. Begin 2006 zal nieuw beleid omtrent ziekteverzuimregels en functioneringsgesprekken gereed zijn. Het ziekteverzuimpercentage in 2005 is gedaald naar 5,9%. Het gemiddelde verloop van het totale personeel is 8%. Fondswerving Om te komen tot een positieve afhandeling van een fondsaanvraag is duidelijkheid naar de cliënt en een goede samenwerking tussen MEE Groningen en de fondsen van essentieel belang. MEE Groningen hanteert een interne procedure Fondswerving. In deze procedure is het beleid rondom fondswerving binnen MEE Groningen verwoord en vastgelegd. In de procedure zijn ook de criteria vastgelegd die MEE Groningen hanteert ten aanzien van de behandeling van een vraag tot fondswerving. De procedure wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. In 2005 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor het schrijven van een protocol Fondswerving. Een protocol kan worden gezien als een werkinstructie voor de medewerkers bij MEE Groningen. Door de afspraken goed vast te leggen is het voor fondsen duidelijk dat MEE Groningen zorgvuldig omgaat met fondsaanvragen. Hiermee staat of valt een positieve afwikkeling van een fondsaanvraag. Parallel aan de interne afspraken bij MEE Groningen lopen de criteria gesteld door de fondsen. Fondsen stellen kritische vragen naar aanleiding van de fondsaanvragen. De vraag kan betrekking hebben op een individuele situatie maar ook gerelateerd zijn aan algemene maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving. MEE Groningen kan vanuit de aanwezige kennis bij diverse collega s reageren op de vraag. In MEEnieuws winter 2005 is een artikel geplaatst waarin de aandacht wordt gevestigd op de mogelijkheid van fondswerving door MEE Groningen. In een interview met ouders wordt duidelijk dat de gewenste voorziening, een fietskar voor hun zoontje, na eerdere afwijzing door de gemeente alsnog is gerealiseerd middels fondswerving. Algemene informatie in het artikel geeft aan dat voor een reële vraag meestal wel geld te vinden is. Over het jaar 2005 is in totaal een bedrag van ,- ontvangen aan subsidies van verschillende fondsen. MEE Groningen 14 Jaarverslag 2005

15 PR & Communicatie Naamsbekendheid MEE vergroten Het verslagjaar heeft in het teken gestaan van de lancering van een landelijke reclamecampagne. Hiervoor zijn diverse middelen ingezet waaronder een radiocampagne, postercampagne en advertenties. Tot eind 2005 zijn MEE-posters te zien geweest in een aantal bushokjes door heel Nederland. MEE wilde met deze actie haar naamsbekendheid vergroten en het nieuwe landelijke telefoonnummer bekendmaken: (lokaal tarief). Het motto is: Leven met een beperking hoeft niet altijd een handicap te zijn. Hiermee willen we de nadruk leggen op de mogelijkheden in plaats van moeilijkheden die mensen met een beperking hebben of ervaren in deze samenleving. Nieuwe folders MEE Groningen heeft in het verslagjaar een tweetal folders geïntroduceerd, te weten de folder cliëntinformatie en de folder klachtenbeleid. De folders geven een uitgebreid beeld van onze dienstverlening. Daarnaast heeft MEE Groningen op verzoek (gratis) redactionele artikelen aangeleverd ten behoeve van eigen periodieken/magazines. Vooral voor regionale patiënten- en ouderverenigingen is het zinvol gebleken om op deze wijze bij hun achterban bekendheid te geven aan de diensten van MEE Groningen. Website MEE Groningen In het verslagjaar is onze site ruim keer bezocht, dit is een verdubbeling ten opzichte van De informatie op de website is vergroot, onze dienstverlening wordt nu uitgebreid beschreven en er kunnen allerlei materialen worden geprint, zoals folders. De invoer van lokale adresgegevens van organisaties in de provincie is nog niet gereed. Wel is het de bedoeling om zoveel mogelijk informatie te digitaliseren en beschikbaar te stellen via onze website. Dit heeft een hoge prioriteit. MEE Groningen 15 Jaarverslag 2005

16 DIENSTVERLENING Lag in 2004 het accent op het vormgeven van de inhoudelijke kanten van MEE Groningen; in 2005 lag het accent op het werken met de nieuwe inhoud en met de nieuwe doelgroepen. De medewerkers zijn sterk gericht geweest op de afbakening en de uitbouw van de nieuwe inhoudelijke mogelijkheden evenals op een correcte registratie van de geleverde diensten. In de eerste helft van het jaar stonden de individuele diensten centraal; pas na de zomervakantie kregen we als organisatie meer zicht op de collectieve taken en de mogelijkheden daarin. Daarnaast is een forse bijdrage geleverd in het meedenken en realiseren van een nieuwe organisatiestructuur. In de tweede helft van het jaar was er sprake van een bijna unanieme wens om van start te gaan in nieuwe basisteams; evenals een herpositionering van onderdelen van de staf. Begin 2006 zal dat gerealiseerd worden. In het tweede deel van het jaar 2005 werd ook afscheid genomen van de voormalig manager hulpverlening. Min of meer een logisch gevolg van de inhoudelijke herstructurering. In het kader van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning heeft MEE Groningen getracht zichzelf op de kaart te zetten. Zo zijn er meer of minder intensieve contacten geweest met een aantal gemeenten in onze provincie. Resultaat is dat we sinds de zomer in het loket van de gemeenten de Marne en Winsum in de frontoffice participeren. Bij een aantal andere gemeenten zijn daarover de gesprekken nog gaande. Wel is er zicht op deelname in het loket van de Westerkwartier gemeenten, Hoogezand-Sappemeer en Haren. Zij streven alle naar een openstelling rond de zomer in De voortdurende wijzigingen in de Wmo zijn debet aan het steeds verder opschuiven van de openingsdata. In eerste instantie neemt in 2005 de druk op de wachtlijsten af. Medewerkers beginnen zich zorgen te maken of cliënten MEE Groningen nog wel weten te vinden. In de loop van het jaar melden zich weer meer cliënten aan. Het lijkt erop dat ook de nieuwe doelgroepen MEE Groningen weten te vinden. Partners uit het werkveld van de zorg doen een toenemend beroep op MEE Groningen om in gezamenlijkheid zaken tot stand te brengen of de juiste zorg te vinden voor cliënten. Gevolg is dat aan het eind van het jaar de wachtlijst weer toeneemt. De gemiddelde wachttijd is nu korter dan vroeger; de doorstroomsnelheid is toegenomen: nadat een vraag tot tevredenheid is afgehandeld wordt het contact afgesloten. Consulententeams Het jaar 2005 is voor consulententeams een jaar geweest van uitbouw en opstarten van vele nieuwe ontwikkelingen: Werken in nieuwe MEE-diensten en collectieve taken Interne organisatieveranderingen Nieuwe doelgroepen Ontwikkelingen Wmo De aanloop naar een nieuwe interne organisatievorm heeft ertoe geleid dat er veel uitwisseling en samenwerking in werkprocessen heeft plaatsgevonden tussen teams en teamleden onderling. Een heroriëntatie op eigen en nieuwe taken binnen de MEE-diensten heeft plaatsgevonden. Aandachtspunt ook in 2005 was de omschakeling van medewerkers van de voormalige afdeling hulpverlening naar consulent dienstverlening. Deze omschakeling heeft een positieve bijdrage geleverd aan het proces van wederzijdse overdracht en delen van kennis en expertise die voor alle consulenten bruikbaar zijn in de MEE-diensten. Overdracht vanuit de oude expertisegroepen is waar dat mogelijk was breed ingezet om kennis en vaardigheden breed uit te dragen. MEE Groningen 16 Jaarverslag 2005

17 Werken in MEE-diensten Dit verslagjaar is gebruikt om zowel naar cliënten als zorgaanbieders te verduidelijken wat er binnen de vastgestelde grenzen van het MEE-dienstenpakket mogelijk en niet mogelijk is. Met cliënten worden nu heldere afspraken gemaakt over de inhoud en de duur van de contacten. Dit heeft ertoe geleid dat de contactduur korter is geworden maar er ook meer duidelijkheid is ontstaan over de inhoud van de te bewerken vragen. Cliënten en consulenten maken de afspraken gerichter en de cliënt weet dat er op ieder moment weer een nieuwe vraag gesteld kan worden. Nieuwe doelgroepen Alle consulenten hebben dit jaar op uiteenlopende manieren kennis en vaardigheden opgedaan t.a.v. de nieuwe doelgroepen: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met psychische problemen, mensen met een storing in het autistisch spectrum en -op minder grote schaal- ouderen. Ook werd een start gemaakt met organisaties die zich richten op mensen met een zintuiglijke beperking om op basis van samenwerking de informatie- en adviesfunctie inhoud te geven. Door middel van scholing en interne voorlichting zijn er binnen de teams mogelijkheden ontstaan om ook de hulpvragen van deze nieuwe doelgroepen zo goed mogelijk te beantwoorden. Dit waren onder andere de cursus Niet-Aangeboren Hersenletsel en Omgaan met autisme en Kortdurend Kortcyclisch werken. MEE Groningen heeft daarbij gebruikgemaakt van het door MEE Nederland ontwikkelde scholingsaanbod. Ook voor het jaar 2006 zal het voor MEE-consulenten een uitdaging blijven om de vragen van mensen met een beperking zo vraaggericht mogelijk op te pakken. In het afgelopen jaar zijn er nog aantal opvallende aandachtgebieden geweest. Zo is er deelgenomen aan het experiment met verlengde avondopenstelling t.b.v. aanmeldingen. En er is organisatiebreed gewerkt aan het ontwikkelen van een eenduidiger werkwijze d.m.v. de methodiek competentiegericht werken. Ook is er een draaiboek multidisciplinair werken ontwikkeld. Een intern crisisprotocol is bijgesteld, onder meer op basis van externe ontwikkelingen. Eenduidige registratie van MEE-diensten In het kader van de prestatiegerichte bekostiging is er ook dit jaar veel aandacht besteed aan het eenduidig registreren van diensten in het geautomatiseerde bedrijfsinformatiesysteem for MEE, in de wandelgangen MEEs genoemd). Registratie van tijdsinvestering per geleverde dienst verloopt steeds beter waardoor werkprocessen inzichtelijker zijn geworden en de registratieve gegevens ook voor de organisatie bruikbaar zijn als stuurinformatie. Collectieve taken In de organisatie heeft brede uitleg en formulering (onder leiding van een externe projectleider) plaatsgevonden en invoering van werkzaamheden in collectieve taken ten aanzien van: Informatievoorziening en voorlichting. Zo hebben consulenten hebben op brede schaal meegewerkt aan informatiemarkten en gerichte voorlichtingsvragen van cliëntengroepen, scholen of organisaties. Signalering van relevante ontwikkelingen. Maatschappelijke activering en integratie. Op het gebied van de maatschappelijke activering en integratie stond bij de consulenten met de expertise toeleiden naar werk 2005 in het teken van herpositionering in de netwerken: welke netwerken zijn passend in de nieuwe taakstelling van MEE Groningen en welke niet? Wat betekent dat voor de rol van de consulent en voor de netwerken? MEE Groningen 17 Jaarverslag 2005

18 De aankondiging van de positieverandering van MEE Groningen in de netwerken bracht een schok te weeg onder de netwerkpartners. De specifieke kennis en ervaring van deze consulenten werd alom geroemd en de netwerkpartners vreesden dat te verliezen. De consulenten met de expertise toeleiden naar werk hebben in de loop der jaren een vaste positie opgebouwd in de netwerken met scholen en sociale werkvoorzieningen en van daaruit structurele contacten met het UWV (Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen) en CWI (Centrum voor Werk en Inkomen). Om de positie van de cliënten te kunnen waarborgen binnen de nieuwe kaders hebben de medewerkers een analyse gemaakt van alle netwerken op wat passend en niet meer passend is, teneinde de nieuwe positie helder en inzichtelijk te krijgen. Vervolgens is er in het najaar van 2005 een informatieochtend georganiseerd voor alle netwerkpartners in de provincie Groningen om kennis te maken met de nieuwe diensten van MEE Groningen in het algemeen en van de samenwerking op het gebied van maatschappelijke activering en integratie in het bijzonder. Naast het feit dat cliënten zichzelf aanmelden bij MEE Groningen, is er nu ook een plan ontwikkeld voor een proef met aanmeldingen op de locaties van scholen en sociale werkvoorziening. Begin 2006 gaat de proef van start. Cursusaanbod en -ontwikkeling In het verslagjaar heeft een overdracht naar MEE Groningen plaatsgevonden van cliëntgerichte cursussen van het bureau Aandacht voor levensvragen. Ontwikkeling en uitbouw van het cursusaanbod kreeg in 2005 en doorlopend in 2006 in het kader van de collectieve taken veel aandacht. Provinciaal Steunpunt Groningen Aandacht voor Levensvragen levert middels het model Train de Trainer scholing aan MEE-medewerkers t.a.v. de toerusting op het geven van de cursussen. De volgende thema s zijn in een cursusaanbod in 2005 aangeboden: Doodgaan hoort bij het leven Cursus levensvragen Sociale vaardigheden voor jongeren met een verstandelijke beperking Sociale vaardigheden voor volwassenen Sociale vaardigheden voor jongeren met autisme en een verstandelijke beperking Vriendschap, relaties en seksualiteit In opzet en ontwikkeling is in 2005 het thema Ben je groot ben je Klein, een cursus die tot voor kort behoorde bij het Provinciaal Steunpunt Groningen Aandacht voor Levensvragen en die in 2006 zal worden overgedragen aan MEE Groningen. Uit alle teams is er een bijdrage geleverd aan het geven en ontwikkelen van een bestaand of nieuw cursusaanbod. Team Centrale Aanmelding (TCA) Het Team Centrale Aanmelding (TCA) bestaat sinds oktober Uitgangspunt van het team is het vormen van de frontoffice voor MEE Groningen binnen de primaire werkprocessen. Het team functioneert als centrale aannemer voor alle nieuwe aanmeldingen, heraanmeldingen, advies-, consulten informatievragen ten behoeve van individuele cliënten, externe en interne verwijzers. De cliënten en vertegenwoordigers van cliënten die een beroep doen op het TCA zijn mensen met en zonder een blijvende beperking. De mensen met een blijvende beperking, in welke vorm dan ook, worden ingeschreven als cliënt. Algemene vragen en vragers worden geregistreerd als informatievraag. Denk bijvoorbeeld aan studenten, thuiszorg, artsen, aanpalende zorgorganisaties e.d. MEE Groningen 18 Jaarverslag 2005

19 Het TCA biedt zo veel en zo snel mogelijk een intakegesprek aan op een van de kantoorlocaties. De enkelvoudige vragen worden voor het merendeel beantwoord door het TCA. De meervoudig en complexe(re) vragen worden verwezen naar de backofficeteams. De mensen die een beroep doen op MEE Groningen maar waarvan de doelgroep en/of de hulpvraag niet passend is binnen onze organisatie worden na een informatie- en adviesgesprek verwezen naar een meer passende instelling. In het afgelopen jaar is na een periode van intensieve en effectieve samenwerking het informatiecentrum volledig geïntegreerd in het TCA. Alle vragen betreffende algemene informatie, die veelal telefonisch of digitaal via de website binnenkomen, worden gesplitst in individuele, cliëntgebonden vragen en in collectieve vragen. De medewerker informatiecentrum neemt de collectieve vragen in behandeling, bijvoorbeeld aanvragen van externe voorlichting, en zorgt er daarnaast voor dat de gehele informatievoorziening volledig up-to-date blijft voor in- en extern gebruik. In dit kader kan worden vermeld dat de digitale instroom van vragen van cliënten en verwijzers een steeds prominentere rol gaat innemen. Begin 2005 heeft het TCA de reacties op de PR-campagne van MEE Groningen opgevangen. Dit geldt tevens voor de aan het eind van het jaar gehouden landelijke PR-campagne. De bereikbaarheidstijd van het TCA is verruimd naar de volledige werkdag en eind 2005 heeft de voorbereiding plaatsgevonden voor de proef avondopenstelling voor (her)aanmeldingen. In de loop van 2005 zijn na een interne werving en selectie drie medewerkers met een parttime dienstverband toegevoegd aan het TCA. In totaal maken zeven consulenten en een medewerker informatiecentrum deel uit van het team. Het team werkt conform de dienstenklapper van MEE Nederland. Met de coördinator van het Consultatieteam Seksueel Misbruik, de orthopedagogen, de PIP van het team administratie, de medewerker SJD (Sociaal Juridische Dienstverlening), de coördinator Cursussen en de teamleiders heeft overleg plaatsgehad om de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en te stroomlijnen. Extern kunnen daarbij nog genoemd worden het Vraag- en InfomatiePunt Geestelijke Gezondheid (V!P) en het Voordeurteam van Jeugdzorg Groningen. Het TCA heeft binnen het interne organisatieperspectief inzake de eigen werkzaamheden en de toegang tot MEE Groningen voorlichting gegeven aan de interne backofficeteams, aan Stichting Woonkans Groningen, het kinderdagcentrum DolFijn in Stadskanaal, het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) Revalidatiecentrum Beatrixoord, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), de Nederlandse Vereniging voor Spierziektes en Stichting Sprank. Verder hebben individueel teamleden deelgenomen aan de cursussen Niet-Aangeboren Hersenletsel, Werken met het Competentiemodel, Zoekvaardigheden & Zoekstrategieën op het internet, Diagnose Autisme en is het landelijke congres Cliëntparticipatie bezocht. In het jaar 2005 hebben individuele leden van het TCA deelgenomen aan de diverse werkgroepen binnen het project Veranderorganisatie, de tijdelijke interne werkgroep Wmo en de interne werkgroep crisisprotocol. De TCA-werkzaamheden zijn voor een beperkte bepaalde tijd per processtap handmatig geregistreerd. Tot slot kan vermeld worden dat de TCA-medewerkers in het afgelopen jaar 2005 met enthousiasme, plezier en de nodige slagkracht hebben gewerkt aan een brede toegang voor mensen met een handicap of een blijvende beperking waarin de verbreding van de doelgroepen meer en zichtbaarder is geworden. MEE Groningen 19 Jaarverslag 2005

20 Orthopedagogen In het verslagjaar hebben de orthopedagogen bijgedragen aan de inhoudelijke ondersteuning en de deskundigheidsbevordering van de consulenten. Daarnaast voerden zij de dienst Volledige Beeldvorming uit en hebben zij meegewerkt aan het tot stand komen van beleid. De consulenten kunnen gebruikmaken van de consultatiefunctie. Dit houdt in dat zij de orthopedagoog om raad kunnen vragen in complexe situaties of crisissituaties. De orthopedagoog adviseert het Team Centrale Aanmelding (TCA). Van de expertise van het Consultatieteam Seksueel Misbruik (CSM) waaraan de orthopedagoog deelneemt, maken behalve MEE-collega s ook zorgaanbieders gebruik. De consulenten hebben in 2005 geleerd te werken volgens het competentiemodel. Het doel van de training was dat alle consulenten in complexe cliëntsituaties een methodische analyse kunnen maken en hun handelen daarop kunnen afstemmen. De kwaliteit van de dienstverlening binnen MEE Groningen is hierdoor verbeterd. Het vertrek van een van de orthopedagogen in oktober 2005 maakte een heroverweging in de invulling van de functie en uren noodzakelijk. De verandering zal het meest zichtbaar worden in de dienst Volledige Beeldvorming. In 2005 kreeg de dienst Volledige Beeldvorming definitief vorm. Het is de bedoeling dat naast de orthopedagoog een medewerker volledige beeldvorming wordt aangesteld. De orthopedagogen waren in 2005 betrokken bij enkele beleidszaken. Er werd een aanzet gemaakt voor een afdeling onderzoek en ontwikkeling (V&O). Deze aanzet is uitgewerkt en zal resulteren in een stafafdeling waar de orthopedagoog deel van zal uitmaken. Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) In 2005 heeft de Sociaal Juridische Dienstverlening de ondersteuning aan cliënten verder ontwikkeld. De ondersteuning wordt met name geboden in de vorm van informatie en advies (dienst A) en ondersteuning bij het indienen van een klacht, bezwaar of beroep (dienst B3), maar ook vraagverduidelijking (dienst B1) of evaluatie van zorg (dienst B4) komen voor. Cliënten met een beperking doen veelvuldig een beroep op ondersteuning vanuit de Sociaal Juridische Dienstverlening. Ook de nieuwe doelgroepen komen met veel vragen. In 2005 hebben ook cliënten met een zintuiglijke beperking regelmatig om ondersteuning gevraagd bij een juridisch probleem. Onze huidige maatschappij verandert en onze overheid legt de verantwoordelijkheid steeds meer bij de burger neer. Ons Sociaal Zekerheidsstelsel verandert. Het afgelopen jaar zijn er wederom wetten veranderd. De WAO-keuringen zijn strenger geworden en er is een start gemaakt met de invoering van het nieuwe Zorgstelsel. Veel cliënten met een beperking krijgen te maken met alle veranderingen en hebben behoefte aan informatie en advies. Het betekent ook dat soms een bepaalde voorziening niet meer wordt toegekend of dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt verminderd of zelfs vervalt. Veel cliënten willen graag ondersteuning bij het voeren van een juridische procedure. Wetgeving is complex en soms zijn instanties star. Het is dan plezierig dat iemand van MEE met de juiste deskundigheid meekijkt en ondersteunt waar nodig. Ook wordt geholpen bij het indienen van bezwaar of beroep en wordt zo nodig opgetreden als gemachtigde tijdens een procedure. Het uiteindelijke doel is de cliënt te ondersteunen bij het verkrijgen van rechten. In 2005 is het aantal vragen om juridische ondersteuning behoorlijk toegenomen. Dat betekende voor de consulent SJD een enorme toename in werkdruk. MEE Groningen 20 Jaarverslag 2005

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 MEE, Doet!

Jaarverslag 2006 MEE, Doet! Jaarverslag 2006 MEE, Doet! Inhoud Beleidskeuze voortgezet - 2006: Het jaar van herkenbaarheid en resultaat 4 - Innovatie en produktontwikkeling 5 - Toename aantal cliënten met ASS 5 Werkboek legt hiaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Organisatie Arbeid Zorg Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie