Schoolgids Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave: - Inleiding - De Klipper - De Klipper locatie Sluiswijk -Identiteit - Waar staat De Klipper voor: Pedagogisch klimaat Didactisch klimaat Het bijzondere aan De Klipper Afspraken omtrent veiligheid Groepering van de leerlingen : - De organisatie en werkwijze op school : - Blz De leerkrachten/vervanging/ begeleiding/stagiaires/ scholing Nascholing van leerkrachten 24 -Schoolafspraken - Klachtenprocedure 25 resultaten van het onderwijs - Overblijfmogelijkheden -De buitenschoolse opvang 28 -Regeling school- en vakantietijden: Schooltijden De vakanties De extra vrije (studie)dagen voor De organisatie van de school De groepsindeling/samenstelling team 9 10 de kinderen De werkwijze in de groepen 12 Verlof De zorg voor de kinderen: 14 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen De zorg voor kinderen die extra 14 begeleiding nodig hebben Hoe signaleert de school 16 mogelijke problemen? Verwijzing van kinderen naar een 16 speciale school voor basisonderwijs Medische zorg voor de kinderen - De begeleiding van de overgang naar Voortgezet onderwijs:17 Verzuim - Schorsing en verwijdering kundig rapport - Belangrijke telefoonnum- 30 mers -Overige zaken: De fotograaf, gevonden voorwerpen, gymnastiek/zwemmen, hoofdluis, huiswerk en gebruik schooltas, jeugdbladen en boeken, kosteloos materiaal, schoolmelk, trakteren, vragen over onderwijs. De voorlichting aan ouders over de schoolkeuze Advisering en procedure - Extra activiteiten tijdens schooltijd - Extra activiteiten na schooltijd - Aannamebeleid: - Ouders en de school Gesprekken tussen leerkrachten en ouders Inhoudsopgave 21 Blz. Klassenouders Informatievoorziening aan de 21 ouders Medezeggenschapsraad Ouderraad en ouderbijdrage Inspraak - De ontwikkeling van het onderwijs in de school 23 3

2 4

3 Inleiding Als u, als ouder, verzorger en/of begeleider uw kind aanmeldt op een school, dan vertrouwt u de zorg voor uw kind voor een (groot) deel toe aan de school. Daarom is het erg belangrijk, dat u een school kiest waarin u vertrouwen heeft. Wij hopen dat we met behulp van deze gids en de informatie op onze website een goed beeld te kunnen geven van onze school. Komt u gerust eens langs om de school te bezichtigen. Wij maken graag tijd voor een algehele rondleiding en/of informatief gesprek. U kunt ons altijd bellen voor een afspraak. In deze gids informeren wij u over: Onze visie De organisatie van ons onderwijs De methoden die we gebruiken Hoe we de zorg voor kinderen organiseren Hoe we de resultaten van ons onderwijs meten Naast deze informatie besteden we aandacht aan zaken zoals ouderavonden, verlofregeling, schooltijden, financiële zaken, ouderhulp en de wijze waarop ouders inspraak hebben. De Klipper Basisschool de Klipper is één van de scholen die vallen onder het Bestuur van de Stichting Bijzonder Basisonderwijs te Velsen (BBV). Deze stichting beheert naast onze school nog zeven andere christelijke, katholieke en interconfessionele scholen in de gemeente Velsen. Basisschool de Klipper is in 1997 ontstaan uit een fusie tussen de toenmalige Comitéschool in Oud-IJmuiden en de Kruisbergschool in Zeewijk. De school telt twee locaties: locatie Zeewijk en locatie Sluiswijk. Elke locatie heeft zijn eigen identiteit en wordt aangestuurd door een aparte directeur, ondersteund door een enthousiast team. De Klipper locatie Sluiswijk Onze locatie, aan het Koningsplein, is midden in een kindvriendelijke buurt met eengezinswoningen gevestigd. Midden in de wijk en midden op het plein, omringd door groen en met speelmogelijkheden voor het jonge en oudere kind. De school telt ongeveer 160 kinderen, verdeeld over 7 groepen. Het team van locatie Sluiswijk bestaat uit 14 personen. De school is opgebouwd rondom een ruime hal die multifunctioneel wordt gebruikt. Er zijn acht leslokalen, een speelzaal voor de kleuters en enkele gespreks- en kantoorruimten. Aan de zijkant van de school liggen schooltuintjes waar de kinderen groenten en kruiden verbouwen en bloemen telen. Naast de school staat buurtcentrum De Brulboei. Regelmatig maken de kinderen en leerkrachten gebruik van hun voorzieningen zoals de keuken, die geschikt is voor grote groepen keukenprinsen en -prinsessen. Het centraal gelegen schoolplein is zowel onder als ná schooltijd aantrekkelijk voor kinderen. Het plein is een ontmoetingsplek voor jong en oud en voorziet in diverse speelbehoeften. De meeste kinderen wonen in de buurt van de school. De school staat letterlijk en figuurlijk midden in de wijk. 5

4 Identiteit Wij vinden het belangrijk om goed onderwijs te verzorgen waarbij ieder kind zich veilig en prettig voelt. Als een kind zichzelf kan zijn op school en zich gewaardeerd voelt, staat hij of zij open voor leerstof en kan zich optimaal ontwikkelen op cognitief en sociaalemotioneel gebied. Een warme sfeer in de groep, in school en op het schoolplein is belangrijk. Wij volgen kinderen nauwlettend en proberen zo goed mogelijk te voorzien in individuele behoeften. Ieder kind is uniek en heeft bepaalde aparte talenten en behoeften. Wij richten ons onderwijs zó in dat ieders mogelijkheden optimaal worden ontplooid. Wij zijn een school die ook op christelijke grondslag inhoud wil geven aan het onderwijs. We gebruiken hiervoor de methode Trefwoord. Trefwoord is speciaal ontwikkeld voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming in de basisschool. De methode probeert de belevingswereld van het kind en de wereld van de bijbel(de joods/ christelijke geloofstraditie) dichter bij elkaar te brengen. De christelijke feestdagen als Kerstmis, Pasen e.d. krijgen uitvoerig aandacht. In de methode wordt ook aandacht besteed aan feestdagen en rituelen die horen bij andere geloven en levensovertuigingen. Ons onderwijs is voor iedereen toegankelijk, ongeacht godsdienstige, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond of nationaliteit. Juist de verschillende achtergronden van de kinderen maken de school tot een geschikte plek om in gesprek te komen over diverse onderwerpen. Gelijkwaardigheid en respect voor verschillende opvattingen staan hierbij voorop. Kinderen leren zich in te leven in anderen en elkaar te waarderen. Waar staat De Klipper voor? Op De Klipper staan de door het ministerie van onderwijs geformuleerde kerndoelen centraal (Wet Primair Onderwijs). Meer informatie kunt u vinden op website Samen met de ouders wil De Klipper de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomstige rol als verantwoordelijke en actieve burger in een dynamische samenleving. Op onze school geven we prioriteit aan: Het sociaal en emotioneel welbevinden van de kinderen De ontwikkeling van het zelfvertrouwen van het kind Het prikkelen van de nieuwsgierigheid van het kind Het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden Het ontwikkelen van creatieve vaardigheden Het bevorderen van samenwerken Het bevorderen van zelfstandigheid Het bevorderen van de verantwoordelijkheid door vrijheid te geven aan de vormgeving van de eigen taak Het bieden van zorg op maat voor de individuele leerling 6

5 Het pedagogisch klimaat Op de Klipper heerst een kindgericht en kindvriendelijk klimaat. De school is een ontmoetingsplaats voor kinderen met verschillende culturele achtergronden en uit verschillende milieus. Het vriendelijke klimaat wordt o.a. tot stand gebracht door de leerlingen rust, structuur en regels aan te bieden. De leerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen zich prettig en veilig voelen in de groep, zodat de kinderen zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn; zich durven uiten in hun gevoelens, gedachten, meningen en in het tonen van gedrag. Respect voor elkaar staat hierbij centraal. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van normen en waarden, de omgang met elkaar en het welbevinden van alle betrokkenen. Als kinderen zich geaccepteerd en prettig voelen, groeit het zelfvertrouwen en zijn ze in staat leerstof in zich op te nemen en te verwerken. De begrippen verantwoordelijkheid en vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken vormen een belangrijke basis. Verantwoordelijkheid en vrijheid zijn van essentiële betekenis om je te kunnen ontplooien. Leren door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Dit betekent natuurlijk niet dat zomaar alles mag. Een kind is niet écht vrij als het maar kan doen waar hij/ zij zelf zin in heeft. De leerkracht biedt ieder kind structuur, om vrijheid binnen grenzen te kunnen leren hanteren. We leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. De leerkracht en de leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat het nodig heeft om een taak te kunnen doen in hoeveel tijd. Achteraf legt het kind verantwoording af aan de leerkracht. Het leren omgaan met verantwoordelijkheid gaat stap voor stap. Bij kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate de kinderen zich verder ontwikkelen, worden de taken omvangrijker en complexer. Met het aanleren van zelfstandigheid willen we bereiken dat kinderen leren vertrouwen op het eigen kunnen en een reëel zelfbeeld ontwikkelen. Daarnaast willen we de kinderen zelfstandig leren nadenken, kiezen, handelen en plannen. Daarvoor is het nodig dat kinderen leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin verschilt ieder mens en daar houden we rekening mee. We gaan uit van de behoeften van de individuele leerlingen en passen onze begeleiding hier op aan. Het zelfstandig werken heeft een vaste plek binnen ons onderwijs. Hierdoor kan de eigenheid van een kind bewaard blijven en heeft de leerkracht ruimte om individuele leerlingen te 7

6 begeleiden. De kinderen ontvangen ook gaandeweg steeds meer vrijheid in het zelf corrigeren van werk. Dit om de eigen verantwoordelijkheid te bevorderen. Om later als volwassene deel te kunnen nemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Wij besteden op onze school veel aandacht aan het samenwerken en samenspelen in tweetallen en groepjes. Kinderen leren door samen te werken, dat er verschillen bestaan tussen mensen, tussen kinderen. Ze leren om met verschillen om te gaan. Ieder kind heeft kwaliteiten, op diverse gebieden en van verschillend niveau. Door de kwaliteiten van verschillende kinderen te bundelen, kunnen kinderen elkaar aanvullen en verrijken. Meestal gaat het om kinderen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar het gebeurt ook dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samenwerken; samen een probleem oplossen, elkaar helpen, een opdracht uitvoeren binnen de zelfstandige - themaen/ of creatieve werktijd. Het didactisch klimaat De Klipper gaat in de groepen 1 en 2 uit van ontwikkelingsgericht onderwijs. Naarmate de kinderen ouder worden komen daar geleidelijk aan leerprogramma s voor in de plaats. Er wordt in alle groepen met thema s gewerkt. In de groepen 1 en 2 biedt de werkwijze en het aangeboden materiaal mogelijkheden tot differentiatie (rekening houden met de verschillen in ontwikkeling van kinderen). In deze groepen worden specifieke materialen gebruikt voor de ontwikkeling van geletterdheid en rekenvaardigheden, die goed aansluiten bij groep 3. In de groepen 3 t/m 8 worden methoden gebruikt die naast de basisleerstof bestaan uit remediërende, verbredende stof en verrijkende programma s. Zo kunnen we zowel tegemoet komen aan leerlingen die behoefte hebben aan herhaling als aan leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdagende opdrachten. Om tegemoet te komen aan verschillen tussen leerlingen qua sociaalemotionele en cognitieve ontwikkeling, bieden wij verschillende vormen van instructies, differentiatie in de hoeveelheid te verwerken opdrachten van de basisleerstof en verschillende extra opdrachten. In alle groepen zijn er iedere dag perioden van zelfstandig werken. Tijdens deze perioden worden opdrachten individueel of in groepsverband verwerkt. Tijdens deze lesmomenten wordt er een gedifferentieerd lesaanbod gegeven. Er wordt voldaan aan de individuele behoeften van de leerlingen. Leerlingen worden gestimuleerd en begeleid in hun leerproces op zodanige wijze dat iedere leerling zich optimaal kan ontplooien binnen zijn/haar mogelijkheden. Leerlingen wordt geleerd mede verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces. 8

7 De zorg voor de leerlingen resulteert in het feit dat de resultaten van toetsen naar tevredenheid zijn. Het bijzondere aan de Klipper In alle klassen staan de begrippen verantwoordelijkheid en vrijheid, samenwerken en zelfstandigheid gedurende elke schooldag centraal. De Klipper werkt vanuit ontwikkelingsgerichte aspecten en laat deze werkwijze langzaam overvloeien in een werkwijze waarbij op thematische wijze noodzakelijke leerstof wordt aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van diverse didactische organisatiemodellen. Regelmatig wordt lesstof aangeboden in circuitvorm of wordt gewerkt in hoeken. Er wordt veelvuldig samengewerkt in tweetallen of kleine groepjes. De werkvormen worden afgestemd op de inhoud van de lesopdrachten. Schooldagen zijn dus zeer afwisselend. De kinderen worden telkens op nieuwe manieren uitgedaagd om de leerstof in zich op te nemen en te verwerken. In alle groepen wordt gewerkt met thema s. Zoals u heeft kunnen lezen, werken we ontwikkelingsgericht bij de kleuters. Dit betekent dat men altijd in thema s werkt. In de andere groepen wordt ook in thema s gewerkt; een aantal grote en een paar kleine thema s. Dat houdt het volgende in: per schooljaar staan in deze groepen twee grote thema s centraal en vier kleinere thema s. De grote thema s duren zes weken en de kleinere minimaal drie weken. Rondom de Kinderboekenweek creëert iedere groep een groot thema. Daarnaast vindt er een groot schoolbreed thema plaats in februari/ maart. Het schoolbrede thema starten we gezamenlijk en sluiten we ook met de hele school samen af. Gedurende het thema houden alle klassen elkaar op de hoogte van hun ontdekkingen en wat ze geleerd hebben. Binnen de kleinere groepsthema s wordt o.a. veel aandacht besteed aan de wereldoriënterende vakken. Door bijvoorbeeld geschiedenis te koppelen aan aardrijkskunde krijgt de leerstof meer betekenis voor kinderen en onthouden zij het langer. Denk bv. aan de koppeling De Romeinen en topografie van Italië/Europa etc. De kinderen werken vanaf de kleuters met verschillende computerprogramma s. De programma s ondersteunen de meer traditionele methodegebonden materialen. Ze bevatten ook uitdagende aanvullende lesstof en remediërende oefeningen. Het werken met de programma s zorgt voor een afwisselende, uitdagende manier om met lesstof aan de slag te gaan. Leerlingen leren ook omgaan met internet, zodat zij de geboden informatie kunnen gebruiken in werkstukken en bij presentaties en spreekbeurten. Daarnaast leren ze veilig te internetten. 9

8 Afspraken omtrent veiligheid Om een goede sfeer te creëren en kinderen zich prettig en veilig te laten voelen hanteren wij o.a. de methode Leefstijl. Deze methode stimuleert de sociaal- en emotionele ontwikkeling van kinderen. Naast de omgangsafspraken vanuit deze methode, maakt iedere leerkracht aan het begin van het jaar, samen met zijn/ haar kinderen in de klas, groepsafspraken. Op het plein worden deze regels ook gehanteerd. Naast gedragsregels hebben we natuurlijk ook afspraken over het gebruik van de verschillende werkruimten en schoolmaterialen. Algemene schoolafspraken zijn te vinden op blz. 25. Meer informatie over de zwem- en gymlessen vindt u op de pagina s 11, 18 en 31. Binnen het team hebben we meerdere bedrijfshulpverleners, die leerlingen kunnen verzorgen bij ongelukjes. De BHV ers hebben tevens een belangrijke rol bij de brandoefeningen die we minstens twee maal per jaar laten plaatsvinden. In alle ruimtes hangen vluchtroutes. Als het brandalarm afgaat, houdt u zich dan aan onderstaande instructies: Blijf kalm, paniek is erger dan brand Volg de instructies van het personeel precies op(bhv ers dragen een felgekleurd hes) Laat persoonlijke eigendommen achter Bij rookontwikkeling het hoofd zo dicht mogelijk bij de vloer houden en de ruimte zo snel mogelijk verlaten Zorg dat u bij elkaar blijft Verlaat nooit de verzamelplaats zonder toestemming van de ontruimingsleider Het brandalarm, de brandblusapparatuur en de verlichting boven de nooduitgangen worden één maal per jaar gecontroleerd. Dit schooljaar toetsen we onze school opnieuw met behulp van een risico- inventarisatie scan en stemmen ons beleid af op de conclusies. Zodra we met een groep op stap gaan voor bijvoorbeeld een educatieve excursie, gaat ons excursiebeleid in werking. Dit beleid is speciaal bedoeld om iedereen een fijne tijd te bezorgen en veilig te vervoeren. Wilt u meer weten over veiligheid op De Klipper, kunt u zich altijd wenden tot de directeur. Groepering van de leerlingen In september starten we met een kleutergroep die heterogeen is samengesteld. Dat wil zeggen dat kinderen van verschillende leeftijden (4 t/m 6 jaar) bij elkaar in de groep zitten. Vanaf januari 2013 openen we een instroomgroep voor leerlingen van groep 1. Daarnaast hebben we een groep 3/4. Vanaf groep 5 zijn de groepen homogeen samengesteld. De organisatie en werkwijze op school - De organisatie van de school (aantal leerlingen per klas) De school is organisatorisch verdeeld in twee delen: de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8). We streven 10

9 ernaar om de onderbouwgroepen niet te groot te laten worden. Omdat in september 2012 de kleutergroep al 29 leerlingen telt, openen we in januari een instroomgroep 1. In januari start groep 1 met 15 leerlingen en groep 2 met 18 leerlingen. Groep 1 wordt in de loop van het tweede deel van het schooljaar iets groter door de instroom van 4jarigen. In de groepen 3 t/m 8 zitten tussen de 20 en 30 kinderen per groep. Elke bouw heeft een coördinator. De twee bouwcoördinatoren (één onderbouw- en één bovenbouwcoördinator), de intern begeleider en de directie hebben regelmatig overleg om de gang van zaken in school te bespreken(managementteam). Tijdens het overleg worden zaken die met schoolbeleid te maken hebben voorbereid. Op de teamvergaderingen wordt het schoolbeleid vastgelegd. Daarnaast worden er nog bouwvergaderingen en leerlingbesprekingen gehouden. - De groepsindeling/ samenstelling van het team Groep 1/ 2 ma/ di/ wo do/ vrij Marloes Wouda Esther Sliggers Groep 3/4 ma t/m vr Edith Ettema, 5 ochtenden ondersteund door Jolanda Tijl Groep 5 ma t/m vr Bianca Steman Groep 6 ma/di/wo do/vrijdagocht. vrijdagmiddag Kathinka v.beek-donk Annemarie Hoevers Esther Sliggers Groep 7 ma t/m vr Sanne Steenhoek Groep 8 ma t/m vr Astrid Zwanenburg Directeur De directeur heeft de algemene leiding over de school en draagt de verantwoordelijkheid voor alle onderwijskundige en organisatorische zaken. Zo houdt zij zich onder andere bezig met beleidsvoorbereiding, kwaliteitszorg, PR, personeelszaken, financiën, huisvesting, toelating nieuwe leerlingen, de coördinatie van het management, de samenhang in het onderwijsaanbod in de verschillende groepen, algemene teamvergaderingen, contacten met het bestuur van de stichting BBV, de inspectie, de medezeggenschapsraad en externe contacten. De directeur is ook aanspreekpunt voor ouders bij knelpunten en problemen in de organisatie. De directeur is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in principe op school aanwezig, behoudens vergaderingen/ afspraken elders. De onderbouwcoördinator De onderbouwcoördinator heeft de dagelijkse onderwijskundige en organisatorische leiding over de groepen 1 t/m 4. 11

10 Daarnaast houdt zij zich bezig met het begeleiden van nieuwe leerkrachten, de implementatie van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, de verdeling van de kinderen over de kleutergroepen en de aanschaf van materialen. De onderbouwcoördinator is naast de groepsleerkrachten aanspreekpunt voor de ouders van de groepen 1 t/m 4. De onderbouwcoördinator werkt, na haar zwangerschapsverlof, 4 dagen in de instroomgroep, en verricht haar extra taken, naast het lesgeven. Ze is aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. De bovenbouwcoördinator De bovenbouwcoördinator heeft de dagelijkse onderwijskundige- en organisatorische leiding over de groepen 5 t/m 8. Daarnaast houdt zij zich bezig met het begeleiden van de nieuwe leerkrachten, de implementatie van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen en de aanschaf van materialen. De bovenbouwcoördinator is tevens de intern begeleider van onze school. De bovenbouwcoördinator/ intern begeleider werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De intern begeleider De intern begeleider van De Klipper richt zich op de leerlingenzorg voor de groepen 1 t/m 8. De intern begeleider begeleidt de leerkrachten van de groepen bij het verwezenlijken van onderwijs op maat. De intern begeleider beheert de orthotheek. Ze onderhoudt contacten met o.a. de OnderwijsBegeleidingsDienst Noordwest, OnderwijsAdviesGroep, scholen voor speciaal basisonderwijs, regionale expertisecentra, schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, GGD, bureau jeugdzorg en andere externe deskundigen. De intern begeleider/ bovenbouwcoördinator werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De groepsleerkrachten De groepsleerkrachten hebben de totale verantwoording voor het onderwijs en de sfeer in de eigen groep en dragen bij aan de onderwijskundige ontwikkeling en de organisatie van de school. Vakleerkracht gymnastiek De vakleerkracht gymnastiek verzorgt gymnastieklessen voor de kinderen vanaf groep 3/4. Op dinsdag geeft hij de kinderen een bewegingsles. De andere les wordt verzorgd door verschillende groepsleerkrachten die bevoegd zijn om gymlessen te geven. De kinderen in de groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week een bewegingsles. De kleutergroepen krijgen twee maal per week een bewegingsles in de speelzaal. Deze lessen worden verzorgd door de eigen groepsleerkrachten. Als het regent wordt er op andere momenten ook gebruik gemaakt van de speelzaal. Jaarlijks worden alle speeltoestellen en andere gymmaterialen gecontroleerd door een extern deskundige. 12

11 De administratief medewerkster De administratief medewerkster ondersteunt op administratief gebied. Ze verzorgt o.a. de leerlingenadministratie en verwerkt facturen. De administratief medewerkster vervult deze werkzaamheden op dinsdagochtend. De werkwijze in de groepen - Activiteiten in de onderbouw In de groepen 1 t/m 4 bieden de werkwijze en het aangeboden materiaal mogelijkheid tot differentiatie (rekening houden met de verschillen in ontwikkeling van kinderen). We leren de kinderen vanaf het begin om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk. Hiervoor is het nodig dat een kind leert omgaan met uitgestelde aandacht en het zelf oplossen van problemen. De leerkracht is hierdoor in staat kinderen die dat nodig hebben, hulp te bieden. Zo is hij of zij ook in de gelegenheid om leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging hierin te voorzien. De leerkracht kan o.a. met een kleine groep kinderen intensief werken aan b.v. uitbreiding van de woordenschat, begeleiden van het leesproces, aanbieden van nieuw materiaal en dergelijke. Hoe ouder een kind is, hoe meer een beroep gedaan wordt op deze zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. In de school werken we in de kleutergroepen ontwikkelingsgericht en gebruiken ter ondersteuning hiervan diverse methoden. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling en interesse van de kinderen. Vanaf groep 3 nemen de methodes een meer centrale rol in. Het uitgangspunt is dat de activiteiten steeds betekenis voor de kinderen hebben, aansluiten bij de werkelijkheid en dat de kinderen mede vorm geven aan deze activiteiten. Op deze manier voelen de kinderen zich meer betrokken, zijn ze actiever bezig met leren en ontwikkelen ze zich beter. Jonge kinderen leren al doende en vooral tijdens spel. Daarom bieden we in de hoeken en met behulp van materialen veel gelegenheid om te spelen. In de groepen 1 en 2 wordt hoofdzakelijk met thema s gewerkt. Steeds staat een ander thema een aantal weken centraal. Kinderen werken/ spelen/leren tijdens deze periodes rondom dit thema. Voorbeelden van thema s zijn: de winkel, het theater, het ziekenhuis, muziek, de lente enz. Vanaf groep 3 wordt met name in de middaguren rondom thema s gewerkt. Tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal werken de kinderen van groep 1/2 zelfstandig aan activiteiten in de hoeken (leeshoek, huishoek, wisselhoek, rekenhoek, bouwhoek) of ze werken met de leerkracht. Daarnaast zijn er regelmatig gezamenlijke momenten voor muziek, kringgesprek, gymnastiek en groepswerk. We stellen de kinderen van groep 1/2 in de gelegenheid om kennis te maken met letters en lezen. Een aantal kinderen leert zichzelf hierdoor lezen. Tijdens de kleuterperiode wordt er voor rekenen met specifieke materialen gewerkt om de kinderen getalsbesef van de getallen 1 t/m 10 bij te brengen. Ook meten en wegen komt uitgebreid aan de orde. Wij streven ernaar de overgang van groep 1/2 naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de groepen 3 en 4 worden meer methoden gebruikt en wordt met name s middags in thema s gewerkt. Er is veel ruimte voor de verschillen in taal-lees ontwikkeling van de 13

12 kinderen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door, sinds augustus 2008, gebruik te maken van de methode Veilig leren lezen. De kinderen werken met plezier met de verschillende bijbehorende materialen en dit levert goede resultaten op. In groep 4, 5 en 6 wordt de taal leesontwikkeling ook gestimuleerd door gebruik te maken van de methode Estafette. Deze methode sluit goed aan op Veilig leren lezen. Met de methodes Veilig leren lezen en Estafette is het mogelijk om kinderen zelfontdekkend te leren lezen en stap voor stap de leesontwikkeling te begeleiden. Voor rekenen gebruiken we de methode Rekenrijk en een aantal extra materialen. Differentiatie vindt plaats op grond van de werkresultaten en de gegevens van het leerlingvolgsysteem (Citotoetsen). Voor taalactiviteiten gebruiken we vanaf groep 4 de methode Taalverhaal, die zowel de mondelinge- als de schriftelijke taalontwikkeling stimuleert. - Activiteiten in de bovenbouw In de groepen 5 t/m 8 wordt verder gewerkt aan de zelfstandigheid van de kinderen. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op het dragen van eigen verantwoordelijkheid. Er wordt meerdere keren per dag zelfstandig gewerkt. Dat gaat als volgt: De leerkracht geeft alle kinderen klassikaal een korte uitleg over het werk. Een grote groep leerlingen heeft voldoende aan deze uitleg en kan meteen aan de slag met de leer- en verwerkingsstof. De leerkracht richt zich dan op de leerlingen die behoefte hebben aan een langere uitleg. Daarna kunnen deze kinderen ook aan de slag. Tijdens het zelfstandig werken maakt de leerkracht een aantal rondes door de groep waarbij hij/zij het werk bekijkt en de kinderen een vraag kunnen stellen. De leerlingen kunnen dmv. een houten blokje met gekleurde vlakken en een vraagsymbool aangeven of zij hulp nodig hebben of niet. Het blokje ligt tijdens de zelfstandige werktijd op de hoek van hun tafel. Naast het lopen van rondes en hulp bieden, haalt de leerkracht tevens groepjes leerlingen bij zich voor een extra uitleg. Als de kinderen hun taken af hebben, kunnen ze extra opdrachten doen. Ook kunnen de kinderen dan aan themawerk of een werkstuk werken. In het rooster is veel tijd ingeruimd voor de basisvaardigheden lezen, rekenen, taal en schrijven. In de groepen 5 t/m 8 worden materialen van de methode Estafette en boeken uit de schoolbibliotheek gebruikt om het technisch lezen te ontwikkelen. 14

13 Voor rekenen gebruiken we de methode Rekenrijk. Voor taal gebruiken we de methode Taalverhaal. Zoals u al eerder las, wordt ook in deze groepen in thema s gewerkt. Verschillende leerstofgebieden die op dat moment aan de orde zijn, worden dan in het thema verwerkt. De wereldoriënterende vakken worden zo veel mogelijk in de thema s aangeboden. Recent zijn de methoden voor de wereldoriënterende vakken vernieuwd. Voor geschiedenis hanteren we Bij de tijd en materialen van Tijdstip. Aardrijkskunde wordt gegeven met behulp van De blauwe planeet en Natuniek gebruiken we voor natuuronderwijs. In deze laatste methode wordt ook veel aandacht besteed aan techniek. Voor techniekonderwijs hanteren we ook de uitdagende materialen die in de drie mooie techniektorens te vinden zijn, welke we cadeau hebben gekregen van Corus. Een geweldig geschenk. Om kinderen naast de cognitieve vakken (taal, rekenen, lezen enz.) voldoende te bieden op de andere vlakken/ontwikkelingsgebieden is er tijd ingeruimd voor handvaardigheid, tekenen en muziek. Deze vakken worden door de groepsleerkracht zelf gegeven. De kinderen sporten twee maal per week. Eén keer per week worden deze lessen begeleid door de vakleerkracht. De andere gymles wordt verzorgd door verschillende leerkrachten. Tijdens de gymlessen wordt regelmatig aandacht besteed aan sporten waarmee aan toernooien, buiten schooltijd, wordt deelgenomen zoals b.v. basketbal en voetbal. - Activiteiten voor alle groepen - Huiswerk Op onze school wordt een actief huiswerkbeleid gevoerd. In alle groepen zijn hiervoor activiteiten gepland. In de onderbouwgroepen zal het veelal gaan om het van huis meenemen van een aantal spullen die betrekking hebben op het thema dat we behandelen. Voor de hogere groepen wordt naast het meenemen van een aantal themagerichte zaken ook bewust leer- en maakwerk meegegeven voor de vakken wereldoriëntatie, rekenen e.d. Er is een beschrijving van huiswerkbeleid op school aanwezig; u kunt dit bij de leerkracht opvragen. - Kinderboekenweek Elk jaar doen alle groepen actief mee met activiteiten van de kinderboekenweek. In de groepen wordt minimaal 6 weken rond het thema gewerkt dat in dit jaar centraal staat. U bent altijd van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de klas en te kijken naar de resultaten van de kinderen. Dit jaar heet het thema: Hallo wereld; over het ontmoeten van andere culturen in en door verhalen. De 58e editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 3 oktober t/m zaterdag 13 oktober Tosca Menten schrijft het Kinderboekenweekgeschenk. De zorg voor de kinderen - Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 15

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015 2014-2015 verbreedt je horizon 1 Inhoud Onze visie op onderwijs... 8 Missie van onze school... 8 Visie van onze school... 8 Visie op levensbeschouwing... 8 Visie op sociaalpedagogisch klimaat... 8 Visie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie