Schoolgids Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave: - Inleiding - De Klipper - De Klipper locatie Sluiswijk -Identiteit - Waar staat De Klipper voor: Pedagogisch klimaat Didactisch klimaat Het bijzondere aan De Klipper Afspraken omtrent veiligheid Groepering van de leerlingen : - De organisatie en werkwijze op school : - Blz De leerkrachten/vervanging/ begeleiding/stagiaires/ scholing Nascholing van leerkrachten 24 -Schoolafspraken - Klachtenprocedure 25 resultaten van het onderwijs - Overblijfmogelijkheden -De buitenschoolse opvang 28 -Regeling school- en vakantietijden: Schooltijden De vakanties De extra vrije (studie)dagen voor De organisatie van de school De groepsindeling/samenstelling team 9 10 de kinderen De werkwijze in de groepen 12 Verlof De zorg voor de kinderen: 14 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen De zorg voor kinderen die extra 14 begeleiding nodig hebben Hoe signaleert de school 16 mogelijke problemen? Verwijzing van kinderen naar een 16 speciale school voor basisonderwijs Medische zorg voor de kinderen - De begeleiding van de overgang naar Voortgezet onderwijs:17 Verzuim - Schorsing en verwijdering kundig rapport - Belangrijke telefoonnum- 30 mers -Overige zaken: De fotograaf, gevonden voorwerpen, gymnastiek/zwemmen, hoofdluis, huiswerk en gebruik schooltas, jeugdbladen en boeken, kosteloos materiaal, schoolmelk, trakteren, vragen over onderwijs. De voorlichting aan ouders over de schoolkeuze Advisering en procedure - Extra activiteiten tijdens schooltijd - Extra activiteiten na schooltijd - Aannamebeleid: - Ouders en de school Gesprekken tussen leerkrachten en ouders Inhoudsopgave 21 Blz. Klassenouders Informatievoorziening aan de 21 ouders Medezeggenschapsraad Ouderraad en ouderbijdrage Inspraak - De ontwikkeling van het onderwijs in de school 23 3

2 4

3 Inleiding Als u, als ouder, verzorger en/of begeleider uw kind aanmeldt op een school, dan vertrouwt u de zorg voor uw kind voor een (groot) deel toe aan de school. Daarom is het erg belangrijk, dat u een school kiest waarin u vertrouwen heeft. Wij hopen dat we met behulp van deze gids en de informatie op onze website een goed beeld te kunnen geven van onze school. Komt u gerust eens langs om de school te bezichtigen. Wij maken graag tijd voor een algehele rondleiding en/of informatief gesprek. U kunt ons altijd bellen voor een afspraak. In deze gids informeren wij u over: Onze visie De organisatie van ons onderwijs De methoden die we gebruiken Hoe we de zorg voor kinderen organiseren Hoe we de resultaten van ons onderwijs meten Naast deze informatie besteden we aandacht aan zaken zoals ouderavonden, verlofregeling, schooltijden, financiële zaken, ouderhulp en de wijze waarop ouders inspraak hebben. De Klipper Basisschool de Klipper is één van de scholen die vallen onder het Bestuur van de Stichting Bijzonder Basisonderwijs te Velsen (BBV). Deze stichting beheert naast onze school nog zeven andere christelijke, katholieke en interconfessionele scholen in de gemeente Velsen. Basisschool de Klipper is in 1997 ontstaan uit een fusie tussen de toenmalige Comitéschool in Oud-IJmuiden en de Kruisbergschool in Zeewijk. De school telt twee locaties: locatie Zeewijk en locatie Sluiswijk. Elke locatie heeft zijn eigen identiteit en wordt aangestuurd door een aparte directeur, ondersteund door een enthousiast team. De Klipper locatie Sluiswijk Onze locatie, aan het Koningsplein, is midden in een kindvriendelijke buurt met eengezinswoningen gevestigd. Midden in de wijk en midden op het plein, omringd door groen en met speelmogelijkheden voor het jonge en oudere kind. De school telt ongeveer 160 kinderen, verdeeld over 7 groepen. Het team van locatie Sluiswijk bestaat uit 14 personen. De school is opgebouwd rondom een ruime hal die multifunctioneel wordt gebruikt. Er zijn acht leslokalen, een speelzaal voor de kleuters en enkele gespreks- en kantoorruimten. Aan de zijkant van de school liggen schooltuintjes waar de kinderen groenten en kruiden verbouwen en bloemen telen. Naast de school staat buurtcentrum De Brulboei. Regelmatig maken de kinderen en leerkrachten gebruik van hun voorzieningen zoals de keuken, die geschikt is voor grote groepen keukenprinsen en -prinsessen. Het centraal gelegen schoolplein is zowel onder als ná schooltijd aantrekkelijk voor kinderen. Het plein is een ontmoetingsplek voor jong en oud en voorziet in diverse speelbehoeften. De meeste kinderen wonen in de buurt van de school. De school staat letterlijk en figuurlijk midden in de wijk. 5

4 Identiteit Wij vinden het belangrijk om goed onderwijs te verzorgen waarbij ieder kind zich veilig en prettig voelt. Als een kind zichzelf kan zijn op school en zich gewaardeerd voelt, staat hij of zij open voor leerstof en kan zich optimaal ontwikkelen op cognitief en sociaalemotioneel gebied. Een warme sfeer in de groep, in school en op het schoolplein is belangrijk. Wij volgen kinderen nauwlettend en proberen zo goed mogelijk te voorzien in individuele behoeften. Ieder kind is uniek en heeft bepaalde aparte talenten en behoeften. Wij richten ons onderwijs zó in dat ieders mogelijkheden optimaal worden ontplooid. Wij zijn een school die ook op christelijke grondslag inhoud wil geven aan het onderwijs. We gebruiken hiervoor de methode Trefwoord. Trefwoord is speciaal ontwikkeld voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming in de basisschool. De methode probeert de belevingswereld van het kind en de wereld van de bijbel(de joods/ christelijke geloofstraditie) dichter bij elkaar te brengen. De christelijke feestdagen als Kerstmis, Pasen e.d. krijgen uitvoerig aandacht. In de methode wordt ook aandacht besteed aan feestdagen en rituelen die horen bij andere geloven en levensovertuigingen. Ons onderwijs is voor iedereen toegankelijk, ongeacht godsdienstige, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond of nationaliteit. Juist de verschillende achtergronden van de kinderen maken de school tot een geschikte plek om in gesprek te komen over diverse onderwerpen. Gelijkwaardigheid en respect voor verschillende opvattingen staan hierbij voorop. Kinderen leren zich in te leven in anderen en elkaar te waarderen. Waar staat De Klipper voor? Op De Klipper staan de door het ministerie van onderwijs geformuleerde kerndoelen centraal (Wet Primair Onderwijs). Meer informatie kunt u vinden op website Samen met de ouders wil De Klipper de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomstige rol als verantwoordelijke en actieve burger in een dynamische samenleving. Op onze school geven we prioriteit aan: Het sociaal en emotioneel welbevinden van de kinderen De ontwikkeling van het zelfvertrouwen van het kind Het prikkelen van de nieuwsgierigheid van het kind Het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden Het ontwikkelen van creatieve vaardigheden Het bevorderen van samenwerken Het bevorderen van zelfstandigheid Het bevorderen van de verantwoordelijkheid door vrijheid te geven aan de vormgeving van de eigen taak Het bieden van zorg op maat voor de individuele leerling 6

5 Het pedagogisch klimaat Op de Klipper heerst een kindgericht en kindvriendelijk klimaat. De school is een ontmoetingsplaats voor kinderen met verschillende culturele achtergronden en uit verschillende milieus. Het vriendelijke klimaat wordt o.a. tot stand gebracht door de leerlingen rust, structuur en regels aan te bieden. De leerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen zich prettig en veilig voelen in de groep, zodat de kinderen zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn; zich durven uiten in hun gevoelens, gedachten, meningen en in het tonen van gedrag. Respect voor elkaar staat hierbij centraal. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van normen en waarden, de omgang met elkaar en het welbevinden van alle betrokkenen. Als kinderen zich geaccepteerd en prettig voelen, groeit het zelfvertrouwen en zijn ze in staat leerstof in zich op te nemen en te verwerken. De begrippen verantwoordelijkheid en vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken vormen een belangrijke basis. Verantwoordelijkheid en vrijheid zijn van essentiële betekenis om je te kunnen ontplooien. Leren door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Dit betekent natuurlijk niet dat zomaar alles mag. Een kind is niet écht vrij als het maar kan doen waar hij/ zij zelf zin in heeft. De leerkracht biedt ieder kind structuur, om vrijheid binnen grenzen te kunnen leren hanteren. We leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. De leerkracht en de leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat het nodig heeft om een taak te kunnen doen in hoeveel tijd. Achteraf legt het kind verantwoording af aan de leerkracht. Het leren omgaan met verantwoordelijkheid gaat stap voor stap. Bij kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate de kinderen zich verder ontwikkelen, worden de taken omvangrijker en complexer. Met het aanleren van zelfstandigheid willen we bereiken dat kinderen leren vertrouwen op het eigen kunnen en een reëel zelfbeeld ontwikkelen. Daarnaast willen we de kinderen zelfstandig leren nadenken, kiezen, handelen en plannen. Daarvoor is het nodig dat kinderen leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin verschilt ieder mens en daar houden we rekening mee. We gaan uit van de behoeften van de individuele leerlingen en passen onze begeleiding hier op aan. Het zelfstandig werken heeft een vaste plek binnen ons onderwijs. Hierdoor kan de eigenheid van een kind bewaard blijven en heeft de leerkracht ruimte om individuele leerlingen te 7

6 begeleiden. De kinderen ontvangen ook gaandeweg steeds meer vrijheid in het zelf corrigeren van werk. Dit om de eigen verantwoordelijkheid te bevorderen. Om later als volwassene deel te kunnen nemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Wij besteden op onze school veel aandacht aan het samenwerken en samenspelen in tweetallen en groepjes. Kinderen leren door samen te werken, dat er verschillen bestaan tussen mensen, tussen kinderen. Ze leren om met verschillen om te gaan. Ieder kind heeft kwaliteiten, op diverse gebieden en van verschillend niveau. Door de kwaliteiten van verschillende kinderen te bundelen, kunnen kinderen elkaar aanvullen en verrijken. Meestal gaat het om kinderen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar het gebeurt ook dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samenwerken; samen een probleem oplossen, elkaar helpen, een opdracht uitvoeren binnen de zelfstandige - themaen/ of creatieve werktijd. Het didactisch klimaat De Klipper gaat in de groepen 1 en 2 uit van ontwikkelingsgericht onderwijs. Naarmate de kinderen ouder worden komen daar geleidelijk aan leerprogramma s voor in de plaats. Er wordt in alle groepen met thema s gewerkt. In de groepen 1 en 2 biedt de werkwijze en het aangeboden materiaal mogelijkheden tot differentiatie (rekening houden met de verschillen in ontwikkeling van kinderen). In deze groepen worden specifieke materialen gebruikt voor de ontwikkeling van geletterdheid en rekenvaardigheden, die goed aansluiten bij groep 3. In de groepen 3 t/m 8 worden methoden gebruikt die naast de basisleerstof bestaan uit remediërende, verbredende stof en verrijkende programma s. Zo kunnen we zowel tegemoet komen aan leerlingen die behoefte hebben aan herhaling als aan leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdagende opdrachten. Om tegemoet te komen aan verschillen tussen leerlingen qua sociaalemotionele en cognitieve ontwikkeling, bieden wij verschillende vormen van instructies, differentiatie in de hoeveelheid te verwerken opdrachten van de basisleerstof en verschillende extra opdrachten. In alle groepen zijn er iedere dag perioden van zelfstandig werken. Tijdens deze perioden worden opdrachten individueel of in groepsverband verwerkt. Tijdens deze lesmomenten wordt er een gedifferentieerd lesaanbod gegeven. Er wordt voldaan aan de individuele behoeften van de leerlingen. Leerlingen worden gestimuleerd en begeleid in hun leerproces op zodanige wijze dat iedere leerling zich optimaal kan ontplooien binnen zijn/haar mogelijkheden. Leerlingen wordt geleerd mede verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces. 8

7 De zorg voor de leerlingen resulteert in het feit dat de resultaten van toetsen naar tevredenheid zijn. Het bijzondere aan de Klipper In alle klassen staan de begrippen verantwoordelijkheid en vrijheid, samenwerken en zelfstandigheid gedurende elke schooldag centraal. De Klipper werkt vanuit ontwikkelingsgerichte aspecten en laat deze werkwijze langzaam overvloeien in een werkwijze waarbij op thematische wijze noodzakelijke leerstof wordt aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van diverse didactische organisatiemodellen. Regelmatig wordt lesstof aangeboden in circuitvorm of wordt gewerkt in hoeken. Er wordt veelvuldig samengewerkt in tweetallen of kleine groepjes. De werkvormen worden afgestemd op de inhoud van de lesopdrachten. Schooldagen zijn dus zeer afwisselend. De kinderen worden telkens op nieuwe manieren uitgedaagd om de leerstof in zich op te nemen en te verwerken. In alle groepen wordt gewerkt met thema s. Zoals u heeft kunnen lezen, werken we ontwikkelingsgericht bij de kleuters. Dit betekent dat men altijd in thema s werkt. In de andere groepen wordt ook in thema s gewerkt; een aantal grote en een paar kleine thema s. Dat houdt het volgende in: per schooljaar staan in deze groepen twee grote thema s centraal en vier kleinere thema s. De grote thema s duren zes weken en de kleinere minimaal drie weken. Rondom de Kinderboekenweek creëert iedere groep een groot thema. Daarnaast vindt er een groot schoolbreed thema plaats in februari/ maart. Het schoolbrede thema starten we gezamenlijk en sluiten we ook met de hele school samen af. Gedurende het thema houden alle klassen elkaar op de hoogte van hun ontdekkingen en wat ze geleerd hebben. Binnen de kleinere groepsthema s wordt o.a. veel aandacht besteed aan de wereldoriënterende vakken. Door bijvoorbeeld geschiedenis te koppelen aan aardrijkskunde krijgt de leerstof meer betekenis voor kinderen en onthouden zij het langer. Denk bv. aan de koppeling De Romeinen en topografie van Italië/Europa etc. De kinderen werken vanaf de kleuters met verschillende computerprogramma s. De programma s ondersteunen de meer traditionele methodegebonden materialen. Ze bevatten ook uitdagende aanvullende lesstof en remediërende oefeningen. Het werken met de programma s zorgt voor een afwisselende, uitdagende manier om met lesstof aan de slag te gaan. Leerlingen leren ook omgaan met internet, zodat zij de geboden informatie kunnen gebruiken in werkstukken en bij presentaties en spreekbeurten. Daarnaast leren ze veilig te internetten. 9

8 Afspraken omtrent veiligheid Om een goede sfeer te creëren en kinderen zich prettig en veilig te laten voelen hanteren wij o.a. de methode Leefstijl. Deze methode stimuleert de sociaal- en emotionele ontwikkeling van kinderen. Naast de omgangsafspraken vanuit deze methode, maakt iedere leerkracht aan het begin van het jaar, samen met zijn/ haar kinderen in de klas, groepsafspraken. Op het plein worden deze regels ook gehanteerd. Naast gedragsregels hebben we natuurlijk ook afspraken over het gebruik van de verschillende werkruimten en schoolmaterialen. Algemene schoolafspraken zijn te vinden op blz. 25. Meer informatie over de zwem- en gymlessen vindt u op de pagina s 11, 18 en 31. Binnen het team hebben we meerdere bedrijfshulpverleners, die leerlingen kunnen verzorgen bij ongelukjes. De BHV ers hebben tevens een belangrijke rol bij de brandoefeningen die we minstens twee maal per jaar laten plaatsvinden. In alle ruimtes hangen vluchtroutes. Als het brandalarm afgaat, houdt u zich dan aan onderstaande instructies: Blijf kalm, paniek is erger dan brand Volg de instructies van het personeel precies op(bhv ers dragen een felgekleurd hes) Laat persoonlijke eigendommen achter Bij rookontwikkeling het hoofd zo dicht mogelijk bij de vloer houden en de ruimte zo snel mogelijk verlaten Zorg dat u bij elkaar blijft Verlaat nooit de verzamelplaats zonder toestemming van de ontruimingsleider Het brandalarm, de brandblusapparatuur en de verlichting boven de nooduitgangen worden één maal per jaar gecontroleerd. Dit schooljaar toetsen we onze school opnieuw met behulp van een risico- inventarisatie scan en stemmen ons beleid af op de conclusies. Zodra we met een groep op stap gaan voor bijvoorbeeld een educatieve excursie, gaat ons excursiebeleid in werking. Dit beleid is speciaal bedoeld om iedereen een fijne tijd te bezorgen en veilig te vervoeren. Wilt u meer weten over veiligheid op De Klipper, kunt u zich altijd wenden tot de directeur. Groepering van de leerlingen In september starten we met een kleutergroep die heterogeen is samengesteld. Dat wil zeggen dat kinderen van verschillende leeftijden (4 t/m 6 jaar) bij elkaar in de groep zitten. Vanaf januari 2013 openen we een instroomgroep voor leerlingen van groep 1. Daarnaast hebben we een groep 3/4. Vanaf groep 5 zijn de groepen homogeen samengesteld. De organisatie en werkwijze op school - De organisatie van de school (aantal leerlingen per klas) De school is organisatorisch verdeeld in twee delen: de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8). We streven 10

9 ernaar om de onderbouwgroepen niet te groot te laten worden. Omdat in september 2012 de kleutergroep al 29 leerlingen telt, openen we in januari een instroomgroep 1. In januari start groep 1 met 15 leerlingen en groep 2 met 18 leerlingen. Groep 1 wordt in de loop van het tweede deel van het schooljaar iets groter door de instroom van 4jarigen. In de groepen 3 t/m 8 zitten tussen de 20 en 30 kinderen per groep. Elke bouw heeft een coördinator. De twee bouwcoördinatoren (één onderbouw- en één bovenbouwcoördinator), de intern begeleider en de directie hebben regelmatig overleg om de gang van zaken in school te bespreken(managementteam). Tijdens het overleg worden zaken die met schoolbeleid te maken hebben voorbereid. Op de teamvergaderingen wordt het schoolbeleid vastgelegd. Daarnaast worden er nog bouwvergaderingen en leerlingbesprekingen gehouden. - De groepsindeling/ samenstelling van het team Groep 1/ 2 ma/ di/ wo do/ vrij Marloes Wouda Esther Sliggers Groep 3/4 ma t/m vr Edith Ettema, 5 ochtenden ondersteund door Jolanda Tijl Groep 5 ma t/m vr Bianca Steman Groep 6 ma/di/wo do/vrijdagocht. vrijdagmiddag Kathinka v.beek-donk Annemarie Hoevers Esther Sliggers Groep 7 ma t/m vr Sanne Steenhoek Groep 8 ma t/m vr Astrid Zwanenburg Directeur De directeur heeft de algemene leiding over de school en draagt de verantwoordelijkheid voor alle onderwijskundige en organisatorische zaken. Zo houdt zij zich onder andere bezig met beleidsvoorbereiding, kwaliteitszorg, PR, personeelszaken, financiën, huisvesting, toelating nieuwe leerlingen, de coördinatie van het management, de samenhang in het onderwijsaanbod in de verschillende groepen, algemene teamvergaderingen, contacten met het bestuur van de stichting BBV, de inspectie, de medezeggenschapsraad en externe contacten. De directeur is ook aanspreekpunt voor ouders bij knelpunten en problemen in de organisatie. De directeur is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in principe op school aanwezig, behoudens vergaderingen/ afspraken elders. De onderbouwcoördinator De onderbouwcoördinator heeft de dagelijkse onderwijskundige en organisatorische leiding over de groepen 1 t/m 4. 11

10 Daarnaast houdt zij zich bezig met het begeleiden van nieuwe leerkrachten, de implementatie van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, de verdeling van de kinderen over de kleutergroepen en de aanschaf van materialen. De onderbouwcoördinator is naast de groepsleerkrachten aanspreekpunt voor de ouders van de groepen 1 t/m 4. De onderbouwcoördinator werkt, na haar zwangerschapsverlof, 4 dagen in de instroomgroep, en verricht haar extra taken, naast het lesgeven. Ze is aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. De bovenbouwcoördinator De bovenbouwcoördinator heeft de dagelijkse onderwijskundige- en organisatorische leiding over de groepen 5 t/m 8. Daarnaast houdt zij zich bezig met het begeleiden van de nieuwe leerkrachten, de implementatie van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen en de aanschaf van materialen. De bovenbouwcoördinator is tevens de intern begeleider van onze school. De bovenbouwcoördinator/ intern begeleider werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De intern begeleider De intern begeleider van De Klipper richt zich op de leerlingenzorg voor de groepen 1 t/m 8. De intern begeleider begeleidt de leerkrachten van de groepen bij het verwezenlijken van onderwijs op maat. De intern begeleider beheert de orthotheek. Ze onderhoudt contacten met o.a. de OnderwijsBegeleidingsDienst Noordwest, OnderwijsAdviesGroep, scholen voor speciaal basisonderwijs, regionale expertisecentra, schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, GGD, bureau jeugdzorg en andere externe deskundigen. De intern begeleider/ bovenbouwcoördinator werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De groepsleerkrachten De groepsleerkrachten hebben de totale verantwoording voor het onderwijs en de sfeer in de eigen groep en dragen bij aan de onderwijskundige ontwikkeling en de organisatie van de school. Vakleerkracht gymnastiek De vakleerkracht gymnastiek verzorgt gymnastieklessen voor de kinderen vanaf groep 3/4. Op dinsdag geeft hij de kinderen een bewegingsles. De andere les wordt verzorgd door verschillende groepsleerkrachten die bevoegd zijn om gymlessen te geven. De kinderen in de groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week een bewegingsles. De kleutergroepen krijgen twee maal per week een bewegingsles in de speelzaal. Deze lessen worden verzorgd door de eigen groepsleerkrachten. Als het regent wordt er op andere momenten ook gebruik gemaakt van de speelzaal. Jaarlijks worden alle speeltoestellen en andere gymmaterialen gecontroleerd door een extern deskundige. 12

11 De administratief medewerkster De administratief medewerkster ondersteunt op administratief gebied. Ze verzorgt o.a. de leerlingenadministratie en verwerkt facturen. De administratief medewerkster vervult deze werkzaamheden op dinsdagochtend. De werkwijze in de groepen - Activiteiten in de onderbouw In de groepen 1 t/m 4 bieden de werkwijze en het aangeboden materiaal mogelijkheid tot differentiatie (rekening houden met de verschillen in ontwikkeling van kinderen). We leren de kinderen vanaf het begin om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk. Hiervoor is het nodig dat een kind leert omgaan met uitgestelde aandacht en het zelf oplossen van problemen. De leerkracht is hierdoor in staat kinderen die dat nodig hebben, hulp te bieden. Zo is hij of zij ook in de gelegenheid om leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging hierin te voorzien. De leerkracht kan o.a. met een kleine groep kinderen intensief werken aan b.v. uitbreiding van de woordenschat, begeleiden van het leesproces, aanbieden van nieuw materiaal en dergelijke. Hoe ouder een kind is, hoe meer een beroep gedaan wordt op deze zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. In de school werken we in de kleutergroepen ontwikkelingsgericht en gebruiken ter ondersteuning hiervan diverse methoden. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling en interesse van de kinderen. Vanaf groep 3 nemen de methodes een meer centrale rol in. Het uitgangspunt is dat de activiteiten steeds betekenis voor de kinderen hebben, aansluiten bij de werkelijkheid en dat de kinderen mede vorm geven aan deze activiteiten. Op deze manier voelen de kinderen zich meer betrokken, zijn ze actiever bezig met leren en ontwikkelen ze zich beter. Jonge kinderen leren al doende en vooral tijdens spel. Daarom bieden we in de hoeken en met behulp van materialen veel gelegenheid om te spelen. In de groepen 1 en 2 wordt hoofdzakelijk met thema s gewerkt. Steeds staat een ander thema een aantal weken centraal. Kinderen werken/ spelen/leren tijdens deze periodes rondom dit thema. Voorbeelden van thema s zijn: de winkel, het theater, het ziekenhuis, muziek, de lente enz. Vanaf groep 3 wordt met name in de middaguren rondom thema s gewerkt. Tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal werken de kinderen van groep 1/2 zelfstandig aan activiteiten in de hoeken (leeshoek, huishoek, wisselhoek, rekenhoek, bouwhoek) of ze werken met de leerkracht. Daarnaast zijn er regelmatig gezamenlijke momenten voor muziek, kringgesprek, gymnastiek en groepswerk. We stellen de kinderen van groep 1/2 in de gelegenheid om kennis te maken met letters en lezen. Een aantal kinderen leert zichzelf hierdoor lezen. Tijdens de kleuterperiode wordt er voor rekenen met specifieke materialen gewerkt om de kinderen getalsbesef van de getallen 1 t/m 10 bij te brengen. Ook meten en wegen komt uitgebreid aan de orde. Wij streven ernaar de overgang van groep 1/2 naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de groepen 3 en 4 worden meer methoden gebruikt en wordt met name s middags in thema s gewerkt. Er is veel ruimte voor de verschillen in taal-lees ontwikkeling van de 13

12 kinderen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door, sinds augustus 2008, gebruik te maken van de methode Veilig leren lezen. De kinderen werken met plezier met de verschillende bijbehorende materialen en dit levert goede resultaten op. In groep 4, 5 en 6 wordt de taal leesontwikkeling ook gestimuleerd door gebruik te maken van de methode Estafette. Deze methode sluit goed aan op Veilig leren lezen. Met de methodes Veilig leren lezen en Estafette is het mogelijk om kinderen zelfontdekkend te leren lezen en stap voor stap de leesontwikkeling te begeleiden. Voor rekenen gebruiken we de methode Rekenrijk en een aantal extra materialen. Differentiatie vindt plaats op grond van de werkresultaten en de gegevens van het leerlingvolgsysteem (Citotoetsen). Voor taalactiviteiten gebruiken we vanaf groep 4 de methode Taalverhaal, die zowel de mondelinge- als de schriftelijke taalontwikkeling stimuleert. - Activiteiten in de bovenbouw In de groepen 5 t/m 8 wordt verder gewerkt aan de zelfstandigheid van de kinderen. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op het dragen van eigen verantwoordelijkheid. Er wordt meerdere keren per dag zelfstandig gewerkt. Dat gaat als volgt: De leerkracht geeft alle kinderen klassikaal een korte uitleg over het werk. Een grote groep leerlingen heeft voldoende aan deze uitleg en kan meteen aan de slag met de leer- en verwerkingsstof. De leerkracht richt zich dan op de leerlingen die behoefte hebben aan een langere uitleg. Daarna kunnen deze kinderen ook aan de slag. Tijdens het zelfstandig werken maakt de leerkracht een aantal rondes door de groep waarbij hij/zij het werk bekijkt en de kinderen een vraag kunnen stellen. De leerlingen kunnen dmv. een houten blokje met gekleurde vlakken en een vraagsymbool aangeven of zij hulp nodig hebben of niet. Het blokje ligt tijdens de zelfstandige werktijd op de hoek van hun tafel. Naast het lopen van rondes en hulp bieden, haalt de leerkracht tevens groepjes leerlingen bij zich voor een extra uitleg. Als de kinderen hun taken af hebben, kunnen ze extra opdrachten doen. Ook kunnen de kinderen dan aan themawerk of een werkstuk werken. In het rooster is veel tijd ingeruimd voor de basisvaardigheden lezen, rekenen, taal en schrijven. In de groepen 5 t/m 8 worden materialen van de methode Estafette en boeken uit de schoolbibliotheek gebruikt om het technisch lezen te ontwikkelen. 14

13 Voor rekenen gebruiken we de methode Rekenrijk. Voor taal gebruiken we de methode Taalverhaal. Zoals u al eerder las, wordt ook in deze groepen in thema s gewerkt. Verschillende leerstofgebieden die op dat moment aan de orde zijn, worden dan in het thema verwerkt. De wereldoriënterende vakken worden zo veel mogelijk in de thema s aangeboden. Recent zijn de methoden voor de wereldoriënterende vakken vernieuwd. Voor geschiedenis hanteren we Bij de tijd en materialen van Tijdstip. Aardrijkskunde wordt gegeven met behulp van De blauwe planeet en Natuniek gebruiken we voor natuuronderwijs. In deze laatste methode wordt ook veel aandacht besteed aan techniek. Voor techniekonderwijs hanteren we ook de uitdagende materialen die in de drie mooie techniektorens te vinden zijn, welke we cadeau hebben gekregen van Corus. Een geweldig geschenk. Om kinderen naast de cognitieve vakken (taal, rekenen, lezen enz.) voldoende te bieden op de andere vlakken/ontwikkelingsgebieden is er tijd ingeruimd voor handvaardigheid, tekenen en muziek. Deze vakken worden door de groepsleerkracht zelf gegeven. De kinderen sporten twee maal per week. Eén keer per week worden deze lessen begeleid door de vakleerkracht. De andere gymles wordt verzorgd door verschillende leerkrachten. Tijdens de gymlessen wordt regelmatig aandacht besteed aan sporten waarmee aan toernooien, buiten schooltijd, wordt deelgenomen zoals b.v. basketbal en voetbal. - Activiteiten voor alle groepen - Huiswerk Op onze school wordt een actief huiswerkbeleid gevoerd. In alle groepen zijn hiervoor activiteiten gepland. In de onderbouwgroepen zal het veelal gaan om het van huis meenemen van een aantal spullen die betrekking hebben op het thema dat we behandelen. Voor de hogere groepen wordt naast het meenemen van een aantal themagerichte zaken ook bewust leer- en maakwerk meegegeven voor de vakken wereldoriëntatie, rekenen e.d. Er is een beschrijving van huiswerkbeleid op school aanwezig; u kunt dit bij de leerkracht opvragen. - Kinderboekenweek Elk jaar doen alle groepen actief mee met activiteiten van de kinderboekenweek. In de groepen wordt minimaal 6 weken rond het thema gewerkt dat in dit jaar centraal staat. U bent altijd van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de klas en te kijken naar de resultaten van de kinderen. Dit jaar heet het thema: Hallo wereld; over het ontmoeten van andere culturen in en door verhalen. De 58e editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 3 oktober t/m zaterdag 13 oktober Tosca Menten schrijft het Kinderboekenweekgeschenk. De zorg voor de kinderen - Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 15

14 Wij vinden het belangrijk om de ontwikkeling van alle kinderen nauwkeurig te volgen. Dit houdt in dat de groepsleerkracht observatiegegevens en/of resultaten van het werk noteert in een map. Naast de dagelijkse observatie en notatie van gegevens, toetsen we alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 tweemaal per jaar. Deze gegevens worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Bij de kinderen uit de groepen 1/ 2 neemt de leerkracht verschillende toetsen verspreid over het jaar af. De toetsen geven aan hoe uw kind zich op het gebied van leren ontwikkelt. Op taalgebied stimuleren we de kinderen om einde groep 2 o.a. minstens 15 letters te kennen en op rekengebied stimuleren we de kinderen om synchroon te kunnen tellen onder de 10. Een kind kan niet goed leren als hij/ zij niet helemaal prettig in zijn vel zit. We volgen daarom nauwlettend de sociaal-emotionele ontwikkeling (gedrag, werkhouding e.d.) van alle leerlingen en gaan adequaat in op signalen. Vanaf januari 2013 gaan we, naast onze eigen observaties, het programma Seol gebruiken als extra signaleringsinstrument. Natuurlijk houden wij u van alles op de hoogte. Dit gebeurt o.a. tijdens het 10-minutengesprek. De kinderen in de groepen 3 t/m 8 toetsen we twee maal per jaar op het gebied van rekenen, lezen (technisch en begrijpend) en spelling met methode onafhankelijke toetsen (Cito- toetsen). Zo is het mogelijk onze schoolopbrengsten en de individuele resultaten te vergelijken met de landelijke gegevens en de gegevens van kinderen in dezelfde leeftijdscategorie. In groep 4, 6 en 8 doen de kinderen mee aan een intelligentie- en schoolvorderingentest( NIO/ NSCCT). In groep 4 en 6 wordt de NSCCT gedaan. Deze test signaleert leerlingen die beneden hun vermogen presteren. Naar aanleiding van de gegevens kunnen we nog beter op de individuele behoeften van de kinderen ingaan. In groep 8 wordt de NIO afgenomen. De resultaten zijn belangrijk voor het voortgezet onderwijs en spelen een rol in het advies. De toetsgegevens, van het leerlingvolgsysteem, verwerken we in het rapport van uw kind en komen aan de orde tijdens het 10-minutengesprek. Deze gegevens zijn vooral bedoeld om de leerkrachten de gelegenheid te bieden te kunnen inspelen op de behoeften van de kinderen. De toetsgegevens van alle jaren worden ingevoerd in een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem. Hiermee is het mogelijk om de ontwikkeling van elk kind met de gebruikte toetsen te volgen. Naar aanleiding van de resultaten voert de intern begeleider overleg met de groepsleerkracht over de prestaties van de groep en individuele kinderen. Tijdens deze bespreking worden afspraken voor extra hulp door de groepsleerkracht gemaakt. Om de kwaliteit van de school te bewaken worden de resultaten van de toetsen altijd door de intern begeleider besproken met de directie. Tenminste tweemaal per jaar worden de resultaten van de school door middel van een schoolstaat aan de orde gesteld in de teamvergadering. Op grond van deze schoolstaat evalueren wij ons onderwijs en nemen besluiten om het onderwijs bij te stellen of nieuwe methoden/werkwijzen in te voeren. 16

15 - De zorg voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben Kinderen hebben verschillende mogelijkheden. Wat het ene kind met gemak kan, vindt het andere kind erg moeilijk. Ook op school komt dat tot uiting. Dit geldt zowel voor kinderen die meer aankunnen als voor kinderen die moeite hebben met de leerstof. Kinderen kunnen moeite hebben met de leerstof (rekenen, taal, e.d.) en/of op sociaalemotioneel gebied (gedrag, werkhouding e.d.). Soms heeft het één met het ander te maken. Het kan ook zijn dat kinderen meer uitdaging nodig hebben. Wij willen als school, tijdig signaleren en het kind bieden wat hij/zij nodig heeft. - Hoe signaleert de school mogelijke problemen? Tenminste twee maal per jaar worden methode onafhankelijke toetsen afgenomen. Daarnaast registreert de leerkracht de leervorderingen van elk kind en observeert het gedrag en de werkhouding van een kind. Met deze gegevens wordt overleg gevoerd met de intern begeleider. Naar aanleiding van dit overleg wordt afgesproken welke actie wordt ondernomen. Het kan gaan om een gesprek met de ouders/ verzorgers, extra hulp door de groepsleerkracht en/of klassenassistent of een nader onderzoek door de intern begeleider of een externe instantie (b.v. Jeugdgezondheidszorg, OBD of het WSNS). Als er afgesproken is om extra hulp te laten geven door de groepsleerkracht of klassenassistent, zullen we de ouders op de hoogte stellen. In de kleutergroepen wordt er met name extra hulp geboden tijdens de zelfstandige speel- werktijd, in een kleine kring. In de andere groepen vindt dat plaats aan de instructietafel, tijdens het zelfstandig werken. Als de problemen van een kind ingewikkelder lijken, adviseren wij ouders om een uitgebreid onderzoek te laten doen bij een onafhankelijke instantie. Voor zo n onderzoek zullen wij u schriftelijk toestemming vragen. Het onderzoek kan zich richten op de leervorderingen en/of op het gedrag en de werkhouding van een kind en geeft aanwijzingen hoe we het kind verder kunnen begeleiden. Als het onderzoek is afgerond, zal dit uitgebreid met de ouders en de school worden besproken. Naar aanleiding van de conclusies zullen, tijdens dit gesprek, afspraken gemaakt worden. Als een leerkracht merkt, door middel van observaties, dat een kind minder lekker in zijn vel zit, zich minder goed kan concentreren of ander gedrag vertoont dan gewoonlijk, wendt hij/zij zich tot de intern begeleider. De intern begeleider zal zich dan mede ontfermen over de leerling en de ouders op de hoogte stellen. Als het probleem op school ligt, zullen de leerkracht en de intern begeleider er alles aan doen om de situatie 17

16 op te lossen. Indien noodzakelijk kan een beroep worden gedaan op SchoolMaatschapplijk Werk (SMW). Het SMW is daar speciaal voor. Informatie over het maatschappelijk werk kunt u opvragen bij directie en intern begeleider. -Verwijzing van kinderen naar een speciale school voor basisonderwijs Voor enkele kinderen kan duidelijk worden dat zij beter af zijn op een speciale school voor basisonderwijs. Om op een speciale school voor basisonderwijs toegelaten te worden, moeten we de aanmelding voorleggen aan de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Deze commissie beslist of een kind wel/niet geschikt is voor het speciaal onderwijs. Als de commissie zijn goedkeuring geeft mogen de ouders hun kind op deze school aanmelden. - Medische zorg voor de kinderen De Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland, onderdeel van van het centrum voor jeugd en gezin, heeft tot taak het begeleiden van de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind. Zij roept de kinderen tijdens de basisschoolperiode twee maal op voor een volledig onderzoek. Dit gebeurt op 5- jarige leeftijd en als kinderen in groep 7 zitten. Bij alle 5- jarigen en leerlingen uit groep 7 wordt lengte en gewicht gemeten. Bij 5jarigen wordt ook het gehoor onderzocht. Na een volledig onderzoek worden de kinderen met de betreffende leerkracht nabesproken. Ouders kunnen zelf contact opnemen met de GGD voor vragen over gezondheid, groei, opvoeding, gedrag, eten, slapen, bedplassen e.d. Ouders kunnen ook zelf hun kind aanmelden voor onderzoek. Tel: De begeleiding van de overgang naar het Voortgezet onderwijs De overgang van kinderen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Daarom begeleiden we de kinderen zorgvuldig bij hun schoolkeuze en bereiden we ze voor op alle veranderingen na groep 8. - De voorlichting aan ouders over de schoolkeuze In het begin van het schooljaar ontvangen de ouders, tijdens de algemene informatieavond, informatie over wat er dit schooljaar zoal gaat gebeuren met betrekking tot het voortgezet onderwijs. Op een aparte avond informeren wij de ouders van groep 8 over de mogelijkheden die er zijn en de procedure die gevolgd moet worden. Ook vertellen wij deze ouders hoe het advies dat de kinderen krijgen tot stand komt. - Advisering en procedure De school heeft in de loop van de schooljaren veel gegevens verzameld: gegevens uit het leerlingvolgsysteem, gegevens van leerkrachten en gegevens van de Entreetoets, die in groep 7 is afgenomen, alsmede het drempelonderzoek (schoolvorderingentest) en LMT (Leer Motivatie Test). In oktober/november wordt de NIO (intelligentietest) en LMT afgenomen. Met deze gegevens stelt de school een voorlopig advies op. Dit advies wordt opgesteld in overleg met de groepsleerkracht, de intern begeleider en de directie. 18

17 Naast dit advies is nog een tweede onafhankelijk gegeven nodig om toegelaten te worden tot het voortgezet onderwijs. Dit tweede gegeven komt voort uit de afname van het drempelonderzoek. Na de toetsperiode volgt in januari/februari het eindadvies. In januari/februari bespreekt de groepsleerkracht het uiteindelijke advies met de ouders en kinderen van groep 8 in het schoolkeuzegesprek.in de maanden maart/april moet een kind ingeschreven zijn op een school voor Voortgezet Onderwijs. Extra activiteiten tijdens schooltijd Naast de vakken die op het rooster staan vermeld zijn er nog een aantal activiteiten waaraan de kinderen van onze school deelnemen. Enkele voorbeelden van activiteiten: - Zwemlessen (gr. 4 en 5) In groep 4 krijgen de kinderen één keer per week gedurende een half jaar een uur zwemles in het combibad De Heerenduinen. De kinderen die in groep 5 nog geen zwemdiploma hebben, kunnen, na schooltijd, gratis zwemles krijgen om alsnog hun diploma te halen. - Excursies (gr. 1 t/m 8) Indien er in de gemeente Velsen een excursie of tentoonstelling wordt georganiseerd, die aansluit bij het lesprogramma, proberen we deze te bezoeken. In de gemeente zijn vele educatieve excursies en tentoonstellingen. Natuurlijk gaan we ook wel eens verder weg, zoals bv. naar Haarlem of Amsterdam. - Boerderij Zorgvrij (gr. 1 t/m 8) In het begin van het schooljaar kunnen we intekenen op diverse projecten, zoals jonge dieren op de boerderij, kaasmaken e.d. - Het Pieter Vermeulen museum (gr. 1 t/m 8) Verschillende groepen bezoeken de tentoonstellingen op het gebied van natuur en milieu. - Het Anne Frankhuis / verzetsmuseum in Amsterdam (gr. 7/8) De kinderen uit de hogere groepen bezoeken het Anne Frankhuis of het Verzetsmuseum. Aansluitend wordt in de klas uitgebreid aandacht aan de tweede wereldoorlog besteed. - De jonge kinderen bezoeken Breezicht Dit is een woonvoorziening voor ouderen, die de kinderen vlak voor Palmpasen en Sint Maarten bezoeken. De bewoners genieten van deze bezoeken waarbij ze de enthousiast zingende kinderen ontmoeten. - Sinterklaas (gr. 1 t/m 8) Ieder jaar bezoekt Sinterklaas onze school. - Kerstmis (gr. 1 t/m 8) In alle groepen wordt Kerst uitgebreid gevierd. - (Palm)Pasen (gr. 1 t/m 8) 19

18 De onderbouwgroepen brengen in de week voor Palmpasen een paasgroet of palmpasenstok naar het bejaarden- of ziekenhuis. Op de laatste schooldag voor het paasweekend herdenken we met de kinderen het lijden en sterven van Christus en vieren zijn opstanding. We sluiten deze viering af door een paasmaaltijd te organiseren. - Schoolkamp (gr. 8) Alle kinderen van groep 8 gaan op schoolkamp. U ontvangt hierover uitgebreide informatie. - Afscheidsfeest (gr. 8) In de week vóór de zomervakantie wordt het afscheidsfeest van groep 8 gehouden, samen met hun ouders. Het programma voor die avond wordt door de leerlingen zelf voorbereid en uitgevoerd. - Schoolreisje ( gr. 1 t/m 8) De kinderen van de groepen 1 t/m 8 gaan een hele dag op stap of doen op school speciale activiteiten zoals bv. circuskunsten. De bestemming of activiteit wordt elk jaar tijdens een overleg tussen de ouderraad en het team opnieuw vastgesteld. Over alle schoolreisjes wordt u uitgebreid geïnformeerd. - Sportdag (gr. 1 t/m 8) Ieder jaar wordt er een sport- en speldag gehouden op een nabijgelegen sportterrein. Extra activiteiten na schooltijd - Sporten (gr. 5 t/m 8) De leerlingen van onze school doen mee aan allerlei toernooien en sportactiviteiten. Wanneer deze activiteiten plaatsvinden in een schoolvakantie, wordt in principe alleen meegedaan als ouders kunnen begeleiden en trainen. 20

19 - Avondvierdaagse (gr. 1 t/m 8) Elk jaar in juni doet de school mee aan de Avondvierdaagse. De deelname aan de vierdaagse wandeling wordt georganiseerd door de ouderraad. U ontvangt hierover tijdig informatie. Voor deelname wordt een bijdrage gevraagd. - Kinderkermis Ieder jaar wordt er een groot feest georganiseerd voor kinderen, ouders en buurtbewoners. Op een zaterdag tijdens de koude winterdagen wordt een warme, sfeervolle dag in school gerealiseerd. Kinderen kunnen allerlei spelletjes doen. Ouders en buurtbewoners kunnen mooie prijzen winnen bij het Rad van Fortuin. Tevens zijn er allerlei koopjes op de rommelmarkt en heerlijke versnaperingen. De ouderwerkgroep verzet hierbij veel werk. De opbrengst van dit evenement is bestemd voor extra speel- en leermiddelen voor de school. Zo hebben we recent een digitaal schoolbord cadeau gekregen, korting op de kosten voor een schoolreisje en ieder klas mocht afgelopen jaar op excursie. Aannamebeleid Iedereen is van harte welkom op de Klipper. We willen goed onderwijs verzorgen voor alle kinderen op onze school en hanteren daarom een aantal criteria. Deze criteria helpen ons om ervoor te zorgen dat wij uw kind(eren) een fijne schooltijd kunnen bezorgen. Onze criteria zijn: o De school staat open voor alle kinderen. Wij verwachten van u en de kinderen dat de christelijke identiteit wordt gerespecteerd. o De groepen 3 t/m 8 mogen niet groter worden dan 30 leerlingen per klas. In een combinatieklas mogen 26 kinderen zitten. Van bovengenoemde aantallen kan worden afgeweken, als er een klassenassistent(e) kan worden benoemd waardoor er meer handen in de klas komen of indien er een aantal dagdelen per week groepjes uit de klas gehaald kunnen worden. o Broertjes en zusjes van kinderen die reeds op school zitten, krijgen in ieder geval een plaats. o Over de kinderen die reeds op een andere school binnen de gemeente zijn ingeschreven, wordt eerst overleg gevoerd met de school van herkomst. o Kinderen die de school eenmaal hebben verlaten, worden niet meer aangenomen, tenzij de kinderen de school verlaten hebben als gevolg van een verhuizing of plaatsing in het speciaal onderwijs. o Indien een kind wordt aangemeld dat extra zorg nodig heeft, zullen we bekijken of de school de mogelijkheid heeft om het betreffende kind die zorg en onderwijs te geven die voor hem/haar noodzakelijk is. Daarbij zullen de volgende factoren een rol spelen: - groepsgrootte en samenstelling van de groep - beschikbaarheid en deskundigheid van het personeel - mogelijkheden van begeleiding door de ouders en/of deskundigen van buitenaf 21

20 - de gevergde aanpassing in de organisatie, de begeleiding en het onderwijs werkdruk Ouders en de school - Gesprekken tussen leerkrachten en ouders Voordat het kind vier jaar wordt en bij ons op school komt, komen de leerkrachten van de groepen 1/2 op huisbezoek bij de kinderen om kennis te maken. Eenmaal op school zijn er voor alle ouders van de kinderen uit groep 1/2 in november/december en maart 10-minutengesprekken. De ouders en kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen in november/december en maart een schriftelijke rapportage. Daarnaast worden de ouders uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. In juni krijgen de kinderen alleen een rapport. Indien de leerkracht en/of de ouders dit nodig vinden, kan hierover een gesprek worden gevoerd. Natuurlijk is het altijd mogelijk om tussendoor over een kind te praten. U kunt altijd een afspraak met de leerkrachten, de vakleerkracht, de intern begeleider, bouwcoördinatoren en/ of de directeur maken. Een goede samenwerking en communicatie tussen school en ouders is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de kinderen op school. We maken graag tijd voor u vrij. - Klassenouders Ouders zijn ook onmisbaar om activiteiten tijdens en na schooltijd uit te voeren. Deze hulp wordt vaak georganiseerd door de klassenouders van de groep waarin uw kind zit. De klassenouders worden aan het begin van het schooljaar door de leerkracht gevraagd. Het doel van het klassenouderschap is te komen tot een optimale samenwerking tussen groepsleerkracht en ouders voor het organiseren van activiteiten voor de groep/extra handen in de klas. U kunt ook zitting nemen in de Medezeggenschapsraad (MR) of de Ouderraad (OR) en/of meewerken aan de overblijfvoorziening. Deze voorziening wordt door ouders verzorgd. - Informatievoorziening aan ouders - Het Klippernieuws Elke twee weken verschijnt het Klippernieuws. Door middel van dit blad willen we u op de hoogte houden van alle belangrijke ontwikkelingen op school. Het Klippernieuws bevat o.a. een schrijven van de directeur, het laatste nieuws van de groepen, een agenda en natuurlijk een mooie kleurplaat of woordzoeker. Kortom een leuk blad om te lezen! Het oudste kind uit een gezin krijgt het blad mee naar huis. - Algemene info- avond 22

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

KSU Aanmeldingsformulier

KSU Aanmeldingsformulier Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht 030-2885371 Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2871925 info.gertrudis@ksu-utrecht.nl KSU Aanmeldingsformulier GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam : Voornamen : Roepnaam

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Informatieboekje van groep 5/6

Informatieboekje van groep 5/6 Informatieboekje van groep 5/6 2017-2018 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin aan de orde,

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken:

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken: Informatie over groep 5 Groep 5A: Juf Maaike (ma, di en wo) Juf Jolanda (do en vr) Groep 5B: Juf Anita (ma, di en wo) Juf Dien (do en vr) Gymles: maandag (van gymleerkracht Elly Buijs) dinsdag (van de

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L Vrijdag 1 juli 2016 Nummer 11 Vanuit de directie Nog een weekje en dan kunnen wij gaan genieten van de zomervakantie. Groep 8 is druk bezig met het oefenen

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Inleveren overblijfovereenkomst en foto/video toestemmingsformulier 28 100-jarig bestaan ZOMERVAKANTIE 22 23 24 25 Rapporten inleveren 29 100-jarig

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school Inhoud 1 Johannes de Doperschool, een bijzondere school 2 Ontstaan van het Daltononderwijs 3 De drie principes 4 Wat betekent het voor onze praktijk? 5 Is het voor ieder kind geschikt? 6 En op het voortgezet

Nadere informatie

Mailadres Leerkrachten

Mailadres Leerkrachten Welkom in de groep Beste ouders, wij heten u van harte welkom in groep 4/5. Uiteraard bent u altijd welkom om in de klas te komen kijken. Dit kan bijvoorbeeld goed na schooltijd. Uw kind zal vast en zeker

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Informatie avond groep 7 Welkom Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Een moment uit de klas door de leerlingen gemaakt Waar gaan we het over hebben? Welkom Sfeer en gedrag Werkvormen De vakken Wat

Nadere informatie

niet apart, maar samen

niet apart, maar samen 4 Daltononderwijs op de Ieme. Het woord Ieme betekent werkbij. Werkbijen werken hard met elkaar om tot goede resultaten te komen. We willen dat onze leerlingen veel leren en met plezier naar school gaan.

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Algemene informatie. Diverse dingen:

Algemene informatie. Diverse dingen: Informatieboekje Groep 4/5 2011-2012 Algemene informatie Diverse dingen: Gedragsregels in en buiten de klas Samen met de juf hebben de kinderen klassenregels bedacht en ondertekend. Wij houden ons allemaal

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep.

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Algemene informatie groep 7/8 Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Vakleerkrachten en ander personeel. Astrid Bibo, onderwijsassistente: maandag,dinsdag, donderdag,

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven Meerwerf basisschool Prinses Margriet www.meerwerf.nl Leren voor het leven B Baken in het dorp De Prinses Margrietschool is voor vele generaties een bekende plek. Vanouds hebben we aandacht voor een ieder:

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Agenda: 5 november: gastles kinderyoga voor alle groepen 9-10 november: juf Wilma afwezig (cursus) 11 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 10 november) 13 november: 19.30

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 R.K. Augustinusschool Culemborg Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling Responspercentage 73% Gemiddeld rapportcijfer van 7.1. Landelijk is dit een 7.5. 97% van

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie