Ibs Al-Qoeba Schoolplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016"

Transcriptie

1 Ibs Al-Qoeba Schoolplan Lees/leer in de naam van de Heer die je heeft geschapen (de Koran) Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs I Q R A Brinnummer 27 PC Administratienummer 40389

2 Inhoudsopgave Schoolplan Naam Inhoud 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van het schoolplan 1.2 Procedures opstellen en vaststellen van het schoolplan 1.3 Verwijzingen 2 Schoolbeschrijving 2.1 Kenmerken school 2.2 Kenmerken directie en leraren 2.3 Kenmerken leerlingen 2.4 Kenmerken ouders en omgeving 2.5 Prognoses: interne en externe ontwikkelingen 3 Onderwijskundig beleid Cultuureducatie Sport en bewegen Wetenschap en techniek Engels Romp schoolplan 4 Personeelsbeleid Kennis en vaardigheden Leeftijdsopbouw Hoe zorg je vormgeving ipb 5 Organisatie & beleid Maak er maar wat van Communicatie ouders 6 Financieel beleid Materieel beleid 3.1 Missie + mission statement + streefbeelden 3.2 Visie(s): algemeen en specifiek 3.3 Levensbeschouwelijke identiteit 3.4 Leerstofaanbod + Toetsinstrumenten 3.5 Taalleesonderwijs 3.6 Rekenen en Wiskunde 3.7 Sociaal-emotionele ontwikkeling 3.8 Actief Burgerschap en sociale cohesie 3.9 ICT 3.10 Leertijd 3.11 Pedagogisch Klimaat 3.12 Didactisch Handelen 3.13 Actieve rol van de leerlingen 3.14 Zorg en begeleiding 3.15 Passend onderwijs Afstemming 3.16 Opbrengstgericht werken 3.17 Opbrengsten 4.1 Organisatorische doelen 4.2 Schoolleiding 4.3 Beroepshouding 4.4 Integraal Personeelsbeleid Professionalisering 4.5 Instrumenten voor personeelsbeleid 4.6 Verzuimbeleid 5.1 Structuur (organogram) schoolorganisatie + besturingsfilosofie 5.2 Structuur (groeperingsvorm) 5.3 Schoolklimaat (incl. Sociale Veiligheid en Risico-Inventarisatie 5.4 Communicatie (intern) 5.5 Communicatie (met externe instanties) 5.6 Communicatie (met ouders) 5.7 Voor- en vroegschoolse educatie 5.8 Buitenschoolse opvang (voor-, tussen- en naschools) 6.1 Lumpsum financiering ondersteuning 6.2 Externe geldstromen 6.3 Interne geldstromen 6.4 Sponsoring 6.5 Begrotingen 7 Kwaliteitsbeleid 7.0 Kwaliteitszorg + toelichting op indicatoren 2

3 Keuze kwaliteitsinstrumenten 7.1 Wet-en regelgeving 7.2 Terugblik Schoolplan ( evaluatie ) 7.3 Strategisch beleid 7.4 Analyse inspectierapport(en) 7.5 Uitslagen Quick Scan en analyse 7.6 Kwaliteitszorg en ouders + Analyse oudervragenlijst 7.7 Kwaliteitszorg en leerlingen + Analyse leerlingenvragenlijst 7.8 Kwaliteitszorg en leraren + Analyse lerarenvragenlijst 7.9 Het evaluatieplan 7.10 Kwaliteitsprofiel (sterkte/zwakte-analyse) 7.11 Plan van Aanpak ( ) 7.12 Plan van Aanpak ( ) 7.13 Plan van Aanpak ( ) 7.14 Plan van Aanpak ( ) 3

4 Voorwoord De indeling van het schoolplan is afgestemd op het Strategisch Beleidsplan van het bestuur IQRA 1 en de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg (zie hoofdstuk 7). Dit betekent, dat wij deze beleidsterreinen: 1. Beschrijven Wat beloven we? 2 2. Periodiek (laten) beoordelen Doen wij wat we beloven? 3 3. Borgen of verbeteren Wat moeten wij borgen? Wat verbeteren? 4 De onderscheiden beleidsterreinen komen overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtskader. Tevens beschrijven in deze inleiding de competenties (in de geest van de wet Beroepen in het onderwijs) die wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in ons integraal personeelsbeleid (zie hoofdstuk 4). De beleidsterreinen en de competenties zijn logisch gekoppeld (zie schema) en afgeleid van de zeven bekwaamheidseisen in de wet Beroepen in het Onderwijs. Onze beleidsterreinen (kwaliteitszorg) Onze competenties (integraal personeelsbeleid) Afgeleid van de Wet BIO Levensbeschouwelijke identiteit (3.3.) Vakinhoudelijk competent (3) Leerstofaanbod (3.4) Vakmatige beheersing Vakinhoudelijk competent (3) Taalleesonderwijs (3.5) Vakinhoudelijk competent (3) Rekenen en Wiskunde (3.6) Vakinhoudelijk competent (3) Sociaal-emotionele ontwikkeling (3.7) Vakinhoudelijk competent (3) Actief Burgerschap (3.8) Vakinhoudelijk competent (3) ICT (3.9) Vakinhoudelijk competent (3) Leertijd (3.10) Gebruik leertijd Organisatorisch competent (4) Pedagogisch klimaat (3.11) Pedagogisch handelen Pedagogisch competent (2) Interpersoonlijk competent (1) Didactisch handelen (3.12) Didactisch handelen Didactisch en vakinhoudelijk competent (3) 1 Dit stuk is nog op te vragen. 2 [zie schoolplan] 3 [zie hoofdstuk 7.9] 4 [zie hoofdstuk 7.10 t/m 7.14] 4

5 Organisatorisch competent (4) Actieve rol leerlingen (3.13) Didactisch handelen Schoolklimaat (5.3) Interpersoonlijk competent (1) Zorg en begeleiding (3.14) Zorg voor leerlingen Vakinhoudelijk competent (3) Passend onderwijs/afstemming (3.15) Opbrengstgericht werken (3.16) Opbrengsten (3.17) Opbrengstgerichtheid Opbrengstgerichtheid Schoolleiding (4.2) NSA Beroepshouding (4.3) Competent in samenwerken (omgeving) (6) Professionalisering (4.4) Integraal Personeelsbeleid Professionele instelling Competent in samenwerken (collegae) (5) Competent in reflectie en ontwikkeling (7) Interne communicatie (5.4) Communicatie Competent in samenwerken (collegae) (5) Externe contacten (5.5.) Communicatie Competent in samenwerken (omgeving) (6) Contacten met ouders (5.6) Communicatie Competent in samenwerken (omgeving) (6) Voor- en vroegschoolse educatie (5.7) Kwaliteitszorg (7.1) Gerichtheid op kwaliteit Competent in reflectie en ontwikkeling (7) Wet-en regelgeving (7.2) In het schoolplan zijn hoofdstukken opgenomen die nader ingaan op de doelen die we stellen ten aanzien van de genoemde beleidsterreinen. In hoofdstuk 4, Integraal Personeelsbeleid, gaan we nader in op de rol en de functie van de onderscheiden competenties. 5

6 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1. Doelen en functie van het schoolplan Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van ambities. Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten, en daarmee op onze verbeterdoelen voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders. Daarnaast doet dit schoolplan dienst als planningsdocument voor de organisatie m.b.t. het behalen van de doelen die we onszelf hebben gesteld voor de planperiode Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak (zie hoofdstuk 7) willen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opstellen. In een jaarverslag ( de eerste in juli 2012) zullen we steeds evalueren of de gestelde verbeterdoelen behaald zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren Procedures voor het opstellen, vaststellen en levend houden (maken) van het schoolplan Het schoolplan is in concept door de directie opgesteld in overleg met het zorgteam 5. De overige teamleden krijgen dit werkdocument ter beschikking, zodra het concept gereed is. Hun feedback zal worden meegenomen in de vaststelling van het definitieve schoolplan. De komende vier jaar zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Dit zal een structureel onderdeel worden van de jaarplanning, we denken daarbij aan een frequentie van drie maal per schooljaar. Daarnaast zullen we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het komende jaar binnen het team vaststellen. Wij bespreken jaarlijks het jaarverslag, dat onder andere aangeeft welke voornemens uit het Schoolplan zijn gerealiseerd en welke onderdelen aanpassing behoeven. Het Jaarplan wordt in de personeelskamer opgehangen Verwijzingen Ons schoolplan is een kernplan. Daarom verwijzen we naar de volgende beleidsstukken: Bijlage: Schoolgids Bijlage: Verbeterplan n.a.v. Inspectiebezoek VVE Bijlage: Jaarverslag Bijlage: Zorgprofiel Bijlage: Hoogbegaafdheid = actiepunt Bijlage: Rekenbeleidsplan = actiepunt (zie audit 2012) Bijlage Taalbeleidsplan = actiepunt Bijlage ICT beleidsplan = actiepunt Bijlage Taakbeleidsplan (o.a. portfolio leerlingen) = actiepunt Bijlage: Document Actief Burgerschap en Sociale Integratie [visie, doelen en aanbod] = actiepunt Bijlage: Kenmerken van de leerlingen en de consequenties daarvan, per groep, jaarlijks bij te stellen = actiepunt Bijlage: Werkplan Ouderbeleid (MKMO) Bijlage: Veiligheidsplan = actiepunt Bijlage: Het Handboek Leerkrachten, waarin protocollen en werkdocumenten zijn opgenomen m.b.t. onder andere: o De doorlopende zorgstructuur o Handelingsplannen o De omgang met langdurig zieke leerlingen o Het omgaan met hoogbegaafde leerlingen 5 Directie en IB 6

7 Hoofdstuk 2 Schoolbeschrijving Al-Qoeba basisischool `s Gravenzandelaan JL Den Haag (070) De Al-Qoebaschool is gesticht in Dat ging niet gemakkelijk. In het begin hebben ouders, belangstellenden en bestuursleden zich enorm voor de school ingezet op allerlei gebieden. De school groeide gestaag. In 2007 kwam er een dependance en ging de school een verbinding aan met de Stichting Jeugdwerk voor de inrichting van een peuterspeelzaal: de voorschool Al-Qoeba. In de jaren was er een grote groei, maar ook veel kindwisselingen en veel personeelsverloop. Het ging tenslotte gepaard met een forse terugloop van het aantal leerlingen in de jaren Sinds ongeveer een jaar is de situatie stabiel, en dat is te merken aan het feit dat de school licht aan het groeien is, de terugloop van het ziekteverzuim onder het personeel, en de rust en orde in de school, en het rustige pedagogisch klimaat. Er zijn belangrijke keuzes gemaakt in de periode : Een vaste regelmaat van vergaderen: maandelijks TV-BV-KZ-CV en een vrije week Er is een vaste, met regels omgeven, zorgstructuur gekomen Er is een didactisch fundament in de school gelegd: directe instructiemodel (DIM) Er is een IPB gekomen, met voor elke leerkracht een portfolio Er is een Handboek Leerkracht gerealiseerd, met daarin alle afspraken die wij hanteren 2.1. Kenmerken directie en leraren De directie van de school bestaat uit een directeur. Hij wordt bijgestaan door een interne begeleider, die de bouwvergadering OB leidt. Zij vergaderen wekelijks. Daar staat vooral de zorg en de onderwijsontwikkeling van de Al-Qoebaschool centraal. Ons team kent een aantal specialisten: de IB-er is opgeleid, en er is ook gedragsspecialist. Het kortdurend frequent ziekteverzuim is dit kalenderjaar laag: < 2%. Het langdurig ziekteverzuim is hoger: 15%. De school kent ook veel zwangerschaps-bevallings- en ouderschapsverloven. Die hangen samen met de leeftijdsopbouw 6. Alle leraren zijn opgeleid in Nederland. Zij beschikken in beginsel over voldoende vaardigheden om goed onderwijs te geven. Toch zijn de eindresultaten onvoldoende volgens de Inspectienormen (gesprek oktober 2011). 6 Leeftijden Ouder dan 50 jaar 1M 2 Tussen 40 en 50 jaar 1M 2 Tussen 30 en 40 jaar 6 Tussen 20 en 30 jaar 9 Man/vrouw 2/17 7

8 Dit betekent voor de Al-Qoebaschool dat er keuzes zullen worden gemaakt over het onderwijs, de nascholing en op welke punten de komende jaren de nadruk zal komen te liggen: Teamnascholing op het punt van instructievaardigheden (HCO) Meer nadruk op reken- en taal-leesonderwijs door vergroten van de leertijd en verbeteren van de didactische vaardigheden van de leraren Nadruk op opbrengst gericht werken Kwaliteitszorg gericht op analyse van resultaten en verbetering van de onderwijsresultaten Keuze van een instrument voor kwaliteitszorg Klassenbezoeken gericht op ontwikkeling van de leraren 2.2. Kenmerken leerlingen Onze school (die in schoolgroep 7 valt) wordt bezocht door 179 kinderen (stand van zaken ). 38 % van de leerlingen kent een gewicht 7 (0.3, 1,2). We beschikken over een overzicht van de groepen en de gewichten van de leerlingen. Per groep zijn de onderwijskundige consequenties vastgesteld naar aanleiding van de kenmerken van de leerlingen en hun specifieke problemen. In algemene zin (op schoolniveau) hebben de kenmerken van de leerlingen de volgende kenmerken van de leerlingenpopulatie 8 : Veel kinderen hebben een taalachterstand Veel kinderen hebben rekenproblemen Veel kinderen hebben een achterstand in de sociale ontwikkeling Veel kinderen hebben een beperkte algemene ontwikkeling Veel kinderen worden van huis uit weinig gestimuleerd Uit de kenmerken van de leerlingen concluderen wij de volgende onderwijsbehoeften van onze leerlingen: Nadruk op rekenonderwijs (maken van een rekenaudit Het gaat om: o meer tegemoetkomen aan de verschillen tussen de leerlingen o door een adequate klassenmanagement o het doordacht lesgeven, waarin de leerkracht de doelen van de les op het bord schrijft en de kern van de leerstof zich eigen maakt en aan de leerlingen presenteert o het automatiseren is hierbij een belangrijk aandachtspunt Nadruk op lees- taalonderwijs: toepassen schoolbreed van het Ralphi-lezen Extra aandacht 9 voor de sociale ontwikkeling en activiteiten die gericht zijn: o op het leren samenwerken o het respecteren van de ander o leren luisteren naar elkaar o en begrijpen van de ander Het maken van werkstukken en stimuleren bibliotheekbezoek Stimuleren van de sociale en culturele ontwikkeling 10 Wij willen vooral flink investeren op taal- en rekengebied en de ICT 11. We zullen in de groepen 1 t/m 3 tenminste 10 uur tijd aan taal besteden. Tevens gaan we meer programmagericht te werk. Onze school heeft afgelopen jaren te maken gehad met een fors teruglopend leerlingen aantal en veel personeelswisselingen. Nu is die situatie gestabiliseerd. Er is zelfs een lichte groei te constateren. 7 Dit is per groep zeer verschillend. 8 De conclusie is, dat het aantal gewogen leerlingen zou moeten toenemen. Dit is echter niet het geval, omdat ouders veelal een hoge schoolopleiding opgeven. 9 Mediation, toepassing van de methode Leefstijl, keuzes ten aanzien van Brede School activiteiten. 10 Onder andere door deelname aan het aanbod van de Haagse musea. 11 Er zijn nog geen digitale schoolborden. Een punt waar de Al-Qoebaschool ver achterop is geraakt. 8

9 2.3. Kenmerken ouders en omgeving Onze school staat in een overwegend allochtone wijk, waar een groot deel van de gezinnen kan worden gerekend tot aanhangers van de islam. Om deze reden kan de wijk worden aangeduid als een voedingsgebied voor onze school, die een islamitische identiteit heeft. Dit kan positieve consequenties hebben voor de instroom van de school. Er zijn verschillen tussen de ouders wat betreft hun achtergrond (herkomst), de thuistaal, de genoten opleiding. Het is goed dit te realiseren als het gaat over de kenmerken van onze ouders. Daarnaast komt (nu nog) een groot deel van de leerlingen met eigen of georganiseerd (bus)vervoer van buiten de wijk, omdat de ouders specifiek kiezen voor onze school. Het opleidingsniveau van de ouders is ons bekend (intakegesprekken). Vrijwel 100% van onze ouders is lid van een islamitische stroming. De ouderpopulatie laat, met uitzondering van de religie, differentiatie zien m.b.t. thuistaal, opleidingsniveau, kennis van de Nederlandse taal, cultuur, land van herkomst, etc., maar dat heeft geen consequenties voor ons beleid m.b.t. actief burgerschap en sociale cohesie. De kenmerken van de ouders (gezinnen) van onze kinderen zijn: Zij zijn gelovige moslims. En hebben behoefte aan islamitisch onderwijs Overwegend financieel weinig daadkrachtig (>70% heeft een zg. Ooievaarspas). Schoolopleiding 12 niet altijd duidelijk. Matige (soms geen-) beheersing van de Nederlandse taal. Ouders zijn op afstand; wonen ver van school en brengen de kinderen niet persoonlijk (schoolbus) Weinig aansluiting bij het dagelijkse schoolgebeuren (vaak ook weinig kennis over hoe kinderen leren). Uit de kenmerken van de ouders concluderen wij de volgende behoeften van onze ouders: Hogere Cito-scores Onderwijs binnen de Islamitisch identiteit Veilig pedagogisch klimaat met duidelijke regels en structuur. Vaste leerkrachten voor de groep Gediplomeerde leerkrachten Schone opgeruimde school ICT Huiswerk Koffieochtenden met schoolse- en opvoedkundige onderwerpen Interne en externe ontwikkelingen In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen STERKE KANTEN SCHOOL Duidelijke identiteit Een sterke betrokkenheid van MR en OR Betrokkenheid wordt gestimuleerd door de school: veel inzet en activiteiten voor ouders. Uitgebreid beleidsplan. Gezamenlijke ouderactiviteiten met de andere brede ZWAKKE KANTEN SCHOOL Prestaties zijn op de basisvakken onvoldoende (Citoeindscore is te laag) Beroepshouding en professionele communicatie is onvoldoende De zorg wordt niet in alle gevallen volgens afspraken uitgevoerd 12 In Nederland genoten opleiding. In het buitenland genoten opleidingen, naar zeggen, geven geen zich op de daadwerkelijke ontwikkelingsniveau`s. 9

10 buurtscholen. Duidelijk omschreven zorgstructuur. Goede samenwerking met externen. We krijgen steeds meer kinderen van de PSZ Gedragsspecialist Te veel ouders die weinig betrokken zijn (inspectie VVE 2011) Het gebouw is oud, op punten defect en niet geschikt voor groei Hygiënische situatie niet optimaal Zeer beperkt budget Geen strategisch formatiebeleidsplan Geen nascholingsplan INTERN ETERN KANSEN Schoolteam dat open staat voor nieuwe ontwikkelingen Kwaliteitsverbeteringen bewerkstelligen door deelname Campus Zusterstraat en Brede Buurtschool, VO en zaterdagschool. Ouders van jonge kinderen zijn steeds hoger opgeleid. Ze zijn kritischer en betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. BEDREIGINGEN Verzuim (langdurig ziekteverzuim; verloven) Te ruime formatie (verhouding leerkracht-leerling is te hoog) Niet-bevoegde medewerkers Busvervoer is een onzekere factor omdat afhankelijk van vrijwilligers en particuliere geldstromen Teruglopend kindertal in de wijk 10

11 Hoofdstuk 3 Het onderwijskundig beleid De komende jaren, die van dit schoolplan, gaan wij verder op de ingeslagen weg: Een verdere verdieping van het directe instructiemodel: we focussen ons op de instructievaarduigheden Realiseren coöperatieve werkvormen We willen naar een opbrengstgerichte cultuur, waarin je als leerkracht verantwoordelijk bent voor de resultaten van je leerlingen Een meer gerichtheid op teamleren: door met elkaar de resultaten te analyseren, consequenties en betrokkenheid mogelijk te maken: meer verantwoordelijkheid en keuzevrijheid naar het schoolteam toe Specialisten opleiden: gymnastiek, rekenspecialist, taalspecialist, een gedragsspecialist Wij willen daarnaast ook aan specifieke zaken werken: Het verbeteren van ons rekenonderwijs: we laten een rekenaudit uitvoeren. We gaan opbrengstgericht werken met elkaar met als brandpunt ; ons rekenonderwijs Er zullen trendanalyses worden gemaakt aan de hand van de Cito-toetsen Het ICT-onderwijs. Een voorstel gaat naar het bestuur voor de aanschaf van digitale schoolborden in het schooljaar De missie van onze school Missie Onze school is een islamitische basisschool voor kinderen van in principe 4 t/m 12 jaar. Wij hebben een peuterspeelzaal Al-Qoeba (samenwerking JW). Onze school wil door middel van kwalitatief goed primair onderwijs kinderen vormen tot Nederlandse staatsburgers met een sterke eigen identiteit en verantwoordelijkheidsgevoel, die handelen vanuit Islamitische waarden en normen, respect tonen voor anderen en andersdenkenden, zorg dragen voor het milieu en op betrokken wijze in de Nederlandse samenleving staan. Ieder kind is bij ons welkom en aan ieder kind worden optimale ontwikkelingskansen geboden. Wij willen onze kinderen zo goed mogelijk opleiden voor VO (cognitieve kennis-eis) Kernwaarden De Al-Qoebaschool heeft de volgende kernwaarden hoog in haar vaandel staan: Godsbesef, Verdraagzaamheid Rechtvaardigheid Kwaliteit Transparantie Samenwerking Bescheidenheid We stellen het kind centraal Ieder kind van wie de ouders zich aangetrokken voelen tot Islamitisch onderwijs is welkom op onze school. De talenten van het kind vormen het uitgangspunt voor ons handelen. Onze begeleiding en zorg zijn erop gericht deze talenten maximaal tot ontwikkeling te laten komen. Daarbij stimuleren we niet alleen talenten op het cognitieve vlak, maar ook die op emotioneel, fysiek en spiritueel gebied. Wanneer een leerling zorg nodig heeft die wij zelf niet kunnen bieden, helpen we deze te vinden. 11

12 We bieden elkaar zorg Er zijn voor je naaste is een heel belangrijke Islamitische kernwaarde. Wij vertalen dat in goede leerlingenzorg en goed personeelsbeleid. Maar het komt ook tot uiting in de kleine dingen, de manier waarop we met elkaar omgaan en de sfeer die we op onze scholen creëren. We zijn gericht op samenwerking Onderwijs is tegenwoordig teamwork. Daarom gaan wij uit van partnerschap. We betrekken de ouders actief bij de ontwikkeling van hun kinderen. Wij voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor het klimaat en de prestaties op school. We werken ook samen met diverse andere onderwijsinstellingen en gemeentelijke instanties. Op die manier bestendigen we doorgaande leer- en zorglijnen. We zijn gericht op kwaliteit We willen een professionele organisatie zijn, waar het onderwijs van hoge kwaliteit is en kinderen en personeel zich uitgedaagd voelen. We zijn toekomstgericht Onderwijs is per definitie gericht op de toekomst, omdat we jonge mensen begeleiden in hun ontwikkeling. We zijn vernieuwend, zonder verworvenheden en bestaande kwaliteit te verwaarlozen. We spelen actief in op maatschappelijke ontwikkelingen We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in de context van de Nederlandse samenleving. Daarom formuleren wij antwoorden op vragen die de samenleving ons stelt. Daartoe behoort dat we kinderen verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen en leren hun eigen mening te verwoorden en eigen initiatieven te nemen. Zij zijn immers zelf (mede)verantwoordelijk voor hun eigen toekomst. Door aandacht te besteden aan het milieu, mensenrechten en de verdeling van welvaart in de wereld maken we onze kinderen bewust van hun verantwoordelijkheid voor de schepping. Onze grote doelen: mate van aandacht +/ Leerlingen voorbereiden op het vervolgonderwijs x 2 Leerlingen ontwikkelen naar hun mogelijkheden x 3 Leerlingen op een goede wijze met anderen leren omgaan x 4 Leerlingen op een goede wijze leren samenwerken x 5 Leerlingen leren maatschappelijk verantwoord te handelen x 6 Zorgen dat ze zich als persoonlijkheid ontwikkelen x 7 Leerlingen zelfredzaam maken x 8 Leerlingen ontwikkelen in probleemoplossend vermogen x 9 Basisvaardigheden (kennis en vaardigheden) ontwikkelen x 10 Levensbeschouwelijke vorming x 11 Opvoeden tot actieve, goede (mondige) burgers x 12 Culturele vorming x 13 Persoonlijke ontplooiing x 14 Overdracht instrumentele vaardigheden (basis) x 15 Stimuleren van de creatieve ontwikkeling x Heel belangrijk 12

13 3.1.1 Missie van onze school De Al-Qoebaschool is een open Islamitische Nederlandse basisschool. Wij willen de kinderen veel leren, om ze een zo goed mogelijke start in het VO te garanderen Streefbeelden Streefbeelden: Over 4 jaar: Is de kwaliteit van het onderwijs de gevoelde verantwoordelijkheid van de leerkracht De leerkrachten ontwikkelen zich voortdurend in het kader van de afgesproken schoolontwikkeling De leerkrachten ontwikkelen zich volgens een POP Werken de leerkrachten zowel handelingsgericht als opbrengstgericht Is de ICT een geïntegreerd deel van het onderwijs dat wordt gegeven Is de uitvoering van de zorg onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Werken wij opbrengstgericht volgens de criteria van de onderwijsinspectie. Hanteren de leraren op de Al-Qoeba een eenduidig pedagogisch klimaat. Hebben wij een gezamenlijke visie op het lerarenschap op de Al-Qoeba. Is onze onderwijs zodanig ingericht dat er zo weinig mogelijk kinderen worden doorverwezen naar het SBO (Wet Passend Onderwijs) Beschikt onze school over een methode voor mediation voor de leerlingen in de hoogste groepen. Zijn wij een lerend schoolteam van toegewijde, betrokken leraren Missiebeleid Beleid om de missie levend te houden: 1. Missie, slogan en kernwaarden komen 1 x per jaar aan bod in een KZ vergaderingen. 2. Missie en visie zijn opgenomen in een flyer voor de Open Dag/Bazaar De visies van onze school Algemeen Levensbeschouwelijke Identiteit Onze kinderen leren de basis van het geloof tijdens de godsdienstlessen. Naast het Ramadan- en het Offerfeest, willen we ook inhoud geven aan de overige islamitische gedenkdagen. De kinderen willen we het gebed leren verrichten De kinderen leren ook tijdens de lessen (geestelijke stromingen) over godsdiensten en opvatting van andere mensen Leren Leren op de Al-Qoebaschool gebeurt in een ordelijk en rustig klimaat. Het tempo is voldoende om de jaarplanning af te krijgen en de concentratie is hoog. De leraren bevorderen het samenwerken tussen de kinderen. Er is Zelfstandig Werken in alle groepen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een stoplicht. Er zijn over Zelfstandig Werken eenduidige afspraken (zie protocol zelfstandig werken in het Handboek leerkrachten). In alle klassen is een computer aanwezig. De leraren gebruiken ICT in het onderwijs dat zij geven. 13

14 3.2.3 Lesgeven (pedagogisch-didactisch handelen) De leraren werken bij instructie volgens het DIM- Model. Zij kunnen de methoden hanteren en werken volgens een jaarplanning. De leraren hanteren toetsen en zijn in staat te differentiëren Adaptief onderwijs Relatie De leraren besteden extra tijd aan het individuele kind. Door het kind extra aandacht te geven en zich actief voor het kind te interesseren. D.m.v. kring- en individuele gesprekken en observeren van de leerlingen. Zo proberen wij aan de behoeften van elk kind afzonderlijk tegemoet te komen. Competentie De leraren bevorderen de competentie van de leerlingen door het onderwijs zo in te richten dat de leerlingen zelfstandig kunnen werken en keuzes leren te maken. Ook samenwerken vinden wij een belangrijke aan te leren vaardigheid. De verschillen tussen de leerlingen worden positief door de leerkrachten benoemd. Want wij willen in elk kind de mogelijkheden zien en de zorg en aandacht bieden die de leerling nodig heeft om succesvol te zijn. Hierbij horen begrippen als: begrippen: basisstof-, herhalings- en verdiepingsstof. Autonomie De leraren bevorderen de autonomie van de kinderen door een houding van vertrouwen uit te stralen en de kinderen uit te dagen zelfverantwoordelijkheid te nemen.. Het onderwijs wordt dusdanig ingericht dat leerlingen naar aanleg en tempo zich kunnen ontwikkelen. Dit o.a. d.m.v. van een instructietafel in de klas en de hantering van het model DIM Zorg en begeleiding Leerlingenzorg De leraren van de Al-Qoebaschool zijn in staat on zelfstandig Handelingsplannen voor de leerling (IHP) te maken op basis van toetsregistratie en interpretatie. Zij voeren zelf de toetsen in ParnasSys in. De leraren van de Al-Qoebaschool zijn in staat on zelfstandig Groepshandelingsplannen voor een groep leerlingen (GHP) te maken op basis van toetsregistratie en interpretatie. Zij kunnen RT in de groep maken, plannen en organiseren. Dit alles wordt ondersteund door 2 IB-ers en een Pab-er. Hantering van methoden De leraren besteden aandacht aan de leerlingenzorg door gebruik te maken van methodengebonden toetsen en de Cito-toetsen. Wij hebben afspraken over het niveau van technisch lezen in de groepen 3-8. Kinderen met een structurele D-E score op de Cito-toetsen voor de vakken: rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat, spelling worden aangemerkt al zorgleerling. (definitie actiepunt) Voor de zorgleerling geldt dat naar behoefte de leerstof en instructie wordt aangepast. Ook de ouders worden daarin betrokken Beroepshouding Visie: De leraren van de Al-Qoebaschool moeten naast de algemene bekwaamheidseisen (wet BIO), d.w.z. goed kwalitatief onderwijs geven volgens het curriculum, ook aandacht geven in hun lessen en hun houding t.a.v. de kinderen aan de islamitische identiteit van onze school. De leraren houden rekening met de specifieke islamitische identiteit van onze school. Dit is te zien aan hun houding en de omgang met de leerlingen. In het algemeen kenmerken de leraren van de Al-Qoebaschool zich door hun toegewijd-zijn aan de taak kinderen op te voeden. 14

15 3.2.7 Leiderschap Visie. Onze school wordt geleid door de directeur. Wij werken met het z.g. MT-model. Dat bestaat uit de directeur en de Intern Begeleiders. Kernwoorden bij het leiding geven zijn: organiseren, faciliteren en ontwikkelen. Het is van belang, dat alles op rolletjes loopt, dat de leraren voldoende tijd en middelen hebben om hun werk goed te doen, en dat de medewerkers zichzelf verbeteren. Leiden zien we dan ook als (laten) op-leiden. Het MT (maar ook de mentor) is primair verantwoordelijk voor de begeleiding van de medewerkers. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen beginnende en meer ervaren leraren (die een rol kunnen spelen in de begeleiding). De directie, de commissies, maar ook bouwen doen beleidsvoorstellen, die in het MT worden besproken en daarna eventueel worden voorgelegd aan het team. Om draagvlak te creëren kan en mag het team meedenken en meepraten over het beleid van onze school. Wel is het zo, dat de directie gehoord hebbende het team, besluiten neemt Specifiek Onderwijskundig concept Onze school heeft een aantal principes vastgesteld voor kwalitatief goed onderwijs. Ten aanzien van ons onderwijs zoeken we naar een goede balans tussen de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling en de sociaal/emotionele van de kinderen. Van belang zijn de volgende aspecten: Motiveren voor de leertaak: daar waar relevant, aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de leerlingen. Coöperatief werken Interactief onderwijzen: leerlingen laten meedenken en meedoen. Zorgen voor afwisselende werkvormen (variatie). Stimuleren van eigen initiatief en creativiteit: leerlingen (geleid) zelf zaken laten ontdekken. Begeleiding van de zelfstandigheid en de motivatie: zelf kiezen, zelf sturen gekoppeld aan taakbewustheid (kinderen laten werken naar vermogen). Een plezierig pedagogisch klimaat waarin kernwoorden als regels, acceptatie, respect, discipline, stimuleren en uitdagen van belang zijn. We streven ernaar om het onderwijs zo effectief mogelijk te laten verlopen. Kernpunten zijn: De leertijd wordt effectief besteed. Het leren van de leerlingen staat centraal. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en laten dat merken Leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra aandacht. Er wordt gewerkt met het BHV-model (basisstof, herhalingsstof, verrijkingsstof). Leerkrachten zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor leren en onderwijzen. De vooruitgang van de leerlingen wordt systematisch geëvalueerd (Cito-LVS, methodetoetsen, observaties). De communicatie (interactie) tussen de leerkracht en de leerlingen en de leerlingen onderling verloopt geordend. Het belang van de (bege)leidende en sturende rol van de leerkracht wordt onderkend.(actiepunt) 15

16 3.3 Levensbeschouwelijke identiteit Visie: Op onze school werken wij vanuit de Islamitische grondslag. De leraren respecteren die en werken zoveel als mogelijk vanuit de Islamitische waarden en passen die toe in de dagelijkse praktijk. Wij besteden aandacht aan de Koran en de islamitische feesten en herdenkingen. Onze school heeft de levensbeschouwelijke en de Islamitische identiteit helder beschreven in de Schoolgids. Ambities Identiteit (KK 13 ): 1. De leraren kennen en respecteren de grondslag van onze school. 2. De leraren werken zoveel mogelijk vanuit de grondslag van onze school. 3. De school heeft haar visie m.b.t. de levensbeschouwelijke identiteit geëxpliciteerd. 4. De leraren besteden in hun lessen aandacht aan de Islamitische waarden en normen. 5. De leraren houden in hun onderwijs rekening met de identiteit van de leerlingen. 6. Onze school besteedt aandacht aan de islamitische feesten en herdenkingen. 7. Wij brengen onze leerlingen ook kennis aan van geestelijke stromingen in ons (multiculturele) land bij Deze punten worden op de KZ vergadering met het schoolteam besproken. Zie het hoofdstuk 7. Vragen daarbij: waar staan we (nu)?. Wat willen wij en welke doelen stellen we ons daarbij? 3.4 Leerstofaanbod en Toetsinstrumenten Algemeen Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij de hoofdvakken integraal (volledig) gebruikt door de leraren. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methodeonafhankelijke en methoden gebonden toetsen. Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende afspraken opgesteld (op een kwaliteitskaart). Doelstellingen leerstofaanbod en toetsinstrumenten (KK 2 ): 1. Onze methodes voldoen aan de (vernieuwde) kerndoelen. 2. We gebruiken voor taal, lezen en rekenen, zaakvakken en Engelse taal methoden gebonden toetsen. 3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn. 4. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen tussen leerlingen. 5. Onze school hanteert een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. 6. Onze school heeft een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling. 7. Onze school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap. 8. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT. 9. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs. 10. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs. 11. Onze school besteedt aandacht aan leergebied overstijgende kerndoelen. Deze punten worden op de KZ vergadering met het schoolteam besproken. Zie het hoofdstuk 7. Vragen daarbij: waar staan we (nu)?. Wat willen wij en welke doelen stellen we ons daarbij? 13 KK = Kwaliteitskaart, In het team besproken en (samen) vastgestelde afspraken en ambities. 16

17 Schema Vakken Methodes Toetsinstrumenten 14 Vak Methodes Toetsinstrumenten Taal Cito taal voor kleuters (groep 1/2) Cito groep 4-8 Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8) Cito entreetoets, Cito eindtoets Lezen Geschiedenis Aardrijkskunde Cito DMT en AVI Methodegebonden toetsen Methodegebonden toetsen Methodegebonden toetsen Natuuronderwijs - Methodegebonden toetsen Engels Rekenen Schrijven 15 Verkeer 16 Muziek Handvaardigheid Bewegingsonderwijs Godsdienstige vorming Methodegebonden toetsen Methodegebonden toetsen Cito ordenen (Ko) Wat betreft wetenschap en techniek zijn er nog geen methoden. Verbeterpunt: aanbod voor deze vakken nog omschrijven. Beleid t.a.v. van methodenvervanging. Vervanging hangt af van evaluatie van de bestaande methoden en aanbod. Belangrijk is de afweging of met vervanging het onderwijskundig rendement wordt vergroot en of onze onderwijskundige doelstellingen beter verwezenlijkt zullen worden. Schema overzicht m.b.t. methodevervanging (ov) Vak Methodes Taal Piramide TV Lezen VLL Geschiedenis Aardrijkskunde TV Technisch Lezen Natuuronderwijs - Engels Rekenen Schrijven Verkeer 14 Zie ook het Zorgprofiel 15 Wordt vernieuwd 16 Idem 17

18 Muziek Bewegingsonderwijs ICT Digitale borden 3.5 Taalbeleid Visie Onze kinderen zijn voornamelijk tweetalig en hebben grote niveauverschillen in hun taalontwikkeling. Het is van groot belang dat onze kinderen voldoende taalvaardigheden opdoen om zich op alle leergebieden te ontwikkelen en met succes aan het VO te kunnen beginnen. Op sociaal-emotioneel gebied vinden wij het belangrijk om goed in het Nederlands te kunnen communiceren. De beheersing van de Nederlandse taal is van beslissend belang voor een volwaardige deelname aan onze multiculturele maatschappij. Stand van zaken: Wij werken nauw samen met de PSZ Al Qoeba. In de onderbouw hanteren wij de methode Piramide voor Taal. De leerkrachten besteden extra aandacht aan woordenschat, maar er zijn hierover nog geen afspraken gemaakt. Doelstellingen taal-leesonderwijs (KK 3): 1. De leraar volgt de jaarplanning van de methode. 2. De leraar besteedt extra aandacht aan woordenschat. 3. Op onze school zijn de eindnormen (AVI-niveau`s) voor het lezen van de groepen 3-8 vastgesteld (kerndoelen). 4. De leraar besteedt meer aandacht aan taal dan de methode aangeeft. 5. Ouders worden betrokken bij de taalontwikkeling van hun kinderen (Piramide Nieuwsbrief) 6. De leraar gebruikt de methoden gebonden toetsen, eigen overzichten en de Cito-toetsen om de vorderingen van de leerlingen te meten (LVS). 7. De leerling met een structurele score van D of E op de Cito-toetsen woordenschat, TL en BG wordt aangemerkt als Zorgleerling. Net als een leerling van wie de ontwikkeling een dalende lijn vertoont. 8. De leraren stellen n.a.v. de toetsuitslagen indien nodig een handelingsplan (IHP of GP) op. 9. De leraar 17 in de groepen 1-2 hangt de themawoorden zichtbaar in de klas op; in de groepen 3 worden de aanwijzingen in de handleiding gevolgd; in de groepen 4-8 schrijft de leraar de woorden van het thema bij de start op het bord. 10. De leraar houdt zich aan de afspraken die in de voorgaande jaren zijn gemaakt over het gebruik van de methode. 11. De leraar bevordert de leesbeleving van de kinderen door de bezoeken aan de buurtbibliotheek voor te bereiden en de geleende boeken te betrekken bij de lessen. 12. De leraar stimuleert het actieve taalgebruik van de kinderen door het gebruik van werkvormen zoals drama (toneel), spreekbeurten (o.a. boekbespreking), en kringgesprekken. 13. De leraar maakt gebruik van audio-visuele middelen om het woordenschatonderwijs te stimuleren (o.a. computer, tv en plaatjes). 14. Onze school investeert in de verdere professionalisering van leerkrachten. We hebben een taalbeleidsplan geformuleerd. Het dateert uit 2007 en is nog niet geëvalueerd. 17 Met leraar wordt ook lerares bedoeld. 18

19 Beoordeling van de afspraken: frequentie en respondenten De afspraken worden 1x p. 4 jaar beoordeeld door directie en team. Zie hiervoor het evaluatieplan 7.5. Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.8 t/m 7.9 plan van aanpak) Het woordenschatonderwijs wordt geëvalueerd, omschreven en verbeterpunten vastgesteld. Wij hanteren het z.g. DIM-model; met name de instructie wordt in het nascholingsbeleid opgenomen (in samenwerking HCO) Wij evalueren het taalbeleidsplan uit Sociaal-emotionele ontwikkeling Visie De sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen vinden wij van groot belang. In ons onderwijs willen wij kinderen leren respectvol met de ander om te gaan. Daarom besteden wij in ons onderwijs systematisch aandacht aan: omgangsregels, communicatie (luisteren, schrijven en spreken), gevoelens, hantering van conflicten, hygiëne, ordelijkheid, en zorg voor elkaar. Stand van zaken: De leraren hanteren de methode en elke leraar besteedt minimaal 30 minuten per week aan de sociale emotionele ontwikkeling. Doelstellingen sociaal-emotionele ontwikkeling (KK 4): 1. De leraar verwelkomt alle leerlingen `s ochtends en noemt daarbij zijn/haar naam. 2. De leraar voert regelmatig werkvormen of activiteiten uit, die de saamhorigheid van de groep versterkt. 3. De leraar stimuleert de leerlingen zelf hun conflicten volgens het Stappenplan uit de methode Leefstijl op te lossen. 4. De leraar past mediatietechnieken toe om conflicten tussen leerlingen op te lossen. 5. De leraar bespreekt regelmatig op een positieve wijze de klassenregels, onze schoolpleinregels en de algemene schoolregels. 6. De leraar evalueert regelmatig tijdens en na de kringgesprekken de communicatie tussen de leerlingen. 7. De leraar gebruikt Ik-boodschappen om aan te geven wat hem/haar niet bevalt. 8. De leraar stimuleert de leerlingen om gevoelens onder woorden te brengen. 9. In de groepen 6-8 zijn leerling-mediatoren die conflicten tussen kinderen bespreken en oplossen. 10. Onze school investeert in de verdere professionalisering van leerkrachten op het gebied van sociaalemotionele ontwikkeling 11. De school hanteert een LVS voor SEO 12. Wij besteden systematisch aandacht aan sociale competenties Beoordeling van het beleidsterrein: frequentie en respondenten De afspraken worden 1x p. 4 jaar beoordeeld door directie en team. Zie hiervoor het evaluatieplan 7.5. Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.8 t/m 7.9 plan van aanpak) Actiepunt: stappenplan conflicthantering actualiseren en teambreed aan de orde stellen De school hanteert een LVS voor SEO In de groepen 6-8 zijn leerling-mediatoren die conflicten tussen kinderen bespreken en oplossen. Onze school investeert in de verdere professionalisering van leerkrachten op het gebied van sociaalemotionele ontwikkeling 19

20 3.7 Actief Burgerschap Visie Op onze school leren de kinderen regels en afspraken te maken èn te oefenen. Wij willen dat onze kinderen zich democratische principes eigen maken. Wij stimuleren de kinderen om zorg voor de omgeving van onze school te hebben en mee te doen met activiteiten in de wijk. Stand van zaken: Op onze school leren de kinderen zich te houden aan de afgesproken regels; ze leren anderen daarop aan te spreken. Er is echter nog geen leerlingenraad. Ambitie: Het maken van een beleidsplan, waarin onze ambities worden geformuleerd. Doelstellingen actief burgerschap (KK 5): 1. Onze school besteedt systematisch aandacht aan geestelijke stromingen. 2. Onze school besteedt systematisch aandacht aan de eigen en andermans veiligheid en het welbevinden. 3. Onze school besteedt systematisch aandacht aan milieuaspecten. 4. Onze school besteedt systematisch aandacht aan de zelfredzaamheid. 5. Onze school beschikt over klassenvertegenwoordigers en een leerlingenraad. 6. Op onze school oefenen wij het democratisch met elkaar omgaan. 7. Onze school brengt de leerlingen systematisch in aanraking met vrijwilligerswerk. 8. Onze school besteedt systematisch aandacht aan de principes van de (Nederlandse) democratie (staatsinrichting). 9. Onze school investeert in de verdere professionalisering van leerkrachten op het gebied van Burgerschap en Sociale Integratie. Beoordeling van de afspraken: frequentie en respondenten De afspraken worden 1x p. 4 jaar beoordeeld door directie en team. Zie hiervoor het evaluatieplan 7.5. Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.8 t/m 7.9 plan van aanpak) Onze school brengt de leerlingen systematisch in aanraking met vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld door bejaardencentra te bezoeken. Onze school besteedt systematisch aandacht aan sociale competenties (Onze school beschikt over klassenvertegenwoordigers en een leerlingenraad (actiepunt). 3.8 ICT Visie. Op onze school vinden wij het belangrijk dat de leerlingen met computers leren omgaan en met de programma`s uit het Officepakket. Wij leren ze op Kennisnet/Internet te werken, en zelfstandig informatie verzamelen. Stand van zaken: Wij gebruiken de computer als onderdeel van het dagelijkse lesprogramma als leermiddel. Ook voor de ondersteuning gebruiken wij programma`s (Flitsen bijvoorbeeld). De ICT staat op achterstand en is daarom een van de prioriteiten. Het computerpark is zeer verouderd. Er zijn geen digitale schoolborden aanwezig. Deze zaken hebben een zeer belemmerende invloed op de kwaliteitsontwikkeling op die punten. 20

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS MARTENASKOALLE

SCHOOLGIDS MARTENASKOALLE SCHOOLGIDS 2015-2019 MARTENASKOALLE Bitgummole Brin: 18NF Inhoudsopgave Algemeen... 3 Inleiding... 3 Naam en doelstelling... 3 Het bestuur... 3 Bestuursvisie... 3 Visie van de school... 4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM 0 Otto Clantskoalle Boksum Inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2 2. De school 3 - Richting - Schoolgrootte - Het bestuur - Waar de school voor staat, onze visie - Uitgangspunten

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Schoolgids 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Tel. : 050-5033612 E-mail : info@spectrumpeize.nl Website : www.spectrumpeize.nl OBS t

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie