Ibs Al-Qoeba Schoolplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016"

Transcriptie

1 Ibs Al-Qoeba Schoolplan Lees/leer in de naam van de Heer die je heeft geschapen (de Koran) Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs I Q R A Brinnummer 27 PC Administratienummer 40389

2 Inhoudsopgave Schoolplan Naam Inhoud 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van het schoolplan 1.2 Procedures opstellen en vaststellen van het schoolplan 1.3 Verwijzingen 2 Schoolbeschrijving 2.1 Kenmerken school 2.2 Kenmerken directie en leraren 2.3 Kenmerken leerlingen 2.4 Kenmerken ouders en omgeving 2.5 Prognoses: interne en externe ontwikkelingen 3 Onderwijskundig beleid Cultuureducatie Sport en bewegen Wetenschap en techniek Engels Romp schoolplan 4 Personeelsbeleid Kennis en vaardigheden Leeftijdsopbouw Hoe zorg je vormgeving ipb 5 Organisatie & beleid Maak er maar wat van Communicatie ouders 6 Financieel beleid Materieel beleid 3.1 Missie + mission statement + streefbeelden 3.2 Visie(s): algemeen en specifiek 3.3 Levensbeschouwelijke identiteit 3.4 Leerstofaanbod + Toetsinstrumenten 3.5 Taalleesonderwijs 3.6 Rekenen en Wiskunde 3.7 Sociaal-emotionele ontwikkeling 3.8 Actief Burgerschap en sociale cohesie 3.9 ICT 3.10 Leertijd 3.11 Pedagogisch Klimaat 3.12 Didactisch Handelen 3.13 Actieve rol van de leerlingen 3.14 Zorg en begeleiding 3.15 Passend onderwijs Afstemming 3.16 Opbrengstgericht werken 3.17 Opbrengsten 4.1 Organisatorische doelen 4.2 Schoolleiding 4.3 Beroepshouding 4.4 Integraal Personeelsbeleid Professionalisering 4.5 Instrumenten voor personeelsbeleid 4.6 Verzuimbeleid 5.1 Structuur (organogram) schoolorganisatie + besturingsfilosofie 5.2 Structuur (groeperingsvorm) 5.3 Schoolklimaat (incl. Sociale Veiligheid en Risico-Inventarisatie 5.4 Communicatie (intern) 5.5 Communicatie (met externe instanties) 5.6 Communicatie (met ouders) 5.7 Voor- en vroegschoolse educatie 5.8 Buitenschoolse opvang (voor-, tussen- en naschools) 6.1 Lumpsum financiering ondersteuning 6.2 Externe geldstromen 6.3 Interne geldstromen 6.4 Sponsoring 6.5 Begrotingen 7 Kwaliteitsbeleid 7.0 Kwaliteitszorg + toelichting op indicatoren 2

3 Keuze kwaliteitsinstrumenten 7.1 Wet-en regelgeving 7.2 Terugblik Schoolplan ( evaluatie ) 7.3 Strategisch beleid 7.4 Analyse inspectierapport(en) 7.5 Uitslagen Quick Scan en analyse 7.6 Kwaliteitszorg en ouders + Analyse oudervragenlijst 7.7 Kwaliteitszorg en leerlingen + Analyse leerlingenvragenlijst 7.8 Kwaliteitszorg en leraren + Analyse lerarenvragenlijst 7.9 Het evaluatieplan 7.10 Kwaliteitsprofiel (sterkte/zwakte-analyse) 7.11 Plan van Aanpak ( ) 7.12 Plan van Aanpak ( ) 7.13 Plan van Aanpak ( ) 7.14 Plan van Aanpak ( ) 3

4 Voorwoord De indeling van het schoolplan is afgestemd op het Strategisch Beleidsplan van het bestuur IQRA 1 en de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg (zie hoofdstuk 7). Dit betekent, dat wij deze beleidsterreinen: 1. Beschrijven Wat beloven we? 2 2. Periodiek (laten) beoordelen Doen wij wat we beloven? 3 3. Borgen of verbeteren Wat moeten wij borgen? Wat verbeteren? 4 De onderscheiden beleidsterreinen komen overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtskader. Tevens beschrijven in deze inleiding de competenties (in de geest van de wet Beroepen in het onderwijs) die wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in ons integraal personeelsbeleid (zie hoofdstuk 4). De beleidsterreinen en de competenties zijn logisch gekoppeld (zie schema) en afgeleid van de zeven bekwaamheidseisen in de wet Beroepen in het Onderwijs. Onze beleidsterreinen (kwaliteitszorg) Onze competenties (integraal personeelsbeleid) Afgeleid van de Wet BIO Levensbeschouwelijke identiteit (3.3.) Vakinhoudelijk competent (3) Leerstofaanbod (3.4) Vakmatige beheersing Vakinhoudelijk competent (3) Taalleesonderwijs (3.5) Vakinhoudelijk competent (3) Rekenen en Wiskunde (3.6) Vakinhoudelijk competent (3) Sociaal-emotionele ontwikkeling (3.7) Vakinhoudelijk competent (3) Actief Burgerschap (3.8) Vakinhoudelijk competent (3) ICT (3.9) Vakinhoudelijk competent (3) Leertijd (3.10) Gebruik leertijd Organisatorisch competent (4) Pedagogisch klimaat (3.11) Pedagogisch handelen Pedagogisch competent (2) Interpersoonlijk competent (1) Didactisch handelen (3.12) Didactisch handelen Didactisch en vakinhoudelijk competent (3) 1 Dit stuk is nog op te vragen. 2 [zie schoolplan] 3 [zie hoofdstuk 7.9] 4 [zie hoofdstuk 7.10 t/m 7.14] 4

5 Organisatorisch competent (4) Actieve rol leerlingen (3.13) Didactisch handelen Schoolklimaat (5.3) Interpersoonlijk competent (1) Zorg en begeleiding (3.14) Zorg voor leerlingen Vakinhoudelijk competent (3) Passend onderwijs/afstemming (3.15) Opbrengstgericht werken (3.16) Opbrengsten (3.17) Opbrengstgerichtheid Opbrengstgerichtheid Schoolleiding (4.2) NSA Beroepshouding (4.3) Competent in samenwerken (omgeving) (6) Professionalisering (4.4) Integraal Personeelsbeleid Professionele instelling Competent in samenwerken (collegae) (5) Competent in reflectie en ontwikkeling (7) Interne communicatie (5.4) Communicatie Competent in samenwerken (collegae) (5) Externe contacten (5.5.) Communicatie Competent in samenwerken (omgeving) (6) Contacten met ouders (5.6) Communicatie Competent in samenwerken (omgeving) (6) Voor- en vroegschoolse educatie (5.7) Kwaliteitszorg (7.1) Gerichtheid op kwaliteit Competent in reflectie en ontwikkeling (7) Wet-en regelgeving (7.2) In het schoolplan zijn hoofdstukken opgenomen die nader ingaan op de doelen die we stellen ten aanzien van de genoemde beleidsterreinen. In hoofdstuk 4, Integraal Personeelsbeleid, gaan we nader in op de rol en de functie van de onderscheiden competenties. 5

6 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1. Doelen en functie van het schoolplan Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van ambities. Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten, en daarmee op onze verbeterdoelen voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders. Daarnaast doet dit schoolplan dienst als planningsdocument voor de organisatie m.b.t. het behalen van de doelen die we onszelf hebben gesteld voor de planperiode Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak (zie hoofdstuk 7) willen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opstellen. In een jaarverslag ( de eerste in juli 2012) zullen we steeds evalueren of de gestelde verbeterdoelen behaald zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren Procedures voor het opstellen, vaststellen en levend houden (maken) van het schoolplan Het schoolplan is in concept door de directie opgesteld in overleg met het zorgteam 5. De overige teamleden krijgen dit werkdocument ter beschikking, zodra het concept gereed is. Hun feedback zal worden meegenomen in de vaststelling van het definitieve schoolplan. De komende vier jaar zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Dit zal een structureel onderdeel worden van de jaarplanning, we denken daarbij aan een frequentie van drie maal per schooljaar. Daarnaast zullen we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het komende jaar binnen het team vaststellen. Wij bespreken jaarlijks het jaarverslag, dat onder andere aangeeft welke voornemens uit het Schoolplan zijn gerealiseerd en welke onderdelen aanpassing behoeven. Het Jaarplan wordt in de personeelskamer opgehangen Verwijzingen Ons schoolplan is een kernplan. Daarom verwijzen we naar de volgende beleidsstukken: Bijlage: Schoolgids Bijlage: Verbeterplan n.a.v. Inspectiebezoek VVE Bijlage: Jaarverslag Bijlage: Zorgprofiel Bijlage: Hoogbegaafdheid = actiepunt Bijlage: Rekenbeleidsplan = actiepunt (zie audit 2012) Bijlage Taalbeleidsplan = actiepunt Bijlage ICT beleidsplan = actiepunt Bijlage Taakbeleidsplan (o.a. portfolio leerlingen) = actiepunt Bijlage: Document Actief Burgerschap en Sociale Integratie [visie, doelen en aanbod] = actiepunt Bijlage: Kenmerken van de leerlingen en de consequenties daarvan, per groep, jaarlijks bij te stellen = actiepunt Bijlage: Werkplan Ouderbeleid (MKMO) Bijlage: Veiligheidsplan = actiepunt Bijlage: Het Handboek Leerkrachten, waarin protocollen en werkdocumenten zijn opgenomen m.b.t. onder andere: o De doorlopende zorgstructuur o Handelingsplannen o De omgang met langdurig zieke leerlingen o Het omgaan met hoogbegaafde leerlingen 5 Directie en IB 6

7 Hoofdstuk 2 Schoolbeschrijving Al-Qoeba basisischool `s Gravenzandelaan JL Den Haag (070) De Al-Qoebaschool is gesticht in Dat ging niet gemakkelijk. In het begin hebben ouders, belangstellenden en bestuursleden zich enorm voor de school ingezet op allerlei gebieden. De school groeide gestaag. In 2007 kwam er een dependance en ging de school een verbinding aan met de Stichting Jeugdwerk voor de inrichting van een peuterspeelzaal: de voorschool Al-Qoeba. In de jaren was er een grote groei, maar ook veel kindwisselingen en veel personeelsverloop. Het ging tenslotte gepaard met een forse terugloop van het aantal leerlingen in de jaren Sinds ongeveer een jaar is de situatie stabiel, en dat is te merken aan het feit dat de school licht aan het groeien is, de terugloop van het ziekteverzuim onder het personeel, en de rust en orde in de school, en het rustige pedagogisch klimaat. Er zijn belangrijke keuzes gemaakt in de periode : Een vaste regelmaat van vergaderen: maandelijks TV-BV-KZ-CV en een vrije week Er is een vaste, met regels omgeven, zorgstructuur gekomen Er is een didactisch fundament in de school gelegd: directe instructiemodel (DIM) Er is een IPB gekomen, met voor elke leerkracht een portfolio Er is een Handboek Leerkracht gerealiseerd, met daarin alle afspraken die wij hanteren 2.1. Kenmerken directie en leraren De directie van de school bestaat uit een directeur. Hij wordt bijgestaan door een interne begeleider, die de bouwvergadering OB leidt. Zij vergaderen wekelijks. Daar staat vooral de zorg en de onderwijsontwikkeling van de Al-Qoebaschool centraal. Ons team kent een aantal specialisten: de IB-er is opgeleid, en er is ook gedragsspecialist. Het kortdurend frequent ziekteverzuim is dit kalenderjaar laag: < 2%. Het langdurig ziekteverzuim is hoger: 15%. De school kent ook veel zwangerschaps-bevallings- en ouderschapsverloven. Die hangen samen met de leeftijdsopbouw 6. Alle leraren zijn opgeleid in Nederland. Zij beschikken in beginsel over voldoende vaardigheden om goed onderwijs te geven. Toch zijn de eindresultaten onvoldoende volgens de Inspectienormen (gesprek oktober 2011). 6 Leeftijden Ouder dan 50 jaar 1M 2 Tussen 40 en 50 jaar 1M 2 Tussen 30 en 40 jaar 6 Tussen 20 en 30 jaar 9 Man/vrouw 2/17 7

8 Dit betekent voor de Al-Qoebaschool dat er keuzes zullen worden gemaakt over het onderwijs, de nascholing en op welke punten de komende jaren de nadruk zal komen te liggen: Teamnascholing op het punt van instructievaardigheden (HCO) Meer nadruk op reken- en taal-leesonderwijs door vergroten van de leertijd en verbeteren van de didactische vaardigheden van de leraren Nadruk op opbrengst gericht werken Kwaliteitszorg gericht op analyse van resultaten en verbetering van de onderwijsresultaten Keuze van een instrument voor kwaliteitszorg Klassenbezoeken gericht op ontwikkeling van de leraren 2.2. Kenmerken leerlingen Onze school (die in schoolgroep 7 valt) wordt bezocht door 179 kinderen (stand van zaken ). 38 % van de leerlingen kent een gewicht 7 (0.3, 1,2). We beschikken over een overzicht van de groepen en de gewichten van de leerlingen. Per groep zijn de onderwijskundige consequenties vastgesteld naar aanleiding van de kenmerken van de leerlingen en hun specifieke problemen. In algemene zin (op schoolniveau) hebben de kenmerken van de leerlingen de volgende kenmerken van de leerlingenpopulatie 8 : Veel kinderen hebben een taalachterstand Veel kinderen hebben rekenproblemen Veel kinderen hebben een achterstand in de sociale ontwikkeling Veel kinderen hebben een beperkte algemene ontwikkeling Veel kinderen worden van huis uit weinig gestimuleerd Uit de kenmerken van de leerlingen concluderen wij de volgende onderwijsbehoeften van onze leerlingen: Nadruk op rekenonderwijs (maken van een rekenaudit Het gaat om: o meer tegemoetkomen aan de verschillen tussen de leerlingen o door een adequate klassenmanagement o het doordacht lesgeven, waarin de leerkracht de doelen van de les op het bord schrijft en de kern van de leerstof zich eigen maakt en aan de leerlingen presenteert o het automatiseren is hierbij een belangrijk aandachtspunt Nadruk op lees- taalonderwijs: toepassen schoolbreed van het Ralphi-lezen Extra aandacht 9 voor de sociale ontwikkeling en activiteiten die gericht zijn: o op het leren samenwerken o het respecteren van de ander o leren luisteren naar elkaar o en begrijpen van de ander Het maken van werkstukken en stimuleren bibliotheekbezoek Stimuleren van de sociale en culturele ontwikkeling 10 Wij willen vooral flink investeren op taal- en rekengebied en de ICT 11. We zullen in de groepen 1 t/m 3 tenminste 10 uur tijd aan taal besteden. Tevens gaan we meer programmagericht te werk. Onze school heeft afgelopen jaren te maken gehad met een fors teruglopend leerlingen aantal en veel personeelswisselingen. Nu is die situatie gestabiliseerd. Er is zelfs een lichte groei te constateren. 7 Dit is per groep zeer verschillend. 8 De conclusie is, dat het aantal gewogen leerlingen zou moeten toenemen. Dit is echter niet het geval, omdat ouders veelal een hoge schoolopleiding opgeven. 9 Mediation, toepassing van de methode Leefstijl, keuzes ten aanzien van Brede School activiteiten. 10 Onder andere door deelname aan het aanbod van de Haagse musea. 11 Er zijn nog geen digitale schoolborden. Een punt waar de Al-Qoebaschool ver achterop is geraakt. 8

9 2.3. Kenmerken ouders en omgeving Onze school staat in een overwegend allochtone wijk, waar een groot deel van de gezinnen kan worden gerekend tot aanhangers van de islam. Om deze reden kan de wijk worden aangeduid als een voedingsgebied voor onze school, die een islamitische identiteit heeft. Dit kan positieve consequenties hebben voor de instroom van de school. Er zijn verschillen tussen de ouders wat betreft hun achtergrond (herkomst), de thuistaal, de genoten opleiding. Het is goed dit te realiseren als het gaat over de kenmerken van onze ouders. Daarnaast komt (nu nog) een groot deel van de leerlingen met eigen of georganiseerd (bus)vervoer van buiten de wijk, omdat de ouders specifiek kiezen voor onze school. Het opleidingsniveau van de ouders is ons bekend (intakegesprekken). Vrijwel 100% van onze ouders is lid van een islamitische stroming. De ouderpopulatie laat, met uitzondering van de religie, differentiatie zien m.b.t. thuistaal, opleidingsniveau, kennis van de Nederlandse taal, cultuur, land van herkomst, etc., maar dat heeft geen consequenties voor ons beleid m.b.t. actief burgerschap en sociale cohesie. De kenmerken van de ouders (gezinnen) van onze kinderen zijn: Zij zijn gelovige moslims. En hebben behoefte aan islamitisch onderwijs Overwegend financieel weinig daadkrachtig (>70% heeft een zg. Ooievaarspas). Schoolopleiding 12 niet altijd duidelijk. Matige (soms geen-) beheersing van de Nederlandse taal. Ouders zijn op afstand; wonen ver van school en brengen de kinderen niet persoonlijk (schoolbus) Weinig aansluiting bij het dagelijkse schoolgebeuren (vaak ook weinig kennis over hoe kinderen leren). Uit de kenmerken van de ouders concluderen wij de volgende behoeften van onze ouders: Hogere Cito-scores Onderwijs binnen de Islamitisch identiteit Veilig pedagogisch klimaat met duidelijke regels en structuur. Vaste leerkrachten voor de groep Gediplomeerde leerkrachten Schone opgeruimde school ICT Huiswerk Koffieochtenden met schoolse- en opvoedkundige onderwerpen Interne en externe ontwikkelingen In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen STERKE KANTEN SCHOOL Duidelijke identiteit Een sterke betrokkenheid van MR en OR Betrokkenheid wordt gestimuleerd door de school: veel inzet en activiteiten voor ouders. Uitgebreid beleidsplan. Gezamenlijke ouderactiviteiten met de andere brede ZWAKKE KANTEN SCHOOL Prestaties zijn op de basisvakken onvoldoende (Citoeindscore is te laag) Beroepshouding en professionele communicatie is onvoldoende De zorg wordt niet in alle gevallen volgens afspraken uitgevoerd 12 In Nederland genoten opleiding. In het buitenland genoten opleidingen, naar zeggen, geven geen zich op de daadwerkelijke ontwikkelingsniveau`s. 9

10 buurtscholen. Duidelijk omschreven zorgstructuur. Goede samenwerking met externen. We krijgen steeds meer kinderen van de PSZ Gedragsspecialist Te veel ouders die weinig betrokken zijn (inspectie VVE 2011) Het gebouw is oud, op punten defect en niet geschikt voor groei Hygiënische situatie niet optimaal Zeer beperkt budget Geen strategisch formatiebeleidsplan Geen nascholingsplan INTERN ETERN KANSEN Schoolteam dat open staat voor nieuwe ontwikkelingen Kwaliteitsverbeteringen bewerkstelligen door deelname Campus Zusterstraat en Brede Buurtschool, VO en zaterdagschool. Ouders van jonge kinderen zijn steeds hoger opgeleid. Ze zijn kritischer en betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. BEDREIGINGEN Verzuim (langdurig ziekteverzuim; verloven) Te ruime formatie (verhouding leerkracht-leerling is te hoog) Niet-bevoegde medewerkers Busvervoer is een onzekere factor omdat afhankelijk van vrijwilligers en particuliere geldstromen Teruglopend kindertal in de wijk 10

11 Hoofdstuk 3 Het onderwijskundig beleid De komende jaren, die van dit schoolplan, gaan wij verder op de ingeslagen weg: Een verdere verdieping van het directe instructiemodel: we focussen ons op de instructievaarduigheden Realiseren coöperatieve werkvormen We willen naar een opbrengstgerichte cultuur, waarin je als leerkracht verantwoordelijk bent voor de resultaten van je leerlingen Een meer gerichtheid op teamleren: door met elkaar de resultaten te analyseren, consequenties en betrokkenheid mogelijk te maken: meer verantwoordelijkheid en keuzevrijheid naar het schoolteam toe Specialisten opleiden: gymnastiek, rekenspecialist, taalspecialist, een gedragsspecialist Wij willen daarnaast ook aan specifieke zaken werken: Het verbeteren van ons rekenonderwijs: we laten een rekenaudit uitvoeren. We gaan opbrengstgericht werken met elkaar met als brandpunt ; ons rekenonderwijs Er zullen trendanalyses worden gemaakt aan de hand van de Cito-toetsen Het ICT-onderwijs. Een voorstel gaat naar het bestuur voor de aanschaf van digitale schoolborden in het schooljaar De missie van onze school Missie Onze school is een islamitische basisschool voor kinderen van in principe 4 t/m 12 jaar. Wij hebben een peuterspeelzaal Al-Qoeba (samenwerking JW). Onze school wil door middel van kwalitatief goed primair onderwijs kinderen vormen tot Nederlandse staatsburgers met een sterke eigen identiteit en verantwoordelijkheidsgevoel, die handelen vanuit Islamitische waarden en normen, respect tonen voor anderen en andersdenkenden, zorg dragen voor het milieu en op betrokken wijze in de Nederlandse samenleving staan. Ieder kind is bij ons welkom en aan ieder kind worden optimale ontwikkelingskansen geboden. Wij willen onze kinderen zo goed mogelijk opleiden voor VO (cognitieve kennis-eis) Kernwaarden De Al-Qoebaschool heeft de volgende kernwaarden hoog in haar vaandel staan: Godsbesef, Verdraagzaamheid Rechtvaardigheid Kwaliteit Transparantie Samenwerking Bescheidenheid We stellen het kind centraal Ieder kind van wie de ouders zich aangetrokken voelen tot Islamitisch onderwijs is welkom op onze school. De talenten van het kind vormen het uitgangspunt voor ons handelen. Onze begeleiding en zorg zijn erop gericht deze talenten maximaal tot ontwikkeling te laten komen. Daarbij stimuleren we niet alleen talenten op het cognitieve vlak, maar ook die op emotioneel, fysiek en spiritueel gebied. Wanneer een leerling zorg nodig heeft die wij zelf niet kunnen bieden, helpen we deze te vinden. 11

12 We bieden elkaar zorg Er zijn voor je naaste is een heel belangrijke Islamitische kernwaarde. Wij vertalen dat in goede leerlingenzorg en goed personeelsbeleid. Maar het komt ook tot uiting in de kleine dingen, de manier waarop we met elkaar omgaan en de sfeer die we op onze scholen creëren. We zijn gericht op samenwerking Onderwijs is tegenwoordig teamwork. Daarom gaan wij uit van partnerschap. We betrekken de ouders actief bij de ontwikkeling van hun kinderen. Wij voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor het klimaat en de prestaties op school. We werken ook samen met diverse andere onderwijsinstellingen en gemeentelijke instanties. Op die manier bestendigen we doorgaande leer- en zorglijnen. We zijn gericht op kwaliteit We willen een professionele organisatie zijn, waar het onderwijs van hoge kwaliteit is en kinderen en personeel zich uitgedaagd voelen. We zijn toekomstgericht Onderwijs is per definitie gericht op de toekomst, omdat we jonge mensen begeleiden in hun ontwikkeling. We zijn vernieuwend, zonder verworvenheden en bestaande kwaliteit te verwaarlozen. We spelen actief in op maatschappelijke ontwikkelingen We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in de context van de Nederlandse samenleving. Daarom formuleren wij antwoorden op vragen die de samenleving ons stelt. Daartoe behoort dat we kinderen verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen en leren hun eigen mening te verwoorden en eigen initiatieven te nemen. Zij zijn immers zelf (mede)verantwoordelijk voor hun eigen toekomst. Door aandacht te besteden aan het milieu, mensenrechten en de verdeling van welvaart in de wereld maken we onze kinderen bewust van hun verantwoordelijkheid voor de schepping. Onze grote doelen: mate van aandacht +/ Leerlingen voorbereiden op het vervolgonderwijs x 2 Leerlingen ontwikkelen naar hun mogelijkheden x 3 Leerlingen op een goede wijze met anderen leren omgaan x 4 Leerlingen op een goede wijze leren samenwerken x 5 Leerlingen leren maatschappelijk verantwoord te handelen x 6 Zorgen dat ze zich als persoonlijkheid ontwikkelen x 7 Leerlingen zelfredzaam maken x 8 Leerlingen ontwikkelen in probleemoplossend vermogen x 9 Basisvaardigheden (kennis en vaardigheden) ontwikkelen x 10 Levensbeschouwelijke vorming x 11 Opvoeden tot actieve, goede (mondige) burgers x 12 Culturele vorming x 13 Persoonlijke ontplooiing x 14 Overdracht instrumentele vaardigheden (basis) x 15 Stimuleren van de creatieve ontwikkeling x Heel belangrijk 12

13 3.1.1 Missie van onze school De Al-Qoebaschool is een open Islamitische Nederlandse basisschool. Wij willen de kinderen veel leren, om ze een zo goed mogelijke start in het VO te garanderen Streefbeelden Streefbeelden: Over 4 jaar: Is de kwaliteit van het onderwijs de gevoelde verantwoordelijkheid van de leerkracht De leerkrachten ontwikkelen zich voortdurend in het kader van de afgesproken schoolontwikkeling De leerkrachten ontwikkelen zich volgens een POP Werken de leerkrachten zowel handelingsgericht als opbrengstgericht Is de ICT een geïntegreerd deel van het onderwijs dat wordt gegeven Is de uitvoering van de zorg onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Werken wij opbrengstgericht volgens de criteria van de onderwijsinspectie. Hanteren de leraren op de Al-Qoeba een eenduidig pedagogisch klimaat. Hebben wij een gezamenlijke visie op het lerarenschap op de Al-Qoeba. Is onze onderwijs zodanig ingericht dat er zo weinig mogelijk kinderen worden doorverwezen naar het SBO (Wet Passend Onderwijs) Beschikt onze school over een methode voor mediation voor de leerlingen in de hoogste groepen. Zijn wij een lerend schoolteam van toegewijde, betrokken leraren Missiebeleid Beleid om de missie levend te houden: 1. Missie, slogan en kernwaarden komen 1 x per jaar aan bod in een KZ vergaderingen. 2. Missie en visie zijn opgenomen in een flyer voor de Open Dag/Bazaar De visies van onze school Algemeen Levensbeschouwelijke Identiteit Onze kinderen leren de basis van het geloof tijdens de godsdienstlessen. Naast het Ramadan- en het Offerfeest, willen we ook inhoud geven aan de overige islamitische gedenkdagen. De kinderen willen we het gebed leren verrichten De kinderen leren ook tijdens de lessen (geestelijke stromingen) over godsdiensten en opvatting van andere mensen Leren Leren op de Al-Qoebaschool gebeurt in een ordelijk en rustig klimaat. Het tempo is voldoende om de jaarplanning af te krijgen en de concentratie is hoog. De leraren bevorderen het samenwerken tussen de kinderen. Er is Zelfstandig Werken in alle groepen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een stoplicht. Er zijn over Zelfstandig Werken eenduidige afspraken (zie protocol zelfstandig werken in het Handboek leerkrachten). In alle klassen is een computer aanwezig. De leraren gebruiken ICT in het onderwijs dat zij geven. 13

14 3.2.3 Lesgeven (pedagogisch-didactisch handelen) De leraren werken bij instructie volgens het DIM- Model. Zij kunnen de methoden hanteren en werken volgens een jaarplanning. De leraren hanteren toetsen en zijn in staat te differentiëren Adaptief onderwijs Relatie De leraren besteden extra tijd aan het individuele kind. Door het kind extra aandacht te geven en zich actief voor het kind te interesseren. D.m.v. kring- en individuele gesprekken en observeren van de leerlingen. Zo proberen wij aan de behoeften van elk kind afzonderlijk tegemoet te komen. Competentie De leraren bevorderen de competentie van de leerlingen door het onderwijs zo in te richten dat de leerlingen zelfstandig kunnen werken en keuzes leren te maken. Ook samenwerken vinden wij een belangrijke aan te leren vaardigheid. De verschillen tussen de leerlingen worden positief door de leerkrachten benoemd. Want wij willen in elk kind de mogelijkheden zien en de zorg en aandacht bieden die de leerling nodig heeft om succesvol te zijn. Hierbij horen begrippen als: begrippen: basisstof-, herhalings- en verdiepingsstof. Autonomie De leraren bevorderen de autonomie van de kinderen door een houding van vertrouwen uit te stralen en de kinderen uit te dagen zelfverantwoordelijkheid te nemen.. Het onderwijs wordt dusdanig ingericht dat leerlingen naar aanleg en tempo zich kunnen ontwikkelen. Dit o.a. d.m.v. van een instructietafel in de klas en de hantering van het model DIM Zorg en begeleiding Leerlingenzorg De leraren van de Al-Qoebaschool zijn in staat on zelfstandig Handelingsplannen voor de leerling (IHP) te maken op basis van toetsregistratie en interpretatie. Zij voeren zelf de toetsen in ParnasSys in. De leraren van de Al-Qoebaschool zijn in staat on zelfstandig Groepshandelingsplannen voor een groep leerlingen (GHP) te maken op basis van toetsregistratie en interpretatie. Zij kunnen RT in de groep maken, plannen en organiseren. Dit alles wordt ondersteund door 2 IB-ers en een Pab-er. Hantering van methoden De leraren besteden aandacht aan de leerlingenzorg door gebruik te maken van methodengebonden toetsen en de Cito-toetsen. Wij hebben afspraken over het niveau van technisch lezen in de groepen 3-8. Kinderen met een structurele D-E score op de Cito-toetsen voor de vakken: rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat, spelling worden aangemerkt al zorgleerling. (definitie actiepunt) Voor de zorgleerling geldt dat naar behoefte de leerstof en instructie wordt aangepast. Ook de ouders worden daarin betrokken Beroepshouding Visie: De leraren van de Al-Qoebaschool moeten naast de algemene bekwaamheidseisen (wet BIO), d.w.z. goed kwalitatief onderwijs geven volgens het curriculum, ook aandacht geven in hun lessen en hun houding t.a.v. de kinderen aan de islamitische identiteit van onze school. De leraren houden rekening met de specifieke islamitische identiteit van onze school. Dit is te zien aan hun houding en de omgang met de leerlingen. In het algemeen kenmerken de leraren van de Al-Qoebaschool zich door hun toegewijd-zijn aan de taak kinderen op te voeden. 14

15 3.2.7 Leiderschap Visie. Onze school wordt geleid door de directeur. Wij werken met het z.g. MT-model. Dat bestaat uit de directeur en de Intern Begeleiders. Kernwoorden bij het leiding geven zijn: organiseren, faciliteren en ontwikkelen. Het is van belang, dat alles op rolletjes loopt, dat de leraren voldoende tijd en middelen hebben om hun werk goed te doen, en dat de medewerkers zichzelf verbeteren. Leiden zien we dan ook als (laten) op-leiden. Het MT (maar ook de mentor) is primair verantwoordelijk voor de begeleiding van de medewerkers. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen beginnende en meer ervaren leraren (die een rol kunnen spelen in de begeleiding). De directie, de commissies, maar ook bouwen doen beleidsvoorstellen, die in het MT worden besproken en daarna eventueel worden voorgelegd aan het team. Om draagvlak te creëren kan en mag het team meedenken en meepraten over het beleid van onze school. Wel is het zo, dat de directie gehoord hebbende het team, besluiten neemt Specifiek Onderwijskundig concept Onze school heeft een aantal principes vastgesteld voor kwalitatief goed onderwijs. Ten aanzien van ons onderwijs zoeken we naar een goede balans tussen de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling en de sociaal/emotionele van de kinderen. Van belang zijn de volgende aspecten: Motiveren voor de leertaak: daar waar relevant, aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de leerlingen. Coöperatief werken Interactief onderwijzen: leerlingen laten meedenken en meedoen. Zorgen voor afwisselende werkvormen (variatie). Stimuleren van eigen initiatief en creativiteit: leerlingen (geleid) zelf zaken laten ontdekken. Begeleiding van de zelfstandigheid en de motivatie: zelf kiezen, zelf sturen gekoppeld aan taakbewustheid (kinderen laten werken naar vermogen). Een plezierig pedagogisch klimaat waarin kernwoorden als regels, acceptatie, respect, discipline, stimuleren en uitdagen van belang zijn. We streven ernaar om het onderwijs zo effectief mogelijk te laten verlopen. Kernpunten zijn: De leertijd wordt effectief besteed. Het leren van de leerlingen staat centraal. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en laten dat merken Leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra aandacht. Er wordt gewerkt met het BHV-model (basisstof, herhalingsstof, verrijkingsstof). Leerkrachten zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor leren en onderwijzen. De vooruitgang van de leerlingen wordt systematisch geëvalueerd (Cito-LVS, methodetoetsen, observaties). De communicatie (interactie) tussen de leerkracht en de leerlingen en de leerlingen onderling verloopt geordend. Het belang van de (bege)leidende en sturende rol van de leerkracht wordt onderkend.(actiepunt) 15

16 3.3 Levensbeschouwelijke identiteit Visie: Op onze school werken wij vanuit de Islamitische grondslag. De leraren respecteren die en werken zoveel als mogelijk vanuit de Islamitische waarden en passen die toe in de dagelijkse praktijk. Wij besteden aandacht aan de Koran en de islamitische feesten en herdenkingen. Onze school heeft de levensbeschouwelijke en de Islamitische identiteit helder beschreven in de Schoolgids. Ambities Identiteit (KK 13 ): 1. De leraren kennen en respecteren de grondslag van onze school. 2. De leraren werken zoveel mogelijk vanuit de grondslag van onze school. 3. De school heeft haar visie m.b.t. de levensbeschouwelijke identiteit geëxpliciteerd. 4. De leraren besteden in hun lessen aandacht aan de Islamitische waarden en normen. 5. De leraren houden in hun onderwijs rekening met de identiteit van de leerlingen. 6. Onze school besteedt aandacht aan de islamitische feesten en herdenkingen. 7. Wij brengen onze leerlingen ook kennis aan van geestelijke stromingen in ons (multiculturele) land bij Deze punten worden op de KZ vergadering met het schoolteam besproken. Zie het hoofdstuk 7. Vragen daarbij: waar staan we (nu)?. Wat willen wij en welke doelen stellen we ons daarbij? 3.4 Leerstofaanbod en Toetsinstrumenten Algemeen Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij de hoofdvakken integraal (volledig) gebruikt door de leraren. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methodeonafhankelijke en methoden gebonden toetsen. Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende afspraken opgesteld (op een kwaliteitskaart). Doelstellingen leerstofaanbod en toetsinstrumenten (KK 2 ): 1. Onze methodes voldoen aan de (vernieuwde) kerndoelen. 2. We gebruiken voor taal, lezen en rekenen, zaakvakken en Engelse taal methoden gebonden toetsen. 3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn. 4. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen tussen leerlingen. 5. Onze school hanteert een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. 6. Onze school heeft een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling. 7. Onze school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap. 8. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT. 9. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs. 10. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs. 11. Onze school besteedt aandacht aan leergebied overstijgende kerndoelen. Deze punten worden op de KZ vergadering met het schoolteam besproken. Zie het hoofdstuk 7. Vragen daarbij: waar staan we (nu)?. Wat willen wij en welke doelen stellen we ons daarbij? 13 KK = Kwaliteitskaart, In het team besproken en (samen) vastgestelde afspraken en ambities. 16

17 Schema Vakken Methodes Toetsinstrumenten 14 Vak Methodes Toetsinstrumenten Taal Cito taal voor kleuters (groep 1/2) Cito groep 4-8 Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8) Cito entreetoets, Cito eindtoets Lezen Geschiedenis Aardrijkskunde Cito DMT en AVI Methodegebonden toetsen Methodegebonden toetsen Methodegebonden toetsen Natuuronderwijs - Methodegebonden toetsen Engels Rekenen Schrijven 15 Verkeer 16 Muziek Handvaardigheid Bewegingsonderwijs Godsdienstige vorming Methodegebonden toetsen Methodegebonden toetsen Cito ordenen (Ko) Wat betreft wetenschap en techniek zijn er nog geen methoden. Verbeterpunt: aanbod voor deze vakken nog omschrijven. Beleid t.a.v. van methodenvervanging. Vervanging hangt af van evaluatie van de bestaande methoden en aanbod. Belangrijk is de afweging of met vervanging het onderwijskundig rendement wordt vergroot en of onze onderwijskundige doelstellingen beter verwezenlijkt zullen worden. Schema overzicht m.b.t. methodevervanging (ov) Vak Methodes Taal Piramide TV Lezen VLL Geschiedenis Aardrijkskunde TV Technisch Lezen Natuuronderwijs - Engels Rekenen Schrijven Verkeer 14 Zie ook het Zorgprofiel 15 Wordt vernieuwd 16 Idem 17

18 Muziek Bewegingsonderwijs ICT Digitale borden 3.5 Taalbeleid Visie Onze kinderen zijn voornamelijk tweetalig en hebben grote niveauverschillen in hun taalontwikkeling. Het is van groot belang dat onze kinderen voldoende taalvaardigheden opdoen om zich op alle leergebieden te ontwikkelen en met succes aan het VO te kunnen beginnen. Op sociaal-emotioneel gebied vinden wij het belangrijk om goed in het Nederlands te kunnen communiceren. De beheersing van de Nederlandse taal is van beslissend belang voor een volwaardige deelname aan onze multiculturele maatschappij. Stand van zaken: Wij werken nauw samen met de PSZ Al Qoeba. In de onderbouw hanteren wij de methode Piramide voor Taal. De leerkrachten besteden extra aandacht aan woordenschat, maar er zijn hierover nog geen afspraken gemaakt. Doelstellingen taal-leesonderwijs (KK 3): 1. De leraar volgt de jaarplanning van de methode. 2. De leraar besteedt extra aandacht aan woordenschat. 3. Op onze school zijn de eindnormen (AVI-niveau`s) voor het lezen van de groepen 3-8 vastgesteld (kerndoelen). 4. De leraar besteedt meer aandacht aan taal dan de methode aangeeft. 5. Ouders worden betrokken bij de taalontwikkeling van hun kinderen (Piramide Nieuwsbrief) 6. De leraar gebruikt de methoden gebonden toetsen, eigen overzichten en de Cito-toetsen om de vorderingen van de leerlingen te meten (LVS). 7. De leerling met een structurele score van D of E op de Cito-toetsen woordenschat, TL en BG wordt aangemerkt als Zorgleerling. Net als een leerling van wie de ontwikkeling een dalende lijn vertoont. 8. De leraren stellen n.a.v. de toetsuitslagen indien nodig een handelingsplan (IHP of GP) op. 9. De leraar 17 in de groepen 1-2 hangt de themawoorden zichtbaar in de klas op; in de groepen 3 worden de aanwijzingen in de handleiding gevolgd; in de groepen 4-8 schrijft de leraar de woorden van het thema bij de start op het bord. 10. De leraar houdt zich aan de afspraken die in de voorgaande jaren zijn gemaakt over het gebruik van de methode. 11. De leraar bevordert de leesbeleving van de kinderen door de bezoeken aan de buurtbibliotheek voor te bereiden en de geleende boeken te betrekken bij de lessen. 12. De leraar stimuleert het actieve taalgebruik van de kinderen door het gebruik van werkvormen zoals drama (toneel), spreekbeurten (o.a. boekbespreking), en kringgesprekken. 13. De leraar maakt gebruik van audio-visuele middelen om het woordenschatonderwijs te stimuleren (o.a. computer, tv en plaatjes). 14. Onze school investeert in de verdere professionalisering van leerkrachten. We hebben een taalbeleidsplan geformuleerd. Het dateert uit 2007 en is nog niet geëvalueerd. 17 Met leraar wordt ook lerares bedoeld. 18

19 Beoordeling van de afspraken: frequentie en respondenten De afspraken worden 1x p. 4 jaar beoordeeld door directie en team. Zie hiervoor het evaluatieplan 7.5. Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.8 t/m 7.9 plan van aanpak) Het woordenschatonderwijs wordt geëvalueerd, omschreven en verbeterpunten vastgesteld. Wij hanteren het z.g. DIM-model; met name de instructie wordt in het nascholingsbeleid opgenomen (in samenwerking HCO) Wij evalueren het taalbeleidsplan uit Sociaal-emotionele ontwikkeling Visie De sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen vinden wij van groot belang. In ons onderwijs willen wij kinderen leren respectvol met de ander om te gaan. Daarom besteden wij in ons onderwijs systematisch aandacht aan: omgangsregels, communicatie (luisteren, schrijven en spreken), gevoelens, hantering van conflicten, hygiëne, ordelijkheid, en zorg voor elkaar. Stand van zaken: De leraren hanteren de methode en elke leraar besteedt minimaal 30 minuten per week aan de sociale emotionele ontwikkeling. Doelstellingen sociaal-emotionele ontwikkeling (KK 4): 1. De leraar verwelkomt alle leerlingen `s ochtends en noemt daarbij zijn/haar naam. 2. De leraar voert regelmatig werkvormen of activiteiten uit, die de saamhorigheid van de groep versterkt. 3. De leraar stimuleert de leerlingen zelf hun conflicten volgens het Stappenplan uit de methode Leefstijl op te lossen. 4. De leraar past mediatietechnieken toe om conflicten tussen leerlingen op te lossen. 5. De leraar bespreekt regelmatig op een positieve wijze de klassenregels, onze schoolpleinregels en de algemene schoolregels. 6. De leraar evalueert regelmatig tijdens en na de kringgesprekken de communicatie tussen de leerlingen. 7. De leraar gebruikt Ik-boodschappen om aan te geven wat hem/haar niet bevalt. 8. De leraar stimuleert de leerlingen om gevoelens onder woorden te brengen. 9. In de groepen 6-8 zijn leerling-mediatoren die conflicten tussen kinderen bespreken en oplossen. 10. Onze school investeert in de verdere professionalisering van leerkrachten op het gebied van sociaalemotionele ontwikkeling 11. De school hanteert een LVS voor SEO 12. Wij besteden systematisch aandacht aan sociale competenties Beoordeling van het beleidsterrein: frequentie en respondenten De afspraken worden 1x p. 4 jaar beoordeeld door directie en team. Zie hiervoor het evaluatieplan 7.5. Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.8 t/m 7.9 plan van aanpak) Actiepunt: stappenplan conflicthantering actualiseren en teambreed aan de orde stellen De school hanteert een LVS voor SEO In de groepen 6-8 zijn leerling-mediatoren die conflicten tussen kinderen bespreken en oplossen. Onze school investeert in de verdere professionalisering van leerkrachten op het gebied van sociaalemotionele ontwikkeling 19

20 3.7 Actief Burgerschap Visie Op onze school leren de kinderen regels en afspraken te maken èn te oefenen. Wij willen dat onze kinderen zich democratische principes eigen maken. Wij stimuleren de kinderen om zorg voor de omgeving van onze school te hebben en mee te doen met activiteiten in de wijk. Stand van zaken: Op onze school leren de kinderen zich te houden aan de afgesproken regels; ze leren anderen daarop aan te spreken. Er is echter nog geen leerlingenraad. Ambitie: Het maken van een beleidsplan, waarin onze ambities worden geformuleerd. Doelstellingen actief burgerschap (KK 5): 1. Onze school besteedt systematisch aandacht aan geestelijke stromingen. 2. Onze school besteedt systematisch aandacht aan de eigen en andermans veiligheid en het welbevinden. 3. Onze school besteedt systematisch aandacht aan milieuaspecten. 4. Onze school besteedt systematisch aandacht aan de zelfredzaamheid. 5. Onze school beschikt over klassenvertegenwoordigers en een leerlingenraad. 6. Op onze school oefenen wij het democratisch met elkaar omgaan. 7. Onze school brengt de leerlingen systematisch in aanraking met vrijwilligerswerk. 8. Onze school besteedt systematisch aandacht aan de principes van de (Nederlandse) democratie (staatsinrichting). 9. Onze school investeert in de verdere professionalisering van leerkrachten op het gebied van Burgerschap en Sociale Integratie. Beoordeling van de afspraken: frequentie en respondenten De afspraken worden 1x p. 4 jaar beoordeeld door directie en team. Zie hiervoor het evaluatieplan 7.5. Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.8 t/m 7.9 plan van aanpak) Onze school brengt de leerlingen systematisch in aanraking met vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld door bejaardencentra te bezoeken. Onze school besteedt systematisch aandacht aan sociale competenties (Onze school beschikt over klassenvertegenwoordigers en een leerlingenraad (actiepunt). 3.8 ICT Visie. Op onze school vinden wij het belangrijk dat de leerlingen met computers leren omgaan en met de programma`s uit het Officepakket. Wij leren ze op Kennisnet/Internet te werken, en zelfstandig informatie verzamelen. Stand van zaken: Wij gebruiken de computer als onderdeel van het dagelijkse lesprogramma als leermiddel. Ook voor de ondersteuning gebruiken wij programma`s (Flitsen bijvoorbeeld). De ICT staat op achterstand en is daarom een van de prioriteiten. Het computerpark is zeer verouderd. Er zijn geen digitale schoolborden aanwezig. Deze zaken hebben een zeer belemmerende invloed op de kwaliteitsontwikkeling op die punten. 20

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS

TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS Om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen worden basisscholen bezocht met periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO). Vóór 2003 werden basisscholen bezocht

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL School : Basisschool Hervormde School Plaats : Opheusden BRIN-nummer : 05RW Onderzoeksnummer : 94574 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS QLIOOO Z^ School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 Datum schoolbezoek Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK School/vestiging: Plaats: Sint Anthonis BRIN-nummer: 14ZG Onderzoeksnummer: 103635 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL School : Basisschool St. Christoffel Plaats : Waalre BRIN-nummer : 15DM Onderzoeksnummer : 94997 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS OVER DE SLINGE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS OVER DE SLINGE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS OVER DE SLINGE School : OBS Over de Slinge Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18QZ Onderzoeksnummer : 116770 Datum schoolbezoek : 22 juni

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO School : Basisschool 't Loo Plaats : 't Loo BRIN-nummer : 09CR Onderzoeksnummer : 94545 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum vaststelling : 17 september

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER School : basisschool De Heyster Plaats : Hoensbroek BRIN-nummer : 09LU Onderzoeksnummer : 108031 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL HET KLOKHUIS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL HET KLOKHUIS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 BASISSCHOOL HET KLOKHUIS School : Basisschool Het Klokhuis Plaats : Duiven BRIN-nummer : 23HE Onderzoeksnummer : 110439 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER School : Basisschool Dubbeldekker Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 19LM Onderzoeksnummer : 94493 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN' School : obs 'Piet Mondriaan' Plaats : Abcoude BRIN-nummer : 18IQ Onderzoeksnummer : 90681 Datum schoolbezoek : 25 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN School : rkbs De Duizend Eilanden Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 11YL Onderzoeksnummer : 94892 Datum schoolbezoek : 29 mei 2007 Datum

Nadere informatie

Algemene vragen lijst Team 2015

Algemene vragen lijst Team 2015 Algemene vragen lijst Team 2015 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REHOBOTHSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REHOBOTHSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REHOBOTHSCHOOL School : Rehobothschool Plaats : Naarden BRIN-nummer : 09CO Onderzoeksnummer : 112765 Datum schoolbezoek : 24 en 26 maart 2009

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL School : c.b.s. H.H. Simonidesschool Plaats : Roodeschool BRIN-nummer : 07EO Onderzoeksnummer : 93887 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON School : CBS De Kameleon Plaats : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER School : c.b.s. De Wegwijzer Plaats : Westerbork BRIN-nummer : 07AU Onderzoeksnummer : 101935 Datum schoolbezoek : 15 november 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij bs De Vrijheit Plaats : Wijk aan Zee BRIN-nummer : 03QL Onderzoeksnummer : 120651 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te kantoor Groningen

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE PALSTER

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE PALSTER RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/ BASISSCHOOL DE PALSTER School/vestiging: basisschool De Palster Plaats: Culemborg BRIN-nummer: 09WU Onderzoeksnummer: 103529 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS Het Balkon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS Het Balkon RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CBS Het Balkon Plaats : Maassluis BRIN nummer : 11PN C2 Onderzoeksnummer : 290797 Datum onderzoek : 13 december 2016 Datum vaststelling : 25 januari 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 113576 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Spoorbuurt Plaats : Anna Paulowna BRIN-nummer : 15BX Onderzoeksnummer : 123482 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON School : o.b.s. De Kameleon Plaats : Drachten BRIN-nummer : 14XM Onderzoeksnummer : 94578 Datum schoolbezoek : 13 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN School : pcbs De Rietlanden Plaats : Marken BRIN-nummer : 07LO Onderzoeksnummer : 117115 Datum schoolbezoek : 1 september

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TV Onderzoeksnummer : 118460 Datum schoolbezoek : 4 februari 2010

Nadere informatie

2.BESCHRIJVING VAN HET TAALONDERWIJS VAN DE SCHOOL

2.BESCHRIJVING VAN HET TAALONDERWIJS VAN DE SCHOOL Taalbeleid 1.ALGEMEEN 1.1 Woord vooraf 1.2 Visie van de school 1.3 Omschrijving taalbeleid 1.4 Motivering van het belang van taalbeleid onze school 1.5 De populatie van de school 2.BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18VR Onderzoeksnummer : 124792 Datum schoolbezoek : 3 February Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94592 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP EMMAUS. Onderzoeksnummer : 113141

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP EMMAUS. Onderzoeksnummer : 113141 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP EMMAUS School : Emmaus Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 17ZI Onderzoeksnummer : 113141 Datum schoolbezoek : 26 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie