Het heeft even geduurd, maar in 2001 verscheen de naam van het Instituut dan toch werkelijk op het gebouw.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het heeft even geduurd, maar in 2001 verscheen de naam van het Instituut dan toch werkelijk op het gebouw."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2001 Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gericht op onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Het Instituut, met in totaal zestig medewerkers, bestaat uit twee onderzoeksgroepen en de afdeling Algemene Zaken. De onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie doet onderzoek naar cultuurverschijnselen die vorm geven aan het dagelijks leven binnen de samenleving. Niet alleen de verschijnselen zelf, maar ook de processen van toe-eigening en betekenisgeving vormen het uitgangspunt van het etnologisch onderzoek. De sociale en geografische verspreiding van de bestudeerde objecten is daarbij een belangrijk gegeven. Het etnologisch onderzoek aan het Meertens Instituut kent de zwaartepunten: Feest en Ritueel, Religieuze Cultuur, Materiële Cultuur en Orale Cultuur. De onderzoeksgroep Variatielinguïstiek doet comparatief onderzoek naar synchrone, grammaticale taalvariatie. Het onderzoek kent de zwaartepunten: Fonologische Variatie, Morfologische Variatie, Syntactische Variatie en Naamkunde. De afdeling Algemene Zaken omvat financiën, personeelszaken, receptie en secretariaat, de bibliotheek, documentatie en digitalisering, netwerk- en systeembeheer, helpdesk, technische ontwikkeling, communicatie en desktop publishing. Ondersteunend voor het wetenschappelijk onderzoek zijn de uitgebreide databestanden en collecties die aanwezig zijn op het Meertens Instituut. De audio-studio van het Instituut biedt optimale faciliteiten op het gebied van digitalisering. Verschillende van deze collecties maken deel uit van (nationale) digitaliseringsprogramma s gericht op ontsluiting en toegankelijkheid van cultureel erfgoed. Zowel nationaal als internationaal neemt het belang van onderzoek naar etnologie en taalvariatie binnen de geesteswetenschappen toe. Met groeiend succes profileert het Meertens Instituut zich op deze terreinen. Deelname aan het nationale en internationale wetenschappelijke debat en samenwerking met andere wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties zijn daarbij cruciaal.

2 2 Het heeft even geduurd, maar in 2001 verscheen de naam van het Instituut dan toch werkelijk op het gebouw. Meertens Instituut, KNAW Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam Postadres: Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam Tel.: (020) Fax: (020) Jaarverslag 2001

3 Inhoudsopgave Introductie 5 Commissies Managementteam 7 Commissie Strategie en Beleid 8 Onderdeelcommissie 8 Arbo-commissie 9 Wetenschapscommissie 10 Onderzoek Onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie 13 Onderzoeksprojecten Feest en ritueel 15 Materiële cultuur 16 Orale cultuur 18 Religieuze cultuur 20 Overige projecten 21 Onderzoekers 22 Onderzoeksgroep Variatielinguïstiek 40 Onderzoeksprojecten Fonologische variatie 41 Morfologische variatie 42 Syntactische variatie 42 Naamkunde 47 Overige projecten 49 Onderzoekers 51 Gezamenlijke projecten Nederlandse Etnologie en Variatielinguïstiek 64 3 Documentatie en digitalisering Documentaire Informatieverzorging 66 Projecten 67 Website 79

4 Cijfers Tabel personeelsinzet 80 Onderzoeksresultaten en -activiteiten 81 Documentaire Informatieverzorging 81 Medewerkers in het jaar Lijst met afkortingen 88 4 Jaarverslag 2001

5 Introductie Het jaar 2001 op het Meertens Instituut werd gekenmerkt door een aantal aansprekende wetenschappelijke resultaten en door de reorganisatie van de afdelingen Documentaire Informatieverzorging (DIV) en Stafbureau. Mede naar aanleiding van suggesties gedaan door de evaluatiecommissie in 2000 is de organisatiestructuur van het Instituut in 2001 verder aangepast. In vervolg op de reorganisatie van het onderzoek vond nu een reorganisatie van het niet-wetenschappelijk personeel plaats. Plaatsvervangend directeur Carla Wijers heeft nog het nieuwe organisatieplan opgesteld voordat zij in september het Instituut verliet. Het plan werd op 1 oktober van kracht. In de nieuwe organisatiestructuur zijn de bestaande afdelingen DIV en Stafbureau samengevoegd tot één afdeling Algemene Zaken. De functie van plaatsvervangend directeur is omgezet in de nieuwe functie Hoofd Algemene Zaken, waarvoor een vacature ontstond. De reorganisatie hield tevens in dat een aantal documentalisten die deels zelf wetenschappelijk onderzoek verrichten, tot de onderzoeksgroepen is toegetreden in de functie van medewerker onderzoek. Ook bij de niet-wetenschappelijke functies binnen de nieuwe afdeling Algemene Zaken komt er meer nadruk te liggen op de persoonlijke competentie van de medewerker; doorgroei en flexibiliteit staan daarbij centraal. Aan het instituutsbeleid, dat is gericht op het innemen van een centrale positie op de onderzoeksterreinen Nederlandse Etnologie en Variatielinguïstiek, werd in 2001 verder gestalte gegeven. Belangrijke onderzoeksresultaten betreffen de afronding van het project Een Muziekgeschiedenis der Nederlanden met de presentatie van het gelijknamige boek - plus cdrom - tijdens een feestelijke bijeenkomst in Felix Meritis; de afronding van het project Vertelcultuur in Waterland, met een overzicht van de verhalen die rond 1900 zijn bijeengebracht door de verzamelaar Cornelis Bakker; de voltooiing van het project Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 met de publicatie van het repertorium in twee delen en een cd-rom, en het daarmee samenhangende symposium in Utrecht; de succesvolle afronding van het TCULT-project waarvan het eindboek in februari 2002 zal verschijnen; en de oraties van Hans Bennis, Tegengestelde krachten in taal, en Gerard 5

6 6 Rooijakkers, Van de kaart. Cultureel erfgoed als confrontatie, die op 13 september aan de UVA in een duo-oratie zijn voorgedragen. De verschijning van een aantal populair-wetenschappelijke boeken, geschreven of geredigeerd door onderzoekers van het Meertens Instituut, duidt op meer aandacht voor het vertalen van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek voor een breder publiek. Waar mogelijk nam men deel aan maatschappelijke discussies die plaats vinden op de terreinen van Nederlandse Etnologie en Variatielinguïstiek. Op initiatief van het Meertens Instituut zijn er verscheidene (internationale) wetenschappelijke congressen en symposia georganiseerd. Ook het streven van het Instituut om inspirerend en ondersteunend te zijn in de samenwerking met anderen werd in praktijk gebracht. Met diverse universiteiten en externe onderzoekers zijn de contacten verstevigd en de samenwerking met verschillende KNAW-instituten is verbreed. Het lopend onderzoek kreeg nieuwe impulsen, zoals de uitbreiding van de werkzaamheden aan de Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND), de heroriëntatie op de opzet van het Feestenlexicon en de uitbreiding van de Volksverhalenbank met de Jaarsma-collectie. Daarnaast gingen er verschillende nieuwe projecten van start, bijvoorbeeld op de terreinen van de Naamkunde: Urbane toponiemen ; Materiële Cultuur: Migratie en materiële cultuur ; Feest en Ritueel: Het dier als ritueel rekwisiet ; Orale Cultuur: Smartlappen en liedbladen en Religieuze Cultuur: Nieuwe vormen van religiositeit. Ook op het terrein van de documentatie en de digitalisering is er belangrijk werk verricht. Een aantal nieuwe projecten ging van start, en lopende projecten werden doelgericht voortgezet. Aan het inlopen van achterstanden in de digitalisering en de documentatie van reeds aanwezige collecties wordt gestaag gewerkt. De komst van een aantal nieuwe medewerkers op het terrein van automatisering heeft een positief effect op de ontwikkeling van een moderne afdeling die onderzoek en documentatie met de nieuwste technieken ondersteunt. De website is in korte tijd uitgegroeid tot een uitgebreide, goed georganiseerde en informatieve site. Actieve medewerkers en interessante projecten dus, in 2001 op het Meertens Instituut. Meer daarover kunt u lezen in dit jaarverslag. Hans Bennis directeur Jaarverslag 2001

7 Commissies Managementteam (MT) In 2001 kwam het managementteam tweewekelijks bijeen. De samenstelling van het team kende een aantal wisselingen. Willy Jongenburger volgde Marc van Oostendorp op in het MT als vertegenwoordigster van de onderzoeksgroep Variatielinguïstiek, en voor de onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie waren respectievelijk Louis Grijp en Peter Jan Margry aanwezig. Ton Goeman was lid als hoofd van de afdeling Documentaire Informatieverzorging, en plaatsvervangend directeur Carla Wijers had zitting in het team tot aan haar vertrek van het Instituut, op 1 september. Hans Bennis was het gehele jaar voorzitter. De notulen werden gemaakt door Geke van de Kamp. De positie van plaatsvervangend directeur werd omgezet in de functie Hoofd Algemene Zaken tevens lid van het MT, waarvoor een vacature ontstond. Per april 2002 zal deze functie vervuld worden door Willy Jongenburger die daarnaast haar huidige functie van taalkundige/methodoloog gedeeltelijk zal voorzetten. Behalve de aanstelling van nieuwe medewerkers en regelmatig terugkerende agendapunten als de Instituutsbegroting, Investeringen, Financieel Jaarverslag, Inhoudelijk Jaarverslag en Voorjaarsnota, was de interne reorganisatie van de niet-wetenschappelijke staf een belangrijke zaak voor het MT. De afdeling Documentaire Informatieverzorging en het Stafbureau zijn samengevoegd tot een nieuwe afdeling Algemene Zaken. De motivatie en uitwerking voor de nieuwe organisatie zijn vastgelegd in een nieuw Organisatieplan, dat met ingang van 1 oktober 2001 van kracht is geworden. Ook de mogelijkheden voor samenwerking met het NIWI zijn regelmatig besproken in de vergadering. De gesprekken met het NIWI hierover worden voortgezet, waarbij het zowel om inhoudelijke samenwerking gaat, als om integratie van werkzaamheden op het terrein van financiën, facilitaire zaken, netwerk- en systeembeheer en helpdesk. Verder kwamen onder meer aan de orde: digitalisering, de tijdsregistratie, SIEF (waarvan het secretariaat inmiddels op het Meertens Instituut gevoerd wordt), stichting MEA, samenwerking met Universiteitsmuseum Agnietenkapel 7

8 (UVA), samenwerking KNAW-instituten (bijvoorbeeld NIOD, Fryske Akademy), huisregels, sabbaticalregeling en collectiebeheer. Commissie Strategie en Beleid (CSB) 8 In het tweede jaar van haar functioneren is de Commissie Strategie en Beleid zeven keer bij elkaar geweest. De commissie bestond uit de volgende leden: Sjef Barbiers (voorzitter tot mei 2001), Willy Jongenburger, Theo Meder en Herman Roodenburg (voorzitter vanaf mei 2001). In november werd de plaats van Willy Jongenburger, wegens haar komende benoeming tot Hoofd Algemene Zaken, ingenomen door Ton Goeman. Het betrof hier een vervanging tot het einde van het zittingsjaar (mei 2002). Daarnaast heeft de CSB het MT van advies voorzien inzake het Concept Organisatieplan (april 2001) en heeft ze haar mening gegeven inzake de Strategienota van NWO-Geesteswetenschappen. Verder heeft ze een evaluatie geschreven van het Meertens-onderzoek in het jaar 2000, getoetst aan het Onderzoeksplan , het rapport van de evaluatiecommissie (voorjaar 2001) en de reactie op dit rapport van de KNAW. De commissie heeft de criteria die zij bij haar advisering hanteert, geëxpliciteerd en, na suggesties van de Wetenschapscommissie, aangescherpt. Onderdeelcommissie (OC) De OC bestond in 2001 uit Doreen Gerritzen (voorzitter), Marianne van Zuijlen (vaste notuliste), Theo Meder, Boudewijn van den Berg en Hester Dibbits. Net als in 2000 is er in 2001 een vragenlijst onder alle medewerkers verspreid. Er zijn vragen gesteld over de werkplek (bijvoorbeeld: Zijn er klachten?, Welke voorzieningen moeten er bij komen?), over de functie, de taken en de mogelijkheid van extra, individuele beloning, over de interne communicatie en over sociale activiteiten als uitstapjes en borrels. Een duidelijke verbetering ten opzichte van vorig jaar kon worden gevonden in de antwoorden op de vraag Past je takenpakket in je functie-omschrijving?, hetgeen in verband te brengen is met de reorganisatie van het niet-wetenschappelijk personeel. Het houden van werkoverleg en de algemene informatievoorziening op het Instituut bleken nog wel voor verbetering vat- Jaarverslag 2001

9 baar. De OC heeft voor wat betreft dit laatste punt al actie ondernomen, en er verschijnen nu vaker dan voorheen informatieberichten die via of het Meertens-bulletin worden verspreid. Een uitgebreid intranet is in ontwikkeling. Naast de vragenlijst en alles wat daaruit voortvloeide, heeft de OC regelmatig overleg gevoerd met de directie (Hans Bennis en Carla Wijers). Daarbij zijn onder meer de volgende thema s aan de orde gesteld: de procedure voor de benoeming van een onderzoeksleider; de bezetting en toekomst van de helpdesk; verbetering van de werkplek en het voorkomen van RSI; de invoering van een intranet; het openen van vertrouwelijke post; het gebruikmaken van WIW-inleenplaatsen en vrijwilligers; een Engelstalige versie van de Meertens-website; rook- en geluidsoverlast en de veiligheid in en rond het gebouw. De OC is betrokken geweest bij de reorganisatie van het niet-wetenschappelijk personeel, de vacature voor een hoofd Algemene Zaken, het vaststellen van verplichte vrije dagen, en allerlei Arbo-zaken. Daarnaast heeft de OC zich gebogen over gangbare kwesties als de begroting en de decentrale gelden. 9 Arbo-commissie De Arbo-commissie wordt gevormd door leden van het Meertens Instituut en van het NIWI. Voor het Meertens Instituut waren dat in 2001: Jan Landstra (voorzitter), Koos Schell en Astrid Verburg. Jan Landstra trad per 1 november af als voorzitter. Hij werd opgevolgd door Astrid Verburg. Boudewijn van den Berg was lid van de Arbo-commissie als afgevaardigde van de OC van het Instituut. Ook de OC van het NIWI is vertegenwoordigd in de commissie, waardoor een goede afstemming tussen de verschillende bedrijfsorganen op de beide instituten mogelijk is. In 2001 was de Arbo-commissie direct betrokken bij het opstellen van het ontruimingsplan, het op schrift stellen van het Bedrijfs HulpVerleningsplan (BHV-plan) en een aantal daarmee samenhangende zaken. De plannen worden in 2002 definitief. Als waarnemend hoofd Bedrijfs Hulpverlening (BHV) werd Roel Huttenga (NIWI) benoemd. Er zijn vier nieuwe bhv ers en vijf ehbo ers opgeleid. Ook hebben twaalf medewerkers meegedaan aan een herhalingstraining. De brandblusapparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd door het hoofd BHV en zo nodig vervangen. In het gebouw zijn plattegronden Commissies

10 aangebracht met een aanduiding van de plaatsen waar zich blusmiddelen bevinden en de nooduitgangen van het gebouw. Op initiatief van de KNAW (personeelszaken), het SMT en de OC vond in oktober een bijeenkomst plaats over onacceptabel gedrag op de werkvloer. Er werd voorlichting gegeven door een vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijk werkster. Medewerkers worden geïnformeerd over Arbo-zaken via een speciale rubriek in de personeelbulletins. Wetenschapscommissie 10 De wetenschapscommissie van het Meertens Instituut is een door de KNAW benoemde commissie die de directeur van het Meertens Instituut en de Bestuurscommissie Onderzoekorganisatie van de KNAW adviseert over het werkprogramma van het Instituut, in het bijzonder betreffende de aard, de richting en de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. In 2001 was deze als volgt samengesteld: H.G.G.M. Driessen (vanaf 1 april 2001), D. Geeraerts, mw. M.F. Gijswijt-Hofstra (voorzitter), P.C. Muysken, J. Taeldeman, A.K.L. Thijs, J.A.M.F. Vaessen en J. Verrips (tot 1 april 2001). H.J. Bennis, directeur van het Meertens Instituut, en mw. C.L.J. Wijers, plaatsvervangend directeur van het Meertens Instituut (tot 1 september 2001), fungeerden als ambtelijk secretaris van de wetenschapscommissie. De wetenschapscommissie kwam in 2001 drie maal bijeen. In vervolg op de vijfjaarlijkse evaluatie van het Meertens Instituut in 2000 en de aanbeveling in het Evaluatierapport om meer helderheid te scheppen ten aanzien van de rol en de positie van de afdeling Documentaire Informatieverzorging (DIV), werd in 2001 onder meer aandacht besteed aan diverse ontwerpen voor een organisatiestructuur. De wetenschapscommissie kon zich verenigen met het plan om de afdeling Documentaire Informatieverzorging (DIV) onder te brengen bij enerzijds een (nieuwe) Afdeling Algemene Zaken en anderzijds bij de beide onderzoeksgroepen. Daarnaast zijn zowel het onderzoek van de beide onderzoeksgroepen als de intensivering van contacten van het Meertens Instituut met andere KNAW-instituten en met universiteiten aan de orde geweest. De wetenschapscommissie is verheugd dat de Stichting Meertens Externe Activiteiten naast de bijzondere leerstoelen aan de Universiteit van Amsterdam (H.J. Bennis voor Taalvariatie in Nederland en G.W.J. Rooijakkers voor Nederlandse Et- Jaarverslag 2001

11 nologie) ook een bijzondere leerstoel aan de Universiteit Utrecht (L.P. Grijp voor Nederlandse liedcultuur in heden en verleden) heeft ingesteld. Evenals in 2000 maakte de wetenschapscommissie ook in 2001 tijdens een hiertoe bestemd deel van de vergaderingen rechtstreeks kennis met onderzoekers van het Meertens Instituut en het door hen geplande en verrichte onderzoek. Zo is achtereenvolgens gesproken over de Nederlandse Liederenbank (Louis Grijp), het programmavoorstel Jongerentaal en jongerenkleding in een stedelijke, multi-etnische omgeving (Leonie Cornips) en het daarvan onderdeel uitmakende OIO-project Straattaal en identiteit in meertalig en multi-etnisch Amsterdam (Jolanda van den Braak), en de recent van start gegane OIO-projecten Smartlappen en Liedbladen (Martine de Bruin), Taal en identiteit op de Waddeneilanden (Mathilde Jansen) en Het dier als ritueel rekwisiet (Marjolein Efting Dijkstra). Ook zijn weer de leden van het MT en de CSB voor een van de vergaderingen uitgenodigd. Sedert herfst 2001 nemen de MT-leden mw. W.J. Jongenburger, onderzoeksleider variatielinguïstiek, en P.J. Margry, onderzoeksleider Nederlandse Etnologie, structureel deel aan de vergaderingen van de wetenschapscommissie. Met dit al werd de wetenschapscommissie goed geïnformeerd over het veelzijdige werk van het Meertens Instituut. 11 Commissies

12 12 Het logo van het Repertorium van het Nederlandse Lied: afbeelding van de titelpagina van een zestiende-eeuws liedboekje. Jaarverslag 2001

13 Onderzoek Onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie Het jaar 2001 vormde binnen de onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie een periode waarin het globale onderzoeksprogramma voor de vier etnologische aandachtsgebieden verder werd uitgewerkt: verscheidene onderzoeksprojecten zijn afgesloten en nieuwe onderzoeken werden opgezet of geoperationaliseerd. Twee Orale Cultuurprojecten werden succesvol afgesloten met respectievelijk de bundel Een Muziekgeschiedenis der Nederlanden en de monografie Vertelcultuur in Waterland. Voor beide uitgaven bestond vanaf het begin een brede publieke belangstelling. In de maand september vond de presentatie van Een Muziekgeschiedenis plaats tijdens een mini-symposium te Amsterdam met als thema De constructie van een muziekgeschiedenis der Nederlanden. Ook werd er een feestelijk musicologisch symposium in Utrecht georganiseerd ter gelegenheid van de verschijning van het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600, waarmee het gelijknamige project - in samenwerking met NWO-VNC - is afgesloten. Het interdisciplinaire TCULT-project, betreffende de multiculturele samenleving, met zijn verschillende etnologische deelprojecten, werd eveneens in 2001 afgerond, wat een aantal TCULT-publicaties opleverde. De inbreng van het Instituut aan de samenwerkingsprojecten Regionale cultuur en identiteit en Eetcultuur in de Euregio Maas-Rijn is beëindigd respectievelijk tijdelijk stilgelegd door het vertrek van de etnologe Carla Wijers. De nieuwe onderzoeksprojecten van de onderzoeksgroep weerspiegelen de vier onderzoekszwaartepunten: Materiële Cultuur, Orale Cultuur, Religieuze Cultuur en Feest en Ritueel. Op het terrein van de Materiële Cultuur is begonnen met het samenwerkingsproject Migratie en materiële cultuur (met de UVA). Binnen Orale Cultuur is gestart met Vertellingen van de Nieuwe Tijd, een heruitgave van het Antwerps liedboek en het promotie- 13

14 14 onderzoek Smartlappen en liedbladen over het populaire lied. Op het terrein van de Religieuze Cultuur is begonnen met het onderzoeksproject Nieuwe vormen van religiositeit en verschuivende noties van heiligheid in de hedendaagse Nederlandse samenleving. Bij Feest en Ritueel ging een tweede etnologisch promotieonderzoek van start: Het dier als ritueel rekwisiet. Mede als gevolg van een heroriëntatie op de opzet en uitvoering van het feestenproject en het feestenlexicon, zal in 2002 een uitbreiding van het onderzoeksteam Feest en Ritueel worden gerealiseerd. De internationalisering van het etnologieonderzoek zet zich door. Sinds 2001 voert het Meertens Instituut het secretariaat van de SIEF, de centrale Europese organisatie voor etnologisch onderzoek. Daarnaast organiseerde de onderzoeksgroep een congres van de European Science Foundation, programma Cultural Exchange in Europe, en verzorgde zij een educatief programma voor een afvaardiging van de studie Kulturwissenschaften van de Universiteit van Bremen. Vanuit de onderzoeksgroep nam men deel aan het internationaal debat met voordrachten op uitnodiging op congressen en symposia in het buitenland, zoals in Antwerpen, Berlijn, Boedapest, Bremen, Breziçe, Gent, Jakarta, Jena, Leuven, Rome, Straatsburg en Trento. In het kader van de Meertenslezingen gaf Bjarne Rogan (Oslo) een voordracht op het instituut. In aansluiting op het internationale etnologiedebat is er ook aandacht geweest voor de reflexieve etnologie, waardoor bijvoorbeeld de cultuurpolitieke dimensies van het vak zichtbaarder zijn geworden. De verschijning van het handboek Volkscultuur: een inleiding in de Nederlandse Etnologie en de lopende historiografische projecten waren daarvoor, én voor de recente ontwikkelingen binnen de onderzoeksgroep, eveneens van belang. Het in 2000 nieuw ingezette onderwijscurriculum kreeg in 2001 een vervolg met een collegecyclus waarvoor ruime belangstelling bestond. Op 13 september 2001 sprak Gerard Rooijakkers zijn inaugurele rede Van de kaart: cultureel erfgoed als confrontatie uit, ter gelegenheid van zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar in de Nederlandse Etnologie aan de UVA. De wetenschappelijke staf van de onderzoeksgroep op het Meertens Instituut werd uitgebreid met de uit München afkomstige antropoloog en etnoloog Martin Ramstedt. Hij is met ingang van 1 oktober voor vijf jaar (0.8 fte) als postdoc in dienst getreden ter versterking van het onderzoek naar Religieuze Cultuur. Carla Wijers verliet het Instituut per 1 september. Eveline Doelman is - in het kader van de reorganisatie van de afdeling Documen- Jaarverslag 2001

15 taire Informatieverzorging - als medewerker onderzoek tot de onderzoeksgroep toegetreden. Martine de Bruin en Marjolein Efting Dijkstra zijn beiden vanaf 1 januari gestart met hun promotieonderzoek. Louis Grijp beëindigde op 1 april 2001 zijn functie als onderzoeksleider ad interim en Peter Jan Margry trad aan als nieuwe onderzoeksleider. Onderzoeksprojecten Feest en Ritueel Het dier als ritueel rekwisiet ( ) Promotieonderzoek naar de functie en de betekenis van dieren die als spelobject worden gebruikt in lokale Nederlandse feesten. Resultaten in 2001: 3 lezingen. Medewerker: E.M. Efting Dijkstra, G. Rooijakkers (projectleider). 15 Dutch Rituals ( ) Koepelproject waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar moderne feesten en rituelen in Nederland. Medewerker: G.W.J. Rooijakkers. Feestcultuur in Nederland ( ) Betreft de samenstelling van een lexicon met daarin de basis- en achtergrondinformatie over een aantal (jaarlijks terugkerende) feesten die voorkomen op de kalenders van de belangrijkste in Nederland vertegenwoordigde culturen. De informatie betreft onder meer resultaten van recent onderzoek, historische ontwikkeling, functie en betekenis van de feestdag, literatuurverwijzingen. Resultaten in 2001: archiefonderzoek ten behoeve van lemma s. Medewerkers: E. Doelman (coördinator), J.I.A. Helsloot (coördinator), M.L.C. van Zuijlen, M.B.G. van Dijk, J.A. de Groot. Historische feestcultuur in Nederland ( ) Onderzoek naar de veranderingen in de feestcultuur in Nederland, in het bijzonder voor wat betreft de zogenoemde kalenderfeesten in de 19e-21e eeuw. In de algemene probleemstelling staat de verhouding Onderzoek Nederlandse Etnologie

16 centraal tussen de profilering van sociaal-culturele identiteiten en bredere maatschappelijke processen als commercialisering en globalisering/ localisering. Resultaten in 2001: 4 artikelen. Medewerker: J.I.A. Helsloot (projectleider/uitvoerder). 16 Regionale cultuur en identiteit ( ) Onderzoek naar de ontwikkeling van de provinciale identiteit van Limburg. Het onderzoek spitst zich toe op de aandachtsvelden en activiteiten waarin de belangstelling voor de regionale cultuur in Limburg tot uitdrukking komt, op een inventarisatie van het profiel van diegenen die zich actief inzetten voor de regionale cultuur en op de wijze waarop (zelf)beelden geconstrueerd worden. Eindresultaten: vanwege het vertrek van C.L.J. Wijers in 2001 is dit project beëindigd. Medewerker: C.L.J. Wijers (projectleider). Materiële cultuur Cultural Exchange in Europe ( ) Medegefinancierd door European Science Foundation. Een door vier teams (circa vijftien onderzoekers) uitgevoerd Europees comparatief onderzoek dat zich richt op processen van cultuurcontact op het gebied van zelfpresentatie, kleding, lichamelijkheid en materiële cultuur. Het team Man and the Exchange of Material Goods wordt geleid door B. Roeck (Zürich) en H.W. Roodenburg. Het onderzoek zal resulteren in één of meer Engelstalige essaybundels. Het project wordt gefinancierd door de European Science Foundation. Resultaten in 2001: presentatie van de eerste versies van de hoofdstukken voor de eindpublicatie tijdens een tweedaagse gezamenlijke bijeenkomst met het team Information and Communication in Amsterdam. 2 lezingen. Medewerkers: H.W. Roodenburg (projectleider), B. Roeck (projectleider, Universiteit Zürich). Eetcultuur in de euregio Maas-Rijn ( ) Comparatief onderzoek naar de ontwikkelingen van de eetcultuur in de Jaarverslag 2001

17 20e eeuw met betrekking tot de eetcultuur in de regio s Nederlands- Limburg, Belgisch-Limburg en het Duitse Rijnland. Resultaten in 2001: vanwege het vertrek van projectmedewerker C.L.J. Wijers is de betrokkenheid vanuit het Meertens Instituut bij dit onderzoek tijdelijk stilgelegd. Medewerkers: C.L.J. Wijers, B. Heizmann (Amt für Rheinische Landeskunde), K. Jansen (Limburgs Museum), E. Tielemans (Limburgs Museum), M. Jacobs (Vlaams Centrum voor Volkscultuur), A. van der Zeijden (Nederlands Centrum voor Volkscultuur), W. Rutten (Sociaal Historisch Centrum Limburg). Jongens uit de buurt ( ) Project in samenwerking met de Universiteit Leiden en Universiteit van Amsterdam. Onderzoek naar de talige en culturele uitwisseling tussen acht vrienden uit de Utrechtse wijk Lombok. Met aandacht voor onder andere uitgaan, muziek, kleding, religie en taal. Eindresultaten: 1 boek. Medewerkers: H.C. Dibbits, L. Boumans (Universiteit Leiden), M. Dorleijn (Universiteit van Amsterdam). Deelproject van TCULT. 17 Migratie en materiële cultuur ( ) Project in samenwerking met SISWO. Onderzoek naar wooncultuur en etnische identiteit onder verschillende groepen migranten in Nederland. Het project onderzoekt de betekenis van huisraad en huisinrichting bij de constructie van etnische identiteiten van migrantengroepen. In hoeverre oriënteren de diverse groepen zich bij de inrichting van hun woonhuis op het land van herkomst? Resultaten in 2001: aanvraag ingediend bij NWO, bij het onderzoekprogramma Sociale Cohesie (NMPS). Medewerkers: H.C. Dibbits, K. Roukens (SISWO), C. Bouw (SISWO). De vlag en het vlaggebruik ( ) Onderzoek naar de versiering van de publieke ruimte bij het vieren van feesten in de multiculturele samenleving in Lombok en Transvaal (Utrecht). Resultaten in 2001: 1 artikel, 1 college. Medewerker: E. Doelman. Deelproject van TCULT. Onderzoek Nederlandse Etnologie

18 Orale cultuur 18 Muziek op het Nederlands toneel van de zeventiende eeuw ( ) Project in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Medegefinancierd door het VNC. In het zeventiende-eeuws toneel werd op allerlei manieren muziek voorgeschreven, in alle dramatische genres en in het werk van bijna alle toneelschrijvers (gezongen koren en reien, aparte liederen, instrumentaal spel en dansen en balletten). Bij de bestudering van het Nederlands renaissancetoneel is met dit verschijnsel tot nog toe nauwelijks rekening gehouden. Doel van het onderzoek is het achterhalen van de zeventiende-eeuwse conventies voor het gebruik van toneelmuziek. Resultaten in 2001: hoofdstukken dissertatie, 3 lezingen. College gegeven over Nederlandse toneelmuziek, UU vakgroep Nederlands, Renaissance Letterkunde (BA). Medewerkers: N.H.H. Veldhorst, L.P. Grijp (projectleider). Een Muziekgeschiedenis der Nederlanden ( ) Een overzicht van de muziekgeschiedenis van Nederland en België van prehistorie tot heden in 126 artikelen. De opzet volgt die van Nederlandse literatuur en Een theatergeschiedenis der Nederlanden; uitgever is de Amsterdam University Press. Grensverleggend is dat de niet-klassieke muziek (volks-, populaire, amateurmuziek) in dit werk een evenwaardige plaats krijgt. Eindresultaten: 1 boek met cd-rom, mini-symposium, 4 lezingen. Medewerkers: L.P. Grijp (hoofdredacteur); C. Vellekoop (Universiteit Utrecht), I. Bossuyt (Kath. Univ. Leuven), R. Rasch (Universiteit Utrecht), E. Wennekes (Universiteit Utrecht), R. de Groot (Universiteit van Amsterdam), M. Delaere (Kath. Univ. Leuven), L. Mutsaers (Universiteit Utrecht); 100 auteurs; M.H. Huigen. Onder de groene linde ( ) Uitgave van verhalende mondeling overgeleverde liederen (verzameld in de periode van circa 1950 tot 1975 door Will Scheepers en Ate Doornbosch) en onderzoek naar de herkomst van de liederen alsmede naar de overeenkomsten en verschillen met schriftelijk overgeleverde liederen en volksverhalen. Het betreft hier de afronding van deel vier dat liederen zal bevatten over sociale verschillen tussen gelieven. Jaarverslag 2001

19 Resultaten in 2001: bewerking van liederen. Medewerker: M.B.G. van Dijk. Smartlappen en liedbladen ( ) Promotieonderzoek naar de smartlappen-zangcultuur en -attitude en de bronnen van de bijbehorende liederen. Hierbij wordt gekeken naar publiek en uitvoerenden (zowel professionele zangers als amateurs), hun repertoires, economische achtergronden etc. Het onderzoek beslaat met name de laat negentiende en twintigste eeuw. Medewerkers: M.J. de Bruin, L.P. Grijp (begeleider/promotor). Verhaalrepertoires en vertelcultuur ( ) Onderzoek naar de vertelcultuur in Nederland en naar de verhaalrepertoires van individuele personen en van groepen, in de huidige (multiculturele en pluriforme) samenleving. Voortzetting van het gelijknamig project dat liep tot Resultaten in 2001: 1 boek, 1 gastcollege, 3 lezingen. Medewerkers: T. Meder (projectleider/uitvoerder), M.B.G. van Dijk. 19 Vertelcultuur in Waterland ( ) Editie van de volksverhalen uit de Collectie Bakker (circa 1900), en onderzoek naar de persoon van de verzamelaar, de repertoires van de verschillende vertellers, de Waterlandse verhaalcollectie en de cultuurhistorische context. Eindresultaten: publicatie monografie. Medewerker: T. Meder (projectleider/uitvoerder). Vertellingen van de Nieuwe Tijd ( ) Onderzoek naar verhalen binnen de New Age-beweging rond buitenaardse intelligentie, UFO s, goden als kosmonauten, graancirkels, en alle opvattingen die daarmee samenhangen over energieën, de schepping, de eindtijd en dergelijke. Dit alles in de context van de heropleving van het spirituele denken, en de brede culturele revival van volksverhaal en fantasy. Resultaten in 2001: uitwerking graancirkel-enquêtes uit 2000 en 2001 (zie: Veldwerk. Medewerker: T. Meder. Onderzoek Nederlandse Etnologie

20 Religieuze cultuur Deconstructie en reconstructie van de heilige plaats ( ) Onderzoek naar de deconstructie van traditionele heilige plaatsen en de reconstructie van gepersonaliseerde heilige ruimten, altaren, kapellen of heiligdommen; het gaat daarbij om processen van toe-eigening van traditionele sacrale ruimten en materiële constructies, die deels naar eigen inzicht door gelovigen en devotees worden opgebouwd in samenhang met verschuivingen in hun religieuze percepties. Resultaten in 2001: veldwerk. Medewerker: P.J. Margry (projectleider/uitvoerder). 20 Moderne devoties. Personen en patronen in Nederland en Europa. Comparatiefetnologische verkenningen naar sacraliteitsverschuivingen aan het begin van de 21e eeuw ( ) Een Trans-Europees comparatief onderzoek naar hedendaagse deviante devoties en cultussen en het proces van individualisering en privatisering Religie in de postmoderne samenleving: alleenstaande jonge vrouwen, al of niet confessiegebonden, gaan collectief op zoek naar n manneke bij Sint Anneke in de Annabedevaartplaats Molenschot in Noord Brabant. Jaarverslag 2001

Commissies. Managementteam (MT) Commissies

Commissies. Managementteam (MT) Commissies Commissies Managementteam (MT) Het managementteam van het Meertens Instituut vergaderde in het verslagjaar om de twee weken. In het overleg hadden zitting: Hans Bennis, Ton Goeman, Louis Grijp, Marc van

Nadere informatie

Meertens Instituut Jaarverslag 2002. - printversie, zonder illustraties -

Meertens Instituut Jaarverslag 2002. - printversie, zonder illustraties - Meertens Instituut Jaarverslag 2002 - printversie, zonder illustraties - 1 Jaarverslag 2002 Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Nadere informatie

Meertens Instituut, KNAW Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam Postadres: Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam Tel.: (020) 462 85 00 Fax: (020) 462 85 55

Meertens Instituut, KNAW Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam Postadres: Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam Tel.: (020) 462 85 00 Fax: (020) 462 85 55 Jaarverslag 2003 Jaarverslag 2003 Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gericht op onderzoek en documentatie van Nederlandse

Nadere informatie

Jaarverslag 2004. Variatielinguïstiek

Jaarverslag 2004. Variatielinguïstiek Jaarverslag 2004 Jaarverslag 2004 2 Jaarverslag 2004 Jaarverslag 2004 Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gericht op onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Nederlandse Etnologie

Jaarverslag 2005. Nederlandse Etnologie Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 2 Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), gericht op onderzoek

Nadere informatie

Meertens Instituut Jaarverslag 2006

Meertens Instituut Jaarverslag 2006 Meertens Instituut Jaarverslag 2006 Dit is een samenvatting van het jaarverslag. U kunt het volledige, digitale jaarverslag bekijken op www.meertens.knaw.nl/jaarverslag Dynamische tradities - onderzoeksplan

Nadere informatie

Onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie

Onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie Onderzoek Onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie Het jaar 2000 was voor de onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie een belangrijk jaar. Met het verschijnen van Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse

Nadere informatie

Nederlandse Etnologie op het Meertens Instituut

Nederlandse Etnologie op het Meertens Instituut Nederlandse Etnologie op het Meertens Instituut Nederlandse Etnologie op het Meertens Instituut De Nederlandse Etnologie bestudeert en verklaart mede vanuit een historisch en comparatief perspectief contemporaine

Nadere informatie

Documentaire Informatieverzorging (DIV)

Documentaire Informatieverzorging (DIV) Documentaire Informatieverzorging (DIV) De werkzaamheden van de afdeling DIV betreffen: documentatie ten behoeve van onderzoek, bibliotheekwerkzaamheden, (retro-)invoer van onderzoeksdata, digitalisering

Nadere informatie

De kaartenbank.indd Sander Pinkse Boekproductie 07-11-13 / 15:06 Pag. 3. Nicoline van der Sijs (red.) De Kaartenbank. Over taal en cultuur

De kaartenbank.indd Sander Pinkse Boekproductie 07-11-13 / 15:06 Pag. 3. Nicoline van der Sijs (red.) De Kaartenbank. Over taal en cultuur De kaartenbank.indd Sander Pinkse Boekproductie 07-11-13 / 15:06 Pag. 3 Nicoline van der Sijs (red.) De Kaartenbank Over taal en cultuur AUP De kaartenbank.indd Sander Pinkse Boekproductie 07-11-13 / 15:06

Nadere informatie

Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) Dutch Society for Modern Greek Studies. Beleidsplan

Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) Dutch Society for Modern Greek Studies. Beleidsplan 1 Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) Dutch Society for Modern Greek Studies Beleidsplan 2017-2021 2 Inleiding De doelstelling van de vereniging Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse

Nadere informatie

Autochtone en allochtone jongeren: jongerentaal

Autochtone en allochtone jongeren: jongerentaal Autochtone en allochtone jongeren: jongerentaal Leonie Cornips In Respons is al eerder geschreven 1 over het TCULT-project (TCULT staat voor Talen en Culturen in het Utrechtse Transvaal en Lombok). Een

Nadere informatie

Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971

Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971 Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971 Voorbereiding van de digitale publicatie van de tellingen van 1795, 1829, 1839, 1849, 1859, 1930, 1960 en 1971 Projectplan Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2011-2012 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. Inleiding en samenvatting De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) biedt in het academisch

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel (CVP) Geschiedenis

Collectievormingsprofiel (CVP) Geschiedenis Collectievormingsprofiel (CVP) Geschiedenis Actuele relatie met O&O De geschiedenis collectie is vooral bedoeld ter ondersteuning van onderzoek en onderwijs in het Instituut voor Geschiedenis. Het Instituut

Nadere informatie

Workshop Netwerk Naamkunde 15 december 2006

Workshop Netwerk Naamkunde 15 december 2006 Workshop Netwerk Naamkunde 15 december 2006 Ochtendprogramma Welkom en mededelingen (Doreen Gerritzen) Ontwikkelingen Netwerk Naamkunde Organisatorische aspecten (Reina Boerrigter) Website en andere technische

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

GRIEKSE EPIGRAFIE OP LOCATIE (MA/PhD)

GRIEKSE EPIGRAFIE OP LOCATIE (MA/PhD) N e d e r l a n d s I n s t i t u u t A t h e n e Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών Netherlands Institute at Athens NIA INTERUNIVERSITAIRE CURSUS GRIEKSE EPIGRAFIE OP LOCATIE (MA/PhD) Nederlands Instituut in

Nadere informatie

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt: I. Kennis Basiskennis en inzicht: 1. kennis van en inzicht in het

Nadere informatie

Jij moet naar de logopedist! Leonie Cornips. Cornips.indd 1 07-01-2008 13:17:45

Jij moet naar de logopedist! Leonie Cornips. Cornips.indd 1 07-01-2008 13:17:45 Jij moet naar de logopedist! Leonie Cornips Cornips.indd 1 07-01-2008 13:17:45 Cornips.indd 2 07-01-2008 13:17:45 3 Op haar middelbare school in Heerlen haalde Leonie Cornips steevast negens en tienen

Nadere informatie

Talen en Culturen in de Utrechtse wijk Lombok en Transvaal

Talen en Culturen in de Utrechtse wijk Lombok en Transvaal Talen en Culturen in de Utrechtse wijk Lombok en Transvaal Willy Jongenburger... DE MULTICULTURELE SAMENLEVING: EEN NIEUW ONDERZOEKSTERREIN Het zal u niet ontgaan zijn dat de media de laatste tijd veel

Nadere informatie

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen in Amsterdam 1 Voorbeelden van structurele samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Voor promovendi en Research Masters 2012 2013 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis De Onderzoekschool Politieke

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Meertens Instituut

Jaarverslag 2006 Meertens Instituut Meertens Instituut - Inleiding http://www.meertens.knaw.nl/cms/index2.php?option=com_conte... Inleiding Welkom bij het online jaarverslag van het Meertens Instituut. Er is dit jaar een beknopte folder

Nadere informatie

Een driezitsbank, net als mijn ouders. Hilje van der Horst. Horst, vander.indd 1 07-01-2008 13:11:31

Een driezitsbank, net als mijn ouders. Hilje van der Horst. Horst, vander.indd 1 07-01-2008 13:11:31 Een driezitsbank, net als mijn ouders Hilje van der Horst Horst, vander.indd 1 07-01-2008 13:11:31 Horst, vander.indd 2 07-01-2008 13:11:31 3 Ooit wilde Hilje van der Horst ontwikkelingswerker worden,

Nadere informatie

- Dossier 10.1: Globalisering en de behoefte aan versterking van de nationale identiteit

- Dossier 10.1: Globalisering en de behoefte aan versterking van de nationale identiteit 1 - Dossier 10.1: Globalisering en de behoefte aan versterking van de nationale identiteit (hoofdstuk 10, MtH) In het begin van de eenentwintigste eeuw bleek dat een groeiende groep Nederlanders behoefte

Nadere informatie

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid History Christiane Simone Stadie Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr.) Seminar paper Christiane

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid

Nadere informatie

Basisbegrippen van de taalwetenschap: Variatielinguïstiek

Basisbegrippen van de taalwetenschap: Variatielinguïstiek Basisbegrippen van de taalwetenschap: Variatielinguïstiek Marc van Oostendorp M.van.Oostendorp@umail.LeidenUniv.NL 29 november 2004 Variatielinguïstiek Wat is variatielinguïstiek? De studie van taalvariatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

JAARVERSLAG 2012. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG 2012 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

Refo500 is het internationale platform dat kennis, deskundigheid, ideeën, producten en activiteiten aanbiedt naar aanleiding van 500 jaar reformatie.

Refo500 is het internationale platform dat kennis, deskundigheid, ideeën, producten en activiteiten aanbiedt naar aanleiding van 500 jaar reformatie. Refo500 is het internationale platform dat kennis, deskundigheid, ideeën, producten en activiteiten aanbiedt naar aanleiding van 500 jaar reformatie. In 1517 maakte Maarten Luther in de Duitse stad Wittenberg

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

Open Magazijn 135 m. Studiezaal Duits 10 m. Naslagwerken Studiezaal Duits 212 Gesloten Magazijn. Monografieën Studiezaal Duits 100 m.

Open Magazijn 135 m. Studiezaal Duits 10 m. Naslagwerken Studiezaal Duits 212 Gesloten Magazijn. Monografieën Studiezaal Duits 100 m. 1.2.6. Duits Beknopte geschiedenis van de domeincollectie In 2006 vierde de Opleiding Duits haar 50-jarig bestaan als zelfstandige opleiding. Ook al voor 1956 werd er echter Duits onderwezen, namelijk

Nadere informatie

Dyhamische traditi s. Hans Bennis. Cultuur van vissers en boeren

Dyhamische traditi s. Hans Bennis. Cultuur van vissers en boeren Hans Bennis Dyhamische traditi s Enkele jaren geleden liep ik door de Königstrasse in Stuttgart. Tussen het winkelende publiek zat een Turkse man op de grond met een accordeon. Hij speelde op een virtuoze

Nadere informatie

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie

1. Ets J. E. Marcus, naar J. Smies, Den zedelijke en zinnelijke mensch. Spotprent op de wijsbegeerte van Kant. Ca

1. Ets J. E. Marcus, naar J. Smies, Den zedelijke en zinnelijke mensch. Spotprent op de wijsbegeerte van Kant. Ca 1. Ets J. E. Marcus, naar J. Smies, Den zedelijke en zinnelijke mensch. Spotprent op de wijsbegeerte van Kant. Ca. 1800-1810. [Stadsarchief Amsterdam] VIKTORIA E. FRANKE Een gedeelde wereld? DUITSE THEOLOGIE

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Hier leer je verschillende academische teksten lezen, schrijven en voordragen. Deze cursus dient ook als een soort voorbereiding op je scriptie.

Hier leer je verschillende academische teksten lezen, schrijven en voordragen. Deze cursus dient ook als een soort voorbereiding op je scriptie. 1 e Jaar Master (MA) Academisch schrijven Code: MHL 1011 hoorcollege Hier leer je verschillende academische teksten lezen, schrijven en voordragen. Deze cursus dient ook als een soort voorbereiding op

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Ik wist al vroeg in mijn middelbareschooltijd dat ik Grieks en Latijn wilde studeren. Het feit dat twee

Nadere informatie

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid.

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Jaarverslag 2012 1 Jaarverslag 2012 In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Samenwerkingsprojecten in Nepal OLE-Nepal

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Onderzoekend leren over identiteit

Onderzoekend leren over identiteit groep 6-8 Onderzoekend leren over identiteit Typisch Nederlands Sanne Dekker, Jan van BarenNawrocka en Lotte Jensen Sanne Dekker is projectmanager van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit. Jan

Nadere informatie

1.5. Susan Beckers en Linda Verheijen 3 : De nieuwe rol van de slb er op de werkplek.

1.5. Susan Beckers en Linda Verheijen 3 : De nieuwe rol van de slb er op de werkplek. HOOFDSTUK 1: CURRICULUM 1.5. Susan Beckers en Linda Verheijen 3 : De nieuwe rol van de slb er op de werkplek. Susan Beckers en Linda Verheijen beschreven onderzoek naar de veranderende rol van de slb er

Nadere informatie

Programma Publiekssymposium 15 juni 2013

Programma Publiekssymposium 15 juni 2013 Programma Publiekssymposium 15 juni 2013 Leiden University Centre for Linguistics Universiteit Leiden Programma Publiekssymposium Prescriptivisme Wie is de baas over de taal? 15 juni 2013 Welkom bij ons

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Brabantse Bronnen 2015

Jaarverslag Stichting Brabantse Bronnen 2015 Jaarverslag Stichting Brabantse Bronnen 2015 Algemeen De Stichting Brabantse Bronnen is notarieel opgericht op 22 januari 2009 en gevestigd te Boxtel. De stichting heeft als doel het bevorderen van de

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN MEERTENS INSTITUUT. Dynamische tradities

ONDERZOEKSPLAN MEERTENS INSTITUUT. Dynamische tradities ONDERZOEKSPLAN 2006-2010 MEERTENS INSTITUUT Dynamische tradities Dynamische tradities Onderzoeksplan 2006-2010 Meertens Instituut 1 Voorwoord pag. 4 1 Het onderzoek pag. 6 2 Nederlandse etnologie pag.

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Raad van decanen U2011/00106 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Omvang: 180 studiepunten Propedeuse verplichte

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Open dag 14 maart Welkom bij: Taal- en cultuurstudies

Open dag 14 maart Welkom bij: Taal- en cultuurstudies Open dag 14 maart 2015 Welkom bij: Taal- en cultuurstudies Taal- en cultuurstudies kiezen 3/16/2015 Bachelorvoorlichting 2 Taal- en cultuurstudies kiezen en combineren Taal- en cultuurstudies wetenschap

Nadere informatie

Cursus Griekse Epigrafie

Cursus Griekse Epigrafie Nederlands Instituut Athene Cursus Griekse Epigrafie 24 januari 1 februari 2013 In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en OIKOS biedt

Nadere informatie

Nederland in ideeën. 101 denkers over inzichten en innovaties die ons land verander(d)en. Onder redactie van Mark Geels en Tim van OpUnen

Nederland in ideeën. 101 denkers over inzichten en innovaties die ons land verander(d)en. Onder redactie van Mark Geels en Tim van OpUnen Nederland in ideeën 101 denkers over inzichten en innovaties die ons land verander(d)en Onder redactie van Mark Geels en Tim van OpUnen De digitalisering van het Nederlandstalige erfgoed NICOLINE VAN DER

Nadere informatie

Voor wie? Omschrijving

Voor wie? Omschrijving Minor MOES Voor wie? Een opleidingsgebonden minor voor studenten Geschiedenis en tevens toegankelijk voor andere BA-studenten (bijvoorbeeld van de opleiding Internationale Betrekkingen en Internationale

Nadere informatie

1.1. Kennis en inzicht in verband met het historisch referentiekader

1.1. Kennis en inzicht in verband met het historisch referentiekader 1. Kennis en Inzicht 1.1. Kennis en inzicht in verband met het historisch referentiekader 1. verduidelijken de begrippen generatie, decennium, eeuw, millenium aan de hand van historische evoluties, vertrekkend

Nadere informatie

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur Hoe ontwikkel ik Ineke Strouken een ijzersterk volkscultuurproject? Geachte dames en heren, Welkom op deze studiedag Hoe ontwikkel ik een ijzersterk volkscultuurproject. Sinds een tweetal jaren staat volkscultuur

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

Op zoek naar illegalen in de grote stad. Jan Rath*

Op zoek naar illegalen in de grote stad. Jan Rath* Op zoek naar illegalen in de grote stad Jan Rath* Kortelings verschenen twee glimmende delen van de studie De Ongekende Stad over het wel en wee van illegale vreemdelingen in Nederland. Aan deze studie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

JAARVERSLAG 2014. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG 2014 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Sami Inal. Jaargang 7, nr. 12, december 1995 ONDERSCHEID TUSSEN BUURT EN STEDELIJK JONGERENWERK

Sami Inal. Jaargang 7, nr. 12, december 1995 ONDERSCHEID TUSSEN BUURT EN STEDELIJK JONGERENWERK TJJ Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk Jaargang 7, nr. 12, december 1995 ONDERSCHEID TUSSEN BUURT EN STEDELIJK JONGERENWERK Belang van algemeen jongerenwerk voor positie van migrantenjongeren

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2014

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2014 S t u d e n t e n v e r e n i g i n g U t i l e D u l c i Telefoon: 073 6134006 E-mail: secrutiledulci@gmail.com Secretariaat: Ruth van der Grift Chr. Kannemansstraat 32 5246 AM Rosmalen NIEUWSBRIEF AUGUSTUS

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University 2015-2021 In het voorjaar van 2014 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris)

Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris) Beleidsplan Stichting de Middendijk 2012-2013 KvK nummer 55726550 / RSIN 851835818 Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris) Doelstelling: Het

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Comité van Aanbeveling: Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht) en oprichter Sustainable

Nadere informatie

Premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: Liturgische handschriften (13de-16de eeuw)

Premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: Liturgische handschriften (13de-16de eeuw) WERKGROEP NORBERTIJNER GESCHIEDENIS IN DE NEDERLANDEN Premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: Liturgische handschriften (13de-16de eeuw) EENENTWINTIGSTE CONTACTDAG VOOR BELANGSTELLENDEN Zaterdag

Nadere informatie

KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 1 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica januari 2007 Kruislaan 404 1098 SM Amsterdam Nadere invulling Benoemings- en Bevorderingseisen Wetenschappelijk Personeel Inleiding Vanaf 1

Nadere informatie

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe Presentatie door Chris Vastenhoud INHOUD Introductie Relatie EDL Doelstelling Activiteiten in project Belgische deelnemers Organisatie Planning

Nadere informatie

Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)

Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) Citation: J.W.F. Beks &, Levensbericht H.G.J.M. Kuijpers, in: Levensberichten en herdenkingen, 1992, Amsterdam, pp. 39-42 This

Nadere informatie

Leerstoelenplan faculteit der Geesteswetenschappen

Leerstoelenplan faculteit der Geesteswetenschappen Leerstoelenplan faculteit der Geesteswetenschappen 1. Leiden Institute for Area Studies School of Middle Eastern Studies Hebreeuwse Taal- en Letterkunde Aramese taal en letterkunde T alen en geschiedenis

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

Wijziging 3-9-2014: werkstuk inzenden vóór 1 april i.p.v. 1 mei! KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2015

Wijziging 3-9-2014: werkstuk inzenden vóór 1 april i.p.v. 1 mei! KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2015 Wijziging 3-9-2014: werkstuk inzenden vóór 1 april i.p.v. 1 mei! KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2015 juni 2014 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut 1 UITNODIGING Dromen worden waarheid Conferentie 2013 Donateurs bedankt voor uw giften in 2013. 2 Hubrecht Instituut

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

: Studie Geschiedenis in Leiden, afstudeerrichting Sociale en Economische Geschiedenis, met bijvakken sociologie en economie.

: Studie Geschiedenis in Leiden, afstudeerrichting Sociale en Economische Geschiedenis, met bijvakken sociologie en economie. Curriculum Vitae van Leo Lucassen (juli 2009) Persoonlijk Geboren op 25 juli 1959 te Meijel. Studie en werk 1972-1978: Gymnasium Alpha, Deurne. 1978-1985: Studie Geschiedenis in Leiden, afstudeerrichting

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Leerplan VVKBaO. Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen

Leerplan VVKBaO. Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen 2014 2015 Leerplan VVKBaO Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen THOMAS MORE KEMPEN VORSELAAR INHOUDSOPGAVE 1 Wereldoriëntatie...

Nadere informatie

Symposium. Kiezen om te delen. Filantropie in tijden van economische tegenwind. Presentatie van. Geven in Nederland 2013.

Symposium. Kiezen om te delen. Filantropie in tijden van economische tegenwind. Presentatie van. Geven in Nederland 2013. Symposium Kiezen om te delen. Filantropie in tijden van economische tegenwind. Presentatie van Geven in Nederland 2013 25 april 2013 13:00 uur 15.00 uur Vrije Universiteit Amsterdam Auditorium 15.45 uur

Nadere informatie

Uitnodiging. Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie

Uitnodiging. Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie Uitnodiging Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni 2013 Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie Hoezo democratie?! Onze democratische rechtsstaat lijkt

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland. Rabobank: NL44RABO

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland.  Rabobank: NL44RABO JAARVERSLAG 2013 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie