Het heeft even geduurd, maar in 2001 verscheen de naam van het Instituut dan toch werkelijk op het gebouw.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het heeft even geduurd, maar in 2001 verscheen de naam van het Instituut dan toch werkelijk op het gebouw."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2001 Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gericht op onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Het Instituut, met in totaal zestig medewerkers, bestaat uit twee onderzoeksgroepen en de afdeling Algemene Zaken. De onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie doet onderzoek naar cultuurverschijnselen die vorm geven aan het dagelijks leven binnen de samenleving. Niet alleen de verschijnselen zelf, maar ook de processen van toe-eigening en betekenisgeving vormen het uitgangspunt van het etnologisch onderzoek. De sociale en geografische verspreiding van de bestudeerde objecten is daarbij een belangrijk gegeven. Het etnologisch onderzoek aan het Meertens Instituut kent de zwaartepunten: Feest en Ritueel, Religieuze Cultuur, Materiële Cultuur en Orale Cultuur. De onderzoeksgroep Variatielinguïstiek doet comparatief onderzoek naar synchrone, grammaticale taalvariatie. Het onderzoek kent de zwaartepunten: Fonologische Variatie, Morfologische Variatie, Syntactische Variatie en Naamkunde. De afdeling Algemene Zaken omvat financiën, personeelszaken, receptie en secretariaat, de bibliotheek, documentatie en digitalisering, netwerk- en systeembeheer, helpdesk, technische ontwikkeling, communicatie en desktop publishing. Ondersteunend voor het wetenschappelijk onderzoek zijn de uitgebreide databestanden en collecties die aanwezig zijn op het Meertens Instituut. De audio-studio van het Instituut biedt optimale faciliteiten op het gebied van digitalisering. Verschillende van deze collecties maken deel uit van (nationale) digitaliseringsprogramma s gericht op ontsluiting en toegankelijkheid van cultureel erfgoed. Zowel nationaal als internationaal neemt het belang van onderzoek naar etnologie en taalvariatie binnen de geesteswetenschappen toe. Met groeiend succes profileert het Meertens Instituut zich op deze terreinen. Deelname aan het nationale en internationale wetenschappelijke debat en samenwerking met andere wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties zijn daarbij cruciaal.

2 2 Het heeft even geduurd, maar in 2001 verscheen de naam van het Instituut dan toch werkelijk op het gebouw. Meertens Instituut, KNAW Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam Postadres: Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam Tel.: (020) Fax: (020) Jaarverslag 2001

3 Inhoudsopgave Introductie 5 Commissies Managementteam 7 Commissie Strategie en Beleid 8 Onderdeelcommissie 8 Arbo-commissie 9 Wetenschapscommissie 10 Onderzoek Onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie 13 Onderzoeksprojecten Feest en ritueel 15 Materiële cultuur 16 Orale cultuur 18 Religieuze cultuur 20 Overige projecten 21 Onderzoekers 22 Onderzoeksgroep Variatielinguïstiek 40 Onderzoeksprojecten Fonologische variatie 41 Morfologische variatie 42 Syntactische variatie 42 Naamkunde 47 Overige projecten 49 Onderzoekers 51 Gezamenlijke projecten Nederlandse Etnologie en Variatielinguïstiek 64 3 Documentatie en digitalisering Documentaire Informatieverzorging 66 Projecten 67 Website 79

4 Cijfers Tabel personeelsinzet 80 Onderzoeksresultaten en -activiteiten 81 Documentaire Informatieverzorging 81 Medewerkers in het jaar Lijst met afkortingen 88 4 Jaarverslag 2001

5 Introductie Het jaar 2001 op het Meertens Instituut werd gekenmerkt door een aantal aansprekende wetenschappelijke resultaten en door de reorganisatie van de afdelingen Documentaire Informatieverzorging (DIV) en Stafbureau. Mede naar aanleiding van suggesties gedaan door de evaluatiecommissie in 2000 is de organisatiestructuur van het Instituut in 2001 verder aangepast. In vervolg op de reorganisatie van het onderzoek vond nu een reorganisatie van het niet-wetenschappelijk personeel plaats. Plaatsvervangend directeur Carla Wijers heeft nog het nieuwe organisatieplan opgesteld voordat zij in september het Instituut verliet. Het plan werd op 1 oktober van kracht. In de nieuwe organisatiestructuur zijn de bestaande afdelingen DIV en Stafbureau samengevoegd tot één afdeling Algemene Zaken. De functie van plaatsvervangend directeur is omgezet in de nieuwe functie Hoofd Algemene Zaken, waarvoor een vacature ontstond. De reorganisatie hield tevens in dat een aantal documentalisten die deels zelf wetenschappelijk onderzoek verrichten, tot de onderzoeksgroepen is toegetreden in de functie van medewerker onderzoek. Ook bij de niet-wetenschappelijke functies binnen de nieuwe afdeling Algemene Zaken komt er meer nadruk te liggen op de persoonlijke competentie van de medewerker; doorgroei en flexibiliteit staan daarbij centraal. Aan het instituutsbeleid, dat is gericht op het innemen van een centrale positie op de onderzoeksterreinen Nederlandse Etnologie en Variatielinguïstiek, werd in 2001 verder gestalte gegeven. Belangrijke onderzoeksresultaten betreffen de afronding van het project Een Muziekgeschiedenis der Nederlanden met de presentatie van het gelijknamige boek - plus cdrom - tijdens een feestelijke bijeenkomst in Felix Meritis; de afronding van het project Vertelcultuur in Waterland, met een overzicht van de verhalen die rond 1900 zijn bijeengebracht door de verzamelaar Cornelis Bakker; de voltooiing van het project Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 met de publicatie van het repertorium in twee delen en een cd-rom, en het daarmee samenhangende symposium in Utrecht; de succesvolle afronding van het TCULT-project waarvan het eindboek in februari 2002 zal verschijnen; en de oraties van Hans Bennis, Tegengestelde krachten in taal, en Gerard 5

6 6 Rooijakkers, Van de kaart. Cultureel erfgoed als confrontatie, die op 13 september aan de UVA in een duo-oratie zijn voorgedragen. De verschijning van een aantal populair-wetenschappelijke boeken, geschreven of geredigeerd door onderzoekers van het Meertens Instituut, duidt op meer aandacht voor het vertalen van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek voor een breder publiek. Waar mogelijk nam men deel aan maatschappelijke discussies die plaats vinden op de terreinen van Nederlandse Etnologie en Variatielinguïstiek. Op initiatief van het Meertens Instituut zijn er verscheidene (internationale) wetenschappelijke congressen en symposia georganiseerd. Ook het streven van het Instituut om inspirerend en ondersteunend te zijn in de samenwerking met anderen werd in praktijk gebracht. Met diverse universiteiten en externe onderzoekers zijn de contacten verstevigd en de samenwerking met verschillende KNAW-instituten is verbreed. Het lopend onderzoek kreeg nieuwe impulsen, zoals de uitbreiding van de werkzaamheden aan de Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND), de heroriëntatie op de opzet van het Feestenlexicon en de uitbreiding van de Volksverhalenbank met de Jaarsma-collectie. Daarnaast gingen er verschillende nieuwe projecten van start, bijvoorbeeld op de terreinen van de Naamkunde: Urbane toponiemen ; Materiële Cultuur: Migratie en materiële cultuur ; Feest en Ritueel: Het dier als ritueel rekwisiet ; Orale Cultuur: Smartlappen en liedbladen en Religieuze Cultuur: Nieuwe vormen van religiositeit. Ook op het terrein van de documentatie en de digitalisering is er belangrijk werk verricht. Een aantal nieuwe projecten ging van start, en lopende projecten werden doelgericht voortgezet. Aan het inlopen van achterstanden in de digitalisering en de documentatie van reeds aanwezige collecties wordt gestaag gewerkt. De komst van een aantal nieuwe medewerkers op het terrein van automatisering heeft een positief effect op de ontwikkeling van een moderne afdeling die onderzoek en documentatie met de nieuwste technieken ondersteunt. De website is in korte tijd uitgegroeid tot een uitgebreide, goed georganiseerde en informatieve site. Actieve medewerkers en interessante projecten dus, in 2001 op het Meertens Instituut. Meer daarover kunt u lezen in dit jaarverslag. Hans Bennis directeur Jaarverslag 2001

7 Commissies Managementteam (MT) In 2001 kwam het managementteam tweewekelijks bijeen. De samenstelling van het team kende een aantal wisselingen. Willy Jongenburger volgde Marc van Oostendorp op in het MT als vertegenwoordigster van de onderzoeksgroep Variatielinguïstiek, en voor de onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie waren respectievelijk Louis Grijp en Peter Jan Margry aanwezig. Ton Goeman was lid als hoofd van de afdeling Documentaire Informatieverzorging, en plaatsvervangend directeur Carla Wijers had zitting in het team tot aan haar vertrek van het Instituut, op 1 september. Hans Bennis was het gehele jaar voorzitter. De notulen werden gemaakt door Geke van de Kamp. De positie van plaatsvervangend directeur werd omgezet in de functie Hoofd Algemene Zaken tevens lid van het MT, waarvoor een vacature ontstond. Per april 2002 zal deze functie vervuld worden door Willy Jongenburger die daarnaast haar huidige functie van taalkundige/methodoloog gedeeltelijk zal voorzetten. Behalve de aanstelling van nieuwe medewerkers en regelmatig terugkerende agendapunten als de Instituutsbegroting, Investeringen, Financieel Jaarverslag, Inhoudelijk Jaarverslag en Voorjaarsnota, was de interne reorganisatie van de niet-wetenschappelijke staf een belangrijke zaak voor het MT. De afdeling Documentaire Informatieverzorging en het Stafbureau zijn samengevoegd tot een nieuwe afdeling Algemene Zaken. De motivatie en uitwerking voor de nieuwe organisatie zijn vastgelegd in een nieuw Organisatieplan, dat met ingang van 1 oktober 2001 van kracht is geworden. Ook de mogelijkheden voor samenwerking met het NIWI zijn regelmatig besproken in de vergadering. De gesprekken met het NIWI hierover worden voortgezet, waarbij het zowel om inhoudelijke samenwerking gaat, als om integratie van werkzaamheden op het terrein van financiën, facilitaire zaken, netwerk- en systeembeheer en helpdesk. Verder kwamen onder meer aan de orde: digitalisering, de tijdsregistratie, SIEF (waarvan het secretariaat inmiddels op het Meertens Instituut gevoerd wordt), stichting MEA, samenwerking met Universiteitsmuseum Agnietenkapel 7

8 (UVA), samenwerking KNAW-instituten (bijvoorbeeld NIOD, Fryske Akademy), huisregels, sabbaticalregeling en collectiebeheer. Commissie Strategie en Beleid (CSB) 8 In het tweede jaar van haar functioneren is de Commissie Strategie en Beleid zeven keer bij elkaar geweest. De commissie bestond uit de volgende leden: Sjef Barbiers (voorzitter tot mei 2001), Willy Jongenburger, Theo Meder en Herman Roodenburg (voorzitter vanaf mei 2001). In november werd de plaats van Willy Jongenburger, wegens haar komende benoeming tot Hoofd Algemene Zaken, ingenomen door Ton Goeman. Het betrof hier een vervanging tot het einde van het zittingsjaar (mei 2002). Daarnaast heeft de CSB het MT van advies voorzien inzake het Concept Organisatieplan (april 2001) en heeft ze haar mening gegeven inzake de Strategienota van NWO-Geesteswetenschappen. Verder heeft ze een evaluatie geschreven van het Meertens-onderzoek in het jaar 2000, getoetst aan het Onderzoeksplan , het rapport van de evaluatiecommissie (voorjaar 2001) en de reactie op dit rapport van de KNAW. De commissie heeft de criteria die zij bij haar advisering hanteert, geëxpliciteerd en, na suggesties van de Wetenschapscommissie, aangescherpt. Onderdeelcommissie (OC) De OC bestond in 2001 uit Doreen Gerritzen (voorzitter), Marianne van Zuijlen (vaste notuliste), Theo Meder, Boudewijn van den Berg en Hester Dibbits. Net als in 2000 is er in 2001 een vragenlijst onder alle medewerkers verspreid. Er zijn vragen gesteld over de werkplek (bijvoorbeeld: Zijn er klachten?, Welke voorzieningen moeten er bij komen?), over de functie, de taken en de mogelijkheid van extra, individuele beloning, over de interne communicatie en over sociale activiteiten als uitstapjes en borrels. Een duidelijke verbetering ten opzichte van vorig jaar kon worden gevonden in de antwoorden op de vraag Past je takenpakket in je functie-omschrijving?, hetgeen in verband te brengen is met de reorganisatie van het niet-wetenschappelijk personeel. Het houden van werkoverleg en de algemene informatievoorziening op het Instituut bleken nog wel voor verbetering vat- Jaarverslag 2001

9 baar. De OC heeft voor wat betreft dit laatste punt al actie ondernomen, en er verschijnen nu vaker dan voorheen informatieberichten die via of het Meertens-bulletin worden verspreid. Een uitgebreid intranet is in ontwikkeling. Naast de vragenlijst en alles wat daaruit voortvloeide, heeft de OC regelmatig overleg gevoerd met de directie (Hans Bennis en Carla Wijers). Daarbij zijn onder meer de volgende thema s aan de orde gesteld: de procedure voor de benoeming van een onderzoeksleider; de bezetting en toekomst van de helpdesk; verbetering van de werkplek en het voorkomen van RSI; de invoering van een intranet; het openen van vertrouwelijke post; het gebruikmaken van WIW-inleenplaatsen en vrijwilligers; een Engelstalige versie van de Meertens-website; rook- en geluidsoverlast en de veiligheid in en rond het gebouw. De OC is betrokken geweest bij de reorganisatie van het niet-wetenschappelijk personeel, de vacature voor een hoofd Algemene Zaken, het vaststellen van verplichte vrije dagen, en allerlei Arbo-zaken. Daarnaast heeft de OC zich gebogen over gangbare kwesties als de begroting en de decentrale gelden. 9 Arbo-commissie De Arbo-commissie wordt gevormd door leden van het Meertens Instituut en van het NIWI. Voor het Meertens Instituut waren dat in 2001: Jan Landstra (voorzitter), Koos Schell en Astrid Verburg. Jan Landstra trad per 1 november af als voorzitter. Hij werd opgevolgd door Astrid Verburg. Boudewijn van den Berg was lid van de Arbo-commissie als afgevaardigde van de OC van het Instituut. Ook de OC van het NIWI is vertegenwoordigd in de commissie, waardoor een goede afstemming tussen de verschillende bedrijfsorganen op de beide instituten mogelijk is. In 2001 was de Arbo-commissie direct betrokken bij het opstellen van het ontruimingsplan, het op schrift stellen van het Bedrijfs HulpVerleningsplan (BHV-plan) en een aantal daarmee samenhangende zaken. De plannen worden in 2002 definitief. Als waarnemend hoofd Bedrijfs Hulpverlening (BHV) werd Roel Huttenga (NIWI) benoemd. Er zijn vier nieuwe bhv ers en vijf ehbo ers opgeleid. Ook hebben twaalf medewerkers meegedaan aan een herhalingstraining. De brandblusapparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd door het hoofd BHV en zo nodig vervangen. In het gebouw zijn plattegronden Commissies

10 aangebracht met een aanduiding van de plaatsen waar zich blusmiddelen bevinden en de nooduitgangen van het gebouw. Op initiatief van de KNAW (personeelszaken), het SMT en de OC vond in oktober een bijeenkomst plaats over onacceptabel gedrag op de werkvloer. Er werd voorlichting gegeven door een vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijk werkster. Medewerkers worden geïnformeerd over Arbo-zaken via een speciale rubriek in de personeelbulletins. Wetenschapscommissie 10 De wetenschapscommissie van het Meertens Instituut is een door de KNAW benoemde commissie die de directeur van het Meertens Instituut en de Bestuurscommissie Onderzoekorganisatie van de KNAW adviseert over het werkprogramma van het Instituut, in het bijzonder betreffende de aard, de richting en de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. In 2001 was deze als volgt samengesteld: H.G.G.M. Driessen (vanaf 1 april 2001), D. Geeraerts, mw. M.F. Gijswijt-Hofstra (voorzitter), P.C. Muysken, J. Taeldeman, A.K.L. Thijs, J.A.M.F. Vaessen en J. Verrips (tot 1 april 2001). H.J. Bennis, directeur van het Meertens Instituut, en mw. C.L.J. Wijers, plaatsvervangend directeur van het Meertens Instituut (tot 1 september 2001), fungeerden als ambtelijk secretaris van de wetenschapscommissie. De wetenschapscommissie kwam in 2001 drie maal bijeen. In vervolg op de vijfjaarlijkse evaluatie van het Meertens Instituut in 2000 en de aanbeveling in het Evaluatierapport om meer helderheid te scheppen ten aanzien van de rol en de positie van de afdeling Documentaire Informatieverzorging (DIV), werd in 2001 onder meer aandacht besteed aan diverse ontwerpen voor een organisatiestructuur. De wetenschapscommissie kon zich verenigen met het plan om de afdeling Documentaire Informatieverzorging (DIV) onder te brengen bij enerzijds een (nieuwe) Afdeling Algemene Zaken en anderzijds bij de beide onderzoeksgroepen. Daarnaast zijn zowel het onderzoek van de beide onderzoeksgroepen als de intensivering van contacten van het Meertens Instituut met andere KNAW-instituten en met universiteiten aan de orde geweest. De wetenschapscommissie is verheugd dat de Stichting Meertens Externe Activiteiten naast de bijzondere leerstoelen aan de Universiteit van Amsterdam (H.J. Bennis voor Taalvariatie in Nederland en G.W.J. Rooijakkers voor Nederlandse Et- Jaarverslag 2001

11 nologie) ook een bijzondere leerstoel aan de Universiteit Utrecht (L.P. Grijp voor Nederlandse liedcultuur in heden en verleden) heeft ingesteld. Evenals in 2000 maakte de wetenschapscommissie ook in 2001 tijdens een hiertoe bestemd deel van de vergaderingen rechtstreeks kennis met onderzoekers van het Meertens Instituut en het door hen geplande en verrichte onderzoek. Zo is achtereenvolgens gesproken over de Nederlandse Liederenbank (Louis Grijp), het programmavoorstel Jongerentaal en jongerenkleding in een stedelijke, multi-etnische omgeving (Leonie Cornips) en het daarvan onderdeel uitmakende OIO-project Straattaal en identiteit in meertalig en multi-etnisch Amsterdam (Jolanda van den Braak), en de recent van start gegane OIO-projecten Smartlappen en Liedbladen (Martine de Bruin), Taal en identiteit op de Waddeneilanden (Mathilde Jansen) en Het dier als ritueel rekwisiet (Marjolein Efting Dijkstra). Ook zijn weer de leden van het MT en de CSB voor een van de vergaderingen uitgenodigd. Sedert herfst 2001 nemen de MT-leden mw. W.J. Jongenburger, onderzoeksleider variatielinguïstiek, en P.J. Margry, onderzoeksleider Nederlandse Etnologie, structureel deel aan de vergaderingen van de wetenschapscommissie. Met dit al werd de wetenschapscommissie goed geïnformeerd over het veelzijdige werk van het Meertens Instituut. 11 Commissies

12 12 Het logo van het Repertorium van het Nederlandse Lied: afbeelding van de titelpagina van een zestiende-eeuws liedboekje. Jaarverslag 2001

13 Onderzoek Onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie Het jaar 2001 vormde binnen de onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie een periode waarin het globale onderzoeksprogramma voor de vier etnologische aandachtsgebieden verder werd uitgewerkt: verscheidene onderzoeksprojecten zijn afgesloten en nieuwe onderzoeken werden opgezet of geoperationaliseerd. Twee Orale Cultuurprojecten werden succesvol afgesloten met respectievelijk de bundel Een Muziekgeschiedenis der Nederlanden en de monografie Vertelcultuur in Waterland. Voor beide uitgaven bestond vanaf het begin een brede publieke belangstelling. In de maand september vond de presentatie van Een Muziekgeschiedenis plaats tijdens een mini-symposium te Amsterdam met als thema De constructie van een muziekgeschiedenis der Nederlanden. Ook werd er een feestelijk musicologisch symposium in Utrecht georganiseerd ter gelegenheid van de verschijning van het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600, waarmee het gelijknamige project - in samenwerking met NWO-VNC - is afgesloten. Het interdisciplinaire TCULT-project, betreffende de multiculturele samenleving, met zijn verschillende etnologische deelprojecten, werd eveneens in 2001 afgerond, wat een aantal TCULT-publicaties opleverde. De inbreng van het Instituut aan de samenwerkingsprojecten Regionale cultuur en identiteit en Eetcultuur in de Euregio Maas-Rijn is beëindigd respectievelijk tijdelijk stilgelegd door het vertrek van de etnologe Carla Wijers. De nieuwe onderzoeksprojecten van de onderzoeksgroep weerspiegelen de vier onderzoekszwaartepunten: Materiële Cultuur, Orale Cultuur, Religieuze Cultuur en Feest en Ritueel. Op het terrein van de Materiële Cultuur is begonnen met het samenwerkingsproject Migratie en materiële cultuur (met de UVA). Binnen Orale Cultuur is gestart met Vertellingen van de Nieuwe Tijd, een heruitgave van het Antwerps liedboek en het promotie- 13

14 14 onderzoek Smartlappen en liedbladen over het populaire lied. Op het terrein van de Religieuze Cultuur is begonnen met het onderzoeksproject Nieuwe vormen van religiositeit en verschuivende noties van heiligheid in de hedendaagse Nederlandse samenleving. Bij Feest en Ritueel ging een tweede etnologisch promotieonderzoek van start: Het dier als ritueel rekwisiet. Mede als gevolg van een heroriëntatie op de opzet en uitvoering van het feestenproject en het feestenlexicon, zal in 2002 een uitbreiding van het onderzoeksteam Feest en Ritueel worden gerealiseerd. De internationalisering van het etnologieonderzoek zet zich door. Sinds 2001 voert het Meertens Instituut het secretariaat van de SIEF, de centrale Europese organisatie voor etnologisch onderzoek. Daarnaast organiseerde de onderzoeksgroep een congres van de European Science Foundation, programma Cultural Exchange in Europe, en verzorgde zij een educatief programma voor een afvaardiging van de studie Kulturwissenschaften van de Universiteit van Bremen. Vanuit de onderzoeksgroep nam men deel aan het internationaal debat met voordrachten op uitnodiging op congressen en symposia in het buitenland, zoals in Antwerpen, Berlijn, Boedapest, Bremen, Breziçe, Gent, Jakarta, Jena, Leuven, Rome, Straatsburg en Trento. In het kader van de Meertenslezingen gaf Bjarne Rogan (Oslo) een voordracht op het instituut. In aansluiting op het internationale etnologiedebat is er ook aandacht geweest voor de reflexieve etnologie, waardoor bijvoorbeeld de cultuurpolitieke dimensies van het vak zichtbaarder zijn geworden. De verschijning van het handboek Volkscultuur: een inleiding in de Nederlandse Etnologie en de lopende historiografische projecten waren daarvoor, én voor de recente ontwikkelingen binnen de onderzoeksgroep, eveneens van belang. Het in 2000 nieuw ingezette onderwijscurriculum kreeg in 2001 een vervolg met een collegecyclus waarvoor ruime belangstelling bestond. Op 13 september 2001 sprak Gerard Rooijakkers zijn inaugurele rede Van de kaart: cultureel erfgoed als confrontatie uit, ter gelegenheid van zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar in de Nederlandse Etnologie aan de UVA. De wetenschappelijke staf van de onderzoeksgroep op het Meertens Instituut werd uitgebreid met de uit München afkomstige antropoloog en etnoloog Martin Ramstedt. Hij is met ingang van 1 oktober voor vijf jaar (0.8 fte) als postdoc in dienst getreden ter versterking van het onderzoek naar Religieuze Cultuur. Carla Wijers verliet het Instituut per 1 september. Eveline Doelman is - in het kader van de reorganisatie van de afdeling Documen- Jaarverslag 2001

15 taire Informatieverzorging - als medewerker onderzoek tot de onderzoeksgroep toegetreden. Martine de Bruin en Marjolein Efting Dijkstra zijn beiden vanaf 1 januari gestart met hun promotieonderzoek. Louis Grijp beëindigde op 1 april 2001 zijn functie als onderzoeksleider ad interim en Peter Jan Margry trad aan als nieuwe onderzoeksleider. Onderzoeksprojecten Feest en Ritueel Het dier als ritueel rekwisiet ( ) Promotieonderzoek naar de functie en de betekenis van dieren die als spelobject worden gebruikt in lokale Nederlandse feesten. Resultaten in 2001: 3 lezingen. Medewerker: E.M. Efting Dijkstra, G. Rooijakkers (projectleider). 15 Dutch Rituals ( ) Koepelproject waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar moderne feesten en rituelen in Nederland. Medewerker: G.W.J. Rooijakkers. Feestcultuur in Nederland ( ) Betreft de samenstelling van een lexicon met daarin de basis- en achtergrondinformatie over een aantal (jaarlijks terugkerende) feesten die voorkomen op de kalenders van de belangrijkste in Nederland vertegenwoordigde culturen. De informatie betreft onder meer resultaten van recent onderzoek, historische ontwikkeling, functie en betekenis van de feestdag, literatuurverwijzingen. Resultaten in 2001: archiefonderzoek ten behoeve van lemma s. Medewerkers: E. Doelman (coördinator), J.I.A. Helsloot (coördinator), M.L.C. van Zuijlen, M.B.G. van Dijk, J.A. de Groot. Historische feestcultuur in Nederland ( ) Onderzoek naar de veranderingen in de feestcultuur in Nederland, in het bijzonder voor wat betreft de zogenoemde kalenderfeesten in de 19e-21e eeuw. In de algemene probleemstelling staat de verhouding Onderzoek Nederlandse Etnologie

16 centraal tussen de profilering van sociaal-culturele identiteiten en bredere maatschappelijke processen als commercialisering en globalisering/ localisering. Resultaten in 2001: 4 artikelen. Medewerker: J.I.A. Helsloot (projectleider/uitvoerder). 16 Regionale cultuur en identiteit ( ) Onderzoek naar de ontwikkeling van de provinciale identiteit van Limburg. Het onderzoek spitst zich toe op de aandachtsvelden en activiteiten waarin de belangstelling voor de regionale cultuur in Limburg tot uitdrukking komt, op een inventarisatie van het profiel van diegenen die zich actief inzetten voor de regionale cultuur en op de wijze waarop (zelf)beelden geconstrueerd worden. Eindresultaten: vanwege het vertrek van C.L.J. Wijers in 2001 is dit project beëindigd. Medewerker: C.L.J. Wijers (projectleider). Materiële cultuur Cultural Exchange in Europe ( ) Medegefinancierd door European Science Foundation. Een door vier teams (circa vijftien onderzoekers) uitgevoerd Europees comparatief onderzoek dat zich richt op processen van cultuurcontact op het gebied van zelfpresentatie, kleding, lichamelijkheid en materiële cultuur. Het team Man and the Exchange of Material Goods wordt geleid door B. Roeck (Zürich) en H.W. Roodenburg. Het onderzoek zal resulteren in één of meer Engelstalige essaybundels. Het project wordt gefinancierd door de European Science Foundation. Resultaten in 2001: presentatie van de eerste versies van de hoofdstukken voor de eindpublicatie tijdens een tweedaagse gezamenlijke bijeenkomst met het team Information and Communication in Amsterdam. 2 lezingen. Medewerkers: H.W. Roodenburg (projectleider), B. Roeck (projectleider, Universiteit Zürich). Eetcultuur in de euregio Maas-Rijn ( ) Comparatief onderzoek naar de ontwikkelingen van de eetcultuur in de Jaarverslag 2001

17 20e eeuw met betrekking tot de eetcultuur in de regio s Nederlands- Limburg, Belgisch-Limburg en het Duitse Rijnland. Resultaten in 2001: vanwege het vertrek van projectmedewerker C.L.J. Wijers is de betrokkenheid vanuit het Meertens Instituut bij dit onderzoek tijdelijk stilgelegd. Medewerkers: C.L.J. Wijers, B. Heizmann (Amt für Rheinische Landeskunde), K. Jansen (Limburgs Museum), E. Tielemans (Limburgs Museum), M. Jacobs (Vlaams Centrum voor Volkscultuur), A. van der Zeijden (Nederlands Centrum voor Volkscultuur), W. Rutten (Sociaal Historisch Centrum Limburg). Jongens uit de buurt ( ) Project in samenwerking met de Universiteit Leiden en Universiteit van Amsterdam. Onderzoek naar de talige en culturele uitwisseling tussen acht vrienden uit de Utrechtse wijk Lombok. Met aandacht voor onder andere uitgaan, muziek, kleding, religie en taal. Eindresultaten: 1 boek. Medewerkers: H.C. Dibbits, L. Boumans (Universiteit Leiden), M. Dorleijn (Universiteit van Amsterdam). Deelproject van TCULT. 17 Migratie en materiële cultuur ( ) Project in samenwerking met SISWO. Onderzoek naar wooncultuur en etnische identiteit onder verschillende groepen migranten in Nederland. Het project onderzoekt de betekenis van huisraad en huisinrichting bij de constructie van etnische identiteiten van migrantengroepen. In hoeverre oriënteren de diverse groepen zich bij de inrichting van hun woonhuis op het land van herkomst? Resultaten in 2001: aanvraag ingediend bij NWO, bij het onderzoekprogramma Sociale Cohesie (NMPS). Medewerkers: H.C. Dibbits, K. Roukens (SISWO), C. Bouw (SISWO). De vlag en het vlaggebruik ( ) Onderzoek naar de versiering van de publieke ruimte bij het vieren van feesten in de multiculturele samenleving in Lombok en Transvaal (Utrecht). Resultaten in 2001: 1 artikel, 1 college. Medewerker: E. Doelman. Deelproject van TCULT. Onderzoek Nederlandse Etnologie

18 Orale cultuur 18 Muziek op het Nederlands toneel van de zeventiende eeuw ( ) Project in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Medegefinancierd door het VNC. In het zeventiende-eeuws toneel werd op allerlei manieren muziek voorgeschreven, in alle dramatische genres en in het werk van bijna alle toneelschrijvers (gezongen koren en reien, aparte liederen, instrumentaal spel en dansen en balletten). Bij de bestudering van het Nederlands renaissancetoneel is met dit verschijnsel tot nog toe nauwelijks rekening gehouden. Doel van het onderzoek is het achterhalen van de zeventiende-eeuwse conventies voor het gebruik van toneelmuziek. Resultaten in 2001: hoofdstukken dissertatie, 3 lezingen. College gegeven over Nederlandse toneelmuziek, UU vakgroep Nederlands, Renaissance Letterkunde (BA). Medewerkers: N.H.H. Veldhorst, L.P. Grijp (projectleider). Een Muziekgeschiedenis der Nederlanden ( ) Een overzicht van de muziekgeschiedenis van Nederland en België van prehistorie tot heden in 126 artikelen. De opzet volgt die van Nederlandse literatuur en Een theatergeschiedenis der Nederlanden; uitgever is de Amsterdam University Press. Grensverleggend is dat de niet-klassieke muziek (volks-, populaire, amateurmuziek) in dit werk een evenwaardige plaats krijgt. Eindresultaten: 1 boek met cd-rom, mini-symposium, 4 lezingen. Medewerkers: L.P. Grijp (hoofdredacteur); C. Vellekoop (Universiteit Utrecht), I. Bossuyt (Kath. Univ. Leuven), R. Rasch (Universiteit Utrecht), E. Wennekes (Universiteit Utrecht), R. de Groot (Universiteit van Amsterdam), M. Delaere (Kath. Univ. Leuven), L. Mutsaers (Universiteit Utrecht); 100 auteurs; M.H. Huigen. Onder de groene linde ( ) Uitgave van verhalende mondeling overgeleverde liederen (verzameld in de periode van circa 1950 tot 1975 door Will Scheepers en Ate Doornbosch) en onderzoek naar de herkomst van de liederen alsmede naar de overeenkomsten en verschillen met schriftelijk overgeleverde liederen en volksverhalen. Het betreft hier de afronding van deel vier dat liederen zal bevatten over sociale verschillen tussen gelieven. Jaarverslag 2001

19 Resultaten in 2001: bewerking van liederen. Medewerker: M.B.G. van Dijk. Smartlappen en liedbladen ( ) Promotieonderzoek naar de smartlappen-zangcultuur en -attitude en de bronnen van de bijbehorende liederen. Hierbij wordt gekeken naar publiek en uitvoerenden (zowel professionele zangers als amateurs), hun repertoires, economische achtergronden etc. Het onderzoek beslaat met name de laat negentiende en twintigste eeuw. Medewerkers: M.J. de Bruin, L.P. Grijp (begeleider/promotor). Verhaalrepertoires en vertelcultuur ( ) Onderzoek naar de vertelcultuur in Nederland en naar de verhaalrepertoires van individuele personen en van groepen, in de huidige (multiculturele en pluriforme) samenleving. Voortzetting van het gelijknamig project dat liep tot Resultaten in 2001: 1 boek, 1 gastcollege, 3 lezingen. Medewerkers: T. Meder (projectleider/uitvoerder), M.B.G. van Dijk. 19 Vertelcultuur in Waterland ( ) Editie van de volksverhalen uit de Collectie Bakker (circa 1900), en onderzoek naar de persoon van de verzamelaar, de repertoires van de verschillende vertellers, de Waterlandse verhaalcollectie en de cultuurhistorische context. Eindresultaten: publicatie monografie. Medewerker: T. Meder (projectleider/uitvoerder). Vertellingen van de Nieuwe Tijd ( ) Onderzoek naar verhalen binnen de New Age-beweging rond buitenaardse intelligentie, UFO s, goden als kosmonauten, graancirkels, en alle opvattingen die daarmee samenhangen over energieën, de schepping, de eindtijd en dergelijke. Dit alles in de context van de heropleving van het spirituele denken, en de brede culturele revival van volksverhaal en fantasy. Resultaten in 2001: uitwerking graancirkel-enquêtes uit 2000 en 2001 (zie: Veldwerk. Medewerker: T. Meder. Onderzoek Nederlandse Etnologie

20 Religieuze cultuur Deconstructie en reconstructie van de heilige plaats ( ) Onderzoek naar de deconstructie van traditionele heilige plaatsen en de reconstructie van gepersonaliseerde heilige ruimten, altaren, kapellen of heiligdommen; het gaat daarbij om processen van toe-eigening van traditionele sacrale ruimten en materiële constructies, die deels naar eigen inzicht door gelovigen en devotees worden opgebouwd in samenhang met verschuivingen in hun religieuze percepties. Resultaten in 2001: veldwerk. Medewerker: P.J. Margry (projectleider/uitvoerder). 20 Moderne devoties. Personen en patronen in Nederland en Europa. Comparatiefetnologische verkenningen naar sacraliteitsverschuivingen aan het begin van de 21e eeuw ( ) Een Trans-Europees comparatief onderzoek naar hedendaagse deviante devoties en cultussen en het proces van individualisering en privatisering Religie in de postmoderne samenleving: alleenstaande jonge vrouwen, al of niet confessiegebonden, gaan collectief op zoek naar n manneke bij Sint Anneke in de Annabedevaartplaats Molenschot in Noord Brabant. Jaarverslag 2001

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen J A A R V E R S L A G 2004 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam 2005 Woord Vooraf Het NIOD-Jaarverslag 2004 is in twee varianten verschenen: de verkorte uitvoering in druk en deze

Nadere informatie

De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur

De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur Opgedragen aan: Tjaard de Haan (1919-1983), Rins Hartman (1931-1998), Gertrud Faber-Hornstra (* 1911) en aan alle andere mensen die in dit

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk!

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk! Jaarverslag 2009 Als je gelooft in je werk! Voorwoord Met genoegen presenteren we u het jaarverslag 2009 van de Gereformeerde Hogeschool. Dit verslag geeft u een beeld van de ontwikkeling en de resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl

Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl Jaarverslag 2014 beeldengeluid.nl INHOUDSOPGAVE BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT BESTUURSVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG Archieftaak voor de publieke omroep Collecties verrijken Bouwen aan de relatie met

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 Design Academy Eindhoven jaarverslag 2010 inhoudsopgave jaarverslag 2010 Voorwoord van het College van Bestuur Verslag van de Raad van Toezicht 5 7 Algemeen Design

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies

Jaarverslag 2005. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies Het KITLV is een instituut van de Koninklijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013

Jaarverslag 2012  www.boekman.nl Mei 2013 Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht, bestuur en directie Bibliotheek en documentatie 7 Terugblik 2012 7 Collectie 7 Downloads vanaf juni

Nadere informatie

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht apport isitatie Stichting Museum Catharijneconvent Utrecht voorwoord Voorwoord Kan het eigenlijk wel, een museum visiteren? De visitatiecommissie stelde vast dat als een museum aan een dergelijke proef

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: mei 2004 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Hoe ontstond Impact?...5

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Jaarverslag. 2011 sharing the past, creating the future

Jaarverslag. 2011 sharing the past, creating the future Jaarverslag 2011 sharing the past, creating the future 2 - Jaarverslag 2011 van de directeur 3 - Jaarverslag 2011 Beste relatie, Vorig jaar berichtte ik u op deze plek over de op handen zijnde verhuizing

Nadere informatie

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013 KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM Beleidsplan 2009-2013 Nijmegen juli 2009 Inhoudsopgave Woord vooraf 2 1. Managementsamenvatting 3 2. Positionering van het KDC 4 3. Conclusies uit de evaluatie 2005-2008

Nadere informatie

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS. Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS. Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007 JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007 1. INLEIDING Dit jaarverslag rapporteert over het 34e werkjaar van onze vereniging. We kunnen

Nadere informatie

Gepubliceerd in: Volkskunde 113 (2012) nr 3, 343-359.

Gepubliceerd in: Volkskunde 113 (2012) nr 3, 343-359. Dilemma s en vraagpunten met betrekking tot immaterieel erfgoed: het voorbeeld Allerzielen Reflecties van een cultural broker Albert van der Zeijden, wetenschappelijk beleidsmedewerker Nederlands Centrum

Nadere informatie

Jaarverslag. Feiten en cijfers

Jaarverslag. Feiten en cijfers Jaarverslag 2010 Feiten en cijfers Jaarverslag Tilburg University 2010 Feiten & cijfers Stichting Katholieke Universiteit Brabant Warandelaan 2 5037 AB Tilburg 1 2 in- houdsopgave Verslag van het Stichtingsbestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier

Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier JAARVERSLAG 2012 Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier Inhoudsopgave Inleiding 5 Algemeen Geschiedenis 7 Beleid 8 Het Bestuur 9 Website 10 Jaaroverzicht projecten PILER 11 Parapsychologisch Instituut 12

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Boekmanstichting. studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid

Jaarverslag 2013. Boekmanstichting. studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid Jaarverslag 2013 Boekmanstichting studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid www.boekman.nl Mei 2014 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht 5 Directiewissel 5 Goede governance Bibliotheek

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum...

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2012. Cultuurnetwerk Nederland

Jaarverantwoording 2012. Cultuurnetwerk Nederland Jaarverantwoording 2012 Cultuurnetwerk Nederland Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2013 Inhoud Inleiding 5 1 Bestuursverslag 7 1.1 Samenstelling raad van toezicht 2012 7 1.2 Werkzaamheden raad van toezicht

Nadere informatie

ICT en sociale cohesie in buurten en wijken

ICT en sociale cohesie in buurten en wijken ICT en sociale cohesie in buurten en wijken Colofon ISBN 90-77389-07-5 NUR 752 Uitgave: Kenniscentrum Grote Steden Social Quality Matters Laan van Nieuw Oost Indië 300 Postbus 90750 2509 LT Den Haag telefoon:

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

Clingendael Jaarverslag 2007

Clingendael Jaarverslag 2007 Clingendael Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Inleiding Prof. Dr Jaap. W. de Zwaan, directeur 4 Wat is Clingendael 6 Leden van het Algemeen Bestuur 8 Leden van de CAROO 9 De Directie 11 De Programma s Clingendael

Nadere informatie

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN JAARVERSLAG NEDERLANDS FOTOMUSEUM 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Wertheimer Stichting 7 BankGiro Loterij 9 Presentatie 11 Collecties 21 Conservering & Restauratie 29 Algemene Zaken 33 Bijlagen 43 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2006

IMPACT JAARVERSLAG 2006 IMPACT JAARVERSLAG 2006 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2007 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie